Trang Chủ      Hình ảnh      Kinh điển      Thần Chú      Liên lạc
 

KINH ĐẠI THẾ CHÍ NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG


Đại Thế Chí pháp vương tử, dữ kỳ đồng luân, ngũ thập nhị Bồ Tát, tức tùng ṭa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn:

Ngă ức văng tích, hằng hà sa kiếp, hữu Phật xuất thế, danh Vô Lượng Quang. Thập nhị Như Lai, tương kế nhất kiếp, kỳ tối hậu Phật, danh Siêu Nhật Nguyệt Quang.

Bỉ Phật giáo ngă, Niệm Phật Tam Muội.

Thí như hữu nhân, nhất chuyên vi ức, nhất nhân chuyên vong, như thị nhị nhân, nhược phùng bất phùng, hoặc kiến phi kiến. Nhị nhân tương ức, nhị ức niệm thâm, như thị năi chí tùng sanh chí sanh, đồng ư h́nh ảnh.

Thập phương Như Lai, mẫn niệm chúng sanh, như mẫu ức tử, nhược tử đào thệ, tuy ức hà vi?

Tử nhược ức mẫu, như mẫu ức tử, mẫu tử lịch sanh, bất tương vi viễn.

Nhược chúng sanh tâm, ức Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật.

Khứ Phật bất viễn, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai.

Như nhiễm hương nhân, thân hữu hương khí. Thử tắc danh vi Hương Quang Trang Nghiêm.

Ngă bổn nhân địa, dĩ niệm Phật tâm, nhập Vô Sanh Nhẫn.

Kim ư thử giới, nhiếp niệm Phật nhân, quy ư Tịnh Độ.

Phật vấn viên thông, ngă vô tuyển trạch, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đắc tam-ma-địa, tư vi đệ nhất. 

DỊCH NGHĨA

Đại Thế Chí pháp vương tử cùng những với năm mươi hai vị Bồ Tát đồng chí hướng với Ngài, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, mà bạch Phật rằng

Con nhớ xưa kia trong hằng hà sa kiếp, có Phật xuất thế, tên là Vô Lượng Quang. Mười hai vị Như Lai nối tiếp nhau [xuất hiện] trong một kiếp. Đức Phật sau cùng tên là Siêu Nhật Nguyệt Quang

Đức Phật ấy dạy con Niệm Phật Tam Muội

Ví như có người, một người chuyên nhớ, một người chuyên quên, hai người như thế dù gặp cũng như không gặp, dù có thấy cũng như không thấy. Hai người nhớ nhau, hai người nhớ nghĩ nhau sâu xa, như thế cho đến từ đời này sang đời khác, giống như h́nh với bóng

Mười phương Như Lai nghĩ thương chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn đi, dù nhớ làm ǵ được?

Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, mẹ con đời đời chẳng trái xa nhau

Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, [sẽ trong] hiện tại hay trong tương lai, nhất định thấy Phật

Cách Phật chẳng xa, chẳng nhờ đến phương tiện, tâm được tự khai

Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm. Đó gọi là Hương Quang Trang Nghiêm

Nhân địa của con, dùng tâm niệm Phật, nhập Vô Sanh Nhẫn

Nay trong cơi này, nhiếp người niệm Phật quay về Tịnh Độ

Phật hỏi viên thông, con không chọn lựa. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam-ma-địa, ấy là bậc nhất.


 

 
Trang Chủ      Hình ảnh      Kinh điển      Thần Chú      Liên lạc
 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0