佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

NGHI THỨC

Nghi Thức An Vị Phật 

Nghi Thức Sám Hối

Nghi Thức Tụng Kinh Vu Lan Và Báo Hiếu, Bản (pdf).

Nghi Thức Trì Tụng Pháp Dược Sư

Thiên Nhãn Thần Thông Pháp

Nghi Thức Cầu An

Nghi Thức Quá Đường

SÁM

Đại Bi Sám Pháp

Dược Sư Sám Pháp

Hồng Danh Sám Hối

Kinh Từ Bi Tam Muội Thũy Sám

Lương Hoàng Bảo Sám

Niệm Phật Sám Pháp  

Sám Bồ tát Quán Thế Âm

Sám Tụng Vu Lan

Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám

55 Bài Sám Văn Phổ Thôn

 

ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

Trang 1 - Trang 2 - Trang 3 - Trang 4 - Trang 5 - Linh Sơn Tạng, - Mật Giáo, Pdf

Bộ A Hàm (0001-0151)   

01 A Hàm Tập 1 VT0001-VT0025 pdf

01 A Hàm Tập 2 VT 0026-VT0098 pdf

01 A-Hàm Tập 3-VT0099-VT0124 pdf

01 A-Hàm Tập 4-VT0125-VT0151 pdf

T0001   Kinh Trường A Hàm  22 Quyển,  Bản Dịch (pdf) Thích Tuệ Sỹ  

T0002   Kinh Thất Phật   Thích Tâm Hạnh

T0003   Kinh Phật Tỳ Bà Thi  2 Quyển  TK Thích Tâm Hạnh

T0004   Kinh Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự  Thích Chánh Lạc

T0005   Kinh Phật Bát Nê Hoàn  2 Quyển  Thích Chánh Lạc

T0006   Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Chánh Lạc 

T0007   Kinh Đại Bát Niết Bàn   HT Thích Tâm Châu

T0008   Đại Kiên Cố Bà La Môn Duyên Khởi Kinh, 2 quyển

T0009   Nhân Tiên Kinh.   Linh Sơn Pháp Bảo 

             Nhân Tiên Kinh, Bản Dịch (pdf) Thân An và Minh Quý  

T0010  Bạch Y Kim Tràng Nhị Bà La Môn Duyên Khởi Kinh, 3 quyển  Linh Sơn Pháp Bảo

T0011  Ni Câu Đà Phạm Chí Kinh, 2 quyển  Linh Sơn Pháp Bảo

T0012  Đại Tập Pháp Môn Kinh, 2 quyển  Linh Sơn Pháp Bảo

T0013  Trường A Hàm Thập Báo Pháp Kinh, 2 quyển  Linh Sơn Pháp Bảo

T0014   Phật Nói Kinh Nhân Bổn Dục Sanh   Thích Chánh Lạc và Tâm Hạnh

T0015   Kinh Đế Thích Sở Vấn   Thích Chánh Lạc

T0016   Kinh Thi Ca La Việt Lạy Sáu Phương   Thích Chánh Lạc

T0017   Kinh Thiện Sanh Tử   Thích Chánh Lạc

T0018   Kinh Công Đức Tin Phật   Thích Chánh Lạc

T0019   Phật Nói Kinh Đại Tam Ma Nhạ  SM Thích Chánh Lạc

T0020   Kinh Phật Giáo Hóa Phạm Chí A Bạt  SM Thích Chánh Lạc

T0021   Kinh Phạm Võng Sáu Mươi Hai Tà Kiến  SM Thích Chánh Lạc

T0022   Phật Nói Kinh Tịch Chí Quả  Thích Chánh Lạc

T0026   Kinh Trung A Hàm  60 Quyển,  Bản Dịch (pdf) Thích Tuệ Sỹ

T0027   Phật Nói Kinh Thất Tri  SM Thích Chánh Lạc

T0028   Phật Nói Kinh Viên Sanh Thọ  SM Thích Chánh Lạc

T0029   Phật Nói Kinh Dụ Nước Biển   Thích Chánh Lạc

T0030   Phật Nói Kinh Tát Bát Đa Tô Lý Du Nại Dã   Thích Chánh Lạc 

T0031   Phật Nói Kinh Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thú Nhân    Thích Chánh Lạc 

T0032   Phật Nói Kinh Tứ Đế   Thích Chánh Lạc

T0033   Phật Nói Kinh  Nước Sông Hằng   Thích Chánh Lạc

T0034   Phật Nói Kinh Pháp Hải   Thích Chánh Lạc

T0035   Phật Nói Kinh Tám Đức Của Biển   Thích Chánh Lạc

T0036   Phật Nói Kinh Bổn Tương Y Chí   SM Thích Chánh Lạc

T0037   Phật Nói Kinh Duyên Bổn Trí   Thích Chánh Lạc

T0038   Phật Nói Kinh Luân Vương Thất Bảo  SM Thích Chánh Lạc

T0039   Phật Nói Kinh Đảnh Sanh Vương Cố Sự  SM Thích Chánh Lạc

T0040   Phật Nói Kinh Vua Văn Đà Kiệt  SM Thích Chánh Lạc

T0041   Phật Nói Kinh Tần Bà Sa La  Thích Chánh Lạc

T0042   Phật Nói Kinh Thiết Thành Nê Lê  Thích Chánh Lạc

T0043   Phật Nói Kinh Năm Thiên Sứ Của Vua Diêm La  Thích Chánh Lạc

T0044   Phật Nói Kinh Cổ Lai Thế Thời  Thích Chánh Lạc

T0045   Phật Nói Kinh Vua Đại Chánh Cú  2 Quyển   Thích Chánh Lạc

T0046   Phật Nói Kinh A Na Luật, Bát Niệm   Thích Chánh Lạc

T0047   Phật Nói Kinh Ly Thùy  Thích Chánh Lạc

T0048   Phật Nói Kinh Pháp Đúng, Pháp Sai   Thích Chánh Lạc

T0049, Cầu Dục Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Xem Bản Cầu Dục Kinh Số 25.6 Phẩm Tứ Đế, Tăng Nhất A Hàm(pdf), HT Thích Thanh Từ

T0050   Phật Nói Kinh Thọ Tuế  Thích Chánh Lạc

T0051   Phật Nói Kinh Phạm Chí Kế Thủy Tịnh  Thích Chánh Lạc

T0052   Phật Nói Kinh Đại Sanh Nghĩa  Thích Chánh Lạc

T0053, Khổ Ấm Kinh, Bản Dịch (pdf)

T0054   Phật Nói Kinh Thích Ma Nam Bổn  Thích Chánh Lạc   

T0055   Phật Nói Kinh Khổ Ấm Nhân Sự  Thích Chánh Lạc

T0056   Phật Nói Kinh Lạc Tưởng   Thích Chánh Lạc

T0057   Phật Nói Kinh Lậu Phân Bố   Thích Chánh Lạc

T0058   Phật Nói Kinh A Nậu Phát   Thích Chánh Lạc

T0059   Phật Nói Kinh Chư Pháp Bổn   Thích Chánh Lạc

T0060   Phật Nói Kinh Cù Đàm Di Ký Quả   Thích Chánh Lạc

T0061   Phật Nói Kinh Thọ Tân Tuế  Thích Chánh Lạc 

T0062   Phật Nói Kinh Tân Tuế   Thích Chánh Lạc

T0063   Kinh Giải Hạ  Thích Chánh Lạc

T0064   Kinh Tỳ Kheo Chiêm Bà   Thích Chánh Lạc

T0065   Phật Nói Kinh Phục Dâm   Thích Chánh Lạc

T0066   Phật Nói Kinh Ma Nhiễu Loạn   Thích Chánh Lạc   

T0067   Phật Nói Kinh Tệ Ma Thử Tôn Giả Mục Liên  Thích Chánh Lạc 

T0068   Phật Nói Kinh Lại Tra Hòa La  Thích Chánh Lạc 

T0069   Phật Nói Kinh Hộ Quốc  Thích Chánh Lạc 

T0070   Phật Nói Kinh Số  Thích Chánh Lạc 

T0071   Phật Nói Kinh Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn  Thích Chánh Lạc 

T0072   Phật Thuyết Kinh Công Đức Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Nhàm Chán   Nguyên Thuận

T0073   Phật Nói Kinh Tu Đạt   Thích Chánh Lạc

T0074   Phật Nói Kinh Quả Báo Trưởng Giả Bố Thí   Thích Chánh Lạc

T0075   Phật Thuyết Học Kinh Cho Lão Bà La Môn ở Vườn Hoàng Trúc  Thích Chánh Lạc

T0076   Phật Nói Kinh Phạm Ma Dụ   Thích Chánh Lạc 

T0077   Phật Nói Kinh Tôn Thượng   Thích Chánh Lạc

T0078   Phật Nói Kinh Đâu Điều   Thích Chánh Lạc

T0079   Phật Nói Kinh Anh Vũ   Thích Chánh Lạc

T0080   Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Cho Trưởng Giả Thủ Ca  Thích Chánh Lạc 

T0081   Phật Nói Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng  2 Quyển  Thích Chánh Lạc

T0082   Phật Nói Kinh Ý  Thích Chánh Lạc

T0083   Phật Nói Kinh Ứng Pháp   Thích Chánh Lạc

T0084   Phật Nói Kinh Phân Biệt Bố Thí   Thích Chánh Lạc

T0085   Phật Nói Kinh Nhân Duyên Chấm Dứt Chiến Tranh   Thích Chánh Lạc

T0086   Phật Nói Kinh Nê Lê   Thích Chánh Lạc

T0087   Phật Nói Kinh Trai Giới  Sa Môn Thích Chánh Lạc

T0087Phật Nói Kinh Trì Trai   HT Thich Tâm Châu

T0088   Phật Nói Kinh Ưu Bà Di Đọa Xá Ca   Thích Chánh Lạc

T0089   Phật Nói Kinh Bát Quan Trai   Thích Chánh Lạc

T0090   Phật Nói Kinh Bệ Ma Túc   Thích Chánh Lạc

T0091   Phật Nói Kinh Con Của Bà La Môn Mạng Chung Thương Nhớ Không Nguôi  Thích Chánh Lạc

T0092   Phật Nói Kinh Mười Cư Sĩ Người Bát Thành  Thích Chánh Lạc

T0093   Phật Nói Kinh Tà Kiến  Thích Chánh Lạc 

T0094   Phật Nói Kinh Dụ Mũi Tên  Thích Chánh Lạc

T0095   Phật Nói Kinh Dụ Con Kiến  Thích Chánh Lạc 

T0096   Phật Nói Kinh Trị Ý  Thích Chánh Lạc 

T0097   Phật Nói Kinh Quảng Nghĩa Pháp Môn  Thích Chánh Lạc  

T0098   Phật Nói Kinh Phổ Pháp Nghĩa  Thích Chánh Lạc

T0099   Tạp A Hàm  50 Quyển, Bản Dịch (pdf)  Thích Đức Thắng và Thích Tuệ Sỹ

T0102   Phật Thuyết Ngũ Uẩn Giai Không Kinh   Quảng Lượng, Lý Hồng Nhựt

T0103   Phật Thuyết Thánh Pháp Ấn Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh  

T0104   Phật Thuyết Pháp Ấn Kinh   Thích Nhất Hạnh

             Phật Thuyết Pháp Ấn Kinh, Bản Dịch (pdf) SM Thích Nguyên Chơn

T0105   Ngũ Ấm Thí Dụ Kinh, Bản Dịch (pdf) Trần Văn Nghĩa

T0106   Phật Thuyết Thụy Mạt Sở Phiêu Kinh, Bản Dịch (pdf) Trần Văn Nghĩa

T0107   Phật Thuyết Bất Tự Thủ Ý Kinh, Bản Dịch (pdf) Trần Văn Nghĩa 

T0109   Phật Thuyết Chuyển Pháp Luân Kinh,  Bản Dịch (pdf) Bùi Đức Huề

T0110   Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân Kinh,  Bản Dịch (pdf) Bùi Đức Huề

T0111   Phật Thuyết Tương Ứng Tương Khả Kinh,  Bản Dịch (pdf) Trần Văn Nghĩa

T0112   Phật Thuyết Bát Chánh Đạo Kinh, Bản Dịch (pdf) Bùi Đức Huề

T0114   Phật Thuyết Mã Hữu Tam Tướng Kinh, Bản Dịch (pdf) Trần Văn Nghĩa 

T0115   Phật Thuyết Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân Kinh, Bản Dịch (pdf) Trần Văn Nghĩa

T0116   Hương Giới Đức Kinh,  Bản Dịch (pdf) NS Thích Nữ Như Tuyết

T0117   Phật Thuyết Giới Hương Kinh, Bản Dịch (pdf) Trần Văn Nghĩa 

T0121   Phật Thuyết Nguyệt Dụ Kinh, Bản Dịch (pdf) Sa Môn Thích Đức Thắng

T0123   Phật Thuyết Phóng Ngưu Kinh,  Bản Dịch (pdf) Sa Môn Thích Đức Thắng

T0124   Duyên Khởi Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh 

T0125   Kinh Tăng Nhất A Hàm  51 Quyển   Bản Dịch (pdf)  HT Thích Thanh Từ   

T0127   Phật Thuyết Tứ Nhân Xuất Hiện Thế Gian Kinh, Bản Dịch (pdf) Thân An và Minh Quý

T0131,  Phật Thuyết Bà La Môn Tị Tử Kinh, (Trích trong Tăng Nhất A Hàm số 31,4), Bản Dịch (pdf) HT Thích Thanh Từ

T0131,  Phật Thuyết Bà La Môn Tị Tử Kinh, Bản Dịch (pdf) Thân An và Minh Quý

T0132a Phật Nói Kinh bố Thí Thức Ăn Được Năm Phước Báo, Bản  (pdf) Quảng Lượng, Lý Hồng Nhựt

T0144   Phật Thuyết Đại Ái Đạo Bát Nê Hoàn Kinh, Bản Dịch (pdf)  HT Thích Thanh Từ

T0151   Phật Nói Kinh A Hàm Chính Hạnh   HT Thich Tâm Châu

Bộ Bản Duyên  (0152-0219)

02 Bản Duyên Tập 1-VT0152-VT0186 pdf

02 Bản Duyên Tập 2-VT0187-VT0199 pdf

02 Bản Duyên Tập 3-VT0200-VT0219 pdf

T0152   Kinh Lục Độ Tập 8 Quyển   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0153   Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Bản Duyên  3 Quyển   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh  

T0154   Phật Nói Kinh Sinh  5 Quyển   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0155   Kinh Bồ Tát Bản Hạnh  3 Quyển   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

             Kinh Bồ Tát Bản Hạnh  3 Quyển, Bản Dịch (pdf) Phật Tử Bùi Đức Huề

T0156   Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân 7 Quyển Bản Dịch (pdf) Thích Chính Tiến, Thích Quảng Độ

T0157   Kinh Bi Hoa  10 Quyển   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0158   Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi  8 Quyển   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0159   Kinh Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán  8 Quyển   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 

T0159   Kinh Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán  8 Quyển  HT Thich Tâm Châu

T0161   Phật Nói Kinh Trường Thọ Vương  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

             Trường Thọ Vương Kinh, Bản Dịch (pdf) Như Chơn, Như Vân

T0162   Phật Nói Kinh Kim Sắc Vương  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0163   Phật Nói Kinh Nhân Duyên Của Vua Diệu Sắc  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0164   Sư Tử Tố Đà Sa Vương Đoạn Nhục Kinh   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0165   Kinh Đảnh Sanh Vương Nhân Duyên  6 Quyển   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0166   Phật Nói Kinh Bồ Tát Nguyệt Quang   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0167   Phật Nói Kinh Thái Tử Mộ Phách 1   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0168   Phật Nói Kinh Thái Tử Mộ Phách 2   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0169   Phật Nói Kinh Bồ Tát Nguyệt Minh   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0170   Phật Nói Kinh Thái Tử Đức Quang   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0171   Kinh Thái Tử Tu Nại Loa   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0172   Phật Nói Kinh Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đối  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0173   Phật Nói Kinh Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực  4 Quyển  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0174   Phật nói Kinh Bồ Tát Thiểm Tử   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0175a Diệm Tử Kinh, Bản dịch (pdf) của Linh Sơn Pháp Bảo            

T0175b Phật Thuyết Diệm Tử Kinh, Bản dịch (pdf) của Linh Sơn Pháp Bảo

T0175c Phật Thuyết Diệm Tử Kinh, Bản dịch (pdf) của Linh Sơn Pháp Bảo

T0176  Sư Tử Nguyệt Phật Bổn Sinh Kinh, 1 quyển , [ Thất dịch ]

             Bản dịch (pdf) của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

T0177   Đại Ư Kinh, 1 quyển , [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

             Bản dịch (pdf) của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

T0178  Tiền Thế Tam Chuyển Kinh, 1 quyển ,  Bản dịch (pdf) của Linh Sơn Pháp Bảo

T0179   Kinh Ngân Sắc Nữ,  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0180   Quá Khứ Thế Phật Phân Vệ Kinh, 1 quyển , [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

             Bản dịch (pdf)của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

T0181   Phật Nói Kinh Cửu Sắc Lộc  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0182a Lộc Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

             Bản dịch (pdf) của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

T0182b Lộc Mẫu Kinh, 1 quyển,  Bản dịch (pdf)của Linh Sơn Pháp Bảo

T0183   Kinh Từ Tâm Không Ăn Thịt   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0184   Kinh Tu Hành Bản Khởi  2 Quyển    Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0185   Phật Nói Kinh Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành  2 Quyển  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0186   Phật Nói Kinh Phổ Diệu  8 Quyển,Bản dịch (pdf) của Linh Sơn Pháp Bảo

T0187   Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm (Thần Thông Du Hý) 12 Quyển  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0188   Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0189   Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại  4 Quyển

T0190   Phật Bổn Hành Tập Kinh, 60 quyển

             Bản dịch (pdf) của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0186 đến 0190)

T0191   Phật Thuyết Chúng Hứa Ma Ha Đế Kinh  13 Quyển   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0194   Tăng Ca La Sát Sở Tập Kinh, 3 Quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Chánh Lạc 

T0195   Phật Nói Kinh Thập Nhị Du

T0196   Trung Bổn Khởi Kinh, 2 quyển,  Bản Dịch (pdf) Thích Chánh Lạc 

T0197   Phật Thuyết Hưng Khởi Hành Kinh, 2 Quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Chánh Lạc     

T0199   Phật Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bổn Khởi Kinh, Bản Dịch (pdf) Thích Chánh Lạc    

T0202   Hiền Ngu Kinh, 13 quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Trung Quán

T0204   Tạp Thí Dụ Kinh, Bản Dịch (pdf) Trần Văn Nghĩa

T0209   Kinh Bách Dụ  NS.Thích Nữ Như Huyền

T0209   Kinh Bách Dụ  Ngô Tằng Giao chuyển thơ

T0210   Kinh Pháp Cú

T0215   Quần Ngưu Thí Kinh, Thích Bảo An, Bản Dịch (pdf)

T0216   Đại Ngư Sự Kinh, Bản Dịch (pdf) Thanh Mai, Thanh Nhiên 

T0217   Thí Dụ Kinh, Bản Dịch (pdf) Nguyên Thuận,

T0218   Quán Đảnh Vương Dụ Kinh Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0219   Y Dụ Kinh Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Bộ Bát Nhă (0220-0261)

03 Bát Nhã Tập 1-VT0220 Q001-100 pdf

03 Bát Nhã Tập 2-VT0220 Q101-200 pdf

03 Bát Nhã Tập 3-VT0220 Q201-300 pdf

03 Bát Nhã Tập 4-VT0220 Q301-400 pdf

03 Bát Nhã Tập 5-VT0220 Q401-500 pdf

03 Bát Nhã Tập 6-VT0220 Q501-600 pdf

03 Bát Nhã Tập 7-VT0220 Q001-100 pdf

03 Bát Nhã Tập 8-VT0220 Q101-200 pdf

03 Bát Nhã Tập 9-VT0220 Q201-300 pdf

03 Bát Nhã Tập 10-VT0220 Q301-400 pdf

03 Bát Nhã Tập 11-VT0220 Q401-500 pdf

03 Bát Nhã Tập 12-VT0220 Q501-600 pdf

03 Bát Nhã Tập 13-VT0221-0224 pdf

03 Bát Nhã Tập 14-VT0225-0233 pdf

03 Bát Nhã Tập 15-VT0234-0261 pdf

T0220   Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa  600 Quyển (pdf)

T0221   Phóng Quang Bát Nhă Kinh, 20 Quyển  Linh Sơn Pháp Bảo

T0222  Quang Tán Kinh, 10 Quyển, Linh Sơn Pháp Bảo

T0223   Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật  30 Quyển, HT Thích Trí Tịnh. Bản Dịch (pdf) 

T0224   Đạo Hành Bát Nhă Kinh, 10 quyển, Linh Sơn Pháp Bảo

T0225   Đại Minh Độ Kinh, 6 quyển. Linh Sơn Pháp Bảo

T0226   Kinh Bát Nhã Ba La Mật La Sao  5 Quyển  Thích Nữ Tâm Thường.(pdf)

T0227   Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật, 10 Quyển Bản Dịch (pdf) Chùa Châu Lâm. 

T0228   Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh, 25 Quyển Bản Dịch (pdf) Thích Từ Chiếu Chùa Châu Lâm.

T0229   Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 3 quyển  Bản Dịch (pdf) Chùa Châu Lâm

T0230   Thánh Bát Thiên Tụng Bát Nhă Ba La Mật Đa Nhất Bách Bát Danh Chân Thật Viên Nghĩa Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) TK Thích Bửu Hà.

T0231   Thắng Thiên Vương Bát Nhă Ba La Mật Kinh, 7 quyển  Bản Dịch (pdf) Chùa Châu Lâm.

T0232   Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật  2 Quyển  HT Thích Minh Lễ.

             Bản Dịch (pdf) của Chùa Châu Lâm.

T0235   Kinh Kim Cang Bát Nhă Ba La Mật  Bản Dịch (pdf) HT Thích Trí Tịnh.

T0240   Thật Tương Bát Nhă Ba La Mật Kinh Bản Dịch (pdf)  Chùa Châu Lâm.

T0241   Kim Cương Đảnh Du Già Lư Thú Bát Nhă Kinh BảnDịch (pdf)   Chùa Châu Lâm

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0242   Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhă Ba La Mật Kinh Bản Dịch (pdf)  Chùa Châu Lâm.

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0243   Đại Lạc Kim Cương Bất Không Chân Thật Tam Ma Da Kinh  Bản Dịch (pdf)  Chùa Châu Lâm

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0246   Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh, 2 quyển,NS Thích Nữ Tịnh

T0247   Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh  Bản Dịch (pdf)  Chùa Châu Lâm

T0248   Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhă Ba La Mật Kinh, Bản Dịch (pdf)  Chùa Châu Lâm

T0249, Phật Thuyết Đế Thích Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Bản (pdf)

T0250   Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh,  Bản dịch (pdf) của Nguyên Tánh

T0251   Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinh,Bản (pdf).

             Bản dịch (pdf  0251-0255,0257 ) của Nguyên Tánh    

T0252, Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh, [ Đường Pháp Nguyệt Trọng dịch ]

             Bản dịch (pdf  0251-0255,0257 ) của Nguyên Tánh

T0253, Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh, [ Đường Bát Nhă cộng Lợi Ngôn đẳng dịch ]

             Bản dịch (pdf) của Nguyên Tánh

T0254, Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh, [ Đường Trí Tuệ Luân dịch ]

             Bản dịch (pdf) của Nguyên Tánh

T0255, Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh, [ Đường Pháp Thành dịch ]

             Bản dịch (pdf) của Nguyên Tánh

T0256, Đường Phạm Phiên Đối Tự Âm Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Bản dịch (pdf)

T0257, Kinh Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa,Bản dịch của NS Thích Nữ Tịnh Nguyên

T0258, Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh,

             Bản dịch (pdf) của Huyền Thanh

             Bản dịch của HT Thích Thọ Phước

             Bản dịch của NS Thích Nữ Tịnh Nguyên

T0259,  Phật Thuyết Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhă Ba La Mật Đa Bồ Tát Kinh, Bản dịch (pdf) của Huyền Thanh   

T0260,  Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh,  Bản Dịch (pdf) Chùa Châu Lâm

 

back_to_top.png      next.png

Trang 1 - Trang 2 - Trang 3 - Trang 4 - Trang 5 - Linh Sơn Tạng, - Mật Giáo, Pdf

 

 

 

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0