佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

KINH HOA NGHIÊM

PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà

Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

Bản PDF

Lúc bấy giờ ngài Phổ Hiền đại Bồ Tát khen ngợi công đức thù thắng của đức Như Lai rồi, bèn bảo các vị Bồ Tát và Thiện Tài rằng: "Này Thiện Nam Tử! Công đức của Như Lai, giả sử cho tất cả các đức Phật ở mười phương, trải qua số kiếp nhiều như cực vi trần trong bất khả thuyết bất khả thuyết cơi Phật diễn nói không ngừng, cũng không thể trọn hết được.Nếu ai muốn trọn nên công đức của Phật, thời phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn. Những ǵ là mười điều?       

    Một là kính lễ các đức Phật

    Hai là khen ngợi đức Như Lai      

    Ba là rộng sắm đồ cúng dường     

    Bốn là sám hối các nghiệp chướng        

    Năm là tùy hỉ các công đức

    Sáu là thỉnh đức Phật thuyết pháp        

    Bảy là thỉnh đức Phật ở lại đời     

    Tám là thường học tập theo Phật 

    Chín là hằng thuận lợi chúng sanh        

    Mười là hồi hướng khắp tất cả

Thiện Tài bạch rằng: "Đại Thánh! Lễ kính như thế nào? cho đến hồi hướng như thế nào?".

Phổ Hiền Bồ Tát bảo Thiện Tài rằng: "Này thiện nam tử ! Nói "Lễ kính các đức Phật" là như vầy:

Bao nhiêu các đức Phật Thế Tôn nhiều như số cực vi trần trong cơi Phật khắp pháp giới hư không giới mười phương ba đời, tôi do nơi hạnh nguyện của Phổ Hiền thâm tâm tín giải như đối trước mắt, đều dùng thân, khẩu, ư ba nghiệp thanh tịnh thường tu hạnh lễ kính. Nơi mỗi đức Phật đều hóa hiện thân nhiều như số cực vi trần trong bất khả thuyết cơi Phật. Mỗi thân đều khắp lễ kính các đức Phật nhiều như số cực vi trần trong bất khả thuyết bất khả thuyết cơi Phật. Cơi hư không kia hết, sự lễ kính của tôi mới hết. Nhưng cơi hư không chẳng cùng tận nên sự lễ kính của tôi cũng không cùng tận. Nhẫn đến cơi chúng sanh hết, nghiệp chúng sanh hết, phiền năo chúng sanh hết, sự lễ kính của tôi mới dứt. Nhưng cơi chúng sanh cho đến phiền năo chẳng hết, nên sự lễ kính của tôi cũng không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân, khẩu, ư không hề nhàm mỏi.    Lại này thiện nam tử! "Nói "Khen ngợi đức Như Lai" là như vầy:    Bao nhiêu số cực vi trần trong cơi nước khắp cùng hư không pháp giới mười phương ba đời, trong mỗi cực vi đều có các đức Phật nhiều như số cực vi trong tất cả thế gian.  Nơi mỗi đức Phật, đều có rất đông Bồ Tát vây quanh nhóm họp. Tôi phải trọn dùng sức thậm thâm thắng giải tri kiến hiện tiền, đều dùng lưỡi vi diệu hơn Biện Tài Thiên Nữ. Mỗi lưỡi phát xuất vô tận âm thinh hải. Mỗi âm thinh phát xuất tất cả ngôn từ hải,  khen ngợi các công đức hải của tất cả đức Như Lai, ca ngợi đến tột đời vị lai nối luôn không dứt, khắp cả pháp giới, không sót chỗ nào. Như vậy hư không giới, chúng sanh giới, chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền năo đều hết, thời sự khen ngợi công đức chư Phật của tôi đây mới cùng tận. Nhưng cơi hư không kia cho đến phiền năo của chúng sanh chẳng cùng tận, nên sự khen ngợi của tôi cũng không cùng tận, nên sự khen ngợi của tôi cũng không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân, khẩu, ư không hề nhàm mỏi. Lại này thiện nam tử! "Nói "Rộng sắm đồ cúng dường" là như vầy: Bao nhiêu số vi trần trong khắp cơi Phật cùng hư không pháp giới mười phương ba đời, trong mỗi cực vi trần đều có chư Phật như số cực vi trong tất cả thế giới, nơi mỗi đức Phật có vô số Bồ Tát vây quanh nhóm họp. Tôi dùng sức hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền mà khởi ḷng tín giải rất sâu và hiện tiền tri kiến, đều đem đồ cúng dường thượng diệu mà cúng dường pháp hội của Phật. Như là mây hoa, mây tràng hoa, mây âm nhạc cơi trời, mây tàn lọng cơi trời, mây y phục cơi trời, các thứ hương trời: hương xoa, hương đốt, hương bột. Các thứ mây trên đây thảy đều nhiều lớn như núi Tu Di. Lại thắp các thứ đèn, đèn tô lạc, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm mỗi tim đèn lớn như núi Tu Di, dầu trong đèn như nước bể cả. Đem các thứ đồ cúng dường như trên để thường cúng dường.

Thiện nam tử ! Trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Pháp cúng dường là: Tu hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường, làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, siêng năng tu tập căn lành để cúng dường, không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường, chẳng rời tâm Bồ Đề để cúng dường.

Thiện nam tử ! Như vô lượng công đức của sự cúng dường trước kia sánh với một niệm công đức của pháp cúng dường, thời không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, không bằng một phần trăm ngàn, cu chi na do tha, một phần ca la, một phần toán, một phần số, một phần dụ, cũng chẳng bằng một phần ưu ba ni sa đà. V́ sao? V́ các đức Như Lai tôn trọng chánh Pháp. V́ theo đúng như lời Phật dạy mà tu hành th́ sanh ra các đức Phật. Nếu các Bồ Tát thật hành pháp cúng dường, th́ trọn nên sự cúng dường Phật. Tu hành như vậy mới thật là sự cúng dường. Nên Pháp cúng dường là sự cúng dường rộng lớn hơn tất cả. Cơi hư không cùng tận cơi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền năo chúng sanh cùng tận, sự cúng dường của tôi mới cùng tận, nhưng cơi hư không cho đến phiền năo chẳng cùng tận nên sự cúng dường của tôi cũng không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân, khẩu, ư nghiệp không hề nhàm mỏi.

Lại này thiện nam tử! Nói "Sám hối nghiệp chướng" là như vầy:

Bồ Tát tự nghĩ rằng: Tôi từ vô thỉ kiếp về qúa khứ, do ḷng tham lam, giận dữ, ngu si khiến thân, khẩu, ư tạo vô lượng vô biên nghiệp ác. Nếu các nghiệp ác này mà có h́nh tướng, th́ khắp cơi hư không cũng chẳng thể đựng chứa hết được. Nay tôi đem trọn cả ba nghiệp trong sạch đối trước các đức Phật và chúng Bồ Tát khắp cực vi trần cơi nước trong Pháp giới, thành tâm sám hối, về sau không tái phạm nữa, thường an trụ nơi giới pháp trong sạch đầy đủ công đức lành. Như vậy hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền năo cùng tận, th́ sự sám hối của tôi mới cùng tận, nhưng hư không giới cho đến chúng sanh phiền năo chẳng cùng tận, nên sự sám hối của tôi đây cũng không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở thân, khẩu, ư ba nghiệp không hề nhàm mỏi.

Lại này thiện nam tử! "Nói "Tùy hỉ công đức" là như vầy:

Bao nhiêu đức Phật như số vi trần trong tất cả cơi Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời, từ khi mới phát tâm v́ muốn chúng sanh Nhứt thiết trí mà siêng tu cội phước chẳng tiếc thân mạng, trải qua số kiếp như số cực vi trần trong bất khả thuyết bất khả thuyết cơi Phật. Mỗi kiếp đều thí xả đầu, mắt, tay, chân v.v...nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết bất khả thuyết cơi Phật, làm tất cả những hạnh khó làm như vậy, đầy đủ các món ba la mật, chứng nhập các trí địa của Bồ Tát, trọn nên qủa Vô Thượng Bồ Đề của chư Phật, cho đến nhập Niết Bàn phân chia xá lợi. Bao nhiêu căn lành ấy tôi đều tùy hỷ cả.

Đến các loài lục thú, tứ sanh trong tất cả mười phương thế giới kia có bao nhiều công đức, dầu nhỏ như mảy trần, tôi đều tùy hỷ.

Mười phương ba đời tất cả các vị Thanh Văn, Bích Chi Phật, hữu học và vô học có bao nhiêu công đức tôi đều tùy hỷ.

Tất cả chư Bồ Tát tu hạnh cần khổ khó làm, chí cầu qủa Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề công đức rộng lớn, tôi đều tùy hỷ. Như vậy, hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền năo cùng tận, sự tùy hỷ của tôi đây không có cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân, khẩu, ư không hề nhàm mỏi.

Lại này thiện nam tử ! Nói "Thỉnh đức Phật thuyết pháp" là thế này:

Trong số cực vi khắp hư không pháp giới mười phương ba đời tất cả cơi Phật. Mỗi cực vi đều có cơi Phật rộng lớn nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết bất khả thuyết cơi Phật. Mỗi cơi trong một niệm đều có tất cả chư Phật thành Chánh Đẳng Chánh Giác số đông như số cực vi trong bất khả thuyết bất khả thuyết cơi Phật, tất cả chúng Bồ Tát nhóm họp vây quanh. Tôi đều đem thân, khẩu, ư ba nghiệp dùng những phương tiện ân cần khuyên mời tất cả Phật nói pháp nhiệm mầu. Như vậy, hư không giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền năo cùng tận, tôi luôn khuyên mời tất cả các đức Phật chuyển pháp luân chơn chánh không cùng tận, niệm niệm nối ư luôn không hở, ba nghiệp thân, khẩu, ư không hề nhàm mỏi.

Lại này thiện nam tử! "Nói "Thỉnh Phật ở lại đời" là như vầy:

Các đức Như Lai như số cực vi trong tất cả cơi Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời toan muốn thị hiện nhập Niết Bàn, cùng các Bồ Tát, Thinh Văn, Duyên Giác, hữu học, vô học, cho đến tất cả các bậc thiện tri thức, tôi đều khuyên mời xin đừng nhập Niết Bàn, xin ở lại đời trải qua số kiếp như vi trần trong tất cả cơi Phật, v́ muốn cho tất cả chúng sanh được lợi lạc. Như vậy, cơi hư không cùng tận, cơi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền năo chúng sanh cùng tận, sự khuyên mời của tôi đây vẫn không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân, khẩu, ư không hề nhàm mỏi.

Lại này thiện nam tử! "Nói "Thường học tập theo Phật" là như vầy:

Như đấng Tỳ Lô Giá Na Phật ở cơi Ta Bà đây, từ khi mới phát tâm tinh tấn không trễ lui, đem bất khả thuyết bất khả thuyết thân mạng ra mà bố thí. Lột da làm giấy, chẻ xương làm viết, chích máu làm mực, dùng biên chép kinh điển chất cao như núi Tu Di, v́ tôn trọng chánh pháp nên Phật không tiếc thân mạng, huống là ngôi vua, thành ấp, cung điện, vườn, rừng v.v..

Cùng thật hành bao nhiều hạnh khó làm khác, nhẫn đến ngồi dưới cây thành qủa đại Bồ Đề, thị hiện các thứ thần thông, khởi các sự biến hóa, hiện các thân Phật ở trong những chúng hội: hoặc ở trong chúng hội đạo tràng của các vị đại Bồ Tát, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội Thinh Văn, Duyên Giác, hoặc ở trong đạo tràng của Chuyển Luân Vương, các vị Tiểu Vương cùng quyến thuộc, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội Cư Sĩ, Trưởng Giả, Bà La Môn cùng Sát Đế Lợi, nhẫn đến hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội Thiên, Long, Bát Bộ, Nhơn, Phi Nhơn v.v...ở trong các chúng hội như vậy, dùng tiếng viên măn như đại lôi chấn, tùy theo căn tánh của mỗi loại mà giáo hóa cho chúng sanh đều được thành thục. Nhẫn đến thị hiện nhập Niết Bàn. Cả thảy hạnh đức như thế tôi đều học tập theo. Như đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na hiện nay, các đức Phật Như Lai như số vi trần trong tất cả cơi Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời cũng như thế ấy, trong mỗi niệm tôi đều học tập theo. Như vậy, cơi hư không cùng tận, cơi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền năo chúng sanh cùng tận, sự tùy học của tôi đây vẫn không cùng tận niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân, khẩu, ư không hề nhàm mỏi.

Lại này thiện nam tử! "Nói "Hằng thuận lợi chúng sanh" là như vầy:

Bao nhiêu chúng sanh sai khác trong tất cả cơi ở mười phương pháp giới, hư không giới, chính là những loài noăn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, các loài nương nơi chất tứ đại mà sanh, có giống nương nơi hư không cùng cây cỏ mà sanh. Các giống sanh loại: các thứ sắc thân, các thứ h́nh trạng, các thứ tướng mạo, các thứ thọ lượng, các thứ tộc loại, các thứ danh hiệu, các thứ tâm tánh, các thứ tri kiến, các thứ dục lạc, các thứ ư hành, các thứ oai nghi, các thứ y phục, các thứ ăn uống, ở trong các thôn dinh, thành ấp, cung điện, nhẫn đến tất cả Thiên, Long, Bát Bộ, Nhơn, Phi Nhơn v.v...loài không không chân, loài hai chân, bốn chân, nhiều chân, loài có h́nh sắc, loài không có h́nh sắc, loài có tâm tưởng, loài không có tâm tưởng, loài chẳng phải có tâm tưởng chẳng phải không tâm tưởng. Các loài như vậy tôi đều tùy thuận tất cả mà thật hành các sự vâng thờ, cúng dường, như kính cha mẹ, như thờ bậc thầy, cùng A La Hán, nhẫn đến như đức Như Lai đồng nhau không khác. Trong các loài ấy, nếu là kẻ có bịnh th́ tôi v́ họ mà làm lương y, nếu ai bị lạc đường th́ tôi v́ họ mà chỉ cho con đường chánh, nơi đêm tối tôi v́ họ mà làm ngọn đuốc sáng, người nghèo thiếu tôi làm cho được của báu. Bồ Tát b́nh đẳng lợi ích cho chúng sanh như vậy.

V́ sao thế? V́ Bồ Tát nếu có thể tùy thuận chúng sanh, th́ chính là tùy thuận cúng dường các đức Phật. C̣n tôn trọng và thừa sự chúng sanh th́ chính là tôn trọng và thừa sự các đức Như Lai. Nếu làm cho chúng sanh vui mừng th́ chính là làm cho tất cả đức Như Lai vui mừng. V́ sao thế? V́ các đức Như Lai dùng tâm đại bi mà làm thể. Nhơn nơi chúng sanh mà sanh ḷng đại bi, nhơn ḷng đại bi mà phát tâm bồ đề, nhơn v́ nơi tâm bồ đề mà thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Ví như giữa chốn sa mạc có cây thọ vương to lớn, nơi gốc cây ấy được nước rưới nhuần, th́ cành lá hoa qủa thảy đều sum suê tươi tốt.

Cây thọ vương Bồ đề ở chốn sá mạc sanh tử rộng lớn cũng như vậy: tất cả chúng sanh là gốc rễ, Bồ Tát là hoa, Phật là qủa. Dùng nước đại bi đượm nhuần gốc rễ chúng sanh th́ có thể trổ bông Bồ Tát trí huệ kết thành qủa Phật toàn giác.

V́ sao thế? Bởi các Bồ Tát dùng nước đại bi làm lợi ích chúng sanh, th́ có thể thành tựu qủa Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho nên qủa Bồ Đề thuộc về chúng sanh, v́ nếu không chúng sanh, tất cả Bồ Tát trọn không thể thành đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này thiện nam tử! Ông ở nơi nghĩa ấy nên hiểu như thế.

Bởi đối với chúng sanh mà tâm b́nh đẳng th́ có thể sanh ḷng đại bi đầy đủ hoàn toàn. Dùng tâm đại bi mà tùy thuận chúng sanh th́ có thể thành tựu pháp cúng dường Như Lai. Bồ Tát tùy thuận chúng sanh như thế ấy.

Cơi hư không cùng tận, cơi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền năo chúng sanh cùng tận, sự tùy thuận chúng sanh của tôi vẫn không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu, ư ba nghiệp không hề nhàm mỏi.

Lại này thiện nam tử! "Nói "Hồi hướng khắp tất cả" là như vầy:

Từ sự lễ kính ban đầu nhẫn đến tùy thuận có bao nhiêu công đức, thảy đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp trong hư không pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc, không các bịnh khổ, muốn thật hành pháp ác thảy đều không thành, c̣n tu nghiệp lành th́ đều mau thành tựu. Đóng chặt cửa của tất cả các ác thú, mở bày đường chánh Nhơn Thiên Niết Bàn. Nếu các chúng sanh nhơn v́ trước kia chứa nhóm các nghiệp ác nên chiêu cảm tất cả qủa rất khổ, tôi đều chịu thế cho, khiến chúng sanh đều được giải thoát, rốt ráo thành tựu qủa Vô Thượng Bồ Đề. Bồ Tát tu hạnh hồi hướng như vậy. Cơi hư không cùng tận, cơi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền năo chúng sanh cùng tận, sự hồi hướng của tôi vẫn không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu, ư ba nghiệp không hề nhàm mỏi.

Này thiện nam tử ! Ấy là mười điều nguyện lớn đầy đủ viên măn của đại Bồ Tát. Nếu các vị Bồ Tát ở nơi mười điều nguyện lớn này mà tùy thuận tu hành, th́ có thể thuần phục tất cả chúng sanh, th́ có thể tùy thuận đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, th́ có thể trọn đủ các hạnh nguyện hải của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Này thiện nam tử! Do cớ ấy ở nơi các nghĩa trên đây ông nên hiểu biết như vậy.

Nếu có thiện nam tử, thiên nữ nhơn dùng bảy món báu thượng diệu và đồ an lạc tối thắng của Nhơn Thiên, rất nhiều đến nỗi dẫy đầy tất cả thế giới như số cực vi trong vô lượng vô biên bất khả thuyết bất khả thuyết cơi Phật khắp mười phương, đem bố thí cả cho bao nhiêu chúng sanh trong ngần ấy thế giới, cúng dường cả cho các đức Phật cùng Bồ Tát trong ngần ấy thế giới trải qua vô số kiếp như số cực vi trong ngần ấy cơi Phật nối luôn không dứt, cúng dường bố thí như vậy được bao nhiêu công đức, đem sánh với công đức của người một phen nghe mười điều nguyện vương này, th́ công đức trước không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, nhẫn đến cũng không bằng một phần ưu ba ni sa đà của công đức nghe kinh này.

Hoặc có người dùng ḷng tin sâu chắc ở nơi mười điều nguyện rộng lớn này thọ tŕ đọc tụng, cho đến biên chép một bài kệ bốn câu, th́ sớm có thể dứt trừ được năm nghiệp vô gián, cả thảy thân bệnh, tâm bệnh, khổ năo trong thế gian, cho đến tất cả các ác nghiệp nhiều như số cực vi trong cơi Phật đều được tiêu trừ, tất cả các quân ma, qủi Dạ Xoa, Qủy La Sát, hoặc qủi Cưu Bàn Trà, Tỳ Xá Xà, Bộ Đa v.v.. các quỷ thần hung ác uống máu ăn thịt thảy đều lánh xa. Hoặc là có gần đến th́ là hạng phát tâm theo hộ tŕ.

V́ thế nên nếu người tŕ tụng nguyện này, th́ đi trong thế gian không bị chướng ngại, như mặt trăng giữa lừng ra khỏi mây mù, các đức Phật, Bồ Tát đều khen ngợi, tất cả hành Nhơn Thiên đều nên lễ kính, tất cả chúng sanh đều nên cúng dường. Người thiện nam tử này trọn được thân người, đầy đủ bao nhiêu công đức của ngài Phổ Hiền, chẳng bao lâu sẽ như Phổ Hiền Bồ Tát mau được thành tựu sắc thân vi diệu, đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, nếu sanh ở cơi người hay trời th́ thường ở ḍng cao qúy, trọn có thể phá hoại tất cả đường ác, trọn có thể xa ĺa tất cả bạn dữ, trọn có thể chế phục tất cả ngoại đạo, trọn có thể giải thoát tất cả phiền năo, như sư tử vương dẹp phục bầy thú. Kham lănh thọ sự cúng dường của tất cả chúng sanh.

Lại người này lúc lâm chung, phút cuối cùng, tất cả căn thân đều hư hoại, tất cả thân thuộc đều phải bỏ ĺa, tất cả oai thế đều bị thối thất, cho đến các quan phụ tướng đại thần, cung thành trong ngoài, voi ngựa xe cộ, trân bảo kho đụn v.v... tất cả đều không đem một món nào theo được. Chỉ có mười nguyện vương này chẳng rời người mà thôi. Trong tất cả thời gian nó thường ở trước dẫn đường, trong khoảnh khắc liền sanh về cơi Cực Lạc. Đến Cực Lạc rồi liền thấy đức A Di Đà Phật cùng các ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, v.v... các vị Bồ Tát này sắc tướng đoan nghiêm, công đức đầy đủ chung cùng vây quanh. Lúc bấy giờ người ấy tự thấy ḿnh gá sanh nơi hoa sen báu, được đức Phật xoa đầu thọ kư. Sau khi được thọ kư rồi, trải qua vô số trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp, khắp cả mười phương bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới, dùng sức trí huệ tùy theo tâm của chúng sanh mà làm lợi ích. Chẳng bao lâu sẽ ngồi nơi Bồ Đề đạo tràng hàng phục quân ma, thành bực Chánh Đẳng Chánh Giác giảng nói pháp mầu v́ diệu. Có thể làm cho chúng sanh trong những cơi Phật như số cực vi trần của chúng sanh mà dạy dỗ cho thành thục, nhẫn đến cùng tận kiếp hải, có thể làm lợi ích tất cả chúng sanh một cách rộng lớn.

Này thiện nam tử! Các chúng sanh kia hoặc nghe, hoặc tin nơi nguyện vương rộng lớn này, rồi thọ tŕ đọc tụng và giảng nói cho người nghe. Công đức của chúng sanh kia chỉ có đức Phật Thế Tôn biết, ngoài ra không ai hiểu thấu. V́ thế nên những người được nghe mười điều nguyện vương này chớ sanh ḷng nghi ngờ, nên phải lănh thọ, thọ rồi nên đọc, đọc rồi có thể tụng thuộc, tụng thuộc rồi nên ǵn giữ luôn, cho đến biên chép v́ người mà giảng nói. Những người như vậy, trong một niệm tất cả hạnh nguyện đều được thành tựu, được phước vô lượng vô biên. Có thể ở trong biển khổ phiền năo cứu vớt chúng sanh, khiến chúng được giải thoát, đều được văng sanh về thế giới Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. Lúc bấy giờ, Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát muốn nói lại nghĩa ấy, Ngài quan sát khắp mười phương mà nói kệ rằng:   

    Tất cả chư Phật trong ba đời

    Ở nơi thế giới khắp mười phương

    Tôi đem thân ngữ ư trong sạch

    Khắp lạy chư Phật không hề sót

    Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền

    Phân thân hiện khắp trước Như Lai

    Một thân lại hiện sát trần thân

    Mỗi thân lạy khắp sát trần Phật

    Sát trần Phật ở trong một trần

    Đều ngồi giữa chúng hội Bồ Tát.

    Vô tận pháp giới cũng như vậy

    Sâu tin chư Phật đều đầy đủ,

    Tôi đều dùng tất cả âm thinh.

    Khắp thổ vô tận lời nói hay

    Tột tất cả kiếp thưở vị lai

    Khen công đức sâu dầy của Phật.

    Sắm đồ rất đẹp: nào tràng hoa

    Kỹ nhạc, hương, hoa cùng tàn lọng

    Các thứ trang nghiêm đẹp như vậy

    Tôi dùng cúng dường chư Như Lai.

    Nào là y phục, các thứ hương:

    Phấn hương, hương xông cùng đèn đuốc

    Mỗi món đều như núi Tu Di

    Tôi đem cúng dường các đức Phật.

    Do nơi tâm thắng giải rộng lớn

    Sâu tin tất cả Phật ba đời

    Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền

    Khắp đem cúng dường các đức Phật.

    Từ xưa đă tạo nhiều nghiệp ác

    Đều do ba độc tham, sân si

    Từ thân khẩu ư mà gây nên

    Tất cả nay tôi đều sám hối.

    Vô lương công đức của Chư Phật

    Của Bồ Tát, Thinh Văn, Duyên Giác

    Hữu học, vô học cùng chúng sanh

    Tất cả nay tôi đều tùy hỷ.

    Các đấng soi đời khắp mười phương

    Vừa mới chứng nên đạo Chánh Giác

    Tất cả nay tôi đều khuyến thỉnh

    Chuyển xe chánh pháp diệu vô thượng.

    Chư Phật nếu muốn nhập Niết Bàn

    Tôi xin thành tâm đều mời thỉnh

    Cúi mong ở lại lâu trong đời

    Cho chúng sanh được nhờ lợi lạc.

    Bao nhiêu phước đức bởi cúng dường

    Ngợi khen, thỉnh pháp, mời trụ thế

    Tuỳ hỷ, sám hối các căn lành

    Hồi hướng, chúng sanh cùng Phật đạo.

    Tôi nay theo học với Như Lai

    Tu tập viên măn hạnh Phổ Hiền

    Cúng dường chư Phật về qúa khứ

    Cùng với mười phương hiện tại Phật.

    Vị lai tất cả Thiên Nhân Sư

    Hết thảy tâm nguyện đều viên măn

    Nguyện theo học khắp ba đời Phật

    Mau chứng nên qủa đại Bồ Đề.

    Cả thảy cơi cùng khắp mười phương

    Rộng lớn thanh tịnh trang nghiêm đẹp

    Chúng hội vây quanh các Như Lai

    Đều ở dưới cội Bồ Đề thọ,

    Bao nhiêu chúng sanh trong mười phương

    Nguyện ĺa lo khổ thường an lạc

    Đều được lợi ích chánh pháp mầu

    Dứt hết phiền năo không c̣n thừa.

    Khi tôi v́ Bồ Đề mà tu

    Trong các loài đều biết túc mạng

    Thường được xuất gia tu tịnh giới

    Không nhơ không lỗi cũng không hư.

    Trời, Rồng, Dạ Xoa, Bàn Trà quỉ

    Nhẫn đến loài Người cùng Phi Nhơn

    Tất cả ngôn ngữ của chúng sanh

    Đều dùng các tiếng tăm nói pháp.

    Siêng tu Ba La Mật trong sạch

    Tâm Bồ Đề hằng ǵn không mất

    Dứt trừ chướng nhơ không để thừa

    Tất cả hạnh mầu đều thành tựu

    Ở nơi các hoặc, nghiệp cảnh ma

    Trong ṿng thế gian được giải thoát

    Cũng như hoa sen không dính nước

    Nào khác Nhật, Nguyệt chẳng dừng không.

    Dứt hết tất cả khổ ác đạo

    Khắp đồng ban vui cho quần sanh

    Như thế trải qua vô số kiếp

    Lợi ích mười phương không cùng tận.

    Tôi thường tùy thuận các chúng sanh

    Cùng tận tất cả vị lai kiếp

    Hằng tu hạnh lớn của Phổ Hiền

    Viễn măn qủa Bồ Đề Vô Thượng.

    Những người cùng tôi đồng một hạnh

    Cầu tất cả chỗ chung nhóm họp

    Thân khẩu ư nghiệp đều đồng nhau

    Hết thảy hạnh nguyện cùng tu học

    Các thiện tri thức lợi ích tôi

    V́ tôi chỉ bày hạnh Phổ Hiền

    Nguyện cùng tôi thường chung hội họp

    Đối với tôi ḷng luôn hoan hỷ.

    Nguyện thường diện kiến các Như Lai

    Và hàng Phật tử vây quanh Phật

    Tôi đều sửa sang cúng dường lớn

    Tột thưở vị lai không nhàm mỏi.

    Nguyện ǵn pháp mầu của Như Lai

    Rơ bày cả thảy hạnh Bồ Đề

    Rốt ráo thanh tịnh hạnh Phổ Hiền

    Trọn kiếp vị lai thường tu tập.

    Tôi ở trong tất cả các cơi

    Tu phước vô tận, trí vô tận

    Định, huệ, phương tiện và giải thoát

    Được những tạng vô tận công đức.

    Trong một trần có trần số cơi

    Mỗi mỗi cơi có nan tư Phật

    Mỗi mỗi Phật ở giữa chúng hội

    Tôi thấy hằng giảng hạnh Bồ Đề.

    Khắp hết mười phương các cơi nước

    Mỗi đầu lông đủ có ba đời

    Phật cùng quốc độ số vô lượng

    Tôi khắp tu hành trải trần kiếp.

    Lời của Như Lai đều thanh tịnh

    Một lời đủ cả các âm thinh

    Theo tiếng chúng sanh ḷng ưa thích

    Biện tài của Phật đều ban khắp.

    Tất cả chư Phật trong ba đời

    Dùng những ngữ ngôn vô tận kia

    Hằng chuyển pháp mầu rất lư thú

    Nhờ trí sâu tôi đều lănh thọ.

    Tôi hay thâm nhập đời vị lai

    Tất cả kiếp thâu làm một niệm

    Hết thảy những kiếp trong ba đời

    Làm khoảng một niệm tôi đều nhập,

    Trong một niệm tôi thấy ba đời

    Tất cả các đấng Nhơn Sư Tử

    Cũng thường vào trong cảnh giới Phật

    Như huyễn, giải thoát và oai lực.

    Trong các cực vi đầu sợi lông

    Xuất hiện cơi trang nghiêm ba thuở

    Mười phương trần sát các đầu lông

    Tôi đều thâm nhập để nghiêm tịnh.

    Vị lai các đấng Chiếu Thể Đăng

    Thành đạo chuyển pháp độ chúng sanh

    Phật sự xong xuôi hiện nhập diệt

    Tôi đều đến gần để hầu hạ.

    Sức thần thông rộng khắp chóng mau

    Sức phổ môn khắp nhập Đại Thừa

    Sức trí hạnh khắp tu công đức

    Sức oai thần từ bi khắp che

    Sức phước trang nghiêm khắp thanh tịnh

    Sức trị huệ không trước không trệ

    Sức định, huệ, phương tiện, oai thần

    Sức khắp hay chứa đạo Bồ Đề

    Sức thanh tịnh tất cả nghiệp lành

    Sức xô dẹp tất cả phiền năo

    Sức hàng phục tất cả loài ma

    Sức viễn măn các hạnh Phổ Hiền.

    Khắp hay nghiêm tịnh các cơi nước

    Giải thoát cho hết thảy chúng sanh

    Khéo hay phân biệt các pháp mầu

    Có thể sâu vào biển trí huệ

    Khắp tu thanh tịnh các công hạnh

    Các chí nguyện thảy đều viên măn

    Gần gũi cúng dường các đức Phật

    Tu hành vô lượng kiếp không mỏi

    Tất cả Như Lai trong ba đời

    Những hạnh nguyện bồ đề tối thắng

    Tôi đều cúng dường tu tập đủ

    Dùng hạnh Phổ Hiền ngộ Bồ Đề.

    Tất cả Như Lai có trưởng tử

    Danh hiệu Ngài là đức Phổ Hiền

    Tôi nay hồi hướng các căn lành

    Nguyện các trí hạnh đều đồng đó.

    Nguyện thân, khẩu, ư hằng thanh tịnh

    Công hạnh cơi nước cùng sạch trong

    Trí huệ ấy gọi rằng Phổ Hiền

    Nguyện tôi cùng Ngài đề đồng đẳng.

    V́ khắp thanh tịnh hạnh Phổ Hiền

    Các nguyện lớn của Văn Thù Sư Lợi

    Trọn sự nghiệp kia không thừa sót

    Đến kiếp vị lai hằng không mỏi,

    Tôi tu các hạnh đều vô lượng

    Được các công đức cũng không lường

    An trụ trong những hạnh vô lượng

    Suốt thấu tất cả sức thần thông,

    Sức trí mạnh mẽ các Văn Thù

    Huệ hạnh Phổ Hiền cũng dường ấy

    Tôi nay hồi hướng các căn lành

    Thường theo các Ngài mà tu học.

    Chư Phật ba đời luôn khen ngợi

    Những nguyện rộng lớn khó sánh bằng

    Tôi nay hồi hướng các căn lành

    Để được Phổ Hiền hạnh thù thắng.

    Nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung

    Trừ hết tất cả các chướng ngại

    Tận mặt gặp Phật A Di Đà

    Liền được văng sanh cơi Cực Lạc,

    Tôi đă văng sanh cơi kia rồi

    Hiện tiền thành tựu nguyện lớn này

    Cả thảy tṛn đủ không thừa thiếu

    Lợi lạc tất cả các chúng sanh.

    Chúng hội Di Đà đều thanh tịnh

    Tôi từ hoa sen nở sinh ra

    Thân thấy đức Phật Vô Lượng Quang

    Liền thọ kư tôi đạo Bồ Đề.

    Nhờ đức Phật kia thọ kư rồi

    Tôi hóa vô số vạn ức thân

    Trí huệ rộng lớn khắp mười phương

    Khắp lợi tất cả chúng sanh giới.

    Nhẫn đến hư không thế giới tận

    Chúng sanh, nghiệp và phiền năo tận

    Nhưng bốn pháp ấy không cùng tận

    Nguyện tôi rốt ráo hằng vô tận

    Cơi nước vô biên khắp mười phương

    Trang nghiêm các báu cúng dường Phật

    Sắm đồ an lạc thí trời người

    Trải kiếp vi trần luôn cúng thí,

    Nếu có người nơi nguyện vương này

    Một phen nghe liền sanh tín kính

    Mong cầu khát ngưỡng qủa Bồ Đề

    Được công đức nhiều hơn tài thí.

    Nhờ đây thường xa các bạn ác

    Thoát khỏi tất cả ba đường dữ

    Mau thấy đức Phật Vô Lượng Quang.

    Đầy đủ nguyện Phổ Hiền tối thắng.

    Người này được thọ mạng lâu dài

    Trong loài người ở bậc tôn qúy

    Người nay không lâu sẽ trọn nên

    Công hạnh như Phổ Hiền Bồ Tát.

    Ngày trước đó v́ không trí huệ

    Tạo ra năm nghiệp vô gián ác

    Chuyên tụng nguyện vương Phổ Hiền này

    Tất cả tội ác mau tiêu diệt.

    Sanh ra ḍng họ cùng dung sắc

    Tướng tốt, trí huệ đều đầy đủ

    Các ma, ngoại đạo không phá được

    Kham làm phước điền cho ba cơi.

    Mau đến cội Bồ Đề thọ vương

    Ngồi an hàng phục các chúng ma

    Thành đạo Chánh Giác nói pháp mầu

    Khắp lợi tất cả các hàm thức

    Nếu người ở nơi mười nguyện này

    Đọc, tụng, thọ tŕ và diễn nói

    Qủa báo chỉ Phật mới biết được

    Quyết định sẽ được đạo Bồ Đề.

    Nếu người tụng nguyện Phổ Hiền này

    Tôi nói chút ít phần căn lành:

    Trong một niệm thảy đều viên măn

    Thành tựu chúng sanh nguyện thanh tịnh.

    Hạnh Phổ Hiền thù thắng của tôi

    Phước lớn vô biên đều hồi hướng

    Khắp nguyện chúng sanh đang ch́m đắm

    Mau sanh cơi Phật Vô Lượng Quang.

Lúc ngài Phổ Hiền đại Bồ Tát ở trước đức Như Lai nói bài kệ hạnh nguyện thanh tịnh rộng lớn rồi. Thiện Tài đồng tử vui mừng vô lượng, các Bồ Tát cùng đều hoan hỷ, đức Như Lai khen rằng: "Lành thay! Lành thay!".

Bấy giờ, lúc đức Thế Tôn cùng hàng Thánh Chúng đại Bồ Tát diễn nói pháp môn thù thắng cảnh giới giải thoát bất khả tư ngh́ như vậy, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm bậc thượng thủ trong các vị đại Bồ Tát và sáu ngàn thầy Tỳ Kheo của Ngài giáo hóa. Đức Di Lặc Bồ Tát làm thượng thủ trong các vị đại Bồ Tát ở Hiền Kiếp. Đức Vô Cấu Phổ Hiền Bồ Tát đứng đầu các bậc nhất sanh trụ quán đảnh vị Bồ Tát, cùng các vị Đại Bồ Tát đông như số vi trần trong các thế giới ở mười phương khắp đồng đến nhóm hội. Trong hàng đại Thanh Văn th́ có ngài Đại Trí Xá Lợi Phất, ngài Đại Mục Kiền Liên v.v...làm thượng thủ. Cùng những hàng Trời, Người, các bậc chúa tể trong đời, Bát Bộ, Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, Nhơn, Phi Nhơn, v.v..tất cả đại chúng nghe Phật thuyết pháp đều rất vui mừng, đồng tín thọ phụng hành.

PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

 

back_to_top.png

 

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0