Trang Chủ         Hình ảnh          Kinh điển         Thần Chú          Liên lạc
 
Phật Thuyết Ngũ Uẩn Giai Không Kinh
Phật nói Kinh Năm Uẫn (kết hợp) Đều Không(thật).

 

Việt dịch: Đời nhà Đường, Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh vâng chiếu dịch từ chữ Phạn( sanskrit) sang tiếng Hoa

Việt dịch: Quảng Lượng, Lư Hồng Nhựt cẩn dịch. Canada, Toronto August 18, 2009

---o0o---

Tôi nghe như vầy, một thuở nọ đức Bạc Già Phạm, ở tại Bà la nhiếp tư (Ba la nại) thành; trong vườn Tiên nhân Đọa (Vườn Tiên- Rishipatana) (Lộc uyển). Lúc bấy giờ đức Thế tôn nói với năm vị tỳ kheo( Kiều Trần Như ) rằng:

Các Ông nên biết; sắc(uẩn) th́ không phải là cái Ta(ngă); v́ nếu như(sắc uẫn) mà là cái Ta (ngă)! th́ Sắc(uẫn) sẽ không bị bịnh cùng không bị đau khổ hay phiền năo.. Ḷng ham muốn của chúng ta giống như là Sắc(uẫn); mà ḷng không ham muốn cũng giống như là sắc(uẫn).

Nếu đă không phải như hai điều nêu trên; vậy th́ tùy theo trạng thái của điều mong cầu. Cho nên cần phải biết, Sắc(uẫn) không phải là cái Ta( ngă). Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều không phải là cái Ta(ngă) vậy! Lại nữa nầy các thầy Tỳ kheo ; các Ông nghỉ như thế nào?

Sắc là thường (c̣n) hay Sắc là không thường (c̣n)? Các vị Tỳ kheo thưa rằng: Sắc là không thường(c̣n).

Phât nói: Sắc(uẫn) đă là vô thường ; th́ chính nó tức là khổ(khổ có ba thứ): (1) là khổ khổ( khổ chồng chất lên nhau); (2) là hoại khổ( khổ do bị hư hoại); (3) là Hành khổ(trong tâm buồn khổ). Nhưng mà hàng Thanh văn, những người đệ tử học rộng của Phật; lại chấp cho là có cái Ta(ngă) chăng?

Sắc(uẫn) chính là cái Ta; trong cái Ta có các phần của Sắc. Sắc hợp lại chính là cái Ta. vậy th́ cái ta ở trong Sắc chăng?

Bạch đức Thế tôn không phải như thế! Nên biết Thọ(cảm nhận), Tưởng(suy nghỉ), Hành(động), Thức(hiểu biết); thường(c̣n); hay không thường (c̣n); tất cả cũng đều như vậy!(cũng đều không có cái ta)

Thường cái ǵ thuộc về Sắc; như quá khứ, vị lai, hiện tại, trong, ngoài, to, nhuyễn hoặc mạnh, hoặc yếu, hoặc xa, hoặc gần; tất cả đều là không có cái Ta( vô ngă ). Các Ông nên biết như vậy!

Nên dùng sự hiểu biết đúng và khéo mà xem xét. Cũng như vậy đối với Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Quá khứ, vi lai, hiện tại; tất cả đều như trên, hăy lấy sự hiểu biết đúng mà xem xét.

Nếu như những Thanh văn chứng thánh trong hàng đệ tử của Ta(Phật); xem xét năm uẫn đă nói trên; liền biết là không có cái Ta(trong năm uẫn) và cũng không có những ǵ thuộc về cái Ta.

Như đây mà xem xét xong rồi; th́ liền biết thế gian không thể nào (thủ) nắm giữ(được một điều ǵ) và cũng không có điều ǵ để mà phải nắm gữi. V́ tất cả đều thay đổi. Nhưng cũng do đây mà tự hiểu rơ(cái ta) mới được giải thoát. Nguồn gốc phát sinh ra cái Ta đă dứt,và những việc làm thanh tịnh đă thành.

Những điều cần đă nói xong; không cần phải nói đến những phần sau. Khi Phật nói kinh nầy. Năm thầy Tỳ kheo ( Kiều Trần Như )...

Ở nơi các phiền năo mà tâm được giăi thoát; tin nhận và thực hành.

Phật Thuyết Ngũ Uẩn Giai Không Kinh

 

 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0