佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[  中文|   ENGLISH   ]

VT0257

KINH PHẬT THUYẾT THÁNH PHẬT MẪU

BÁT-NHĂ BA-LA-MẬT-ĐA

Hán dịch : Ngài Thi Hộ, đời Triệu Tống

Việt dịch : Thích nữ Tịnh Nguyên Chùa An Tường, Nha Trang.

Chứng nghĩa : Tỳ kheo Thích Đỗng Minh, Thích Tâm Hạnh

         Tôi nghe như vầy :

Một thuở nọ đức Thế Tôn ở trong núi Thứu Phong, thuộc thành Vương xá, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ-kheo và các chúng đại Bồ-tát vây quanh.

Bấy giờ, đức Thế Tôn nhập vào Thậm thâm quang minh tuyên thuyết chánh pháp tam-ma-địa. Khi ấy trong hội của đức Phật, đại Bồ-tát Quán Tự Tại đă tu hành Bát-nhă Ba-la-mật-đa thâm sâu quán thấy tự tánh của năm uẩn đều không.

Nương oai thần của Phật, tôn giả Xá Lợi Phất đến trước đại Bồ-tát Quán Tự Tại thưa :

- Nếu thiện nam, thiện nữ ưa thích tu học pháp môn Bát-nhă Ba-la-mật-đa thâm sâu này th́ nên học như thế nào ?

Đại Bồ-tát Quán Tự Tại nói với tôn giả Xá Lợi Tử :

- Ông hăy lắng nghe cho thật kỹ. V́ ông, tôi sẽ giảng nói :

Nếu có thiện nam, thiện nữ ưa thích học pháp môn Bát-nhă Ba-la-mật-đa này th́ nên quán tự tánh của năm uẩn đều không. Sao gọi là tự tánh của năm uẩn đều không ? - Nghĩa là : sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy.  

Này Xá Lợi Tử ! Không tướng của tất cả pháp không sanh không diệt, không cấu nhiễm, không thanh tịnh, không tăng trưởng, không tổn giảm.

        Này Xá Lợi Tử ! Cho nên trong không ấy không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức ; không có nhăn - nhĩ, tỷ - thiệt - thân - ư ; không có sắc - thanh - hưong - vị - xúc - pháp. Không có nhăn giới, không có nhăn thức giới, cho đến không có ư giới, không có ư thức giới . Không có vô minh, không có sự tận diệt của vô minh. Cho đến không có già chết, cũng không có sự tận diệt của già chết. Không có khổ - tập - diệt - đạo. Không có trí, không có sở đắc, cũng không có không đắc.

Này Xá Lợi Tử ! Do không đắc ấy, đại Bồ-tát nương vào Bát-nhă Ba-la-mật-đa mà hành một cách tương xứng nên tâm không vướng mắc, cũng không chướng ngại. Do không vướng mắc và không chướng ngại nên không sợ sệt, xa ĺa tất cả điên đảo ṿn tưởng mà chứng cứu cánh (Niết-bàn) viên tịch.

Tất cả chư Phật trong ba đời đều nương vào Bát-nhă Ba-la-mật-đa này mà chứng đắc Vô thượng Bồ-đề. Cho nên biết rằng : Bát-nhă Ba-la-mật-đa này là chú Quảng đại, là chú vô thượng, là chú không ǵ bằng, có thể diệt trừ tất cả khổ năo. Đó là pháp chơn thật không hư vọng. Những ai tu học th́ nên học như vậy. Tôi giảng nói đại minh của Bát-nhă Ba-la-mật-đa: “Đát ninh tha, án nga đế nga đế, phan ra nga đế, phan ra tăng nga đế mạo đề sa hạ” .

Này Xá Lợi Tử ! Các đại Bồ-tát nào nếu tụng câu minh của Bát-nhă Ba-la-mật-đa này tức là tu học Bát-nhă Ba-la-mật-đa thâm sâu.

   Khi ấy, đức Thế Tôn an nhiên ra khỏi định, khen ngợi đại Bồ-tát Quán Tự Tại :

- Lành thay ! Lành thay ! Này thiện nam tử ! Đúng như lời ông đă nói. Đúng vậy, đúng vậy ! Với Bát-nhă Ba-la-mật-đa nên học như vậy. Đó là cứu cánh vô thượng chân thật, tất cả đức Như Lai đều tùy hỷ.

Đức Phật nói kinh này xong, đại Bồ-tát Quán Tự Tại và các Tỳ-kheo cho đến tất cả thế gian : trời, người, A-tu-la, Càn-thát-bà.. v.v... tất cả đại chúng nghe Phật nói đều rất hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

KINH PHẬT THUYẾT THÁNH PHẬT MẪU BÁT-NHĂ BA-LA-MẬT-ĐA

 

 Updated on 2019-10-28

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0