H_640x66-2.jpg

HOME | 中文主頁 | 經典 | ENGLISH | SUTRA CHỬ VIỆT | KINH ĐIỂN GALLERY | CONTACTS ]

KINH ĐI BÁT NIẾT BÀN

Việt dịch: T Kheo Thích Trí Tịnh

MỤC LỤC

01. Phẩm Tự

02. Phẩm Thuần Đà

03. Phẩm Ai Thán

04. Phẩm Trường Thọ

05. Phẩm Kim Cang Thân

06. Phẩm Danh Tự Công Đức

07. Phẩm Tứ Tướng

08. Phẩm Tứ Y

09. Phẩm Tà Chánh

10. Phẩm Tứ Đế

11. Phẩm Tứ Đảo

12. Phẩm Như Lai Tánh

13. Phẩm Văn Tự

14. Phẩm Điếu Dụ

15. Phẩm Nguyệt Dụ

16. Phẩm Bồ Tát

17. Phẩm Đại Chúng Vấn

18. Phẩm Hiện Bịnh

19. Phẩm Thánh Hạnh

20. Phẩm Phạm Hạnh

21. Phẩm Anh Nhị Hạnh

22. Phẩm Quang Minh Biến Chiu Cao Quư Đức Vương Bồ Tát

23. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát

24. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát

25. Phẩm Kiu Trần Như

26. Phẩm Di Giáo

27. Phẩm Ứng Tận Hường Nguyên

28. Phẩm Trà T

29. Phẩm Cúng Dường Xá Lợi

 

 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0