* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0950

BỒ ĐỀ TRÀNG SỞ THUYẾT NHẤT TỰ

ĐẢNH LUÂN VƯƠNG KINH

Chùa Đại Hưng Thiện, Tam tạng Sa-môn Bất Không

Đại Quảng Trí phụng chiếu dịch.

Việt dịch :Thích Quảng Trí

QUYỂN THỨ NHẤT

 

Trang Chủ

Kinh Điển

Đại Tạng Kinh

Thần Chú

Hình Ảnh

Liên Lạc

 

Số 0950

BỒ ĐỀ TRÀNG SỞ THUYẾT NHẤT TỰ ĐẢNH LUÂN VƯƠNG KINH

 5 Quyển

Quyển 1

Quyển 2

Quyển 3

Quyển 4

Quyển 5

 

Ta nghe như thế nầy: một thời Đức Bạt Già Phạm ở dưới cội cây Bồ đề, cùng các chúng Đại-Bồ-tát như là: Bồ tát ma ha tát Kim Cang Tràng, Bồ tát ma ha tát Quán Tự Tại, Bồ tát ma ha tát Đắc Đại Thế, Bồ tát ma ha tát Bí mật chủ Kim Cang Thủ, Bồ tát ma ha tát Tịch Tịnh Huệ, Bồ tát ma ha tát Kim Cang Huệ, Bồ tát ma ha tát Kiên Cố Huệ, Bồ tát ma ha tát Hư Không Vô Cấu, Bồ tát ma ha tát Vô Cấu Huệ, Bồ tát ma ha tát Phổ Hiền, Bồ tát ma ha tát Vô Tận Huệ, Bồ tát ma ha tát Hư Không Khố, Bồ tát ma ha tát Siêu Tam Giới, Bồ tát ma ha tát Tŕ Vô Năng Thắng, Bồ tát ma ha tát Tŕ Thế Gian, Bồ tát ma ha tát Thiên Quán, Bồ tát ma ha tát Văn thù Sư Lợi Đồng Chơn, Bồ tát ma ha tát Nguyệt Quang Đồng Chơn, Bồ tát ma ha tát Bất Tư Nghị Huệ, Bồ tát ma ha tát Hư Không Tạng, Bồ tát ma ha tát Trừ Nhất Thiết Cái Chướng, Bồ tát ma ha tát Đại Đinh Tấn, Bồ tát ma ha tát Từ Thị, Bồ tát ma ha tát Bảo Kế, Bồ tát ma ha tát Bảo Thủ, Bồ tát ma ha tát Diệu Tư. Đây là các vị Bồ-tát làm Thượng thủ (đứng hầu).

          Lại có các Đại bí sô chúng như là Cụ Thọ Xá Lợi Tử, Cụ Thọ Ca Diếp Ba, Cụ Thọ Na Đề Ca diếp Ba, Cụ Thọ Dà Da Diếp Ba, Cụ Thọ Mục Kiền Liên, Cụ Thọ Đại Mục Kiền Liên, Cụ Thọ Măn Từ Tử, Cụ Thọ Nan Đà, Cụ Thọ Ô Bà Nan Đà, Cụ Thọ Hiền thiện, Cụ Thọ A Ni Luật Đà, Cụ Thọ Ca Chiên Diên tử, Cụ Thọ Câu Hy La, Cụ Thọ Kiều Phạm Ba Đề, Cụ Thọ Tôn Đà La, Cụ Thọ Đại Tôn Đà La, Cụ Thọ Tu Bồ Đề, Cụ Thọ Kiều Trần Như, Cụ Thọ Chế Để Tượng, Cụ Thọ La Hầu La, các Đại A La Hán như vậy làm Thượng thủ.

          Lại có vô lượng chư Thiên và chư Thiên-tử như Đế Thích, Phạm Vương, Đại Phạm Vương, Dạ Ma Thiên, Thủy Thiên, Câu Vĩ La Thiên, Thiện Giới Thiên Tử, Tha Hóa Tự Tại Thiên, cho đến các Thiên-chúng cơi Quang Am, Tịnh Cư, các Thiên-tử có Đại Oai Đức làm Thượng thủ.

          Lại có vô lượng A Tu La, vô lượng Cưa Bàn Trà, vô lượng Khẩn Na La, vô lượng La Sát Bà, vô lượng Tỳ Xá Dà, vô lượng Mẫu thiên Chúng, vô lượng Bộ Đa Chúng, Na La Diên Thiên, Y Xá Na Thiên, vô lượng Chúng Bộ Đa vây quanh. Nan Đề Tự Tại làm Thượng thủ, Đại Tự Tại Thiên làm Thượng thủ, vô lượng Hổ Quỉ Chúng vi nhiễu, Noă chỉ Nể, Tỳ nữu Thiên cùng vô lượng chúng ngược quỉ vây quanh. Như vậy, ở trong hội Trời, con Trời, A Tu La, con A Tu La, tất cả Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Khẩn Na La, ma Hầu La Dà, La Sát v.v…

          Lại có các vị tŕ Minh thành tựu, như là Luân thành tựu, Kiếm thành tựu, Kim Cang Chùy thành tựu, Liên Hoa thành tựu, Phủ thành tựu, Như Lai Bộ Minh thành tựu, Liên Hoa Bộ Minh thành tựu, Kim Cang Bộ Minh thành tựu. Lô Đà La Thiên thành tựu, Tỳ Nữu Thiên thành tựu, Mẫu Thiên Chúng thành tựu, Ma Hầu La Dà thành tựu, Nghiệt Lộ Trà thành tựu, Long thành tựu, Noă Chỉ Nể thành tựu, Dược Xoa thành tựu, Ma Ni Bạt Noă La thành tựu, Cu Vĩ La thành tựu, Thủy Tiên thành tựu, Phạm Vượng thành tựu. Như vậy các vị Tŕ Minh thành tựu làm Thượng thủ cùng với trăm ngàn quyến thuộc đầy đủ.

          Lại có Nhật Nguyệt Thiên Tử làm Thượng thủ, cùng với trăm ngàn quyến thuộc tinh tú đều đầy đủ.

          Lại có vô lượng Như Lai tộc, Liên Hoa tộc, Kim Cang tộc, Vô Lượng Minh Vương Sử Giả và Chúng Nữ Sử Giả, Kim Cang, Tỳ Na Dạ Ca cùng khắp hết thế gian xuất thế gian chúng, tất cả núi, sông, ao, vườn, đường sá, Thần Sông, Thần Núi, Thần Cây, Thần Thành quách, Thần Thi lâm, Thần Ô sa đa ca la thần, Thần Ac mộng, Thần Địa để, Thần Cung điện, các vị như vậy làm Thượng thủ, cho đến trong ba ngàn đại thiên thế giới Thiên Long, Dạ Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tu La, Khẩn Lộ Trà, Khẩn Na La, Ma Hô Lạc Già các mẫu Thiên, Ngược, đại ngược Tỳ na dạ ca, ngạ quỉ, đại ngạ quĩ, Tất xá dá, Dạ xoa, La sát bà có đại oai đức, cùng với các quyến thuộc đều ở nơi đạo tràng Bồ đề. Trong năm trăm do tuần, các chúng như vậy đều do thần lực của Phật gia tŕ, nên không năo loạn lẫn nhau.

          Bấy giờ Đức Thế Tôn trụ ở nơi lầu các Như Lai Cát Tường Trang Nghiêm Ma ni Bảo tạng bảo Ngài Di Lặc là Thượng thủ các vị Bồ tát rằng: “Thiện nam tử đây là cây Bồ đề đạo tràng trang nghiêm, nơi chỗ ta ngồi hàng phục bốn ma, chứng vô thượng Phật trí. Các ông cũng nên ngồi nơi đây để được Phật trí”. Thế Tôn nói lời đó xong, lại yên lặng.

          Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bí mật chủ Kim Cang Thủ thừa lực oai thần bổn nguyện của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy trịch vai ào bên phải qú xuống đất, chắp tay hướng về phía Phật đảnh lễ mà bạch Phật rằng: “ Bạch Thế Tôn! Con xin hỏi Thế Tôn Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác các phương tiện khác tu chơn ngôn Phật đảnh. Tất cả  Như Lai đă nói chơn ngôn minh giáo gia tŕ tu tập mạn đà la ấn khế, an bố đàn thành tựu các sự nghiệp. Nhất tự Chuyển Luân vương Phật đảnh vào đạ tam ma địa ấn mạn đà la, thành tựu nghi tắc niệm tụng, an bố các sự nghiệp tối thắng. Pháp bí mật hoạ tượng, ngăn ma, tiêu trừ tai nạn, tăng sự lợi ích, hàng phục các pháp. Như vậy tất cả Như Lai bộ chơn thiệt, tất cả thế gian xuất thế gian chơn ngôn, vô lượng chúng sanh thành tựu hạnh chơn ngôn của Bồ tát, do đây tất cả các hữu t́nh được an lạc, do đây Phật đảnh Luân vương nơi Diêm phù đề chúng sanh tu tất cả chơn ngôn của Như Lai làm đại Phật sự. Do đây, chúng sanh ở thế giới Diêm Phù Đề được an lạc hay được sự thành tựu sâu rộng. Tất cả Thiên, Thiên tộc, tất cả Dạ xoa, Dạ xoa tộc, tất cả Khẩn na la, tất cả Ma hô lặc dà, tất cả Long và Long tộc, tất cả thế gian xuất thế gian ấn chơn ngôn làm đại lợi ích được thành tựu, không bị xâm bức. Do an tôn vị, tất cả hữu t́nh do tu Phật đảnh chơn ngôn trừ tất cả khỗ năo, khiến chơn ngôn mau được thành tựu. Quán tự Tại, các Đại Bồ tát chơn ngôn mau thành, tất cả Như Lai mạn đà la ấn pháp mau thành tựu. Vô lượng Như Lai đă nói chơn ngôn ấn mạn đà la thành tựu, đạo tràng thành tựu, các lư thú cú pháp yếu. Cúi xin Như Lai Ứng chánh Đẳng giác nói cho.”

          Bấy giờ Thế Tôn bảo Bí mật chủ Kim Cang Thủ rằng: “ Lành thay! Lành thay! B́ mật chủ! Ông v́ an lạc lợi ích tất cả chúng sanh nên hỏi Như Lai các việc như thế. Kim Cang Thủ! Nay ta sẽ v́ ông mà nói, chư Phật trước đă nói, chư Phật vị lai cũng sẽ nói”. Bấy giờ Thích Ca Mâu Ni dùng Phật nhăn xem khắp cả thế giới, xem xong v́ các hữu t́nh đời vị lai, dùng bổn nguyện phước lực gia tŕ quán xong, bảo tất cả Bồ tát đại chúng rằng: “ Các ông nên biết Như Lai nói Luân Vương Nhất Tự vào tất cả pháp tam ma địa, làm các thần biến không thể nghĩ bàn, ở nơi tất cả thế giới làm đại Phật sự, là tối thắng nhất ở trong các tam ma địa. Tất cả các Bồ tát hoặc tác ư hoặc nhớ nghĩ niệm Nhất Thiết Phật Đảnh Luân Đại Chơn Ngôn Vương và Tam Ma Địa. Chỉ trừ Bồ tát Quán Tự Tại, Bồ tát Bí Mật Chủ do Như Lai gia tŕ. Tức thời Thế Tôn ngồi dưới cội Bồ đề nơi đại phước sanh địa. Như Lai nhập vào Phật du hí tam ma địa, tất cả Như Lai cũng đều nhập vào tam ma địa nầy. Thế Tôn bấy giờ thương xót nhiếp thọ tất cả chúng sanh vô lượng hằng hà sa cu chi kiếp đă tích tập thí, giới, nhẫn tấn, các ba la mật, làm vô lượng các khổ hạnh. Từ tướng đại trượng phu phóng ra ánh sáng nơi man tướng bạch hào, từ nơi mi, từ nơi nhăn, từ nơi mũi, từ nơi tai, từ nơi  đầu, từ nơi cà sa, từ nơi rún, từ nơi gối, từ nơi vú, từ nơi ngực, cho đến Như Lai pháp luân ấn xứ tất cả mọi nơi, nơi chân đa ma ni bảo, Như Lai Lạc thiết đề tam muội xứ, tích trượng ấn xứ, Như Lai tâm ấn xứ, Vô năng thắng Phẫn nộ Chuyển Luân vương, nhập vào tam ma địa Vô năng thắng xứ. Như vậy tất cả Như Lai Đại từ xứ đại bi xứ, tất cả Như Lai tam ma địa xứ, tất cả Như Lai chơn ngôn xứ đều phóng ánh sáng, trong mỗi ánh sáng lại có vô lượng ánh sáng làm quyến thuộc, từ nơi đảnh Phật phóng ra trăm ngàn ánh sáng đủ các màu sắc, xanh vàng, đỏ, trắng, tím. Chiếu khắp vô lượng cơi Phật, chiếu tam thiên đại thiên thế giới này, tất cả chúng sanh nơi địa ngục, bàng sanh, tội chướng đều được tiêu trừ hết mọi khổ năo, kiến lập tất cả hạnh chơn ngôn, nơi các Bồ tát làm tất cả nghĩa lợi, thành tựu các phước đức trang nghiêm. Tất cả đạo tràng được an lạc, trong chốc lát làm các việc nghĩa lợi, xong nơi tất cả thế giới của chư Phật, cung điện của ma khiến được b́nh an, che lấp tất cả ma quang cho đến cơi Trời Hữu Đảnh, Vô gián địa ngục v.v… chiếu đến khắp nơi, cảnh giác tất cả hữu t́nh, xong lại quay về xoay quanh Phật ba ṿng, mỗi mỗi đều nhập vào bổn xứ.

Phẩm thứ Hai: Thị Hiện Chơn Ngôn Đại Oai Đức

Bấy giờ Như Lai Thích Ca từ tam muội ra, dùng Phật nhăn xem khắp các cơi Phật và tất cả đại hội, như Sư Tử Phấn Tấn mà bảo Bí mật chủ Kim Cang Thủ rằng: “ Kim Cang Thủ! Ông hăy lắng nghe Nhất tự Phật đảnh Đại minh vương và bốn Đại Phật đảnh hào tướng v.v… làm đại lợi ích, được thành tựu minh phi, Như Lai thủ, Như Lai bát, Như Lai thần, Như Lai khẩu, pháp luân các Đại minh vương. Tất cả chúng sanh, ở nơi tất cả hữu t́nh cần tu hạnh. Phật đảnh chơn ngôn Bồ tát hạnh v.v… và các hữu t́nh Bồ tát thọ tŕ, bí sô, bí sô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, không bị các trời làm hại, được bất thối chuyển, được an lạc, ở mọi chỗ mọi nơi các khổ năo đều tiêu trừ. Tất cả đều khởi hạnh đại bi, được vào một vị, không bị lửa cháy, không bị nước trôi, không bị đao thương, không bị trúng độc, không bị rắn cắn, không có tai nạn. Tất cả Như Lai đă nói chơn ngôn Đại Minh vương Bồ tát thọ tŕ, các hữu t́nh tin trọng đại thừa do tất cả Như Lai tam ma địa mà ra. Người thọ tŕ đại chơn ngôn cùng các chơn ngôn minh vương, nên dùng ngưu hoàng ở trên vơ cây hoa vẽ viết chơn ngôn, đem để nơi cánh tay hoặc đeo nơi cổ. Nếu quốc vương mà đeo th́ không bị oán địch xâm lăng. Ngày đêm lúc ngủ lúc thức đều được an lành, các Hiền Thánh chư Thiên có oai đức thường lại ủng hộ. Như vậy các hữu t́nh nếu hay tinh cần tu chơn ngôn th́ ở mọi nơi đều được vô ngại. Tất cả mọi người thấy đều hoan hỷ, xa ĺa mọi khổ năo thường được an lạc, tất cả chơn thiên cung kính cúng dường, tất cả Thiên Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la. Khẩn na la, Ma hầu la da, Ngạ quỉ, Tất xá dá, các Tỳ na dạ ca khố điều phục, không dám gần gũi bức năo, xa ĺa ác thú, sợ hăi. Bí mật chủ Đại minh vương nầy, và minh phi chơn ngôn, tất cả hữu t́nh tu hạnh Bồ tát và tu Phật đảnh chơn ngôn thành tựu điều an lành, tai nạn tiêu trừ, ác tinh xâm nhiểu đều trừ diệt, làm các điều lợi lạc cho chúng sanh, câu triệu Thiên Long, Dạ xoa. Bí mật Chủ, ta v́ người tu Phật đảnh chơn ngôn nói sơ lược, mau thảnh Tất địa, làm các sự nghiệp”. Như Lai nói như vậy xong, bảo Kim Cang Thủ: “Đây là tất cả Như Lai nói Đại chơn ngôn vương, Đại Phật đảnh, Bạch tán cái Phật đảnh, như vậy các đại Phật đảnh chơn ngôn vương nhập vào tất cả Như Lai tam ma địa, cần dơng mảnh nỗ lực đều được thành tựu Thù thắng tam ma địa, Nhất tự đảnh Luận vương Phật nhăn, Hào tướng đại từ đại bi Phật nha, cùng Vô năng thắng, Như Lai thủ, Như Lai bát, Như Lai cà sa, Như Lai tấn Sư tử hống lưu xuất. Tất cả Bồ tát cũng không phá hoại nổi, tất cả chư Phật gia tŕ và tùy hỉ, trí lực rộng lớn, thấy biết tất cả, làm ánh sáng soi đường chỗ tối tăm, dùng trí rộng sau xa, ĺa nhơ uế, làm tất cả mọi việc kiết tường, tôn quí tối thắng. Nơi thế gian, làm tối thắng, vô hư, vô cấu, sô sở úy, các huệ trang nghiêm, làm các trí vô ngại thù thắng rộng lớn, làm thân kiên cố dơngmănh câu toả Kim Cang, các việc oai đức ở khắp muời phương dùng phất phủi sạch ngu si tăm tối, làm các Phật trí, hộ giúp các tạng công đức của Bồ tát, hay được tất cả trí, hay khiến được thanh tịnh, vô ngại dơng mănh oai đức, hay được các huệ điều phục cang cường chúng sanh. Khiến sanh ḷng từ, hay thành tất cả Như Lai Xí thạnh tam ma địa. Đại chơn ngôn vương Nhất tự Phật đảnh Luân vương, tức nói chú rằng:

          - Nẵng mồ tam măn đà một đà nẫm. Úm bộ rô úm.

          Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni nói chơn ngôn nầy cũng như gió lớn nơi Nam Diêm phù đề thổi tất cả cây cối lùm rừng, hoa cỏ v.v… đều chấn động. Nói một chữ Luân vương chơn ngôn, ba ngàn đại thiên thế giới sáu món chấn động, núi Tu di cũng lung lay, biển lớn sôi trào. Hằng hà sa số thế giới rung rinh, hang hóc cỏ cây lùm rừng đều rung động, tất cả cung điện không an ổn, phải qui y Phật, Thế Tôn ở trong các thế giới các hữu t́nh Na lạc ca đều được an lạc.

          Bấy giờ lại hiện thần lực gia tŕ, hiện Đảnh luân Phật đảnh. Tự thân biến thành Chuyển Luân vương, các tướng công đức trang nghiêm đầy đủ bảy báu, phóng áng sáng rực rỡ, dùng vô lượng pháp trang nghiêm Luân vương Sư tử toà mà ngồi nơi đó. Các ánh sáng xoay ṿng nơi thân tṛn như bánh xe, không có một hữu t́nh nào ngó nh́n được. Bồ tát Từ Thị, các Đại Bồ tát trong chốc lát c̣n không nh́n được. Bấy giờ Bồ tát Quán Tự Tại, Bí mật chủ Bồ tát Kim Cang Thủ do oai lực của Phật trong sát na xỉu té xuống đất. Đại Oai đức Ma hê thủ la Thiên, Đế Thích Thiên, Tỳ noă Thiên, Dạ ma Thiên , Thủy Thiên, Cu Ma La Thiên, Tỳ Phong Thiên, Cưu bàn trà, Khẩn na la, Ma hô lạc dà, tất cả khí tượng đều rơi rớt. Tam xoa của Ma hê Thủ la, Kim Cang chùy của Đế Thích, bánh xe của Tỳ nữu Thiên, gậy của Cu ma la Thiên, quyến sách của Thủy Thiên, các khí tượng của chư Thiên có đại oai đức thảy đều rờt xuống đất, tinh khí, oai lực thần thông đều mất. Do sức gia tŕ của Chuyển luân Đại minh vương, tất cả Bồ tát nhớ đến Bồ đề du hí tam ma địa, tất cả Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, đều quy y Phật Thế Tôn, mặt mày tái mét, lông tóc dựng đứng, không dám nh́n ngó h́nh sắc Chuyển luận Vương chơn ngôn. Bấy giờ Thế Tôn ẩn Đại Luân vương h́nh sắc trong giây lát nói Đại minh phi, tất cả Như Lai đă nói hay ngưng tất cả các hữu t́nh khó điều phục, hay thành tựu tất cả Đảnh Luân vương hay ngưng tất cả tranh tụng, hay thành các Như Lai bộ mẫu chơn ngôn tất cả Bồ tát mẫu, Bồ tát Quán Tự Tại, Bí mật chủ Kim Cang Thủ làm cho được đứng dậy nói Phật nhăn chơn ngôn tất cả Phật đă nói, hay thành tựu các việc nghĩa lợi, mau chóng thành tựu Đảnh Luân vương, liền nói chún rằng:

          - Nẵng mồ tát phạ đát tha nghiệt đế biểu yết ra t́ dược tam miệu tam Bồ đề t́ dược. Úm rô rô tất phổ rô nhập phạ ra để sắc sá tất đề lộ tả nễ tát phạ ra tha, sa đát nễ sa phạ ha.

          Nói Phật nhăn đà la ni xong, Bồ tát Quán Tự Tại, Bí mật chủ Kim Cang Thủ thảy đều đứng dậy, cho đến tất cả chư Thiên trong chúng hội mỗi mỗi đều được thần thông như củ, mỗi mỗi đều cầm khí tượng qui y Phật Thế Tôn, tâm đều vui vẽ, nh́n ngắm Như Lai thảy đều khen rằng: “ Thật là kỳ lạ” Bồ tát Quán Tự Tại, Bí mật chủ Kim Cang Thủ bạch Thích Ca Mâu Ni Ứng Chánh đẳng giác rằng: “ Thế Tôn thọ tŕ làm sao ? Chưa từng thấy Như Lai, tŕ Phật đảnh Luân vương h́nh quang minh, tụ như vậy làm sao ?” Phật bảo: “ Thiện nam tử! Tŕ Đảnh Luân vương sắc h́nh tam ma địa, tất cả thần thông du hí của chư Phật. Thiện nam tử, ở nơi Đại mạn đà la tập hội, các ông làm các thân biến hoá chơn ngôn, đến bất tư nghị, được đại oai đức như thế nầy. Như Lai Chuyển Luân vương sắc thân h́nh, Thiện nam tử! Tất cả Như Lai chơn ngôn thân. Tối thắng tam ma địa, tất cả chư Đại Bồ tát, tất cả Minh vương phi, tất cả chư Thiên đều không dám vi phạm Phật đảnh Luân vương nầy. Thiện nam tử! Nếu có người tŕ tụng, nơi chỗ đó cách năm trăm do tuần, tất cả thế gian xuất thế gian không lưu thông, không thành tựu. Nếu tŕ tụng tất cả chơn ngôn không thành tựu, không hiện oai đức, nếu niệm chơn ngôn nầy, tất cả thế gian xuất thế gian chơn ngôn đều được thành tựu, đều được ứng nghiệm, trong năm trăm do tuần tất cả Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Cu lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, Bồ tát trụ nơi chơn ngôn thân đều không thể trụ, đầu không dám đi, không được hiệu nghiệm không được Tất địa, v́ sao vậy ? V́ trụ Phật đảnh Luân vương tam ma địa, không ai dám động đến được, trừ Phật nhăn chơn ngôn tam muội da. Do tụng chơn ngôn nầy 7 biến thân tức được thanh tịnh, nếu không như vậy th́ không thể có oai đức được. Nếu tu chơn ngôn nầy, trước sau cần tụng Phật nhăn chơn ngôn, mười địa Bồ tát c̣n không dám trái huống là các chư Thiên, các loại chúng sanh nhỏ bé.

          Bấy giờ Thế Tôn do oai đức Phật đảnh, muốn hiện Phật tán cái oai đức, do tất cả Phật tán cái gia tŕ tức trụ bạch tán cái Phật đảnh vương, thân như tán cái(lọng) che khắp ba ngàn đại thiên thế giới, không sót một chúng sanh nào. Bạch tán cái h́nh che trên Phật đảnh Tán cái đảnh nầy, nơi đảnh của Như Lai. Bồ tát Quán Tự Tại, Bí mật chú Bồ tát Kim Cang Thủ thưa hỏi Phật rằng: “ V́ sao h́nh tán cái che khắp ba ngàn đại  thiên thế giới lại ở nơi trên đảnh Thế Tôn, không rơ ngằn mé, không thể xem khắp được”. Phật bảo: “ Các ông, đây là Bạch tán Cái Phật đảnh vương, vô lượng Như Lai đă nói, tất cả Như Lai vô lượng sắc bảo, âm thinh biến khắp, tất cả chân đa ma ni bảo, lưới báu hiện ra các thứ trang nghiêm các h́nh xem lẫn, là chư Phật Đảnh vương Tán cái làm thành tựu cho tất cả hữu t́nh là tất cả Phật đảnh tán cái, tên là Bạch tán Cái. Các Bồ tát có đại oai đức cũng không biết ngằn mé, cũng không thấy được ngằn mé. Thời Thích Ca Mâu Ni xem Phật đảnh Vương dùng thần thông oai lực gia tŕ, trụ chơn ngôn thân h́nh, nói chơn ngôn rằng:

          - Nẵng mồ tam măn đà một đà nẫm. Úm đát tha  nghiệt đổ sắc nị sa ha na phạ lộ chĩ đa mẫu lật đà. Úm ma ma ma ma hồng nặc.

          Tức thời Tam thiên đại thiên thế giới thảy đều chấn động. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Bồ tát rằng: “ Các Bồ tát! Bạch tán cái Phật đảnh chơn ngôn nầy hay thành tựu tất cả chơn ngôn, hay câu triệu các Đại minh vương bất không vô ngại dơng mănh”.

          Bấy giờ Thế Tôn muốn hiển dương Phật đảnh vương oai đức, làm các việc lợi ích cho hữu t́nh hay trừ các tai hoạ bức bách, hay diệt các chơn ngôn thế gian xuất thế gian, dùng chơn ngôn nầy gia tŕ, vô lượng Bồ tát đều khen ngợi. Vô lượng chư Phật nói Phật đảnh Vương Quang tụ lại hiện đại oai đức là Đảnh luân Phật đảnh oai đức Kim Cang Câu mà nói chú rằng:

          - Nẵng mồ tam măn đà một đà nẫm. Úm đát tha nghiệt đo sắc ri sa ha lộ na phạ lộ chỉ đế mẫu lật đà đế nho ra thỉ hồng nhập phạ la, nhập phạ la, đà ca đà ca, na ra na ra, vĩ na ra, vĩ na ra, sân ra sân na tần na tần na hồng hồng phấn tra phấn tra sa phạ ha.

          Lúc nói chú nầy xong, Tam thiên đại thiên thế giới như chiếu đèn báu, chiếu soi khắp cả, thành một màu hoa sen, hiện khắp cả hư không, tất cả báu gom lại làm tràng báu, treo các chuông, khánh, trang nghiêm quang tụ, dùng sức biến hoá, các cửa thành các giới đạo do oai đức của Phật hiện ra che khắp hư không, không có ngằn mé, tất cả Bồ tát đều vui vẽ, tất cả đều được an lạc. Từ nơi đảnh Phật phóng ra ánh sánh, tất cả thế gian, xuất thế gian chơn ngôn, oai đức đều bị đoạn hoại, khiến các kẻ kia tŕ tụng không được thành tựu, v́ bị Đại oai Quang tạng.

Bấy giờ Thế Tôn lại bảo Bí mật chủ Kim Cang Thủ rằng: “ Bí Mật Chủ! Đây là tất cả Như Lai Quang Minh Chiếu Diệu Quang Tụ Phật đảnh. Do ánh sáng nầy chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, dưới đến Địa ngục vô gián, trên đến Hữu đảnh, chiếu khắp các cung ma thảy đều lung lay. Kim Cang Thủ! Phật đảnh vương này hay đoạn tất cả chơn ngôn, người tu hành tu chơn ngôn tùy ư bẻ gảy tất cả thế gian xuất thế gian chơn ngôn, chỉ trừ Đảnh luân Phật đảnh, Bạch tán cái Phật đảnh, Cao Phật đảnh, Thắng Phật đảnh, Phật nhăn, Ngũ tự Như Lai tâm; ngoài ra tất cả các chơn ngôn thế gian, xuất thế gian khác đều bị đoạn hoại, bị đánh, bị phục, bị cột, bị nhiếp. Người tu hành nếu niệm đọc tụng tùy ư khiến loài quĩ mị khó điều phục bị diệt, bị đánh bỏ chạy đi các phương khác. Kim Cang Thủ! Quang tụ Phật đảnh nầy không được tŕ tụng không phải chỗ,  nên ở nơi có Xá lợi tŕ tụng, chỗ các Hiền Thánh nhiếp thọ. V́ sao? V́ oai đức quang tụ Phật đảnh, oai đức như Kim luân không khác! Nếu không như vậy tức bị thương hại, Thánh  chúng không giáng lâm, bị các ma sai tử. Cần biết nơi thanh tịnh, nơi có Xá lợi, nơi thánh nhơn đắc đạo, trước dùng tam muội da gia tŕ, sau dùng Kim luân tam muội da, Phật nhăn gia tŕ, nếu làm sai khác tức bị thương hại, dầu tu bao lâu cũng không được thành tựu Quang tụ chơn ngôn vương nầy. Nếu tu các chơn ngôn khác không được khinh mạn tụng đọc. V́ sao? V́ bị oai đức của chơn ngôn vương làm tan nát, nên biết nơi thanh tịnh, nơi bên sông, bên ao, hoặc bờ biển hoặc trên núi, hoặc hang động, nơi tháp của thánh nhơn là chỗ ban cho đại oai đức, có đại lực, đại tinh tấn, đủ niệm, đủ huệ mau đắc Tất địa, oai quang, oai đức thành tựu cùng như Luân vương chơn ngôn. Bí Mật Chủ! Minh vương nầy hay sanh các oai đức không thể nghĩ bàn là Như Lai oai, Như Lai quang, Như Lai gia tŕ, tất cả quang minh oai đức của chư Phật, Thân quang minh, Tánh quang minh, ban cho tất cả hữu t́nh được oai đức, hay sanh tánh oai quang, hay đoạn tất cả chơn ngôn hay điều phục những việc khó điều phục, hay hoại oai lực chơn ngôn kẻ khác, là đại oai đức, đại thần thông hay thành biện tất cả mọi việc”.

          Bấy giờ Thế Tôn sau khi xem vô lượng pháp giới trí xong v́ muốn lợi ích chúng sanh hay khiến tất cả tam ma  địa của Như Lai được lưu thông, làm tất cả lực dơng mănh vô biên của Bồ tát, nói tất cả chư Phật gia tŕ, tu các chơn ngôn được an lạc, tức nói chú rằng:

          - Nẵng mồ tam măn đà một đà nẫm. Úm nhập phạ la nhập phạ la nễ tử dă nễ tỉ dữu na nghiệt đô sắc ni sa độ na độ na hồng.

          Bấy giờ tất cả thế giới đều bị chấn động, tất cả Thiên Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà mê muội, buồn phiền mất hết thần thông, kẻ khó điều phục bị thiêu đốt, Tỳ na dạ ca kêu lên tiếng “ ha ha”. Bấy giờ Thế Tôn bảo Bí mật chủ rằng: “ Bí mật chủ! Đây gọi là Cao Phật đảnh vương, sức tam ma địa của tất cả Như Lai, sức dơng mănh đại tinh tấn. Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn tu tập Luân vương Phật đảnh và các tịnh tính đến chỗ đấu tranh, kiện tụng đều được thắng. Hoặc nếu có các Quốc vương tin tưởng Phật pháp dùng ngưu hoàng nơi trên vỏ cây hoa hoặc trên lụa viết chơn ngôn nầy đeo nơi cổ, đi đến chỗ oán địch, oán địch thảy đều tan tác, quân giặc tan ră. V́ sao? Do thần lực Như Lai gia tŕ. Hoặc nếu Ô ba sách ca, Ô ba tư ca đem để nơi đầu người đó, được oai đức, thanh tịnh kiết tường, không bị quấy nhiễu, được biện tài. Bí mật ta lược nói, nếu Bồ tát tu hành tŕ tụng được vô lượng lực, mạnh mẽ, được Như Lai gia tŕ, tất cả các ma không dám tổn hại, tất cả trời không ai bằng được, thành tựu oai lực bằng Chuyển Luân vương chơn ngôn. V́ sao? Do tất cả Như Lai gia tŕ thần lực, tam ma địa lực, đây gọi là Cao Phật đảnh vương”.

            Bấy giờ Thế Tôn Thích Ca Như Lai hiện thần thông oai đức, v́ muốn tiêu diệt các tội, phá nát các ác thú, tiêu diệt các na lạc ca, hiện hết thảy Như Lai thần thông oai Đức tích tập. Phật đảnh chơn ngôn vương nầy, tất cả chư Phật nói đă tức chú rằng:

-Na mô tam măn đà một đà mẫm. Úm nhập phạ ra nhạ dữu sắc ni sa nhập phạ la nhập phạ la măn đà na ma măn đà na ma nổ rô ma nổ rô ma nổ rô ma hác ha na hồng.

Nói chơn ngôn nầy tất cả các thế giới, cơi Phật sáu món chấn động, không có một hữu t́nh nào bị khổ đói khát, do Phật thần lực hiện các oai đức, tất cả các khổ năo đói khát nơi địa ngục đều ngưng, tất cả hữu t́nh đều được ăn uống, hằng hà sa số các Như Lai đều nói, v́ lợi ích các hữu t́nh hiện đại thần thông, Kim Cang Thủ! Đây là Phật Đảng vương, nếu lưu bố đến nơi nào, tất cả các ma không dám sai tử, hà huống nếu người tu hành. Các Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn nếu hay nhớ niệm chơn ngôn như vầy, lại hay tŕ tụng tức được thần thông, thành tựu không thể nghĩ bàn, đủ đại tinh tấn, tất cả Chư thiên cung kính, người nầy không lâu sẽ được công đức không thể nghĩ bàn. Nếu có người thành tựu chơn ngôn nầy hoặc có người tin tưởng đại thừa, hoặc tu tập Luân vương Phật đảnh, người đó tức được thần thông tương ưng không thể nghĩ bàn, là tối thượng trong tất cả hữu t́nh, không bị ngu hoặc đắc Phật thần thông ngoài ư mong muốn đều được vô ngại, tất cả thần thông b́nh đẳng chơn như vô uư, tất cả thời đều bằng như Phật. Kim Cang Thủ nếu tu hành Phật đảnh chơn ngôn không lâu, được thành tựu thần thông tự tại, tất cả kẻ khó điều phục, tất cả hữu t́nh trông thấy, trong chốt lát đều bỏ chạy. Nếu tu tập chơn ngôn nầy được thành tựu cũng như Chuyển luân vương chơn ngôn không khác, nơi trong địa ngục làm các đại thần thông, v́ các hữu t́nh trong địa ngục mà làm lợi ích, các hữu t́nh đó đều tiêu trừ khổ đói khát. Ta nay nói lược chút ít. Phật đảnh vương tam ma địa thần thông xí thạnh, vô lượng vô biên các công đức phứơc lợi dầu nói một kiếp cũng không hết.

Bấy giờ Thế Tôn lại bảo các chúng Bồ tát: “ Thiện nam tử! Các Phật đảnh Luân vương trụ nơi tất cả Như Lai tam ma địa chơn ngôn thân, trăm ngàn cu chi kiếp cũng không nói hết công đức, chỉ v́ thương xót hữu t́nh mà nói ra chút ít. Đây là Phật đảnh vương tộc công đức không thể suy lường, dầu trăm ngàn cu chi kiếp xưng dương cũng không hết ngằn mé. Như Lai xem xét công đức của Phật đảnh Luân vương, dầu ngàn Phật trong cu chi kiếp khen ngợi cũng không hết ngằn mé. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn dùng đồ ăn uống, y phục, thuốc thang lại có các thứ dùng cần thiết cúng dường trăm Phật, nếu lại có người tŕ tụng Luân vương, phước tụ kia không bằng được, tức nói kệ rằng:

Nếu có kẻ tu hành

Tối thắng chơn ngôn vương

Tắc là thành Bồ đề

Được địa vị không nghi

Là bất sanh bất diệt

Người tŕ Phật đảnh nầy

Oai đức không ai bằng

Sắc lực không nghĩ bàn

Ba đời không sánh kịp

Nếu các loại chúng sanh

Kẻ thành tựu Phật đảnh

Không có ai bằng được

Dầu là Thiên Đế Thích

Các trời có oai đức

Ở trong thế giới nầy

Dục giới các đại lực

Thấy người tu Phật đảnh

Không khởi ḷng kính ngưỡng

Đầu bị bể bảy phần

Như nhánh cây A Lê

Tự Tại và Đế Thích

Thuỷ Thiên, Cu ma la

Dạ xoa đại oai đức

Gặp quang đều tiều tuỵ

Ngàn ánh sáng rực rỡ

Chiếu khắp cơi chư Thiên.

Nếu có Đại trượng phu thành tựu chơn ngôn vương, hoặc đọc hoặc tụng hoặc thọ tŕ, cho đến chép viết quyển kinh hoặc chép trên vỏ hoa cây, hoặc đeo, hoặc dùng hương xoa, hương dẽo,  đồ nơi đất, tán hoa, đốt hương đem kinh để nơi trong đàn mà cúng dường, đọc tụng, thọ tŕ pháp yếu nầy v́ người mà giảng nói, xem xét căn tánh chúng sanh cao thấp mà nói, cần tu hạnh Bồ tát tất được Như Lai Xí thạnh tam ma địa, bền chắc tin sâu đại thừa, kẻ được như vậy mới v́ họ mà nói. Tất cả Như Lai ngôn giáo đều hiểu nên không cần lao nhọc, thường được túc mạng, không đoạ ác thú, siêu được ngàn kiếp luân hồi sanh tử, chứng vô thượng Chánh Đẳng giác, tất cả Thiên long thường ủng hộ, lời nói hoà nhă, mọi người ưa nghe, tất cả hữu t́nh đều ưa mến, khi bỏ thân vui vẻ không bị các ma làm phiền năo. Nếu có thiện nam thiện nữ nhơn các đại hữu t́nh kiên cố nơi đại thừa, được măn nguyện các nguyện, tin Như Lai tộc chơn ngôn, người nầy đầy đủ đại oai đức, hiền thánh nhiếp thọ, không qui y ai khác ngoài Phật, Bồ tát, xa lánh dường ma, các căn đầy đủ, thân sắc tươi tố, sanh nơi thanh tịnh tối thắng, nhớ được túc mạng, thân thể mạnh mẽ đầy đủ các tướng, không quá mập. Quá ốm, không tiều tuỵ, xương cốt lông móng đầy đủ đẹp đẽ, không có các bệnh; các tướng như thế nay chỉ lược nói, sanh vào các nhà có phước lớn, có oai đức. Các loại hữu t́nh nầy nếu được gặp Phật đảnh chơn ngôn đều được thành tựu, nên v́ họ mà nói, cần phải cung kính tôn trọng mới nên trao cho, không được khinh mạn, phải cẩn thận đó. Nếu được Phật đảnh chơn ngôn tức được thành tựu, được chơn ngôn nầy, các hữu t́nh kiên cố bền chắc tu hành đều thành tựu. Đây là pháp yếu rất sâu xa, ở trong các thế giới khó được nghe, do sức gia tŕ của Như Lai mà được nghe vậy. Nếu có người được nghe qua tai một lần, nên biết đều do Chuyển Luân   vương ma tam địa gia tŕ, nên biết người nầy được pháp yếu tu hành của Như Lai tộc như ở trong bàn tay. V́ sao ? Đây là tất cả không thể suy lường Như Lai tam ma địa chơn ngôn Chuyển Luân vương thân mà nên, là Pháp yếu tối thắng trong tất cả các chơn ngôn, nên biết người đó thành tựu Như Lai Chơn Ngôn. Nếu các pháp yếu, Kinh quyển nầy ở nơi nào, nơi đó có vô lượng trời nguời đều nên cúng dường tức được Tam ma địa Xí thạnh pháp cú, người nầy xa ĺa các tâm tăng thượng mạn.

 QUYỂN THỨ NHẤT

HẾT

 

back_to_top.png   next.png

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0