佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0605

KINH THIỀN HÀNH PHÁP TƯỞNG

Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng Pháp sư An Thế Cao,người nước An Tức

Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

-o0o-

        Nghe như vầy:

        Một thời, Đức Phật du hóa tại khu vườn rừng Kỳ-đà cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. Phật bảo các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo đều lắng nghe lời dạy của Đức Phật. Phật dạy:

        -Nếu chỉ trong một khoảnh khắc, quán xét về tưởng chết, suy nghĩ tất cả nếu có thân đều phải chết, gọi là tinh tấn thực hành thiền định. Làm đúng như lời Đức Phật dạy, không phải là kẻ ngu si chỉ biết nhận thức ăn của người trong nước bố thí, huống nữa là thực hành nhiều.

        Nói tóm lại, nếu nhớ nghĩ về tưởng bất tịnh, dơ uế, tưởng ăn uống, tưởng tât cả thế gian không có ǵ an vui, tưởng về vô thường, tưởng vô thường là khổ, tưởng về khổ chẳng phải là thân, tưởng chẳng phải thân là không, tưởng xa ĺa, tưởng từ bỏ dâm, tưởng diệt hết, tưởng vô ngă.

        Quán tưởng thây chết là thức ăn của các loài trùng.

        Quán tưởng máu huyết chảy ra.

        Quán tưởng thây chết śnh trướng.

        Quán tưởng thây bầm tím hư nát.

        Quán tưởng mùi hôi của thịt bị thối rữa.

        Quán tưởng về tóc rụng, thịt tan.

        Quán tưỏng tất cả trói buộc đều được mở ra.

        Quán tưởng đốt xương tan hoại.

        Quán tưởng xương biến thành màu đỏ, trắng, khô đen cũng như màu chim cưu.

        Quán tưởng về xương mục nát làm tro.

        Quán tưởng về thế gian không có chỗ hướng về.

        Quán tưởng về thế gian không bền chắc.

        Quán tưởng về thế gian là xa ĺa.

        Quán tưởng về thế gian là tối tăm.

        Quán tưởng về thế gian khó nhẫn chịu.

        Quán tưởng đời là uổng phí không thuận hợp.

        Quán tưởng đời là tai họa đáng lo sợ nên nhàm chán.

        Quán tưởng Niết-bàn là chỗ quay về của tất cả thế gian.

        Này các Tỳ-kheo! Nếu trong một khoảnh khắc, tư duy nhớ nghĩ về những việc của các tưởng này đều là tinh tấn thực hành, làm đúng lời dạy của Đức Phật, không phải là kẻ ngu si chỉ biết nhận thức ăn của người bố thí, huống nữa là có khả năng thực hành nhiều, cho nên có thể nhớ nghĩ thực hành tưởng về các pháp.

        Phật thuyết giảng kinh này xong, tất cả Tỳ-kheo đều hoan hỷ thọ tŕ.

KINH THIỀN HÀNH PHÁP TƯỞNG

 

 

back_to_top.png

 

 

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0