KINH NĂNG TỊNH NHẤT THIẾT NHĂN TẬT BỆNH ĐÀ-LA-NI

Hán dịch: Đường, Khai phủ Nghi đồng tam ti, Đặc tấn thí hồng lô khanh, Túc quốc công thực ấp tam thiên hộ, tứ tử tặng Tư không, thụy Đại Giám, chánh hiệu Đại Quảng Trí, Đại Hưng Thiện tự Tam tạng sa-môn Bất Không
Việt dịch: Thích Nguyên Chơn
 
Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời đức Bạc-già-phạm an trú trong thị trấn của chủng tộc Thích-ca, nước Ca-t́-la-vệ. Lúc ấy tại thôn Xa-ni-ma-ca của thị trấn này có một người họ Thích tên là Khất-sái-ma-ca tin kính Phật, pháp, tăng; đă qui Phật, qui y pháp, qui y tăng; không nghi ngờ Phật, pháp, tăng; hết ḷng với Phật, pháp, tăng. Người này có ḷng tin sâu đối với Đức Phật tối thắng, nhưng mắt không nh́n thấy h́nh sắc. Bấy giờ Khất-sái-ma-ca nhớ đến đức Như Lai, nên từ xa bạch:

- Cúi lạy Phật Thế Tôn, bậc Trí cự đà-la-ni hay ban cho ánh sáng! Qui mạng đấng Thiện Thệ đại bi! Cúi xin Ngài nhớ nghĩ, cứu giúp, khiến đôi mắt con được sáng tỏ!

Bấy giờ Thế Tôn dùng thiên nhăn, thiên nhĩ siêu việt thế gian nghe và nh́n thấy người này. Ngài bảo A-nan-đà:

- Ông hăy đến chỗ ở của người họ Thích kia, dùng đà-la-ni Minh Vương này gia hộ, làm cho mắt người ấy sáng tỏ. Lại giúp người ấy được cứu hộ, nhiếp thọ, trưởng dưỡng, an trú, để mắt người ấy không c̣n bị che mờ, xa ĺa tất cả bệnh tật. Lại nên lưu truyền đà-la-ni này đến khắp bốn chúng: bí-sô, bí-sô-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di.

Thế Tôn thuyết chân ngôn:

Đát nễ dă, tha hí, lí nhĩ, lí lê, chỉ hí, chỉ hệ, lí hệ đế, hộ sấu hộ sấu, hộ dă ma ninh, hộ lỗ hộ lỗ, nộ lỗ nộ lỗ, ta phạ ha.

Này A-nan-đà! Đà-la-ni Minh Vương này trị lành tất cả các bệnh mắt do gió bụi, do sốt rét, do tinh thần bất an hoặc do cả ba gây ra.

Nguyện Đà-la-ni này giúp cho mắt của con và người có tên là......... không c̣n đau nhức, chảy nước mắt. Đây là thật ngữ a-la-hán, thật ngữ giới cấm, thật ngữ khổ hạnh, thật ngữ chư tiên, thật ngữ duyên sanh, thật ngữ khổ, thật ngữ tập, thật ngữ diệt, thật ngữ đạo, thật ngữ bích-chi phật. Con tên là........ cầu cho mắt được sáng tỏ.

Đà-la-ni Minh Vương này do bảy Đức Phật Đẳng Chánh Giác đă thuyết. Ta là Thích-ca Mâu-ni Chánh Biến Tri hiện đang thuyết. Bốn thiên vương, Đế Thích, chủ cơi Sa-ha là Phạm vương cũng đều thuyết. Này A-nan-đà! Ta không thấy có ai trong cơi trời, cơi người, cơi ma, chúng sa-môn, bà-la-môn tŕ tụng Tịnh Nhăn đà-la-ni này mà bị các bệnh về mắt như bị cườm, bị nhặm, sưng đỏ... Đó là những bệnh mắt do các trời, rồng, dạ-xoa, la-sát, la-sát nữ, tất-xá-chi, tất-xá-chi nữ, cưu-bàn-trà, cưu-bàn-trà nữ, quỉ khởi thi, vu sư, vu sư Phạm chí gây ra. Khi nghe đà-la-ni này, không ai dám chống trái, tất cả đều ứng nghiệm.

Này cụ thọ A-nan-đà! Bây giờ ông hăy nhận lănh đà-la-ni này rồi mang đến thôn xóm của họ Thích trao cho Khất-sái-ma-ca, đồng thời truyền lời ta bảo là ban ngày phải tụng ba thời, ban đêm tụng ba thời đà-la-ni này.

Thế là A-nan-đà đến nơi ấy trao đà-la-ni này cho Khất-sái-ma-ca. Sau khi nghe, mắt Khất-sái-ma-ca liền sáng tỏ, thấy biết tất cả, không c̣n các bệnh.

Nghe Thế Tôn thuyết kinh này, trời, rồng, a-tu-la, càn-thát-bà... vô cùng vui mừng, cung kính thọ tŕ.
 
 ************
 
 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0