Phật thuyết kinh Tc Mạng Tr đ-ra-ni
Đại sư Php Hiền phụng chiếu dịch từ Phạn ra Hn văn
Sa-mn Thch Vin Đức dịch ra Việt văn (1975)

Bấy giờ đức Thế tn bảo A-nan rằng: "C đ-ra-ni tn l Tc Mạng Tr. Nếu c chng sanh nghe đ-ra-ni ny m hay ch tm thọ tr, th bao nhiu nghiệp tội cực nặng trong một ngn kiếp thảy đều tiu diệt. Nếu c thể cả đời thọ tr khng gin đoạn, người đ trong bảy trăm ức đời thường biết tc mạng". Đức Thế tn liền ni đ-ra-ni rằng:

Na m la đt-na thất cật n Đt tha nga đa d A la-hạt đế tam miệu ngật tam một đ d Đt nnh tha m la đt-n la đt-n T la đt-n La đt-nỗ nạp b vị Ma hạ ra đt-na chỉ ra ni Ra đt na tam b vị ta-phạ ha. (1)

Bấy giờ A-nan nghe Phật tuyn ni khiến cc chng sanh được Tc Mạng Tr đ-ra-ni rồi, khen ngợi chưa từng c, hoan hỉ v lượng, lễ Phật lui về.

Phật thuyết kinh Tc Mạng Tr đ-ra-ni (hết)

Sa-mn Thch Vin Đức dịch ra Việt văn năm 1975, dị bản, chưa bổ sung, chưa hiệu đnh.

(1) Ghi ch Đại sư Php Hiền cn dịch một bản Tc Mạng Tr đ-ra-ni m nguyn văn như sau:

Na mồ B nga phạ đế A s t dạ d Đt tha nga đ d A ra ht đế Tam miệu ngật tam một đ d Đt nĩnh tha. m t st duệ t st duệ t st d phạ ra na Vĩ du đạt nễ Ta phạ ha.

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0