* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦKINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH]

Cảnh Thiên Nhiên Bất Khả Tư Ngh́

H́nh Phật xuất hiện trên núi Castle Mountain Miền tây của nước CANADA.

Hoan nghinh quư vị vào thăm website và thưởng lăm những h́nh ảnh Chư Phật Bồ Tát thiên nhiên trong website này do Cư Sĩ Minh Quư sưu tầm và cung cấp, Sau những chuyến ̣đi lại trên núi Castle và chung quanh, với những tháng ngày nghiên cứu, chúng tôi đă soạn ra một số h́nh ảnh để chia sẽ cùng quư vị khắp nơi..

Sự xuất hiện kỳ diệu của chư Phật trên dảy núi Rocky ở tỉnh Alberta và tỉnh British Columbia của nước CANADA. Chúng tôi hy vọng những tấm h́nh chư Phật được điêu khác một cách thiên nhiên này sẽ đem lại cho tất cả hành giả tu hành có thêm niềm tin vững chắc trên bước đường tu học tạo nhiều thắng duyên và tinh tấn để thấy rằng khi tâm ta có Phật th́ Phật hiện toàn thân. Đây là một duyên khởi cho những ai đang trên bước đường tu tập các pháp môn, kính mong chư hiền hữu và chư vị đồng tu vào website này để chiêm ngưỡng h́nh tượng Đức Bổn Sư, Từ Phụ A Di Đà Phật, cùng những vị Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp v.v...

Xem những h́nh khác xin mời đến trang Hình Ảnh

Castle Mountain ở cách 30 km phía tây của Thành Phố Banff Tỉnh Alberta, Trans Canada 1 và Hwy 93, 044-116x44.jpg là nơi thanh tịnh của chư Phật nếu quư vị có phát tâm đến viếng thăm đất Phật, nên ăn chay để được thân tâm an lạc, gặp nhiều thắng duyên. 

Để báo ân chư Phật, chúng tôi có sưu tầm kinh điển từ khắp nơi, Nhất là Đại Tạng Kinh VN, hiện nay đã có hơn 1200 bộ dịch từ Hán sang Việt, và còn đăng cập nhật thường xuyên.

Bộ Đại Tạng Kinh TW chữ Hán  đã được hoàn thành trọn vẹn 2373 bộ, tổng số là 9041 quyển.

Sang từ chữ Hán TW qua chữ Hán Trung Quốc Đại Tạng Kinh CN cũng đã hoàn thành trọn bộ.

Đại Tạng Kinh EN chữ Anh cũng có được 105 bộ. Kính mong các Phật Tử Cư Sĩ cùng các Thầy xem đọc và tham khảo.

Nguyện đêm công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật Đạo.

Phật tử Thân An, Minh Quý cùng gia đình kính tường.

Hình Ảnh Của Ba Vị Phật

p046-2981-248x330.jpg

Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật

Tâm Chú: Om Ah Mi De Wa Hr

48 Đại nguyện của Đức A Di Đà

Kinh Phật Thuyết A Di Đà  Bản Dịch (pdf)

 

5427-248x330.jpg

Ta Bà Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Phật (Hiện Tại)

Tâm Chú: Tadyatha Om Muni Muni Maha Muni Ye Svaha

Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Kinh Giáo huấn vắn Tắt của Phật lúc sắp niết bàn

 

7864-248x330b.jpg

Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật (Vị Lai)

Tâm Chú: Om Mohi Mohi Maha Mohi Svaha

Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Quán Di Lặc Thượng Sanh Đâu Xuất

 

Sáu Vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

5161-248x331.jpg

Dương Chi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

Tâm Chú: Om Mani Padme Hum

Bát Nhã Tâm Chú:Gate Gate Paragate Parasam gate Bodhi Svaha

Kinh Quán-Âm Bồ-Tát Thụ Ký

 

5164-248x330.jpg

Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát

Tâm Chú: Om ba sha pei om ba zha chan cha  ma ha luo ka na om pei

Kinh Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông

 

DSCN2979-248x330.jpg

Di lạc Bồ Tát Ma Ha Tát

Tâm Chú: Om Mohi Mohi Maha Mohi Svaha

Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện

 

Manjusri-247x330.jpg

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát

Tâm Chú: Om A Ra Pa Sa Na Dhih

Sự Tích Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 

 

DSCN7878-246x330.jpg

Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát

Tâm Chú: Om Ah Hum Ah A Kar Sa Le Od A Yang Om Du

10 Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền

Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, Bản (pdf)

 

DTang-248x330.jpg

Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát

Tâm Chú: Om Pra Mani Dhani Svaha

Lời Nguyện:“Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật, Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ-đề”.

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, 3 Quyển Bản (pdf) HT Thích Trí Tịnh

 

Chư Tôn, Bồ Tát, Long, Thiên, Hộ Pháp

MP009-247x330.jpg

Vi Đà Hộ Pháp Thiên

Tâm Chú: Om Veda TinDa Maha TinDa

Vi Đà Bồ Tát

 

3276-248x330.JPG

Bồ Đề Đạt Mạ Tổ Sư

Tổ Bồ-Đề Đạt-Ma

Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp

 

DSCN5301-248x330.jpg

Thiện Thiên Nữ (Công Đức Thiên)

Tâm Chú: Om Srim Maha Laksmi ye Svaha

Cát TườngThiên Nữ

Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh,

 

224_248x329.jpg

Kỳ Long Quán Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Đứng Trên Rồng

Bát Nhã Tâm Chú: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

12 Đại Nguyện Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Quán Thế Âm Kinh Chú (Đại Bi Chú, Bát Nhã Tâm Kinh, Phổ Môn Phẩm)PDF

 

148-248x329.jpg

Ma Gia Phu Nhơn Bồng Thái Tử Tất Đạt Đa

Ma Gia Phu Nhơn trong" Kinh Hoa Nghiêm"
Thuyết Pháp Độ Phật Mẫu Ở Cơi Trời Đạo LợiBản (pdf)

 

p063b-2858-248x329.jpg

Long Thần Hộ Pháp

Tham Khảo : Thiên Long Bát Bộ

 

Sám/Nghi Thức

 Mới Tải Lên

Chư Vị Thánh Tăng

- Đại Bi Sám Pháp

- Hồng Danh Sám Hối

- Dược Sư Sám Pháp

- Kinh Từ Bi Tam Muội Thũy Sám

- Niệm Phật Sám Pháp 

- Lương Hoàng Bảo Sám ̣̣Bản (pdf)

- Sám Bồ tát Quán Thế Âm 

- Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám 

- Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, 3 Quyển   Bản (pdf) TT Pháp Sư Thích Trí Tịnh

-Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh B́nh Đẳng Giác Kinh, (pdf) Thích  Đức Niệm

- Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, 3 Quyển Vạn Phật Thánh Thành

- Sám Tụng Vu Lan 

- 55 Bài Sám Văn Phổ Thông

- Kinh Vu Lan Bồn 

- Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân

- Nghi Thức An Vị Phật

- Nghi Thức Sám Hối

- Nghi Thức Tụng Kinh Vu Lan Và - Báo Hiếu, Bản (pdf).

- Nghi Thức Trì Tụng Pháp Dược Sư

- Nghi Thức Cầu An

- Nghi Thức Quá Đường

- Từ Bi Đạo Tràng Mục Liên Sám Pháp

 

T2646, Giáo Hành Tín Chứng Bản (pdf)  Quảng Minh

Mộng Cáo Tán, Bản (pdf)  Quảng Minh
T2663  Khẩu Truyền Sao, Bản (pdf)  Quảng Minh

-Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh B́nh Đẳng Giác Kinh, (pdf)  Thích Thiện Trang

-A Di Đà Phật Thánh Điển, (pdf)
-Tịnh Độ Tông Và Pháp Môn Niệm Phật (pdf)
U Khê Đại Sư Tịnh Độ Pháp Ngữ.  (pdf)

-VT0375 Kinh Đại Bát Niết Bàn 40Q pdf TK Thích Trí Tịnh  (Chử Lớn Số 24)

-Kinh Nhật Tụng. Bản Dịch (pdf) HT Thích Đăng Quang

-Kinh Nhật Tụng. Bản Dịch (pdf)  HT Thích Thiên Ân

-VT0399   Kinh Bảo Nữ Sở Vấn 4 Quyển Bản Dịch (pdf)

-VT0400  Phật Thuyết Hải Ư Bồ Tát Sở Vấn Tịnh Ấn Pháp Môn Kinh, 18 quyển, Bản Dịch (pdf)

-VT0401   Kinh Đồng Tử Vô Ngôn 2 Quyển Bản Dịch (pdf)

VT0398   Đại Ai Kinh, 8 quyển, Bản Dịch (pdf)

-VT0397 Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, 60 Quyển, (pdf) 

-VT0225  Đại Minh Độ Kinh, 6 quyển

-VT0224  Đạo Hành Bát Nhă Kinh, 10 quyển

-VT0222  Quang Tán Kinh, 10 Quyển

-VT0221  Phóng Quang Bát Nhă Kinh, 20 Q

 

KINH TRỊ BỆNH

VT1323 Kinh Trị Tất Cả Tật Bệnh Đà-La-Ni, Bản (pdf)

Kinh Phật Thuyết Liệu Trĩ Bệnh

Kinh Năng Tịnh Nhất Thiết Nhãn Tật Bệnh Đà La Ni

TỔ HUỆ NĂNG
-
Ngài Huệ Năng

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

- Cuộc đời và sự nghiệp của HT. Tuyên Hóa  

- Mười Tám Đại Nguyện của Ḥa Thượng Tuyên Hóa

- Xá Lợi của Ḥa Thượng Tuyên Hóa

- Kinh Pháp Bảo Đàn Lược Giải  

- Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca Thiển Thích  

- Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Bản (pdf) HT Thích Tuyên Hóa Giảng Giải.

HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

- Sơ Lược Tiểu Sử Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh

Trùng Tu: Chùa Bữu Long, do Hòa Thượng Thích Tâm Tấn trụ trì, nay đang trùng tu, xin mời xem các hình ảnh và liên lạc trực tiếp với Hòa Thượng Tâm Tấn:

Chùa Bửu Long

219/7 Trần Văn Đang, phường 11, Quận 3

Điện thoại: 028.3931.5413; Di động: 0908.627.938

 

 Dưới đây xin giới thiệu Chuyến Đi Bái Phật của Cư Sỉ Quả Trai, Đệ Tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa

[ TRANG CHỦKINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH |[中文ENGLISH]


 Cập nhật ngày 31 tháng 10 năm 2014

Updated on 2020-09-03

Phật tử Thân an, Minh quý : thananminhquy@gmail.com

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0