* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

ĐẠI BI SÁM PHÁP

Bản pdf

1.    Thanh tịnh Đạo tràng:

 Hành giả dâng hương xong, qú trước bàn Phật, đồng tụng:

TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN: Án lam. (21 lần)

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN: Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hộc. (3 lần) 

2. Cúng dường tâm hương: 

Hương thơm giăng bủa

Thánh đức tỏ tường

Bồ đề tâm rộng chẳng suy lường

Tùy chỗ phóng hào quang

Lành tốt phi thường

Dâng cúng Pháp Trung Vương.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát. (3 lần) 

3. Tán dương Bồ tát Quán Âm: 

Kính lạy đời quá khứ

Chánh Pháp Minh Như Lai

Chính là đời hiện nay

Quán Thế Âm Bồ tát 

Bậc thành công đức diệu

Dũ ḷng đại từ bi

Nơi trong một thân tâm

Hiện ra ngàn tay mắt 

Soi thấy khắp pháp giới

Hộ tŕ các chúng sanh

Khiến phát ḷng đạo sâu

Dạy tŕ chú Viên Măn 

Cho xa ĺa đường ác

Được sanh trước Như Lai

Những tội nặng vô gián

Cùng bịnh ác lâm thân 

Khó nỗi cứu vớt được

Cũng đều khiến tiêu trừ

Các tam muội, biện tài

Sự mong cầu hiện tại 

Đều cho được thành tựu

Quyết định chẳng nghi sai

Khiến mau được ba thừa

Và sớm lên quả Phật 

Sức oai thần, công đức

Khen ngợi chẳng hay cùng

Cho nên con một ḷng

Qui mạng và đảnh lễ. 

4. Đảnh lễ: 

1. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Thế tôn (1 lạy)

2. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Thế tôn (1 lạy)

3. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Quá khứ vô lượng ức kiếp Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Thế tôn (1 lạy)

4. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Quá khứ cửu thập cửu ức hằng hà sa chư Phật Thế tôn (1 lạy)

5. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Quá khứ vô lượng kiếp Chánh Pháp Minh Thế tôn (1 lạy)

6. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Thập phương nhứt thiết chư Phật Thế tôn (1 lạy)

7. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Hiền kiếp thiên Phật, tam thế nhứt thiết chư Phật Thế tôn (1 lạy)

8. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Quảng Đại Viên Măn Vô Ngại Đại Bi Tâm đại đà la ni thần diệu chương cú (3 lần)

9. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Quán Âm sở thuyết chư đà la ni, cập thập phương tam thế nhứt thiết tôn Pháp (1 lạy)

10. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Thiên thủ Thiên Nhăn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ tát ma ha tát (3 lần)

11. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát ma ha tát (1 lạy)

12. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Tổng Tŕ Vương Bồ tát ma ha tát (1 lạy)

13. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Nhựt Quang Bồ tát, Nguyệt Quang Bồ tát ma ha tát (1 lạy)

14. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Bảo Vương Bồ tát, Dược Vương Bồ tát, Dược Thượng Bồ tát ma ha tát (1 lạy)

15. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Hoa Nghiêm Bồ tát, Đại Trang Nghiêm Bồ tát, Bảo Tạng Bồ tát ma ha tát (1 lạy)

16. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Đức Tạng Bồ tát, Kim Cang Tạng Bồ tát, Hư Không Tạng Bồ tát ma ha tát (1 lạy)

17. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Di Lặc Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát ma ha tát (1 lạy)

18. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Thập phương tham thế nhứt thế Bồ tát ma ha tát (1 lạy)

19. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Ma ha Ca Diếp tôn giả, vô lượng vô số đại Thanh văn Tăng (1 lạy)

20. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam mô Xiển Thiên Thai giáo quán Tứ Minh tôn giả, Pháp Trí đại sư (1 lạy)

21. Nhứt tâm đại vị Thiện Tra phạm ma, Cù Bà Dà thiên tử, Hộ Thế tứ vương, Thiên Long bát bộ, Đồng Mục thiên nữ, Hư Không thần, Giảng Hải thần, Tuyền Nguyên thần, Hà Chiểu thần, Dược Thảo Thọ Lâm thần, Xá Trạch thần, Thủy thần, Hỏa thần, Phong thần, Thổ thần, Sơn thần, Địa thần, Cung Điện thần, tinh thủ hộ tŕ chú nhứt thiết thiên, long, quỉ, thần, cập các quyến thuộc, đảnh lễ Tam bảo. (1 lạy) 

5. Hành giả Phát Nguyện: 

Kinh dạy: "Nếu có vị Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di hay đồng nam đồng nữ nào muốn tụng tŕ chú này, trước tiên phải phát tâm từ bi đối với chúng sanh và sau đây y theo tôi mà phát nguyện:

"Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con mau biết tất cả pháp." 

"Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm được mắt trí huệ."

"Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con mau độ các chúng sanh." 

"Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm được phương tiện khéo." 

"Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con mau lên thuyền Bát nhă." 

"Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm được qua biển khổ." 

"Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con mau được đạo giới định." 

"Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm lên non Niết bàn." 

"Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con mau về nhà vô vi." 

"Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm đồng thân pháp tánh. 

"Nếu con hướng về nơi non đao,

Non đao tức thời liền sụp đổ." 

"Nếu con hướng về lửa, nước sôi,

Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt." 

"Nếu con hướng về Địa ngục,

Địa ngục liền tự mau tiêu tan." 

"Nếu con hướng về loài Ngạ quỉ,

Ngạ quỉ liền được tự no đủ." 

"Nếu con hướng về chúng Tu la,

Tu la tâm ác tự điều phục." 

"Nếu con hướng về các Súc sanh,

Súc sanh tự được trí huệ lớn." 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. (10 lần)

Nam mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

6. Công năng thần diệu của chú Viên Măn Đại Bi: 

Quán Thế Âm Bồ tát lại bạch Phật rằng:

"Bạch đức Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào tụng tŕ thần chú Đại Bi, mà c̣n bị đọa vào ba đường ác, con thề không thành chánh giác." 

"Tụng tŕ thần chú Đại Bi, nếu không sanh về các cơi Phật, con thề không thành chánh giác." 

"Tụng tŕ thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, con thề không thành chánh giác." 

"Tụng tŕ thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ư, th́ chú này không được gọi là Đại Bi tâm đà la ni." 

7. Bồ Tát thuyết chú: 

Khi đức Quán Thế Âm nói lời ấy rồi, liền ở trước chúng hội, chắp tay đứng thẳng, đối với chúng sanh khởi ḷng từ bi, nở mặt mỉm cười, nói chương cú mầu nhiệm Quảng Đại Viên Măn Vô Ngại Đại Bi tâm đà la ni rằng: 

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam-mô a rị da

Bø lô yết đế, thước bát ra da

Bồ-đề tát đỏa bà da

Ma ha tát đỏa bà da

Ma ha ca lô ni ca da

Án. Tát bàn ra phạt duệ

Số đát na đát tỏa

Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông

A rị da, bà lô kiết đế

Thất Phật ra lăng đà bà

Nam-mô na ra cẩn tŕ

Hê rị ma ha bàn đa sa mế

Tát bà a tha đậu du bằng

A thệ dựng

Tát bà tát đa

Na ma bà dà

Ma phạt đạt đậu

Đát điệt tha

Án a bà lô hê

Lô ca đế

Ca ra đế

Di hê rị

Ma ha bồ-đề tát đỏa

Tát bà tát bà

Ma ra ma ra

Ma hê ma hê, rị đà dựng

Cu lô cu lô kiết mông

Độ lô độ lô, phạt xà da đế

Ma ha phạt xà da đế

Đà ra đà ra

Địa rị ni

Thất Phật ra da

Giá ra giá ra

Mạ mạ phạt ma ra

Mục đế lệ

Y hê y hê

Thất na thất na

A ra sâm Phật ra xá-lợi

Phạt sa phạt sâm

Phật ra xá da

Hô lô hô lô ma ra

Hô lô hô lô hê rị

Ta ra ta ra

Tất rị tất rị

Tô rô tô rô

Bồ-đề dạ bồ-đề dạ

Bồ-đà dạ, bồ-đà dạ

Di đế rị dạ

Na ra cẩn tŕ

Địa rị sắc ni na

Ba dạ ma na ta bà ha

Tất đà dạ ta bà ha

Ma ha tất đà dạ, ta bà ha

Tất đà du nghệ

Thất bàn ra dạ, ta bà ha

Na ra cẩn tŕ ta bà ha

Ma ra na ra, ta bà ha

Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha

Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha

Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha

Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha

Na ra cẩn tŕ bàn đà ra dạ, ta bà ha

Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha 

Nam-mô hắt ra đát na đa ra dạ da

Nam-mô a rị da

Bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha

Án tất điện đô, mạn đa ra

Bạt đà dạ, ta bà ha.

(tùy nguyện, mỗi lần nên tụng 3, 7, 9, 18, 21 hay 49 biến) 

8. Nghe chú chứng quả: 

Bồ tát thuyết chú xong, cơi đất sáu phen biến động. Trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác. Mười phương chư Phật thảy đều vui mừng. Thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc.

Tất cả chúng hội đều được chứng quả.

Hoặc có vị chứng quả Tu đà hoàn.

Hoặc có vị chứng quả Tư đà hàm.

Hoặc có vị chứng quả A na hàm.

Hoặc có vị chứng quả A la hán. 

Hoặc có vị chứng được Sơ địa, Nhị địa, Tam địa, Tứ địa, Ngũ địa cho đến Thập địa. Vô lượng chúng sanh phát tâm bồ đề. 

9. Sám hối: 

Chí tâm sám hối:

"Đệ tử chúng con, cùng pháp giới chúng sanh, hiện tiền một tâm vẫn đủ ngàn pháp, đều có sức thần cùng với trí sáng, trên sánh chư Phật, dưới đồng muôn loài." 

"Bởi niệm vô minh, che ánh sáng kia, nên đối cảnh hôn mê, khởi ḷng chấp nhiễm, trong pháp b́nh đẳng, sanh tưởng ngă nhơn." 

"Lại do ái kiến làm gốc, thân miệng làm duyên, trong nẻo luân hồi, gây nên đủ tội: thập ác ngũ nghịch, báng pháp, báng người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của Tăng kỳ, bức người tịnh hạnh, xâm tổn thường trụ, đồ vật thức ăn. Dù ngàn Phật ra đời, khó bề sám hối." 

"Những tội như thế, không lường không ngằn, khi bỏ báo thân, phải đọa tam đồ, chịu vô lượng khổ." 

"Lại trong đời này, do túc hiện chướng, hoặc bị các nghiệp, lửa phiền thiêu đốt, tật bịnh vây quanh, duyên ngoài lôi cuốn, tà ma quấy nhiễu, làm ngăn đạo pháp, khó nỗi tiến tu." 

"May gặp thần chú VIÊN MĂN ĐẠI BI, có thể mau trừ những tội như thế, cho nên nay con hết ḷng tụng tŕ. CON NGUYỆN NƯƠNG VỀ QUÁN ÂM BÔÀTÁT, cùng Phật mười phương, phát tâm bồ đề, tu hạnh chân ngôn, cùng với chúng sanh, tỏ bày các tội, cầu xin sám hối, nguyện đều tiêu trừ." 

"Nguyện đấng đại bi Quán Âm Bồ tát, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho chúng con duyên chướng trong ngoài thảy đều dứt sạch; ḿnh, người hạnh nguyện, đều được viên thành; mở tánh bản trí, dẹp trừ ma ngoại; ba nghiệp siêng cần, tu nhân Tịnh độ." 

"Nguyện cho chúng con khi bỏ thân này không vào đường khác, quyết được sanh về thế giới Cực Lạc của Phật Di Đà. Rồi được thân cận học hỏi với đức Đại Bi Quán Âm, đủ pháp tổng tŕ, rộng độ chúng sanh, đồng thoát khổ luân, đều thành Phật đạo." 

10. Lễ tạ Tam Bảo:

Đệ tử sám hối phát nguyện rồi, xin quy mạng đảnh lễ Tam Bảo: 

Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. (3 lạy) 

11. Tâm Kinh Bát nhă ba la mật đa: 

Bồ tát Quán Tự Tại

khi quán chiếu thâm sâu

bát nhă ba la mật,

(tức diệu pháp trí độ),

bỗng soi thấu năm uẩn

đều không có tự tánh.

Thực chứng điều ấy xong,

Ngài vượt thoát tất cả

mọi khổ đau ách nạn. 

Nghe đây Xá Lợi Tử:

Sắc chẳng khác ǵ không,

không chẳng khác ǵ sắc.

Sắc chính thực là không,

không chính thực là sắc.

C̣n lại bốn uẩn kia

cũng đều như vậy cả. 

Xá Lợi Tử nghe đây:

Thể mọi pháp đều không.

không sanh, cũng không diệt,

không nhơ, cũng không sạch,

không thêm, cũng không bớt. 

Cho nên trong tánh không,

không có sắc, thọ, tưởng,

cũng không có hành, thức.

Không có nhăn, nhĩ, tỉ,

thiệt, thân, ư: sáu căn.

Không có sắc, thanh, hương,

vị, xúc, pháp: sáu trần.

Không có mười tám giới:

Từ nhăn, đến ư thức.

không hề có vô minh,

không có hết vô minh,

cho đến không lăo, tử.

Không khổ, tập, diệt, đạo.

Không trí, cũng không đắc. 

V́ không có sở đắc,

khi một vị Bồ tát

nương diệu pháp trí độ

(bát nhă ba la mật)

tâm không c̣n chướng ngại.

V́ tâm không chướng ngại

nên không có sợ hăi,

xa ĺa mọi điên đảo,

đạt niết bàn tuyệt đối. 

Chư Phật trong ba đời

nương diệu pháp trí độ

(bát nhă ba la mật)

nên chứng vô thượng giác. 

Vậy nên phải biết rằng:

bát nhă ba la mật

là linh chú đại thần,

là linh chú đại minh,

là linh chú vô thượng,

là linh chú siêu tuyệt,

chân thật không hư vọng,

có năng lực tiêu trừ

tất cả mọi khổ nạn.

Cho nên tôi muốn thuyết

câu thần chú trí độ

(bát nhă ba la mật.) 

Nói xong đức Bồ tát

liền đọc thần chú rằng:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần) 

12. Tán dương A Di Đà Phật

A-Di-Đà Phật thân kim sắc,

Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân,

Bạch hào uyển-chuyển ngũ Tu-di,

Cám mục trừng thanh tứ đại hải

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên,

Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh,

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, tiếp dẫn đạo-sư A-Di-Đà Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Phật. (30 hay 108 lần)

Nam-mô Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

13. Sám hối và phát nguyện

Đệ tử chúng con từ vô thỉ

Gây bao tội-ác bởi lầm mê,

Đắm trong sanh-tử đă bao lần,

Nay đến trước đài Vô-thượng giác

Biển trần khổ lâu đời luân-lạc

Với sinh linh vô số điêu tàn

Sống u hoài trong kiếp lầm than

Con lạc lơng không nh́n phương hướng

Đàn con dại, từ lâu vất vưởng

Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng

Xin hướng về núp bóng từ quang

Lạy Phật-Tổ soi đường dẫn bước

Bao tội khổ trong đường ác trược

V́ tham, sân, si, mạn gây nên

Th́ hôm nay giữ trọn lời nguyện

Xin sám hối để ḷng thanh thoát

Trí Phật quang-minh như nhậït nguyệt

Từ-bi vô-lượng cứu quần-sanh

Ôi! Từ lâu ba chốn ngục h́nh

Giam giữ măi con nguyền ra khỏi

Theo gót Ngài vượt qua khổ ải

Nương thuyền từ vượt bể ái hà

Nhớ lời Ngài: "Bờ giác không xa"

Hành thập thiện cho đời tươi sáng

Bỏ việc ác cho đời quang-đăng

Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân

Lời ngọc vàng ghi măi bên ḷng

Con nguyện được sống đời rộng răi

Con niệm Phật để ḷng nhớ măi,

H́nh bóng người cứu khổ chúng-sanh

Để theo Ngài trên bước đường lành

Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ

Chúng con khổ nguyện xin tự độ

Ngoài tham lam, sân hận ngập trời

Phá si mê trí tuệ tuyệt vời

Con nhớ Đức Di Đà Lạc quốc

Phật A-Di-Đà thân kim sắc

Tướng tốt quang-minh tự trang-nghiêm

Năm Tu-di uyển-chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô-số Phật

Vô-số Bồ-tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện-độ chúng-sanh

Chín phẩm sen-vàng lên giải-thoát

Quy mạng lễ A-Di-Đà Phật

Ở phương Tây thế-giới an lành

Con nay xin phát-nguyện văng-sanh

Cúi xin đức Từ-Bi tiếp độ

Nam-mô Tây-phương Cực-Lạc thế giới, Đại-từ, Đại-bi A-Di-Đà Phật. (3 lần) 

14. Sám nguyện

Đệ tử hôm nay quỳ trước điện

Chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn

Đă bao phen sanh tử dập dồn

Trôi lăn măi trong ṿng lục đạo 

Thế Tôn đă đinh ninh di giáo

Mà con c̣n đắm đuối mê say

Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày

Tai thích tiếng mật đường dua nịnh 

Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh

Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go

Thân ưa dùng gấm vóc sa sua

Ư mơ tưởng bao la vũ trụ 

Bởi lục dục ḷng tham không đủ

Lấp che dần trí tuệ từ lâu

Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu

Tâm sám hối phơi bày tỏ rơ 

Nguyện tội ác từ nay chừa bỏ

Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê

Trước đài sen thành kính hướng về

Tịnh tâm ư quy y Tam Bảo 

Phật cấm giới chuyên tŕ chu đáo

Dứt tận cùng cội rễ vô minh

Chí phàm phu tự lực khó thành

Cầu Đại Giác từ bi gia hộ 

Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ

Con dốc ḷng v́ đạo hy sinh

Nương từ quang t́m đến bảo thành

Đặng tự giác giác tha viên măn 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 

15. Hồi hướng: 

Tŕ chú công-đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi-hướng

Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh

Tốc văng Vô-Lượng-Quang Phật sát. 

Hồi hướng lương duyên tam thế Phật

Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Tự Tại

Chư tôn Bồ tát ma ha tát

Ma ha Bát nhă ba la mật 

Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-năo

Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ-tát đạo 

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung

Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ 

Nguyện dĩ thử công-đức

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngă đẳng dữ chúng-sanh

Giai cộng thành Phật-đạo. 

16. Quy y tự tánh Tam Bảo: 

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)

Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)

Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lư đại-chúng, nhất thiết vô ngại. (1 lạy)

Đạo tràng hoàn măn, hành giả đảnh lễ rồi lui ra.

 

---o0o---

 

 

back_to_top.png

 

 

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0