佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

 
 PHỔ MÔN PHẨM

Kinh Diu Pháp Liên Hoa

Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Hán Dịch: Nước Kế Tân, Sa Môn Phật Đà Ba Ly

Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh

1.- Lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ư Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà Bạch rằng: "Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên ǵ mà tên là Quán Thế Âm Bồ Tát?"

Phật bảo Ngài Vô Tận Ư Bồ Tát: "Thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm ngh́n muôn ức chúng sanh chịu các khổ năo, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một ḷng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tăm kia, đều được giải thoát.

Nếu có người tŕ danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, v́ do sức uy thần của Bồ Tát này được như vậy.

Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền được chỗ cạn.

Nếu có trăm ngh́n muôn ức chúng sinh v́ t́m vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mă năo, san hô, hổ phách, trân châu, các thứ báu, vào trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe thuyền của kẻ kia trôi tấp nơi nước qủi La Sát, trong ấy nếu có nhẫn đến có một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các người đó đều được thoát khỏi nạn qủy La Sát. Do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm.

2.- Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy, của người cầm liền găy khúc, người ấy được thoát khỏi.

Nếu qủi Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong cơi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các qủy dữ đó c̣n không có thể dùng mắt dữ mà nh́n người, huống chi lại làm hại được.

Dầu lại có người hoặc có tội, hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thảy đều đứt ră, liền được thoát khỏi.

Nếu kẻ oán tặc đầy trong cơi Tam Thiên Đại Thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báu, trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng: "Các Thiện nam Tử! Chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một ḷng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát đó hay đem Pháp Vô Úy thí cho chúng sinh, các ông nếu xưng danh hiệu Ngài thời sẽ được thoát khỏi oán tặc này."

Các người buôn nghe rồi, đều lên tiếng xưng rằng: "Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát", v́ xưng danh hiệu Bồ Tát, nên được thoát khỏi.

Vô Tận Ư! Quán Thế Âm Bồ Tát sức uy thần cao lớn như thế.

3.- Nếu có chúng sinh nào nhiều ḷng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được ly dục.

Nếu có người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được ĺa ḷng giận.

Nếu có người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, liền được ĺa ngu si.

Vô Tận Ư! Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có những sức uy thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một ḷng tưởng nhớ.

Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dàng Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sinh con trai phúc đức trí tuệ; giả sử muốn cầu con gái, bèn sinh con gái có tướng xinh đẹp, trước đă trồng gốc phúc đức, mọi người đều kính mến.

Vô Tận Ư ! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế.

Nếu có chúng sinh cung kính lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phúc đức chẳng luống mất. Cho nên chúng sinh đều phải thọ tŕ danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.

Vô Tận ư! "Nếu có người thụ tŕ danh tự của sáu mươi hai ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dàng đồ ăn uống, y phục, giường năm, thuốc thang. Ư ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử thiện nữ nhân đó có nhiều chăng?"

Vô Tận Ư Thưa: "Bạch Thế Tôn! Rất nhiều". Phật nói: "Nếu lại có người thụ tŕ danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dàng, thời phúc của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm ngh́n muôn ức kiếp không thể cùng tận".

Vô Tận Ư! "Thụ tŕ danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phúc đức lợi ích như thế".

5. Ngài Vô Tận Ư Bồ Tát bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cơi Ta Bà như thế nào? Sức phương tiện việc đó thế nào?"

Phật bảo Vô Tận Ư Bồ Tát: "Thiện nam tử. Nếu có chúng sinh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật được độ thoát thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà v́ đó nói Pháp.

Người đáng dùng thân Duyên Giác được độ thoát, liền hiện thân Duyên Giác mà v́ đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Thanh Văn được độ thoát, liền hiện thân Thanh Văn mà v́ đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Đế Thích được độ thoát, liền hiện thân Đế Thích mà v́ đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Tự Tại Thiên được độ thoát, liền hiện thân Tự Tại Thiên mà v́ đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên được độ thoát, liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà v́ đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân được độ thoát, liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân mà v́ đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Tỳ Sa Môn được độ thoát, liền hiện thân Tỳ Sa Môn mà v́ đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Tiểu Vương được độ thoát, liền hiện thân Tiểu Vương mà v́ đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Trưởng Giả được độ thoát, liền hiện thân Trưởng Giả mà v́ đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Cư Sĩ được độ thoát, liền hiện thân Cư Sĩ mà v́ đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Tể Quan được độ thoát, liền hiện thân Tể Quan mà v́ đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Bà La Môn được độ thoát, liền hiện thân Bà La Môn mà v́ đó nói pháp.

Người đáng dùng Thân Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di được độ thoát, liền hiện thân Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắt, Ưu Bà di mà v́ đó nói pháp.

Người đáng dùng thân phụ nữ, của trưởng giả, Cư sĩ, Tể Quan, Bà La Môn được độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà v́ đó nói pháp.

Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ được độ thoát, liền hiện thân đồng nam, đồng nữ mà v́ đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu la, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, Nhân cùng Phi nhân, được độ thoát, liền đều hiện ra mà v́ đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Chấp Kim Cang thần được độ thoát, liền hiện thân Chấp Kim Cang Thần mà v́ đó nói pháp.

Vô Tận Ư! Quán Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân h́nh, dạo di trong các cơi nước để độ thoát chúng sinh, cho nên các ông phải một ḷng cúng dàng Quán Thế Âm Bồ Tát.

Quán Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay ban sự vô úy, cho nên cơi Ta Bà này đều gọi Ngài là Vị Thí Vô Úy".

Vô Tận Ư! Bồ Tát bạch Phật: "Thế Tôn! Con nay phải cúng dàng Quán Thế Âm Bồ Tát." Liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ giá trị trăm ngh́n lượng vàng đem trao cho Quán Thế Âm Bồ Tát mà nói rằng: "Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này".

Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi. Ngài Vô Tận Ư lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: "Xin Ngài v́ thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc nầy".

Bấy giờ, Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: "Ông nên thương Vô Tận Ư Bồ Tát này và hàng tứ chúng cùng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, Nhân và Phi Nhân, v.v..mà nhận chuỗi ngọc đó".

Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và Trời, Rồng, Nhân và Phi nhân v.v.. mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần: một phần dâng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng tháp của Phật Đa Bảo.

Vô Tận Ư! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần tự tại như thế, dạo đi nơi cơi Ta Bà.

Lúc đó Ngài Vô Tận Ư Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng:

7. - "Thế Tôn đủ tướng tốt!

Con nay lại hỏi kia

Phật tử nhân duyên ǵ

Tên là Quán Thế Âm?"

Đấng đầy đủ tướng tốt,

Kệ đáp Vô Tận Ư:

Ông nghe hạnh Quán Âm

Khéo ứng các nơi chỗ

Thệ rộng sâu như biển

Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn

Hầu nhiều ngh́n đức Phật

Phát nguyện thanh tịnh lớn.

Ta v́ ông lược nói

Nghe tên cùng thấy thân

Tâm niệm chẳng luống qua

Hay diệt khổ các cơi.

Giả sử sinh ḷng hại

Xô rớt hầm lửa lớn

Do sức niệm Quán Âm

Hầm lửa biết thành ao.

Hoặc trôi dạt biển lớn

Các nạn qủi, cá, rồng.

Do sức niệm Quán Âm

Sóng ṃi chẳng ch́m được.

Hoặc ở chót Tu Di

Bị người xô rớt xuống,

Do sức niệm Quán Âm

Như mặt nhật treo không.

Hoặc bị người dữ rượt

Rớt xuống núi Kim Cang

Do sức niệm Quán Âm

Chẳng tổn đến mảy lông.

Hoặc gặp oán tặc vây

Đều cầm dao làm hại

Do sức niệm Quán Âm

Đều liền sinh ḷng lành.

Hoặc bị khổ nạn vua

Khi hành h́nh sắp chết

Do sức niệm Quán Âm

Dao liền gẫy thành đoạn.

Hoặc tù cấm xiềng xích 

Tay chân bị gông cùm

Do sức niệm Quán Âm

Tháo ră được giải thoát.

Nguyền rủa các thuốc độc

Muốn hại đến thân đó

Do sức niệm Quán Âm

Trở hại nơi bổn nhân.

Hoặc gặp La Sát dữ

Rồng độc, các loài qủi

Do sức niệm Quán Âm

Liền đều không dám hại.

Hoặc thú dữ vây quanh

Nanh vuốt nhọn đáng sợ

Do sức niệm Quán Âm

Vội vàng bỏ chạy thẳng.

Rắn độc cùng ḅ cạp

Hơi độc khói lửa đốt

Do sức niệm Quán Âm

Theo tiếng tự bỏ đi.

Mây sấm nổ sét đánh

Tuôn giá, xối mưa lớn

Do sức niệm Quán Âm

Liền được tiêu tan cả.

Chúng sinh bị khổ ách

Vô lượng khổ bức thân

Quán âm sức trí diệu

Hay cứu khổ thế gian.

Đầy đủ sức thần thông

Rộng tu trí phương tiện

Các cơi nước mười phương

Không cơi nào chẳng hiện.

Các loài trong đường dữ:

Địa ngục qủi súc sanh

Sinh già bịnh chết khổ

Lần đều khiến dứt hết.

Chân quán, thanh tịnh quán

Trí tuệ quán rộng lớn

Bi quán và từ quán

Thường nguyện thường chiêm ngưỡng

Sáng thanh tịnh không nhơ

Tuệ nhật phá các tối.

Hay phục tại khói lửa

Khắp soi sáng thế gian

Ḷng bi răn như sấm

Ư từ diệu đường mây

Xối mưa pháp cam lồ

Dứt trừ phiền lửa năo.

Căi kiện qua chỗ quan

Trong quan trận sợ sệt

Do sức niệm Quán Âm

Cừu oán đều lui tan.

Diệu Âm, Quán Thế Âm

Phạm Âm, Hải triều Âm

Tiếng hơn thế gian kia

Cho nên thường phải niệm.

Niệm niệm chớ sinh nghi

Quán Âm bực tịnh thánh

Nơi khổ năo nạn chết

Hay v́ làm nương cậy.

Đủ tất cả công đức

Mắt lành trông chúng sinh

Biển phúc lớn không lường

Cho nên phải đỉnh lễ.

8. - Bấy giờ, Ngài Tŕ Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật bạch rằng: "Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp tự tại, Phổ Môn thị hiện sức thần thông này, thời phải biết công đức người đó chẳng ít.

Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn này, trong chúng có tám muôn bốn ngàn chúng sinh đều phát tâm Vô Đẳng Đẳng Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

 Hết

 

 

back_to_top.png

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0