Trang Chủ      Hình ảnh      Kinh điển      Thần Chú      Liên lạc
 
 
t072-5161-145x192.jpg  t003-224-143x192.jpg
 
Sám Bồ-tát Quán Thế Âm

(Trích dẫn: Tam Bảo Tôn Kinh do MINH HẠNH pháp sư, hiệu THÍCH NGUYỆT QUANG biên soạn, Thích Ca Phật Viện xuất bản năm 1949)

Quán Thế Âm oai thần lồng lộng
Khắp thế gian đều trọng danh Ngài
Chúng sanh hết thảy ai ai
Khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua.
Bởi người thế gần xa ngưỡng mộ
Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh
Nếu ai có một niệm lành
Hễ Ngài nghe tiếng ứng danh tới liền.
Dù trọng bệnh liên miên khổ cực
Niệm danh Ngài lập tức khỏi ngay
Bao nhiêu tai nạn hàng ngày
Chí tâm niệm tới danh Ngài liền qua.
Vô lượng kiếp Ta Bà thế giới
Ngài giáng sanh xuống cơi dương gian
Hóa thân công chúa Đoan Trang
Diệu Trang Vương ngự ngai vàng vua cha.
Diệu Thanh ấy chính là chị cả
Sau cũng tu chứng quả Văn Thù
Diệu Âm chị thứ cũng tu
Phổ Hiền chứng thánh đền bù công lao.
Trọn một nhà đều vào cảnh Phật
Ḷng từ bi chơn chất đáng ghi
Tuổi trẻ chí cả ai b́
Dốc ḷng mộ đạo quyết th́ đi tu.
Trọn chín năm chẳng từ lao khổ
Mong công thành cứu độ chúng sanh
Tŕ chay giữ giới tu hành
Tại động Hương Tích, Bắc thành Việt Nam.
Một cảnh tiên mây lam che phủ
Có cam tuyền, thạch nhũ bao quanh
Cảnh tốt dành cho người lành
Kim đồng, Ngọc nữ ứng danh theo hầu.
Dưới bệ ngọc chia nhau sớm tối
Chầu hai bên không lỗi đạo thầy
Luôn luôn chơn chất thảo ngay
Hành theo ư chí của thầy ban ra.
Quán Thế Âm danh là Tự Tại
Khắp tam thiên qua lại dạo chơi
Từ bi Ngài muốn độ đời
Mười hai nguyện lớn thiệt thời cao xa.
Nguyện nào cũng đều là rốt ráo
Chuyên tâm về chánh đạo độ tha
Biển Nam Hải, núi Phổ Đà
Trụ nơi cảnh ấy cũng là Hương Sơn.
Trong một phẩm Phổ môn thị hiện
Đức Thích Ca thuật chuyện khen Ngài
Oai thần linh hiển không hai
Tầm thanh cứu khổ chẳng nài công phu.
Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ
Hay cũng là tùy hỷ muốn chi
Ngài liền ứng hiện tức th́
Tới nơi d́u dắt cấp kỳ độ qua.
Hay có kẻ qua đ̣ mắc nạn
Cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường
Chí thành đốt nén tâm hương
Vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền.
Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy
Đức Như Lai truyền dạy chẳng sai
Chúng ta chớ có quản nài
Một ḷng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho.
Trong khổ hải đ̣ từ vẫn đợi
Vớt chúng sanh đưa tới Niết bàn
Chín tầng sen báu đài vàng
Di Đà thọ kư rơ ràng thảnh thơi.

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUẢNG ĐẠI LINH CẢM
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 
Trang Chủ      Hình ảnh      Kinh điển      Thần Chú      Liên lạc
 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0