Sám Dược Sư
Tác Giả: Trí Quang Việt Dịch


Khai kinh
Tán lễ Phật

Đại từ đại bi
Thương xót chúng sanh,
Đại hỷ đại xả
Cứu vớt muôn loài,
Hào quang diệu tướng
Dùng tự trang nghiêm,
Chúng con chí thành
Qui y đảnh lễ.

Nhất tâm đảnh lễ Phật bảo thường trú khắp cả mười phương.
Nhất tâm đảnh lễ Pháp bảo thường trú khắp cả mười phương.
Nhất tâm đảnh lễ Tăng bảo thường trú khắp cả mười phương.
Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nhất tâm đảnh lễ kinh Bản nguyện công đức của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nhất tâm đảnh lễ chư Phật Bồ Tát trong Pháp Hội Dược Sư.

Cúng hương

Hương thơm tâm tánh
đủ cả năm phần,
vừa được đốt lên
bởi lửa bản thể,
th́ cả Pháp giới
đều được chan ḥa,
phàm cùng với thánh
xông ướp tất cả,
chính trong hương thơm
quyện lên như vậy,
mà các đức Phật
hiển lộ toàn thân.

Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát ma ha tát (3 lần)

Chân ngôn làm sạch ngoại cảnh

Án lam sa ha. (21 lần)

Chân ngôn làm sạch thân miệng ư

Án sa phạ bà phạ thuật đà,
sa phạ đạt ma sa phạ, bà phạ
thuật độ hám. (7 lần)

Phát nguyện

Kính lạy chư Thế Tôn,
qui y các Phật Đà,
nay con phát đại nguyện,
lễ bái Dược Sư sám,
trên trả bốn ơn nặng,
dưới giúp ba đường khổ,
những người thấy nghe được,
đều phát tâm bồ đề,
báo thân này kết thúc,
cùng sanh các Tịnh độ.

Niệm hiệu Phật

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)
Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Mở đầu vận dụng phương pháp sám hối "đạo tràng Dược Sư", chúng con ngày nay nên đem tánh mạng mà qui y đảnh lễ chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai :

Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật.
Nam mô Thi Khí Phật.
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.
Nam mô Cầu Lưu Tôn Phật.
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.

Phương pháp sám hối
Dược Sư tiêu tai diên thọ (5)

Cuốn trước

Hết thảy chư Phật thương tưởng chúng sanh, nên đă dạy cho phương pháp sám hối "đạo tràng Dược sư". Là v́ con người dơ bẩn quá nặng, bóng tối vô minh che khuất tâm trí, không hiểu nhân quả không siêng sám hối. Phóng túng tham lam sân hận ngu si, buông thả sát sanh trộm cắp dâm dục. Tội lỗi dơ bẩn đă tạo vô lượng vô biên, ác nghiệp oán cừu đă kết vô cùng vô tận, không hay không biết, ngày càng sâu dày. Đến nỗi thúc ngắn đời sống lâu dài mà thành chết yểu chết oan, cách mất chức vị quan quyền mà thành thấp thỏi nghèo hèn, tước bỏ giàu sang sung túc mà thành nghèo khổ khốn cùng, chết non con trai con gái mà thành cô đơn lẻ chiếc. Mắc vào chín cái chết ngang trái, sa xuống ba con đường ác đạo. Khổ quả nhiều mối, tự tạo tác, tự lănh chịu. ác báo nhiều cách, hoặc đời này, hoặc kiếp sau. Tơ tóc không sai, dầu mau dầu chậm chắn chắc phải trả.

Nên xưa kia, đức Thích ca đă từ bi cứu vớt, bằng cách nói bản kinh về Bản nguyện và công đức của đức Dược sư lưu ly quang như lai(6), dạy người đọc tụng hăy tạo h́nh tượng đức Như lai bảy vị, trước mỗi vị đặt bảy ngọn đèn, cái lượng mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt đến bốn mươi chín ngày, ánh sáng không tắt. Nhưng việc ấy chỉ vua quan(7), cư sĩ đại gia, nhiều tiền lắm của, kho bồ tràn đầy mới làm nổi, c̣n người kém sức, ḷng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách. V́ lư do ấy mà căn cứ chính trong kinh Bản nguyện công đức nói trên, diễn ra phương pháp sám hối "Tiêu tai diên thọ", tiện cho mọi người tắm gội trai giới, hoặc trong chùa chiền, hoặc nơi nhà cửa, hoặc mời các vị xuất gia, hoặc cùng những người thiện niệm, rưới quét sửa dọn, hương hoa đèn nến, tùy sức hiến cúng, y văn đọc tụng, chí thành lễ bái, như thế th́ không có sự mong cầu nào không ứng nghiệm, không có sự ước nguyện nào không hoàn thành.

Trong kinh dạy rằng, bộc bạch sám hối tội ác đă làm, là điều mà Tịnh danh đại sĩ ưa chuộng. V́ vậy mà sửa chứa quá khứ, tu tỉnh tương lai, tẩy giặt thân tâm, đoạn tuyệt ác pháp, thề không làm lại, tội lỗi nhiều kiếp sạch hết không c̣n, nên tùy nguyện cầu thỏa măn tất cả. Đệ tử chúng con chí tâm đảnh lễ khẩn cầu sám hối :

Nam mô Tỳ lô giá na phật.
Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni phật.
Nam mô Dược sư lưu ly quang như lai.
Nanh mô Vô lượng thọ phật.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ quá khứ.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ hiện tại.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ vị lai.
Kính lạy kinh Bản nguyện công đức của đức Dược sư lưu ly quang như lai.
Nam mô Nhật quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Nguyệt quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Văn thù sư lợi bồ tát.
Nam mô Quan thế âm bồ tát.
Nam mô Đắc đại thế bồ tát.
Nam mô Vô tận ư bồ tát.
Nam mô Bảo đàn hoa bồ tát.
Nam mô Dược vương bồ tát.
Nam mô Dược thượng bồ tát.
Nam mô Di lạc bồ tát.
Nam mô tiêu tai chướng bồ tát.
Nam mô tăng phước thọ bồ tát(8).
Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại bồ tát dưới cây Tiếng nhạc.
Kính lạy các vị đại thánh tăng là tôn giả A nan và tám ngàn vị tỷ kheo.
Nam mô Cứu thoát bồ tát.

Đảnh lễ chư Phật rồi lại sám hối tiếp. Nghĩ lại thời kỳ Phật pháp tương tự xuất hiện, nếu mọi người v́ muốn lợi ích an lạc, nhổ trừ tất cả nghiệp chướng, xây dựng công đức hơn lạ ; muốn tu tập một cách đầy đủ đại nguyện của chư Phật, và thọ tŕ một cách trọn vẹn danh hiệu và kho báu chánh pháp của chư Phật ; muốn được vô thượng chánh biến giác, bâm hai tướng tốt và tám mươi tướng phụ trang hoàng cơ thể ; muốn được vô lượng trí tuệ phương tiện để làm cho chúng sanh đứng yên trong pháp đại thừa ; muốn tu hành phạn hạnh, được giới thể không thiếu sót, trọn vẹn giới pháp ba loại, tuyệt đối thanh tịnh không có phá phạm ; muốn được các giác quan đều hoàn bị, không mọi tật nguyền và bịnh khổ, nhà cửa, thân thuộc và đồ dùng đều đủ và nhiều ; muốn phá rách mạng lưới của ma vương, cổi mở ràng buộc của ngoại đạo, phát nhổ rừng rậm của mọi thứ ác kiến(9) ; nếu có nữ nhân muốn chuyển nữ thành nam, đầy đủ h́nh tướng trượng phu ; muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu sống lâu được sống lâu ; hoặc bị phép vua làm tội mà muốn giải thoát mọi sự lo sợ thống khổ ; muốn được đồ ăn đồ uống tuyệt diệu, pháp vị no đủ, mọi thứ y phục tuyệt diệu và tất cả đồ trang sức bằng vàng ngọc ; muốn thực hành bố thí, mọi thứ ḿnh có toàn không ham tiếc, hiến cả cho người đến xin ; muốn được chánh kiến, tinh tiến và ư thích khéo thuần hóa, đa văn thông lợi, lư giải nghĩa lư cực kỳ sâu xa, thường cầu thắng pháp, thường gặp thiện hữu ; muốn thọ tŕ giới pháp, nguyện sanh thế giới hệ Cực lạc ở phía tây, chỗ A di đà phật, để được nghe chánh pháp của ngài ; nếu có giới pháp đă phá hủy mà muốn phục hồi thanh tịnh, sinh mạng đă hết mà muốn cứu muốn nối ; cho đến quốc độ và dân chúng bị mọi sự ngang trái và mọi sự tai nạn mà muốn tiêu trừ cho ẩn mất để mưa gió thuận thời, dân chúng vui vẻ, th́ hăy trang nghiêm đúng cách, qui y và đảnh lễ đức Dược sư lưu ly quang như lai, nhất tâm tinh tiến, tu tập chánh định. Tại sao, v́ đức Như lai ấy, khi làm hạnh bồ tát, đă phát mười hai đại nguyện tối thượng và nhiệm mầu, tạo ra công đức thù thắng, nên làm cho những người nghe được th́ nghiệp chướng tiêu trừ, hết thảy sở cầu đều được măn nguyện. Điều này chỉ các vị bồ tát c̣n hệ thuộc một đời mới có khả năng tin và hiểu đúng như sự thực, tu hành đúng như Phật dạy. Nên phải đem thân thể, tính mạng(10) và tài sản ra, không lẫn không tiếc, tận lực trang nghiêm, th́ quyết chắc được kết quả và toại nguyện. V́ nghĩ lại như vậy, nên ngày nay đệ tử cùng những người hiện diện, tất cả đều chí tâm qui mạng đảnh lễ :

Nam mô Tỳ lô giá na phật.
Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni phật.
Nam mô Dược sư lưu ly quang như lai.
Nam mô Vô lượng thọ phật.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ quá khứ.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ hiện tại.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ vị lai.
Kính lạy kinh Bản nguyện công đức của đức Dược sư lưu ly quang như lai.
Nam mô Nhật quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Nguyệt quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Văn thù sư lợi bồ tát.
Nam mô Quan thế âm bồ tát.
Nam mô Đắc đại thế bồ tát.
Nam mô Vô tận ư bồ tát.
Nam mô Bảo đàn hoa bồ tát.
Nam mô Dược vương bồ tát.
Nam mô Dược thượng bồ tát.
Nam mô Di lạc bồ tát.
Nam mô tiêu tai chướng bồ tát.
Nam mô tăng phước thọ bồ tát.
Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại bồ tát dưới cây Tiếng nhạc.
Kính lạy các vị đại thánh tăng là tôn giả A nan và tám ngàn vị tỷ kheo.
Nam mô Cứu thoát bồ tát.

Đảnh lễ chư Phật rồi lại sám hối tiếp. Nguyện xin chư Phật Bồ tát đồng vận từ bi, giáng lâm đạo tràng ; toàn thể tám bộ thiên long, các tướng Dạ xoa, cùng sinh thương tưởng, đi đến đạo tràng. Các thánh chúng như vậy, xin cùng chứng minh. Chúng con ngày nay, muốn v́ chúng sanh khắp cả mười phương và toàn thể lục đạo, mà tu hành tuệ giác vô thượng, đoạn trừ hết thảy nghiệp chướng, cùng vào biển cả đại nguyện của đức Như lai, để hiện sắc thân khắp nơi, nơi trong một niệm mà cúng dường hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, nơi trong một niệm mà hóa độ cùng khắp tất cả chúng sanh trong lục đạo, làm cho họ nhập vào tuệ giác vĩ đại và b́nh đẳng. V́ muốn như vậy nên ngày nay nhất tâm tinh tiến, tu hành đúng như Phật dạy. Nguyện xin chư Phật, Bồ tát, đức Dược sư như lai, đem năng lực bản nguyện mà nhận cho sự sám hối của con, làm cho việc con làm quyết định phá trừ nghiệp chướng, viên thành hạnh nguyện. Như kinh đă dạy, nguyện xin chứng minh, "Nam mô Dược sư lưu ly quang như lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh viên măn, quang minh quảng đại. Công đức đồ sộ thân khéo an trú. Lưới sáng tráng lệ quá hơn nhật nguyệt. Chúng sanh tối tăm được soi sáng cả... Tùy mong cầu ǵ cũng đều toại nguyện... Bao nhiêu bịnh khổ đều tiêu tan cả... Vô lượng bồ tát hạnh, vô lượng thiện phương tiện, và vô lượng quảng đại nguyện, của đức phật Dược sư, trong một đại kiếp hay hơn một đại kiếp, ta, Thích ca như lai, nói một cách đầy đủ th́ đại kiếp ấy có thể kết thúc mau chóng, c̣n hạnh nguyện và phương tiện của đức Phật này vẫn không cùng tận". V́ thế mà chúng con chí tâm qui mạng đảnh lễ :
Nam mô, Bạc già phạt đế, bệ sát xă lũ rô - bệ lưu ly bát lạt bà - hát ra xà dă, đát tha yết đa dă, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha : Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ - bệ sát xă - tam một yết đế, sa ha. (3 lần)

Nam mô Dược sư hội thượng Phật Bồ tát. ( 3 lần)

Hoàn kinh
Tán Phật

Kính lạy đức Dược sư,
chánh giác rất vi diệu,
ở cơi Tịnh lưu ly,
thuộc phía đông cơi này ;
Ngài thật khó nghĩ bàn,
đủ ba vô số kiếp,
và không ai sánh bằng,
với mười hiệu tôn xưng.
Trong nhân đă phát ra
mười hai môn đại nguyện
trong quả đă viên măn
trăm ngàn loại tướng hảo
biển từ bi rộng lớn
khó ai lường cho nổi,
núi công đức cao cả
không thể khen cho cùng.

Nam mô đông phương Tịnh lưu ly giới, Dược sư lưu ly quang như lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, phật : thế tôn (11).

Niệm Phật

Nam mô Dược sư lưu ly quang phật. (30 đến 108 tiếng)
Nam mô Nhật quang biến chiếu bồ tát. (từ đây sắp xuống, mỗi danh hiệu 3 tiếng)
Nam mô Nguyệt quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Văn thù sư lợi bồ tát.
Nam mô Quan thế âm bồ tát.
Nam mô Đắc đại thế bồ tát.
Nam mô Vô tận ư bồ tát.
Nam mô Bảo đàn hoa bồ tát.
Nam mô Dược vương bồ tát.
Nam mô Dược thượng bồ tát.
Nam mô Di lạc bồ tát.

Cầu nguyện

1. Cầu nguyện cho bản thân 

Đệ tử tên ... pháp danh ..., đem công đức bái sám theo phương pháp sám hối "đạo tràng Dược sư", cầu nguyện bịnh chướng tiêu trừ, phước thọ tăng trưởng, đời này thiện căn không bị trở ngại, kiếp sau đích thân tiếp nhận sự thọ kư tối thượng của Phật.

2. Cầu nguyện cho người khác

Đệ tử tên ... pháp danh ..., chí thành v́ ..., pháp danh ..., bái sám theo phương pháp sám hối "đạo tràng Dược sư", cầu nguyện ... nhờ công đức này mà bịnh chướng tiêu tan, phước thọ tăng thượng, chánh tín không bị phá hoại, thiện căn không bị trở ngại, đời này thân cận phụng sự tam bảo, kiếp sau đích thân nhận được sự thọ kư của Phật.

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả,
nguyện con và chúng sanh
đều trọn thành Phật đạo.

Qui y Tam bảo

Tự qui y Phật,
xin nguyện chúng sanh,
thể theo đạo cả,
phát ḷng vô thượng.

Tự qui y Pháp,
xin nguyện chúng sanh,
thấu rơ kinh tạng,
trí tuệ như biển.

Tự qui y Tăng,
xin nguyện chúng sanh,
thống lư đại chúng,
hết thảy không ngại.


Cuốn giữa

Khai kinh

Tán lễ Phật

Đại từ đại bi
Thương xót chúng sanh,
Đại hỷ đại xả
Cứu vớt muôn loài,
Hào quang diệu tướng
Dùng tự trang nghiêm,
Chúng con chí thành
Qui y đảnh lễ.

Nhất tâm đảnh lễ Phật bảo thường trú khắp cả mười phương.
Nhất tâm đảnh lễ Pháp bảo thường trú khắp cả mười phương.
Nhất tâm đảnh lễ Tăng bảo thường trú khắp cả mười phương.
Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nhất tâm đảnh lễ kinh Bản nguyện công đức của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nhất tâm đảnh lễ chư Phật Bồ Tát trong Pháp Hội Dược Sư.

Cúng hương

Hương thơm tâm tánh
đủ cả năm phần,
vừa được đốt lên
bởi lửa bản thể,
th́ cả Pháp giới
đều được chan ḥa,
phàm cùng với thánh
xông ướp tất cả,
chính trong hương thơm
quyện lên như vậy,
mà các đức Phật
hiển lộ toàn thân.

Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát ma ha tát (3 lần)

Chân ngôn làm sạch ngoại cảnh

Án lam sa ha. (21 lần)

Chân ngôn làm sạch thân miệng ư

Án sa phạ bà phạ thuật đà,
sa phạ đạt ma sa phạ, bà phạ
thuật độ hám. (7 lần)

Phát nguyện

Kính lạy chư Thế Tôn,
qui y các Phật Đà,
nay con phát đại nguyện,
lễ bái Dược Sư sám,
trên trả bốn ơn nặng,
dưới giúp ba đường khổ,
những người thấy nghe được,
đều phát tâm bồ đề,
báo thân này kết thúc,
cùng sanh các Tịnh độ.

Niệm hiệu Phật

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)
Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Mở đầu vận dụng phương pháp sám hối "đạo tràng Dược Sư", chúng con ngày nay nên đem tánh mạng mà qui y đảnh lễ chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai :

Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật.
Nam mô Thi Khí Phật.
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.
Nam mô Cầu Lưu Tôn Phật.
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.

Phương pháp sám hối
Dược Sư tiêu tai diên thọ (5)

Cuốn giữa

Hết thảy chư Phật thương tưởng chúng sanh, dạy cho phương pháp sám hối "đạo tràng Dược sư", nên ngày nay chúng con đem tánh mạng mà qui y đảnh lễ hết thảy chư Phật :

Nam mô Tỳ lô giá na phật.
Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni phật.
Nam mô Dược sư lưu ly quang như lai.
Nam mô Vô lượng thọ phật.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ quá khứ.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ hiện tại.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ vị lai.
Kính lạy kinh Bản nguyện công đức của đức Dược sư lưu ly quang như lai.
Nam mô Nhật quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Nguyệt quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Văn thù sư lợi bồ tát.
Nam mô Quan thế âm bồ tát.
Nam mô Đắc đại thế bồ tát.
Nam mô Vô tận ư bồ tát.
Nam mô Bảo đàn hoa bồ tát.
Nam mô Dược vương bồ tát.
Nam mô Dược thượng bồ tát.
Nam mô Di lạc bồ tát.
Nam mô tiêu tai chướng bồ tát.
Nam mô tăng phước thọ bồ tát.
Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại bồ tát dưới cây Tiếng nhạc.
Kính lạy các vị đại thánh tăng là tôn giả A nan và tám ngàn vị tỷ kheo.
Nam mô Cứu thoát bồ tát.

Đảnh lễ chư Phật rồi lại sám hối tiếp. Đệ tử chúng con khắp v́ bốn ơn(12) ba cơi(13) và pháp giới chúng sanh, nguyện đoạn trừ cả ba thứ chướng ngại(14), nên qui tánh mạng về nơi Phật, đảnh lễ mà sám hối. Con với chúng sanh, vô thỉ đến giờ, do ái và kiến(15) mà trong chấp nhân ngă, ngoài v́ bạn xấu, nên không tùy hỷ ai cả, dầu là một điều thiện bằng tơ tóc, chỉ biết khắp cả thân miệng ư cùng làm đủ các ác nghiệp. Việc tuy không rộng mà ác ư bủa khắp. Ngày đêm liên tục, không có gián đoạn. Che giấu lỗi lầm, không muốn ai hay. Không sợ ác đạo, không hổ không thẹn. Bài bác, cho rằng không có nhân quả. Tội chướng như vậy mà chưa hề trải qua sự sám hối nào cả. Chúng con ngày nay dối trước chư Phật khắp cả mười phương, trước đức Dược sư như lai, tin tưởng sâu xa nguyên lư nhân quả, phát sanh hổ thẹn hệ trọng và phát sanh sợ hăi to lớn mà bộc bạch sám hối. Đoạn tâm liên tục mà phát tâm bồ đề. Đoạn ác tu thiện, siêng năng thúc dục cả thân miệng ư. Đổi bỏ tánh xấu nặng nề ngày xưa mà tùy hỷ đối với người phàm cũng như bậc thánh, dầu chỉ một điều thiện bằng tơ tóc mà thôi. Nghĩ nhớ đức phật Dược sư có cái sức của thệ nguyện to lớn, có thể cứu vớt con, đem con ra khỏi biển hai chết(16) mà đặt lên trên bờ ba đức(17), nên nguyện xin Ngài từ bi, thương xót nhiếp thọ. Tất cả đều chí tâm qui mạng đảnh lễ :

Nam mô Tỳ lô giá na phật.
Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni phật.
Nam mô Dược sư lưu ly quang như lai.
Nam mô Vô lượng thọ phật.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ quá khứ.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ hiện tại.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng người phương, khắp pháp giới, thuộc th́ vị lai.
Kính lạy kinh Bản nguyện công đức của đức Dược sư lưu ly quang như lai.
Nam mô Nhật quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Nguyệt quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Văn thù sư lợi bồ tát.
Nam mô Quan thế âm bồ tát.
Nam mô Đắc dại thế bồ tát.
Nam mô Vô tận ư bồ tát.
Nam mô Bảo đàn hoa bồ tát.
Nam mô Dược vương bồ tát.
Nam mô Dược thượng bồ tát.
Nam mô Di lạc bồ tát.
Nam mô tiêu tai chướng bồ tát
Nam mô tăng phước thọ bồ tát.
Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại bồ tát dưới cây Tiếng nhạc.
Kính lạy các vị đại thánh tăng là tôn giả A nan và tám ngàn vị tỷ kheo.
Nam mô Cứu thoát bồ tát.

Đảnh lễ chư Phật rồi lại sám hối tiếp. Đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, có cái bịnh tham lam sân hận và tật đố, cái bịnh kiêu mạn ngạo ngược, cái bịnh không biết thiện ác, cái bịnh không tin tội phước, cái bịnh bất hiếu ngũ nghịch(18), cái bịnh phá phạm trai giới, cái bịnh phá phạm thi la(19), cái bịnh khen ḿnh chê người, cái bịnh ham được không chán, cái bịnh say mê tiếng hay và chạy theo sắc đẹp, cái bịnh ham hố hơi thơm và ưa thích đụng chạm, cái bịnh tin theo sự thấy cong và ngược(20) cái bịnh đam mê tửu sắc mà phóng túng vô độ, cái bịnh dầu gặp thầy mà lại cho thuốc không đúng, cái bịnh vô lượng tai nạn, khổ nhục, và bi thảm sầu muộn khác nữa, ngâm nấu bức bách, làm cho cả cơ thể lẫn tâm trí đều chiu thống khổ. Muốn làm cho những bịnh khổ ấy tiêu trừ, sở cầu măn nguyện, nên bấy giờ đức thế tôn Dược sư lưu ly quang như lai nhập định danh hiệu Diệt trừ mọi khổ năo của chúng sanh. Nhập định ấy rồi, từ trong nhục kế phóng ra ánh sáng lớn. Trong ánh sáng này diễn ra đà la ni vĩ dại sau đây : Nam mô, Bạc già phạt đế, bệ sát xă lũ rô - bệ lưu ly bát lạt bà - hát ra xà dă, đát tha yết đa dă, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha : Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ - bệ sát xă - tam một yết đế, sa ha. Khi trong ánh sáng diễn ra đà la ni vĩ đại ấy rồi, đại địa chấn động, phóng ánh sáng lớn, hết thảy chúng sanh bịnh khổ tiêu trừ, hưởng dược cái vui yên ổn.

Do đó mà biết công năng sám hối là tễ thuốc linh nghiệm làm lành bịnh thân tâm, là toa thuốc thần kỳ làm thoát khổ sinh tử. Có vị đại y vương theo bịnh đặt thuốc : từ bi hỷ xả là thuốc, nhẫn nhục nhu ḥa là thuốc, chánh tín Tam bảo là thuốc, siêng tu phước tuệ là thuốc, sáu ba la mật là thuốc, ăn no cam lộ là thuốc, ham cầu pháp vị là thuốc, tu chân dưỡng khí là thuốc, phản bản hoàn nguyên là thuốc, có lỗi đổi được là thuốc, phương tiện khôn khéo là thuốc, không động v́ tiếng hay sắc đẹp là thuốc, lắng ḷng tuyệt dục là thuốc. Thường dùng những thứ thuốc như vậy giă ra, giần đi, rồi hợp lại mà thường thường đem uống.

Nhưng, chúng sanh nếu bịnh lẽ ra cùng một bịnh, chúng sanh cần thuốc lẽ ra cùng một thuốc. Nếu nói có nhiều pháp th́ thế là điên đảo. Nếu căn cứ thật tướng của nhất thừa(21) mà nói, th́ đâu có thêm có bớt, có dơ có sạch, có lành có dư, có tội có phước, có bịnh có thuốc. Nh́n lại phương tiện trước đă áp dụng, thật như người trong chiêm bao : chiêm bao thấy thân bị bịnh nên t́m thầy uống thuốc mà được hết được lành ; đến lúc tỉnh giấc chiêm bao th́ rơ ra vốn là không bịnh, sự không bịnh cũng không, huống chi thầy với thuốc. Nên bịnh của chúng sanh toàn là bịnh huyễn, thuốc của chư Phật toàn là thuốc huyễn. Do đó mà biết, pháp mà Như lai thuyết ra toàn là một tướng một vị, tướng vị giải thoát, tách rời, diệt sạch, cứu cánh niết bàn, chung qui về Không(22). Ví như từ một đám mây mà mưa xuống, th́ cây thuốc lớn nhỏ ǵ cũng được tốt tươi, chúng con ngày nay nhờ ơn Phật mà được nghe danh hiệu của đức thế tôn Dược sư lưu ly quang như lai, không c̣n có nữa cái nạn bịnh khổ, mới có khả năng đạt đến một cách trọn vẹn tuệ giác vô thượng bồ đề. V́ vậy, ngày nay chúng con đốc suất nhau, cùng nhau nhất tâm, suốt đời qui y Phật Pháp Tăng. Và bây giờ qui y đảnh lễ hết thảy chư Phật :

Nam mô Tỳ lô giá na phật.
Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni phật.
Nam mô Dược sư lưu ly quang như lai.
Nam mô Vô lượng thọ phật.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ quá khứ.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ hiện tại.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ vị lai.
Kính lạy kinh Bản nguyện công đức của đức Dược sư lưu ly quang như lai.
Nam mô Nhật quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Nguyệt quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Văn thù sư lợi bồ tát.
Nam mô Quan thế âm bồ tát.
Nam mô Đắc đại thế bồ tát.
Nam mô Vô tận ư bồ tát.
Nam mô Bảo đàn hoa bồ tát.
Nam mô Dược vương bồ tát.
Nam mô Dược thượng bồ tát.
Nam mô Di lạc bồ tát.
Nam mô tiêu tai chướng bồ tát.
Nam mô tăng phước thọ bồ tát.
Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại bồ tát dưới cây Tiếng nhạc.
Kính lạy các vị dại thánh tăng là tôn giả A nan và tám ngàn vị tỷ kheo.
Nam mô Cứu thoát bồ tát.

Đảnh lễ chư Phật rồi lại sám hối tiếp. Nếu người nào muốn thoát bịnh khổ, nên v́ họ mà bảy ngày đêm thọ tŕ Bát quan trai giới. Nên đem đồ ăn, đồ uống và đồ dùng, tùy sức liệu biện mà cúng dường Tỷ kheo tăng. Ngày đêm sáu buổi lễ bái hành dạo, cúng dường đức thế tôn Dược sư lưu ly quang như lai. Đọc tụng bản kinh tôn quí(23) bốn mươi chín biến. Đốt bốn mươi chín ngọn đèn. Đến bốn mươi chín ngày đêm, ánh sáng không đứt. Như vậy th́ có thể qua được tai nạn nguy khốn, không bị mọi thứ ngang trái và quỉ dữ tác hại. V́ vậy, ngày nay đệ tử cùng với những người hiện diện, tất cả đều cùng cực tinh tiến(24), đốt hương răi hoa, thắp đèn treo phan(25), phóng sanh tu phước, để được qua khỏi khốn khổ, không gặp mọi sự hoạn nạn. Nguyện xin đức Như lai chứng minh cho sự sám hối của con.

Đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, làm ǵ cũng không vừa ư. Nên biết tất cả đều v́ quả báo sót lại của ác nghiệp từ quá khứ đến nay, mà gây ra. V́ vậy, ngày nay cần phải nỗ lực mà cầu xin sám hối. Sám hối quả báo ác mộng, những cảnh tượng khủng khiếp, những sự không cát tường của trong loài người. Sám hối quả báo bịnh dữ liền năm, lắm tháng không lành, gối giường nằm chiếu, không thể đứng đi của trong loài người. Sám hối quả báo đông ôn hạ dịch(26), sốt ác tính và thương hàn của trong loài người. Sám hối quả báo thủy tai hỏa hoạn, trộm cướp giặc giả, chiến tranh nguy khốn của trong loài người. Sám hối quả báo bị sư tử, cọp, sói, rắn độc, ḅ cạp, rít và sâu làm hại của trong loài người. Sám hối quả báo sanh lăo bịnh tử, lo buồn khổ năo của trong loài người. Sám hối quả báo thân miệng và ư toàn là công cụ tạo tác và tăng trưởng đủ thứ ác nghiệp của cả chúng sanh. Sám hối quả báo sẽ sa vào ba ác đạo, nhiều ́ần ngàn năm chịu mọi sự khổ sở khốc liệt của cả chúng sanh. Sám hối quả báo hay bị trôi lăn vô cùng trong địa ngục, súc sanh và loài quỉ(27) của cả chúng sanh. Sám hối quả báo lại sanh nữa trong các ác đạo của cả chúng sanh. Sám hối quả báo làm tôi tớ người, bị người sai sử của cả chúng sanh. Sám hối quả báo hoặc làm trâu ḅ, lừa ngựa, lạc đà, thường bị đánh dập, lại c̣n quả báo luôn luôn mang nặng chở nhiều, đi theo đường phải đi mà bị đói khát hành hạ, của cả chúng sanh. Sám hối quả báo bị bùa ếm, thuốc độc và quỉ khởi thi(28) ngụy tạo yêu dị của trong loài người. Cùng loại như vậy, trong hiện tại cũng như vị lai, loài người cũng như chư thiên, quả báo có vô lượng tai họa, ngang trái, biến cố, thời khí, chết chóc, hoạn nạn, suy tồn và quấy phá. Chúng con ngày nay chí thành hướng về đức phật Dược sư, về thánh chúng qui tụ như biển cả, mà cầu xin sám hối, nguyện tiêu diệt cả.

Trước đă cứu xét cái lẽ cứu cánh là bịnh này thuốc này đồng là huyễn ảo, lại cứu xét mà sám hối trọn vẹn hết thảy báo chướng do ác nghiệp gây ra. Nay nên tuần tự phát nguyện hồi hướng. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức được phát sanh bởi sự sám hối ba thứ chướng ngại mà hồi hướng cả, hiến cho hết thảy chúng sanh để cùng sám hối. Nguyện cùng chúng sanh, từ nay sắp đi, cho đến ngày thực hiện tuệ giác vô thượng, nhớ khổ sanh tử mà phát bồ đề tâm. Đổi ác làm lành, bỏ tà về chánh. Thân tâm an lạc, sống lâu vô cùng, áo cơm sung túc, nhà cửa, thân thuộc, đồ dùng và kho nẫm tràn đầy. H́nh tướng đoan chánh, trí tuệ thông minh, uy nghiêm dũng liệt. Các tướng Dạ xoa hộ vệ, chư Phật thánh chúng nhiếp thọ. Làm ǵ cũng được ân trạch của đức Từ bi.

Đệ tử chúng con lại nguyện từ nay sắp đi, mau chứng tuệ giác bồ dề, tướng tốt tướng phụ và ánh sáng đều tráng lệ, lạ và hơn cả. Nguyện chúng sanh được ánh sáng soi sáng, tùy ư hướng mà làm mọi sự nghiệp. Nguyện chúng sanh cùng được vô tận những vật hưởng dụng, không có sự thiếu thốn. Nguyện chúng sanh xây dựng đại thừa, cùng được ở yên trong dạo giác ngộ(29). Nguyện chúng sanh dược giới thể không thiếu sót, giả sử phá phạm th́ phục hồi thanh tịnh. Nguyện chúng sanh đẹp đẽ, thông minh, giác quan hoàn bị, hết mọi bịnh khổ. Nguyện chúng sanh bịnh khổ tan biến, nhà cửa, thân thuộc và đồ dùng, đầy đủ tất cả. Nguyện chúng sanh chuyển thân nữ nhân thành thân nam tử, đủ tướng trượng phu, cho đến thực hiện tuệ giác vô thượng. Nguyện chúng sanh thoát khỏi mạng lưới của ma vương, cổi mở thắt buộc của ngoại đạo. Nguyện chúng sanh, phép vua làm tội, bi thảm sầu muộn ngâm nấu bức bách, đều thoát được cả. Nguyện chúng sanh ăn uống no đủ, sau đó lại được xây dựng bằng cái vui cứu cánh của pháp vị. Nguyện chúng sanh, như sở thích của họ, mọi thứ y phục tùy ư mong muốn đầy đủ tất cả(30).

Lại nguyện tất cả chúng sanh, sống lâu, giàu có, quan chức, con trai con gái, cầu ǵ cũng toại nguyện cả. Nguyện tất cả quốc độ, trăm sự quái dị, chín cái chết ngang trái, tám thứ chướng nạn, ba thứ tai họa(31), nước khác xâm lăng quấy nhiễu, đạo tặc làm phản làm loạn, hết thảy nạn dữ như vậy tiêu mất tất cả ; quốc độ yên ổn, gió mưa điều ḥa, lúa má thành thục, mọi người vô bịnh, vui vẻ, hạnh nguyện bồ đề sáng chói hơn lên trong từng ư nghĩ, cứu giúp người khác đau khổ th́ luôn luôn tưởng như cứu vớt bản thân.

Lại nguyện đời đời kiếp kiếp, sanh ra ở đâu cũng không rơi nhằm những chỗ biên thùy, mọi rợ, mà lại sinh vào gia đ́nh chánh tín ; tướng mạo đoan nghiêm, trí tuệ biện tài ; viễn ly ác pháp, thân cận thiện hữu ; kiên tŕ giới hạnh, kiến lập đại thừa. Lại nguyện đời đời kiếp kiếp, sanh ra ở đâu cũng chấn hưng pháp Phật, phá hủy lưới ma ; phấn chí mà tu hành đầy đủ sáu ba la mật ; quảng tu cúng dường để trang nghiêm hai thứ phước tuệ, nhẫn nhục tinh tiến để thực hiện tuệ giác bồ đề.

Chúng con ngày nay nên nghĩ báo ân đức của đức Dược sư lưu ly quang như lai, bằng cách thường nên như vậy mà lợi ích an lạc hết thảy chúng sanh. V́ thế mà chúng con chí tâm qui y đảnh lễ :

Nam mô, Bạc già phạt đế, bệ sát xă lũ rô - bệ lưu ly bát lạt bà - hát ra xà dă, đát tha yết đa dă, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà da, đát diệt tha : Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ - bệ sát xă - tam một yết đế, sa ha. (3 lần)
Nam mô Dược sư hội thượng Phật Bồ tát. (3 lần)

Hoàn kinh
Tán Phật

Kính lạy đức Dược sư,
chánh giác rất vi diệu,
ở cơi Tịnh lưu ly,
thuộc phía đông cơi này
Ngài thật khó nghĩ bàn,
đủ ba vô số kiếp,
và không ai sánh bằng,
với mười hiệu tôn xưng.
Trong nhân đă phát ra
mười hai môn đại nguyện,
trong quả đă viên măn
trăm ngàn loại tướng hảo
biển từ bi rộng lớn
khó ai lường cho nổi,
núi công đức cao cả
không thể khen cho cùng.

Nam mô đông phương Tịnh lưu ly giới, Dược sư lưu ly quang như lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, phật : thế tôn.

Niệm Phật

Nam mô Dược sư lưu ly quang phật. (30 đến 108 tiếng)
Nam mô Nhật quang biến chiếu bồ tát. (từ đây sắp xuống, mỗi danh hiệu 3 tiếng)
Nam mô Nguyệt quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Văn thù sư lợi bồ tát.
Nam mô Quan thế âm bồ tát.
Nam mô Đắc đại thế bồ tát.
Nam mô Vô tận ư bồ tát.
Nam mô Bảo đàn hoa bồ tát.
Nam mô Dược vương bồ tát.
Nam mô Dược thượng bồ tát.
Nam mô Di lạc bồ tát.

Cầu nguyện

I. Cầu nguyện cho bản thân

Đệ tử tên ... pháp danh ..., đem công đức bái sám theo phương pháp sám hối "đạo tràng Dược sư", cầu nguyện bịnh chướng tiêu trừ, phước thọ tăng trưởng, đời này thiện căn không bị trở ngại, kiếp sau đích thân tiếp nhận sự thọ kư tối thượng của Phật.

2. Cầu nguyện cho người khác

Đệ tử tên ... pháp danh ..., chí thành v́ ..., pháp danh ..., bái sám theo phương pháp sám hối "đạo tràng Dược sư", cầu nguyện xx nhờ công đức này mà bịnh chướng tiêu tan, phước thọ tăng thượng, chánh tín không bị phá hoại, thiện căn không bị trở ngại, đời này thân cận phụng sự Tam bảo, kiếp sau đích thân nhận được sự thọ kư của Phật.

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả,
nguyện con và chúng sanh
đều trọn thành Phật đạo.

Qui y Tam bảo

Tự qui y Phật,
xin nguyện chúng sanh,
thể theo đạo cả,
phát ḷng vô thượng.

Tự qui y Pháp,
xin nguyện chúng sanh,
thấu rơ kinh tạng,
trí tuệ như biển.

Tự qui y Tăng,
xin nguyện chúng sanh,
thống lư đại chúng,
hết thảy không ngại.

Cuốn sau

Khai kinh
Tán lễ Phật

Đại từ đại bi
Thương xót chúng sanh,
Đại hỷ đại xả
Cứu vớt muôn loài,
Hào quang diệu tướng
Dùng tự trang nghiêm,
Chúng con chí thành
Qui y đảnh lễ.

Nhất tâm đảnh lễ Phật bảo thường trú khắp cả mười phương.
Nhất tâm đảnh lễ Pháp bảo thường trú khắp cả mười phương.
Nhất tâm đảnh lễ Tăng bảo thường trú khắp cả mười phương.
Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nhất tâm đảnh lễ kinh Bản nguyện công đức của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nhất tâm đảnh lễ chư Phật Bồ Tát trong Pháp Hội Dược Sư.

Cúng hương

Hương thơm tâm tánh
đủ cả năm phần,
vừa được đốt lên
bởi lửa bản thể,
th́ cả Pháp giới
đều được chan ḥa,
phàm cùng với thánh
xông ướp tất cả,
chính trong hương thơm
quyện lên như vậy,
mà các đức Phật
hiển lộ toàn thân.

Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát ma ha tát (3 lần)

Chân ngôn làm sạch ngoại cảnh

Án lam sa ha. (21 lần)

Chân ngôn làm sạch thân miệng ư

Án sa phạ bà phạ thuật đà,
sa phạ đạt ma sa phạ, bà phạ
thuật độ hám. (7 lần)

Phát nguyện

Kính lạy chư Thế Tôn,
qui y các Phật Đà,
nay con phát đại nguyện,
lễ bái Dược Sư sám,
trên trả bốn ơn nặng,
dưới giúp ba đường khổ,
những người thấy nghe được,
đều phát tâm bồ đề,
báo thân này kết thúc,
cùng sanh các Tịnh độ.

Niệm hiệu Phật

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)
Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Mở đầu vận dụng phương pháp sám hối "đạo tràng Dược Sư", chúng con ngày nay nên đem tánh mạng mà qui y đảnh lễ chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai :

Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật.
Nam mô Thi Khí Phật.
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.
Nam mô Cầu Lưu Tôn Phật.
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.

Phương pháp sám hối
Dược Sư tiêu tai diên thọ (5)

Cuốn sau

Chư Phật trong ba th́ gian thương tưởng chúng sanh, dạy cho phương pháp sám hối đạo tràng Dược sư", nên ngày nay chúng con đem tánh mạng mà qui y đảnh lễ hết thảy chư Phật :

Nam mô Tỳ lô giá na phật.
Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni Phật.
Nam mô Dược sư lưu ly quang như lai.
Nam mô Vô lượng thọ phật.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới thuộc th́ quá khứ.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới thuộc th́ hiện tại
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới thuộc th́ vị lai.
Kính lạy kinh Bản nguyện công đức của đức Dược sư lưu ly quang như lai.
Nam mô nhật quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Nguyệt quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Văn thù sư lợi bồ tát.
Nam mô Quan thế âm bồ tát.
Nam mô đắc đại thế bồ tát.
Nam mô Vô tận ư bồ tát.
Nam mô Bảo đàn hoa bồ tát.
Nam mô Dược vương bồ tát.
Nam mô Dược thượng bồ tát.
Nam mô Di lạc bồ tát.
Nam mô tiêu tai chướng bồ tát.
Nam mô tăng phước thọ bồ tát.
Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại bồ tát dưới cây Tiếng nhạc.
Kính lạy các vị đại thánh tăng là tôn giả A nan và tám ngàn vị tỷ kheo.
Nam mô Cứu thoát bồ tát.

Đảnh lễ chư Phật rồi lại sám hối tiếp. Đệ tử chúng con, từ trên đến đây, đă sám hối rồi, bây giờ nên phát sanh tâm không dơ bẩn, tâm không giận dữ tác hại, nghĩa là đối với hết thảy chúng sanh khởi lên cái tâm lợi ích an lạc, từ bi hỷ xả và b́nh đẳng. Chính trong tâm nguyện như vậy mà nhiếp niệm chánh quán. Bằng cách không tuyệt kiết sử mà cũng không giữ kiết sử(32), quán các pháp không, như thật tướng.

Quán các pháp không là thế nào ? Hành giả xét kỹ, hiện tại một tâm niệm đây, chỉ là vọng tâm tùy duyên hiện khởi. Tâm như vậy, là do tâm mà thành tâm ? là không do tâm mà thành tâm ? là cũng do tâm, cũng không do tâm mà thành tâm ? là không phải do tâm, không phải không do tâm mà thành tâm ? là ở quá khứ, ở hiện tại hay ở vị lai ? là ở trong, ở ngoài hay ở trung gian ? có dấu vết ǵ ? ở phương chỗ nào ? Trong mọi sự tương quan như vậy mà t́m tâm, vẫn thấy cứu cánh không thể t́m được, như huyễn như mộng, không danh không tướng. Bấy giờ hành giả c̣n không thấy tâm là sinh tử, đâu có thấy tâm là niết bàn. Và không t́m được cái bị xét th́ cũng không t́m được cái hay xét, không lấy không bỏ, không dựa không bám, cũng không trú ở nơi sự yên lặng, con đường ngôn ngữ đă tuyệt(33), hết thể tŕnh bày nói phô.

Xét tâm không thật là tâm th́ tội phước không có chủ thể. Tội phước tánh không th́ hết thảy các pháp toàn là không. Tâm không phải tâm, pháp chẳng ở pháp. Sám hối như vậy gọi là sự sám hối to lớn, là sự sám hối phá hủy tâm thức. V́ lư do này, tâm này cũng như tâm khác thực sự lặng mất, niệm trước cùng với niệm sau toàn không trú ở. Như hư không mà hư không cũng không thể t́m được, sự không thể t́m được cũng không thể t́m được, tự nhiên siêu việt trên các tam muội, ánh sáng chiếu sáng, vạn pháp hiển hiện, thấu suốt tất cả, không c̣n chướng ngại, quảng đại như pháp tánh, cứu cánh như hư không. Nguyện xin được như sở nguyện, măn bồ đề nguyện. Đệ tử chúng con, ai nấy vận dụng tất cả tâm trí mà qui y đảnh lễ :

Nam mô Tỳ lô giá na phật.
Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni phật.
Nam mô Dược sư lưu ly quang như lai.
Nam mô Vô lượng thọ phật.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ quá khứ.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ hiện tại.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ vị lai.
Kính lạy kinh Bản nguyện công đức của đức Dược sư lưu ly quang như lai.
Nam mô Nhật quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Nguyệt quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Văn thù sư lợi bồ tát
Nam mô Quan thế âm bồ tát.
Nam mô Đắc đại thế bồ tát.
Nam mô Vô tận ư bồ tát.
Nam mô Bảo đàn hoa bồ tát.
Nam mô Dược vương bồ tát.
Nam mô Dược thượng bồ tát.
Nam mô Di lạc bồ tát.
Nam mô tiêu tai chướng bồ tát.
Nam mô tăng phước thọ bồ tát.
Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại bồ tát dưới cây Tiếng nhạc.
Kính lạy các vị đại thánh tăng là tôn giả A nan và tám ngàn vị tỷ kheo.
Nam mô Cứu thoát bồ tát.

Đảnh lễ chư Phật rồi, lại kế tiếp xét thật tướng của tâm. Bất cứ lúc nào, bất cứ làm ǵ, dầu đi dầu đứng, dầu ra dầu vào, đại tiện tiểu tiện, rưới quét rửa giặt, thi vi cử động, cúi ngước xem nghe, đều nên một ḷng tưởng niệm Tam bảo, xét tâm tánh không. Không được, dầu trong khoảnh khắc mà thôi, nhớ đến ngũ dục, đến việc đời, sinh tâm tà niệm.
Không cùng người nói năng bàn tán, buông thả giỡn cợt, nh́n sắc đẹp, nghe tiếng hay, bám dính cảnh trần, nổi nghiệp bất thiện, nổi ư niệm tạp mà thực chất là phiền năo vô kư, không thể tu hành đúng như Phật pháp. Nếu quả tâm tâm liên tục, không rời phật tướng, không tiếc thân mạng, v́ toàn thể chúng sanh mà tu hành phương pháp sám hối, th́ thế gọi là chân thật, là nhất tâm tinh tiến, lấy Phật pháp mà trang hoàng. Do đó, chúng con lại chí thành, năm bộ phận gieo xuống sát đất mà qui y đảnh lễ Tam bảo thường trú :

Nam mô Tỳ lô giá na phật.
Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni phật.
Nam mô Dược sư lưu ly quang như lai.
Nam mô Vô lượng thọ phật.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ quá khứ.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ hiện tại.
Kính lạy tất cả chư Phật cùng mười phương, khắp pháp giới, thuộc th́ vị lai.
Kính lạy kinh Bản nguyện công đức của đức Dược sư lưu ly quang như lai.
Nam mô Nhật quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Nguyệt quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Văn thù sư lợi bồ tát.
Nam mô Quan thế âm bồ tát.
Nam mô Đắc đại thế bồ tát.
Nam mô Vô tận ư bồ tát.
Nam mô Bảo đàn hoa bồ tát.
Nam mô Dược vương bồ tát.
Nam mô Dược thượng bồ tát.
Nam mô Di lạc bồ tát.
Nam mô tiêu tai chướng bồ tát.
Nam mô tăng phước thọ bồ tát.
Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại bồ tát dưới cây Tiếng nhạc.
Kính lạy các vị đại thánh tăng là tôn giả A nan và tám ngàn vị tỷ kheo.
Nam mô Cứu thoát bồ tát.

Đảnh lễ chư Phật rồi lại chí tâm sám hối. Đệ tử chúng con cùng với pháp giới hết thảy chúng sanh, từ vô thỉ đến bây giờ, v́ ba thứ chướng ngại vấn thắt và úp che tâm trí, nên đối với mọi cảnh tượng vọng sinh tham trước ; ngu si vô trí, thiếu mất tín tâm, đem thân miệng ư tạo đủ ác nghiệp, đến nỗi phỉ báng Phật pháp, phá phạm thi la, triển chuyển thường làm những việc bất lợi. Hoặc ở tịnh địa(34) nhưng thánh quả chưa tṛn đầy, lưu chú(35) nhỏ nhiệm nên tam muội khó kết quả. Nay gặp đức Dược sư lưu ly quang như lai là có thể trừ diệt tội chướng mau chóng, thành tựu quả vị diệu giác(36). Nên con chí tâm qui hướng, cúi đầu trán, gieo chân thành, bộc bạch tội lỗi, cầu xin sám hối. Nguyện xin đấng Biển cả đại nguyện đại từ bi(37) b́nh đẳng nhiếp thọ, làm cho con, và pháp giới chúng sanh, nghiệp chướng cũ tự tiêu mất, mọi tai nạn đều thoát qua. Đập vơ vô minh, khô sông phiền năo. Chánh kiến mở tỏ, diệu tâm sáng suốt. Ở yên nơi tuệ giác bồ đề, nên ánh sáng của bản thể luôn luôn vắng lặng(38) được hiện tiền. Không bịnh, yên vui, đúng như sở thích mong cầu, mọi đồ trang sức(39) tùy ư muốn ǵ có nấy. Giác quan tinh nhuệ, đa văn và lư giải thấu suốt. Giữ phạn hạnh một cách tinh thuần, nhập vào tam ma địa. Vận dụng vô lượng phương tiện của trí tuệ mà làm cho chúng sanh được mọi đồ dùng, không thiếu chi cả. Khéo tu đủ thứ bồ tát pháp hạnh, mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đến lúc gần chết th́ minh mẫn, yên lành, vui đẹp, quyết định sanh thế giới hệ Cực lạc của đức phật A di đà, thuộc về phía tây. Bằng sự chỉ đường của tám vị đại bồ tát. Tự nhiên hóa sinh trong hoa quí báu. Rồi tiếp nhận sự thọ kư của Phật, thực hiện vô lượng đà la ni môn. Nên hết thảy công đức đều thành tựu được cả. Sau đó phân hóa thân h́nh ra vô số, khắp cả thế giới hệ trong mười phương. Trong một niệm mà cúng dường hết thảy chư Phật khắp cả pháp giới, trong một niệm mà hiện đủ sức thần, độ thoát hết thảy chúng sanh khắp cả pháp giới, thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Hư không mà cùng tận đi nữa, thệ nguyện của con trên đây cũng vẫn vô cùng. Sám hối phát nguyện rồi, chúng con qui y đảnh lễ hết thảy Tam bảo thường trú.

Nam mô, Bạc già phạt đế, bệ sát xă lũ rô - bệ lưu ly bát lạt bà - hát ra xà dă, đát tha yết đa dă, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha : Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ - bệ sát xă - tam một yết đế, sa ha. (3 lần)

Nam mô Dược sư hội thượng Phật Bồ tát. (3 lần)

Hoàn kinh
Tán Phật

Kính lạy đức Dược sư,
chánh giác rất vi diệu,
ở cơi Tịnh lưu ly,
thuộc phía đông cơi này,
Ngài thật khó nghĩ bàn,
đủ ba vô số kiếp,
và không ai sánh bằng,
với mười hiệu tôn xưng.
Trong nhân đă phát ra
mười hai môn đại nguyện,
trong quả đă viên măn
trăm ngàn loại tướng hảo ;
biển từ bi rộng lớn
khó ai lường cho nổi,
núi công đức cao cả
không thể khen cho cùng.

Nam mô đông phương Tịnh lưu ly giới, Dược sư lưu ly quang như lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, phật : thế tôn.

Niệm Phật

Nam mô Dược sư lưu ly quang phật. (30 đến 108 tiếng)
Nam mô Nhật quang biến chiếu bồ tát. (từ đây sắp xuống, mỗi danh hiệu 3 tiếng)
Nam mô Nguyệt quang biến chiếu bồ tát.
Nam mô Văn thù sư lợi bồ tát.
Nam mô Quan thế âm bồ tát.
Nam mô Đắc đại thế bồ tát.
Nam mô Vô tận ư bồ tát.
Nam mô Bảo đàn hoa bồ tát.
Nam mô Dược vương bồ tát.
Nam mô Dược thượng bồ tát.
Nam mô Di lạc bồ tát.

Cầu nguyện

I. Cầu nguyện cho bản thân

Đệ tử tên ... pháp danh ..., đem công đức bái sám theo phương pháp sám hối "đạo tràng Dược sư", cầu nguyện bịnh chướng tiêu trừ, phước thọ tăng trưởng, đời này thiện căn không bị trở ngại, kiếp sau đích thân tiếp nhận sự thọ kư tối thượng của Phật.

2. Cầu nguyện cho người khác

Đệ tử tên ... pháp danh ..., chí thành v́ ..., pháp danh ..., bái sám theo phương pháp sám hối "đạo tràng Dược sư", cầu nguyện ... nhờ công đức này mà bịnh chướng tiêu tan, phước thọ tăng thượng, chánh tín không bị phá hoại, thiện căn không bị trở ngại, đời này thân cận phụng sự tam bảo, kiếp sau đích thân nhận được sự thọ kư của Phật.

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này,
hướng về khắp tất cả,
nguyện con và chúng sanh,
đều trọn thành Phật đạo.

Qui y Tam bảo

Tự qui y Phật,
xin nguyện chúng sanh,
thể theo đạo cả,
phát ḷng vô thượng.

Tự qui y Pháp,
xin nguyện chúng sanh,
thấu rơ kinh tạng,
trí tuệ như biển.

Tự qui y Tăng,
xin nguyện chúng sanh,
thống lư đại chúng,
hết thảy không ngại.

**********


google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0