Trang Chủ      Hình ảnh      Kinh điển      Thần Chú      Liên lạc
 
Kinh Đại Bảo Tích
Tập 1

01 Pháp Hội Tam Tự Luật Nghi

02 Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm

0201 Phẩm Vô Thượng Đà La Ni

0202 Phẩm Xuất Ly Đà La Ni

0203 Phẩm Thanh Tịnh Đà La Ni

03 Pháp Hội Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ

04 Pháp Hội Tịnh Cư Thiên Tử

05 Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai

Tập 2

06 Pháp Hội Bất Động Như Lai

0601 Phẩm Thọ Kư Trang Nghiêm

0602 Phẩm Phật Sát Trang Nghiêm

0603 Phẩm Thanh Văn Chúng

0604 Phẩm Bồ Tát Chúng

0605 Phẩm Niết Bàn Công Đức Trang Nghiêm

0606 Phẩm Nhơn Duyên Văng Sanh

07 Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm

08 Pháp Hội Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt

09 Pháp Hội Đại Thừa Thập Pháp

10 Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn

11 Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh

Tập 3

12 Pháp Hội Bồ Tát Tạng

1201 Phẩm Khai Hóa Trưởng Giả

1202 Phẩm Kim Tỳ La Thiên Thọ Kư

1203 Phẩm Thí Nghiệm Bồ Tát

1204 Phẩm Như Lai Bất Nghị Tánh

1205 Phẩm Tứ Vô Lượng

1206 Phẩm Đàn Na Ba La Mật

1207 Phẩm Thi La Ba La Mật

1208 Phẩm Sằn Đề Ba La Mật

1209 Phẩm Tỳ Lê Gia Ba La Mật

1210 Phẩm Tỉnh Lự Ba La Mật

1211 Phẩm Bát Nhă Ba La Mật

1212 Phẩm Đại Tự Tại Thiên Thọ Kư

Tập 4

13 Pháp Hội Phật Thuyết Nhơn Xử Thai

14 Pháp Hội Phật Thuyết Nhập Thai Tạng

15 Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Thọ Kư

16 Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt

1601 Phẩm Tự

1602 Phẩm Tịnh Phạn Vương Đến Phật

1603 Phẩm A Tu La Vương Thọ Kư

1604 Phẩm Bổn Sự

1605 Phẩm Ca Lâu La Vương Thọ Kư

1606 Phẩm Long Nữ Thọ Kư

1607 Phẩm Long Vương Thọ Kư

1608 Phẩm Cưu Bàn Trà Thọ Kư

1609 Phẩm Càn Thát Bà Thọ Kư

1610 Phẩm Dạ Xoa Thọ Kư

1611 Phẩm Khẩn Na La Vương Thọ Kư

1612 Phẩm Hư Không Hành Thiên Thọ Kư

1613 Phẩm Tứ Thiên Vương Thọ Kư

1614 Phẩm Tam Thập Tam Thiên Thọ Kư

1615 Phẩm Dạ Ma Thiên Thọ Kư

1616 Phẩm Đâu Suất Đà Thiên Thọ Kư

1617 Phẩm Hóa Lạc Thiên Thọ Kư

1618 Phẩm Tha Hoá Tự Tại Thiên Thọ Kư

1619 Phẩm Chư Phạm Thiên Thọ Kư

1620 Phẩm Quang Âm Thiên Thọ Kư

1621 Phẩm Biến Tịnh Thiên Thọ Kư

1622 Phẩm Quảng Quả Thiên Thọ Kư

1623 Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ

1624 Phẩm Giá-La-Ca-Ba-Lợi-Bà-La-Xà-Ca Ngoại Đạo

1625 Phẩm Lục Giới Sai Biệt

1626 Phẩm Tứ Chuyển Luân Vương

Tập 5      

17 Pháp Hội Phú Lâu Na

1701 Phẩm Bồ Tát Hạnh

1702 Phẩm Đa Văn

1703 Phẩm Bất Thối

1704 Phẩm Cụ Thiện Căn

1705 Phẩm Thần Thông Lực

1706 Phẩm Đại Bi

1707 Phẩm Đáp Nạn

1708 Phẩm Phú Lâu Na

18 Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát

19 Pháp Hội Úc Già Trưởng Lăo

20 Pháp Hội Vô Tận Phục Tạng

21 Pháp Hội Thọ Kư Ảo Sư Bạt Đà La

22 Pháp Hội Đại Thần Biến

23 Pháp Hội Ma Ha Ca Diếp

24 Pháp Hội Ưu Ba Ly

25 Pháp Hội Phát Thắng Chí Nguyện

Tập 6   

26 Pháp Hội Thiện Tư Bồ Tát

27 Pháp Hội Thiện Thuận Bồ Tát

28 Pháp Hội Dũng Mănh Thọ Trưởng Giả

29 Pháp Hội Ưu Đà Diên Vương

30 Pháp Hội Diệu Huệ Đồng Nữ

31 Pháp Hội Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di

32 Pháp Hội Vô Úy Đức Bồ Tát

33 Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện

3301 Phẩm Tự

3302 Phẩm Thanh Văn

3303 Phẩm Bồ Tát

3304 Phẩm Bồ Tát Hạnh

3305 Phẩm Thọ Kư

34 Pháp Hội Công Đức Bữu Hoa Phu Bồ Tát

35 Pháp Hội Thiện Đức Thiên Tử

36 Pháp Hội Thiện Trụ Ư Thiên Tử 

3601 Phẩm Duyên Khởi

3602 Phẩm Khai Thiệt Nghĩa

3603 Phẩm Văn Thù Thần Biến

3604 Phẩm Phá Ma

3605 Phẩm Bồ Tát Thân Hành

3606 Phẩm Phá Bồ Tát Tướng

3607 Phẩm Phá Nhị Thừa Tướng

3608 Phẩm Phá Phàm Phu Tướng

3609 Phẩm Thần Thông Chứng Thuyết

3610 Phẩm Xưng Tán Phó Pháp

37 Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử

38 Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện

39 Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Giả

40 Pháp Hội Tịnh Tính Đồng Nữ

Tập 7

41 Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp

42 Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn

43 Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát

44 Pháp Hội Bửu Lương Tụ

4401 Phẩm Sa Môn

4402 Phẩm Tỳ Kheo

4403 Phẩm Chiên Đà La Sa Môn

4404 Phẩm Doanh Sự Tỳ Kheo

4405 Phẩm A Lan Nhă Tỳ Kheo

4406 Phẩm Tỳ Kheo Khất Thực

4407 Phẩm Phấn Tảo Y Tỳ Kheo

45 Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát

46 Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhă

47 Pháp Hội Bửu Kế Bồ Tát

48 Pháp Hội Thăng Man Phu Nhân

49 Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhơn

50 Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm

51 Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ Tát

Tập 8

52 Pháp Hội Bửu Nữ

53 Pháp Hội Bất Thuấn Bồ Tát

54 Pháp Hội Hải Huệ Bồ Tát

55 Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát

56 Pháp Hội Vô Ngôn Bồ Tát

Tập 9

57 Pháp Hội Bất Khả Thuyết Bồ Tát

58 Pháp Hội Bửu Tràng

59 Pháp Hội Hư Không Mục

60 Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát

61 Pháp Hội Vô Tận Ư Bồ Tát

62 Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật

Lời nói sau cùng của dịch giả 


 
Trang Chủ      Hình ảnh      Kinh điển      Thần Chú      Liên lạc

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0