佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0600

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Đời Đại Đường, Tam tạng Thật-xoa-nan-đà,người nước Vu Điền

Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

o0o

Tôi nghe như vầy:

        Một thời, Đức Phật ngụ ở cung điện của Long vương Ta-kiệt-la, cùng với chúng đại Tỳ-kheo tám ngàn vị và ba vạn hai ngàn Đại Bồ-tát đều vân tập đến đông đủ.

        Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Long vương:

        -V́ tâm tưởng của tất cả chúng sinh sai khác nên tạo nghiệp cũng khác nhau. Do đấy, cho nên có sự lưu chuyển trong các đường.

        Này Long vương! Ông có thấy các thứ h́nh sắc chủng loại đều khác nhau ở trong hội này và trong biển cả chăng? Tất cả như vậy đều do tâm tạo ra nghiệp của thân, nghiệp của miệng, nghiệp của ư hoặc thiện hoặc ác mà thành. Nhưng tâm th́ không có h́nh sắc, chẳng có thể nhận thấy được, chỉ là hư vọng, do các pháp tập hợp lại mà phát sinh, hoàn toàn không có chủ tể, không có ngă và ngă sở đều tùy theo nghiệp nên hiện ra khác nhau, nhưng thật sự trong đó không có chủ thể tạo tác. Do vậy, tất cả các pháp đều chẳng thể nghĩ bàn, tự tánh như huyễn.

        Người có trí tuệ biết như vậy phải nên tu tập nghiệp lành. Do đấy, nên sinh ra các uẩn, xứ, giới, thảy đều đẹp đẽ, người nh́n không nhàm chán.

        Này Long vương! Ông hăy nh́n sắc thân của Như Lai! Thân này do trăm ngàn ức phước đức sinh ra. Các tướng trang nghiêm, ánh sáng chiếu rực rỡ che khắp các đại chúng. Dù cho vô lượng ức ánh sáng của trời Tự tại và Phạm vương cũng chẳng hiện rơ ra được. Người nào chiêm ngưỡng thân ấy của Như Lai cũng đều chói mắt.

        Ông lại nh́n h́nh sắc vi diệu trang nghiêm thanh tịnh của các Đại Bồ-tát này. Tất cả đều do phước đức tu tập nghiệp thiện mà sinh ra.

        Lại nữa, tám bộ chúng trời, rồng... có oai lực lớn cũng do phước đức nghiệp lành sinh ra. Nay có các h́nh sắc xấu xí, hoặc lớn hoặc nhỏ của các chúng sinh trong biển cả đều do đủ loại tư tưởng của tự tâm, thân miệng ư tạo ra các nghiệp bất thiện. V́ thế, nên tùy theo nghiệp mà đều tự nhận lấy kết quả. Nay ông phải nên tu học như vậy, cũng làm cho chúng sinh thấu tỏ nguyên lư nhân quả, cùng nhau tu tập nghiệp thiện.

        Đối với điều ấy, ông nên chánh kiến bất động, chớ để rơi vào nẻo đoạn kiến hay thường kiến. Đối với các ruộng phước nên hoan hỷ cúng dường. Do vậy, các ông cũng được người và trời tôn kính, cúng dường.

        Này Long vương! Ông nên biết Bồ-tát có một pháp để có thể cắt đứt sự khổ trong tất cả các đường ác. Pháp ấy là ǵ? Nghĩa là suốt ngày đêm thường nhớ nghĩ, tư duy quán xét pháp lành, làm cho các pháp lành tăng lên trong mỗi ư nghĩ, chẳng cho chút nghiệp ác nào xen vào.

        Đây có thể làm cho các ác dứt hẳn, pháp thiện tṛn đầy, thường được gần gũi chư Phật, Bồ-tát cùng các Thánh chúng khác.         Gọi là pháp lành ấy tức các hàng trời, người, Bồ-tát Thanh văn, Bồ-đề Độc giác, Bồ-đề Phật-đà. Tất cả đều nương nơi pháp này làm căn bản mà được thành tựu, cho nên gọi là pháp lành. Pháp này chính là mười nghiệp thiện. Những ǵ là mười nghiệp thiện?         Đó là hoàn toàn xa ĺa sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói hai chiều, nói lời thô ác, nói lời thêu dệt, tham dục, giận dữ và tà kiến.

        Này Long vương! Nếu xa ĺa sát sinh th́ liền được thành tựu mười pháp xa ĺa phiền năo. Những ǵ là mười pháp?

        1. Đối với các chúng sinh ban cho sự không sợ hăi.

        2. Thường khởi tâm Từ rộng lớn đối với chúng sinh.

        3. Dứt hẳn tập khí giận dữ.

        4. Thân thể thường không bệnh tật.

        5. Mạng sống lâu dài.

        6. Thường được loài phi nhân bảo vệ.

        7. Thường không có mộng ác, ngủ hay thức đều yên vui.

        8. Diệt trừ thù oán trói buộc, các thù oán tự giải tỏa.

        9. Không sợ hăi về đường ác.

        10. Khi chết được sinh lên cơi trời.

        Đó là mười pháp. Nếu đem hồi hướng lên quả vị Bồ-đề vô thượng th́ sau khi thành Phật, sẽ được mạng sống tự tại theo tâm của Phật.

        Lại nữa, này Long vương! Nếu xa ĺa trộm cắp th́ được mười pháp đáng tin cậy. Những ǵ là mười pháp?

        1. Tài sản dồn đầy, vua, giặc, nước, lửa, con hư, không thể hủy hoại.

        2. Nhiều người thương mến.

        3. Không ai lừa gạt.

        4. Mười phương tán thán.

        5. Chẳng lo sợ tổn hại.

        6. Tiếng tốt lan khắp.

        7. Ở trong chúng không khiếp sợ.

        8. Của cải, mạng sống, sắc đẹp, sức khỏe yên vui, đầy đủ biện tài khống khiếm khuyết.

        9. Thường mang tâm b thí.

        10. Khi chết được sinh lên cơi trời.

        Đây là mười pháp. Nếu đem hồi hướng lên quả vị Bồ-đề vô thượng th́ sau khi thành Phật tất chứng được Bồ-đề rộng lớn thanh tịnh.

        Lại nữa, này Long vương! Nếu xa ĺa hạnh tà th́ đạt bốn loại pháp được người trí khen ngợi. Những ǵ là bốn pháp?

        1. Các căn điều ḥa.

        2. Dứt hẳn sự loạn động.

        3. Được thế gian khen ngợi.

        4. Vợ không thể bị xâm phạm.

        Đó là bn pháp. Nếu có thể đem hồi hướng lên quả vị Bồ-đề vô thượng th́ sau khi thành Phật sẽ được tướng trượng phu, tạng bí mật của Phật.

        Lại nữa, này Long vương! Nếu xa ĺa lời nói dối th́ liền đạt tám loại pháp được chư Thiên khen ngợi. Những ǵ là tám pháp?

        1. Miệng thường sạch sẽ với mùi thơm của hoa sen xanh.

        2. Được người đời tin phục.

        3. Lời nói ra luôn có chứng cứ, được hàng trời, người kính mến.

        4. Thường đem lời ái ngữ an ủi mọi người.

        5. Được tâm an vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh.

        6. Lời nói không lầm lỗi, tâm thường vui vẻ.

        7. Nói năng trang trọng, hàng trời, người phụng hành.

        8. Trí tuệ thù thắng, không ai chế ngự được.

        Đây là tám pháp, nếu đem hồi hướng lên quả vị Bồ-đề vô thượng th́ sau khi thành Phật, sẽ được lời nói chân thật của Như Lai.

        Lại nữa, này Long vương! Nếu xa ĺa lời nói hai chiều th́ liền được năm loại pháp chẳng thể hư hoại. Những ǵ là năm pháp?

        1. Được thân bất hoại v́ không ai hại được.

        2. Được quyến thuộc bất hoại v́ không ai phá được.

        3. Được tín tâm bất hoại v́ thuận theo nghiệp đă có.

        4. Được pháp hạnh bất hoại v́ sự tu tập kiên cố.

        5. Được Thiện tri thức bất hoại v́ không hề lừa dối.

        Đây là năm pháp, nếu có thể đem hồi hướng lên quả vị Bồ-đề vô thượng th́ sau khi thành Phật, được quyến thuộc chân chánh, các ma, ngoại đạo chẳng thể phá hoại.

        Lại nữa, này Long vương! Nếu xa ĺa lời nói thô ác th́ liền thành tựu được tám việc làm trong sáng. Những ǵ là tám việc?

        1. Nói năng luôn chừng mực.

        2. Nói ra đều lợi ích.

        3. Nói điều chắc chắn hợp lư.

        4. Nói lời hay ho.

        5. Nói ra người khéo có thể tiếp nhận được.

        6. Lời nói luôn được tin theo.

        7. Lời nói không ai có thể chê trách.

        8. Nói ra người rất ưa thích.

        Đây là tám việc, nếu có thể đem hồi hướng lên quả vị Bồ-đề vô thượng th́ sau khi thành Phật, sẽ được tướng của tiếng Phạm âm nơi Như Lai.

        Lại nữa, này Long vương! Nếu xa ĺa lời nói thêu dệt th́ liền thành tựu được ba pháp chắc chắn. Những ǵ là ba pháp?

        1. Chắc chắn được bậc trí thương mến.

        2. Chắc chắn có thể dùng trí tuệ giải đáp mọi câu hỏi đúng sự thật.

        3. Chắc chắn có được oai đức hơn hết, không hư dối đối với hàng trời, người.

        Đây là ba pháp, nếu có thể đem hồi hướng lên quả vị Bồ-đề vô thượng th́ sau khi thành Phật, sẽ đạt các chỗ được thọ kư của Như Lai luôn đích thật.

        Lại nữa, này Long vương! Nếu xa ĺa tham dục th́ thành tựu được năm pháp tự tại. Những ǵ là năm?

        1. Ba nghiệp tự tại v́ các căn đầy đủ.

        2. Của cải tự tại v́ những kẻ oán tặc không thể chiếm đoạt.

        3. Phước đức tự tại v́ tùy theo ư muốn của ḿnh mọi của cải đều có đây đủ.

        4. Ngôi vua tự tại v́ những vật quư lạ đều được phụng hiến.

        5. Của cải có được hơn cả năm lần mong ước v́ do xưa kia đă không bỏn sẻn, ganh ghét.

        Đây là năm pháp, nếu có thể đem hồi hướng lên quả vị Bồ-đề vô thượng th́ sau khi thành Phật sẽ được ngôi vị đặc biệt tôn quư trong ba cơi, mọi người đều cung kính, cúng dường.

        Lại nữa, này Long vương! Nếu xa ĺa giận dữ th́ tâm liền đạt được tám pháp vui vẻ. Những ǵ là tám pháp?

        1. Tâm không bị phiền năo tổn hại.

        2. Tâm không giận dữ.

        3. Không có tâm tranh chấp.

        4. Tâm nhu ḥa, ngay thẳng.

        5. Đạt được tâm Từ của bậc Thánh.

        6. Tâm thường đem lại lợi ích, an vui cho chúng sinh.

        7. Thân tướng đẹp đẽ, trang nghiêm, mọi người đều tôn kính.

        8. V́ từ ḥa, nhẫn nhục nên sớm được sinh lên cơi trời Phạm thiên.

        Đây là tám pháp, nếu có thể hồi hướng đến quả vị Bồ-đề vô thượng th́ sau khi thành Phật, sẽ được tâm vô ngại, người nh́n thấy không nhàm chán.

        Lại nữa, này Long vương! Nếu xa ĺa tà kiến th́ liền thành tựu được mười pháp công đức. Những ǵ là mười pháp?

        1. Được tâm ư ưa thích chân thật, bạn bè cũng chân thật.

        2. Tin tưởng sâu xa vào nhân quả, nên thà chết chứ không làm việc ác.

        3. Chỉ quy y Phật, chẳng theo vị trời nào khác.

        4. Tâm chánh kiến, ngay thẳng, dứt hẳn tất cả lưới nghi về lư  số tốt xấu.

        5. Thường được sinh trong hàng trời, người chẳng c̣n rơi vào đường ác.

        6. Vô lượng phước đức và trí tuệ dần dần tăng thêm.

        7. Hoàn toàn xa ĺa nẻo tà, đi theo con đường của bậc Thánh.

        8. Không dấy khởi thân kiến, xả bỏ các nghiệp ác.

        9. An trụ trong sự nhận biết không chướng ngại.

        10. Chẳng rơi vào các hoạn nạn.

        Đây là mười pháp, nếu có thể đem hồi hướng đến quả vị Bồ-đề vô thượng, th́ sau khi thành Phật sẽ sớm đạt được pháp của tt cả Phật, thành tựu thần thông tự tại.

        -Nếu Bồ-tát nào nương theo nghiệp thiện này th́ trong lúc tu đạo, do có thể xa ĺa sự sát sinh mà thực hành b thí nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt được, sống lâu không chết yểu, chẳng bị tất cả kẻ oán thù làm tổn hại.

        Do xa ĺa việc trộm cướp mà thực hành b thí, nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt được, có thể chứa nhóm đầy đủ tạng pháp của chư Phật hơn hết không ai sánh bằng.

        Do xa ĺa việc làm tà mà thực hành b thí, nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt được, gia đ́nh trinh thuận, mẹ và vợ con, không ai có thể nh́n ngắm họ bằng tâm dâm dục.

        Do xa ĺa lời nói di trá mà thực hành b thí, nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt được, xa ĺa các sự hủy báng, giữ ǵn chánh pháp, làm ǵ cũng chắc chắn, đạt được kết quả giống như nguyện ước.

        V́ xa ĺa lời nói ly gián mà thực hành b thí, nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt, quyến thuộc ḥa thuận, cùng một chí hướng, thường vui vẻ không chống trái, tranh chấp.

        V́ xa ĺa lời nói thô ác mà thường thực hành b thí nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt, tất cả chúng hội đều vui vẻ quy ngưỡng, nói ra điều ǵ cũng được tin tưởng, tiếp nhận, không ai chng cự.

        Do xa ĺa lời nói vô nghĩa mà thực hành b thí nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt, lời nói luôn không dối gạt, mọi người đều kính trọng, tiếp nhận, có thể dùng phương tiện khéo léo để dứt hẳn các sự nghi ngờ lầm lạc.

        Do xa ĺa tâm tham mun mà thực hành b thí nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt, có tất cả vật ǵ cũng đều đem b thí, xả bỏ, có sự tin hiểu vững chắc, đầy đủ oai lực lớn.

        V́ xa ĺa tâm giận dữ mà thực hành bô thí, nên thường được của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt, sớm tự thành tựu tâm trí vô ngại, các căn trang nghiêm, đẹp đẽ, ai thấy cũng kính mến.

        V́ xa ĺa tâm tà kiến điên đảo mà thực hành b thí, nên thườngđược của báu, giàu sang, không ai có thể chiếm đoạt, luôn được sinh vào trong nhà chánh kiến và chánh tín, gặp Phật, nghe pháp, cúng dường chúng Tăng, thường không quên tâm đại Bồ-đề.

        Đó là lúc tu đạo Bồ-tát, Đại sĩ thực hành mười nghiệp thiện, bằng việc b thí trang nghiêm mà được lợi ích lớn như vậy.

        Này Long vương! Lấy phần cốt yếu mà nói, làm mười nghiệp thiện mà dùng giới để trang nghiêm th́ có năng lực sinh khởi tất cả lợi ích chân thật trong Phật pháp, đầy đủ nguyện rộng lớn.

        V́ trang nghiêm bằng Nhẫn nhục, nên được âm thanh viên măn của Phật, đầy đủ các tướng tốt.

        V́ trang nghiêm bằng Tinh tấn nên có thể phá trừ ma oán, nhập vào tạng pháp của Phật.

        V́ trang nghiêm bằng Thiền định nên có thể sinh khởi niệm, tuệ, hổ thẹn và khinh an.

        V́ trang nghiêm bằng Trí tuệ nên có thể dứt hẳn tất cả vọng kiến phân biệt.

        V́ trang nghiêm bằng tâm Từ nên đối với các chúng sinh chẳng khởi phiền năo, làm hại.

        V́ trang nghiêm bằng tâm Bi nên thương yêu các chúng sinh, thường chẳng nhàm chán xả bỏ.

        V́ trang nghiêm bằng tâm Hỷ nên thấy người tu tập nghiệp thiện tâm không ganh ghét.

        V́ trang nghiêm bằng tâm xả nên đối với cảnh thuận hay nghịch tâm không yêu thích hoặc bực tức.

        V́ trang nghiêm bằng bốn Nhiếp pháp nên luôn siêng năng giáo hóa tất cả chúng sinh.

        V́ trang nghiêm bằng bn Niệm xứ nên khéo có thể tu tập pháp quán bn Niệm xứ.

        V́ trang nghiêm bằng bn Chánh cần nên đều có thể đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, thành tựu tất cả pháp thiện.

        V́ trang nghiêm bằng bn Thần túc, nên thường làm cho thân tâm nhẹ nhàng, thư thái.

        V́ trang nghiêm bằng năm Căn nên ḷng tin vững chắc sâu xa,siêng năng chẳng biếng trễ, thường không mê mờ, vọng động, luôn tĩnh lặng, thuần ḥa dứt các phiền năo.

        V́ trang nghiêm bằng năm Lực nên mọi thứ thù địch đều diệt hết, không ai có thể phá hoại được.

        V́ trang nghiêm bằng bảy Giác chi nên thường khéo giác ngộ tất cả các pháp.

        V́ trang nghiêm bằng tám Thánh đạo nên đạt được trí tuệ chân chánh, luôn hiện ra ở trước.

        V́ trang nghiêm bằng pháp Chỉ nên có năng lực trừ bỏ tất cả kết sử.

        V́ trang nghiêm bằng pháp Quán nên có thể nhận biết tự tánh của các pháp đúng như thật.

        V́ trang nghiêm bằng Phương tiện nên sớm thành tựu đầy đủ cái vui của hữu vi và cái vui của vô vi.

        Này Long vương, ông nên biết mười nghiệp thiện này hoàn toàn có đủ năng lực làm cho mười Trí lực, bốn Vô sở úy, mười tám pháp Bất cộng và tất cả pháp Phật đều được viên măn. V́ thế, nên các ông phải nên siêng năng tu học.

        Này Long vương! Ví như tất cả thành ấp, xóm làng đều nương nơi mặt đất mà được đứng vững. Tất cả cỏ thuốc, cây cối, rừng rậm cũng đều nương vào đất mà được sinh trưởng. Mười nghiệp thiện này cũng như thế, là chỗ nương tựa vững chắc cho hàng trời, người. Tất cả hàng Thanh văn, Bồ-đề Độc giác, hạnh nguyện của các Bồ-tát và tất cả pháp Phật cũng đều nương nơi mặt đất mười nghiệp thiện này mà được thành tựu.

        Lúc Đức Phật giảng nói kinh này xong, Long vương Ta-kiệt-la cùng các đại chúng bao gồm tất cả hàng trời, người, A-tu-la... đều rất hoan hỷ, tin tưởng, lănh thọ làm theo.

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

 

back_to_top.png

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0