佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0263

KINH CHÁNH PHÁP HOA

(KINH HOA CHÁNH PHÁP) 

Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ,người nước Nguyệt Thị.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

-o0o-

QUYỂN 1 

Phẩm l: ÁNH SÁNG ĐIỀM LÀNH  

 

Số 0263

KINH CHÁNH PHÁP HOA 10 Quyển

MỤC LỤC

Quyển 1

Phầm 1: Ánh Sáng Điềm Lành

Phẩm 2: Thiện Quyển

Quyển 2

Phẩm 3: Ứng Thời

Quyển 3

Phẩm 4: Tin Ưa

Phẩm 5: Cây Thuốc

Phẩm 6: Thọ Kư Cho Hàng Thanh Văn

Quyển 4

Phẩm 7: Văng Cổ  

Quyển 5

Phẩm 8: Thọ Kư Năm Trăm Đệ Tử

Phẩm 9: Thọ Kư Cho A Nan Và La Vân

Quyển 6

Phẩm 10: Dược Vương Như Lai

Phẩm 11: Tháp Bảy Báu

Phẩm 12: Khuyến Thuyết

Quyển 7

Phẩm 13: An Lạc Hạnh

Phẩm 14: Bồ Tát Từ Đất Vọt Lên

Phẩm 15: Như Lai Hiện Thọ

Quyển 8

Phẩm 16: Ngự Phước Sự

Phẩm 17: Khuyến Trợ

Phẩm 18: Khen Pháp Sư

Quyển 9

Phẩm 19: Thường Bị Khinh Mạn

Phẩm 20: Như Lai Thần Túc Hạnh

Phẩm 21: Bồ Tát Dược Vương

Phẩm 22: Bồ Tát Diệu Hống

Quyển 10

Phẩm 23: Quang Thế Âm Phổ Môn

Phẩm 24: Tổng Tŕ

Phẩm 25: Tịnh Phục Tịnh Vương

Phẩm 26: Phổ Hiền

Phẩm 27: Chúc Lụy

 

Nghe như vầy:

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, núi Linh thứu, cùng chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm vị. Các ngài đều là những bậc không c̣n vướng mắc, phiền năo đă dứt sạch, không c̣n dục trần, hoàn toàn tự tại, việc lợi ḿnh đă xong, đă chấm dứt sinh tử, đoạn hẳn sự ràng buộc ở đời, vượt qua tất cả, đạt đến giải thoát, chứng đắc hoàn toàn tâm giải thoát và tuệ giải thoát.

Tên các vị ấy là Tôn giả Tri Bản Tế, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn giả Thượng Thời Ca-diếp, Tôn giả Tượng Ca-diếp, Tôn giả Hồng Ca-diếp, Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, Tôn giả Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật, Tôn giả Kiếp-tân-na, Tôn giả Ngưu Từ, Tôn giả Ly Việt, Tôn giả Thí Lợi Tư, Tôn giả Bạc-câu-lô, Tôn giả Câu-hy, Tôn giả Nan-đà, Tôn giả Thiện Ư, Tôn giả Măn Nguyện Tử, Tôn giả Tu-bồ-đề, Tôn giả A-nan, Tôn giả La-vân...

Tám mươi ngàn vị Bồ-tát toàn là những bậc không thoái chuyển, vững tin nơi đạo Vô thượng chánh chân, được các pháp Tổng tŕ, được các tài hùng biện, thường khen ngợi việc chuyển vận bánh xe pháp không lui sụt, cúng dường vô lượng trăm ngàn chư Phật. Các vị Bồ-tát này đă gieo trồng công đức với vô lượng Đức Phật, thường được chư Phật tán dương.

Các vị thường hành Từ bi, thể nhập trí tuệ Như Lai, khéo quyền biến, trí tuệ thông suốt đạt đến vô cực, từ vô số kiếp học rộng nghe nhiều, danh tiếng vang khắp mười phương, cứu giúp vô lượng trăm ngàn chúng sinh, du hóa trong ba cơi giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi, biết rơ tất cả pháp như huyễn, như hóa, như ngựa hoang, như bóng nắng, như tiếng vang nên không trụ tâm, cũng không có tâm sở hữu với chúng. Tuy hiện có thân thể bắt đầu và kết thúc nhưng không đến không đi; hiện có sắc tướng nhưng vốn không có h́nh tướng; hiện có sinh nhưng vĩnh viễn không khởi diệt.

 Các ví dẫn dắt và làm lợi ích cho mọi người mà không đắm say ba cơi, phân biệt tuệ Không, Vô tướng, Vô nguyện, vượt khỏi ba pháp môn giải thoát, đạt đến tam đạt trí, niệm tưởng trong hiện tại không đến cũng không đi, chỉ bày cho tất cả mọi người hiểu rơ pháp vốn không.

Tên của các vị ấy là Bồ-tát Bạc Thủ, Bồ-tát Quan Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí, Bồ-tát Thường Tinh Tấn, Bồ-tát Bất Trí Viễn, Bồ-tát Bảo Chưởng, Bồ-tát Ấn Thủ, Bồ-tát Dược Vương, Bồ-tát Diệu Dũng, Bồ-tát Bảo Nguyệt, Bồ-tát Nguyệt Quang, Bồ-tát Nguyệt Măn, Bồ-tát Đại Độ, Bồ-tát Siêu Vô Lượng, Bồ-tát Việt Thế, Bồ-tát Giải Phược, Bồ-tát Bảo Sự, Bồ-tát Ân Thí, Bồ-tát Hùng Thí, Bồ-tát Thủy Thiên, Bồ-tát Đế Thiên, Bồ-tát Đại Đạo Sư, Bồ-tát Diệu Ư, Bồ-tát Từ Thị... có tám mươi ngàn vị Đại sĩ Bồ-tát Thượng thủ như thế.

Lúc ấy có trời Đế Thích cùng hai mươi ngàn Thiên tử; Nhật Thiên tử cùng vô số quyến thuộc; Nguyệt Thiên tử dùng ánh sáng quư chiếu sáng khắp nơi; Bảo Quang Thiên tử, Quang Diệu Thiên tử, Tứ đại Thiên vương cùng mười ngàn Thiên tử; Diễm Minh Đại phạm Tự tại Thiên tử cùng ba mươi ngàn Thiên tử; Phạm Nhẫn Tích Thiên tử cùng ba mươi hai ngàn Thiên tử; Sức Càn Đại Phạm cùng vô số Thiên tử; lại có Phạm thiên Diễm Quang cùng vô số đại chúng cùng đến chỗ Phật, đảnh lễ xong rồi ngồi sang một bên.

 Có tám vị Long vương cùng trăm ngàn vô số quyến thuộc, bốn vị Chân-đà-la vương gồm Thuận Pháp Chân-đà-la vương, Đại Pháp Chân-đà-la vương, Nhân Ḥa Chân-đà-la vương, Tŕ Pháp Chân-đà-la vương và thần Hương Âm, mỗi vị đều có chúng đi theo cũng cùng đến chỗ Phật, đảnh lễ xong rồi ngồi sang một bên.

Bốn vị Tịnh thân Thiên tử gồm Nhu Nhuyễn Thiên tử, Ḥa Âm Thiên tử, Mỹ Nhuyễn Thiên tử, Duyệt Hưởng Thiên tử cũng cùng đến chỗ Phật, đảnh lễ xong rồi ngồi sang một bên.

 Bốn vị A-tu-la vương gồm Tối Thắng A-tu-la, Dục Cẩm A-tu-la, Yến Cư A-tu-la, Hấp Khí A-tu-la cùng vô số trăm ngàn A-tu-la cũng đều đến chỗ Phật, đánh lễ xong rồi ngồi sang một bên.

Bốn vị Kim sĩ điểu vương gồm Đại Thân vương, Đại Cụ Túc vương, Đắc Thần Túc vương, Bất Khả Động vương cũng đến chỗ Phật, đảnh lễ xong rồi ngồi sang một bên.

Quốc vương nước Ma-kiệt là A-xà-thế cùng mười người con và vô số tùy tùng cũng đến chỗ Phật, đảnh lễ xong rồi ngồi sang một bên.

Các chúng Trời, Rồng, Thần, nhân dân... đều cung kính quy mạng ngồi hầu bên Thế Tôn.

Lúc ấy, Đức Thế Tôn thuyết kinh cho bốn bộ chúng và hang quyến thuộc của họ đang vây quanh. Ngài giảng giải cho các vị Bồ-tát kinh Đại thừa Phương đẳng, được truyền thừa bởi các nghiệp thanh tịnh của chư Phật. Nói kinh ấy xong, Đức Thế Tôn lên ṭa Sư tử ngồi kiết già an nhiên nhập thiền định chánh thọ, tên là Lập vô lượng tụng, thân và tâm đều không lay động. Nơi Đức Phật an tọa liền hiện ra điềm lành, trời mưa các loại hoa Ư, hoa Đại ư, hoa Nhu nhuyễn âm, hoa Đại nhu nhuyễn âm... rải trên Đức Thế Tôn và bốn bộ chúng trong đại hội, khắp cơi Phật chấn động sáu cách.

 Lúc ấy đại chúng hội Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Trời, Rồng, Quỷ, Thần, Kiền-đạp-ḥa, A-tu-luân, Ca-lâu-la, Chân-đà-la, Ma-hưu-lặc, Nhân phi nhân, các vị Quốc vương và Chuyển luân thánh vương... tất cả đều nhất tâm chiêm ngưỡng Thế Tôn, thân tâm hoan hỷ và ngạc nhiên trước sự kiện chưa từng có này.

Khi đó, Đức Thế Tôn phóng ánh sáng giữa hai hàng lông mày, chiếu soi mười tám ngàn cơi Phật ở phương Đông, ánh sáng ấy chiếu khắp các cơi Phật, không có nơi nào mà không chiếu đến, dưới đến địa ngục Vô gián, trên đến cơi trời Ba mươi ba, làm cho tất cả chúng hội ở thế giới kia thấy hết chúng sinh trong sáu loài và chư Phật hiện tại của thế giới này.

Hội chúng ở thế giới này, đều thấy suốt mọi chúng sinh nơi thế giới kia cũng như vậy. Họ nghe chư Phật trong mười phương đang nói kính pháp và thấy các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di... một ḿnh ở nơi thanh vắng tu hành, thành tựu đạo quả, lại thấy các vị Bồ-tát tâm tịch tĩnh giải thoát xuất gia mong cầu giác ngộ. Lại thấy chư Phật ở các thế giới diệt độ, các Thánh đệ tử xây dựng bảo tháp để tôn thờ.

Lúc bấy giờ, Bồ-tát Di-lặc suy nghĩ: “Hôm nay Đức Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, nhập Tam-muội chánh thọ, hiện ra cảnh thần biến, khiến cho nhiều người trong hội chúng được thấy việc chưa từng có. Trên trời, nhân gian, các nơi tôn thờ chư Phật đều hiện ra rất rơ ràng. Thế Tôn sắp làm việc ǵ mà hiện điềm lành này, từ xưa đến nay chưa từng thấy. Ta nên hỏi ai? Ai có thể giải đáp được nghi vấn này?”

Đức Di-lặc lại suy nghĩ: “Bồ-tát Bạc Thủ các việc đă làm xong, thông đạt tất cả các pháp, cúng dường vô số chư Phật thời quá khứ, đă từng thân cận Đức Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Hôm nay những hiện tượng tốt đẹp hy hữu này ta nên hỏi ngài.”

Khi ấy cả bốn bộ chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, các Trời, Rồng, Thần, Kiền-đạp-ḥa, A-tu-luân, Ca-lâu-la, Ma-hưu-lặc..., tất cả đều mang tâm trạng phân vân chưa từng có khi thấy cảnh biến hóa do ánh sáng thần túc muôn màu rực rỡ của Bậc Đại Thánh, người nào cũng có ư muốn thỉnh hỏi Đức Thế Tôn để giải tỏa lưới nghi ngờ.

Đức Di-lặc xét tâm tư của hội chúng nên hỏi Bồ-tát Bạc Thủ:

- Thưa Nhân giả! Hôm nay v́ lư do ǵ mà có điềm lành ấy; Đức Thế Tôn phóng ánh sáng lớn chiếu soi mười tám ngàn cơi Phật ở phương Đông, làm cho cả hội chúng đều thấy, nghe được chư Phật thế giới đang thuyết kinh pháp?

Đức Di-lặc dùng kệ hỏi Bồ-tát Văn-thù:

Bồ-tát Văn-thù,

Nay v́ duyên ǵ

Vị Thầy dẫn đạo

Phóng ánh sáng lớn

Muôn màu rực rỡ

Hiện giữa đôi mày

Tướng thần biến chiếu

Soi khắp mười phương

Trời mưa các hoa

Rơi đầy khắp chốn

Hoa Ư, Đại ư

Hoa Nhu nhuyễn âm

Vô số chủng loại

Màu sắc diệu kỳ

Chiên-đàn thơm ngát

Đẹp ư muôn loài

Khắp cả các nơi

Nghiêm tịnh vời vợi

Hôm nay bốn chúng

Vui mừng hân hoan

Cơi Phật nơi đây

Mười phương thế giới

Đều chấn động lên

Đủ cả sáu cách

Ánh quang minh ấy

Chiếu khắp phương Đông

Mười tám ngàn cơi

Xuyên suốt rạng ngời

Thế giới chư Phật

Màu sắc óng vàng

Huy hoàng chói lọi

Tỏa chiếu khắp nơi

Muôn loài khắp chốn

Tất cơ nhờ ân

Trên đến Sắc giới

Vào ngục A-tỳ

Các loài chúng sinh

V́ duyên vô minh

Đắm ch́m sa đọa

Luân chuyển sáu đường

Người chúng hội này

Thấy được nhân duyên

Luân hồi các nẻo

Nay hiện nghiêm tịnh

Hiền minh, hung dữ

Ở giữa các loài

Tôi ở nơi đây

Đều thấy rơ cả.

Lại thấy chư Phật

Cất tiếng oai hùng

Diễn thuyết kinh pháp

Mở bày pháp môn

Trừ vô lượng ác

Cho các chúng sinh

Ca tụng Thánh giáo

Bằng lời dịu êm

Thanh âm thâm diệu

Khiến người vui mừng

Tất cả tự rời

Cảnh giới đă có.

Giảng thuyết thí dụ

Vận dụng vô số

Phân biệt rơ ràng

Đối với pháp Phật.

Tất cả chúng sinh

Tạo bao khổ họa

Phương tiện quyền xảo

Trị già, bệnh, chết

V́ chúng muôn loài

Thuyết pháp tịch diệt.

Tỳ-kheo nên biết,

Mọi người nơi đây

Khốn đốn bần cùng

An ḥa khoái lạc

Tích lũy công đức

Mới gặp Thánh tôn

Chí cầu đạt được

Duyên giác, Nhất thừa.

Khiến cho tất cả

Với đạo nghiệp này

Thấy Phật thù thắng

Và các sách kinh

Hoặc có chí cầu

Trí tuệ vô thượng

Tất cả thế gian

Thấy bao nhiêu h́nh

Muôn loài chúng sinh

Ca ngợi Phật đức.

Nhân giả Văn-thù,

Những điều đă nói

Tôi nêu ra đây

Nay đều nghe, thấy

Ngoài ra vô số

Ngàn muôn ức chúng

Qua lại nơi kia

Tôi đều thấy rơ.

Lại thấy cơi Phật

Không thể tính đếm

Và các Bồ-tát

Như cát sông Hằng,

Số ngàn trăm ức

Không hề suy giảm

Lập chí tinh tấn

Phát triển đạo tâm.

Có người phóng xả

Của cải tài sản,

Hành hạnh bố thí

Vàng bạc châu báu,

Ngọc quư ma-ni

Xa cừ, mă năo

Tôi tớ ngựa xe

Giường ṭa, ghế đẩu

Các vật vô giá

Chuỗi ngọc san hô

Đầy đủ các thứ

Đều đem ban cho

Và để khuyến khích

Phật đạo tối thượng.

Tôi và các loài

Nghe âm thanh ấy

An trụ tán dương

Xe lớn Chánh giác

Dạo khắp ba cơi

Mà không ngăn ngại.

Người người mau chóng

Đạt được nguyện tâm,

Hoặc đem các xe

Mang ra bố thí

Các hoa, kỹ nhạc

Lan can trang nghiêm

Ống tiêu, đàn sáo

Âm tiết vui hay

Bốn việc như thế

Hoan hỷ ban cho.

Làm bố thí này

Tâm không bỏn sẻn

Thê thiếp, cháu con

Xe chở, xe kéo

Hoặc chí phi thường

Cho tay, chân, mạng

Ḷng không luyến tiếc

Đều đem bố thí

Quyết chí mong cầu

Phật đạo Vô thượng.

Bố thí xả thân

Đem cho tất cả

Đầu mắt, phần thân

Không chút thương tiếc,

Mục đích bố thí

Mong thành Phật đạo

Chí nguyện thành tựu

Tuệ giác Như Lai

Bồ-tát Văn-thù,

Tôi thấy vua chúa

Cùng các quyến thuộc

Ra đi xuất gia

Hậu phi trong cung

Quư nhân, thể nữ

Ḍng dơi an ḥa

Cùng đến lễ Phật.

Họ hàng thân hữu

Đều đến Đạo Sư

Thỉnh vấn kinh điển

Với Đấng Pháp Vương,

Bỏ y phục đời

Cạo sạch râu tóc

Khoác áo ca-sa

Dùng làm pháp phục.

Tôi thấy số đông

Các chúng Bồ-tát

Hiện làm Tỳ-kheo

Dừng chân đỉnh núi

Thanh vắng độc cư,

Thông suốt nghĩa Không

Có vi tŕ kinh

Đọc tụng tán thán.

Tôi lại trông thấy

Các chúng Bồ-tát

Tinh tấn dũng mănh

Vào chốn núi sâu.

Tư duy chuyên nhất

Quán sát các tướng

Giảng thuyết phân biệt

Giải minh Phật thừa

Trừ bỏ ái dục

Vĩnh viễn không c̣n

Thường tự tu tập

Mong cầu chánh hạnh,

An trụ nơi đây

Không rời nhàn xứ

Khiến cho thành tựu

Được năm thần thông.

Lại thấy Bồ-tát

Chí khí vững vàng

Hướng về chư Phật

Chắp tay cung kính.

Tâm luôn hoan hỷ

Ca ngợi Phật đức

Dùng muôn ngàn kệ

Tán thán Pháp vương.

Ḷng không sợ sệt

Dũng chí điều ḥa

Rơ ràng phân biệt

Sự nghiệp xuất gia

Thưa hỏi giáo pháp

Đấng Lưỡng Túc Tôn

Nghe rồi tiếp nhận

Ghi nhớ giữ ǵn,

Trước tự tu tập

Sau dạy mọi người.

Nay tôi lại thấy

Đệ tử chư Phật

V́ khắp mọi loài

Giảng pháp vi diệu,

Hiện kết quả lành

Đông vô số lẻ

Tâm tư hoan hỷ

Quy y Chánh pháp

Khuyến tấn khai hóa

Vô số Bồ-tát

Chiến thắng các ma

Và quyến thuộc chủng

Trổi rền vang lên

Tiếng trống Chánh pháp

Lời Bậc Thiện Thệ.

Tôi nay lại thấy

Chư Thiên. Thần, Nhân

Hết ḷng tôn phụng

An trụ nơi ḱa,

Tâm không ỷ lại

Càng thêm lặng không

Thiền định kinh hành

Không có chấp trước

Giống như Sư tử

Hóa độ chúng sinh

Khiến phát đạo tâm

Chúng sinh ở đây

Chắp ấy cúng dường

Tâm thường vui vẻ

Vân tập tự tại,

Lại thấy Phật tử

Sống đời tinh tấn

Xả bỏ dục trần

Thường được an nhàn,

Bền chí kinh hành

Giữa rừng vắng vẻ

Tâm nguyện tiến tu

Siêng cầu Phật đạo.

Pḥng hộ thân, khẩu

Thường hành thanh tịnh,

An trụ giới pháp

Không sợ sinh tử,

Chủ động tự tâm

Các hạnh đủ đầy

V́ giới cấm này

Thức tỉnh bất giác

Con Đấng Tối Thắng

Trụ vào sức nhẫn

V́ kẻ cống cao

Hạ thân khiêm nhường

Hoặc người đánh đập

Mắng chửi khinh khi

V́ cầu tuệ giác

Lặng im không tranh

Tôi nay lại thấy

Các chúng Bồ-tát

Từ bỏ tất cả

Tṛ chơi ca nhạc

Cùng các thế lực

Bà con bạn bè

Giữ tâm kiên cố

Lặng như hư không

Trừ bỏ cấu uế

Rối loạn thân tâm

Chuyên nhất tâm ư

Dứt hẳn ấm cái

Thiền định tư duy

Trăm ngàn ức năm

Lập chí bố thí

Để cầu Phật đạo

Hoặc tự ĺa xa

Chỗ nhiều lợi dưỡng

Trừ bỏ tham ganh

Không c̣n nhớ nghĩ

Cúng dường ẩm thực

Cung cấp đầy đủ

Cho vô số người

Y dược trị bệnh

Hiến dâng tất cả

Yphục tốt đẹp

Đều đem cúng dường

Không có chứa để

Nhiều đến vô số

Cúng Phật, Pháp, Tăng.

Trên đó hóa làm

Trăm ngàn muôn ức

Vật báu trân kỳ

Gỗ thơm Chiên-đàn

Có nhiều sàng tọa

Ngọc sáng kho tàng

Hiện ra trước mắt

Giá trị ngọc đó

Thật là vô lượng

Đều đem hiến cúng.

Lại thấy vườn rừng

Cây lá quả hoa

Sum suê tươi tốt

Đẹp ḷng mọi người

Sớm tối tu hành

Đều đem hiến cúng.

Dâng lên chư Phật

Và các Thanh văn

Để tăng trưởng tuệ

Phẩm vật như thế

Đủ đầy bao thứ

Hân hoan cúng dường

Tự tâm yêu thích

Mà lập đạo hạnh,

Bố thí như vậy

Nguyện cầu tuệ giác.

Hoặc thấy có người

Tuyệ t đối vắng lặng

Xét các báo ứng

Nhiều muôn ức triệu

Huấn dụ vô số

Khiến họ ăn năn

Để xả các báu

Chí cầu Phật đạo

Quán xét rơ ràng

Không bỏn sẻn pháp

Thành tựu tam sự [1]

Lặng như hư không

Lại thấy con Phật

Tâm vô sở trước

Trí tuệ b́nh đẳng

Âm thanh từ ái

Cầu đạo Vô thượng.

Tôi nay lại thấy

Chư Phật nhập diệt

An trụ khai hóa

Nơi chỗ hiện tại

Chúng Đại Bồ-tát

Cung kính phụng thờ

Xá-lợi tối thắng

Không thể tính đếm.

Lại thấy chùa Phật

Vô số ức ngàn

Như cát sông Hằng

Trong vô số cơi

Nguy nga tráng lệ

Các vật hóa hiện

Tối thắng vô cùng.

Bảy báu tự nhiên

Hiện ra thanh tịnh

Đầy đủ hết thảy

Hai mươi lăm vạn

Cờ phướn, lọng che

Mỗi thứ cả ngàn

Chu vi rộng khắp

Đều hai ngàn dặm

Lọng kia tốt đẹp

Tuyệt hảo trang nghiêm

Tỏa các mùi hương

Châu báu tư hiện

Muôn hoa thơm ngát

Kỹ nhạc ḥa vang

La-sát Quỷ thần

Cung kính Thế Tôn

Phật tử chánh tín

Tha thiết biết bao

Dùng để cúng dường

Xá-lợi của Phật

Những ngôi chùa tháp

Tráng lệ nguy nga

Rải khắp hương hoa

Như cây Chú-đạt

Mọi người tại đây

Vô số ức ngàn

Đều trông thấy cả

Muôn màu muôn vẻ

Vô cùng kinh ngạc

Lan khắp mọi người

Muốn thấy tối thượng

Phóng ánh quang minh

Hiếm có cơi nguới

Ánh sáng bao trùm

Diệu kỳ sáng thế

Ly cấu vô lậu

Năng lực hiển bày

Huy hoàng như đây

Thị hiện cơi Phật

Vô số muôn ngàn

Điềm lành hôm nay

Chưa bao giờ có

Đủ loại như vậy

Biến hóa vô cùng,

Xin ngài Văn-thù

Giải thích đầy đủ

Tôi nay muốn nghe

Và các Phật tử

Trong bốn bộ chúng

Thâm tâm vui mừng

Mong chờ Nhân giả

Và nh́n vào tôi

Hôm nay nơi đây

V́ nguyên do ǵ

Phật phóng ánh sáng

Từ đôi chân mày?

Giải tỏa nghi ngờ

Cho họ hoan hỷ.

V́ sao Phật hiện

Ánh quang vô lượng

Biến hóa như thế?

Hẳn có cảm ứng

Chúng hội nơi đây

Mong v́ giải nói

Chánh pháp vi diệu

Đại Thánh chứng ngộ

Nơi chốn đạo tràng

Diễn bày Chánh pháp

Đạo Sư tối thượng

Do v́ duyên ǵ?

Nguyện v́ phân biệt

Các Bồ-tát đây

Vô số trăm ngàn

Và các chúng khác

Muốn thấy cơi Phật

Châu báu tịnh nghiêm

Chư Phật tự hiện

Mắt sáng vô lượng

Các chúng mới học

Đều không do dự

Con Đấng Tối Thắng

Cùng nhau thưa hỏi

Vui ḷng mọi người

Thiên thần, La -sát

Bốn bộ chúng đây

Tất cả ngưỡng trông

Bồ-tát Văn-thù

Cúi xin nói rơ.

Lúc ấy Bồ-tát Văn-thù nói với ngài Di-lặc và các vị Đại sĩ trong hội chúng cùng các thiện nam, tín nữ:

- Theo tôi suy xét th́ nay Đức Như Lai sắp giảng nói chánh pháp vĩ đại, rưới cơn mưa pháp vĩ đại, đánh trống chánh pháp vĩ đại, thổi loa chánh pháp vĩ đại giảng pháp vô lượng. Trong vô lượng kiếp ở quá khứ khi tôi theo hầu chư Phật cũng đă thấy điềm lành này. Các Đức Như Lai cũng phóng ra ánh sáng như thế để báo trước sẽ giảng nói chánh pháp vĩ đại. Do đó, các vị nên biết, chư Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, v́ muốn cho chúng sinh được nghe chánh pháp vĩ đại, nên hiện ra điềm lành này. V́ sao? V́ Đức Thế Tôn muốn làm cho khắp cả mọi loài tẩy sạch nhơ nhớp trần tục, tin hiểu Phật pháp nên mới hiển bày sức thần thông lớn, hiện tướng ánh sáng rộng lớn này.

Tôi nhớ trong vô lượng kiếp lâu xa không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm được. Lúc ấy có Đức Như Lai hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật giảng thuyết kinh pháp, ban đầu, giữa và sau đều thiện, đều phân biệt rơ ràng nghĩa lư sâu xa vi diệu, tu hành phạm hạnh cứu cánh thanh tịnh. Đức Phật v́ hàng Thanh văn mà giảng rơ về bốn thánh đế, để họ vượt qua các tai họa sinh, già, bệnh, chết, lo buồn, được vào vô vi Niết-bàn. Đức Phật v́ chúng Đại sĩ Bồ-tát nêu rơ, phân biệt sáu pháp Ba-la-mật, làm cho họ được Tuệ giác vô thượng.

Này các thiện nam! Sau khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh diệt độ, lại có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Sau khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh này diệt độ, lại có Đức Phật cũng mang hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Như vậy, có tám mươi Đức Phật đều cùng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đều cùng một họ. Tính ra như vậy có đến hai vạn Đức Như Lai, lời chư Phật dạy đều là tối thượng. Hai vạn Đức Như Lai ấy, vị ra đời đầu tiên hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, Đức Phật cuối cùng cũng có hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Các Ngài thuyết kinh phần đầu, giữa và sau đều thiện, phân biệt rơ ràng nghĩa lư sâu xa vi diệu, tu hành phạm hạnh. Chư Phật v́ hàng Thanh văn giảng pháp Tứ đế, Thập nhị nhân duyên và các tai họa của sinh, già, bệnh, chết, lo sầu, khiến cho họ được diệt độ cứu cánh Niết-bàn. Chư Phật v́ các Bồ-tát giảng pháp sáu pháp Ba-la-mật, khiến cho họ được tuệ giác và đạt đạo Vô thượng chánh chân.

Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cuối cùng, khi chưa xuất gia có tám người con. Người thử nhất tên Hữu Chí, thứ hai tên Thiện Ư, thứ ba tên Gia Khuyến, thứ tư tên Bảo Chí, thứ năm tên Tŕ Ư, thứ sáu tên Trừ Mạn, thứ bảy tên Hưởng Ư, thứ tám tên Pháp Ư. Tám vị Thái tử ấy là con của Như Lai, có đầy đủ năng lực để hướng đạo chúng sinh. Lúc ấy mỗi người thống lănh bốn cơi thiên hạ, đất đai trồng trọt ph́ nhiêu, dùng chánh pháp cai trị nên đất nước không có chiến tranh. Khi thấy vua cha bỏ nước đi xuất gia, tu tập và thành tựu quả vị Tối chánh giác, các người con cũng bỏ ngôi vua xuất gia theo. Họ đến chỗ Đức Thế Tôn và đều làm Sa-môn, quyết chí mong cầu đạo Vô thượng chánh chân. Tất cả cùng làm Pháp sư, thường tu phạm hạnh và đă từng gieo trồng các gốc phước đức nơi ngàn vạn ức Đứe Phậ t.

A-dật-đa! Lúc bấy giờ Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh v́ khuyến phát các Bồ-tát hộ tŕ giáo pháp của Phật nên giảng kinh Đại thừa Phương đẳng cho hội chúng nghe. Nói kinh xong, Đức Phật ở giữa hội chúng lặng yên ngồi nhập định Vô lượng chánh thọ, thân và tâm đều không lay động.

Khi Thế Tôn nhập định, trời mưa xuống các loại hoa Ư, hoa Đại ư hoa, Nhu nhuyễn, hoa Đại nhu nhuyễn rải trên Đức Phật và tất cả chúng hội, khắp cơi đất đều chấn động đủ sáu cách, nhân dân trong nước đem hoa trời rải trên Đức Phật. Đệ tử bốn chúng, chư Thiên và các chúng khác vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ việc chưa từng có. Đức Phật thiền định chưa bao lâu th́ từ nơi khuôn mặt oai thần phước đức của Ngài phóng ra một luồng ánh sáng. Ánh sáng ấy chiếu soi mười tám ngàn cơi Phật ở phương Đông, không cơi nào mà không được chiếu sáng. Cảnh giới trong cơi nước của chư Phật đều tự nhiên hiện ra như những cơỉ của chư Phật hiện nay.

Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh khi ấy ở trong hội chúng giảng thuyết kinh pháp cho hai mươi ức Bồ-tát. Các vị Đại sĩ Bồ-tát này đều thấy ánh sáng chiếu khắp thế gian, trong số đó có vị Bồ-tát tên Siêu Quang có mười tám người đệ tử. Trong số ấy có một vị Bồ-tát ưa thích giải đăi, tên là Danh Văn. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh chuyên tâm nhập định, sau khi xuất định, Ngài v́ Bồ-tát Siêu Quang mà giảng kinh Đại thừa Chánh Pháp Hoa. Tất cả các Bồ-tát đều theo hộ tŕ Phật nói pháp. Ngài an tọa một nơi thuyết kinh ấy trong sáu mươi kiếp. Chúng hội thân không lay động, tâm cũng không vọng tưởng.

Đức Thế Tôn thuyết pháp cho hội chúng suất sáu mươi kiếp, tất cả hội chúng nghe pháp thân không mệt mỏi, tâm không lo buồn. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trong sáu mươi kiếp v́ các Bồ-tát giảng giải kinh Phương đẳng Pháp Hoa, rồi ở trong đại chúng, các Phạm vương, Ma vương, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Phạm chí, A-tu-la, Quỷ, Thần, chư Tỳ-kheo… bảo rằng: “Giữa đêm hôm nay, Như Lai sẽ nhập Vô dư Niết-bàn.” Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh thọ kư cho Bồ-tát Thủ Tạng, Ngài bảo các Tỳ-kheo: “Sau khi ta diệt độ, Bồ-tát Thủ Tạng sẽ đạt đạo Vô thượng chánh chân, thành Phật hiệu là Vô Cấu Thể Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Ǵác.”

Sau khi thọ kư xong, ngay giữa đêm hôm ấy Đức Phật nhập Niết-bàn. Tám người con của Đức Thế Tôn Nhật Nguyệt Đăng Minh đều tôn Bồ-tát Siêu Quang làm Thầy, vâng theo lời Thầy chỉ dạy nên đều vững tin nơi đạo Tuệ giác vô thượng, được gặp vô lượng, vô số Đức Phật để tôn thờ, hầu hạ, cúng dường nên đều được thành tựu Chánh giác, vị thành Phật cuối cùng hiệu là Pháp Sự.

Trong số mười tám đệ tử của Bồ-tát Siêu Quang, có một vị Bồ-tát đam mê danh lợi, mong cầu sự cúng dường không biết chán, tham đắm nhiều nơi ba bệnh, đối với kinh pháp không thông suốt mà hay quên mất, lại thích nơi nhàn hạ, không lo tu tập, v́ thế người đệ tử này có tên là Danh Văn. Nhưng vị Bồ-tát này vốn nhờ công đức gieo trồng nơi vô lượng trăm ngàn vạn ức Đức Phật, do cầu nguyện nên được gặp chư Phật để cúng dường.

Đại sĩ Di-lặc! Pháp sư Tỳ-kheo Siêu Quang lúc ấy nay chính là tôi, c̣n Bồ-tát Danh Văn có tánh biếng lười nay chính là Đại sĩ. Do vậy các vị nên biết, thấy Thế Tôn hiện điềm lành phóng ánh sang này, tôi nghĩ rằng: “Hôm nay Đức Thế Tôn sẽ tuyên thuyết kinh Phương Đẳng Chánh Phá p Hoa cho chúng ta.”

Lúc ấy Bồ-tát Văn-thù muốn lập lại nghĩa trên mà nói kệ:

Ta nay nhớ lại

Quá khứ lâu xa

Trong vô số kiếp

Không thể nghĩ bàn

Có Đức Tối thắng

Trí tuệ vô thượng

Danh hiệu Ngài là

Nhật Nguyệt Đăng Minh

Phật ấy gỉảng pháp

Đạt thành vô lượng

Hóa độ chúng sinh

Không thể tính hết

Dạy bảo phát tâm

Vô số Bồ-tát

Chẳng thể nghĩ bàn

Trăm ngàn ức vị

Lúc ấy Như Lai

Có tám người con

Tuổi đều thơ ấu

Thấy Phật thành đạo

Theo Ngài xuất gia

Cùng làm Sa-môn

Trừ bỏ ái dục

Và mọi sở hữu

Bậc Đại Đạo Sư

V́ họ nói pháp

Bản kinh được giảng

Tên Vô Lượng Tụng

Nhưng hiệu Tối Thượng

Đúng nghĩa như thế

Khai hóa mọi người

Số ngàn muôn ức

Phật tuyên thuyết xong

Bản kinh ấy rồi

Năng Nhân Chí Tôn

Ngay trên pháp ṭa

Liền ngồí kiết già

Nhập thiền Tam-muội

Tên Vô lượng tụng

Líền hiện điềm lành

Khỉ ấy trời mưa

Hoa thơm Đại ư

Lại hiện chớp sáng

Sấm lớn vang rền

Chư Thiên, Quỷ, Thần

Ở nơi hư không

Một ḷng cung kính

Đấng Nhân Trung Tôn

Các quốc độ Phật

Tức thời chấn động

Từ nơi giữa mày

Phóng ra hào quang

Sáng chói rực rỡ

Thật vô hạn lượng

Mọi người ngạc nhiên

Cho chưa từng có

Ánh sáng chiếu khắp

Cơi Phật phương Đông

Một vạn tám ngàn

Muôn ức thế giới.

Chính ngay khi ấy

Phật phân biệt rơ

Chỉ cho chúng sính

Cội nguồn chung thủy

Hoặc có cơi Phật

Dựng các lọng báu

Ánh sáng lưu ly

Hoặc như pha lê

Của Phật chiếu soi

Rực rỡ oai thần

Hiện bao nhiêu vẻ

Tốt đẹp trang nghiêm

Chư Thiên, Nhân dân

Và Rồng. Quỷ, Thần

Chúng Càn-thát-bà

Vui chưa từng có

Một ḷng thành kính

Cùng nhau tôn phụng

Các thế giới kia

Đều tự nhiên hiện,

Lại thấy chư Phật

Đều rất tự tại

Thù thắng trang nghiêm

Sắc thân vàng tía

Như ngọc lưu ly

Ở giữa các báu

Phật trong chúng hội

Tuôn mưa giáo pháp

Chúng Thanh văn kia

Đông không kể xiết

Tán thán vô cùng

Đệ tứ chánh tín

Tất cả Đạo sư

Mỗi một thế giới

Của Phật sáng soi

Thảy đều rực rỡ

Thường hành tinh tấn

Giữ giới không phạm

Công đức nhẫn nhục

Cũng như ngọc sáng,

Lại thấy Bồ-tát

Hiện nhiều vô số

Dạo chốn tịch nhàn

Núi rừng đồng vắng

Nhập định tham thiền

Thân tâm an tịnh

Nếu có gia hại

Không nổi hận sân

Các chúng Bồ-tát

Như cát sông Hằng

Trụ trong ánh sáng

Một cách sâu xa

Nghĩ nhớ vô thường

Không sống buông lung

Vui thiền, nhẫn nhục

Không xả nhất tâm

Có thiện nam tử

Trong tất cả thời

Điều phục thân tâm

Tuân hành Phật đạo

Nội quán chân lư

Tâm tư vắng lặng

Phương tiện tùy duyên

Khai hóa muôn loài

Vô số cơi Phật

Rộng thuyết pháp kinh

Đức Phật Thế Tôn

Cảm ứng như thế,

Lại thấy Đại Thánh

Như Bậc Thuyền sư

Phát ra ánh sáng

Che lấp trời trăng

Tất cả chúng sinh

Vô cùng hoan hỷ

Trời người phụng hiến

Và cùng hỏi nhau:

Đó là điềm ǵ?

Từ thiền định xuất

Trong chẳng bao lâu

Đạo Sư tán thán

Vị Bồ-tát kia

Tên là Siêu Quang

Là bậc Pháp sư

Theo Phật giải thoát

Mắt của thế gian

Ai cũng quay về

Phật vui tin tôi

Chỉ bày các tướng

V́ tôi phân biệt

Nói kinh pháp này

Phật thương chúng sinh

V́ thế giáo hóa

Kiên lập khuyến tấn

Cho chúng Bồ-tát.

Nghe Phật chỉ bày

Ca ngợi hân hoan

Khi ấy Thế Tôn

Nói kinh pháp lớn

Thuyết giảng đầy đủ

Trong sáu mươi kiếp

Rồi trên pháp ṭa

Kiết già nhập định

Đức Phật tuyên thuyết

Giáo pháp thù thắng.

Các Đức Phật kia

Đều đă diệt độ

Vi Pháp sư đó

Bồ- tát Siêu Quang

Diễn pháp tối thắng

Thuyết giảng kinh điển

Làm cho các chúng

Đều sinh vui mừng

Cúi xin Đại Thánh

Phân biệt giải nói

Từ trên cơi trời

Đến chốn nhân gian

Giảng thuyết kinh điển

Luận bàn tự tại

Dạy cho chúng hội

Về kinh Pháp Hoa.

Phật bảo Tỳ-kheo:

Ta đă đến lúc

Vào giữa đêm nay

Vào nơi diệt độ

Hăy siêng tu hành

Gỉữ tâm kiên cố

Ta đă giải nói

Dạy bảo kinh pháp.

Đại Thánh thần thông

Khó được gặp gỡ

Nơi vô số ức

Na-do-tha kiếp

Hăy luôn cúng dường.

Vô lượng Phật tử

Bị họa ưu sầu

Khổ đau cùng cực

Khi nghe Thế tôn

Chỉ bày chương cú

Quán sát vô vi

Thực hành lời dạy

Thấy Đấng Nhân Tôn

Vô số chúng sinh

Nhiều không nhớ hết

Được Phật an ủi

Tỳ-kheo chớ sợ

V́ ta Nê-hoàn

Sau khi ta diệt

Sẽ không thấy lại.

Đệ nhị Bồ-tát

Tên là Thủ Tạng

Không c̣n lậu hoặc

Không c̣n tử sinh

Đạt đến cứu cánh

Tuệ giác vô thượng

Thành Đức Phật-đà

Hiệu là Ly Cấu

Cũng tại nơi đó

Vào lúc nửa đêm

Đức Phật nhập diệt

Ánh sáng không c̣n

Xá-lợi của Phật

Phân bố khắp nơi

Tháp miếu được xây

Số nhiều muôn ức

Các vị Tỳ-kheo

Và Tỳ-kheo-ni

Hết ḷng mong cầu

Tuệ giác vô thượng

Số lượng vô số

Như cát sông Hằng

Thường hành tinh tấn

Theo pháp tu tập

Khi ấy Tỳ-kheo

Bồ-tát Siêu Quang

Làm bậc Pháp sư

Giữ ǵn kinh pháp

Một thời gian ngắn

Diễn thuyết chánh pháp

Trọn vẹn thời gian

Trong tám mươi kiếp.

Mười tám vương tử

Theo ngài xuất gia

Đều được giáo hóa

Vững tin chánh pháp,

Các vương tử này

Gặp vô sô Phật

Chí tâm cúng dường

Chư Phật Thánh Tôn

Kính phụng tôn thờ

Diệu pháp vi diệu

Đều được thành Phật

Ở nơi các cơi

Làm Đấng Tự Tại

Thọ tŕ vô lượng

Thứ tự thọ kư

Khiến được Chánh giác.

Ở nơi chư Phật

Đều được giải thoát.

Định Quang Thế Tôn

Thành Phật cuối cùng

Đại Thánh Nhật Nguyệt

Bậc Thầy dẫn đạo

Khai hóa Thánh chúng

Trăm ngàn vô số

An trụ giải thoát

Có đủ uy đức

Pháp sư Síêu Quang

Tức chính là ta.

Lúc ấy có vị

Tánh thường giải đăi

Tham cầu lợi dưỡng

Thân cận bạn bè

Tâm hay mong cầu

Chỉ thích tiếng khen

Hay thường giao du

Các nhà ḍng dơi

Bỏ bê không học

Chẳng đọc tụng kinh

Lúc đỏ chẳng chịu

Học tập tư duy

V́ lư do ấy

Mới có tên này,

Nơi giáo pháp Phật

Muốn được ngợi khen

Tuy nhiên người này

Đă tạo công đức

Thời Phật quá khứ

Dẫu có tỳ vết

Được gặp vô số

Chư Phật Thế Tôn

Tích lũy công đức

Với chư Đại Thánh

Chuyên tu chánh hạnh

Được tối thuận nhẫn

Lại gặp Thích Tôn

Tu hành như vậy

Nên ở tương lai

Vào đời cuối cùng

Sẽ được thành đạo

Vô thượng chánh chân

Thành Đấng Phật-đà

Hiệu là Từ Thị

Giáo hóa chúng sinh

Vô số ức ngàn

Tâm thường dũng mănh

Tự tại giải thoát

An ổn diệt độ

Việc Ngài giáo hóa

Ở trong tương lai

Sẽ là như vậy

Thuở ấy thân tôi

Chính là Pháp sư

Do thế cho nên

Điềm lành như trên

Đờí trước đă thấy

Cảnh như hiện nay

Thế Tôn an trụ

Biến hiện như thế

Nay tôi thẩm quán

Điềm lành hiện nay

Đức Phật Thế Tôn

Vua ḍng họ Thích

Mắt tuệ vô lượng

Hiện điềm tối thắng

Hôm nay muốn nói

Kinh Chánh Pháp Hoa

Tôi ở quá khứ

Đă từng thấy nghe

Biến hiện như vậy

Đầy đủ tất cả

Phương tiện quyền xảo

Của chư Thế Tôn

Nay Đấng Thích Tôn

Kiến lập hưng khởi

Giảng thuyết kinh pháp

Giáo hóa tự nhiên

Người có tâm đạo

Chắp tay kính ngưỡng

Đạo Sư giúp đời

Nay sẽ phân biệt

Tuôn mưa chánh pháp

Giáo pháp Vi diệu

Thấm nhuẩn tất cả

Che phủ mọi loài

Nếu có chư Thiên

Muốn được giải thoát

Ḷng c̣n hồ nghi

Và c̣n do dự

Nếu có Bồ-tát

Ư tầm cầu đạo

Phật sẽ giải trừ

Được trí tuệ Phật.

Phẩm 2: THIỆN QUYỀN

Khi ấy Đức Thế Tôn xuất thiền, bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

- Phật đạo sâu xa vô tận, Tuệ giác vô thượng của Như Lai khó hiểu, khó biết, khó có thể vào. Tuy hàng Thanh văn, Duyên giác từ  muôn ức kiếp lâu xa đă quy kính cúng dường, vô số kiếp đă tạo lập cội lành công đức, tôn trọng phụng tŕ pháp Phật, ân cần lao khổ, tinh tấn tu hành, c̣n không thể thấu hiểu diệu lư của đạo.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Như Lai quán sát nhân duyên sinh khởi hạnh nghiệp của chúng sinh nên dùng phương tiện quyền xảo một cách khéo léo, tùy nghi hướng dẫn điều phục họ, Như Lai dùng trí tuệ phân biệt tất cả pháp, vận dụng vô số phương tiện để cứu độ quần sinh, dùng sức trí tuệ lớn không sợ hăi, nhất tâm, giải thoát, Tam-muội không có hạn lượng. Giáo pháp mà Như Lai đă giảng nhiều không thể tính hết, nhưng Như Lai chỉ lược thuyết mà thôi. Pháp mà Như Lai đă chứng ngộ là pháp hy hữu, cao tột, khó thể suy lường. Như Lai đă thấu tỏ nguyên nhân của các pháp, tự ngộ các pháp từ đâu mà đến, phân biệt hiện tượng của các pháp, tự biết rơ nguồn gốc của chúng.

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên nên nói kệ:

Bậc Thế Hùng khó lường

Trời, người ở cơi thế

Tất cả loài chúng sinh

Không ai hiểu Đạo Sư

Thanh tịnh nói giải thoát

Vắng lặng không sợ hăi

Hành tướng của các pháp

Không một ai biết được.

Vốn từ vô số Phật

Do nương tựa tu hành

Thể nhập nghĩa vi diệu

Hiện thế không phân biệt,

Trải qua vô số kiếp

Tu học theo hạnh Phật

Thành quả đến đạo tràng

Cũng như hành từ mẫn,

Khiến ta được tuệ này

Như chư Phật mười phương

Đầy đủ các tướng tốt

Vẻ đẹp cũng như vậy.

Pháp thân không phô bày

Cũng không c̣n ngôn ngữ

Quán sát toàn chúng sinh

Thế gian không ai sánh.

Nếu thuyết giảng kinh pháp

Có thể hiểu rơ được

Chỉ có chư Bồ-tát

Thường tin hiểu vui làm.

Giả sử các Phật

Chúng đệ tử Ngài

Việc làm đă xong

An trụ giáo pháp,

Khéo hàng phục tâm

Dứt trừ phiền năo

Vẫn chưa đạt được

Trí tuệ vô lượng.

Giả sử nơi đây

Cảnh giới chư Phật

Đều đem bảy báu

Tràn đầy khấp nơi,

Dùng để hiến cúng

Chư Phật chí tôn

Muốn rơ tuệ ấy

Trọn không hiểu nổi,

Gỉả sử mười phương

Thế giới chư Phật

Các bậc Minh triết

Đầy khắp cơi nước,

Và trong hiện tại

Các chúng Thanh văn

Đầy đủ tất cả

Cũng như híện nay.

Hội chúng khi ấy

Cùng nhau suy lường

Trí tuệ Như Lai

Cũng không thể biết

Trí tuệ của Phật

Vô lượng, vô biên

Muốn biết giới hạn

Chẳng thể biết được.

Các bậc Duyên giác

Lậu hoặc không c̣n,

Thông đạt các căn

Nhiếp tŕ tâm niệm.

Giả sử mười phương

Đầy chật cả người

Nhiều như mía lau

Cỏ sậy tre trúc,

Hợp lại với nhau

Cùng chung tư duy

Muốn biết trí Phật

Luận bàn các pháp,

Trải vô số kiếp

Suy niệm đo lường

Cũng không thể biết

Pháp nghĩa chân thật.

Các vị Bồ-tát

Mới phát tâm ư

Nếu được cúng dường

Vô số ức Phật,

Giảng thuyết pháp kinh

Phân biệt nghĩa lư

Tràn đầy khắp cả

Mười phương cơí nước.

Số đó ví như

Lúa mè rừng cây

Khắp cùng thế giới

Nhiều vô số kể,

Kết hợp với nhau

Mà cùng tư duy

Tuệ giác Như Lai

Thấy các pháp tánh

Không thể nghĩ bàn

Vô số ức kiếp

Như cát sông Hằng

Không thể hạn lượng.

Tâm không thay đổi

Trí tuệ siêu việt

Muốn biết pháp ấy,

Vô số Bồ-tát

Đều không thoái chuyển

Chẳng phải cơi này

Trong vô lượng kiếp

Như cát sông Hằng

Nhất tâm chuyên ṛng

Cùng nhau tư duy

Tất cả bọn họ

Cũng không kham nổi.

Trí tuệ chư Phật

Không thể nghĩ bàn

Đoạn hết các lậu

Không thể suy lường.

Chỉ có chư Phật

Mới hiểu hoàn toàn

Phân biệt mười phương

Thế giới chư Phật.

Này Xá-lợi-phất!

Lời Như Lai dạy

Không có thiếu xót

Thấu rơ pháp kia,

Pháp lợi tối thắng

Thông tỏ hoàn toàn

Thuyết nghĩa Vô thượng

Sau thời gían dài.

Hôm nay Như Lai

Bảo chúng Thanh văn

Và Duyên giác thừa

Như chỗ đă lập,

Thoát nguyện buộc ràng

Hưởng được Niết-bàn

Sẽ được khai hóa

Tất cả được độ,

Pháp Phật tôi thắng

Khéo dùng phương tiện

Tuyên thuyết diễn bày

Giáo hóa thế gian

Ta thường độc hành

Độ thoát tất cả

Dùng thị hiện ấy

Nói pháp chân thật.

Khi ấy trong đại chúng có tất cả một ngàn hai trăm vị A-la-hán thuộc hàng Thanh văn đă chấm dứt các phiền năo, biết rơ con đường tụ tập đưa đến giác ngộ, cùng với chúng đệ tử Hữu học Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di thuộc chúng Thanh văn, mỗi vị đều suy nghĩ: “Tại sao hôm nay Đức Thế Tôn ân cần tán thán về phương tiện khéo léo, ca ngợi công hạnh và giáo pháp sâu xa vi diệu của Phật mà ngay cả bậc có trí tuệ cao tột cũng không thể hiểu biết, huống ǵ những vị Thanh văn, Duyên giác. Nếu nay theo lời Đức Thế Tôn vừa dạy th́ pháp ấy không đưa đến Níết-bàn. Tuy Thế Tôn thuyết kinh này nhưng chúng ta không rơ tận cùng ư nghĩa đó như thế nào?”

Tôn giả Xá-lợi-phất biết sự hoài nghi trong ḷng bốn chúng và muốn phá lưới nghi của ḿnh nên thỉnh hỏi Đức Thế Tôn. Tôn giả sửa y phục, cung kính bạch Phật:

- Kính bạch Thế Tôn! Hôm nay v́ sao Thế Tôn ân cần tán dương phương tiện khéo léo của Ngài là pháp sâu xa vi diệu bậc nhất, đạo đức cao vời vợi không có giới hạn?

Tôn giả Xá-lợi-phất dùng kệ thỉnh hỏi:

Thánh Tuệ cao tột

Lâu xa mới dạy

Giải thoát, thiền định

Phụng tŕ vô số

Khen công Đức Phật

Không ai dám thưa

Ca ngợi thật pháp

Ai hiểu ư diệu

Hiển bày Thánh pháp

Tán thán hạnh Phật

Tuệ không thể lường

Xin Phật giảng pháp

Nay chúng hoài nghi

Nghe pháp dứt phiền

Mong cầu giải thoát

Nghe Phật ca ngợi

Hạng cầu Duyên giác

Tỳ-kheo nam nữ

Trời, Rồng, Quỷ, Thần

Kiền-đạp, Hưu-lặc

Tất cả các loài

Cũng đều phân vân

Muốn thỉnh hỏi Phật

Xin Phật giải thích

Cho hàng Thanh văn

Dạy tâm an trụ

Được Phật ngợi khen

Chỉ con bậc nhất

Tâm nay mê mờ

Không tự hiểu được

Con đến Niết-bàn

Lại nghe điều này

Xin gỉảng phân biệt

Diễn âm oai hùng

Lời Phật tuyên bày

Như Sư tử rống

Chúng đệ tử Phật

Chắp tay kính lễ

Muốn nghe chánh pháp

Cúi mong phân biệt

Tám bộ Trời, Rồng

Quỷ, Thần, Chân-đà

Trăm ngàn vô số

Như cát sông Hằng

Ai cũng chắp tay

Cúng dường Thế Tôn

Đều cùng muốn hỏi

Với Đấng Tuệ Giác

Vua trời Đế Thích

Chuyển luân thánh vương

Ai cũng một ḷng

Trăm ngàn muôn ức

Tất cả cung kính

Chắp tay đứng chờ

Mong _muốn được nghe

Con đường hoàn hảo.

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

- Thôi đi, thôi đi, không nên hỏi điều ấy! V́ sao? V́ nếu ta nói pháp ấy th́ cả thế gian, chư Thiên và nhân loại đều sẽ kinh sợ.

Tôn giả Xá-iợi-phất lại thưa:

- Cúi xin Đức Thế Tôn hăy chỉ dạy cho chúng con ư nghĩa của thật pháp. V́ sao? Bởi v́ ở trong chúng hội này có trăm ngàn vô số ức đầy dẫy những loại chúng sinh, kể cả những sâu bọ, muỗi ṃng, côn trùng nhỏ nhít… từ kiếp quá khứ đă từng gặp Phật biết gieo trồng các công đức, nghe lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả sẽ hoan hỷ kính tin, thọ tŕ, phụng hành.

Tôn giả Xá-lợi-phất dùng bài kệ nói:

Nguyện Đấng Nhân Vương

Thương ban lời dạy

Chúng xuấtgia đây

Trăm ngàn muôn ức

Cung kính an trụ

Tin vào Tuệ giác

Tất cả các loài

Thảy đều hân hoan.

Lúc đó Đức Thế Tôn ngăn Tôn giả Xá-lợi-phất ba lần như vậy, bảo Tôn giả chớ nên lập lại lời ấy, bởi nếu Như Lai nói pháp ấy th́ cả thế gian, chư Thiên và nhân loại đều ôm ḷng kiêu mạn hoài nghi, những vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni sẽ rơi vào khốn khổ lớn.

Đức Thế Tôn dùng kệ bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

Thôi thôi đừng hỏi

Pháp của Như  lai

Sâ u xa vi diệu

Những kẻ không hiểu

Giả sử ta nói

Dễ sinh nghi ngờ

Ám độn ngu si

Ôm ḷng kiêu mạn.

Tôn giả Xá-lợi-phất lại thưa:

- Bạch Đức Thế Tôn! Cúi xin Đức Thế Tôn hăy thương xót chỉ dạy. Vô số chúng đây vào thời quá khứ lâu xa đă từng nghe chư Phật giảng dạy, v́ thế hôm nay nếu được nghe và tư duy pháp âm bậc thánh chắc chắn họ có thể kính tin, được an ổn lâu dài, không c̣n nghi ngờ, kiêu mạn.

Tôn giả Xá-lợi-phất nói bài kệ:

Con, trưởng tử Phật

Nay muốn thỉnh cầu

Xin Lưỡng Túc Tôn

Xót thương chỉ dạy

Trong chúng hội này

Vô số chúng sinh

Đều sẽ kính tin

Lời dạy của Phật

Xưa trồng cội đức

Dứt các lưới nghi

Suốt vô lượng kiếp

Từng được dạy bảo

Nay họ chắp tay

Đứng bên cung kính

Chắc chắn hân hoan

Vối pháp nghĩa ấy

Những người như con

Một ngàn hai trăm

Và các chúng khác

Cầu Tuệ giác Phật

Nếu được thấy, nghe

Tin nơi giáo pháp

Tâm sẽ vui mừng

Phát khởi chí lớn.

Bấy giờ Đức Thế Tôn thấy Xá-lợí-phất ân cần thưa thỉnh ba lần, mới bảo với Tôn giả:

- Nay ông đă tha thiết thưa thỉnh đến lần thứ ba, nên Như Lai không thể không nói. Vậy ông hăy lắng nghe, khéo tư duy và ghi nhớ. Ta sẽ giải nói.

Khi Đức Thế Tôn vừa nói xong lời ấy, năm ngàn vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di v́ ôm ḷng kiêu mạn lập tức đứng dậy, rời chỗ ngồi, đảnh lễ Đứe Thế Tôn và bỏ hội chúng mà lui ra. V́ sao? V́ những người đó không tin vào pháp phương tiện khéo léo, lại có tâm tăng thượng mạn, chưa được tự cho đă được, chưa chứng tự cho đă chứng. Họ góp nhặt những vật dụng như dù che, y phục, ngọa cụ... rồi tự đi ra. Đức Thế Tôn vẫn yên lặng không ngăn cản.

Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

- Những kẻ què quặt, lén bỏ hội chúng ra đi, bị âm thanh, mùi vị buộc ràng nên rời khỏi nơi đạo tràng rộng lớn. Này Xá-lợi-phất, những kẻ tăng thượng mạn ấy lui ra cũng tốt. V́ sao Như Lai tuyên thuyết pháp này? Ví như hoa Linh thụy thỉnh thoảng mới xuất hiện một lần, chư Phật tán thán pháp hy hữu này rất lâu mới có. Hội chún phải tin vào lời pháp chân thật sâu xa của Như Lai, Như Lai tùy nghi thuyết pháp sâu xa vi diệu, không hư dối, bao nhiêu âm thanh lời lẽ diễn đạt về pháp, mỗi lời đều đặc thù, là điều mà con người không thể suy niệm được. Pháp ấy chưa ai nghĩ ra được, chỉ có Như Lai mới chứng biết. V́ sao? Bởi v́ điều mà Như Lai ca ngợi, khai sáng cho đời chính là lư do trọng đại duy nhất. Mà tất cả chư Phật thị hiện ra đời. Chư Phật v́ muốn khuyến cho chúng sinh đang vọng tưởng nên xuất hiện ở đời; muốn làm cho chúng sinh chấm dứt vọng tưởng vô minh, mong cầu Phật tuệ mà xuất hiện ở đời; muốn làm cho chúng sinh dứt bỏ vọng tưởng, đạt đến trí tuệ trân quư của Như Lai mà xuất hiện ở đời; muốn đem tuệ giác của Như Lai để giác ngộ chúng sinh vọng tưởng mà xuất hiện ở đời; muốn chỉ bày, làm cho chúng sinh tỉnh thức theo con đường bát chánh, dứt trừ vọng tưởng mà xuất hiện ở đời. V́ thế nên biết, sự xuất hiện của các Bậc Chánh giác đều v́ một mục đích là đem trí tuệ siêu việt mà tạo nên sự nghiệp lớn. Trí tuệ ấy cũng như hư không, v́ tâm đại bi mà xuất hiện ở đời, như chư Phật đă thực hành để hóa độ, làm lợi ích cho chúng sinh cũng lại như vậy. Như Lai thể hiện trí tuệ chân thật thuyết pháp giáo hóa các Bồ-tát, dùng Tuệ giác Phật phân tích, giảng thuyết làm cho họ tiến đến cỗ xe duy nhất là Phật thừa, không hề có cỗ xe thứ hai, huống chi là cỗ xe thứ ba. Chư Phật Thế Tôn trong mười phương thế giới, quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều vận dụng bao nhiêu lời lẽ giáo hóa phương tiện quyền xảo, âm thanh, ngôn từ khác nhau để khai hóa cho tất cả chúng sinh, thuyết pháp khiến họ đều phát tâm Đại thừa, cỗ xe đưa đến Chánh giác và tất cả trí tuệ sáng suốt của Phật.

Xá-lợi-phất! Những chúng sinh đây đều đă cúng dường chư Phật đời quá khứ, cũng từng nghe pháp, tùy theo bản hạnh của họ mà được Như Lai chỉ dạy. Như Lai thấy bản hạnh của chúng sinh không giống nhau, xem xét tâm họ ưa thích những ǵ, khéo dùng phương tiện theo quả báo mà họ đă thọ để giảng pháp nghĩa, đều là pháp Đại thừa Chánh giác b́nh đẳng, đưa đến trí tuệ giác ngộ, đức hạnh toàn thiện, không có thừa thứ hai. Chư Phật trong mười phương thế giới đều như vậy, không có tam thừa.

Xá lợi-phất! Nếu Như Lai nói về sự cấu uế của chúng sinh th́ suốt trong một kiếp cũng không hết được. Nay ta xuất hiện nơi đời ngũ trước xấu ác, đó là:

1. Trần lao.

2. Hung bạo.

3. Tà kiến.

4. Thọ mạng ngắn ngủi.

5. Đang thời kiếp trược.

V́ những điều ấy nên chúng sinh có ít phước đức, tham lam, bỏn sẻn, nhiều cấu uế..., Như Lai phải vận dụng phương tiện nói có ba thừa để khuyến hóa hàng Thanh văn và Duyên giác. Nếu ta dạy về Phật thừa th́ tất cả họ đều sẽ không nghe, không hiểu, không thâm nhập được; sẽ có niệm sai lầm cho rằng chỉ có đạo Thanh văn và Duyên giác là cao tột, sâu xa. Nếu những vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, đă chứng La-hán, tự cho là đă hoàn tất mà không có chí mong cầu Tuệ giác vô thượng, nhất định họ sẽ phỉ báng Phật thừa. Dù có suy niệm ấy, ta vẫn giáo hóa b́nh đẳng. Tuy nhiên sau khi Như Lai nhập diệt, những kẻ nhiều tăng thượng mạn mới biết được. V́ sao? V́ những vị Tỳ-kheo La-hán, nhưng đă chấm dứt các lậu hoặc không có chí mong cầu, nghe kinh điển này mà không tin nhận, khi Như Lai diệt độ, không c̣n hiện diện trước mặt họ nữa; nếu Đấng Đại Thánh diệt độ không thuyết pháp kinh này, khiến cho họ thọ tŕ và tụng đọc kinh phương đẳng, th́ Đức Phật khác, (ban đầu) chắc chắn họ sẽ hồ nghi, nhưng sau đó họ sẽ trọn ḷng tin lời của Như Lai nói là thành thật, chỉ có pháp Nhất thừa không có thừa thứ hai.

Đức Thế Tôn tụng lại nghĩa trên:

Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

Tâm nhiều tăng thượng mạn

Cận sự nam và nĩr

Năm ngàn người không tin

Không tự thấy tỳ vết

Sơ hở thiếu giới hạnh

Bị nhiều điều điên đảo

Nên khởi ư ngu si

Ngược cầu hạnh tạp nhiễm

Đều không phương tiện khéo

Chư Phật định tối thắng

Dược nghe pháp có duyên

Cúng dường Bậc Tịnh Trí

Trụ uy giữa chúng nghiêm

Tất cả đều nhờ ân

Chí nghịch đều thấy ác

Xá-lợi-phất hăy nghe!

Phật, Bậc Nhân Trung Tôn

Biết đúng rơ các pháp

Giảng nói bao nhiêu điều

Khéo dung phuơng tiện

Trăm ngàn muôn ức

Tùy tâm hạnh người

Để mà thuyết pháp

Các việc tội phước

Chúng sinh không đồng

Từ nơi kiếp trước

Theo sự báo ứng

Những chúng sinh đây

Tâm niệm mỗi khác

Tạo biết bao nhiêu

Kết sở ràng buộc

Thấy các nhân duyên

Trăm ngàn muôn ức

Tất cả phẩm loại

Tỳ vết như thế

Đại Thánh Như Lai

Thuyết kinh pháp này

Lời dạy chí thành

Không hề hư dối

Từ xưa dẫn dụ

Vô số bao nhiêu

Những điều ta nói

Đều v́ phân biệt

Có người không ưa

Lời Bậc Chánh Giác

Nơi vô số Phật

Không tạo lập hạnh

Ngu si sinh tử

Bị nhiều khổ họa

Cho nên v́ họ

Hiện nói Niết-bàn

Đại Thánh chuyển pháp

Vận dụng phương tiện

Để khuyến hóa người

Khiến vào Phật tuệ

Theo lời Phật dạy

Hưng thạnh thế gian.

Ta trước chưa từng

V́ họ thị hiện

V́ sao ngu mê

Gặp Bậc Đạo Sư

Tự thấy nhàm chán

Chính v́ phân biệt

Nay mới được nghe

Diễn bày b́nh đẳng

V́ thế mới nói

Trí giác của Phật

Trong pháp của ta

Những người mới học

Phật dùng Thánh tuệ

Phương tiện quyền biến

Như Lai phân biệt

V́ muốn khai hóa

Cho các chúng sinh

Nên dạy nghĩa ấy

Muốn biết Phật đạo

Thường luôn thanh tịnh

Vui tin Thánh điển

Thật là vi diệu

Ở chỗ chư Phật

Việc làm đă xong

V́ những vị ấy

Nói pháp Phương đẳng

Chí tánh thuận ḥa

Đầy đủ các hạnh

Gần gũí Thánh giác

Rồi v́ họ nói

Đạt đức sâu rộng

Họ ở vị lai

Xót thương từ mẫn

Tất cả nghe pháp

Ca ngợi vui mừng

Chúng ta thành Phật

Cũng sẽ như vậy

Nhờ nhân duyên ấy

Đời đời đoan nghiêm

Và luôn học tập

Kinh Phương đẳng này

Ai vui thích nghe

Thánh giáo tuyệt diệu

Những người như thế

Là đệ tử Phật

Giả sử được nghe

Một câu kệ Phật

Đều thành Chánh giác

Không có nghi ngờ

Phật đạo có một

Chưa từng có hai

Huống ǵ trong đời

Lại có ba thừa

Trừ khi Như Lai

Phương tiện tuyên thuyết

Ta dùng Phật thừa

Khai hóa thuyết pháp

Muốn được giảng nói

Tuệ Phật sâu xa

Khéo dung phương tiện

Trí sáng của Phật

Chỉ có Nhất thừa

Đâu thể có hai

Những người trí thấp

Cần cầu thấng pháp

Tuệ giác Như Lai

Thường luôn như thế

Đến được quả Phậr

Chẳng ai dám nghĩ

Phật lực nhất tâm

Mở cửa giải thoát

An trụ chúng sinh

Vào pháp Vô thượng

Chư Phật tối thượng

Không có tỳ vết

Không ai sánh cùng

Hiện trí b́nh đẳng

Chỉ dạy như vậy

Pháp lành chúng sinh

V́ vậy Thế Tôn

Khuyế n lập thừa ấy

Nơi chốn an ổn

Khuyên siêng kính ngưỡng

Cảnh giới khắp nơi

Tại đó tu hành

Đoạn trừ tất cả

Các pháp tham tàn

Nên hiệu là Phật.

Đấng đại dũng mănh

Nay đă tạ o lập

Vô số tướng h́nh

Quyến thuộc bao quanh

Diễn ánh sáng pháp

Vô số chúng sinh

Trăm ngà n muôn ức

V́ họ giảng pháp

Pháp ấn tự nhiên.

Này Xá-lợi-phất!

Ta thấy như vậy

Hôm nay nơi đây

V́ khắp quần sinh

Hiện ba hai tướng

Dung mạo diệu kỳ

Thân tâm tự tại

Không ǵ ngăn ngại.

Ta đă quán niệm

Theo chỗ nhớ nghĩ

Nay cũng như xưa

Ai có chí nguyện

Đều được viên thành

Sâu xa vi diệu

Phân biệt giảng nói

Đồng đến Phật vị.

Này Xá-lợi-phất!

Lời Phật chí thành

Mọi việc làm v́

Giác ngộ chúng sinh.

Giả sử ta nói

Không thể hiểu rơ

Không thể tiếp nhận

Lời thiện chí thành,

Như Lai suy nghĩ

Những kẻ như đây

Ở trong quá khứ

Chưa từng tu tập

Hôm nay đến lúc

Nguyện xưa đă thành

Đoạn trừ ái dục

Trừ mưa ám chướng

Chúng sinh đắm dục

Đọa vào đường ác

Ở nơi uế nhiễm

Các niệm xấu xa

Và pháp vô minh

Thường luôn tăng trưởng

Những người phước mỏng

Bị họa khổ năo

Và các tà kiến

Bức bách buộc ràng

Chấp có thế này

Chấp không thế khác

Nương theo đầy đủ

Sáu mươi hai kiến

Thường ở nơi đây

Cố chấp không bỏ

Thế lực mong manh

Ḷng luôn lo sợ,

Chưa từng được nghe

Phạm âm của Phật

Thưởng phải đọa lạc

Khôn ĺa ba nẻo

Trăm ức ngàn đời

Chắng hiểu giáo pháp

V́ những người ấy

Như Lai phương tiện

Tuyệt diệu vô cùng

Dạy họ diệt khổ

Đoạn tận cội nguồn

Phiền năo tà kiến

Của các chúng sinh

Phật chỉ bày họ

Khiến đến Niết-bàn,

V́ vậy Như Lai

Khai thị diệt độ

Khiến tất cả pháp

Đều được tịch tĩnh.

Lại nữa quá khứ

Đệ tử chư Phật

Nên trong tương lai

Thành Bậc Tối Thắng

Ta nay vận dụng

Phương tiện như thế

Khiến họ đừng nghĩ

Nên dạy Tam thừa

Nhưng chỉ có một

Không có hai, ba

V́ vậy Thế Tôn

Lại nói Nhất thừa

Có vô sô người

Khởi niệm hoang mang

Suy nghĩ rối rắm

Do dự nghi ngờ

Lời Như Lai dạy

Trọn không đổi khác

Phầt thừa duy nhất

Chưa từng có hai

Từ xưa đến nay

Đạo sư cơi đời

Vô lượng chư Phật

Đă nhập Niết-bàn

Thuộc thời quá khứ

Vô số kiếp qua

Tính toán suy lường

Không thể hết được

Tất cả Thế Tôn

Tối thượng cơi người

Giảng nói kinh pháp

Vơ lượng thanh tịnh

Đă dùng vô số

Báo ứng ví dụ

Vận dụng phương tiện

Muôn ức trăm ngàn

Rộng v́ chúng sinh

Thị hiện Nhất thừa

Cho nên thuyết đạo

Độ người chưa độ

Thường giảng cho người

Trí tuệ b́nh đẳng

Khai hóa muôn loài

Trăm ngàn muôn ức

Phương tiện khác nhau

Vô số Đức Phật

V́ giảng phân biệt

Chân lư cao tột

Bản tánh thanh tịnh

Mới tin hiểu được

Hoặc tại trên trời

Thế gian cũng vậy

Có ai nghe kinh

Nghe xong suy ngẫm

Những chúng sinh đó

Đạt được an ổn

Thường hành bố thí

Giới hạnh đầy đủ

Nhẫn nhục không thiếu

Thường hành b́nh đẳng

Tinh tấn nhất tâm

Tu thiện dũng mănh

Nơi kinh điển này

Tuân giữ trí tuệ

Hoặc là tạo lập

Bao nhíêu phước đức

Th́ những người ấy

Sẽ thành Phật đạo.

Ta có diệt độ

Nơi chỗ Như Lai

Vào thời gian đó

Tất cả chúng sinh

Nhẫn nhục thiền định

An lạc vô cùng

Th́ những người ấy

Sẽ thành Phật đạo.

Nếu ai cúng dường

Xá-lợi chư Phật

Bậc Thánh Tối Thắng

Khi Phật diệt độ

Xây nơi thờ Phật

Vạn ức trăm ngàn

Vàng ṛng bạc trắng

Lưu ly thủy tinh

Hoặc dùng mă năo

Tạo dựng chùa tháp

Xà cừ, hổ phách

Và ngọc ma-ni

Hoặc dùng bùn đất

Tạo lập h́nh tượng

Những người như thế

Đều thành Phật đạo.

Giả sử dùng đá

Xây dựng chùa Phật

Hoặc dùng Chiên-đàn

Hay gỗ mật hương

Tạo thành chùa tháp

Lập tôn tượng Phật

Chạm gỗ điêu khắc

Vẽ hoa trang hoàng

Hoặc người giữ giới

Tha thiết chí thành

Hoặc lại tạo dựng

Chùa tháp cao đẹp

Hoặc ở trong nhà

Tụng đọc kinh điển

Hay nơi hoang dă

Hoặc chốn hang sâu

V́ muôn ức người

Rống tiếng sư tử

Hiện ở mười phương

Các chùa tháp Phật

Đồng tử ca múa

Nơi có Xá-lợi

Những người như thế

Sẽ thành Phật đạo.

Hoặc v́ Như Lai

Dùng báu tạo tượng

Ba mươi hai tướng

Thù thắng tốt đẹp

Giả sử có người

Tụng kinh nói nghĩa

Những người như thế

Sẽ thành Phật đạo.

Hoặc v́ Như Lai

Tạo lập h́nh tượng

Dùng đến bảy báu

Đường đi tốt đẹp

Ánh sáng rạng ngời

Chiếu khắp chúng sinh

Những người như thế

Sẽ thành Phật đạo.

Hoặc lại dùng đồng

Ngọc bích vẽ khắc

V́ Đại Thánh Tôn

Tạo h́nh tuyệt diệu,

Hoặc đem văn kinh

Chép trên lụa trắng

Những người như thế

Sẽ thành Phật đạo.

Hoặc sửa chùa hư

Tô lại h́nh tượng

Công đức tín tâm

Có trăm phước tướng

Xuất gia học pháp

Sao chép Phật kinh

Những người như thế

Sẽ thành Phật đạo.

Giả sử mỗi người

Làm việc kỳ lạ

Bỏ hết tất cả

Ca múa vui mừng

Đồng tử Bồ-tát

Thông đạt giải nghĩa

Không nói lời đùa

Cũng không dối trá

Tất cả v́ muốn

Thể hiện ḷng Từ

Những người như thế

Sẽ thành Phật đạo.

Tức khiến độ được

Muôn ức quần manh

Vô số Bồ-tát

Thần thông Tam-muội

Giả sử tất cả

Thờ cúng Xá-lợi

Tạo lập chùa tháp

Vẽ họa h́nh tượng

Đắp, sửa, trang hoàng

Viết kinh lên vách

Dâng cúng hoa hương

Rải trên tháp tượng

Lại đem kỹ nhạc

Ca tụng Phật đức

Đàn, trống, múa ca

Tiết tấu dịu ḥa

Ca ngợi vui mừng

Tỏ ḷng tôn kính

Hoặc làm các việc

Tu bổ cúng dường

Đàn cầm, năo bạt

Đàn bầu, tỳ bà

Ống tiêu, ống sáo

Vui xướng diệu âm

Đều v́ nhất tâm

Không có phiền năo

Do duyên ấy nên

Đều vui an tịnh

Hoặc đem nước rưới

Quét sạch chùa tháp

Dùng nước sạch trong

Nước mật, nước quả

Tạp hương đất sét

Trổi các nhạc khí

Lắng ḷng quy mạng

Cúng Bậc Tối Thắng

Đem bao nhiêu vật

Dâng cúng xá-lợi

Như Lai diệt độ

Cung kính ít nhiều

Giả sử một lần

Đánh trống trổi nhạc

Những người như thế

Đều thành Phật đạo.

Giả sử tịnh tâm

Chiêm ngưỡng tượng vẽ

Cầm một bông hoa

Dâng lên tượng đắp

Tỏ ḷng cung kính

Tin tưởng không nghi

Dần dần sẽ gặp

Vô số ức Phật.

Lại có những người

Chắp tay trước tháp

Dù chỉ một lần

Nhiễu quanh hướng về

Lễ bái Đại Thánh

Cúi đầu ca ngợi

Làm những việc ấy

Thân không cấu nhiễm

Sẽ dần dần gặp

Vô số ức Phật

Với chư Như Lai

Tạo nhiều nghĩa lợi.

Giả sử có người

Cúng dường Xá-lợi

Chỉ đọc lời rằng:

Nam-mô Phật-đà

Ai tâm loạn động

Nếu nói lời ấy

Những người như thế

Sẽ thành Phật đạo.

Nhân duyên diệt độ

Dứt trừ lửa độc

Những người như thế

Sẽ thành Phật đạo.

Ở trong hội chúng

Xây dựng niềm tin

Lúc ấy an trụ

Cứu giúp muôn loài

Giả sử có người

Nghe danh pháp này

Những người như thế

Sẽ thành Phật đạo.

Vào thời tương lai

Vô số ức Phật

Không thể nghĩ bàn

Không thể suy lường

Chư Phật Tối Thượng

Thầy của cơi đời

Sẽ v́ họ giảng

Trí tuệ quyền biến

Các bậc Đại nhân

Dùng phương tiện khéo

Sẽ được thành Phật.

Đạo sư cơi đời

Sở dĩ khai hóa

Muôn ức chúng sinh

Thiền định trí tuệ

V́ trừ lậu nhiễm

Được nghe pháp ấy

Không có một ai

Tất cả mọi loài

Đâu không giác ngộ

Pháp chư Đại Thánh

Đều theo nguyện xưa

Khi hành Phật đạo

Giải thoát hoàn toàn

Vô lượng pháp môn

Ức ngàn vô số

Đến lúc cuối cùng

Mới v́ thuyết giảng

Các Đấng Chí Tôn

Thường tuyên diệu pháp

Đó là gặp được

Chánh giáo chư Phật

Các pháp vốn tịnh

Thường hành tự nhiên

Các nghĩa lư này

Là Phật khai hóa

Chỉ Bậc Túc Tôn

Mới phân biệt giảng

Xướng dạy giáo pháp

Nghĩa lư Nhất thừa

Pháp làm định tâm

Chí giữ Giới luật

Thường ở thế gian

Tán tụng diễn giảng

Cùng nhau ngợi ca

Phương tiện khéo léo

Chư Phật Tối Thắng

Ư chí quảng đại

Là chỗ cúng dường

Trời người hướng đến

Chư Phật hiện tại

Như cát sông Hằng

Muốn lợi an ổn

Cho khắp quần sính

Bậc Đẳng Chánh giác

Cũng như chư Phật

Điều Phật diễn nói

Phương tiện quyền biến

Dạy bao nhiêu điều

Mở bày vào đạo

Đều cùng tán thán

Đạo Nhất thừa kia

Nơi chốn vắng lặng

Không có hai thừa

Phật biết chúng sinh

Công đức tu tập

Từ đời quá khứ

Nương theo chí tánh

Tinh tấn chọn lựa

Và xét cội nguồn

Người chưa giải thoát

V́ họ phân biệt

Các Đấng Đạo sư

Dùng nhiều nhân duyên

Lời lẽ dẫn dụ

Chỉ v́ thị hiện

Soi xét chúng sinh

Giúp họ an vui

Dùng bao ngôn từ

Để khai hóa họ

Nay ta cũng thế

Là vừa cơi người

Mở cho chúng sinh

Pháp lợi, an ổn

Dùng các âm thanh

Trăm ngàn muôn ức

Chỉ v́ hiển bày

Đạo lớn của Phật

Như Lai thuyết pháp

Dùng bao phương tiện

Biết các chúng sinh

Tâm họ ưa thích

Bao nhiêu sắc tượng

Khiến họ vui vẻ

Duyên trí tuệ ấy

Thuận theo đạo lực

Ta là Pháp Vương

Quản khắp thấy rơ

Những kẻ ngu mê

Ĺa đức trí tuệ

Đoạ vào sinh tử

Rơi hang hiểm sâu

Không được giảí thoát;

Đời sau gian nan

Bị ái dục ràng

Rong ruổi tử sinh

Bụi trần lao nhọc.

Hôm nay tự tại

Đại Thánh oai thần

Biết chỗ mong cầu

Các pháp chưa từng

Đưa đến khổ họa

Các loại quẩn manh

Ch́m trong sáu nẻo

Chấp vào tà kiến

Không thể thoát ra

Khổ năo dẫy đầy

Lạc vào đường hiểm.

Ta phát đại Từ

Thương kẻ ngu si

Đến chỗ đạo tràng

Ngồi nơi an ổn

Trải cỏ làm ṭa

Trong suốt bảy ngày

Tư duy suy nghĩ:

“Phải t́m pháp ǵ

Chấm dứt khổ đau

Kiêu mạn cơi đời?”

Quán sát đại thọ

Mắt không hề chớp.

Ta lại kinh hành

Quanh đại thọ ấy

Do tuệ thù thắng

Được đạo hy hữu

Chúng sinh luân chuyển

Tronh đại vô minh.

Khi ấy Phạm thiên

Bỉết được ư Phật

Đế Thích, Tứ thiên

Các trời Hộ thế

Đại Tự Tại thiên

Và Thiên chúng lành

Vô số ức ngàn

Cùng nhau biết vậy

Tất cả chắp tay

Cung kính đảnh lễ.

Như Lai suy nghĩ:

“Nên làm thế nào

Nếu ta tán dương

Đạo đức của Phật

Những kẻ mê mờ

Không chịu tin theo

Những kẻ ngu si

Sẽ sinh hủy báng

Đă hủy báng rồi

Rơi vào phi pháp

Ta trước chưa từng

Nói pháp kỳ diệu

Thường vui việc khác

Nên dạy ra sao?

Ta xem việc làm

Các Phật quá khứ

Lúc ấy các Ngài

Khéo dùng phương tiện

Nay ta cũng nên

Đem Phật đạo ấy

Phân làm ba thừa

Mà khai hóa họ.”

Khi mới thàn đạo

Ta nghĩ như vậy

Chư Phật Thế Tôn

Ở khắp mười phương

Đều tự hiện thân

Các Bậc Thánh ấy

Ca ngợi: Lành thay!

Chúng ta ca ngợi

Tán thán Năng Nhân

Thầy của cơi đời

Đó là chánh pháp

Phải nên vâng giữ

Phải nên tư duy

Khéo dùng phương tiện

Chư đại Thánh điển

Cũng học cứu đời,

Chúng ta là Phật

Noi theo Như Lai

Phân làm ba thừa

Mà khai hóa chúng

V́ kẻ trí nhỏ

Hạ liệt yếu mềm

Nghe chư Phật dạy

Không thể tự tin.

Do vậy chúng ta

Mới t́m cách giúp

Dùng quyền phương tiện

V́ họ thị hiện

Tán thán ngợi khen

Quả vị họ chứng

Và lại khuyến khích

Vô số Bồ-tát.

Lúc ấy Như Lai

Nghe tiếng ngợi ca

Liền hiểu rơ ràng

Lời của chư Phật

Các Đấng Chí Tôn

Tâm sinh hoan hỷ

Đấng Đại Thần Thông

Phân biệt danh sắc

Lúc đó mọi người

Sẽ tuân hành đạo

Theo lời giảng dạy

Của chư Đạo Sư.

Tỳ-kheo, lúc ta

Sinh ở cơi người

Giữa chốn phàm phu

Cũng tu pháp ấy

Này Xá-lợi-phất!

Khi hiểu điều ấy

Ta liền đi đến

Nước Ba-la-nại

Tức thời tập hợp

Các vị Tỳ-kheo

Chúng hội muốn biết

Pháp Phật khéo dùng

Đúng thời Như Lai

Chuyển bánh xe pháp

Phát khởi tuyên dương

Diệt độ Niết-bàn

Và quả La-hán

Pháp âm tán thán

Như Lai ca tụng

Đức của Thánh chúng

Ta ở giữa họ

Thuyết kinh điển này

Tất cả đều đến

Nương tựa Thế Tôn

Cùng nhau chắp tay

Đứng thật cung kính

Như Lai phương tiện

V́ khấp muôn loài.

Khi ấy Thế Tôn

Suy nghĩ như vầy:

“Nay đă đúng thời

Ta thuyết tôn pháp”

Sở dĩ Như Lai

Xuất hiện thế gian

Là để giảng nói

Phật thừa tối thượng

V́ kẻ ngu si

Khởi bao vọng tưởng

Nếu nói pháp ấy

Ít kẻ tin theo

Kiêu mạn cống cao

Không chịu vâng nhận

Nhưng mà pháp này

Bồ-tát sẽ nghe

Vui theo lời Phậ t

Dũng mănh tu tŕ

Tất cả rang buộc

Đúng thời đoạn dứt.

Hôm nay ta nói

Pháp lớn tối thượng

Chính v́ khuyên nhắc

Vào tuệ giác Phật,

Con của chư Phật

Được gặp pháp này

Nhân đây tin hiểu

Thuận hành pháp luật

Một ngàn hai trăm

Chư vị La-hán

Các lậu đă dứt

Đều sẽ ở đây

Thành tựu Phật đạo.

Cũng như xưa kia

Chư Phật Đại Thánh

Cũng ở tương lai

Là pháp tối thắng

Ta cũng như vậy

Trước bỏ vọng tưởng

Sau đó mới đến

Giảng pháp Phật thừa

Thời gian rất lâu

Thế gian mới có

Bậc Trí cao vời

Khai hiển Thánh đạo

Mắt tuệ giải thoát

Đă hiện trong đời

Tuyển chọn hy hữu,

Phật giảng pháp ấy

Trong ức trăm ngàn

Vô lượng số kiếp

Nay mới được gặp

Như thời tượng pháp.

Giả sử Bồ-tát

Được gặp kinh này

Hoặc lại được nghe

Phật đạo Tôn quư

Như hoa Linh thụy

Lâu lâu mới thấy,

Khi thấy được hoa

Ai cũng yêu thích

Sắc hoa tuyệt diệu

Vui đẹp khó có

Trên trời dưới thế

Bậc Thánh Vô thượng

Pháp đại Tôn quư

Thật là trân kỳ.

Giả sử có người

Thuyết giảng kinh này

Một lần cất tiếng

Hoan hỷ khuyên răn

Là đă cúng dường

Tất cả chư Phật

Tâm của người ấy

Không loạn, hoài nghi.

Ta là Pháp vương

Giáo hóa cùng khắp

Trong pháp của ta

Tất cả Thanh văn

Ta đều khuyến khích

Tuân theo Phật đạo.

Này Xá-lợi-phất!

Và các Thanh văn

Hiện đang ở đây

Đều đang im lặng.

Các Bồ-tát kia

Tâm trí dũng mănh

Mật tŕ pháp này

Chớ nên vọng nói.

V́ sao ở đời

Có năm vẩn đục

Hoặc có chúng sinh

Tâm ác, chí thấp

Tham dục ngu si

Và thích phỉ báng

Những hạng như thế

Không thể đạt đạo;

Nếu trong tương lai

Được nghe pháp này

Phật thừa duy nhất

Của Như Lai dạy,

Nếu lại có người

Nghe pháp tối thắng

Phỉ báng kinh này

Liền đọa địa ngục.

Chỉ có những ai

Hổ thẹn, thanh tịnh

Chí nguyện phát tâm

Tuân theo Phật dạy

Ngộ pháp Đại thừa

Phước đức vô lượng,

Chư Phật Thánh trí

Liền hiện trước mắt

Bậc Thầy thế gian

Giảng pháp như vậy

Phương tiện tùy nghi

Muôn ức trăm ngàn

Phân biệt vô số

Lại không nhớ nghĩ

Nếu ai không học

Không thể hiểu thấu

V́ thế biết rằng

Rơ lời chân chánh

Bậc Thánh ra đời

Thuận tu tuệ sáng

Đoạn các hoài nghi

Dứt trừ do dự

Hoan hỷ bền chí

Đều sẽ thành Phật. 

[1] 1 Tam sự 三事 c̣n gọi là tam lực, tam niệm lực gồm: 1. Đạt thệ nguyện lực: sức nhiếp hóa đưa chủng sinh đến quả vị Phật. 2. Tam-muội định lực: Năng lực thiền định của Phật. 3. Bản công đức lực: Sức công đức do tu tập trong vô số kiếp (Phật Quang Đại từ điển, Phật Quang Sơn xuất bản, q.1 , tr 563, 1989).

HẾT QUYỂN 1

 

 back_to_top.png   next.png

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0