* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

 

Kinh Điển

Đại Tạng Kinh (Kinh Điển Sắp theo số Đại Chánh Tạng)  

Kinh Nhật Tụng. Bản (pdf) HT Thích Đăng Quang

Kinh Nhật Tụng. (pdf), - HT Thích Thiên Ân

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Bản Dịch (pdf) TT Pháp Sư Thích Trí Tịnh

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, 3 Quyển Bản (pdf) TT Pháp Sư Thích Trí Tịnh

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, 3 Quyển Vạn Phật Thánh Thành

Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinh, Bản (pdf)   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 600 Quyển (pdf)

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật  30 Quyển, Bản (pdf) TT Pháp Sư Thích Trí Tịnh

Kinh Phật Thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức    

Thiên Nhãn Thần Thông Pháp

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh B́nh Đẳng Giác Kinh, (pdf) Thích  Đức Niệm

Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh B́nh Đẳng Giác Kinh, 4 quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Nữ Huệ Dung  VT0361

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh  ̣(Âm Hán)

Kinh Kim Cang Bát Nhă Ba La Mật    

Phổ Môn Phẩm, Bản (pdf) TT Pháp Sư Thích Trí Tịnh

Kinh Vô Lượng Thọ Phật, Bản Dịch (pdf) TT Pháp Sư Thích Trí Tịnh

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Bản Dịch (pdf) TT Pháp Sư Thích Trí Tịnh

Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, Bản (pdf) TT Pháp Sư Thích Trí Tịnh

Kinh Thủ Lăng NghiêmBản (pdf) SM Thích Duy Lực

Phật Nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội  2 Quyển

Kinh Đại Bảo Tích  Bản Dịch (pdf 1)  (pdf 2)  (pdf 3) TT Pháp Sư Thích Trí Tịnh

Cửu Phẩm Vãng Sanh A-Di-Đà tam-ma-địa tập đa-ra-ni kinh

Kinh A Di Đà, HT Thích Nhật Từ

Kinh Phật Thuyết A Di Đà  Bản Dịch (pdf) TT Pháp Sư Thích Trí Tịnh

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh B́nh Đẳng Giác Kinh, (pdf)  Thích Thiện Trang

A Di Đà Phật Thánh Điển, (pdf)

Đại Phương Quàng Phật Hoa Nghiêm Kinh,81 Quyển,  TT Pháp Sư Thích Trí Tịnh

Kinh Hoa Nghiêm Bản PDF Soạn Theo Quyển Số của TT Pháp Sư Thích Trí Tịnh (11,3 MB),

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, 60 quyển, Bùi Đức Huề 

Nhập Pháp Giới Phẩm, Bản Dịch (pdf) Thân An và Minh Quý

Kinh Công Đức Tắm Phật

Hữu Nhiễu Phật Tháp Công Đức Kinh, Bản (pdf) Thích Thọ Phước

Phật Thuyết Bố Thí Kinh, Bản (pdf) Thích Nguyên Lộc

Phật Thuyết Quán Tẩy Phật H́nh Tượng Kinh, Bản (pdf) Lệ Nhã, Nguyên Nhã

Kinh Đại Bát Niết Bàn   TK Thích Trí Tịnh

Kinh Đại Bát Niết Bàn  PDF TK Thích Trí Tịnh  (Chử Lớn Số 24)

Kinh Đại Bát Niết Bàn   HT Thích Tâm Châu

Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại  4 Quyển

Kinh Thiện Ác Nhân Quả

Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh 

Kinh Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội

Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh  5 Quyển  Thích Như Điển

Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân

Kinh Vu Lan Bồn 

Từ Bi Đạo Tràng Mục Liên Sám Pháp

Kinh Trường A Hàm 22 Quyển 

Kinh Trung A Hàm  60 Quyển Bản Dịch (pdf) Thích Tuệ Sỹ

Kinh Tạp A Hàm  50 Quyển (pdf)

Kinh Tăng Nhất A Hàm 51 Quyển (pdf)

Phật Thuyết Hoa Thủ Kinh, 10 quyển, Bản (pdf) Thích Bảo Lạc

Nhập Lăng Già Kinh, 10 quyển, Bản (pdf) CS Tuệ Khai

Lăng Gia A Bạt Đa La Bửu Kinh  4 Quyển 

Kinh Đại Thừa nhập Lăng Già  7 Quyển

Quán Thế Âm Thập Nhứt Diện Thần Chú Tâm Kinh

Kinh Ngủ Bách Danh Quán Thế Âm 

Kinh Quán-Âm Bồ-Tát Thụ Ký
Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân  4 Quyển

Kinh Lục Độ Tập 8 Quyển

Kinh Tu Hành Bản Khởi  2Quyển

Kinh Bát Chu Tam Muội  4 Quyển

Phật nói Kinh Tịch Chí Quả

Phật Nói Kinh Dụ Nước Biển

Phật Nói Kinh Tứ Đế

Phật Nói Kinh  Nước Sông Hằng

Phật Thuyết Ngũ Uẩn Giai Không Kinh

Phật Thuyết Pháp Ấn Kinh

Kinh Từ Tâm Không Ăn Thịt

Kinh Bi Hoa  10 Quyển  (Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh)

Phật Thuyết Kinh Túc Mạng Trí Đà-Ra-Ni

Trường Thọ Vương Kinh, Bản Dịch (pdf) Như Chơn, Như Vân
Kinh Thái Tử Tu Nại Loa   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tăng Ca La Sát Sở Tập Kinh, 3 quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Chánh Lạc
Kinh Ngân Sắc Nữ,  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Phật Nói Kinh Cửu Sắc Lộc  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Phật Thuyết Chúng Hứa Ma Ha Đế Kinh  13 Quyển   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Đại Ngư Sự Kinh, Bản Dịch (pdf) Thanh Mai, Thanh Nhiên
Hiển Vô Biên Phật Độ Công Đức Kinh, Bản Dịch (pdf) Thich Bửu Hà
Kinh Tượng Đầu Tinh Xá, Thích Nữ Tuệ Thành
A Xà Thế Vương Vấn Ngũ Ngịch Kinh  TK Thích Hạnh Tuệ
Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Kinh, Bản (pdf) Thích Bửu Hà
Kinh Kiến Chánh   Thích Giác Quả
Phật Thuyết Kinh Nhân Duyên Quang Minh Đồng Tử, 4 Quyển,
Bát Cát Tường Kinh, Bản Dịch (pdf) Nguyên Thuận
Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh  4 Quyển,  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Phật Thuyết Tội Nghiệp ứng Báo Giáo Hóa Địa Ngục Kinh, Bản (pdf) Thích Nữ Đức Nghiêm
Phật Thuyết Tứ Nhân Xuất Hiện Thế Gian Kinh, Bản Dịch (pdf) Thân An và Minh Quý
Kinh Phật Thuyết Liệu Trĩ Bệnh
Kinh Trừ Nhất Thiết Tật Bệnh Đà La Ni
Kinh Năng Tịnh Nhất Thiết Nhãn Tật Bệnh Đà La Ni

Kinh Chữ Việt

Tông Chỉ Phái Lâm Tế, Bản (pdf) Thích Đồng Tiến-Chúc Hiền dịch Việt

Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa Bản Dịch (pdf) SM Thích Nguyên Chơn

Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, 8 quyển, Bản (pdf) HT Thích Phước Sơn và Lý Việt Dũng.

Đại Cương Kinh Pháp-Hoa   (pdf)

Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, (pdf)

Kinh Tăng Chi Bộ, Bản (pdf), Thích Minh Châu

Kinh Tiểu Bộ, Bản (pdf) Tâp I, Tâp II, Tâp III, Tâp IV, Tâp V, Tâp VI, Thích Minh Châu

Kinh Trung Bộ, Bản (pdf), Thích Minh Châu

Kinh Trường Bộ, Bản (pdf), Thích Minh Châu

Kinh Tương Ưng Bộ, Bản (pdf), Thích Minh Châu

Nhập Hạnh Bồ Tát, Bản Dịch (pdf), Nguyên Hiển

Tỳ Nại Da, 10 Quyển, Bản Dịch (pdf) SM Thích Tâm Tịnh

Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh, 10 quyển, Bản (pdf) HT Thích Trí Quang

A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, 30 quyển, Đạo Sinh

Nhân Tiên Kinh, Bản Dịch (pdf) Thân An và Minh Quý

Phật Nói Kinh Phổ Diệu  8 Quyển   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm (Thần Thông Du Hý) 12 Quyển  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Pháp Bảo Đàn   Thích Duy Lực

Kinh Pháp Bảo Đàn Lược Giải    Ḥa Thượng Tuyên Hóa Giảng Thuật

Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca Thiển Thích   Ḥa Thượng Tuyên Hóa Giảng Giải

Thành Duy Thức Luận  10 Quyển

Bát Nhã Đăng Luận   Thanh Biện Bhàvaviveka, Cao Dao

Phát Bồ Đề Tâm Luận   Thích Nguyên Ngôn

Luận Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Phá Thú Trước Bất Hoại Giả Danh  2 Quyển  Nguyên Huệ

Bích Chi Phật Nhân Duyên Luận  2 Quyển

Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận   HT Thich Tâm Châu

Luận Duyên Sanh

Ngộ Tánh Luận, pdf

Tam Di Đế Bộ Luận  3 Quyển

Thích Luận Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa  4 Quyển   Nguyên Huệ

Luận Thích Kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa  3 Quyển

Luận Kim Cương Tiên  10 Quyển   Nguyên Huệ

Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh  4 Quyển

Phật Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh  6 Quyển

Kinh Chánh Pháp Hoa  10 Quyển   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Bồ Tát Thiện Giới  10 Quyển

Cửu Phẩm Vãng Sanh A-Di-Đà tam-ma-địa tập đa-ra-ni kinh

Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni   Thích Nữ Chơn Tịnh

Bồ Đề Tràng Sở Thuyết Nhất Tự Đảnh Luân Vương Kinh  5Quyển   (Thích Quảng Trí) 

Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi  8 Quyển   (Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh)

Kinh Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán  8 Quyển   (Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh)

Kinh Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán  8 Quyển  (HT Thich Tâm Châu)

Quán Di Lặc Thượng Sanh Đâu Xuất  

Kinh Di Lặc Hạ Sanh

Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện

Kinh Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông

Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà-La-Ni

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo  Giải  Thích Trí Thủ

Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai  2 Quyển

Kinh Giáo huấn vắn Tắt của Phật lúc sắp niết bàn  

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa  (pdf)

Kinh Lời Vàng  (pdf)

Kinh Vô Tự Bảo Khiếp

Kinh Đảnh Sanh Vương Nhân Duyên  6 Quyển

Kinh Bảo Tinh Đà La Ni  10 Quyển

Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát

Kinh Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa

Phật Nói Kinh Anh Võ  

Kinh Thắng Man

Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử Hống

Kinh Pháp Cú

Kinh Bách Dụ   (Ns.Thích Nữ Như Huyền)

Kinh Bách Dụ    (Ngô Tằng Giao chuyển thơ)

Cuộc Đời Đức Phật Thích-Ca (Ngô Tằng Giao chuyển thơ)  (pdf)

Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Về Bồ Đề

Kinh Phật Thuyết đương lai biến

Trung Luận  4 Quyển

Thập Nhị Môn Luận  (HT Thích Thanh Từ)

Kinh Giải Thâm Mật  5 Quyển 

Thiền

Luận Chỉ Quán  4 Quyển  HT Thích Trí Quang

Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp

Kinh Tọa Thiền Tam Muội   2 Quyển

Phật Thuyết Ngũ Uẩn Giai Không Kinh  

Thiền Tứ Niệm Xứ 

Kinh Ấm Trì Nhập  2 Quyển   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Phật Thuyết Thiền Hành 37 Phẩm Kinh  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Thiền Hành Pháp Tưởng  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Ngũ Môn Thiền Pháp Yếu Dụng   Thích Nguyên Xuân

Uyển Lăng Truyền Tâm 

Năm Pháp Quán  

Vô Môn Quán

Chánh Định và Tà Định  

Tham Thiền

Kinh Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp  

Các Quán Chiếu Phật Giáo   (pdf)

Giới Thiệu Về Thiền  (pdf)

Chánh Niệm  (pdf)

Kinh Nghiệm Hành Thiền   (pdf)

 


 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0