Trang Chủ         Hình ảnh          Kinh điển         Thần Chú          Liên lạc
 

NGHI THỨC LỄ AN-VỊ PHẬT


NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI

 

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

 

TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN:

 

Án lam xóa ha. (3 lần)

 

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN:

 

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

 

(Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương).

 

CÚNG HƯƠNG

 

Nguyện thử diệu hương vân,

Biến măn thập phương giới,

Cúng dường nhứt-thế Phật,

Tôn pháp chư Bồ tát,

Vô biên Thanh-Văn chúng,

Cập nhứt thế Thánh-Hiền,

Duyên khởi quang minh đài,

Xứng tánh tác Phật-sự,

Phổ huân chư chúng-sanh,

Giai phát Bồ-đề tâm,

Viễn-ly chư vọng-nghiệp,

Viên-thành vô-thượng đạo.

 

KỲ NGUYỆN

 

Huỳnh kim măn nguyệt tướng

Tam-giới độc xưng tôn

Hàng phục chúng ma quân

Chư thiên giai cung thủ.

* * *

Tứ bát đoan-nghiêm vi-diệu tướng

Tam kỳ quả măn kiếp tu lai

Diện như măn nguyệt mục như liên

Thiên thượng nhơn gian hàm cung kính.

* * *

 

Như-lai đức tướng, nan tận tán dương, kim hữu Phật-tử (1)... cầu (2)... cung đối Phật-tiền, hào tướng quang trung, phủ thùy minh chứng.

 

(Đứng dậy cắm hương, rồi chắp tay đứng thẳng niệm bài tán dương Phật bảo như sau. Nếu đông người th́ cả chúng đều đọc).

[1]

[2]

TÁN-DƯƠNG PHẬT-BẢO

 

Pháp vương vô-thượng tôn

Tam-giới vô luân thất

Thiên nhơn chi Đạo-sư

Tứ-sanh chi từ-phụ

Ư nhứt niệm quy-y

Năng diệt tam-kỳ nghiệp

Xưng dương nhược tán-thán

Ức kiếp mạc năng tận.

 

 

QUÁN TƯỞNG

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,

Cảm ứng đạo-giao nan tư ngh́,

Ngă thử đạo tràng như Đế-châu,

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,

Ngă thân ảnh hiện chư Phật tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

- Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư-không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị-lai thập-phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (1 lạy)

 

- Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Đương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Đại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-Pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

 

- Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Đại-từ Đại-bi A-Di-Đà Phật, Đại bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát, Đại-Thế-Chí Bồ-tát, Đại-nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Đại-hải-chúng Bồ-tát. (1 lạy)

 

(Đứng ngay, vô chuông mơ và tụng kinh):

 

 

TÁN DƯƠNG CHI

Dương-chi tịnh thủy,

Biến sái tam-thiên,

Tánh không bát-đức lợi nhơn thiên,

Pháp-giới quảng tăng diên...

Diệt tội tiêu khiên,

Hỏa diệm hóa Hồng-liên.

 

Nam-mô Thanh-Lương-Địa Bồ-Tát Ma-ha-tát. (3 lần)


BÀI TỰA CHÚ LĂNG-NGHIÊM

Nam-mô Lăng-Nghiêm Hội-thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

 

Diệu trạm tổng tŕ bất động tôn

Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu

Tiêu ngă ức kiếp điên-đảo tưởng

Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân

Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương

Hườn độ như thị hằng sa chúng

Tương thử thâm tâm phụng trần-sát

Thị tắc danh vị báo Phật ân

Phục thỉnh Thế-Tôn vị chứng-minh

Ngũ-trược ác-thế thệ tiên nhập

Như nhứt chúng-sanh vị thành Phật

Chung bất ư thử thủ nê-hoàn.

Đại-hùng đại-lực đại-từ-bi

Hi cánh thẩm trừ vi-tế hoặc

Linh ngă tảo đăng vô-thượng giác

Ư thập phương giới tọa đạo tràng

Thuấn nhă đa tánh khả tiêu vong

Thước-ca-ra tâm vô động chuyển.

* * *

Nam-mô thường-trụ thập phương Phật. O

Nam-mô thường-trụ thập phương Pháp.

Nam-mô thường-trụ thập phương Tăng.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O

Nam-mô Phật-đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm.

Nam-mô Quán-Thế-AÂm Bồ-tát.

Nam-mô Kim-Cang-Tạng Bồ-tát. O

 

Nhĩ thời Thế-Tôn, tùng nhục-kế trung, dơng bá bảo-quang, quang trung dơng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như-Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang-minh, nhứt nhứt quang-minh, giai biến thị hiện, thập hằng hà sa, Kim-Cang mật tích, ḱnh sơn tŕ sử, biến hư-không giới, đại chúng ngưỡng quan, úy ái kiêm bảo, cầu Phật ai hựu, nhứt tâm thính Phật, vô-kiến đảnh tướng, phóng quang Như-Lai, tuyên thuyết thần chú:

 

Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra bàn ni phấn. Hổ hồng, đô lô ung phấn, ta bà ha. (3 lần)

(Câu này tụng 3 lần)

 

Bồ-tát liểu đầu Cam-lồ thủy

Năng linh nhứt đích biến thập phương

Tinh chuyên cấu uế tịnh quyên trừ

Linh thử đạo-tràng tất thanh tịnh.

 

Nam-mô Cam-Lồ-Vương Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)


CHÚ ĐẠI-BI

 

Nam-mô Đại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)

 

Thiên thủ thiên nhăn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

 

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

 

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

 

Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

 

Nam-mô na ra cẩn tŕ hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn tŕ địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

 

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

 

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

 

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

 

TÁN PHẬT

Phật thân thanh-tịnh tợ lưu ly,

Phật diện du như măn nguyệt huy,

Phật tại thế-gian thường cứu khổ

Phật tâm vô xứ bất từ-bi.

 

Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (đọc 30 lần)

Nam-mô Đương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật. (3 lần)

Nam-mô Cực-lạc thế-giới A-Di-Đà Phật. (3 lần)

Nam-mô Đại-bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Đạo-tràng hội-thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

 

(Toàn thể đều tụng Tâm-Kinh)


MA-HA BÁT-NHĂ BA-LA MẬT-ĐA TÂM-KINH

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhă Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

 

Xá-Lợi-Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhăn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ư; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhăn giới, năi chí vô ư-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, năi chí vô lăo tử, diệc vô lăo-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

 

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhă-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhă-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

 

Cố tri Bát-nhă Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

 

Cố thuyết Bát-nhă-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

 

***

 

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường

Trú dạ lục thời hằng kiết tường

Nhứt thiết thời trung kiết tường giả

Nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thọ

 

 

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường

Trú dạ lục thời hằng kiết tường

Nhứt thiết thời trung kiết tường giả

Nguyện chư Tam-Bảo ai nhiếp thọ

 

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường

Trú dạ lục thời hằng kiết tường

Nhứt thiết thời trung kiết tường giả

Nguyện chư Hộ-Pháp thường ủng hộ.

 

Nam-mô Tiêu-tai giáng kiết tường Bồ-tát. (3 lần)

 

***

 

SÁM PHÁT NGUYỆN

Ngưỡng nguyện Bổn-Sư Vô-Lượng-Thọ,

Quán-Âm, Thế-Chí, thánh hiền tăng,

Đồng triển oai quan phổ chiếu lâm,

Cọng tứ minh gia hàm cứu bạt,

Vô thỉ kim sanh chư tội chướng.

Lục-căn tam-nghiệp chúng khiên vưu.

Nhứt niệm viên quang tội tánh không,

Đẳng đồng pháp-giới hàm thanh tịnh.

 

 

HỒI HƯỚNG

An-vị công-đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi-hướng,

Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,

Tốc văng vô-lượng-quang Phật sát.

 

Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-năo,

Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

 

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,

Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

 

Nguyện dĩ thử công-đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

Ngă đẳng dữ chúng-sanh,

Giai cộng thành Phật-đạo.

 

PHỤC NGUYỆN

Nam-mô A-Di-Đà Phật.

Hiện tiền chư Phật-tử.... đẳng, thân xu khương thới, mạng vị b́nh an, tứ thời vô tiêm tiểu chi tai, bát tiết hữu trùng lai chi khánh. Phổ nguyện: gia đ́nh hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước hoàn duyên, pháp-giới chúng-sanh, tề thành Phật-đạo.

(Đồng niệm)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

 

***

 

TAM QUY-Y

 

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy)

 

Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)

 

Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lư đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

(1) Tên họ và pháp-danh

(2) Cầu nguyện việc ǵ hăy nói rơ ra.

 

 

 

 

 

 

 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0