佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

 TRANG CHỦ*--KINH ĐIỂN*--ĐẠI TẠNG KINH*--THẦN CHÚ*--HÌNH ẢNH*--中文*--ENGLISH

VT0455

KINH PHẬT THUYẾT DI-LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

- Hán Dịch: Đường Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh

- Việt Dịch: Thích Nữ Như Phúc, Chùa Kim Quang, Nha Trang

--- o0o ---

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Như Lai ở trên đỉnh núi Linh Thứu, thành Vương Xá cùng đại chúng Bí-sô. Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc đại trí, bậc tướng đệ nhất về giáo pháp trong hàng đệ tử Phật. V́ thương tưởng chúng sanh nên ngài rời ṭa đứng dậy, sửa y bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, cung kính chắp tay bạch Phật:

- Bạch đức Thế Tôn! Con có ít điều muốn thưa hỏi, cúi xin Ngài cho phép.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:

- Thầy cứ tùy ư hỏi, Ta sẽ  trả lời.

Tôn giả Xá Lợi Phất dùng kệ thỉnh hỏi đức Thế Tôn:

- Phật đă thọ kư cho

Tương lai Phật hạ sanh

Hiệu Di Lặc Từ Thị

Như tŕnh tự kinh thuyết

Cúi xin Phật Thế Tôn      

Tóm tắt và phân tích

Oai đức thần thông kia     

Nay con mong muốn nghe.

Phật bảo Xá Lợi Tử:

- Nên chí tâm lắng nghe

Tương lai Phật Từ Thị     

Ta giảng rộng cho thầy

Thời ấy nước biển cả

Giảm dần bớt ba ngàn

Hai trăm du-thiện-na

Bồi đất thành đường đi

Cơi Ta-bà rộng thêm

Hơn vạn du-thiện-na

Chúng sanh ở cơi ấy

Đầy đủ và sung măn

Cơi nước giàu, tốt đẹp   

Không h́nh phạt, tai nạn

Các nam nữ cơi này

Sanh ra từ thiện nghiệp

Đất không có gai góc      

Cỏ xanh mọc mềm mại

Như trải thảm nhung êm 

Người đi rất vừa ư

Tự nhiên sanh gạo thơm   

Đầy đủ chất thơm ngon

Các cây sanh y phục

Màu sắc đều tốt đẹp

Cây cao ba câu-xá  

Hoa quả rất sum suê

Người trong cơi nước này 

Tuổi thọ tám vạn năm

Không có các bệnh khổ    

Thân tâm thường an lạc

Đủ các tướng đoan nghiêm      

Sắc lực đều viên măn

Chỉ c̣n ba nỗi lo:  

Ăn, già, đại tiểu tiện

Con gái năm trăm tuổi      

Mới làm lễ kết hôn

Nếu người đại tiểu tiện     

Đất nứt ra, khép lại

Khi người sắp qua đời      

Tự đến rừng Thi Lâm

Có thành Diệu Tràng Tướng    

Kinh đô của Luân vương

Dài mười hai do-tuần

Rộng bằng bảy do-tuần

Người sống trong thành ấy

Đều đă trồng nhân tốt

Thành này đức cao vời    

Ai ở cũng an vui

Lầu đài đều tốt đẹp 

Do bảy báu tạo thành

Đại sảnh và các cửa

Trang hoàng bằng châu báu

Các ao báu quanh thành   

Đầy những trân bảo quư

Hoa đẹp nở đầy vườn      

Nhiều chim đẹp líu lo

Bảy hàng cây đa-la 

Bao bọc chung quanh thành

Cũng trang hoàng bảy báu

Lưới báu và phong linh   

Gió thoảng vào cây báu   

Tạo âm thanh tuyệt vời

Giống như nhạc bát âm  

Người nghe sanh hoan hỷ

Nơi nơi có ao hồ    

Phủ đầy những hoa đẹp

Công viên hoa thơm ngát

Làm đẹp thành quách này

Hoàng đế cai trị nước      

Danh hiệu là Hướng Khư

Kim luân vương cai trị      

Giàu sang nhiều oai lực

Phước đức nghiệp của vua

Hùng mạnh kiêm bốn binh

Thành tựu bởi bảy báu     

Vua có đủ ngàn con

Bốn biển đều an vui

Không có việc chiến chinh

Chánh pháp dạy quần sanh      

H́nh pháp đều b́nh đẳng

Vua có bốn kho tàng

Mỗi kho ở một hướng

Cả bốn kho đều có  

Trăm vạn ức trân bảo

Kho tàng Băng-kiệt-la      

Ở nước Yết-lăng-già

Kho tàng Bát-trục-ca

Ở nước Mật-hy-la

Kho Y-la-bát-la

Đặt tại nước Kiền-đà

Kho tàng tên Hướng-khư

Nước Ba-na-bặc-tư

Bốn kho tàng kín này     

Thuộc về vua Hướng Khư

Do trăm phước sanh ra   

Quả báo tu thành tựu

Đại thần bảo vệ nước

Bà-la-môn Thiện Tịnh

Thông đạt cả bốn minh    

Là uốc sư học rộng

Và bác học luận triết

Khéo dạy người nghe nhận

Thông tuệ và rơ ràng

Tất cả đều tường tận

Vợ ông tên Tịnh Diệu      

Là phu nhân đại thần

Tướng đoan trang xinh đẹp      

Ai gặp cũng mến yêu

Đại trượng phu Từ Thị     

Từ cơi trời Đâu Suất

Thác vào thai phu nhân    

Làm nơi sanh cuối cùng

Phu nhân mang đại thánh

Đủ mười tháng cưu mang

Một hôm Từ tôn mẫu      

Đi dạo vườn hoa đẹp

Ở trong vườn hoa đó

Không ngồi cũng không nằm

Khoan thai vin cành hoa   

Đản sanh Ngài Từ Thị

Bấy giờ bậc tối thắng

Hông phải mẹ chui ra

Như mặt trời rực rỡ 

Tỏa ánh sáng muôn phương

Không nhiễm mùi tục lụy

Như hoa sen khỏi nước

Ánh sáng chiếu ba cơi      

Đều quy ngưỡng đại từ

Khi Bồ-tát giáng sanh

Chư thiên, Đế Thích vương

Đưa tay đỡ Bồ-tát   

Mừng gặp Lưỡng túc tôn

Bồ-tát ngay lúc này 

Tự nhiên đi bảy bước

Và khắp dưới chân Ngài   

Hiện ra hoa sen báu

Ngài nh́n khắp mười phương   

Bảo hết các thiên nhân

Này thân cuối của Ta

Chứng Niết-bàn vô sanh

Rồng tuôn nước trong mát

Tắm gội sạch thân Ngài

Trời rải hoa tuyệt đẹp      

Bao phủ đấng Đại từ

Ai cũng tâm hy hữu

Bảo vệ nơi Bồ-tát

Bảo mẫu bế hài nhi 

Ba mươi hai tướng tốt

Đầy đủ ánh hào quang     

Đem trao cho từ mẫu

Xa giá để cung nghinh    

Trang hoàng bằng châu báu

Mẹ con cũng vào thành    

Chư thiên theo hầu hạ

Muôn ngàn âm nhạc hay  

Dẫn đường trở về cung

Từ Thị vào thành quách   

Hoa trời như mưa rơi

Ngày đản sanh Bồ-tát      

Các thể nữ mang thai

Đều được thân an ổn

Sanh con trai trí tuệ

Phụ thân Từ Thiện Tịnh   

Thấy con đẹp diệu kỳ

Đủ ba mươi hai tướng      

Ḷng rất đổi vui mừng    

Cha xem số cho con

Biết con có hai tướng

Ở đời làm Chuyển luân    

Xuất gia thành Chánh giác

Bồ-tát lúc trưởng thành    

Từ mẫn các quần sanh

Khổ đau trong hiểm nạn   

Măi quanh quẩn luân hồi

Thân như vàng sáng chói

Tiếng giống đại Phạm Vương

Mắt cánh sen xanh biếc    

Các chi đều tṛn đầy

Cao tám mươi khuỷu tay  

Vai hai mươi khuỷu tay

Mặt rộng, vai cân xứng    

Xinh đẹp như trăng tṛn

Bồ-tát thông tài nghệ

Khéo giáo hóa mọi người

Đến cần cầu xin học

Tám vạn bốn ngàn người

Vua Hướng Khư nghe tiếng      

Xây dựng tràng bảy báu

Tràng cao bảy mươi thước

Rộng mười sáu thước hơn

Bảo tràng đă lập xong      

Vua phát tâm đại xả

Bố thí Bà-la-môn    

Mở hội thí không hạn

Khi ấy các Phạm chí

Số có một ngàn người

Được tràng báu đẹp này  

Chỉ khoảnh khắc vỡ vụn 

Bồ-tát thấy như vậy

Nghĩ cuộc đời cũng thế  

Sanh tử khổ lao lung

Sao không cầu giải thoát?

Nếu mong đạo tịch diệt    

Hăy bỏ tục xuất gia

Trong sanh già bệnh chết

Phải làm sao ra khỏi

Từ Thị phát nguyện xong

Tám vạn bốn ngàn người

Đều sanh tâm nhàm chán 

Theo tu tập phạm hạnh

Ngày đêm đều phát tâm   

Xuất gia bỏ thế tục

Đến nửa đêm hôm ấy

Chứng đắc địa Đẳng giác

Có một cây giác ngộ

Cũng gọi cây Long Hoa

Cao bốn du-thiện-na

Sum suê và râm mát

Nhánh tỏa đều bốn mặt    

Bóng sáu câu-lô-xá

Từ Thị đại bi tôn  

Thành Chánh giác dưới cây

Tối thắng trong mọi người

Có tám tiếng Phạm âm

Thuyết pháp độ chúng sanh     

Giúp xa ĺa phiền năo

Khổ và nơi sanh khổ

Tất cả được diệt trừ

Siêng tu tám chánh đạo    

Đến bờ giác Niết-bàn      

Nói bốn pháp chơn đế     

Cho những người thanh, tín

Được nghe pháp vi diệu   

Chí thành vâng làm theo

Trong vườn hoa tươi đẹp

Chúng tập hợp như mây

Đầy trăm ngàn do-tuần    

Và quyến thuộc đông đủ

Kim luân vương Hướng Khư    

Nghe pháp sâu nhiệm mầu

Bỏ lâu đài châu báu

Ḷng cầu khẩn xuất gia

Tám vạn bốn ngàn người 

Theo vua đi xuất gia

Và tám vạn bốn ngàn     

Thanh niên Bà-la-môn     

Nghe vua bỏ trần tục

Cũng cầu xin xuất gia

Trưởng giả chủ tàng thần

Có tên là Thiện Tài

Cùng ngàn người bà con  

Cũng đến xin xuất gia

Bảo nữ Tỳ-xá-khư  

Cùng tất cả thị tùng

Tám vạn bốn ngàn người

Cũng đến xin xuất gia

Và hơn số trăm ngàn      

Chúng hiện nam thiện nữ

Nghe Phật giảng pháp mầu

Cũng đến xin xuất gia

Vô thượng Chúng trung tôn      

Thánh chúa Đại từ bi

Xem khắp tâm chúng sanh

Mà giảng nói pháp yếu

Bảo đại chúng nên biết     

Thích Ca Phật từ bi

Dạy người tu chánh đạo   

Nay sanh trong pháp Ta

Hoặc đem ṿng hoa thơm

Tràng phan và lọng báu

Cúng dường Phật Thích Ca     

Nay sanh trong pháp Ta

Hoặc chiên-đàn, trầm thủy

Hương bột để tô phết

Cúng dường tháp Mâu-Ni

Nay sanh trong pháp Ta

Quy y Phật, Pháp, Tăng 

Thường cung kính thân cận

Chuyên tu những hạnh thiện     

Nay sanh trong pháp Ta

Hoặc đối với pháp Phật   

Vâng thọ các kinh điển

Khéo giữ không khiếm khuyết  

Nay sanh trong pháp Ta

Đối với Tăng bốn phương

Cúng thực phẩm, y phục

Tất cả thuốc thang hay     

Nay sanh trong pháp Ta

Hoặc giữ bốn ngày trai     

Và thập trai, nguyệt trai   

Thọ tŕ tám trai giới 

Nay sanh trong pháp Ta

Hoặc tu ba thần thông    

Truyền trao dạy thần cảnh

Giáo hóa chúng Thanh văn

Giúp họ đoạn phiền năo

Hội thứ nhất thuyết pháp

Độ khắp chúng Thanh văn

Chín mươi sáu ức người 

Khiến khỏi chướng phiền năo

Hội thứ hai thuyết pháp    

Độ khắp chúng Thanh văn

Chín mươi bốn ức người  

Vượt khỏi biển vô minh

Hội thứ ba thuyết pháp    

Độ khắp chúng Thanh văn

Chín mươi hai ức người   

Khéo biết điều phục tâm

Ba lần chuyển pháp luân  

Trời, người tâm thuần tịnh

Đem tất cả đệ tử     

Vào trong thành khất thực

Khi đến thành Diệu Tràng

Các nẻo đường trang hoàng

Để cúng dường đức Phật 

Trời mưa hoa Mạn-đà

Tứ thiên vương, Phạm vương   

Cùng tất cả thiên chúng

Cúng dường hương hoa thơm   

Hầu bên đấng Đại từ

Chư thiên nhiều oai đức  

Cúng y phục tốt đẹp

Khắp thị thành rộn rịp    

Chiêm ngưỡng đại Y vương

Mang hoa thơm châu báu

Rải sạch các nẻo đường

Phủ đầy trên mặt đất      

Ví như đổ-la-miên

Âm nhạc và tràng phan   

Dọc hai bên đường đi

Chúng nhân thiên Đế Thích      

Tán thán đức Thế Tôn 

Nam mô Thiên Thượng Tôn     

Nam mô Phật Tối Thắng

Lành thay đấng Như Lai 

Thương xót khắp trần gian

Có trời nhiều oai đức     

Đang làm vua các ma

Nhất tâm cung kính lễ     

Quy ngưỡng đấng Đạo sư

Pham vương và thiên chúng       

Cùng quyến thuộc vây quanh

Mang âm thanh Phạm thiên       

Xiển dương pháp vi diệu

Ở trong thế giới này

Phần đông A-la-hán

Dứt sạch nghiệp hữu lậu   

Khổ phiền năo không c̣n

Chúng trời, người, long thần     

Càn-thát, A-tu-la

La-sát và Dược-xoa

Đều hoan hỷ cúng dường

Đại chúng lúc bấy giờ      

Đoạn chướng, trừ nghi hoặc

Vượt khỏi ḍng sanh tử   

Khéo tu hạnh thanh tịnh

Tất cả các đại chúng

Không tham đắm của cải

Vô ngă và ngă sở    

Khéo tu hạnh thanh tịnh

Tất cả các đại chúng

Phá vỡ lưới tham ái

Tâm tịnh lự viên măn

Khéo tu hạnh thanh tịnh

Thiên nhân tôn Từ Thị   

Thương tưởng chúng hữu t́nh 

Sáu vạn năm ở đời 

Thuyết pháp độ chúng sanh

Giáo hóa trăm ngàn ức   

Thoát khỏi biển phiền năo

Người đủ duyên độ hết    

Mới nhập thành Niết-bàn

Từ Thị đại bi tôn    

Sau khi nhập Niết-bàn

Chánh pháp trụ ở đời

Cũng đủ sáu vạn năm

Người nào trong pháp Ta

Tâm tin nhận sâu xa

Tương lai khi hạ sanh     

Ắt thờ đấng đại bi

Nếu có người thông tuệ  

Nghe nói các việc này     

Ai mà chẳng vui mừng    

Nguyện gặp Phật Di-Lặc

Người nào cầu giải thoát  

Mong gặp hội Long Hoa

Thường cúng dường Tam bảo  

Nỗ lực chớ buông lung

Khi ấy, Xá Lợi Phất và đại chúng nghe đức Thế Tôn dạy về những sự việc của Ngài Từ Thị trong tương lai rồi, Phật lại dạy Xá Lợi Phất:

- Có người nam, người nữ nào nghe pháp này mà thọ tŕ, đọc tụng, giảng nói cho người khác tu hành theo giáo pháp, cúng dường hương hoa và ghi chép kinh điển, tương lai những người đó chắc chắn được gặp Phật Di Lặc hạ sanh, ở trong ba hội đều được nhờ ân cứu độ.

Lúc đức Phật nói bài kệ này, tôn giả Xá Lợi Phất và các đại chúng hoan hỷ tin thọ, đảnh lễ, phụng hành. 

KINH PHẬT THUYẾT DI-LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

 


-

TRANG CHỦ*--KINH ĐIỂN*--ĐẠI TẠNG KINH*--THẦN CHÚ*--HÌNH ẢNH*--中文*--ENGLISH

 Updated on 2021-01-07

 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0