* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0430

Kinh Bát Cát Tường

Hán dịch: Phù Nam Tam Tạng Tăng-già-bà-la đời Lương
Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

--- o0o ---


Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ, cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo, 80.000 vị Bồ-tát Ma-ha-tát, và chư thiên long quỷ thần.

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Xá-lợi-phất:

"Từ Phật độ này về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cơi Phật, có một thế giới tên là Thiên Thắng. Trong cơi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thiện Thuyết Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cơi Phật, có một thế giới tên là Niệm Ư. Trong cơi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phổ Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua ba Hằng Hà sa cơi Phật, có một thế giới tên là Khả Ái Du Hí. Trong cơi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Chiến Đấu Thắng Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua bốn Hằng Hà sa cơi Phật, có một thế giới tên là Thiện Thanh Tịnh Tụ. Trong cơi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Tự Tại Tràng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua năm Hằng Hà sa cơi Phật, có một thế giới tên là Vô Trần Tụ. Trong cơi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Biên Công Đức Quang Minh Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua sáu Hằng Hà sa cơi Phật, có một thế giới tên là Vô Phương Ngại Du Hí. Trong cơi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Chướng Ngại Nghiệp Trụ Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua bảy Hằng Hà sa cơi Phật, có một thế giới tên là Kim Tụ. Trong cơi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Diệu Hoa Dũng Mănh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua tám Hằng Hà sa cơi Phật, có một thế giới tên là Mỹ Thanh. Trong cơi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Liên Hoa An Trụ Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Tám cơi Phật này thảy đều thanh tịnh, không có người nữ, và cũng không có năm trược.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trụ ở Đại Thừa mà nghe được tám danh hiệu của chư Phật này, thọ tŕ chẳng quên, và thuyết giảng cho người khác. Giả sử họ c̣n đọa sanh tam đồ hoặc rơi vào tám nạn, th́ quyết không thể có việc ấy.

Nếu có người nữ nào nghe được tám danh hiệu của chư Phật này, rồi tự ḿnh có thể thọ tŕ và thuyết giảng cho người khác. Giả sử họ c̣n thọ thân nữ th́ quyết không thể có việc ấy.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trụ ở Đại Thừa mà nghe được tám danh hiệu của chư Phật này, rồi thọ tŕ và thuyết giảng cho người khác, th́ ở đời này và đời sau, họ sẽ thường có thần thông, đắc nhạo thuyết biện tài, thâm tu thiền định, đầy đủ đà-la-ni, và luôn gặp thánh nhân. Họ sẽ không bị trời rồng dạ-xoa, người và phi nhân, trộm cướp, nạn nước lửa, hoặc thuốc độc gây hại. Tất cả mọi sợ hăi thảy đều diệt trừ, giấc ngủ b́nh an, không gặp ác mộng, và luôn được chư thiên bảo hộ."

Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

"Nếu có thiện nam tử
Cùng với thiện nữ nhân
Nghe qua tám Phật hiệu
Thọ tŕ giảng cho người

Thân tâm luôn an ổn
Không có mọi sợ hăi
Chuyên niệm chớ lăng quên
Kiếp tội diệt vô lượng

Sau sinh trong trời người
Ĺa xa chốn ác đạo
Sáu căn thường thanh tịnh
Đoan chánh có uy đức

Bát bộ chư thiện thần
Ngày đêm theo bảo hộ
Trời người luôn cung kính
Cúng dường sanh hoan hỷ

Dạ-xoa cùng phi nhân
Đạo tặc với dao gậy
Nước lửa hay thuốc độc
Kinh bố chẳng gây hại

Giấc ngủ luôn an ổn
Không gặp các ác mộng
Lợi căn có trí tuệ
Thường thích nghe Chánh Pháp
Nghe rồi sanh tín tâm

Ai đắc thâm diệu Pháp
Hơi thở không hôi thối
T́nh tấn giảng cho người
Chúng ma và ngoại đạo
Chẳng ai dám nhiễu loạn

Người nữ nghe Phật danh
Thọ tŕ giảng cho người
Khi hết báo thân đó
Đời sau chẳng c̣n thọ

Tụng tŕ giảng cho người
Danh hiệu tám Đức Phật
Đắc quả và công đức
Như đă nói ở trên

Bởi vậy bậc trí giả
Thọ tŕ luôn nhớ niệm
Nhất tâm ḷng hoan hỷ
Đừng nên khởi buông lung"

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Trưởng lăo Xá-lợi-phất, các vị đại Tỳ-kheo, cùng với chư Bồ-tát Ma-ha-tát, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân, khi nghe lời Phật dạy, họ hoan hỷ phụng hành.

Kinh Bát Cát Tường

 

back_to_top.png

 

 

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0