* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0127

Phật Nói Kinh Thế Gian Xuất Hiện Bốn loại Người.

Hán dịch : Đời tống   Thiên-Trúc Sa Môn Cầu na bạt đà la 

Việt Dịch : Thân An và Minh Quý

Nghe như vầy, một thời Đức Bà Già Bà ở tại vườn Kì Thọ Cấp Cô Độc thành Xá Vệ, Lúc bấy giờ vua Ba Tư Nặc ngồi xe vũ bảo (xe trang sức bằng lông chim) có chúng đại thần vây quanh. Ra thành Xá Vệ, liền đến nơi chổ ở của Đức Thế Tôn trong vườn . Đầu diện sát đất đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên. Muốn nghe thuyết Pháp.

Lúc đó, Thế Tôn bảo Vua Ba Tư Nặc rằng : có bốn người xuất hiện trên thế gian. Thế nào là bốn? Hoặc lại có người trước xấu sau đẹp. Hoặc lại có người trước đẹp sau xấu. Hoặc lại có người trước xấu sau xấu. Hoặc lại có người trước đẹp sau đẹp.

Thế nào là trước xấu sau đẹp ? Hoặc lại có người sanh trong gia đình đê tiện. Như gia đình Chiên đà la (hạng giai cấp thấp nhất thời cổ xưa Ấn Độ). Như gia đình khôi-quái (chức quang chém đầu, tra hình hoặc nghề sát sanh) như nhà công nghệ khéo tay, như nhà cạo râu tóc nghèo cùng. Ở nơi không lúa gạo, ăn không đủ no, tuy lại được ăn đồ hôi thúi tệ xấu, sanh trong gia đình như vầy, da mặt dung mạo xấu tệ. không người thích gặp, hay bị khinh khi. Thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện. người đó đã thân tu thiện hạnh, khẩu tu thiện hạnh, ý tu thiện hạnh, nếu gặp Sa Môn Bà La Môn liền khởi ý khiêm nhường. Sử sự cung kính bất cứ giờ phúc nào, nếu gặp được người cúng dường , liền vui mừng hăng hái, lúc mệnh chung thì sanh nơi trời lành thiện .Thí dụ như từ dưới đất lên tới sàng nhỏ. Từ sàng nhỏ lên tới sàng lớn. Từ sàng lớn lên tới ngựa. Từ ngựa lên tới voi. Từ voi lên tới giảng đường lớn. Do đó tôi nói người này trước xấu sau đẹp như vầy người đó trước xấu sau đẹp.

Thế nào là trước đẹp sau xấu? Nếu có người sanh trong gia đình giàu sang tôn quý. Hoặc giòng họ lớn Sát lợi. Giòng họ lớn Bà La Môn. Giòng họ lớn trưởng giả. Hoặc nhà vua. Hoặc nhà Thái tử. Hoặc nhà đại thần cùng các giòng họ lớn. Sắc diện đoan chánh không sánh được. Màu như hoa đào. người đó lại thân hành ác. Khẩu hành ác. Ý hành ác. Người đó nếu gặp Sa Môn Bà La Môn các trưởng giả Người đó gặp xong không có lòng cung kính. Cũng không chào hỏi. Cũng không ngôn luận với nhau. Người đó nếu thấy người cúng dường, liền sanh tâm đố kỵ. vậy là Tà kiến, do dự khi thấy tất cả nhiếp thụ như vầy, liền có tà kiến. Người đó không bố thí, cũng không làm phước đức, cũng không thọ lấy, cũng không hành việc thiện ác. Cũng không có đời nầy đời sau. Không cha không mẹ. Thế gian không có người tu diệu hạnh A La Hán được chứng thông nhanh chóng mà vui vẻ tự tạí. Do có thành tụ ác tà kiến như vầy, khi mệnh chung thì sanh trong ngục tù của ba ác thú. Như là người đó từ giảng đường đi xuống tới cổ voi. Từ voi đến ngựa. Từ ngựa đến sàng lớn. Từ sàng lớn đến sàng nhỏ. Từ sàng nhỏ mà đầu chân đọa dưới đất. Do đó thì ta nói người nầy trước đẹp sau xấu. Nên người đó trước đẹp sau xấu.

Người thế nào mới là trước xấu sau xấu ? Hoặc có người sanh trong nhà đê tiện. Hoặc nhà Chiên Đà La. Hoặc nhà khôi quái . Hoặc nhà công nghệ khéo tay. Hoặc nhà cạo lông tóc. Cùng những bần tiện khác không có gì ăn uống . tuy lại được ăn đồ hôi thúi khó ngửi. Sanh trong gia đình nầy. Người đó thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác. Người đó đã thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác.Nếu gặp Sa Môn, Bà la môn, chư tôn trưởng giả. Không cúng kính cũng không lễ sự, cũng không thích ngôn luận với nhau. Đó là tà kiến cùng tương ứng với do dự kiến. Người đó có những kiến đó. Không thí, không phước cũng không thọ lãnh. Cũng không hành thiện ác báo. Cũng không có đời nầy đời sau. Không cha không mẹ. Thế gian không có người hành nghiệp Sa Môn Bà La Môn. Không A La Hán trong đời nầy đời sau nhanh được chứng thông mà vui vẻ tự tạí. Người đó tương ứng với ác kiến, lúc mệnh chung thì sanh vào địa ngục của ba thú. Thí dụ người từ u minh đi tới u minh, từ đen tối đi đến đen tối. Do đó ta nói người nầy trước xấu sau xấu. Nên người nầy trước xấu sau xấu.

Người thế nào là trước đẹp sau đẹp. Nếu có người sanh trong gia đình hào tộc tôn quý. Sanh trong giòng họ lớn Sát lợi. Hoặc giòng họ lớn Bà la môn. Hoặc giòng họ lớn trưởng giả. Hoặc nhà Vua. Hoặc nhà Thái Tử . Nhà đại thần. Thật giàu có nhiều tiền của châu báu. Người đó rất đoan chánh không thể sánh được. Màu sắc như hoa đào. Người đó tu hành thân thiện tu hành khẩu thiện tu hành ý thiện. Người đó đã tu hành thân thiện. Đã tu hành khẩu thiện. Đã tu hành ý thiện. Người đó nếu gặp Sa môn, Bà la môn chư tôn trưởng giả. Nếu gặp thì cung kính lễ sự cúng dường cung cấp. Nếu thấy có người đến cúng dường thừa sự lễ kính. Thì rất hoan hỉ. Người đó tương ứng chánh kiến, không tướng điên đảo . người đó có những kiến như vầy. Có thí có phước có thọ lãnh. Có thiện ác hành. Có đời nầy đời sau. Có cha có mẹ. Thế gian có những Sa Môn Bà La Môn Tu phạm hạnh, A La Hán Đời nầy đời sau nhanh được chứng thông mà vui vẻ tự tạí. Người đó đã thành tụ những thiện kiến, lúc mệnh chung liền sanh lên trời. Thí dụ con người từ Giảng đường nầy đi đến giảng đường kia. Từ Quán nầy đi đến Quán kia, dụ ngoạn một cung điển nầy đến một cung điển khác . Vì vậy ta nói người đó trước đẹp sau đẹp. nên người đó trước đẹp sau đẹp . Như vầy Đại vương. có bốn loại người xuất hiện ở thế gian.

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng :

Đại Vương người bần tiện

Tín tâm thích bố thí.

 

Thấy Sa môn Phạm chí

Cùng các người cầu xin.

 

Thừa sự lễ cung kính

Cùng tu các thiện nghiệp.

 

Gặp thí hay vui mừng

người xin cũng thí Huệ.

 

Là thí Nghiệp vi diệu

Càng không bị ô uế.

 

Nếu Vương là người nầy

khi đến lúc lâm chung.

 

Sanh trời ba mươi ba

trước xấu mà sau đẹp.

 

Đại Vương người có của

vô tín hay đố kỵ

 

thường muốn làm việc xấu

tà kiến không có thầy

 

thấy Sa môn Phạm chí

cùng các người cầu xin

 

thường phỉ báng chưởi rủa

kẹo tham như nhà nghèo

 

gặp thí đi chốn mất

người xin không thí huệ

 

mệnh đó nghiệp chẳng đẹp

người đó bị ô uế

 

nếu Vương là người nầy

đến lúc giờ lâm chung

 

chắc sanh vào Địa ngục

trước đẹp mà sau xấu.

 

Đại vương người bần tiện

vô tín keo kiệt tham

 

thường muốn làm việc xấu

tà kiến không có thầy

 

thấy Sa Môn Phạm Chí

cùng các người cầu xin

 

thường phỉ báng chưởi rủa

kẹo tham bảo mình nghèo

 

gặp thí đi chốn mất

người xin không thí huệ

 

mệnh đó nghiệp chẳng đẹp

người đó bị ô uế

 

nếuVương là người nầy

đến lúc giờ lâm chung

 

chắc sanh vào Địa ngục

trước xấu mà sau xấu.

 

Đại Vương người có của

hiếu tín thường bố thí

 

thấy Sa môn Phạm Chí

cùng các người cầu xin

 

thừa sự lễ cung kính

cùng tu các thiện nghiệp

 

gặp thí rất vui mừng

người xin cũng thí huệ

 

nghiệp vi diệu đời nầy

càng không bị ô uế

 

nếuVương là người nầy

đến lúc giờ lâm chung

 

sanh trời ba mươi ba

trước đẹp mà sau đẹp.

 

Vì vậy Đại Vương. Nên học theo đó. Như vầy Đại Vương nên học theo đó. Trước đẹp mà sau đẹp. Đừng học trước xấu mà sau xấu. Như vầy Đại Vương  nên học theo đó.

Bấy giờ vua Ba Tư Nặc nghe những lời Phật dạy hoan hỉ phụng hành.

Phật Nói Kinh Bốn Người Xuất Hiện Thế Gian

Dịch xong ngày 13 tháng 3 năm 2014

 

 

No. 127 [No. 125(26.5)]

佛說四人出現世間經

宋天竺沙門求那跋陀羅譯

聞如是:

一時婆伽婆,在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時,王波斯匿乘羽[*]車群臣圍繞,出舍衛城,便往園中至世尊所,頭面禮足在一面坐,欲聽說法。

時世尊告波斯匿王:「有四人出現世間。云何為四?或復有人先醜而後妙,或復有人先妙而後醜,或復有人先醜後醜,或復有人先妙後妙。

「云何人先醜後妙?或復有人生卑賤家,若旃陀羅家,若魁膾家,若工巧家,若剔鬚髮家、貧窮家,無穀米處食不充口,雖復得食臭穢弊惡。生如此家,顏色醜弊,人不喜見為人輕蔑,身行善、口行善、意行善。彼已身修善行、口修善行、意修善行,若見沙門婆羅門已,便起謙卑意,承事恭敬不失時節。若見供養者,見已便歡喜踊躍,命終時生善處天上。譬如有人從地至小床,從小床至大床,從大床至馬,從馬至象,從象至大講堂,以是故我說此人先醜後妙。如是,彼人先醜後妙。

「云何人先妙後醜?若有人生豪尊家,或剎利大姓家,婆羅門大姓家,或長者大姓家,或王家,或太子家,或大臣家及諸大家,顏色端正無有比,色如桃花。彼人便身行惡、口行惡、意行惡,彼若見沙門、婆羅門、諸長宿,彼見已無恭敬心亦不禮事,亦不與言論。彼若見供養者,見已便起嫉心,此是邪見、猶豫見所攝此便有邪見,無施亦無福亦無受者,亦無善惡行,亦無今世後世,無父無母,世無阿羅漢等修妙行者,疾得證通而娛樂中。彼以有此成就惡邪見,若命終時生三惡趣獄中,猶如彼人從講堂轉下至象項,從象至馬,從馬至大床,從大床至小床,從小床首足墮地,由是故我說彼人先妙後醜。如是,彼人先妙後醜。

「彼云何人先醜後醜?或有人生卑賤家,或旃陀羅家,或魁膾家,或工巧家,或剔鬚髮家,及餘貧賤,無有飲食,雖復得食臭穢難嘗。生如此家,彼身行惡、口行惡、意行惡。彼已身行惡、口行惡、意行惡,若見沙門、婆羅門、諸尊長者,亦不恭敬亦不禮事,亦不與共言論,彼是邪見與猶豫見相應,彼便有是見,無施無福亦無受者,亦無善惡行報,亦無今世後世,無父無母,世無沙門婆羅門等行業者,無阿羅漢於今世後世疾得證通娛樂其中。彼與惡見相應,命終時生三趣入地獄中。譬如人從冥至冥,從暗至暗,由是故說此人先醜後醜。如是,彼人先醜後醜。

「彼云何人先妙後妙?若有人生豪尊家,生剎利大姓家,或婆羅門大姓家,或長者大姓家,或王家,或太子家,大臣家,極富饒財多寶,彼人極端正無比,色如桃華。彼身修善行、口修善行、意修善行。彼身已修善行,口已修善行,意已修善行,彼若見沙門、婆羅門、諸尊長者,若見便恭敬禮事供養供給,若見有人來供養承事禮敬,便發歡喜,彼與等見相應無顛倒相。彼有是見,有施有福有受者,有善惡行,有今世後世,有父有母,世有沙門、婆羅門等修梵行者,阿羅漢於今世後世疾得證通娛樂其中。彼已成就善見,命終時生天上。譬如人從講堂至講堂,從觀至觀,遊一宮殿至一宮殿,由是故我說彼人先妙後妙。如是,彼人先妙後妙。如是,大王!有四人出現於世。」

爾時世尊便說偈言:

「大王人貧賤, 得信好布施,
 見沙門梵志, 及諸乞求者,
 承事禮恭敬, 等修諸善業,
 見施常歡喜, 乞者亦惠施,
 是施微妙業, 更不受瑕穢。
 如是王此人, 彼臨命終時,
 生三十三天, 先醜而後妙。
 大王人有財, 無信懷嫉妬,
 常欲行非行, 邪見無有師,
 見沙門梵志, 及諸乞求者,
 誹謗常罵詈, 慳貪如無財,
 見施往遏絕, 乞者不惠施,
 彼命非妙業, 彼人受瑕穢。
 如是王此人, 臨欲命終時,
 必生入地獄, 先妙而後醜。
 大王人貧賤, 無信慳貪心,
 常欲行非行, 邪見無有師,
 見沙門梵志, 及諸乞求者,
 誹謗常罵詈, 慳貪言無財,
 見施而遏絕, 乞者不惠施,
 彼命非妙業, 彼人受瑕穢。
 如是王此人, 臨欲命終時,
 必生入地獄, 先醜而後醜。
 大王人饒財, 好信常布施,
 見沙門梵志, 及諸乞求者,
 承事禮恭敬, 等修諸善業,
 見施常歡喜, 乞者亦惠施,
 是世微妙業, 更不受瑕穢。
 如是王此人, 臨欲命終時,
 生三十三天, 先妙而後妙。

「是故,大王!當作是學。如是,大王!當作是學,先妙而後妙,莫學先醜而後醜。如是,大王!當作是學。

爾時波斯匿王聞佛所說,歡喜奉行。

佛說四人出現世間經


【經文資訊】大正藏第 02 No. 0127 佛說四人出現世間經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 Rev. 1.10 (Big5),完成日期:2010/02/26
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供/張文明大德二校,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供,法雨道場提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


 

 

back_to_top.png

 

 

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0