* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0688

KINH PHẬT THUYẾT VỊ TẰNG HỮU

Mất tên người dịch sang Hán.

Việt dịch: T́-kheo Thích Bửu Hà

--o0o--

Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời, Đức Phật cùng một ngh́n hai trăm năm mươi vị đại t́-kheo đồng trú tại núi Ḱ-xà-quật, thuộc thành Vương Xá.

Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, thầy A-nan đắp y, ôm bát, vào thành Vương Xá chính niệm khất thực. Trên đường đi, thấy căn nhà lớn mới xây, lầu gác cao vút, cửa sổ chạm trổ rất đẹp, vách tường thẳng ngay, gió và bụi không thể vào, lại ngăn cách được cả thời tiết nóng lạnh. Thầy liền suy nghĩ: “Như có thiện nam, thiện nữ xây nhà đẹp lộng lẫy như vậy để cúng dường chúng tăng bốn phương; lại sau khi Như Lai vào bát-niết-bàn, có thiện nam, thiện nữ phát tâm xây tháp dù chỉ bằng quả am-ma-lặc, trụ như cây kim, lộ bàn như lá táo để tôn thờ xá-lợi bằng hạt cải, hoặc tạo tượng Phật nhỏ như hạt lúa mạch, th́ hai công đức ấy, công đức nào nhiều hơn?”.

Khất thực xong, tôn giả A-nan về trụ xứ thụ trai. Sau khi thụ trai, cất y bát, rửa tay chân, tôn giả đến chỗ Phật, nhất tâm cung kính cúi đầu đảnh lễ, ngồi sang một bên và thưa:

Bạch Thế Tôn! Lúc sáng sớm, con đắp y, ôm bát vào thành Vương Xá khất thực, thấy một căn nhà lớn mới xây với lầu gác cao vút, cửa sổ chạm trổ rất đẹp, vách tường thẳng ngay, gió và bụi không thể vào, ngăn cách được cả thời tiết nóng lạnh, liền suy nghĩ: “Thiện nam, thiện nữ nào có thể xây nhà đẹp như vậy để cúng dường chúng tăng bốn phương; lại sau khi Như Lai vào bát-niết-bàn, có thiện nam, thiện nữ phát tâm xây tháp chỉ bằng quả am-ma-lặc, cột như cây kim, lộ bàn như lá táo để tôn thờ xá-lợi bằng hạt cải, hoặc tạo tượng Phật nhỏ như hạt lúa mạch, th́ hai công đức ấy, công đức nào nhiều hơn?”.

Đức Phật bảo A-nan:

-  Hay thay! A-nan, thầy v́ mọi người, v́ giúp chúng sinh an lạc, v́ thường xót thế gian, v́ đại chúng và v́ lợi ích cho trời người nên hỏi Như Lai về ư nghĩa ấy. A-nan! Hăy lắng nghe và suy nghĩ kĩ lời Ta!

-   Cơi Diêm-phù-đề có chu vi bảy ngh́n do-diên, phía bắc rộng, phía nam hẹp. Người trong cơi này có khuôn mặt giống như h́nh cơi đó. Trên mặt đất mọc đầy dẫy lúa, mè, rừng mía, tre, lau rậm rạp, hoàn toàn không chỗ trống, giống như một thể.

-  Này A-nan! Giống như các loài thảo mộc ấy đều làm người, tu tập được quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật. Bấy giờ có người suốt đời cúng dường y, bát, đồ ăn, thức uống, giường nằm, thuốc men, nhà ở, đầy đủ các thứ cần dùng cho các vị ấy, cho đến khi các vị ấy diệt độ, lại xây tháp cho mỗi vị, cung kính cúng dường hương hoa, âm nhạc, hương đốt, hương thoa, hương trầm, tràng phan, bảo cái. Như vậy, ư thầy thế nào? Công đức cúng dường ấy có nhiều không?

Thầy A-nan thưa:

-         Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Thiện nam, thiện nữ ấy được công đức vô cùng lớn.

Đức Phật lại bảo A-nan:

-  Thôi, không nói đến cơi Diêm-phù-đề nữa mà hăy nói đến cơi Cù-da-ni. Cơi này chu vi tám ngh́n do-diên, người cơi này có khuôn mặt như h́nh bán nguyệt, cũng tạo công đức lớn như vậy.

Không nói đến cơi Cù-da-ni nữa mà hăy nói đến cơi Phất-vu-đăi. Cơi này chu vi chín ngh́n do-diên, người cơi này có khuôn mặt tṛn đầy, cũng làm công đức lớn như vậy.

Không nói đến cơi Phất-vu-đăi nữa mà hăy nói đến cơi Uất-đơn-việt. Cơi này chu vi một vạn do-diên, người cơi này có khuôn mặt vuông, cũng làm công đức lớn như vậy.

Này A-nan! Cung điện của Thích-đề-hoàn-nhân rất trang nghiêm, chạm trổ hoa văn vô cùng tinh xảo, có tám vạn bốn ngh́n trụ báu, dùng lưu ly xanh đan xen với dây vàng ṛng làm lưới giăng phía trên, vàng cát trải trên đất, gỗ chiên-đàn quí hiếm làm lan can. Cung điện trang nghiêm này lại có tám vạn bốn ngh́n cửa sổ báu, cũng dùng lưu ly xanh đan xen với dây vàng ṛng làm lưới giăng phía trên, vàng cát trải trên đất, gỗ chiên-đàn quí hiếm làm lan can. Lại có tám vạn bốn ngh́n cửa sổ báu màu xanh biếc, lộng lẫy vi diệu tô điểm như trên. Cung điện trang nghiêm này lại có tám vạn bốn ngh́n lầu gác rộng lớn bao quanh, cũng có các báu trang hoàng cũng như trên. A-nan, nếu có thiện nam thiện nữ xây dựng cung điện trang nghiêm như trời Đế-thích, cúng dường chúng tăng bốn phương, th́ ư thầy thế nào? Nhờ nhân duyên này, người thiện nam thiện nữ đó được công đức nhiều không?

Thầy A-nan thưa:

-         Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Thiện nam thiện nữ đó được công đức rất lớn.

Đức Phật lại bảo A-nan:

-  Không nói về công đức của bốn cơi này, cũng không nói đến công đức xây điện lớn trang nghiêm của Thích-đề hoàn nhân mà nói có thiện nam thiện nữ xây dựng trăm ngh́n ức cung điện lớn trang nghiêm như cung điện Thích-đề hoàn nhân, cúng dường chúng tăng bốn phương. Lại có thiện nam thiện nữ, sau khi Phật vào bát-niết-bàn, tạo tháp nhỏ như quả am-ma-lặc, cột tháp như cây kim, lộ bàn ở trên như lá táo để tôn thờ xá-lợi nhỏ như hạt cải, hoặc tạo h́nh tượng Phật nhỏ như hạt lúa mạch, th́ công đức này gấp trăm, ngh́n, vạn, trăm ngh́n vạn ức công đức kia và công đức này không thể lường tính được. A-nan nên biết, Như Lai có vô lượng công đức, đó là công đức của năm phần giới, định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, công đức đại thần thông biến hóa, bố thí, tŕ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ ba-la-mật.

Đức Phật lại bảo A-nan:

-         Thầy nên hết ḷng thụ tŕ ḱnh này.

Thầy A-nan thưa:

-  Con kính vâng lời! Bạch Thế Tôn, kinh này đặt tên là ǵ? Chúng con phải thụ tŕ như thế nào?

Đức Phật dạy:

-  Kinh này tên là Vị tằng hữu, là Nhất thiết thanh tinh diệu pháp phương tiện. V́ thế, Như Lai tha thiết dặn ḍ thầy luôn luôn lưu truyền kinh này rộng khắp, phân biệt giảng nói cho trời, người, a-tu-la, rồng, dạ-xoa, càn-thát-ba, ca-lầu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già. Ông cũng nên tạo chủng tử thiện căn công đức của Như Lai để chúng sinh thế gian nào nghe được kinh này, th́ được vào thiện căn công đức của Như Lai, rồi nhờ đó mà ĺa được các phiền năo và cuối cùng đều được thành Phật.

Nghe xong, các thầy tỳ-kheo vui mừng kính lễ: Dược Vương Phật, Dược Vương bồ-tát, Dược Thượng bồ-tát, Tối Thượng Thiên Vương Phật!

KINH PHẬT THUYẾT VỊ TẰNG HỮU

HẾT

 

back_to_top.png

 

 

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0