Trang Chủ      Hình ảnh      Kinh điển      Thần Chú      Liên lạc

Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám
Sư Bá Hải Triều Âm

Con nay kính lễ Phật hoa sen,
Từ bi là cành, trí tuệ là cánh.
Thiền định làm tua, trải ṭa giải thoát.
Bồ tát như ong chúa hút cam lồ.

Đức Phật mẫn niệm chúng sanh v́ nói Từ bi Địa Tạng đại nguyện. Nay chúng con xin quy mạng đảnh lễ :

1. Nam Mô Mười Phương Ba Đời Hết Thảy Chư Phật.
2. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
3. Nam Mô A Di Đà Phật.
4. Nam Mô Di Lặc Phật.
5. Nam Mô Đại Thông Sơn Vương Phật.
6. Nam Mô Trí Thắng Phật.
7. Nam Mô Tịnh Danh Vương Phật.
8. Nam Mô Nhất Thiết Thành Tựu Phật.
9. Nam Mô Vô Thượng Phật.
10. Nam Mô Sơn Vương Phật.
11. Nam Mô Vô Biên Thân Phật.
12. Nam Mô Bảo Thắng Phật.
13. Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.
14. Nam Mô Sư Tử Hống Phật.
15. Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật.
16. Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật.
17. Nam Mô Đa Bảo Phật.
18. Nam Mô Diệu Thanh Phật.
19. Nam Mô Măn Nguyệt Phật.
20. Nam Mô Nguyệt Diện Phật.
21. Nam Mô Tịnh Nguyệt Phật.
22. Nam Mô Bảo Tướng Phật.
23. Nam Mô Ca Sa Tràng Phật.
24. Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật.
25. Nam Mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Phật.
26. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Tôn Pháp.
27. Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát .
28. Nam Mô Phổ Hiền Bồ tát.
29. Nam Mô Định Tự Tại Vương Bồ tát.
30. Nam Mô Vô Tận Ư Bồ tát.
31. Nam Mô Giải Thoát Bồ tát.
32. Nam Mô Phổ Quảng Bồ tát.
33. Nam Mô Hư Không Tạng Bồ tát.
34. Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ tát.
35. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Phật dạy năm giới. Nghiêm khắc với ḿnh, nhiếp phục ḷng người. Từ tâm không giết hại, không cho không lấy, thấy lợi suy nghĩ, phi lễ không nh́n, đâu cho gian tà, lời nói tráo trở, dùng chữ tín để đoạn trừ. Ham rượu diệt thân, vọng ngôn bại đức. Kiên tŕ năm giới, đạo làm người không khuyết. Năm thiện nghiệp này đồng tên hữu lậu v́ chưa siêu vượt cảnh giới Thánh phàm đồng cư.

Lại có hạng lành, không chỉ kiệm đức mà hằng đem vật cho người, không những tŕ giới bất sát mà ḷng dạ hiếu sanh. Tuy chưa ĺa dâm dục, mà tiến thoái tiết độ. Ca tụng mười thiện, khen hộ nhất thừa, tinh cần nhiếp tâm tuy chưa đắc định. Cảm quả địa cư, làm chủ một tiểu thiên thế giới. Báo tợ thắng nhàn, đều quy hữu lậu.

Lại có biết chán thô khổ cơi dục, ưng sắc tịnh diệu, tu bốn thiền định, cảm mười tám cơi Trời. Tuy chưa hàng phục phiền năo nhưng chưa đoạn diệt. Lại khởi tâm chán sắc lao ngục, tâm thức quy không. Quán không th́ tưởng diệt, cảm quả báo cơi Trời tột đỉnh, thọ hằng hà sa kiếp. V́ chưa chứng vô sanh nên sau lại đọa luân hồi. Vẫn là hữu lậu. Tuy tu thiện nghiệp nhưng vẫn c̣n hướng về cơi người, cơi trời, không cầu thoát ly luân hồi đều gọi là hắc nghiệp.

Nếu tu thiền quán, y chỉ quán Không. Bắt đầu là ngũ đ́nh tâm. Thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngă, cảnh tưởng nào tổng nào biệt, thứ lớp quán thành. Chính quán tu 16 hạnh. Hành 37 phẩm trợ đạo, phá 88 kiết sử, chứng kiến đạo, trừ 91 tư duy, thân chứng vô sanh. Tâm cảnh tịch diệt. Do chứng thiên không, ĺa năm núi uẩn, thoát biển sanh tử, ở đỉnh Niết bàn. An pháp vô vi, chẳng độ chúng sanh chưa gọi là Bồ Tát. Nếu thuaản nghịch quán 12 nhân duyên của Trung thừa. Từ vô minh duyên hành, cho đến lăo tử, ưu bi khổ năo, cảm được trí tuệ tịch diệt, sớm chứng vô vi, không phải căn cơ độ sanh nên cũng thâu về tiểu quả.

Phàm là Bồ Tát Đại thừa, th́ tự thân chưa được độ, trước lo độ chúng sanh, phát tỉnh giác thủy tâm, sau đại bi cứu khổ, rộng hành sáu độ, cộng trải ba a tăng kỳ tu tuệ nghiệp vô lậu, thành tựu từ bi sanh, vô sanh. Khai phát tri kiến, chứng cực tự tánh linh minh bản hữu, ngộ bí tạng tâm địa. Tâm ḿnh chư Phật và chúng sanh đồng quy ba đức pháp thân, Bát nhă và Giải thoát.

Chúng con sở dĩ không giải thoát chỉ v́ tánh thức không định, tâm chạy theo cảnh, nhiễm tập kết nghiệp, tịnh tập kết quả, làm thiện làm ác; không ngừng, luân hồi năm đạo, trải khắp bốn loài, kiếp số như bụi trần, mê hoặc chướng nạn như cá mắc lưới, dù có tạm thoát ra, trong ḍng nước chảy xiết, lại mắc vào lưới khác. Chỉ nhận vọng kiến vọng tập, làm khách trọ trong ba cơi, nổi ch́m không ngừng tự chiêu vời lỗi nặng. Vọng tập có mưôụi. Tạo mười ác quả đều do sáu căn. Chiêu địa ngục báo, sáu căn thọ chịu. Cho nên hôm nay chúng con cần phải thiết tha sám hối.

1. Sám hối tội dâm dục :
Nam, nữ căn cảnh giao tiếp, cọ sát. Anh mến sắc tôi, tôi ái tâm anh, ngày tháng nhơ thâm chuyển thành gầy ốm cho đến sinh lao, ngủ mộng không an, thân thể chân tay đau nhức, sống thảm thê, chết sợ hăi. Trong khi cha mẹ vợ con xót thương tử biệt, th́ thần thức ngày đêm đi măi đến chỗ chịu báo, nằm giường sắt khổ vô lượng kiếp. Cho nên mười phương Như Lai gọi dâm dục là lửa mạnh. Bồ Tát tránh dâm như hầm lửa.

Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay ngoan mê không biết, rộng tạo quỷ nghiệp. Mê sắc mê tâm, tự phá tịnh giới, hủy cả tánh giá, sỉ nhục nhơ người. Cả đến những kẻ chẳng nam, chẳng nữ, năm loại phi nhân hoặc tỳ kheo ni. V́ ưa dục tập tạo nhân địa ngục. Hôm nay cung đối thánh hiền, phát lồ bày tỏ, cầu ai sám hối. Nguyện mười phương Phật, Địa Tạng năng nhân nghiêng b́nh cam lồ rửa sạch tội cấu, khiến dục tập của con, từ vô thủy hóa thành tịnh duyên giới luật, rốt ráo Bồ đề, chứng Hoan hỷ địa, vĩnh tiệt luân hồi.

2. Sám hối tham tập :
Tham tập phát hiện tướng thu hút. Thu hút không ngừng, nhuần nuôi rễ tham như đá nam châm hút sắt. Bậc biết đủ dầu nghèo vẫn vui. Người không biết đủ dù giàu vẫn mong cầu. Đâu có biết của cải chiêu vời cực họa, tan nhà mất mạng, quyến thuộc ĺa tan. Nước lụt lửa cháy, hoạn nạn bất ngờ, con ác tàn phá v.v... Chư Phật gọi là nước tham. Bồ Tát tránh tham như sợ biển khí độc.

Báu vật quư giá, lợi lộc công tư, rong ruổi t́m cầu, ác thủ thu hút, lanh lẹ cướp đoạt, bóc lột dân lành, của Tam bảo hỗn tạp dùng, dối v́ lợi ích công tư trốn đ̣ qua ải, trộm cắp những vật không đáng, cân nặng đong nhẹ, gian trá từng hào ly. Đem xấu đổi tốt, đem ngắn đổi dài, trăm mưu ngàn cách, hy vọng từng chút, nuôi lớn tâm tham, khiến ṿng luân hồi xoay măi.
Hôm nay chúng con mong Phật xót thương chứng minh sám hối. Nương công đức lễ sám bá thí ba la mật được huân tu, tịnh tâm sớm cứu cánh mau lên Ly cấu địa.

3. Sám hối mạn tập :
Mạn quen lấn lướt phát tướng cậy thế, ỷ ḿnh không thôi, rông rỡ quá trớn nhuận biển vô minh, chứa nước tham ái. Như người miệng lưỡi tự chép, nước bọt chảy ra. Kia đây cổ động. Lâu ngày thành oán cừu, xét nét biện bác, trọn đời chê trách. Chết gặp sóng máu, sông huyết, sông tro cát nóng, biển độc uống nước đồng sôi v.v... các thứ quả báo. Mười phương Như Lai gọi ngă mạn là biển si. Bồ Tát tránh mạn như sợ vực thẳm.

Chúng con từ vô thủy không biết không sợ nước mạn nhận ch́m. Cứ theo tám thứ gió thế gian ngàn sóng nổi trôi trong biển sanh tử, ch́m trong sông mạn kiến, giương buồm kiêu mạn vào ḍng vô minh, hụp lặn trong biển trầm luân không hẹn ngày ra.  tộc họ sang, cậy ḿnh thông minh, khinh người hậu học. Đến nỗi chưa được đă tự cho là được, chưa chứng đă tự cho là chứng, trộm nhận danh " đạo khí " lầm lạc người sau. Tướng ngă mạn không thể nói hết, nay cung kính đối trước Tam bảo, chúng con cầu xin sám hối. Nguyện chúng con tịnh lự viên thành nhẫn ba la mật, vượt biển kiêu mạn lên núi niết bàn, trí tuệ quang minh vào biển nhất thừa.

4. Sám hối sân tập :
Sân giận xung đột, phát tướng ngỗ ngược. Ngỗ ngược không dứt kết thành lửa nóng. Đúc khí hóa kim, đấu sinh ác nghiệp nên có núi đao, xe gươm, búa, cưa, đinh ba, thương, súng. Như người hàm oan sát khí đằng đằng, sân tập kích thích ắt có những sự cắt thiến, chém chặt, dùi đâm, đập đánh v.v... V́ vậy mười phương Phật gọi sân giận là đao kiếm. Bồ Tát tránh sân sợ như tru lục (giết cả họ).

Chúng con từ vô thủy không biết sân giận là ác tập. Cứ vô ngoại cảnh để mà nổi xung. Thầy giận đệ tử, đệ tử phiền Thầy, cha mẹ sáu thân, sui gia nam nữ, hàng xóm láng giềng. V́ kết thân gần gũi, hễ trái ư liền sinh oán thù, thề chẳng hài ḥa. V́ không nhớ ḿnh không tuệ lực, người kia có phước duyên, càn tranh cao thấp, thi nhau kết hận. Lỗi ḿnh th́ đủ cách bào chữa. Lỗi lầm của người th́ vội vàng phóng đại tuyên truyền như gió lốc.
Chúng con hôm nay thẹn hổ sám hối, tinh tấn chỉ quán thành ba la mật. Lửa tuệ bừng sáng chứng đạo vô thượng rộng cùng chúng sanh đồng chứng Tứ Địa.

5. Sám hối trá tập :
Xảo trá dụ dỗ phát tướng quyến rũ lôi kéo, dẫn khởi phiền năo. Như nước thấm ruộng, cỏ dại vực, hoang vu, cùng nhau lớn tốt, lúa mạ chẳng thể sống. Trá tập kéo dắt nhau, thị phi tiếp nối vô ích, giả bộ bày ra dị nghị, càn mạo anh hào đàn áp kia đây, khinh dối ta người, cần th́ xiểm khúc nịnh hót thêm bớt cong ngay nên có những báo gông cùm xiềng xích, roi gậy qua bổng. Chư Phật gọi gian ngụy là giặc dèm pha. Bồ Tát tránh dối trá như sôỉ sài lang.
Chúng con từ vô thủy túc tập xiểm mỵ, ỷ cậy ḍng sang, điên đảo lật đổ anh em, không cần trung tín, phản người vô tội, lẫn nhau dụ dẫn, làm quấy làm bừa, xả tám đường chánh, tà trạng tà cầu. Chết bị trá duyên ràng buộc, chiêu vời quả khổ không đường giải thoát.

Chúng con hôm nay cung đối Thánh hiền cầu ai sám hối. Duy nguyện Tam bảo, Địa Tạng từ tôn, xót thương nhiếp thọ, chứng minh chúng con phát lồ sám hối. Nguyện cho tội chướng tiêu trừ, Tam muội tổng tŕ, tám Na Già định, thiền ba la mật, mống niệm đầy đủ, rốt ráo Bồ đề, biện tài vô ngại, tiếp độ hữu t́nh khỏi biển luân hồi, siêu Nan Thắng Địa.
Chúng con cùng nhau thống thiết quy mạng đảnh lễ tất cả chư Phật.

36. Nam Mô mười phương ba đời hết thảy chư Phật.
37. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
38. Nam Mô A Di Đà Phật.
39. Nam Mô Di Lặc Phật.
40. Nam Mô Đại Thông Sơn Vương Phật.
41. Nam Mô Trí Thắng Phật.
42. Nam Mô Tịnh Danh Vương Phật.
43. Nam Mô Nhất Thiết Thành Tựu Phật.
44. Nam Mô Vô Thượng Phật.
45. Nam Mô Sơn Vương Phật.
46. Nam Mô Vô Biên Thân Phật.
47. Nam Mô Bảo Thắng Phật.
48. Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.
49. Nam Mô Sư Tử Hống Phật.
50. Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật.
51. Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật.
52. Nam Mô Đa Bảo Phật.
53. Nam Mô Diệu Thanh Phật.
54. Nam Mô Măn Nguyệt Phật.
55. Nam Mô Nguyệt Diện Phật.
56. Nam Mô Tịnh Nguyệt Phật.
57. Nam Mô Bảo Tướng Phật.
58. Nam Mô Ca Sa Tràng Phật.
59. Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật.
60. Nam Mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Phật.
61. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh tôn Pháp.
62. Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát .
63. Nam Mô Phổ Hiền Bồ tát.
64. Nam Mô Định Tự Tại Vương Bồ tát.
65. Nam Mô Vô Tận Ư Bồ tát.
66. Nam Mô Giải Thoát Bồ tát.
67. Nam Mô Phổ Quảng Bồ tát.
68. Nam Mô Hư Không Tạng Bồ tát.
69. Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ tát.
70. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

6. Sám hối tập quán lường gạt lừa dối :
Phỉnh gạt không dừng, tâm dối tạo gian nên có các báo bụi đất, phân tiểu, các thứ nhơ nhớp. Như bụi theo gió không thấy được nhau. Hai tập khí d́m nhau nên có những sự ch́m đắm, nhảy ném, bay rơi, trôi lăn (Hai tập khí, chủng tử và hiện hành). Chư Phật coi lừa gạt như cướp giật. Bồ Tát tránh lừa gạt như dẫm phải rắn độc.

Chúng con từ vô thủy tâm tính toán, miệng lừa dối; thấy nói không thấy, trước mặt nói là phải, sau lưng nói trái, phụ ân bội nghĩa, lường gạt thân sơ, dối căn nói pháp, chính là hạng mạn muội ngu si. Nói về ḿnh th́ toàn những cao đăng thánh vị, nói về người chê hủy đọa tại phàm phu. Chẳng biết tự ḿnh sa hầm tà kiến, c̣n dắt người vào địa ngục, chiêu vời khổ báo vô lượng vô biên. Nếu không sám hối đâu được tiêu trừ. Nguyện chúng con từ nay chân thật tu hành, trí tuệ hiện tiền măn ba la mật, chân ngữ, thật ngữ, tinh tấn Bồ đề, ngộ tâm Địa Tạng.

7. Sám hối oán tập thù hiềm hàm hận :
Lúc đầu bực tức ngậm ác không chán, kết oán làm tánh hăng hái nhiệt năo, buông lời oán trách, kiện tới cửa quan nên có quả báo quăng đá ném gạch, hộp nhốt, xẻ củi, đẩy bọc. Như người ngậm độc, hoài băo chứa ác. Quả báo sẽ có những sự ném, quăng, nắm bắt, đánh bắn, gieo ôm. Chư Phật gọi oán hận đồng như quỷ Vi Hại. Bồ Tát thấy oán thù như uống rượu độc.

Chúng con từ vô thủy cứ say sưa ở trong nhà vô minh, ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ, nuốt giận c̣n tấm tức chưa hả dạ, đối địch với bà con bạn bè, kết oán với Sư tăng chung ở, trái lời giáo huấn của Phật tổ. Hôm nay chúng con đối trước Tam bảo, Địa Tạng từ tôn cầu xin sám hối, bao nhiêu oán cừu nguyện đều tiêu diệt. Từ nay xin chừa không dám kết oán. Trí tuệ viễn hành ứng niệm thành tựu ba la mật, đầy đủ thần lực, ứng hóa 10 phương, độ các hữu t́nh lên núi Niết bàn.

8. Sám hối tập quán ác kiến :
Như ngă kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tà ngộ phát sanh chống trái lẫn nhau. Như thế nên có quan lại chứng thực, văn từ biện chính, khảo xét tà ngụy. Kiến tập giao báo nên có sự khám hỏi, mưu mẹo khảo tấn, đ̣i hỏi gạn xét, cứu tra và những thiện ác đồng tử tay cầm sổ sách, biện bạch căi vă. Chư Phật gọi các ác kiến là hầm hố. Bồ Tát tránh các hư vọng biến kế biên chấp như sợ hố độc.

Chúng con từ vô thủy chấp ngă, ngă sở, khởi các tà kiến, chấp đoạn chấp thường; chấp không, chấp có; giới thủ kiến thủ tùy sự sinh tâm bác không nhân quả, các thứ khổ hạnh gieo cầu ven núi, nhổ tóc ăn nhơ, nằm gai xả thân vô ích, mạng chung vào thẳng địa ngục vô gián. Kiến nghiệp như thế hôm nay chúng con quy mạng 10 phương chư Phật, Địa Tạng từ tôn, cầu xin sám hối, nguyện được chánh tri chánh kiến, chánh tâm không động, cao đăng Bát địa. Một đời thành tựu. Nguyện ba la mật cùng với tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo.

9. Sám hối tập quán vu vạ :
Đem tập không thật, khen ai đưa tận lên Trời, chê ai chỉ sợ họ chưa tới vực sâu. Cơ hủy lương thiện, biếm xích Sa môn. Chí chẳng trung trinh, tâm tồn hư ngụy. Như vậy cho nên núi ép, đá ép, cối nghiền, cối xay. Ví như kẻ sàm tặc vu oan người lương thiện, bài xích người ta nên có các quả báo áp giải, đè đập, ép huyết, tuột lôảt da vẩy. Chư Phật gọi oán báng là sàm hổ. Bồ Tát tránh vu oan như sợ sấm sét.

Chúng con từ vô thủy đă từng vu hăm thân bằng, làm hại Sư tăng huống chi người khác. Tâm không từ mẫn, thảm khắc kẻ không tội, hàm oan đến chết không nơi cáo tỏ. Hôm nay cung đối Thánh Hiền phát lồ sám hối, nguyện vĩnh tiêu uổng tập. Hành nguyện thành tựu. Lực ba la mật dẫn đạo hữu t́nh đồng quy chánh giác.

10. Sám hối tập quán kiện thưa :
Tranh căi phát sanh thói che dấu. Mất đức ẩn ác dương thiện, trở lại ganh thiện lành, ghét tài năng. Chỉ lo ta chẳng thắng người, người lại hơn ta, ương ách bướng bỉnh, tự ư làm càn, không chịu nghe ai, trước mặt như chẳng có người. Ḿnh làm tội không muốn ai nghe, người kia lỡ trái thường nghi liền lập chuyên tuyên bố. Cho nên cảm quả báo nghiệp kính hỏa châu phơi lộ nghiệp xưa các việc đối nghiệp. Chư Phật gọi che dấu là giặc ngầm. Bồ Tát thấy che dấu như đội núi cao đi trên biển sâu.

Chúng con từ vô thủy khí chất cao ngạo, lời nói xảo khéo mịt mờ, niệm chỉ mong khoái kỷ. Trạo cử đến thành huyên náo, triển chuyển tương ưng chưa từng tạm ngừng. Hôm nay cung đối Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát, kể từ dâm tập đến kiện tụng, tất cả mười tập nhân tạo trăm ngàn nghiệp cho đến địa ngục, sáu giao báo và đọa lạc ba đường, chẳng chi không do đây. Nay xin mỗi mỗi tỏ bày sám hối. Nguyện Phật Bồ Tát, khuynh b́nh cam lồ giúp cho chúng con sớm diệt tập nhân. Trí tuệ quang minh phá tan si ám, thiền quán tinh thâm, trí ba la mật viên măn, mưa pháp khắp nơi, cứu cánh mười địa diệu hạnh.
Chúng con thống thiết năm vóc gieo xuống đất, như núi đổ đảnh lễ tất cả chư Phật.

71. Nam Mô mười phương ba đời hết thảy chư Phật.
72. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
73. Nam Mô A Di Đà Phật.
74. Nam Mô Di Lặc Phật.
75. Nam Mô Đại Thông Sơn Vương Phật.
76. Nam Mô Trí Thắng Phật.
77. Nam Mô Tịnh Danh Vương Phật.
78. Nam Mô Nhất Thiết Thành Tựu Phật.
79. Nam Mô Vô Thượng Phật.
80. Nam Mô Sơn Vương Phật.
81. Nam Mô Vô Biên Thân Phật.
82. Nam Mô Bảo Thắng Phật.
83. Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.
84. Nam Mô Sư Tử Hống Phật.
85. Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật.
86. Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật.
87. Nam Mô Đa Bảo Phật.
88. Nam Mô Diệu Thanh Phật.
89. Nam Mô Măn Nguyệt Phật.
90. Nam Mô Nguyệt Diện Phật.
91. Nam Mô Tịnh Nguyệt Phật.
92. Nam Mô Bảo Tướng Phật.
93. Nam Mô Ca Sa Tràng Phật.
94. Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật.
95. Nam Mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Phật.
96. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh tôn Pháp.
97. Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát .
98. Nam Mô Phổ Hiền Bồ tát.
99. Nam Mô Định Tự Tại Vương Bồ tát.
100. Nam Mô Vô Tận Ư Bồ tát.
101. Nam Mô Giải Thoát Bồ tát.
102. Nam Mô Phổ Quảng Bồ tát.
103. Nam Mô Hư Không Tạng Bồ tát.
104. Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ tát.
105. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Đă sám phiền năo chướng, nghiệp chướng rồi, nay xin sám hối báo chướng.
Kinh dạy : Giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp thiện ác không mất, nhân duyên một khi hội ngộ, quả báo ḿnh vẫn phải chịu. Nên Phật kể chuyện ăn lúa ngựa để làm tin, lại nói việc ông Trời thấy năm tướng suy vội vàng nhất tâm sám hối, tức thoát thân lợn. Và ở nhân gian quả báo tội ngũ nghịch đă chín mà biết sám hối liền thoát địa ngục. Các chuyện như trên đều có bàn bạc trong kinh văn. Nên biết sám hối quả có diệt các tai họa.
Phàm phu chúng con không đạo nhỡn chỉ chạy theo sáu trần, sáu thức duyên cảnh tạo mười ác, mê mất chân tâm sáu căn giúp nhau tạo tội, khổ báo hoàn y sáu thức để trằn trói thêm vào.

1 Sám hối nhỡn căn :
Nghiệp thấy chiêu dẫn ác quả. Tội nhân sắp chết thấy lửa dữ tràn lan. Thần thức theo khói bay vào ngục vô gián, phát sanh hai tướng :

a) Thấy sáng tỏ rơ các vật nên khiếp sợ vô cùng.
b) Tối mù mờ mịt không thấy ǵ sanh kinh hoảng vô hạn.

Lửa thấy này nếu đốt cái nghe th́ cảm báo vạc dầu sôi, nước đồng chảy; nếu đốt hơi thở th́ cảm báo khói đen lửa đỏ; đốt cái nếm cảm quả báo ăn viên sắt nóng; đốt cái xúc th́ có tro nóng ḷ than; đốt tâm ư th́ có sao lửa rưới khắp.

Như vậy sáu thứ nhất thời giao thọ đều do xưa mắt ham huyễn sắc. Nếu không sám tạ làm sao ra khỏi. Chúng con từ vô thủy, tâm đắm vọng trần, đen vàng hồng tía, lụa là gấm vóc, nam nữ dung nhan, khởi tưởng phi pháp, tạo ác không cùng, chiêu vời quả báo như trên. Hôm nay cung đối Tam bảo, Địa Tạng từ tôn sám hối nghiệp xưa. Từ nay trở đi nhiếp tâm nội chiếu, thật cảnh hiện tiền, thấy tịnh diệu sắc, phát chân quán trí, măn Bồ đề nguyện.

2 Sám hối văn báo :
Nghiệp nghe giao báo, lâm chung sóng cuộn ch́m ngập trời đất, thần thức theo ḍng nước vào ngục vô gián, phát minh hai tướng :

a) Nghe tỏ các loại âm thanh độc ác, tinh thần hoảng hốt.
b) Lặng lẽ im ĺm, tinh thần mê ch́m sóng nghe rót vào cái nghe hiện tướng trách hỏi, rót vào cái thấy thành sấm sét, hơi độc, rót vào hơi thở thành mưa sâu độc rưới khắp thân thể; rót vào cái nếm thành mủ máu các thứ nhơ bẩn, rót vào cảm xúc thành các loài bàng sanh, loại ma quỷ sống trong phân tiểu, rót vào ư nghĩ thành điện chớp, mưa đá đập nát tâm thần.

Con và chúng sanh từ vô thủy đă bị âm thanh làm mê hoặc, cung đàn tiếng sáo, ca hát bổng trầm, phường chèo diễn kịch, nam nữ cười đùa, lời dâm đủ thứ, tâm mê đắm cảnh, khởi tưởng phi pháp tạo tội vô biên. Ngày nay phát lồ cầu ai sám hối. Nguyện tai chúng con được nghe diệu lư pháp thân. Nương sám pháp hôm nay, tức thanh viên âm Bát nhă giải thoát, phổ hóa hữu t́nh đồng quy tịnh nhăn.

3 Sám hối tỷ căn : (nghiệp ngửi)
Lâm chung thấy hơi độc đầy dẫy xa gần. Thần thức từ đất trồi lên vào địa ngục vô gián, phát minh hai tướng :

a) Ngửi thông bị các hơi giữ ngộp tột bực, tinh thần bại hoại.
b) Ngẹt bức muốn chết.

Ngửi báo xông vào hơi thở làm thông làm nghẹt; xông vào cái thấy làm lửa, làm đuốc; xông vào cái nghe làm ch́m ngập, làm chết đuối, làm nước lớn, làm nước sôi; xông vào cái nếm làm đói làm ngấy; xông vào cái xúc làm hư làm nát, làm mũi thịt bị trăm ngàn trùng hút ăn; xông vào ư nghĩ làm tro, làm chướng khí, làm gạch đá bay tung đập nát thân thể.

Chúng con từ vô thủy bị nghiệp ngửi vọng báo như vậy, hoặc v́ tham các thứ hương trầm, hương hoa, hương thân thể nam nữ. Hôm nay cung đối Tam Bảo, Địa Tạng từ tôn, cầu ai sám hối tất cả tội nghiệp của căn mũi. Nguyện từ nay trở đi, thường được hưởng năm phần hương Pháp thân, đời đời xa ĺa các thứ uế khí sanh tử, đốn tuyệt trần khí. Chỉ quán định tuệ, mười cảnh viên minh, không c̣n hư vọng dù trong một hơi thở lần thông mười địa.

4 Sám hối thiệt căn (nghiệp nếm)
Tham vị chiêu dẫn ác quả. Khi nghiệp nếm giao báo, thần thức thấy lưới sắt nung đỏ bao trùm thế giới. Người chết thấy ḿnh từ dưới tung lên, mắc vào lưới treo ngược đầu xuống, vào ngục Vô gián, phát minh hai tướng :

a) Nuốt vào được th́ kết thành giá lạnh nứt nẻ thân thể.
b) Phải mửa ra th́ bay lên thành lửa hồng đốt cháy rụi xương tủy.

Vị báo qua cái nếm làm nhận, làm chịu; qua cái thấy làm kim thạch đốt cháy; qua cái nghe làm binh khí sắc bén; qua hơi thở làm lồng sắt lớn chụp khắp cơi nước, qua cái xúc làm cung làm tên làm nỏ làm bắn; qua ư nghĩ làm ḥn sắt nóng bay từ trên không rớt xuống.
Vị báo đều do không tin Phật Pháp ăn thịt uống rượu. Chúng con từ vô thủy buông lung bốn đại nên vun bồi gốc khổ. Mổ cá máu đỏ ngón tay, đâu có biết t́nh cha con nay đă biến thành oán thù. Nếm rượu vừa say đâu có ngờ ngay phút này nghĩa Vua tôi có thể đoạn tuyệt. Nguy hại như thế Thích Tử Sa Môn dĩ nhiên là phải đề pḥng. Hôm nay cung đối Thánh hiền chúng con tận t́nh sám hối. Nguyện từ nay trở đi xa ĺa tanh uế, sống chừng mực với cơm rau, thiền duyệt hằng nếm, pháp hỷ no ḷng, bốn biện tài tuyên dương chánh pháp, tám âm phu tấu, ứng cơ nói pháp, tuệ mệnh diên hồng, cùng với hàm linh đồng siêu nghiệp đắm say vị trần.

5 Sám hối thân căn (xúc nghiệp)
Xúc nghiệp khi chín người này lâm chung trước thấy bốn bề núi cao tới ép, không có lối ra. Thấy thành sắt lớn, rắn lửa, chó lửa, hùm sói, sư tử, ngục tốt đầu trâu, la sát đầu ngựa, tay cầm thương xóc lùa vào cửa thành, hướng về ngục Vô gián phát minh hai tướng :

a) Hợp xúc th́ núi kẹp ép ḿnh, xương thịt tan nát.
b) Ly xúc th́ dao gươm cắt thân, tim gan xẻ mảnh.

Xúc báo qua cái xúc th́ có đường đi, quán, sảnh, án; qua cái thấy th́ nung đốt; qua cái nghe th́ đập đánh đâm bắn; qua hơi thở th́ đăy trùm, trói tra; qua cái nếm th́ có chém chặt, ḱm kẹp, cày bừa, qua ư nghĩ th́ nấu nướng rơi bay.

Xúc nghiệp chiêu báo giao thọ như vậy. Con và chúng sanh từ vô thủy v́ tham gấm vóc lụa là mềm dịu, xúc cảnh tâm mê khởi tưởng phi pháp, tội ác vô lượng vô biên. Hôm nay cung đối Tam bảo, Địa Tạng từ tôn cầu ai sám hối. Từ nay trở đi nguyện mặc giáp nhẫn nhục, ngồi ṭa pháp không, ở trong nhà từ bi, khắp hóa hữu t́nh đồng lên bờ giác.

6 Sám hối ư nghiệp :
Khi ư nghiệp giao báo thần thức thấy gió dữ thổi nát quốc độ. Tội nhân tự thấy bị thổi xoay trong hư không. Theo gió vào ngục vô gián phát minh hai tướng :

a) Mê không c̣n biết ǵ, điên chạy không biết mỏi.
b) Tỉnh táo chịu khổ đốt cháy. Ư báo kết vào ư nghĩ làm phương làm sở, kết vào cái thấy làm gương soi, làm chứng cớ; kết vào cái nghe làm đại hợp thạch, làm gió sương đất; kết vào hơi thở làm xe lửa lớn, thiền lửa, cũi lửa, kết vào cái lưỡi thành kêu la khóc lóc; kết vào cảm xúc th́ thấy lớn nhỏ nghiêng ngửa, một ngày muôn lần sống chết. Sáu giao báo như vậy đều do mê vọng khởi nên.

Ba độc làm nhân, mười tập làm duyên hư vọng tạo nghiệp, hư vọng chịu báo. Cũng như hoa đốm ở hư không, loạn che tánh thật. Trong tâm bồ đề quả t́nh không có. Chúng con phàm phu hoặc nhân ba độc khởi nghiệp, hoặc nhân mười tập lỗi lầm, hoặc từ sáu căn tạo ác ắt bị luân hồi sáu nẻo. Hôm nay chúng con cầu ai sám hối. Ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo thập luận, Địa Tạng từ tôn phóng tịnh quang minh chiếu sáng chúng con. Bao nhiêu tội khiên ác tật ḿnh người đều rũ sạch, nguyện nương lực sám hối hôm nay, tăng trưởng đạo Thánh, đoạn đường sanh tử, rốt ráo an vui, dùng Kim Cang trí chiếu phá vô minh, tâm địa bí tạng ứng niệm viên thành đồng Phật mười lực, bốn không sợ hăi, mười tám bất cộng, vô lượng công đức, đầy đủ sáu thông, ba đạt đỗng minh tận độ hữu t́nh cùng thành Phật đạo.
Chí tâm quy mệnh đảnh lễ thường trụ Tam Bảo :

106. Nam Mô Mười Phương Ba Đời Hết Thảy Chư Phật.

107. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
108. Nam Mô A Di Đà Phật.
109. Nam Mô Di Lặc Phật.
110. Nam Mô Đại Thông Sơn Vương Phật.
111. Nam Mô Trí Thắng Phật.
112. Nam Mô Tịnh Danh Vương Phật.
113. Nam Mô Nhất Thiết Thành Tựu Phật.
114. Nam Mô Vô Thượng Phật.
115. Nam Mô Sơn Vương Phật.
116. Nam Mô Vô Biên Thân Phật.
117. Nam Mô Bảo Thắng Phật.
118. Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.
119. Nam Mô Sư Tử Hống Phật.
120. Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật.
121. Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật.
122. Nam Mô Đa Bảo Phật.
123. Nam Mô Diệu Thanh Phật.
124. Nam Mô Măn Nguyệt Phật.
125. Nam Mô Nguyệt Diện Phật.
126. Nam Mô Tịnh Nguyệt Phật.
127. Nam Mô Bảo Tướng Phật.
128. Nam Mô Ca Sa Tràng Phật.
129. Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật.
130. Nam Mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Phật.
131. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Tôn Pháp.
132. Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát .
133. Nam Mô Phổ Hiền Bồ tát.
134. Nam Mô Định Tự Tại Vương Bồ tát.
135. Nam Mô Vô Tận Ư Bồ tát.
136. Nam Mô Giải Thoát Bồ tát.
137. Nam Mô Phổ Quảng Bồ tát.
138. Nam Mô Hư Không Tạng Bồ tát.
139. Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ tát.
140. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Tán

Mười nhân giao báo
Tạo nghiệp như núi
Sáu căn giao báo
Biển cả oan khiên
Vô gián ngục khổ
Ai người cứu vớt ?
Đảnh lễ Từ Tôn
Nhân quả tuyệt vời


 
Trang Chủ      Hình ảnh      Kinh điển      Thần Chú      Liên lạc
 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0