Trang Chủ      Hình ảnh      Kinh điển      Thần Chú      Liên lạc

KINH BẢO TINH ĐÀ LA NI

T0402   10 Quyển             Quyển 01-05

- Hán dịch: Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư Ba La Pha Mật Đa La - Đời Đường

 - Việt dịch:  Tuệ Khai cư sĩ - Phan Rang

Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh

KINH BẢO TINH ĐÀ LA NI

Quyển thứ nhất. 

PHẨM THỨ NHẤT : HÀNG MA 

Tôi nghe như vầy, một thuở đức Thế Tôn ở bên bờ ao Ca-lan-đà trong rừng trúc tại thành Vương Xá, cùng với chúng Đại Tỳ kheo gồm một ngàn người, đều là bậc A-la-hán, các lậu đă hết, việc làm đă thành tựu, bỏ các gánh nặng, đạt được lợi ḿnh, hết các kết sử, đều được Chánh tri, tâm thiện giải thoát. Và cùng với Đại Bồ tát, gồm một vạn người. Những vị ấy tên là Tŕ Tu Di Đảnh đồng chơn, Thủy Trí đồng chơn, Địa Trí đồng chơn, Thắng Trí đồng chơn, Không Trí đồng chơn, Minh Trí đồng chơn, Điện Trí đồng chơn, Văn Thù Sư Lợi đồng chơn, Hàng Phục Thắng đồng chơn, Thủy Thiên đồng chơn, Vô Cấu đồng chơn, Đại Bồ tát Di Lặc.v.v... mà là thượng thủ. Tất cả đều được Sằn-đề đà-la-ni tam-ma-đề, đầy đủ trí tất cả pháp không chướng ngại, đối với tất cả chúng sinh ḷng các vị ấy b́nh đẳng, qua khỏi các ma giới, giỏi vào tất cả cảnh giới trí của Như Lai, đầy đủ trí đại từ đại bi thiện giải phương tiện... Các vị ấy đều theo đức Phật trụ ở bên bờ ao Ca-lan-đà trong rừng trúc tại đại thành Vương Xá.

Lúc bấy giờ, đại thành Vương Xá có hai người ngoại đạo thông tuệ minh đạt quá hơn mười tám minh xứ, cùng ở với năm trăm người. Một người tên là Ưu ba Để Sa, người thứ hai tên là Câu Lợi Đa mà là thượng thủ của nhóm người đó. Họ cùng nói với nhau rằng : Hợp đồng uống cam lộ với nhau. Lúc ấy, trưởng lăo A Thuyết Thị (người đời Đường gọi là Mă Đằng) vào đầu ngày, mặc áo mang bát, vào đại thành Vương Xá khất thực. Ưu Ba Để Sa thấy ngài A Thuyết Thị th́ sinh ḷng hy hữu : “Ta chưa từng thấy người uy nghi tường tự như vị Sa môn này, lại không có người như vị Tỳ kheo đó. Ta nên đến hỏi xem vị trưởng lăo này lấy ai làm thầy, nương ai xuất gia, nương ai cầu pháp ?” Lúc ấy, ngài Ưu Ba Để Sa liền đến chỗ vị Tỳ kheo đó, đến nơi thăm hỏi đủ thứ, rồi lui về trụ một bên mà bạch trưởng lăo A Thuyết Thị rằng :

- Ngài lấy ai làm thầy ? Nương ai xuất gia ? Nương ai cầu pháp ?

Lúc bấy giờ, trưởng lăo A Thuyết Thị đáp ngài Ưu Ba Để Sa rằng :

- Có vị ḍng họ Thích, dũng mănh tinh tấn, có thể tu đại khổ hạnh, ở tất cả chỗ được tự tại tối thượng, đă qua bể cả vô biên sanh tử, nay đem ḷng Đại bi muốn độ chúng sinh, hiệu danh là Phật. Ngài giác ngộ chúng sinh, làm cạn khô bể khổ, không ai sánh bằng. Tôi thường qui y cầu pháp Vô cấu.

Ngài Ưu Ba Để Sa nói rằng :

- Bậc thầy đó v́ ngài nói những pháp ǵ ? Lấy ǵ dạy bày ?

Trưởng lăo A Thuyết Thị đáp ngài Ưu Ba Để Sa rằng :

- Hay thay ! Khoái thay ! Hăy lắng nghe ! Tôi sẽ v́ ngài giải nói !

Liền nói kệ rằng :

Nghiệp phiền năo nhân duyên

Thế gian như vậy chuyển.

Nghiệp phiền năo chẳng sinh

Đạo sư như vậy nói !

Sinh, lăo, tử hoại tan

Giải thoát đó Vô thượng

Như vua trâu dũng cường

Như Lai tự ngộ nói.

Lúc bấy giờ, ngài Ưu Ba Để Sa nghe pháp này rồi th́ xa trần ĺa cấu, pháp nhăn thanh tịnh, đắc quả Tu Đà Hoàn mà nói kệ rằng :

Tôi chứng pháp giải thật

Cạn hẳn ḍng tử sinh.

Cái gọi Như Lai nói

Cam lộ tạng khó khăn.

Chúng sinh được dứt khổ

Trí tuệ hay trừ tan

Các pháp tu đủ thứ

Hay tạo đạo rốt cùng.

Hành đạo rốt cùng ấy

Được Vô Đẳng Niết bàn.

Lúc bấy giờ, ngài Ưu Ba Để Sa nói bài kệ này rồi, bạch trưởng lăo A Thuyết Thị rằng :

- Thưa trưởng lăo ! Thầy của ngài, đức Như Lai A La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà hiện nay ở chỗ nào ?

Ngài A Thuyết Thị đáp rằng :

- Thưa trưởng lăo ! Đức Như Lai, thầy tôi hiện nay ở bên bờ ao Ca-lan-đà trong rừng trúc tại thành Vương Xá, cùng với chúng đại Tỳ kheo gồm một ngàn người vốn là ngoại đạo gặp đức Phật xuất gia.

Ngài Ưu Ba Để Sa nói rằng :

- Tôi nay từ giả thiện tri thức và các quyến thuộc, đi đến chỗ đức Phật mà xuất gia.

Khi ấy, ngài Ưu Ba Để Sa làm lễ dưới chân ngài A Thuyết Thị, nhiễu quanh bên phải ba ṿng rồi từ tạ mà đi. Ông ấy đi đến chỗ ngài Câu Lợi Đa. Ngài Câu Lợi Đa thấy ngài Ưu Ba Để Sa từ xa đi đến, gặp nhau rồi, liền bạch ngài Ưu Ba Để Sa rằng :

- Thưa ngài ! Các căn thanh tịnh, nhan sắc tươi vui, nhất định ngài được cam lộ rồi !

Ngài Ưu Ba Để Sa nói rằng :

- Đúng vậy ! Thưa trưởng lăo ! Tôi hôm nay được pháp cam lộ. Hăy lắng nghe ! Lắng nghe ! Nay tôi v́ ngài nói pháp sở đắc của tôi.

Lúc bấy giờ, ngài Câu Lợi Đa liền đứng dậy, trật áo vai phải, qú gối phải xuống đất, chắp tay cung kính, liền nói kệ thỉnh rằng :

Xin nói đạo Vô ưu kiết tường

Đạo này chóng qua biển ba cơi

Các ấm đại oán tặc biệt phân

Theo đạo này chẳng c̣n luân hồi.

Lúc bấy giờ, ngài Ưu Ba Để Sa đem kệ đă nghe, liền v́ bạn nói cho :

Nghiệp phiền năo nhân duyên

Thế gian như vậy chuyển.

Nghiệp phiền năo chẳng sinh

Đạo sư như vậy nói !

Sinh, lăo, tử hoại tan

Giải thoát đó Vô thượng

Như vua Trâu dũng cường

Như Lai tự ngộ nói.     

Lúc bấy giờ, Câu Lợi Đa nghe kệ này xong, ḷng rất vui mừng, lại một lần nữa khen ngợi, thỉnh nói lại kệ trước :

Khổ tịch diệt vô cấu   

  Mâu ni nói pháp này

Tất cả phiền năo diệt

Đoạn các kiến vô tri

Uế ác hữu vi rỗng

Chẳng thể tin không ta (vô ngă)

Nói lại câu vô cấu

Được Niết bàn, ta nghe.

Lúc bấy giờ, ngài Ưu Ba Để Sa liền một lần nữa v́ bạn nói lại bài kệ đă nghe :

Nghiệp phiền năo nhân duyên

 Thế gian như vậy chuyển.

Nghiệp phiền năo chẳng sinh

Đạo sư như vậy nói !

Sinh, lăo, tử hoại tan

Giải thoát đó Vô thượng

Như vua trâu dũng cường

Như Lai tự ngộ nói.

Khi ấy, ngài Câu Lợi Đa nghe bài kệ này xong th́ xa trần ĺa cấu, pháp nhăn thanh tịnh, đắc quả Tu đà hoàn, lại dùng kệ khen rằng :

Như pháp hạnh chơn ấy

 Thuyền nhanh qua khỏi ḍng.

Trí này dứt ba khổ

Hay độ khỏi thế gian.

Các ma ấm phiền năo

Biết đây hay phục hàng

Giải thoát ĺa oán tránh

Biển khổ cạn khô khan.

Ngài Câu Lợi Đa nói rằng :

- Nay đức Phật Thế Tôn trụ tại ở đâu ?

Ngài Ưu Ba Để Sa nói rằng :

- Thưa trưởng lăo ! Tôi nghe đức Thế Tôn ở bên bờ ao Ca-lan-đà trong rừng trúc tại đại thành vương Xá, cùng với  đại Tỳ kheo tăng và chúng Bồ tát. Tôi nay định sẽ cùng ngài đi đến chỗ đức Thế Tôn cầu Phật xuất gia.

Ngài Câu Lợi Đa nói rằng :

- Đúng vậy ! Thưa trưởng lăo ! Ta nên nói với đệ tử của ḿnh đi đến chỗ đức Thế Tôn theo nhau xuất gia luôn !

Ngài Ưu Ba Để Sa cùng ngài Câu Lợi Đa đi đến chỗ đồ chúng của ḿnh. Lúc bấy giờ, ác ma ở trong khoảnh khắc một niệm, nghe trong nước Ma Già Đà có hai ngoại đạo, Ưu Ba Để Sa cùng Câu Lợi Đa và các quyến thuộc, thông minh đầy đủ, danh tiếng vang lừng, là những thiện trượng phu, đang muốn ở trong pháp của ông Sa môn Cù Đàm xuất gia học đạo. Ma đó tác khởi ư niệm : “Lạ kỳ thay ! Nếu hai người này ở trong pháp của ông Sa môn Cù Đàm mà xuất gia th́ cảnh giới của ta trống không. Ta phải đến chỗ hai vị trượng phu đó phá sự xuất gia ấy, khiến cho họ mang ác kiến”. Lúc ấy, ác ma ở trong khoảnh khắc một niệm biến mất khỏi cung của ḿnh, hóa làm uy nghi h́nh tướng của A Thuyết Thị, liền ở giữa đường, hiện ra trước mặt hai người, nói lên như vầy :

Như ta trước đă nói

Phi quyết định, thử ông !

Theo ư ông hành động

Nên mau thọ dục hoan (lạc).

Tất cả nghiệp đen trắng

 Nhân quả thẩy đều không

Không sinh, già, bệnh, chết

Đời hậu thế cũng không

Phước, phi phước quả nghiệp

Không có nhân này làm

Thích tử v́ lợi nói

Nên bỏ, ông chớ tin !

Lúc bấy giờ, ngài Ưu Ba Để Sa, ngài Câu Lợi Đa nghe lời nói này xong đều nghĩ rằng : “Ác ma này đến muốn hoại sự xuất gia của chúng ta”. Lúc ấy, ngài Ưu Ba Để Sa quay lại gọi đệ tử nói như vầy :

- Các ông, hôm nay phải nhớ sở hữu thế gian là lỗi hoạn, liền nói bài kệ rằng :

Chúng sinh bị già bức (ép)

Bị khổ chết buộc ràng

Phải đoạn hai thứ đó

Quyết định xuất gia liền!

Lúc bấy giờ, ngài Câu Lợi Đa liền dùng kệ tụng đáp ma vương rằng :

Biết trí Vô thượng thiện

Tŕ pháp, ba khổ tan

Ông nói tham chẳng đoạn

Trí ta chẳng động rung

Ḷng kiên cố như vậy

Với người khác đă không         

Chúng ta thoát ṿng khổ

Chẳng lầm (hoặc), trí Chánh chân.

Chớ giả dáng sư tử

Mà rống tiếng dă can.

Lúc bấy giờ, thấy được chơn lư, chư thiên trụ ở trong hư không khen hai vị trượng phu rằng :

- Hay thay ! Hay thay ! Thưa các trượng phu ! Hai ngài là tối thượng thủ ở trong tất cả chúng sinh ! Đạo thắng diệu này là tối đệ nhất đối với tất cả thế gian ! Đạo này dứt tất cả khổ ! Đạo này vào tất cả hành xử của Như Lai ! Đạo này được sự xưng dương của tất cả các đức Phật ! Cái đó gọi là nương theo Phật xuất gia.

Khi đó, ḷng ác ma phát sinh ưu khổ, liền biến mất.

Lúc bấy giờ, ngài Ưu Ba Để Sa cùng ngài Câu Lợi Đa tự quan sát chúng của ḿnh, rồi kêu gọi các đệ tử, nói lên lời như vầy :

- Các ông nên biết, chúng ta muốn qua bể khổ già chết nên nương theo đức Phật xuất gia ! Các ông, nếu chẳng ưa xuất gia theo Phật th́ nên trụ ở đây !

Năm trăm người đệ tử đều nói lên rằng :

- Pháp giải thoát của chúng con đều theo thầy học tập. Hai thầy quyết định đại xứ xuất gia. Chỗ hai thầy sở y xuất gia, chúng con theo thầy, nên cũng nương theo chúng đó mà xuất gia học đạo.

Bấy giờ, Ưu Ba Để Sa và Câu Lợi Đa cùng năm trăm đồ chúng sắp đi đến chỗ đức Phật. Lúc đó, ác ma biết việc kia rồi th́ ở bên ngoài thành Vương Xá hóa làm cái hầm lớn, sâu một trăm do tuần, khiến cho hai người đó chẳng được đi đến chỗ đức Phật Thế Tôn. Lúc đó đức Như Lai dùng sức thần thông khiến cho hai người kia chẳng thấy hầm lớn, cứ thẳng đường mà đi. Khi ấy, ác ma ở phía trước hai người lại hóa làm núi lớn cao ṿi vọi, cao đến một ngàn do tuần, cao chắc hiểm trở, không có khe hở xuyên qua. Ở trong núi đó lại hóa làm một ngàn con sư tử, uy mănh đáng sợ. Khi ấy đức Thế Tôn dùng sức thần thông gia hộ hai người đó chẳng thấy núi lớn và những con sư tử kia, lại không có tiếng rống uy mănh đáng sợ nên họ cứ thẳng đường mà đi đến chỗ đức Thế Tôn. Và ở đó có vô lượng trăm ngàn chúng vây quanh, cúng dường chỗ đức Phật nói pháp.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ kheo rằng :

- Các ông thấy hai thiện trượng phu làm thượng thủ của chúng kia đang cùng các đồ chúng đi đến chỗ ta. Các ông có thấy không ?

Các Tỳ kheo đáp, đều nói rằng : “Con thấy”. Đức Phật dạy :

- Thiện trượng phu này và các đồ chúng ở bên ta xuất gia. Một người là người trí tuệ đệ nhất ở trong tất cả Thanh văn đệ tử của ta. Một người là người thần thông đệ nhất ở trong chúng Thanh văn của ta.

Lúc đó, trong chúng có một vị Tỳ kheo dùng kệ khen rằng :

Hai vị sáng suốt gồm quyến thuộc

Người trên lợi ích Phật đă ghi

Đủ trí thần thông không sở úy

Nên ta vưng đón hai trượng phu.

Lúc bấy giờ, vị Tỳ kheo kia nói bài kệ này xong, liền đứng dậy cùng với vô lượng chúng Tỳ kheo và chúng xuất gia, Ưu bà tắc.v.v... nghinh đón hai người đó, lời khéo léo hỏi thăm. Hai người đó đi đến chỗ đức Phật, đến rồi đảnh lễ dưới chân đức Phật, nhiễu quanh bên phải ba ṿng, đứng trước đức Phật mà bạch rằng :

- Thưa đức Thế Tôn ! Chúng con hôm nay cầu đức Phật xuất gia, thọ giới Tỳ kheo, tu hành phạm hạnh.

Đức Phật dạy rằng :

- Này thiện nam tử ! Các ông hai người tên chữ là ǵ ?

Ngài Ưu Ba Để Sa nói rằng :

- Để Sa là cha, Xá Lợi là mẹ, nay con theo mẹ nên tên là Xá Lợi Phất. Cha mẹ hôm nay đă cho phép con xuất gia.

Ngài Câu Lợi Đa nói rằng :

- Kiều Trân Như là cha, Mục Già La là mẹ, con nay theo mẹ tên là Mục Già La. Cha mẹ hôm nay đă cho phép con xuất gia.

Đức Phật dạy rằng :

- Hai người các ông và các quyến thuộc có thể ở chỗ của ta xuất gia cụ túc, tu hành phạm hạnh.

Đức Phật nói lời đó xong th́ hai người này thành Cụ túc giới. Năm trăm đồ chúng chưa bao lâu cũng đồng với hai thầy được Cụ túc giới.

Lúc bấy giờ, ác ma liền tự hóa thân làm h́nh dáng Ma Ê Thủ La, đứng trước đức Phật nói kệ như vầy :

Trí lợi thế gian hay luận bàn

Phương tiện thắng trí đến bờ giác (bờ kia)

Bọn họ đều lễ ta dưới chân

Ta là đại đạo sư của họ.

Đệ tử Cù Đàm cùng bà con

Tất cả nên mau qui y ngă

Ta nay v́ ông sẽ tuyên dương

Đạo thiện diệu tịch diệt yên ổn.

Lúc ấy đức Thế Tôn dùng kệ đáp rằng :

Đạo ngươi nói hướng về ác đạo

Chúng sinh làm th́ khổ trầm luân.

Đạo ta hay khiến động chẳng động

Biển khổ thế gian cạn khô khan

Tại sao ngạo mạn không xấu hổ

Lại c̣n khoe ḿnh giọng dă can.

Việc ma của ông nay ta phá

Chẳng lại ở ta việc hay làm.

Lúc bấy giờ, h́nh tượng biến hóa Ma Ê Thủ La của ác ma liền biến mất, rồi lại hóa làm h́nh dáng Phạm Thiên Vương, trụ ở trước đức Phật, nói bài kệ như vầy :

 Phiền năo có mầm nghiệp 

 Trí tuệ đă trừ tan

Ở đây v́ sao mạnh

Cần khổ lợi chúng sinh.

Ở đời không tự tại

Đạo khí do không kham

Mâu Ni đă trừ bệnh

Nên mau vào Niết bàn !

Lúc ấy, đức Thế Tôn liền dùng kệ tụng đáp lại Ma Vương rằng :

Ta xem các chúng sinh

 Hơn lượng cát sông Hằng

Dùng Đại Từ Bi lực

Giáo hóa khiến giải thoát.

Thượng trung hạ chúng sinh

Khiến thế gian giải thoát.

Chúng sinh giải thoát xong

Nhiên hậu mới Niết bàn.

V́ sao dùng ác huệ (ban cho ác)

 Thỉnh ta lời trá gian.

Lúc bấy giờ, ḷng ác ma sinh ưu hối, ở trước đức Phật biến mất, trở về cung trời của ḿnh, vào nhà ưu năo, lặng thinh mà ngồi. Đang lúc ấy, trong giây lát, các quyến thuộc của ma t́m đến hỏi lẫn nhau rằng : “Đại vương của ta hôm nay v́ nhân duyên ǵ mà vào trong nhà ưu năo, không ai biết cả ”. Bấy giờ, năm trăm kỹ nữ của ma vương trang nghiêm đủ thứ, đều mang hoa mạn, bột thơm, hương xoa, tấu lên năm trăm âm thanh của kỹ nhạc trời, ca múa hư nhạc đệ nhất vi diệu, rất đáng yêu thích... Tất cả tập họp ở trước ma vương.

Lúc bấy giờ, Ma vương buồn khóc, nắm tay đè nén tiếng bi ai. Làm như vậy rồi, tạm thời lặng thinh, các kỹ nữ lại ca múa nữa, tạo ra trạng thái hân duyệt (vui vẻ) khiến cho ma hoan hỷ. Lúc ấy, Ma vương đưa tay kêu lớn lời như vầy : “Im lặng ! Im lặng !...” cho đến bảy lần, các kỹ nữ mới lặng thinh mà trụ. Bấy giờ, ma cung có một kỹ nữ tên là Điện Khả Ư Thanh đến chỗ Ma vương cúi ḿnh chắp tay, nói kệ như vầy :

Ngài nay ở tự tại

Thấy tướng chết lo buồn

V́ là gánh gánh nặng

Ai có thắng lực oán

Mà lo chẳng vui mừng.

Lúc đó, Ma vương nói kệ đáp rằng :

Ta có oán lớn điều phục ḷng

Thích Ca Tử giỏi học huyễn thuật

Ta không phương tiện để hoại tan

Như vậy chẳng lâu cơi Dục rỗng.

Kỹ nữ đó liền nói kệ rằng :

Phương tiện đại gia thật vô lượng

Sức siêng hoại đó ắt không c̣n

Ba cơi buộc ràng ai thể mở ?!

Ai làm cạn biển tham đắm ch́m.

Lúc đó Ma vương nói kệ đáp lại rằng :

Đàn na(bố thí) và khổ hạnh  

Bi nguyện là tơ mành

Tŕ không cung vô tướng

Đệ nhất trong khí binh.

Có thể đoạn sinh tử

Các “hữu” hết không c̣n

Lấy Không làm rừng chắn

Đệ tử ở núi hang

Tinh cần thường tu định

Hết lỗi hoạn thế gian

Phương tiện thần thông lực

Từ bi, bạn giúp thêm

Ông Ưu Ba, Câu Lợi...

Mâu ni đều phục hàng.

Ở trong ba cơi đó

Phương tiện nhiếp khéo khôn

Cảnh giới ta dục rỗng

Tất cả đều không c̣n.

Lúc bấy giờ, năm trăm kỹ nữ ở bên Ma vương, nghe khen công đức sở hữu của đức Như Lai, liền được tam muội Bồ tát tên là Ly Nhất Thiết Tướng Điển Quang tam muội. Năm trăm kỹ nữ đó liền đem những đồ trang nghiêm ở trên trời, mưa xuống hương hoa trời và kỹ nhạc trời... từ xa hướng về đức Phật mà cúng dường đức Thế Tôn. Ở trên rừng trúc giống như trời mưa xuống. Nhờ được thần lực của đức Như Lai nên khiến cho các thiên nữ đó từ xa thấy đức Thế Tôn và các đồ chúng. Họ thấy rồi, vui mừng phát sinh niềm tin thanh tịnh ái kính số một.

Lúc bấy giờ, trong chúng, các vị Tỳ kheo.v.v... thấy vùng rừng trúc có tướng như vậy liền sinh nghi lạ, bạch đức Phật rằng :

- Thưa đức Thế Tôn ! Chúng con từ xưa đến nay chưa từng thấy nghe ở vùng rừng trúc có điềm ứng mưa xuống hương hoa.v.v... như thế này. Phải chăng ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên.v.v... hiện tướng này vậy ? Hay v́ nhân duyên ǵ mà nh́n thấy hiện tượng hy hữu ấy ?

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ kheo rằng :

- Chẳng phải hai người này hiện tướng thần thông. Đây là năm trăm kỹ nữ của thiên ma, ở ma cung đó mưa xuống những hương hoa và đồ trang nghiêm, đem cúng dường ta, chẳng bao lâu họ sẽ đến đây, đều ở bên ta, được thọ kư A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề (Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác).

Năm trăm kỹ nữ của Ma vương kia từ xa nghe lời kư của đức Phật lại trở nên vui mừng phát sinh niềm tin thanh tịnh. Do niềm tin thanh tịnh nên họ liền được tam muội Bất Vong Bồ đề tâm. Bấy giờ, năm trăm kỹ nữ của Ma vương mặc áo một vai, gối phải qú xuống đất, ở trong ma cung, hướng về hướng có đức Phật, chắp tay cung kính nói kệ như vầy :

Tất cả thế gian mù không mắt

Chỉ Phật, một người gọi thấy trông

Làm cạn người trời ḍng khát ái

Cùng tất cả Như Lai đưa sang

Chúng con làm sao mau thành Phật

Người trời cung kính bậc tuyên dương

Thân nữ đáng chán nên ưng bỏ

Mau gần Mâu Ni nghe pháp chân.

Như Lai tối thượng thần thông trí

Khai thị chúng con mà dẫn đường

Đem báu Vô Thượng Giác chi đó

Nói diệu vô cấu như tịnh đăng (đèn thanh tịnh)

Thắng lực hàng ma không ai sánh

Giác ngộ chúng con, kư trao liền.

Bấy giờ, năm trăm kỹ nữ ma cung đứng dậy đi đến chỗ Ma vương, khác miệng đồng âm mà nói kệ rằng :

Như Lai thắng đức trọn chẳng động

Sao đối với Phật mà sinh sân

Thân này mọi khổ đă bức bách

Lại khởi kiêu mạn mà bôi ḿnh.

Nên bỏ sân này, tin quyết định

Phật tát bùn kiêu mạn tử sinh

Thể tính chúng sinh Phật đă biết

Chỗ từ bi chúng con nên sang !

Bấy giờ, Ma vương nghĩ đến những người con gái đó, phát sinh ác ư tăng lên như vầy : “ Ta nay nên dùng năm thứ trói buộc để trói buộc năm trăm kỹ nữ này khiến cho chúng trụ ở đây chẳng sang bên đức Phật”. Năm trăm người con gái này nhờ được niệm lực của đức Như Lai gia hộ nên Ma vương đó đă chẳng thể cấm chế.

Lúc ấy, năm trăm người kỹ nữ ở cung ma đó muốn đến chỗ đức Phật. Khi họ sắp cất bước th́ ma rất sân hận, liền tác khởi ư niệm này : “Ta nay tự dùng sức của cảnh giới cấm chế những người con gái này”. Ma liền khởi lên gió lớn Tỳ Lam chẳng phải lúc đầy khắp hư không, muốn khiến những người con gái mê muội, lạc mất phương hướng, quay trở lại trụ ở cung ta, chẳng thấy ông Cù Đàm. V́ thần lực của đức Phật nên một ngọn gió nhỏ nhoi c̣n chẳng thể nổi lên, thậm chí chẳng thể lay động được một sợi lông huống ǵ là vô lượng.

Lúc bấy giờ, ma vương trở nên thêm ưu khổ, ḷng sinh hối năo, buồn khóc lớn tiếng, kêu gọi các con ḿnh và quyến thuộc. Tất cả cung ma tiếng lớn tràn đầy mà nói kệ rằng :

Con yêu, quyến thuộc tập họp hết

Ḷng ta nhiệt năo như cây độc

Hoại lực ta, cảnh giới, thần thông

Lời ngon dua nịnh sư tử Thích.

Lúc ấy, con trai con gái sở hữu của Ma vương cùng các quyến thuộc nghe âm thanh này thảy đều chạy mau đến trụ ở trước Ma vương. Trong số quyến thuộc đó có một người con của ma tên là Thắng Trí, chắp tay đứng nói bài kệ như vầy :

Đây chẳng kiếp cháy, chẳng tướng chết

V́ sao đủ thứ ưu năo sinh ?

Đây không đại lực hay thắng oán

V́ sao trí khác tợ ngu đần ?

Bấy giờ, Ma vương nói kệ đáp lại rằng :

 Nay Thích Ca Tử này

Ngồi ở dưới rừng cây

Hiện tiền có đại oán

Tại sao ngươi nói không.

Kia dua nịnh thắng lực

Khiến ḷng ta kinh mạng

Con ta cùng quân chúng

Như than vào lửa hừng.

Danh xưng trượng phu thắng

Sáng suốt nhiều tài năng

Hiện họp và chưa họp

Nay đều theo đó nương.

Ta oán v́ giả trá

Sức siểm trí rất tranh

Danh cao hơn người trí

Đều v́ pháp dẫn đường

Nay các thị nữ ấy

Với ta không bi tâm

Thấy bỏ yêu thích cũ

Đi đến chỗ Sa môn.

Chỉ ta lấy làm chứng

Ngày nay về đó nương

Tất cả đất ba hữu

Các huyễn đều khiến không.

Kia tuy có đại lực

Ta phá thành tro tàn

Bọn ta tất cả chúng

Việc làm nên phải siêng.

Bấy giờ, tất cả các con của Ma vương cùng quyến thuộc sở hữu nội ngoại của hắn đều chắp tay mà nói lên rằng :

- Chúng con, tất cả đều nghiêm chỉnh xe cộ, dùng sức thần thông mà tự gia bị. Dùng cảnh giới này bày ra khiến cho chúng biết, làm thoái lui Thích tử kia, khiến cho nát như tro. Nếu sẽ thắng lợi th́ chúng con tốt lành. Nếu chẳng thắng th́ chúng con sẽ qui y vị Thích tử đó. Chúng con, thuở trước, với đại quân vây quanh, đi đến cây Bồ đề, đối mặt nh́n thấy Thích tử độc một ḿnh, không bạn bè, mà do thần thông lực nên quân chúng của chúng con đều thoái lui hủy hoại. Huống ǵ hôm nay Phật lại có vô lượng đồ chúng đều đă thành tựu.

Ma đáp lại rằng :

- Bọn các con hăy sớm ra đi ! Nếu có thể giết chết ông Sa môn Cù Đàm th́ sẽ phải quay trở về. Nếu chẳng thể th́ cũng phải trở về cung mà tự thủ hộ !

Lúc đó, Ma vương liền dùng mười hai vạn chúng tả hữu, lại hơn số này, thậm chí tám muôn bốn ngàn do tuần, binh chúng sở hữu đều đầy khắp. Ma lại dùng sức thần thông tấn tật hiện lên đại hắc phong thổi mây đen lớn, mưa xuống đuốc lửa lớn đều đầy khắp tất cả bốn châu. Ma lại dùng tay đánh vua núi Tu Di, tất cả bốn châu đều chấn động. Ma lại phát ra âm thanh rất ác đáng sợ làm cho vua núi Tu Di và vua các núi, đất đai, đá núi, tất cả đều kinh động. Do sự chấn kích này mà sông ng̣i lớn nhỏ và nước trong biển cả đều dậy sóng, tất cả các rồng, rồng lớn, dạ xoa, dạ xoa lớn thấy việc ấy rồi đều vọt lên hư không. Những ma chúng này trụ ở đỉnh Tu Di, lại ném đá lớn với số lượng hàng do tuần, ở giữa nước Ma Già Đà như một trận mưa dữ, chấn kích kinh động. Ma lại mưa xuống dao, chày, dùi đục, đá lớn, ṿng nguyệt, cây chọc, giáo ngắn, chuôi sắt, răng cọp, gậy lớn và tên đại nguyệt... rơi xuống giống như mưa.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn liền vào tam muội Toái ma quân trường, làm cho binh trượng và đuốc lửa lớn có ở trong hư không biến thành mưa hoa, như là mưa hoa Ưu bát la, mưa hoa Bát đầu ma, mưa hoa Câu vật đầu, mưa hoa Phân đà lợi, mưa hoa Mạn đà la, mưa hoa Đại mạn đà la... Mưa xuống giữa nước Ma Già Đà. Tam muội ấy lại biến âm thanh kinh động đáng sợ thành đủ thứ âm thanh vi diệu, như là tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Ba la mật, tiếng thần thông, tiếng A Tỳ bạt chí, tiếng thọ chức, tiếng bốn ma lui, tiếng đến Bồ đề đạo tràng... cho đến tiếng thủ câu (?), tiếng chẳng thủ câu (?). Tam muội ấy lại biến tất cả dược thảo, tàng lâm, núi đá, đất cát có trên đại địa của bốn châu này đều thành bảy báu. Lúc đó thế giới không có gió bụi, tất cả yên lặng.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn hiện thân tướng của ḿnh qua tới Phạm thế tự tại mà chuyển. Từ thân ấy phân các tướng thành từng tướng một... cho đến tướng Vô kiến đảnh phát ra ánh sáng lớn soi khắp ba ngàn đại thiên thế giới, khắp nơi đều sáng rỡ. Lúc đó trời, rồng, dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la gia, Bệ lệ đa, Tỳ xá xà, Cưu bàn trà, người, chẳng phải người.v.v... địa ngục, súc sinh, thế giới Diêm La... như vậy tất cả trong ba ngàn thế giới đều thấy đức Thế Tôn và ánh sáng lớn. Lúc đó, trời, rồng, Dạ xoa... người, chẳng phải người.v.v... đều cùng ngần ấy trăm ngàn quyến thuộc, trên đất và hư không, đi đến chỗ đức Phật, tung hoa cúng dường. Đến nơi rồi, họ nhiễu quanh bên phải, khen ngợi, lễ bái. Khi đó, địa ngục và các súc sinh, thế giới Diêm La, vô lượng trăm ngàn  A súc tỳ câu chỉ na do tha.v.v... đều tự nghĩ nhớ lại căn lành gieo trồng đời trước, xưng lên Nam Mô Phật Đà. Đường ác hết rồi họ sinh lên cơi trời.

Lúc bấy giờ, các con hai vạn hai ngàn người của Ma vương cùng các quyến thuộc thấy tướng thần biến của đức Phật như vậy rồi đều ở chỗ đức Phật được niềm tin hy hữu. Chúng liền cùng với năm trăm kỹ nữ của Ma vương kia làm lễ dưới chân đức Thế Tôn, chắp tay cung kính, dùng kệ khen ngợi rằng :

Tịnh thân diệu sắc ánh biển trí

Cao viễn tột cùng danh vang lừng

Như Tu Di ánh sáng kim sắc

Chúng con không (chỗ) tựa theo ngài nương.

Chúng sinh lạc đường không thể thấy

Mặt trời trí Như Lai soi đường

Dưỡng hộ chúng sinh măi chẳng thoái

Thân dẫn chúng con theo ngài nương.

Trí tạng tích tập giàu vô lượng

Tâm tính giải thoát như hư không

Từ bi thấm nhuần tuy có nói

Tất cả thành tựu theo ngài nương.

Đồng trống sinh tử khó giúp vượt

Giải thoát Như Lai mở bày đường

Khéo nói nhân quả hay hiển rơ

Trụ đệ nhất Từ theo ngài nương.

Cảnh giới huyễn cháy như trăng nước

Vô trí che tối, các dục mang

Phật là y vương cứu cơi thế

Vậy nên chúng con theo ngài nương.

Cầu qua bốn ḍng là pháp Phật

Giàu có thất tài (bảy thứ của cải) tư cấp luôn

Chánh đạo Thế Tôn bày cơi thế

Đại bi con gần gũi cúng dường.

Chúng con ác ư hướng về Phật

Nay sám hối Đệ Nhất Giác Vương

Các ác sở hữu đoạn dứt măi

Nguyện Phật nhận con Tối thượng nương.

Chúng con đều bỏ ma bộ đảng

Cùng phát Vô thượng Bồ đề tâm

Mời khắp tất cả loài sinh chúng

Bồ đề đại nguyện đến không c̣n.

Phật hay hiển thị con thắng hạnh

Như Ba la mật con đă làm

Lời nói Như Lai không nói khác

Đến Bồ đề, bao nhiêu pháp tṛn ?

Hoa tung lên Phật thành lọng hoa 

Thị hiện các cơi nhiều không lường,

Đấng Lưỡng Túc Tôn, con nay lễ

Nguyện vui Niết bàn, lợi thế gian.

Lúc bấy giờ, tất cả các quyến thuộc của ma cùng kỹ nữ của ma đều mang hoa trời, từ xa tung lên trên đức Phật. Nhờ thần lực của đức Phật Thế Tôn gia hộ nên tất cả hoa biến thành lọng hoa che khắp mười phương vô lượng câu chỉ na do tha trăm ngàn hằng hà sa các cơi Phật. Lại hơn số này biến thành lọng hoa cái che khắp các đức Phật hiện tại của mười phương, ở trong hư không che trên đảnh Phật. Năm trăm kỹ nữ cùng các quyến thuộc của ma đó, tất cả đều thấy mười phương vô lượng A tăng kỳ các cơi Phật yên ổn nói pháp và thấy quyến thuộc của các đức Phật đó vây quanh, mọi người ngồi uy nghi hực hỡ vi diệu, và thấy lọng hoa trụ ở trên hư không che trên đảnh Phật. Các đức Phật ở những cơi đó đều đồng một màu, h́nh tướng thị hiện đều đồng đẳng. Chỉ đức Thế Tôn ngồi tại ṭa Sư Tử với các quyến thuộc công đức trang nghiêm hiện lên chẳng đồng. Lại nghe âm thanh của chư Phật đầy khắp câu nghĩa nói pháp. Quyến thuộc của ma này nhờ sự gia hộ niệm của đức Phật Thế Tôn nên được thấy thần thông biến hóa như vậy. Đă thấy những việc này rồi th́ họ yêu thích số một, phát sinh niềm tin thanh tịnh, làm lễ dưới chân đức Phật rồi ở trước đức Phật nghe pháp.

Lúc bấy giờ, các con của Ma vương cùng các quyến thuộc mười hai tần bà la lui trở lại cung ma bạch với Ma vương rằng :

- Chúng tôi tạo tác rộng răi việc ác như thế này mà thậm chí chẳng thể hủy hoại được một lỗ chân lông của ông Cù Đàm...

Lúc ấy, lại có hai vạn những ma qui y đức Như Lai đang ở trước đức Phật nghe pháp.

Bấy giờ, Ma vương đă mất uy đức, lại nổi giận dữ nói lên rằng :

- Ta hôm nay không giác ư khác, cho đến chẳng thể tru diệt người con của ḍng họ Thích, làm cho người đó bị diệt hoại th́ làm sao mà trụ đây ?

Mà liền trở về cung ma, vào nhă ưu năo, lặng thinh mà ngồi. 

- Quyển thứ nhất- hết.

KINH BẢO TINH ĐÀ LA NI

Quyển thứ hai.

PHẨM THỨ HAI: BỐN SỰ 

Kỳ nữ của ma và các con của Ma vương cùng quyến thuộc của chúng bạch đức Phật rằng:

- Hy hữu! Thưa đức Thế Tôn! Chúng con hôm nay chí cầu tướng như vậy, tánh như vậy, thừa như vậy, trí tuệ biện tài như vậy, phương tiện đại bi thần thông như vậy! Hy hữu! Thưa đức Thế Tôn! Đầy đủ pháp trí tuệ, phương tiện, thần thông.v.v.. như vậy. Thưa đức Thế Tôn! Phải đầy đủ bao nhiêu pháp th́ có thể khiến cho Đại Bồ tát xa ĺa bạn ác, mau chóng được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác?

Đức Phật dạy rằng:

- Này thiện nam tử! Nếu Đại Bồ tát có thể đủ bốn pháp th́ xa ĺa bạn ác, sẽ mau chóng được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Những ǵ là bốn? Một là chẳng thủ. Hai là chẳng nói. Ba là chẳng thấy. Bốn là trống rỗng không phân biệt.

- Này thiện nam tử! Sao gọi là chẳng thủ? Đó là chẳng thủ lấy tất cả pháp. Không một pháp có thể được, chẳng nhận, chẳng bỏ, chẳng thể, chẳng phải chẳng thể, chẳng kiến lập, chẳng niệm trước (chấp trước), chẳng phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt. Cái gọi là hành Đàn Ba la mật (bố thí) là chẳng thủ lấy kết quả Đàn Ba la mật, chẳng nhận, chẳng bỏ, chẳng thể, chẳng phải chẳng thể, chẳng kiến lập, chẳng niệm trước, chẳng phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt... cho đến hành Bát nhă Ba la mật (Trí tuệ) cũng lại như vậy... chẳng phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt.

Lại nữa, này thiện nam tử! Sao gọi là chẳng nói? Đó là chẳng nói chúng sinh có thể được, chẳng nói mạng, chẳng nói thọ (sống lâu) , chẳng nói người. Chẳng nói chúng sinh giới có thể được, chẳng nói có ư, có sở thủ... cho đến chẳng phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt.

Lại nữa, này thiện nam tử! Sao gọi là chẳng thấy? Đó là chẳng thấy sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chẳng thủ lấy sắc, thanh, hương, vị xúc, pháp... cho đến chẳng phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt.

Lại nữa, này thiện nam tử! Sao gọi là trống rỗng không phân biệt? Đó là quả báo nhân duyên của ấm, giới, nhập.v.v... trong ba cơi cả ba đời mà pháp sở duyên không khởi, không nương, không có sinh tướng, chẳng lấy, chẳng bỏ... cho đến chẳng phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt. V́ sao vậy? V́ ĺa bỏ tất cả hành, tất cả tŕ, tất cả thân và phân biệt, chẳng phân biệt vậy. Trí Nhất thiết trí tương ứng chẳng thể được nên phải hành như vậy. Sở dĩ v́ sao? Này thiện nam tử! V́ tất cả pháp và tất cả trí... cho đến không thanh (tiếng), không tướng, không tự (chữ), không nguyện, không sinh, không diệt, không thể (h́nh), không trước (chấp trước), không duyên, không ngă (ta), chẳng thể thấy tịch tịnh, ĺa tướng, ĺa niệm, ĺa diệt, không tối, không sáng, không xứ sở, không cảnh giới, không căn bản, không bạn giúp, chẳng thể nghĩ, chẳng thể lường, không tham, không xan (keo kiệt), không hành, không nói, không sâu, không cạn, không thọ (nhận), không nương, không thức (biết), không thủ (lấy), không h́nh ảnh, không một niệm khoảnh, không phân tề, không sở hữu, rốt ráo không sở hữu. V́ sao vậy? V́ Nhất thiết trí b́nh đẳng giống như hư không, tương ứng chẳng thể được, chẳng lập tương ứng, chẳng thủ lấy tương ứng, chẳng hành tương ứng, hoặc tương ứng hoặc chẳng tương ứng, chẳng phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt... phải hành như vậy.

Này thiện nam tử! Đó gọi là đầy đủ bốn pháp có thể khiến cho Đại Bồ tát xa ĺa bạn ác sẽ mau chóng được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Này thiện nam tử! Tất cả cảnh giới trong ngoài sở hữu, nếu dùng trí Nhất thiết trí quan sát, t́m cầu, y tŕ (nương giữ) kiến lập, chấp trước hai tướng này dùng ư phân biệt, khởi lên hai sự chấp trước th́ người đó liền xa ĺa Nhất thiết trí vậy. Sao gọi là hai tướng? Nếu quan sát vào b́nh đẳng mà thủ lấy, kiến lập hai tướng th́ đó gọi là xa ĺa Nhất thiết trí vậy. Nếu thủ lấy kiến lập hành động kết quả th́ đó là phân biệt hai. Đối với các chúng sinh có tướng thủ lấy, kiến lập th́ đó là phân biệt hai. Khai thị tạo ra đạo ngôn ngữ, kiến lập pháp tổng tŕ âm thanh, dùng trí quan sát đây là thường, đây là đoạn th́ đó là phân biệt hai. Chúng sinh, thọ mạng, dưỡng dục người, trượng phu, tạo sự sai khiến, tạo tư tưởng, kiến lập y tŕ (nương giữ) th́ đó là phân biệt hai. Sở hữu đây đó, kiến lập trù lượng, chẳng kiến lập trù lượng (liệu tính đo lường) th́ đó là phân biệt hai. Nếu dùng trí Nhất thiết trí quan sát ba đời mà t́m việc làm của ta, tập họp nghiệp đă làm, thủ lấy, kiến lập đó đây th́ đó là phân biệt hai. Nếu người  đem phân biệt có hai tướng th́ chẳng thể được Nhất thiết trí vậy. Này thiện nam tử! Như lạnh th́ t́m lửa mà ngược lại th́ lấy đất, như khát cầu uống mà ngược lại thủ lấy lửa, như đói cầu ăn mà ngược lại thủ lấy đá, như trang sức cầu hoa mà ngược lại chọn lấy áo, như xông tẩm cầu hương thơm mà ngược lại chọn lấy thây chết, như hành cầu áo mà ngược lại chọn lấy bẩn, như xoa cầu hương mà ngược lại chọn lấy rỗng không... Đúng vậy! Đúng vậy! Này thiện nam tử! Nếu hành chấp trước quan sát th́ đó là thân chọn lấy kiến lập hai tướng. Người cầu Nhất thiết trí là kẻ ném bỏ tinh tấn, không đạo, không quả.

Lúc bấy giờ, trong chúng có một vị Bồ tát tên là Tŕ Trí, đứng dậy, ở trước đức Thế Tôn, cúi ḿnh, chắp tay nói lên rằng:

- Thưa đức Thế Tôn! Nếu pháp chẳng nói th́ đó chẳng thể được Bồ đề!

Đức Phật dạy rằng:

- Nay ông phải biết rằng, không được Bồ đề, cũng không Bồ đề có thể nói! Này thiện nam tử! Hăy lắng nghe cho kỹ! Ông hỏi như vậy là đúng như sự ưa thích của ông. Theo ư ông nói th́ hoặc vật sở hữu, hoặc Nhất thiết trí có tỉnh, có tướng, có danh tự sao?

Bồ tát Tŕ Trí bạch đức Phật rằng:

- Chẳng phải vậy, thưa đức Thế Tôn! Nếu có lời nói th́ liền rơi vào thường kiến. Nếu không lời nói th́ liền rơi vào đoạn kiến. Thậm chí trung đạo cũng chẳng thể được, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng thủ lấy, chẳng chấp trước, chẳng sinh, chẳng hoại, quá Atăngkỳ chẳng thể lường, chẳng thể tính, không tối, không sáng... Nếu quan sát được như vậy th́ mới được Bồ đề.

Bồ tát Điển Tuệ bạch rằng:

- Thưa đức Thế Tôn! Không lai, không khứ, giỏi biết như vậy, giỏi vào như vậy th́ mới được Bồ đề.

Bồ tát Tỳ Lư Giá Na bạch rằng:

- Đúng vậy! Thưa đức Thế Tôn! Pháp là tướng chẳng đến, là tướng chẳng phải chẳng đến, chẳng phải được thời, chẳng phải chẳng được thời, chẳng phải làm chứng, chẳng phải chẳng làm chứng, chẳng phải diệt, chẳng phải bất diệt, chẳng phải ba đời, chẳng phải chẳng ba đời, chẳng phải ba thừa, chẳng phải chẳng ba thừa, cũng chẳng phải hành nguyện tập hợp xưng lường có thể được... Người biết như vậy th́ mới được Bồ đề.

Bồ tát Địa Tuệ bạch rằng:

- Thưa đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp chẳng phải ba cơi, chẳng phải ba kết, chẳng phải ba minh, chẳng phải ba thừa, chẳng phải ấm, giới, nhập, chẳng phải phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt, chẳng phải giảm, chẳng phải tăng, không có tập hợp... Biết như vậy rồi mới được Bồ đề.

Bồ tát Kim Cương Tuệ bạch rằng:

- Pháp phàm phu, pháp thánh nhân, pháp học, pháp vô học, pháp Thanh văn, pháp Bích Chi Phật chẳng phải phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt, cũng chẳng phải việc có thể biết của sự tập hợp xưng lường... Biết như vậy th́ mới được Bồ đề.

Bồ tát Kiên Tuệ nói rằng:         

- Như Như tịch tịnh, Như Như quán sát chẳng xả, chẳng trụ th́ mới được Bồ đề.

Bồ tát Bảo Thủ (tay) nói rằng:

- Nếu tất cả pháp chẳng sinh, chẳng đến, chẳng lúc, không tướng phân biệt th́ mới được Bồ đề.

Bồ tát Bất Tư Nghị Tuệ nói rằng:

- Nếu đem tâm quan sát ba cơi cho vào tại tâm th́ đó gọi là nhị tâm. Hai tâm như vậy quan sát chẳng thể được. Do không sở đắc nên mới được Bồ đề.

Bồ tát Thoái Oán nói rằng:

- Nếu tất cả pháp không trước (chấp) không tham, không xả, không ngại, không nguyện, không si, không nắm, không buông th́ mới được Bồ đề.

Bồ tát Liên Hoa Tạng nói rằng:

- Nếu tội tính phước b́nh đẳng vào pháp như vậy, thâm nhẫn, chẳng chấp trước ngă và sở tác của ngă, chẳng phải phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt. Người quan sát như vậy mới được Bồ đề.

Bồ tát Nguyệt Quang nói rằng:

- Nếu quan sát tất cả pháp tụ tan tùy duyên không có tự tính giống như trăng đáy nước. Hiểu như vậy rồi mới được Bồ đề.

Bồ tát Hư Không Tuệ nói rằng:

- Nếu tất cả các pháp có tối, có sáng, có sinh, có diệt, có tăng, có giảm chẳng ở các pháp số của tâm mà khởi lên phân biệt. Người biết như vậy mới được Bồ đề.

Bồ tát Vô Tận Tuệ nói rằng:

- Nếu tu tập ba luân thanh tịnh Ba la mật (?) tương ứng chẳng thể được, chẳng nhiễm, chẳng phải chẳng nhiễm th́ người tu như vậy mới được Bồ đề.

Bồ tát Di Lặc nói rằng:

- Nếu chẳng duyên, chẳng thọ y chỉ ba cơi, y chỉ phạm trụ th́ mới được Bồ đề.

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi nói rằng:

- Thưa đức Thế Tôn! Nếu hiểu sâu một pháp môn th́ đối với tất cả páp chẳng nhiễm, chẳng phải chẳng nhiễm. Một pháp đó là vô ngă. Rơ một pháp đó chẳng giác, chẳng quán, không có tương lai, cũng không quá khứ, cũng không có thể tụ, có thể tan, có thể sáng, có thể tối, có thể sinh, có thể diệt, có thể tăng, có thể giảm, có thể giải thoát th́ chẳng nên nhiễm bẩn, không phân biệt. Dùng một pháp môn, trí Nhất thiết trí mới được Bồ đề.

Bồ tát Hoại Ái Lạc nói rằng:

- Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi! Như vậy một pháp môn trí Nhất thiết trí đều vào chỗ trống rỗng của pháp thậm thâm th́ v́ sao ư có sở tác và phương tiện tu hành?

Ngài Văn Thù Sư Lợi nói rằng:

- Ĺa bỏ ác kiến, tu hành chánh kiến, chẳng dối đặt để, bỏ ḷng dua nịnh quanh co, tu hạnh chất trực, chẳng dối đặt để. Ĺa bỏ mười ác, kính trọng Tam Bảo, chẳng dối đặt để. Khéo nói, chẳng dối đặt để. Chánh mạng, chẳng dối đặt để. Bỏ tất cả kết, chẳng dối đặt để. Đại bi b́nh đẳng, chẳng bỏ tất cả chúng sinh, chẳng dối đặt để. Ba hộ chẳng dối đặt để. Không lừa gạt pháp, chẳng dối đặt để. Chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng dối đặt để. Hộ tŕ chánh pháp chẳng dối đặt để. Bỏ tất cả sở hữu, chẳng dối đặt để. Chúng sinh thiếu lực thường làm kiến trợ, chẳng dối đặt để. Người sợ sệt được nương về, chẳng dối đặt để. Người chẳng phải đạo th́ chỉ vẽ chánh đạo, chẳng dối đặt để. Nhẫn nhục nhu ḥa, chẳng dối đặt để. Chẳng chắp trước tất cả tướng, chẳng dối đặt để. Ĺa bỏ tất cả trần cấu, ấm tối, chẳng dối đặt để. Ĺa bỏ tất cả quả báo hồi hướng, chẳng dối đặt để. Thưa thiện nam tử! Hai mươi thứ phương tiện này có thể được trí Nhất thiết trí. Văn tự, âm thanh, ngôn ngữ, cú nghĩa sở hữu sai khác, tất cả đều tên như vậy nhập vào phương tiện của trí Nhất thiết trí. Tất cả lời nói của đức Như Lai và lời nói của các ngoại đạo khác, tất cả lấy, bỏ, sinh, diệt cho đến có thể biết tất cả ba giải thoát, y chỉ pháp nhân duyên nghiệp hành đều vào với Như. Ngài phải biết, đó đều là phương tiện giác trí của Nhất thiết trí vậy!

Hoại Ái Lạc Bồ tát nói rằng:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi! Nếu hiểu được pháp môn thậm thâm th́ không một pháp có thể thấy, cũng không pháp sở thuyết và cả người nói pháp... cho đến văn tự cú nghĩa đều nên bỏ hết. Hoặc tu hành, hoặc nhận biết không có tương ứng, tất cả nhập (vào) như vậy gọi là trí giác trí.

Đức Phật dạy rằng:

- Hay thay! Hay thay! Này thiện nam tử! Ông có thể giỏi nói một pháp môn này, do trí Nhất thiết trí mới được pháp đó. Sao gọi là tất cả pháp chẳng dối đặt để? Đó là cơi chẳng sinh, chẳng hoại, chẳng dối đặt để. Cơi sinh tử, Niết bàn chẳng dối đặt để. Cơi hư không Niết bàn chẳng dối đặt để. Cơi không sinh, không nói... cho đến tất cả các pháp cũng lại như vậy. Chỉ vẽ tất cả chúng sinh, tất cả pháp không thật tế. Chỉ vẽ tất cả vật chấp trước, tất cả ấm, giới, nhập.v.v... của ba cơi cả ba đời không thật tế sở hữu. Vào ba hạnh không tế. Vào pháp ấm, báo ấm, tụ tán ấm không thật tế. Vào không, vào chân tế. Đầy đủ tất cả không nói pháp nghĩa. Đó gọi là Đại Bồ tát vào trí Nhất thiết trí. Bồ tát lại do trí Nhất thiết trí mà được thọ kư.

Khi nói pháp đó, các kỹ nữ của Ma và con của ma vương cùng quyến thuộc gồm hai vạn, nghe lời nói của đức Phật đều cùng lúc được pháp nhẫn Vô sinh, đều bỏ nghiệp thô ác sở hữu của thân ư, được tự tính sanh thân. Lại có hai vạn tám ngàn chúng sinh được pháp nhẫn Vô sinh. Chín mươi hai vạn trời, người được đủ thứ Tam ma đề, Đà la ni, Vô sinh pháp nhẫn của Bồ tát.

Lúc bấy giờ, các Đại Bồ tát được pháp nhẫn Vô sinh.v.v... mưa xuống mọi thứ hoa trời, tung lên trên đức Phật, dập d́u mà rơi giống như trời mưa xuống. Các vị Bồ tát ấy đầu mặt sát đất, đảnh lễ dưới chân đức Phật, nói lên như vầy:

- Thưa đức Thế Tôn! Chúng con nếu gặp bạn ác chẳng lành, cùng với ác ḥa hợp, tự tại làm ác th́ đối với tất cả chúng sinh, tất cả sự gom tụ thiện căn công đức nhất định chẳng thể khởi một ư niệm thiện căn.

Đức Phật dạy rằng:

- Này thiện nam tử! Ông ở vô lượng ức kiếp trong quá khứ đă gần gũi cúng dường vô số các đức Phật. Do nghiệp duyên này nên hôm nay ông sinh tâm yêu thích, trở lại được gặp Phật. Ta nay v́ đoạn dứt sự nghi hoặc của chúng sinh nên sẽ v́ ông nói về nhân duyên đời trước. Này thiện nam tử! Trở về quá khứ, vô lượng vô số Atăngkỳ kiếp, có kiếp tên là Cụ Túc Đại Thế (lực), cơi Diêm phù đề này có vị vua Chuyển Luân tên là Ưu Bát La Hoa, được lực tự tại, thống lĩnh bốn thiên hạ. Vua và thần dân đều sống lâu sáu muôn tám ngàn tuổi. Đời có đức Phật hiệu là Nguyệt Quang Minh Hương Thắng Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hành Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Chúng sinh nước đó tuy ở đời ngũ trược nhưng do tu thiện nên chẳng nhiễm pháp dục. Bấy giờ, đức Phật đó thường v́ tứ chúng tuyên nói pháp tương ứng với ba thừa. Vua Ưu Bát La nghiêm chỉnh bốn binh chủng, cùng phu nhân của ḿnh và quyến thuộc ở hậu cung đi đến chỗ đức Phật Nguyệt Quang Minh đó. Đến rồi, họ đảnh lễ dưới chân đức Phật, tung lên đủ loại hoa, đốt lên đủ thứ hương thơm, tấu lên mọi thứ kỹ nhạc... cúng dường đức Phật xong, nhiễu quanh đức Phật ba ṿng. Đồng thời họ lại đảnh lễ dưới chân Tỳ kheo tăng, dùng hai bài kệ này khen hỏi đức Phật đó rằng:

Trời rồng ngưỡng vọng công đức lớn

Lỗi hoạn đoạn măi, Vô Thượng Tôn

Dùng bảy của pháp lợi cơi thế

Nguyện nói những ǵ diệu tuệ thành?

Làm đèn Đại từ diệt thế ám (tối tăm)

Hàng phục nỗi lo chết, già, sinh

Che chở người trời ba đường ác

Nói pháp ǵ đương ma thoát nhanh?

Này thiện nam tử! - Đức Phật Thích Ca nói - Bấy giờ, đức Như Lai Nguyệt Quang Minh Hương Thắng bảo vua Ưu Bát La rằng: “Này đại vương! Đầy đủ ba pháp có thể được trí tuệ vi diệu của Bồ tát. Những ǵ là ba? - Một là Đại bi như mẹ có thể làm chỗ y chỉ cực cùng cho tất cả chúng sinh. Hai là tinh cần chẳng dứt có thể diệt trừ khổ năo của tất cả chúng sinh. Ba là b́nh đẳng quan sát tất cả các pháp không mạng, không nuôi dưỡng, không người, không đủ thứ tướng. Này đại vương! Đó gọi là đầy đủ ba pháp có thể được trí tuệ vi diệu của Bồ tát.

Này đại vương! Lại có đầy đủ ba pháp có thể khiến cho chẳng bị ma quyến rủ. Những ǵ là ba? Một là đối với tất cả chúng sinh được sự chẳng nổi sân, chẳng t́m lỗi lầm. Hai là b́nh đẳng quan sát tất cả chúng sinh, tạo tác tư tưởng phước điền. Ba là có thể được tất cả pháp, tác khởi quán một pháp. Đó là hư không b́nh đẳng tất cả pháp, không tác, không đủ thứ, không sinh, không khởi, không diệt, tất cả rỗng không như thật tướng, ĺa pháp quán chẳng thể tương ưng. Này đại vương! Đó gọi là ba pháp khiến cho thiện nam tử chẳng bị ma quyến rủ, măi thoát đươc đường ma”. Đệ nhất phu nhân của vua Ưu Bát La tên là Thiên Tôn Đà Lợi cùng cung nhân thể nữ của bà gồm tám muôn bốn ngàn người vây quanh trước sau kéo đến chỗ đức Như Lai Nguyệt Quang Minh Hương Thắng đó. Đến rồi, họ đem đủ loại hoa tung lên trên đức Phật đó, đảnh lễ dưới chân đức Phật, dùng kệ khen rằng:

Phiền năo ngăn che đă hết măi

Công đức không sánh Giải Thoát Tôn

Làm sao dạy con chuyển thân nữ?

Khiến con đầy đủ tướng nam nhân.

Mau chóng xa ĺa các đường ác

Với pháp tự tại điều nhu ḷng

Thầy trời người, Thiện Thệ tối thượng

Hay ban lợi đệ nhất thế gian

Như nhờ Thế Tôn bỏ thân nữ

Sẽ được tịch diệt lạc vui mừng

Trượng phu này, làm sao mau nói?

Tự điều, điều lợi ích tha nhân.

Con được ra khỏi hầm ân ái

Tối đệ nhất vô đẳng thế gian

Niệm tŕ rộng đại công đức tụ

Hay mau điều phục các quần sinh.

Nay con ở đây ắt thủ chuyển (chọn lấy chuyển đổi)

Nguyện mở đường cam lộ cho nhanh!

Lúc bấy giờ, đức Như Lai Thích Ca nói lời như vầy:

- Này thiện nam tử! Đức Như Lai Nguyệt Quang Minh Hương Thắng đó bảo đệ nhất phu nhân của vua Ưu Bát La, Tôn Đà Lợi rằng: “Phu nhân có trí phương tiện phải nương theo tu tập để mau chuyển thân nữ đời trước cho đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, rốt ráo Niết bàn, lại chẳng thọ thân nữ một lần nữa, trừ khi tự phát nguyện. Này phu nhân! Nương vào phương tiện nào để sự gieo trồng nghiệp nữ của vô lượng đời trước mau diệt hết không c̣n? Này phu nhân! Có Bảo Tinh Đà la ni kiến lập việc lớn, đủ công đức lớn có thể ủng hộ lớn, giỏi diệt thân nữ, ba nghiệp, ác hạnh, tất cả khổ báo... khiến cho chúng không có c̣n. Nếu có nữ nhân nghe Bảo Tinh Đà la ni này mà chí tâm tụng niệm th́ khi hết h́nh dáng nữ này, đời sau sẽ được làm đấng trượng phu đoan chánh, tất cả thân phận đều đủ đầy, đủ hạnh chất trực, có biện tài lớn, nghiệp thiện của thân, miệng, ư ḥa thuận nhau, có thể khiến cho tất cả oán hiềm (hiềm khích) đều lui tan (thoái tán). Nếu có đủ thứ nghiệp ác của thân miệng mà hiện tại, tương lai ứng thọ khổ báo nhưng nhờ sức uy thần nghe Bảo Tinh Đà la ni nên ác nghiệp đă làm, ngay hiện thế bị tiêu diệt không c̣n sót lại. Ngay cả người làm tội ngũ nghịch, bài báng hủy hoại chánh pháp, hủy báng thánh nhân nhờ sức uy đức nghe Kinh đó nên đến lúc thân ấy tận liền xả mạng, những tội như vậy cũng đều diệt theo, rốt ráo không c̣n. Nếu có nữ nhân mà thân miệng đă tạo nghiệp ác, quả báo lường bằng núi Tu Di, đời sau nhất định chịu mọi nỗi khổ nhiều không lường. Đủ thứ khổ báo, đủ thứ nghiệp chướng, những hạt giống dư báo như vậy, nhờ sức nghe Kinh mà tận diệt không c̣n. Sở dĩ v́ sao? V́ do tất cả các đức Phật A La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà nói Kinh Bảo Tinh Đà la ni này mà nếu ai thọ tŕ đọc tụng, hiền tiền tán thán xưng dương th́ khổ báo sở hữu của các chúng sinh đó nhờ lực của Kinh đều diệt hết, thiện căn sở tác của họ theo thời gian mà tăng trưởng. Nếu các cơi trong mười phương, các đức Phật A-la-ha-tam-miệu-tam Phật đà hiện tại v́ chúng sinh ở từng địa phương, nói Kinh Bảo Tinh Đà la ni này mà chúng sinh nghe hoan hỷ yêu thích th́ tội chướng của họ không ǵ chẳng tiêu diệt, thiện căn sở tác của họ đều khiến cho tăng trưởng. Nếu các cơi trong mười phương vào đời đương lai, nơi tất cả các đức Phật nói Kinh đó, có người thậm chí chỉ trong một niệm sinh ḷng hoan hỷ, th́ các chúng sinh đó đều được hết khổ và tăng trưởng thiện căn. Ta hôm nay cũng nói Kinh này, nếu có người nghe đều sẽ tùy hỷ. Chỗ các đức Phật Thế Tôn hiện tại trong mười phương nói Kinh đó cũng sẽ xưng dường, sẽ cùng hoan hỷ. Này phu nhân! Nếu có vua Sát lợi thọ dấu ấn màu đen (mặc ấn) đến đất nước khác mà được Kinh Bảo Tinh Đà la ni này, chép ra, tŕ giữ, yêu thích th́ nhờ lực của Kinh nên vua Sát Lợi đó uy đức cao xa, có danh xưng lớn đầy khắp mười phương vô lượng đất nước, thậm chí tất cả chư thiên của Dục giới và Sắc giới cũng nghe tiếng đức của vua ấy. Tất cả trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà.v.v... vô lượng câu chỉ nadotha trăm ngàn vạn ức những vua ḍng Sát lợi... thường theo vua ấy cùng ủng hộ. Tất cả cuộc chiến tranh, đói kém, oán địch, phương khác, gió, mưa, lạnh nóng, dịch bệnh, lỗi hoạn... sở hữu của đất nước vị vua đó đều được trừ diệt. Tất cả ác quỉ, dạ xoa, la sát, sư tử, voi, chó sói... đều phát sinh từ tâm, tuy ở tại nước ấy chẳng bị tổn hại. Đất nước của vua ấy cũng không có tất cả sự thô nhám, vị đắng, ác xúc, đau đớn... không thứ ǵ chẳng bị tiêu diệt. Tất cả của cải báu vật, ngũ cốc, quả trái, dược thảo, hoa lá... thèm nhiều vị ngon đều được tăng trưởng. Nếu vua Sát lợi thọ ấn muốn cùng vua Sát lợi khác của địch quốc chiến đấu th́ nên treo Kinh này đặt trên đầu tràng. Nhờ lực của Kinh nên binh chủng sở hữu của vua oán địch kia tự nhiên lui tan. Nếu hai vua Sát lợi thọ ấn trời, khi giao chiến đều treo Kinh đó đặt trên hai đầu tràng (phan) th́ nhờ uy lực của Kinh mà hai vị vua đó liền kính yêu nhau, cùng chung ḥa hảo với nhau. Như vậy thành tựu vô lượng công đức, lợi ích an lạc tất cả vua người chính là chỗ có Kinh Bảo Tinh Đà la ni. Hoặc thành ấp, tụ lạc hoặc người chẳng phải người, loài bốn chân, loài nhiều chân, các loài trùng ác độc... không có thể khiến cho chúng nghe Kinh đó th́ tật bệnh, chết yểu và năo loạn. Nếu ở chỗ sở tại của Kinh điển đó th́ nên phải hết ḷng thiết lễ đại cúng dường, nên dùng đồ cúng dường phụng nghinh Kinh này, cũng đem quyển Kinh đặt trên ṭa sư tử. Người đọc Kinh đó và người nghe Kinh nên phải chí tâm, tắm rửa thanh tịnh, dầu thơm xoa thân, mặc áo mới sạch, thọ tŕ phạm hạnh, tung hoa đủ sắc, đốt mọi thứ hương thơm danh tiếng, đủ thứ vị ngon, cung kính, vây quanh, cúng dường Kinh đó. Người đó nếu có tất cả tai ách bệnh khổ, chết yểu và những tướng ác kinh sợ th́ do lực của Kinh nên đều tiêu diệt biến mất. Nếu có nữ nhân v́ cầu con trai con gái đều nên tắm gội, mặc áo mới sạch, tu tập phạm hạnh, đốt hương, tung hoa, cung kính cúng dường Kinh điển vi diệu đó th́ liền sinh được con trai con gái phước đức trí tuệ. Như vậy nữ nhân tuy chẳng v́ ḿnh mà nhờ uy của Kinh lập lại lực huân tu nên sau khi xả thân cho đến được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và được Niết bàn, rốt cùng chẳng thọ thân nữ nữa, ngoại trừ tự phát nguyện để thành thục chúng sinh. Này phu nhân! Theo nghe một bài kệ, một câu, một tiếng Kinh của Kinh này... thậm chí chim bay, thú chạy nghe Kinh này cũng lại như vậy, đều được bỏ thân súc sinh kia, cũng khiến cho tất cả mau được chẳng thoái chuyển Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”. Này thiện nam tử! Khi đức Như Lai Nguyệt Quang Minh Hương Thắng đời quá khứ kia nói Kinh đó, ngài liền dùng ngón chân cái của bàn chân phải chạm vào đất thế giới này sáu thứ chấn động.

Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni, hôm nay nói Kinh này cũng lại như vậy. Do thần lực của Phật mà sơn hà đại địa của cơi Phật này, sáu thứ chấn động. Mười phương, atăngkỳ vô lượng trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Bệ lệ đa, Tỳ xá già, Cưu bàn trà, người, chẳng phải người... đều sinh nghi hoặc, quái lạ, tất cả cơi Phật ánh sáng lớn cùng khắp, đất bằng như bàn tay, núi Tu Di, núi Luân vi, núi Đại Luân Vi, rừng cây, tường vách đều biến mất. Đang khi chấn động, các trời, rồng, dạ xoa... đó trước đều nghi hoặc, quái lạ, sau nhờ sự gia bị của thần lực Như Lai nên các trời, rồng.v.v... bốn phương trông về xem, cách một đường tên, liền thấy đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni, mỗi mỗi đều kinh ngạc vui mừng, phát sinh ḷng hy hữu, nhất thời chắp tay chiêm ngưỡng đức Thế Tôn.

Lúc bấy giờ, đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni nói lên như vầy:

- Này thiện nam tử! Khi đức Như Lai Nguyệt Quang Minh Hương Thắng đời quá khứ nói Kinh đó, lấy chân chạm đất, sáu thứ chấn động mà cơi Phật này bằng phẳng như mặt nước, tất cả trời, người đều sinh ḷng nghi hoặc, quái lạ, từ bốn phương trông về xem, cách một đường tên, liền thấy đức Như Lai Phật Nguyệt Quang Minh Hương Thắng đó. Thấy rồi, họ chắp tay sanh ḷng hy hữu. Này thiện nam tử! Đức Như Lai Nguyệt Quang Minh Hương Thắng đó liền ở trong đại chúng trời, rồng, v́ chúng sinh nói bài chú Bảo Tinh Đà la ni này rằng:

Đát điệt tha (1) Xà lô kế (2) Xà lô ca mộ kế (3) Xà lê xà la xà lê nhỉ (4) Xà La Bà La Đế (5) Xa tứ lợi (6) Ba la bố lâu sa la xoa na ta ma lũ tứ gia (7) A ma mê (8) A ma mê (9) Bà ma mê (10) Bà ma mê (11) Na bà mê (12) Ma ha mê (13) Xà ha mê (14) Xà ha mê (15) Khư bà la mê (16) Bà la tỳ (17) Bà bà tỳ (18) Bà ha tỳ (19) Bàng già tỳ (20) Bà xa tỳ (21) (Nguyên bản thiếu ba câu) A la xà hử ly (25) Thiền đô mộc khê  (26) Ba ha la (27) Ba ha la (28) Tất đà bối la đế (29) Đàn địa la (30) Đàn địa la (31) Đàn địa đà la (32) Tô lợi gia tỳ ha khư (33) Chiên bạt la tỳ ha khư(34) Chiết sô thù đế ta (35) Tỳ ha khư (36) Tát bà a xoa gia (37) Tất đế lị đỏa tô là tỳ ha khư (38) Xà khư già (39) Xa khư già (40) Tô la khư già (41) Tỳ ha ma (42) A ba lơi khư (43) A một lị khư (44) A một lị khư (45) A một lị khư (46) A một lị khư (47) A một lị khư (48) A một lị khư (49) A một lị khư (50) A một lị khư (51) Một lị khư (52) Một lị khư (53) Một lị khư (54) Tỳ bà hề đà yết ma (55) Độ nê độ nê (56) Ô ba đà tỳ gia hề đà (57) Nhược na ngật lị đa (58) A nộp ba đà khư già lệ nao ca (59) Ương quật lệ (60) Bàng quật lệ (61) Tỳ bạc câu lệ (62) Câu la ha (63) Nhơn đà la bát lị bà ha (64) Tỳ bà hề đà yết bà (65) Giá bà la đế (66) Giá bà la đế (67) A mộ ha đạt lị xá nô (68) Bát lị bạt đa bà sa đốt ma (69) Ngật lị ma thù đế (70) Khư già lị xà hử (71) Xà ha (72) Thù đế (73) Nhỉ sắt ca (74) Tỳ la ta (75) Tỳ la ta (76) Tỳ la ta (77) Tỳ la ta (78) Tỳ la xà ma để lị la ma bà bà (79) Ngật lị ba (80) Ma ha ngật lị ba (81) Hử lệ (82) Hử hử lệ (83) A lũ nả bà la đế (84) Tam ma gia nhỉ sắt kế (85) Đà ma đà na (86) Hí địa dạ na (87) A ba la một lị thế (88) Pha la quân trà la bạc khê (89) Nhĩ hạt lị đa nhất tất đế lị bà bà (90) Yết ma xoa gia bát la đột bà bà (91) Bố lũ sa đỏa a tam ma tam ma (92) Tam ma gia tỳ địa xà nhă (93) Đá tha già đa (94) Ta ba ha (95).

Lúc bấy giờ, đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai nói Bảo Tinh Đà la ni này rồi th́ vào lúc không gián đoạn mà đại địa này lại chấn động nữa. Năm trăm kỹ nữ của ma vương kia do nghe Bảo Tinh Đà la ni nên liền chuyển h́nh dáng nữ thành đủ tướng trượng phu và vô lượng Atăngkỳ thiên nữ, long nữ, dạ xoa nữ, Càn thát bà nữ, a tu la nữ, Ca lâu la nữ, Khẩn na la nữ, Ma hầu la già nữ cho đến tất cả các con gái bệ lệ đa, tỳ xá già, cưu bàn trà.v.v... nghe Bảo Tinh Đà la ni này cũng được chuyển h́nh dáng nữ thành đầy đủ tướng trượng phu, cũng khiến cho tất cả những thiện nam tử mau được chẳng thoái chuyển Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Thậm chí tất cả các nữ nhân vào đời đương lai sẽ thọ thân nữ, nhờ lực Kinh nên nghiệp đương lai liền diệt. Lúc ấy, tất cả nữ nhân đều cùng chắp tay, đầu mặt lễ dưới chân đức Thích Ca Như Lai, đồng thời lớn tiếng nói lên như vầy:

- Nam mô nam ma hy hữu có thể tạo lợi ích vô thượng! Thích Ca Như Lai A La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà! Nguyện xin đấng đại Bi rộng v́ chúng con nói bổn sự này! Chúng con hôm nay v́ sao h́nh tướng nữ nhân đều đă diệt hết, thân phận trượng phu thành tựu đủ đầy? Do sự chuyển biến hy hữu này mà thân sinh mừng vui. Con nay đă phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác! Nguyện xin đức Thế Tôn nói lên bổn sự này, khiến cho vô lượng trời người đều được đạo quả!

Lúc bấy giờ, đức Thích Ca Như Lai một lần nữa bảo Hiền Thủ thiện nam tử rằng:

- Khi đức Nguyệt Quang Minh Hương Thắng Như Lai đời quá khứ v́ phu nhân của vua Ưu Bát La là Thiên Tôn Đà Lợi tuyên nói Bảo Tinh Đà la ni th́ Tôn Đà Lợi cùng quyến thuộc thể nữ hậu cung của ḿnh gồm tám muôn bốn ngàn người, tướng nữ nhân diệt đi và tướng trượng phu hiện lên. Vô lượng vô số Atăngkỳ các thiên nữ của trời, cho đến tất cả các nữ của... người và chẳng phải người.v.v... đều chuyển h́nh tướng nữ thành đầy đủ tướng nam tử và cả nghiệp thân nữ ứng thọ trong dời vị lai cũng diệt không c̣n.

Lúc bấy giờ, vua Ưu Bát La xả bỏ ngôi vị vua Chuyển Luân tự tại của ḿnh, đem bốn thiên hạ ủy thác cho thái tử, rồi cùng với phu nhân Thiên Tôn Đà Lợi trượng phu với một ngàn người con của ḿnh cùng chung với tám muôn bốn ngàn trượng phu hậu cung của Thiên Tôn Đà Lợi (Thiên ái) và chín vạn hai ngàn những thứ dân khác ở chỗ đức Phật Nguyệt Quang Minh Hương Thắng, tin nhà ḿnh chẳng phải là nhà nên bỏ nhà xuất gia, cạo bỏ râu tóc  mà mặc pháp phục. Đă xuất gia rồi, họ dũng mănh tinh tấn đọc tụng, thọ tŕ, ư ưa tịch tịnh. Lúc ấy, Vô lượng câu chỉ na do tha trăm ngàn chúng sinh đều phát sinh ư này: “V́ sao Chuyển Luân Thánh xuất gia vào đạo?”. Như kẻ chấp trước tà kiến th́ đều chung nói với nhau lời như vầy: “Hương Thắng Như Lai này ân cần ưa ma nghiệp, biện giải huyễn hoặc dua nịnh, khi thành tựu chuyển nữ nhân căn thành trượng phu tướng, khi th́ cạo bỏ râu tóc theo mặc nhiễm y (áo nhuộm thầy tu mặc), hoặc v́ người sinh lên trời nên nói việc sinh lên trời, hoặc v́ người sinh trong loài người nên nói việc trong loài người, hoặc v́ loài sinh trong súc sinh nên nói việc súc sinh, hoặc v́ loài sinh trong ngạ quỉ mà nói việc ngạ quỉ, hoặc v́ loài sinh trong địa ngục mà nói việc địa ngục, hoặc nói pháp chẳng sinh chẳng diệt, hoặc huyễn hóa tạo tác thân nữ nhân... ân cần ưa ma nghiệp đủ việc như trên. Ông Nguyệt Quang Minh đó tạo tác h́nh dạng Sa môn, ta nay quyết định ĺa khỏi chỗ ở này, chẳng chịu nh́n thấy h́nh tướng Sa môn đó, cũng chẳng muốn nghe lời nói ông ấy nói ra”. Trong chúng đó có người bề tôi tên là Cưu Ma La, ḷng sinh nghi hoặc điên đảo, hướng về người của nước đó nói lên rằng: “Thê thiếp, thị nữ sở hữu của chúng ta đều bị sự huyễn hóa của ông Sa môn thay đổi h́nh tướng nữ tạo thành tố chất trượng phu, biến hóa tất cả cạo tóc, nhuộm áo. Chỉ c̣n một ḿnh thân ta ôm ḷng lo lắng mà được thoát. Nay ta phải vào núi sâu, hang hiểm, chỗ không người như người tiên (tiên nhân) đi tránh yêu thuật huyễn hóa. Các ông, tất cả cùng chung với ta ḥa hợp nên theo nhau mà đi, cẩn thận chớ vào sự trói buộc ma của ông Sa môn đó. Ông Sa môn huyễn hoặc hèn hạ, ta nay chẳng muốn nghe âm thanh của ông ấy, huống ǵ là mắt nh́n thấy!” Trong số thần dân đó, kẻ chưa đắc tâm nghe lời nói ấy, tất cả đều vui mừng. Người bề tôi Cưu Ma La khi nói lời nói đó th́ vô lượng câu chỉ trăm ngàn chúng sinh đều rơi vào lưới tà kiến. Ông ấy lại v́ chúng sinh tuyên nói tà pháp: “Không có sinh tử cũng không có giải thoát. Làm thiện, làm ác đời sau cũng không có các nghiệp quả báo. Ông Sa môn lừa dối này ân cần làm nghiệp ma. Nếu đến diện kiến ông ấy hoặc lễ bái ông ấy, hoặc nghe pháp ông ấy th́ ḷng người rối loạn mê hoặc chỉ muốn cạo tóc bỏ nhà, ra băi tha ma tu hành, ngày chỉ ăn một bữa, đi xin tự nuôi thân, ưa chỗ tịch tịnh, vào pḥng ít nói, thường chán năm dục, kỹ nhạc, ca múa, ĺa bỏ ṿng hoa cài tóc, hương xoa, hương tán và đồ dùng nghiêm sức thân, cũng chẳng ưa đủ thứ hoa trang sức và việc say rượu, hôn nhân dâm dục thỏa t́nh. Ông Sa môn đó ân cần ưa tuyên nói hành đạo trói buộc của ma tức là oán gia của tất cả chúng sinh. Ta vốn chẳng thấy, chẳng nghe việc làm của ông Sa môn khiến cho vô lượng câu chỉ trăm ngàn chúng sinh thấy tướng như vậy. Từ thuở xa xưa đến nay ta cũng chưa từng thấy ác kiến này”. Này thiện nam tử! Lại vào thời gian sau, đại Sa môn Ưu Bát La nghe nhân dân của nước ḿnh chạy trốn vào hang núi, hoặc lại tự đi theo đường ác, lại dạy người khác khiến cho họ chấp trước ác kiến, hủy hoại Tam Bảo, bài báng chánh, làm theo tà. Nghe những việc đó rồi, ngài liền tự suy nghĩ: Nếu chúng sinh đó đều rơi vào ác kiến, chẳng được giải thoát, chẳng trụ chánh kiến th́ chẳng có người đem lại lợi ích, chẳng ai an lập cho. Ta làm Sa môn, phải làm sao khiến cho những chúng sinh mù tối đó vào đời vị lai ĺa khỏi đường ác, khử trừ bốn sự trói buộc của ma, người chưa giải thoát có thể khiến cho họ giải thoát... cho đến rốt ráo khiến cho họ được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”. Bấy giờ, Đại Sa môn Ưu Bát La nghĩ thế rồi, liền bạch với đức Như Lai Nguyệt Quang Minh Hương Thắng rằng: “Hôm nay con v́ chúng sinh nên phát đại dũng mănh, hành Đại Từ Bi!” Ngài Ưu Bát La liền cùng với vô lượng trăm ngàn chúng sinh vây quanh trước sau đi đến vùng biên địa đó. Nơi thành ấp, tụ lạc trống không, chỗ núi non hiểm trở, ngài Ưu Bát La v́ các chúng sinh tuyên nói chánh pháp: “Nếu chúng sinh đó rơi vào ác kiến th́ nay ta sẽ ngăn lại khiến cho họ vào chánh kiến... cho đến dạy bảo những kẻ ấy an trụ ở Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Có người, hoặc nguyện cầu Bích Chi Phật thừa, hoặc cầu Thanh văn thừa... th́ ta hoặc an lập họ ở Thánh quả, hoặc khiến xuất gia, hoặc khuyên thọ th́ Ưu bà tắc giới, hoặc bát trai giới, hoặc hành tam qui, hoặc v́ an lập tất cả nữ nhân đủ h́nh tướng trượng phu, đoạn dứt nghiệp nữ căn mà nói chú Bảo Tinh Đà la ni này. Cho đến vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh ở bên đức Như Lai từng phát sinh nghi hoặc, điên đảo, tất cả chấp trước ác kiến như vậy, ta sẽ ngăn lại, đoạn dứt, khiến cho phát lộ ra. Tạo tác sự dạy bảo đó rồi, ta đều khiến cho họ an lập ở Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đều ở chỗ đức Phật Nguyệt Quang Minh Hương Thắng cùng chung xuất gia, tịnh tu phạm hạnh”. Này thiện nam tử! Người bề tôi Cưu Ma La trước phát nguyện này: “V́ Đại Sa môn đó có thể nói pháp huyễn hoặc phá đồ chúng của ta, dụ dỗ quyến thuộc của ta, ông vào đời vị lai khi sẽ được làm Phật th́ ta trở lại tạo tác đủ thứ ma sự đối với ông. Như là khi bắt đầu ở trong thai, khi làm đồng tử, khi tuổi tráng thạnh vui chơi và xuất gia, khi ở dưới gốc cây ngồi đạo tràng... ta sẽ tạo đủ thứ phiền năo rối loạn, đủ thứ phá hoại khiến cho ông thoái mất tâm Bồ đề”. Này thiện nam tử! Vị Đại Sa môn cần khổ thêm bội phần, dũng mănh tinh tấn du hành khắp bản quốc của ḿnh, vào núi hiểm trở kia, bằng lời nói từ bi, lời nói êm ái, bằng mọi thứ thí dụ khai thông sự hiểu biết cho dân của ḿnh. Những chúng sinh đó đều thấy đức vua cũ, nghe lời nói pháp của vua đều phát sinh vui mừng. Họ liền hồi tà tâm, đoạn ác kiến xưa, ở chỗ vị Sa môn cầu ai sám hối, đồng phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Người bề tôi Cưu Ma La và đồ chúng của hắn điều phục tà tâm, đều mang chánh tín, liền phát nguyện rằng: “Nếu Đại Sa môn đủ đại bi th́ đời tương lai, khi được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nguyện xin ngài rũ ḷng v́ con trao cho kư Bồ đề”. Này thiện nam tử! Các ông muốn biết, vua Chuyển Luân Thánh Ưu Bát La thuở xưa là ai khác ư? Chính là thân ta hôm nay đó! Phu nhân Thiên Tôn Đà Lợi của vua ấy th́ nay là Bồ tát Di Lặc đó! Người bề tôi bài báng chánh pháp mang ác kiến Cưu Ma La th́ hôm nay là ma vương đó! Vô lượng nadotha trăm ngàn chúng sinh nghe ta nói pháp cùng xả bỏ ác kiến, trụ ở đạo Tam thừa, đều được xuất gia và vô lượng nữ nhân nhờ lực của Kinh nên thành trượng phu lúc bấy giờ thành tựu hôm nay chính là các ông, bốn bộ đệ tử trong đại chúng đó vậy. Này thiện nam tử! Các ông hôm nay phải tín thọ lời nói của ta! Khi nghe bản sự của vua Ưu Bát La đời quá khứ chớ phát sinh nghi hoặc. Sở dĩ v́ sao? V́ nhớ lại, kẻ bề tôi Cưu Ma La thuở xưa thấy quyến thuộc của hắn và vô lượng  trăm ngàn chúng sinh kia đồng bỏ ma nghiệp, ở trong pháp của Phật xuất gia làm đạo, liền khởi nên ác niệm: “Nguyện đời đương lai ta cùng với binh chúng ma phá quyến thuộc của ông” trở lại đúng như ngày hôm nay. Này thiện nam tử! Các ông đă từng ở chỗ đức Như Lai Nguyệt Quang Minh Hương Thắng phát sinh niềm tin bất tịnh, nói lời nói bất thiện, do quả báo ác kiến mê hăm (hăm hại) chúng sinh, nhân duyên gặp Phật mà được giải thoát. Do lực của một ư niệm tốt xuất gia nên từ đó đến nay được gần gũi vô lượng trăm ngàn các đức Phật cúng dường, cung cấp mà chẳng sinh ḷng khó nhọc (cù lao), ở chỗ các đức Phật phát đại thệ nguyện ḷng ưa nghe pháp... cho đến thường hành sáu Ba la mật. Các ông từ xưa đến nay do việc làm nghiệp ác của thân miệng ư nên trải qua vô lượng kiếp thường ở ba đường, gia thêm các khổ năo, nghiệp chướng đă dẫn dắt sinh vào trong ma đạo, nhân ta, Thích Ca Mâu Ni Như Lai, nói Bảo Tinh Đà la ni này mà năm trăm kỹ nữ trong ma chúng đó liền chuyển thân nữ, đồng thời đều được Vô sinh pháp nhẫn. Vô lượng vô số nadotha trăm ngàn chúng sinh, tất cả đại chúng trời người của thế gian đều phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Lại có vô lượng vô số nadotha trăm ngàn chúng sinh đều dược Bất thoái Thanh văn Bích Chi Phật thừa. 

KINH BẢO TINH ĐÀ LA NI

BÀI CHÚ NÀY CHÉP THÊM ĐỂ ĐỐI CHIẾU HIỆU ĐÍNH VỚI BÀI CHÚ DỊCH Ở TRÊN: (Bài chú này trong bản Kinh Bảo Tinh Đà la ni của Minh Tạng)

Đa địa dă tha xà lô kế (1) Xà lô ca mộc kế (2) Xà lê xà la (3) Xà lê nhỉ (4) Xa la bà la đế (5) Xà hử lợi (6) Bà la bố lâu sa la xoa na bà ma lũ hử tà (7) A ma mê a ma mê (8) Bà ma mê bà ma mê (9) Na bà mê (10) Na ha mê (11) Xà ha mê (12) Xà ha mê khư bà la mê (13) Bà la mê (14) Bà la mê (15) Bà la mê (16) Bà bà tỳ (17) Bà ha tỳ (18) Bàng già tỳ (19) Bà xà tỳ (20) Bà la đa bà lợi si (21) Xà ha mê khư (22) Bà la tỳ (23) A la xà hử li (24) Thiền đổ li (25) Tổ đổ mẫu khê (26) Bà ha la (27) Bà ha la (28) Mê đà bột la đế (29) Đàn địa la (30) Đàn địa đà la (31) Tô lợi gia tỳ ha khư (32) Chiên đạt la tỳ ha khư (33) Chước sô thù để sa tỳ ha khư (34) Tát bà xoa gia (35) Tất để lư đỏa tô la (36) Tỳ ha khư (37) Xà khư già (38) Xà khư già (39) Tô khư già (40) Tỳ ha ma (41) A một lư khư (42) A một lư khư (43) A một lư khư (44) A một lư khư (45) A một lư khư (46) A một lư khư (47) A một lư khư (48) A một lư khư (49) A một lư khư (50) Một lư khư một lư khư một lư khư (51) Tỳ bà xỉ đà yết ma (52) Độ nê độ nê (53) Uất ba đà tỳ gia xỉ đà (54) Nhă na ngật lư sỉ (55) A nột sĩ ba đà (56) Khư già li nữu ca (57) Ương cữu lệ (58) Bằng cù lệ (59) Tỳ bạc câu lệ (60) Câu la ha (61) Nhơn đà la bát lư bà ha (62) Tỳ dă bà xỉ đà yết bà (63) Già bà la để (64) Già bà la để (65) Già bà la để a mộ ha đạt lư xá nô (66) Bát lư bạt đa hà sa dă khư ma (67) Ngật lư ma thù để (68) Khư già lư xà hử (69) Xa ha thù để (70) Nhỉ sắt ca tỳ la ta (71) Tỳ la ta (72) Tỳ la ta tỳ la ta (73) Tỳ la xà (74) Ma để lư già la ma bà bà  (75) Ngật lư bạt dă ma ha ngật lư bạt (76) Hử lệ hử hử lệ (77) A lũ nả bà la đế (78) Tam ma tà nhỉ sắt kế (79) Đà ma đà na (80) Địa dạ na (81) A ba la một lư (82) Pha la quân trà la bạt khê (83) Nhỉ bạt đa tất để lư bà bà (84) Yết ma xoa gia bát la đột bà bà phủ lũ sa sỉ phạm (85) A tam ma tam ma (86) Tam ma gia tỳ địa xà nhă (87) Sỉ tha già đa (88) Ta bà ha (89).

- Quyển thứ hai - hết. 

KINH BẢO TINH ĐÀ LA NI

Quyển thứ ba.

PHẨM THỨ BA: MA VƯƠNG QUI PHỤC 

Lúc bấy giờ, đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai khi nói Kinh Bảo Tinh Đà la ni này, phóng ra ánh sáng lớn soi khắp hàng trăm câu chỉ xứ bốn thiên hạ của thế giới Ta Bà này, hết thảy đều rất sáng. Ngay tức thời, hàng trăm câu chỉ xứ của cơi này, các ma cơi Dục, do lực của đức Phật nên đều khởi dậy kinh động, đều nh́n thấy nhân duyên của sự hiện ánh sáng này. Họ đều tác khởi ư niệm rằng: “Nhất định đây là việc làm của ác ma kia. Đối với bốn thiên hạ ông ấy có uy đức lớn, ông ấy đối với chúng ta có sức đại tự tại nên hiện ra ánh sáng này”. Khi khởi lên ư niệm đó, chúng quan sát thấy ác ma ngồi trong nhà ưu năo sinh ra lo hận cùng cực. Bấy giờ, hàng câu chỉ ma của cơi này đều bỏ cung ma kéo đến chỗ vua ác ma của bốn thiên hạ này, nói lên lời như vầy: “Ngài là chủ cơi Dục có lực đại tự tại, phóng ra ánh sáng này soi khắp tất cả mà lại v́ nhân duyên ǵ ngồi trong nhà ưu năo?” Ma vương liền đáp cho khắp các ma sở hữu của hàng trăm câu chỉ xứ rằng: “Các người nên biết rằng, đây chính là Sa môn xuất thân ở ḍng họ Thích, một người dua nịnh huyễn hoặc số một, đă phóng ra ánh sáng này, soi đến thế giới, tất cả đều kinh động. Người minh tuệ có trong thế gian, các Phạm Thiên vương và các Long vương, Dạ xoa vương, A tu la vương, Ma hầu la già vương, Ca lâu la vương, Khẩn na la vương... cho đến những người, chẳng phải người c̣n lại ấy. Những bậc thông minh sáng suốt có trong số ấy, tất cả đều qui hướng cúng dường ông Thích Tử đó. Cho đến ông ấy trong sáu năm ngồi một ḿnh không hai, thành tựu được lực huyễn lớn không tướng. Ta dùng sức ḿnh thị hiện thần thông, nghiêm chỉnh xa giá, quân chúng ba mươi sáu câu chỉ người vây quanh giáp ṿng, tất cả sức ma sử dụng cần lao lớn. Nhưng rốt cùng chẳng thể khiến cho thủ đà kia kinh sợ một sợi lông, huống ǵ lại có thể tạo ra chướng ngại khác, lay động pháp ṭa của vị đó. Hôm nay Thủ đà này thành tựu pháp huyễn vô tướng như vậy, việc làm của ông ấy thị hiện lay động đại địa này đồng thời làm thoái lui quân của ta. Như cắt rễ cây đại thọ th́ cành đều ngă, tất cả ma giới đều tối om c̣n ở chỗ ngồi ông ấy thành tựu ánh sáng lớn. Từ chỗ ngồi đứng dậy rồi, ông ấy v́ các chúng sinh khai thị diễn nói. Những chúng sinh thông minh trí tuệ có trong bốn thiên hạ này cũng đều bị sự dẫn dắt của cái móc huyễn hóa đó. Ta cũng chẳng biết ḷng của những người đó ở đâu? Về đâu? Khi nào chết? Sinh ở đâu? Nay sáu đường này đă qui y ông ấy. Ta c̣n chẳng có thể kinh động được một sợi lông, huống là lại có thể khiến cho động được tín tâm của họ. Năm trăm kỹ nữ vi diệu này của ta và hai vạn người con trai cùng các quyến thuộc đều qui y ông Sa môn Cù Đàm đang ngồi ở trước đó. Ta, ngày hôm nay chẳng thể ngăn chặn chế ngự. Các ngươi, hôm nay, có sức, có phước, có trí tự tại phải giúp ta chặt đứt mạng sống của tên thủ đà la Thích tử đó. Như có chúng sinh qui y người đó th́ đều khiến cho phá tan. Bè đảng đen tối của ông Sa môn dua nịnh huyễn hoặc đều khiến cho hàng phục phe đảng bạch tịnh ma chúng của chúng ta đều khiến cho minh hiển, từ đây về sau sẽ thọ lạc xúc.

Lúc bấy giờ, có ma tên là Quang Minh quan sát cơi Diêm phù này, thấy thân đức Như Lai ở trên pháp tọa, lại nghe Phạm âm mỹ diệu nói pháp. Thấy nghe như thế này rồi kinh sợ dựng tóc gáy, ma ấy hướng về Ma vương kia nói kệ như vầy:

Ở trong tất cả cơi

Sắc này thắng lạ thường

Công đức và trí tuệ

Lâu rồi thân sạch trong.

Giải thoát các phiền năo

Lâu dài giỏi tương ưng

Giải thoát khỏi các hữu

Hết sạch mọi lo toan.

Ngài nay chớ sân giận

Tự tại đă chẳng dung

Chỗ này qui y tốt

Ba cơi số một nương.

Nếu ngài ở chỗ ấy

Dấy lên sát na sân

Do sự ngu si đó

Tự đắc vui hoại tan.

Lúc đó, trong chúng, lại có một ma tên là San Nhĩ Nhĩ Ca hướng về Ma vương kia nói kệ như vầy:

Lúc đại thần thông đó

 Tướng công đức trên cùng

Tất cả không chỗ nương

Y ấy hướng giải thoát

Khổ hết không có c̣n

 Hay nói đường khổ tận

Trăm ngàn ma không lường

Đă chẳng thể năo loạn.

Lúc đó Ma vương dùng kệ báo rằng:

Ta nay sở hữu người tự tại

Đại tự tại đó đều qui tùng

Như vậy chẳng lâu cơi ta rỗng

Ta không thú xứ, được cũng không.

 (Thú xứ: chỗ hướng về)

Lúc ấy, trong chúng lại có một ma tên là Tân Trần hướng về Ma vương đó nói kệ như vầy:

Thế lực số một ngài có trước

Sở tác ngài tự tại dũng cường

Ngài nay mất sức lại không thể

Nhất thiết trí không được sánh chung.

Bấy giờ, trong chúng lại có một ma tên là Đao Nguyệt hướng về Ma vương nói kệ như vầy:

Từ bi chúng sinh không ư ác

Tự tại thanh tịnh không chỗ nương

Ba cơi giải thoát chỗ đi dạo

Không thể hại, không thú, không hành

(thú: nơi hướng đến)

Khi đó, Ma vương nói kệ báo rằng:

Chúng sinh sở hữu của cơi Dục

Đắm các dục, say t́nh đảo điên

Với việc ta làm thường theo chuyển

Chẳng hại kia (Phật) sao ông đồng t́nh?

Bấy giờ, trong chúng, lại có một ma tên là Địa Thủy hướng về Ma vương kia nói kệ như vầy:

Các hữu như lửa huyễn chẳng bền

Hay biết các hữu đoạn các ái

Chẳng trước (chấp) các hữu như hư không

Sao với vị đó (Phật) hay bức (ép) năo.

Lúc ấy, Ma vương nói kệ báo rằng:

Kia (Phật) tuy tự tại ở ba cơi

Ăn uống, áo mặc luôn tư dùng

Kia (Phật) đối ba thọ đă ưa trụ

Mà sao thần chết chẳng hại tan?

Bấy giờ, trong chúng lại có một ma tên là Xả Ái hướng về vua ma kia nói kệ như vầy:

Thần thông cảnh giới có sở hữu

Ác ma, dạ xoa và trời rồng...

Đủ thứ năo hại không chạm Phật

Cái chết làm sao hại Thế Tôn?

Khi ấy, Ma vương nói kệ báo rằng:

Chúng ta ngày xưa đoạn Phật thực

Mưa đá lớn ở trong hư không

Mạ lị không lường trăm thứ tiếng

Với kia ta muốn động chỗ nương.

Bấy giờ, trong chúng lại có một ma tên là Tri Nhăn hướng về Ma vương nói kệ như vầy:

Khi ngài đối Phật tạo năo loạn

Vả có thấy chút sân giận chăng?

Thư thái nh́n ngài chẳng xịu mặt

Lời êm dỗ dành không ác thanh.

Lúc đó, Ma vương nói kệ báo rằng:

(Phật) Kia có trí tuệ hay thường nhẫn

Hay đoạn ái si các lỗi lầm

Từ tâm với tất cả sinh chúng

Tụ tập hạnh, không ǵ chẳng gom.

 Bấy giờ, trong chúng có một ma tên là Nan Hàng Phục hướng về vua ma đó nói kệ như vầy:

Ba kết nếu người hay trói buộc

Chúng con nên năo loạn đó liền

Chướng si buộc này Phật mới diệt

Cái chết làm sao năo Thế Tôn.

Lúc đó Ma vương nói kệ báo rằng:

Các ông trợ ngă lực (giúp sức ta)

 (bộ dạng) Trang thúc chớ buông lung

Ta biến đất làm nước   

Nối bốn núi làm ṿng (ṿng hoa cài tóc: man)

Hư không mưa đá lớn

Gom cát sắt rải tung

Nguyệt tiễn cong, đao thép 

Ném cho thân đó (Phật) tan (nát)

Phương tiện siêng như vậy  

Tạo năo loạn cực cùng

Các ông mà giúp đỡ

Thích tử thành tro tàn.

Lúc bấy giờ, các ma, mỗi mỗi đều nói kệ... cho đến hàng trăm câu chỉ các ma hiện có đă nói kệ hỏi đáp đều cũng như vậy.

Lúc ấy, tất cả các ma của chúng đó cùng lúc lên tiếng nói như vầy:

Như vậy, mỗi mỗi nên đi về cung của ḿnh trang nghiêm giáp trụ (áo mũ đánh giặc), cùng các binh chúng đều trang bị giáp. Nếu sử dụng sức thần thông của chúng ta, tất cả cảnh giới bày ra khiến cho họ biết th́ ông Sa môn Cù Đàm tuy lại dơng mănh nhưng há đương đầu được với mũi nhọn của quân chúng bọn ta.

Khi nói lời như vậy, trong khoảnh khắc một sát na, các ma sẳn có ở trăm câu chỉ xứ đều từ cung của ḿnh giáp trụ trang nghiêm. Mỗi một quân ma gồm hàng ngàn câu chỉ chúng, mặc đủ thứ giáp, cầm đủ thứ binh khí, đều nghiêm chỉnh xa giá. Rồi nửa đêm, bọn họ xuống cơi Diêm phù đề, đến giữa nước Ma Già Đà, đều trụ ở hư không lân cận với đức Phật. Cho đến trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Bệ lệ đa, Tỳ xá già, Cưu bàn trà... của bốn châu đều ở bên đức Phật sinh ḷng bất tín, không ư cung kính, ở Pháp, Tăng cũng chẳng ḷng tin. Tất cả ma đó đều sai khiến quân chúng với đủ thứ binh khí, mặc giáp trang nghiêm tập họp lớn ở chỗ đó muốn hại đức Như Lai. Có một vị tiên nhân tên là Quang Vị với đủ mười tám minh xứ và cảnh giới thần thông học nhiều không lường, mà thường vưng thờ Ma Ê Thủ La, cùng với năm trăm đồ chúng trụ ở bên núi Tuyết. Lúc bấy giờ, Ma vương liền tự biến thân thân làm h́nh dáng Ma Ê Thủ La, trụ ở trước tiên nhân nói kệ như vầy:

Họ Cù Đàm sinh được

Bậc Đại tiên nương thông

Trụ Ma Gia (nước), thông tuệ

Ở Vương Xá (thành) đi xin.

Ḷng ông phải kiên cố

Đến với đủ luận bàn

Ông năm thông cùng cực

Quyết định tự tại liền.

Bấy giờ, Ma vương nói kệ này xong liền biến mất, trở về cung ma, từ chỗ quyến thuộc, nói kệ như vầy:

Các ông nay bên ta nghe rơ

Ta nghĩ được “biết không ai hơn”

Thích tử đă nhiếp, đă chung ngữ (lời nói)

Gia hộ kia đầy đủ thần thông.

Huyễn kia thị hiện cảnh giới ấy

Tim sức ma ta lớn vô cùng

Như mẹ hướng con lời êm dịu

Đều khiến đệ tử sinh vui mừng

Hằng ngày buổi sớm vào thành ấp

Từ từ bước, uy nghi giữ ǵn

Sở hạnh đệ tử đă đoạn dục

Ta bắt giữ từng đứa tự đương (đương đầu)

Hiện trước họ ca múa mỹ diệu

Khiến họ thấy nghe hoặc trước sinh

Đệ tử thấy nghe đă hoặc trước

Nên năo ư Thích Ca đại tiên.

Bấy giờ, trong chúng có một ma nói kệ rằng:

Con nay hóa hiện việc đáng sợ

Sư tử, trâu nước, cọp, voi điên...

Nhanh chóng đuổi chạy vào thành ấp

Hiện uy tiếng sấm động kinh hoàng.

Thần thông hóa hiện việc vô lượng

Binh khí bức họ lại hiện lên

Việc bỏ các dục của bọn họ

Hoặc khi mê loạn khiến mất quên.

Lúc đó trong chúng lại có một ma nói kệ như vầy:

Ta nay ở ngă tư đường đó

Hóa lầu quan sát ở trước tiên

Đủ thứ h́nh lạ, mặt xấu xí

Đủ thứ binh khí bức động thêm

Trong không tiếng lớn, mưa dao kiếm

Kinh động đáng sợ tiếng sấm vang

Ở cảnh giới đó chẳng tự tại

Mau khiến tiêu diệt chẳng hiện tiền.

Lúc bấy giờ, Ma vương dùng sức thần thông, tất cả nghiêm chỉnh xa giá, tạo tác rộng răi tất cả cảnh giới như trên. Sức uy đức đại từ của Như Lai cũng như ma thị hiện đủ thứ rộng răi. Tức thời biến thế giới của Phật ở ba ngàn đại thiên thế giới, khiến cho tính chất đất giống như kim cương, tất cả ma lực chẳng thể chuyển đổi, cũng lại chẳng thể tạo ra ác thanh và cả núi lửa bốn phương cháy mạnh. Cũng chẳng thể tạo tác mây đen phi thời và hơi gió ác. Nhờ lực đức Phật hộ tŕ cho nên thậm chí không có một con rồng có thể vận động thân ḿnh làm rơi xuống một giọt mưa.

Bấy giờ, lúc đầu ngày, bốn đại Thanh văn mặc áo, mang bát vào đại thành Vương Xá khất thực. Tôn giả Xá Lợi Phất, ở cửa Nam của thành gặp năm mươi đồng tử ma với tướng đại nhân đệ nhất đoan chánh diệu sắc trang nghiêm, đồng ở tại ngă tư đường vừa ca múa vừa đi. Từ xa thấy tôn giả Xá Lợi Phất đến, chúng liền chung nhau nắm lấy hai tay tôn giả trước và nói với tôn giả rằng:

- Này Sa môn! Ngài Ca! Này Sa môn! Ông múa!

Xá Lợi Phất nói với đồng tử rằng:

- Các ngươi hăy lắng nghe! Điều chưa nghe trước sẽ khiến cho các ngươi nghe!

Ngài liền v́ các đồng tử nói kệ như vầy:

Các nhập, hoạn đáng chán 

 Chỗ chết dối ta luôn

Ta nay đă chán hoạn

Bờ cơi nhập tận cùng

Các ấm, hoạn đáng chán

Chỗ chết dối ta luôn

Ta nay đă chán hoạn

Bờ cơi ấm tận cùng.

Bấy giờ, ngài Xá Lợi Phất v́ các đồng tử ma nói kệ này rồi, liền nói chú rằng:

Đa điệt dă tha (1) Bà ha la (2) Bà ha la (3) Bà la (4) Ba la (5) Mạt lợi chi ba ha (6) Tát già bà ha (7) A ma bà ha (8) Tát bà ha (9).

Lúc ấy, ngài Xá Lợi Phất ở trong tiếng ca nói kệ và Đà la ni như vậy th́ đồng tử của Ma vương, gồm năm trăm người.v.v... nghe pháp âm đó đều được cái chưa từng có, hết sức vui mừng, tín tâm thanh tịnh, hướng về ngài Xá Lợi Phất nói kệ như vầy:

Chính đạo, chúng con nay sám hối

Thân thiện nói lên v́ thế gian

Nói ấm đáng sợ dạy ĺa bỏ

Khiến con ở đây chứng kiến luôn.

Đồng tử ma nói kệ đó xong, rập đầu xuống đất làm lễ dưới chân tôn giả, liền ở giữa đường, ngồi chung nghe pháp. Lúc bấy giờ, tôn giả Đại Mục Kiền Liên sắp vào đại thành Vương Xá khất thực, ở cửa hướng Đông thành, thấy năm mươi đồng tử... cho đến ở trong ca âm, nói kệ như vầy:

Các giới, hoạn đáng chán 

Chỗ chết dối ta luôn

Ta nay đă chán hoạn

Bờ cơi giới tận cùng.

Các thọ hoạn đáng chán

Chỗ chết dối ta luôn

Ta nay đă chán hoạn

Bờ cơi thọ tận cùng.

Tư duy, hoạn đáng chán

Chỗ chết dối ta luôn

Tư duy ta đă chán

Cơi tư duy tận cùng

Các tưởng, hoạn đáng chán

Chỗ chết dối ta luôn

Ta nay đă chán hoạn

Bờ cơi tưởng tận cùng.

Ngài Đại Mục Kiền Liên, ở trong tiếng ca, nói kệ đó rồi, lại nói chú rằng:

Đa điệt dă tha (1) A ma bà (2) A ma ba (3) A ma bà (4) A ma bà (5) A la xà (6) La nả xà ha (7) Xa miệu tha (8) Xa miệu tha (9) Xa miệu tha (10) Tha già na bà ma (11) Ta bà ha (12).

Lúc bấy giờ, trưởng lăo đại Mục Kiền Liên v́ đồng tử ma nói kệ và Đà la ni như vậy th́ năm mươi đồng tử vui mừng số một, sinh ḷng tịnh tín, nói kệ như vầy:

Đầy đủ mật thần thông

Con Mâu Ni Thánh Chủ

Qua hoạn đường tử sinh

Đèn pháp chiếu bày khắp

Các lỗi ác đoạn tan

Nên con sinh tín lạc

Nay qui y Thế Tôn (Phật)

Cũng qui y tăng, pháp.

Khi ấy, năm mươi đồng tử ma, ở giữa hư không, liền làm lễ sát chân ngài Đại Mục Liên rồi ngồi ở trước ngài chánh nghi dung mà nghe pháp.

Lúc bấy giờ, trưỡng lăo Phú Lâu Na Di Đà Ni Tử, từ ở cửa Bắc vào thành khất thực... cho đến giữa ngă tư đường, theo tiếng xướng ca của các đồng tử kia mà ở trong tiếng ca nói kệ như vầy:

Các xúc, hoạn đáng chán 

Chỗ chết dối ta luôn

Ta nay chán xúc đó

Nên cơi xúc tận cùng   

Các căn chủ tăng thượng

Chỗ chết dối ta luôn

Ta nay chán tăng thượng

Biên tăng thượng tận cùng.

Hoặc nghiệp thường lưu chuyển

Chỗ chết dối ta luôn

Ta nay chán hoặc nghiệp

Biên hoặc nghiệp tận cùng.

Các hữu, hoạn đáng chán

Chỗ chết dối ta luôn

Ta nay chán các hữu

Bờ cơi hữu tận cùng.

Lúc bấy giờ, ngài Phú Lâu Na ở trong tiếng ca v́ đồng tử ma nói kệ này rồi, bảo các đồng tử rằng:

- Mạng người nhẹ, nhanh khó có thể bảo trụ giống như nước trên núi tuông xuống chảy nhanh. Mạng người rất nhanh hơn việc đó. Kẻ phàm phu ngu si đều chẳng hay biết. Lại nữa, này các đồng tử! Tất cả phàm phu bị say rượu sắc không hay biết, bị say rượu thanh không hay biết, bị say rượu hương không hay biết, bị say rượu vị không hay biết, bị say rượu xúc không hay biết. Lại nữa, này các đồng tử! Mạng người rất nhẹ, nhanh như nước trên núi chảy xuống kia. Kẻ phàm phu ngu si đều chẳng thấy biết, bị say rượu pháp không hay biết, bị say rượu ấm không hay biết, bị say rượu giới không hay biết, bị say đồ ăn nhiều không hay biết, bị say rượu lạc (vui) không hay biết, bị say rượu sanh không hay biết, bị say rượu dục không hay biết. Lại nữa, này đồng tử! Mạng người  nhẹ, nhanh giống như nước trên núi tuông xuống chảy nhanh. Mạng người rất nhanh so với nước đó, kẻ phàm phu ngu si đều chẳng thấy biết... cho đến tất cả rượu t́nh thức, thủ trước làm cho mê say mà đều chẳng hay biết.

Ngài Phú Lâu Na liền v́ các đồng tử nói chú rằng:

Đa điệt dă tha (1) Yết già bà (2) Yết già bà (3) Yết già bà (4) Môn trí ni (5) A phạt đa (6) Tỳ phạt đa (7) Khư phạt đa (8) Bạt la ma a la ha (9) Thù để phạt đa (10) Ta bà ha (11).

Bấy giờ, khi trưởng lăo Phú Lâu Na ở trong tiếng ca, v́ đồng tử ma nói kệ và câu Đà la ni này th́ năm mươi đồng tử đó hoan hỷ số một, sinh ḷng tịnh tín, nói kệ như vầy:

Ngài nay dạy con đạo tịch diệt

Các cơi như huyễn kia cháy bừng

Thế gian chỉ sinh từ phân biệt   

Nên thân con theo Tam Bảo nương.

Lúc ấy năm mươi đồng tử ma ở giữa ngă tư đường, liền làm lễ sát chân ngài Phú Lâu Na và ngồi ở trước ngài, chính nghi dung nghe pháp.

Lúc bấy giờ, trưởng lăo Tu Bồ Đề ở cửa Tây thành vào thành Vương Xá theo thứ lớp khất thực. Ở giữa ngă tư đường gặp gỡ năm mươi đồng tử của Ma vương, tuổi hoa đẹp đẽ, nhan sắc đoan chánh, dáng dừng trường nhă, tướng đại nhân tử, cùng nhau đùa giỡn ở ngă tư đường vừa ca múa vừa đi. Chúng thấy ngài Tu Bồ Đề liền rảo bước đi đến đều cùng bắt lấy hai tay của tôn giả đó, nói lên như vầy:

- Nào Sa môn! Ông ca! Nào Sa môn! Ông múa!

Ngài Tu Bồ Đề nói rằng:

- Này đồng tử! Hăy lắng nghe! Tiếng ca trước các ngươi đă chưa nghe th́ ta sẽ làm cho các ngươi nghe! Các ngươi hăy lặng yên mà nghe tiếng ca của ta.

Ngài Tu Bồ Đề liền v́ các đồng tử nói bài kệ như vầy:

Tất cả hữu vi pháp

 Tính động đều vô thường

Như huyễn, bọt, lửa đó

 Tuy thấy, được th́ không.

Pháp sinh diệt mau chóng

Chỉ người trí mới thông (biết)

Xúc thọ là khổ năo

Người ngu đắm say cùng

Khổ hữu vi bức bách

Tất cả đều ngă không (vô ngă)

Lại không một hiểu biết

Khiến khổ giải thoát xong.

Như tin Bồ tát đạo

Tu nhất tướng thân gần

Gọi ĺa các pháp tưởng

Vô ngă, chẳng sạch trong.

Tất cả hành tương ứng

Thật không, tánh tướng không

Các pháp không nuôi mạng

Người không, tạo tác không.

Người bỏ ư ma siểm (dua nịnh)

Phát giác tịnh tín sinh

Các thức nương gốc khởi

Như chớp nương hư không.

Xúc, thọ, tư không ngă

Quan sát không thật chân

Ngu si phàm phu tu

Ấm này lưu chuyển luôn

Tịnh tâm sinh phân biệt

 Tác giả chẳng thể được

Chân tế tịch diệt không(trống rỗng)

Tất cả biên (bờ) ĺa khỏi.

Pháp này không vô minh

Nên nói Bồ đề hạnh

Như bậc thầy lái thuyền

Chở đến Bồ đề đạo.

Bấy giờ, trưởng lăo Tu Bồ Đề v́ đồng tử ma nói bài kệ này rồi liền đọc chú rằng:

Đa điệt dă tha (1) Tô văn đệ (2) Tỳ văn đệ (3) Văn đà (4) Xà ê (5) Tứ ly (6) Tứ ly (7) Tứ ly (8) A bà tứ ly (9) A bà ha tứ ly (10) Đa tha đa bà tứ ly (11) Bộ đa câu chỉ tứ ly (12) Ta bà ha (13).

Bấy giờ, khi trưởng lăo Tu Bồ Đề v́ các đồng tử này, ở trong tiếng ca, nói lời bài kệ và câu Đà la ni này th́ năm mươi đồng tử đó vui mừng số một, sinh tâm tịnh tín, nói bài kệ như vầy:

Con nương ác tri thức

 Pháp này nghe chưa từng

V́ ngu si vô trí

Ác nghiệp này tạo nên.

Con nay phát lồ hối

Nguyện ngài chứng tri con!

Ngài sinh từ Thắng pháp

Con phát đại nguyện rằng:

Nguyện con được làm Phật

Ích lợi khắp thế gian.

Năm mươi đồng tử, ở giữa ngă tư đường, liền làm lễ sát dưới chân ngài Tu Bồ Đề, rồi ở trước mặt ngài, ngồi chính nghi dung mà nghe pháp.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng sức thần thông v́ họ mà thị hiện khiến cho ngă tư đường này rộng răi hàng trăm do tuần. Ngài Xá Lợi Phất ngồi ở mặt Bắc, ngài Đại Mục Kiền Liên ngồi ở mặt Tây, ngài Phú Lâu Na ngồi ở mặt Nam, ngài Tu Bồ Đề ngồi ở mặt Đông. Chỗ ngồi của bốn người cộng lại là nửa do tuần. Ngay tức thời trong đất ở chỗ ngồi của bốn vị Đại Thanh văn hiện ra hoa sen lớn, ngang dọc bằng nhau độ năm mươi khuỷu tay. Cành hoa là vàng Diêm phù đàn, lá hoa là lưu ly xanh, tua hoa là thắng tạng bảo, nhị hoa là chân châu, mùi hoa thơm phức hơn cả hương của trời. Như vậy hoa sen này phát xuất từ căn lành của thế gian mọc ra. Từ hoa sen này phát ra ánh sáng lớn soi khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Ở đường ngă tư đó, hoa ấy vọt lên cao chừng ba thân người để mà thị hiện. Cho đến trời Tứ thiên vương hoa này hiện ra, v́ trời đó cao chừng năm do tuần mà v́ thị hiện. Cho đến trời Ba mươi ba, hoa này hiện ra, do trời đó cao chừng một trăm do tuần mà v́ thị hiện. Cho đến trời A Ca Ni Sấc, hoa này hiện ra, do trời đó cao chừng nửa do tuần mà v́ thị hiện. Ở trong lá hoa sen tuyên bày đủ thứ câu nghĩa mỹ diệu. Chúng sinh đất này và chư thiên kia đều nghe trong hoa bài kệ tụng như thế này:

Sinh cơi này, chỉ Phật thanh tịnh

Làm lui quân chúng cùng Ma vương

Phật dũng mănh chuyển bánh xe pháp

Nhân đây cơi thế không nghi nan

Những người thông tuệ giải nghĩa luận

Biết pháp, cầu pháp, cầu thoát liền

Tất cả thế gian người thông suốt  

Ưu Ba Câu Lợi là trên cùng.

Đây là đạo sư đă điều phục

Pháp đại diệu này nói giỏi giang

Tất cả thế gian dâng lên cúng

Cúng dường Mâu Ni giỏi tuyên dương.

Đủ trí ba đời hay khéo nói

Sở học ba học mở bày thông

Người trời thế gian hay cứu độ

Khiến hiểu biết nghĩa pháp không lường.

Dạy làm thiện thế gian lợi ích

Đèn trí phương tiện soi thế gian

Khéo nói diệu pháp đoạn ba cấu

Trí tuệ lợi ích, mệt mỏi không.

Cực khổ thế gian khiến giải thoát

Vô minh che tối cac chúng sinh

Hay cùng mắt pháp chẳng điên đảo

Tất cả đại chúng khắp hội xong.

Phật này chẳng lâu rống sư tử

Đệ nhất nghĩa, Như Lai bày lên

Lực diệu sắc đủ nói đắp đổi

Thấy đời ch́m biển khổ mênh mông.

Đến ở thế gian, đánh trống pháp

Trong sáu căn hộ trụ hộ trên

Sáu tùy hành (?) này, sáu “thông” biết

Phật nói lục độ là thượng pháp.

Quyết định nói sáu chủng tử ấy

Ở thôn xóm, hay giết sáu căn

Đă nghĩ đến sáu việc vô thượng.

Phật điều ngự chủ khiến kia nghĩ.

Ở trong hoa sen nói kệ đó rồi. Cho đến đối với chư thiên lục dục đó, tại trong hoa sen, lại v́ chư thiên nói kệ như vầy:

Các ngươi sống ḥa hợp

Các dục ưa trước tham

Mê say ḷng phóng dật

Lọng ái đă che trùm

Ngu si ưa chấp trước

Rượu các dục say mèm

Do sự phóng dật đó

Thiện Thệ chẳng cúng dường

Các dục không  thường, hoại

Như đáy nước vầng trăng

Tử sinh trói bền chắc

Chúng sinh thoát không xong.

Các ngươi không chỗ nương

Phóng dật trước các dục

Do ưa thích các dục

Măi chẳng được Niết bàn.

Thường ở đất phóng dật

Cùng diệt chẳng tương ưng

Chẳng thấy việc làm trước

Sạch trong, chẳng sạch trong.

V́ nghiệp chịu già chết

Bố úy hằng vây quanh

Các ngươi v́ buông lung

Nên hành đất ba ác.

Nhờ hành điều buộc ḷng

Hằng tu chẳng phóng dật

Trước đă làm nghiệp lành

Nên phải siêng ǵn giữ.

Bỏ dục chẳng sạch trong

Biên bờ sau khó được

Thiện Thệ ngươi về nương

Nghe kia nói đại nghĩa.

Các ngươi tu trí tuệ

Giải thoát tịch diệt nhân

Cùng diệu pháp tương ưng

Nghe đại nghĩa như vậy.

Như vậy, trong hoa sen nói kệ đó xong. Cho đến mười sáu trời cơi Sắc, ở trong hoa sen lại v́ chư thiên nói kệ như thế này:

Phân biệt thiện pháp siêng tu tập

Ĺa rối loạn một ḷng ưa thiền   

Tịch tịnh chẳng loạn cầu giải thoát

Tuệ đă ứng làm dứt giận sân.

Sở hữu ngă tướng mười ba thứ

Phân biệt v́ nói tu nhẫn hơn

Do đây rốt cùng mau giải thoát

Được đến chỗ giải thoát tử sinh.

Ham thích sắc tụ nên phân biệt

Tính “Ngă” kiên cố thấy sáng bừng

Pháp sở sinh bọn đó chẳng giảm

Đất đường ác do thấy chuyển vần.

Quan sát ba cơi thường vô ngă

Không tác, không rỗng, không thật chân

Tu nhẫn phân biệt tùy thuận đó

Được hết chỉ thú giải thoát liền.

Người đó chẳng già, chẳng bệnh chết

Ĺa đường ác, oán ghét chẳng chung

Ngang bằng hư không tất cả pháp

Chẳng tu hai điều tu tương ưng.

Đạo tịnh rốt ráo tối vô thượng

Ư không chấp trước tịnh các căn

Giống như Thích tử hàng ma chúng

Một pháp tính vô tướng tu hành.

Mọi tướng sở hữu đều ĺa khỏi

Hai thứ đoạn (?) oai nghi thuận tùng

Đạo này v́ họ nói Tối thượng

Phân biệt tu tất cả pháp không.

Nếu hay phân biệt tu không ấy

Không chủ, không tác, thọ cũng không

Giải Bồ đề như tự tính rỗng

Tối Vô thượng xa ĺa cầu mong.

Lúc bấy giờ, đức Như Lai ở trong đài hoa sen diệu sắc đó, khi phát ra tiếng lớn câu pháp nghĩa này th́ trong thế giới này tất cả người, chẳng phải người.v.v.. sẵn đó đều đến giữa ngă tư đường đi quanh ṭa hoa sen... cho đến vô lượng vô số trời A ca nị sấc đều xuống thiên cung, đi quanh ṭa hoa sen, chiêm ngưỡng, thính pháp. Lúc đó, Ma vương nghe bài kệ này rồi, quan sát giáp ṿng khắp đại thành Vương Xá, thấy hoa sen giữa đường ngă tư phát ra âm thanh pháp này và thấy vô lượng vô số trăm ngàn câu chỉ na do tha người vây quanh hoa sen, ngồi chung nghe pháp. Ma vương lại thấy chư thiên cơi Lục Dục nhiều vô lượng vô số trăm ngàn câu chỉ na do tha.v.v... Tất cả chư thiên đều bỏ cung điện, theo ngồi vây quanh hoa sen mà nghe pháp. Nghe thấy thế rồi, Ma vương lại chuyển biến hơn trước, ḷng thêm lo khổ lớn, hối năo thêm trói buộc, run rẩy dựng tóc gáy, toàn thân toát mồ hôi, chạy trong hư không, dùng âm thanh lớn kêu gọi ma chúng c̣n lại mà nói kệ như vầy:

Các ông hăy nghe!

Khéo nhiếp ngoại ư

Ở cảnh giới ta

Không lực tự tại

Đây mới Thích Ca

Lực tối thượng thắng

Hành công đức rộng

Lưu bố thế gian

Khiến chúng sinh đó

Sở tác vững bền

Ở đài hoa sen

Phát ra tiếng pháp

Người, trời các con

Đến hết không c̣n

Quyết định người tốt

Đều khát, ngưỡng mong

Chuyên ư thiện thệ

Theo tịch diệt đạo

Công đức trên cùng

Đệ nhất vô thượng.

Việc làm Sa môn

Ba cơi này huyễn

Tất cả mê lầm

Khiến không ư khác.

Đại chúng thiên nhân

Vây quanh hoa sen

Mau buông mưa đá

Tạo tiếng khủng bố

Dùng chúng ma hung (dữ)

Đến hoại diệt đó.

Lúc bấy giờ, những ma c̣n lại đối trước Ma vương kia, nói kệ rằng:

Ngài nghe lời chúng tôi

Lời này đem lợi ích!

Ngài biết những pháp ǵ?

Mà chẳng dừng ư ác!

Lực Như Lai thắng tŕ

Quân ma tiêu diệt hết

Thấy Thiện Thệ, chúng tôi

Ḷng đều mê muội lớn.

Phật là Đại Thuyền Sư

Quang nhan thắng viên măn

Theo Phật khéo về nương

Lại không chỗ qui (về) thắng.

Lúc bấy giờ, lại có ma khác đối trước Ma vương kia cử động thân thể, mặt mày bí xị, buồn khóc, giận quá nói kệ như vầy:

Ngài mất thiện đạo, trụ ác đạo

Nên chẳng tự biết năng lực ḿnh

Sánh đạo sư, ông không hổ thẹn

Ma lực bị Phật lực diệt tan

Chỗ hoa sen thế gian ḥa hợp

Nghe pháp vui vẻ thân tâm tịnh

Chúng tôi thân bẩn mất tinh tấn

Chẳng đi, trong sát na tiêu tan.

Hôm nay tất cả đều về nương

Qui ư Nhân Đà La Tịch Mặc (Mâu Ni).

Lúc ấy, lại có các ma đều chắp tay hướng về Ma vương mà nói kệ như vầy:

Ngài bỏ pháp hạnh, ưa làm ác

Phật làm chỗ dựa lợi thế gian

Ở trong các chúng, Phật chúng thắng

Phật nay đến đây ở tại thành

Chúng tôi phải dùng mắt thanh tịnh

Mau đến đó đem ḷng vui mừng

Qui y đấng Chí Tôn ba cơi

Lương dược diệu của mọi chúng sinh.

Khi đó trong hư không lại có một ma tên là Trí Thanh, hướng về Ma vương kia, liền cao giọng nói kệ như vầy:

Chúng tôi ḥa hợp nhờ tín lạc

Nghe lời tôi tất cả tương ưng

Phát y, ngôn, hành đoạn ác kiến

Cúi ḿnh chắp tay bỏ giận sân.

Do ḷng tỉnh ngộ sẽ tịnh tín

Nói tối thượng tùy hỉ Thế Tôn (Như Lai)

Đối Phật qui ư, qui khó được

Tôi sẽ, hôm nay, tin cúng dường.

Lúc bấy giờ, các ma nhiều vô lượng vô biên, trong khoảnh khắc sát na, đều từ hư không hạ xuống, đến cửa thất bảo của đại thành Vương Xá. Chúng đều cầm đồ cúng dường trang nghiêm đi đến chỗ đức Phật, v́ muốn cúng dường đức Thế Tôn. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng vua Chuyển Luân. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng vua Phạm Thiên. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng Ma Ê Thủ La. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng trời Tự Tại. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng Na la diên. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng trời Đâu Suất Đà. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng trời Diệm Ma. Hoặc có ma biến làm Thích Đề Hoàn Nhân. Hoặc có ma biến làm trời Ba Mươi Ba. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng đồng tử. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng Tỳ Sa môn. Hoặc có ma biến làm Tỳ lâu lặc xoa. Hoặc có ma biến làm Tỳ lâu bác xoa. Hoặc có ma biến làm Đề Đâu Lại Tra. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng thần tá trời của Tứ Thiên Vương. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng Thiên Tử Nhật. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng thiên tử Nguyệt. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng lớn nhỏ của thiên tử tinh tú. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng A tu la. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng Già lâu na. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng Khẩn na la. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng Ma hầu la già. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng núi báu. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng vàng tụ. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng đủ thứ báu. Hoặc có ma biến làm h́nh cây báu. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng Sát đế lợi. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng ngoại đạo khác. Hoặc có ma biến làm h́nh Luân bảo. Hoặc có ma biến làm h́nh báu Ma ni. Hoặc có ma biến làm h́nh voi báu Y la bà trà. Hoặc có ma biến làm h́nh ngựa báu Bà La ha. Hoặc có ma biến làm h́nh dáng người con gái báu. Hoặc có ma biến làm Thần bảo chủ tàng. Hoặc có ma biến làm thần bảo chủ binh... Đủ thứ h́nh dáng như vậy ma đều tự biến hóa, v́ cúng dường nên trụ ở trước đức Phật. Hoặc có ma hiện ra màu xanh thân xanh, dùng đồ màu trắng trang nghiêm thân ḿnh. Chúng đều cầm bảo cái tràng phan đỏ và chuỗi ngọc chơn châu, trụ ở trong hư không cao chừng một cây Đa la. Hoặc có ma hiện ra sắc trắng thân trắng, dùng đồ màu đỏ trang nghiêm thân ḿnh. Chúng đều cầm bảo cái, tràng phan, chuỗi ngọc màu vàng trụ ở trong hư không. Hoặc có ma hiện ra sắc đỏ thân đỏ, dùng áo kim sắc trang nghiêm thân ḿnh. Chúng đều cầm tràng phan bảo cái màu xanh đứng la liệt thành hàng lối. Hoặc có ma hiện lên màu hồng thân hồng, mưa xuống chân châu trắng. Hoặc có ma hiện ra màu trắng thân trắng, mưa xuống chân châu hồng. Hoặc có ma hiện làm sắc thiên tiên, trụ trong hư không, mưa xuống mưa hoa. Hoặc có ma biến làm h́nh tượng Thanh văn, v́ cúng dường đức Phật nên ở trong hư không mưa xuống đủ thứ hương trời. Hoặc có ma hóa làm sắc Kiền thát bà, tấu lên kỹ nhạc trời. Hoặc có ma biến làm sắc thiên nữ, dùng đủ thứ bảo khí tưới nước thơm xuống đất. Hoặc có ma biến làm sắc vàng sạch đen đốt đủ thứ hương thơm. Hoặc có ma biến làm h́nh dạng các thiên tử ca xướng mừng múa. Hoặc có ma biến làm h́nh sắc đủ thứ chắp tay chiêm ngưỡng khen ngợi đức Như Lai. Hoặc có ma chúng tùy theo phương diện của đức Phật mà nhất tâm chiêm ngưỡng, đều mang đủ thứ báu ma ni, cúng dường đức Thế Tôn. Hoặc có ma ở đường ngă tư, trên cửa sổ lớn nhỏ của nhà điện, lầu các, trên đài cửa khuyết, bên bốn thềm đường, trên tường cao, tường thấp, ô cửa, trên cây, trên bao lơn trùng các... đều tùy theo chỗ đứng mà chắp tay chiêm ngưỡng, cúng dường đức Như Lai.

 - Quyển thứ ba - hết.

KINH BẢO TINH ĐÀ LA NI

Quyển thứ tư. 

PHẨM THỨ BA (Tiếp theo): MA VƯƠNG QUI PHỤC 

Lúc bấy giờ, Ma vương thấy tất cả ma chúng sở hữu kia đều cùng quyến thuộc qui y đức Như Lai. Lúc đó Ma vương càng thêm sân giận hơn trước, kinh sợ mê loạn, cất tiếng buồn khóc, nói kệ như vầy:

Ta mất thẳng uy đức

Không có ai đỡ đần.

Sa môn thần thông thắng

Đoạt cơi ma ta liền.

Nên lại t́m phương tiện

Sau này nghĩ việc làm

Căn hoa sen chặt đứt

Khiến chúng tan các phương

Căn hoa sen đă đoạn

Khiến đại chúng mê loàn

Nếu chúng đă mê loạn

Sau này ta thỏa nguyền.

Bấy giờ,, khi Ma vương nói kệ đó xong th́ như điều suy nghĩ, giống như gió băo, từ trên không mà hạ xuống, đến con đường có hiện hoa sen kia, liền tiến tới trước, muốn nhổ bật hoa sen lên. Do lực của đức Phật nên hắn c̣n chẳng thể chạm đến hoa huống ǵ là nhổ bật được. Đă chẳng thể nhổ bật ma lại muốn tóm lấy cánh hoa sen và gây tổn hại đài hoa, nhưng lại chẳng thể tổn hại được. Ma liền muốn cất tay từ xa tát (đánh) vào hoa đó. Lúc đó, Ma vương thấy hoa sen đó như chớp, như bóng (h́nh), tuy đối trước mắt mà căn hoa sen chẳng thể chạm đến làm tổn hại. Bấy giờ, Ma vương bằng hết thần lực của ḿnh cũng như việc làm của ḿnh mà đối với hoa sen kia rốt cuộc chẳng thể tổn hại được. Ma lại muốn kinh động tất cả đại chúng nên liền phát ra tiếng to lớn đáng sợ nhưng tiếng cũng chẳng phát ra được. Ma lại hiện uy mănh, dùng lực thế lớn, liền đưa hai tay vỗ xuống đại địa khiến cho đất chấn động. Khi đó đại địa giống như hư không, thậm chí chẳng thể dùng tay sờ chạm huống là có thể khiến cho lay động. Khi đó Ma vương thấy đại địa này chẳng thể chạm được, lại sinh ư niệm này: “Chúng sinh có trong đại hội này hôm nay, ta sẽ đánh họ, khiến cho ḷng họ rối loạn”. Khi khởi lên ư niệm đó th́ thậm chí ma chẳng thấy có một chúng sinh để có thể được có thể chạm, huống ǵ là có thể gia hại, bức bách. Nhờ lực của đức Phật nên có tướng như vậy. Lúc đó, Ma vương càng trở nên ưu năo, toàn thân lắc lư lay động như cây gặp gió lớn, phát ra tiếng gào khóc bi hận, rơi nước mắt, quan sát khắp bốn phương nói kệ như vầy:

Sa môn dùng huyễn lực

 Nhiếp lấy các thế gian

Ta nay ḷng say tối

Trong giây lát mê loàn.

Cảnh giới, lực công đức

Mà ta đă có được

Kia dùng huyễn lực nên

 Tất cả xâm đọat hết.

Ta nay bị bỏ mặc

Phải mau trở về cung

Nếu chẳng đi, thậm chí 

Thọ mạng ta kịp nữa.

Lúc bấy giờ, Ma vương  liền muốn trở về cung. Tuy sinh ư niệm đó nhưng lại chẳng thể đi, Ma vương càng thêm kinh sợ khóc lóc mà khởi ư niệm này: “Ta nay đối với thần thông này đă hết v́ sức tự tại của ông Cù Đàm vậy. Không lẽ lại ở trước kẻ oán gia đó khiến cho ta tận mạng?” Ma lại khởi ư niệm này: “Ta nay có thể lén ra ngoài cơi Phật Ta Bà này. Ta thà chết ngoài đó chứ không cho, ở cơi Phật này, có một chúng sinh thấy ta chết”. Khi khởi lên ư niệm đó th́ thậm chí chẳng thể rời khỏi phương hướng này, huống là có thể lén đi, ma tức thời tự thấy bị năm trói buộc, lại trở nên kinh sợ, sân giận, cất cao tiếng buồn khóc. Ma vương lại nói lên lời này:

- Hỡi các con yêu và các thân thuộc! Ta lại chẳng thể thấy rồi!

Bấy giờ, có ma tên là Trí Thanh, liền tự biến thân làm h́nh dáng vua Chuyển Luân, hướng về Ma vương nói kệ như vầy:

Ư ông sao lo lắng

Sinh bi năo gào than

Bậc thế gian tối thượng

Như Lai là trên cùng.

Phật là vô sở úy

Phải mau cầu về nương (qui y)

Cứu hộ các cơi thế

Như đèn soi các đường.

Kẻ qui y nhờ cậy

Thoát ba khổ rốt cùng

Như Lai, nếu thân cận

Sẽ được vui Niết bàn (Tịch diệt).

Lúc bấy giờ, Ma vương khởi lên ư niệm như vầy: “Nếu ta theo lời nói của Trí Thanh đó, đối với Sa môn Cù Đàm nên phải qui y th́ sự ràng buộc của ta sẽ được giải thoát”. Lúc đó, Ma vương hướng về đức Phật,  cúi thân, chắp tay nói lên như vầy:

- Nam mô đấng trượng phu Vô thượng trong loài người! Đức Phật có thể giải thoát già bệnh chết! Con nay xin qui y!

Khi đó, Ma vương dùng kệ tụng rằng:

Trói này rất hiểm đáng sợ lắm

Con cầu Thiện Thệ mau về nương

Về nương Như Lai được giải thoát

“Chúng đệ nhất” nay mới về nương.

Con do si mù giận Chánh Giác

Đă tạo tội lỗi đến cực cùng

Nay y lời ngài con sám hối

Tôn ngài hiện tiền làm chứng minh.

Lúc bấy giờ, Ma vương theo lời của Thiện trượng phu Trí Thanh liền ở trước đức Phật qui y đức Thế Tôn. Ngay tức thời Ma vương tự thấy thân ḿnh được cởi trói. Đă được giải thoát, Ma vương lại tự nghĩ: “Muốn trở về chỗ ma, trụ ở cung” liền tự thấy thân lại bị năm trói buộc, phải ở lại trong chúng này không thể đi về chỗ của ḿnh. Ma vương tức thời lại qui y đức Như Lai. Khi phát sinh ư niệm này, Ma vương liền ở bên đức Phật, lại được giải thoát. Ma vương tác khởi ư niệm muốn đi th́ liền thấy bị trói buộc. Ma vương phát sinh ư niệm trụ lại th́ liền thấy giải thoát. Cứ như vậy, như vậy cho đến bảy lần trói buộc, giải thoát. Ma vương tự biết không thể làm ǵ được, liền ở bên đức Phật, mặc nhiên an tọa.

PHẨM THỨ TƯ: ĐẠI TẬP

Bốn vị đại Thanh văn kia vào đại thành Vương Xá khất thực, gặp các đồng tử ma nắm tay các Thanh văn chạy trong đường lớn. Chúng mời bốn vị Sa môn ca múa phi pháp. Các vị đại Thanh văn nhân trong tiếng ca v́ chúng nói câu đạo tương ứng với Niết bàn. Bấy giờ, ở trong khoảnh khắc một sát na, đại địa chấn động. Như vậy vô lượng trăm ngàn trời, rồng, dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già... trước ở trong Phật giáo được niềm tin thanh tịnh, diện mục rơi lệ mà nói kệ như vầy:

Đạo sư tối thượng hiện tại thế

Ở trong Thánh, ác quái khởi lên

Nhục Thanh văn kia khiến đời thấy

Làm sao chúng sinh có niềm tin?

Bấy giờ, vô lượng trăm ngàn câu chỉ nadotha trời, rồng, dạ xoa, la sát... diện mục rơi lệ kéo nhau đến chỗ đức Phật. Đến rồi, ở trước đức Phật, họ nói kệ như vầy:

Thánh giáo hiện tại đây

Phải khéo quán hôm nay

Kẻ trí chớ buông bỏ

V́ hộ chánh pháp này.

Bấy giờ, đức Thế Tôn lại nói kệ rằng:

Ta nay tự đến chỗ ma đó

Khiến chúng ma quân đều phục hàng

Phải làm đạo sư mọi cơi thế

Dạy họ hướng về thành Niết bàn.

Khi ấy, tất cả đại chúng, khác miệng đồng âm, nói lên như vầy:

- Kính thưa đức Thế Tôn! Chớ đi đến! Chớ đi đến! Đức Thế Tôn trước đă nói, chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, cảnh giới chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, cảnh giới ma chẳng thể nghĩ bàn, cảnh giới rồng chẳng thể nghĩ bàn, nghiệp và cảnh giới nghiệp chẳng thể nghĩ bàn. Như vậy trong tất cả các cảnh giới chỉ có cảnh giới của Phật là tối thắng không ǵ có thể b́ kịp! Nguyện xin đức Thế Tôn chớ đứng lên khỏi chỗ ngồi này mà khiến cho vô lượng câu chỉ nadotha các chúng ma quân tự nhiên hàng phục, lại c̣n có thể khai thị vô lượng trăm ngàn nadotha các pháp ấm, giới..., làm khô kiệt biển phiền năo, hoại tan các lưới kiến, có thể khiến cho vô lượng nadotha chúng sinh vào biển trí tuệ. Thưa đức Thế Tôn! Ngày hôm nay chẳng phải là lúc ra đi!

Đức Phật dạy rằng:

- Chúng sinh của cơi chúng sinh đă có mà tất cả chúng sinh đó đều biến làm ma hết... cho đến cả đại địa đều thành vi trần hết. Rồi mỗi một vi trần lại biến làm ma. Lực của tất cả ma đó muốn đến hại ta th́ thậm chí chẳng có thể động đến một sợi lông của ta, huống là có thể làm tổn hại một phần thân thể này của ta. Ta ngồi ở ṭa này có thể thắng vô lượng câu chỉ nadotha ma, lại có thể điều phục chúng, chỉ đặt quyến thuộc của ma này khó có thể điều phục. Tuy nhiên, ta nay sẽ đi đến! Sở dĩ v́ sao? V́ ma này dùng sức thần thông, ở thành Vương Xá, đă biến làm đủ thứ đồ nghiêm sức cúng dường ta. Thương xót chúng nên ta nay sẽ thọ lấy, khiến cho ḷng ma đó có thể phát khởi sự vui mừng đệ nhất hiếm có và sinh ra niềm tin thanh tịnh, sẽ gieo hạt giống căn lành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Bấy giờ, khi đức Thế Tôn nói lời đó xong, ngài muốn đứng dậy th́ vị trời hộ tŕ rừng trúc tên là Đoan Chánh, đi đến chỗ đức Phật, rơi lệ chan ḥa mà nói kệ rằng:

Hôm nay, thưa đức Phật!

Chẳng phải lúc vào thành.

Thành này rất rộng lớn

Ma chúng đều đầy tràn.

Mỗi một ma như vậy

Mang ác nặng trong ḷng

Đều cùng ức ngàn chúng

Muốn vây quanh Thế Tôn

Lửa sân đều rực cháy

Ư độc chuyển loạn cuồng

Giành cầm binh khí nhọn

 Tranh năo hại Thế Tôn.

Nguyện xin Thích Sư Tử

Cẩn thận chớ nên sang (đi đến)

Hoặc sẽ bị mất mạng

Chúng con mất chỗ nương!

Đức Thế Tôn nghe xong, mặc nhiên chẳng đáp, liền đứng lên khỏi pháp ṭa. Có vị trời hộ Già Lam tên là Tŕ Tuệ, đảnh lễ dưới chân đức Phật mà nói kệ rằng:

Có năm trăm ác ma đại tướng

Đều giành cầm binh khí tinh ṛng

Thuần mang ác tâm đứng chờ Phật

Thưa đấng Mâu Ni, nay chớ sang!

Đức Thế Tôn nghe rồi, lặng lẽ chẳng đáp, sắp ra khỏi Già Lam th́ có vị trời coi về thuốc tên là Thành Tuệ, đầu mặt lễ dưới chân Phật mà nói kệ rằng:

Ô hay! Mất Chánh giác!

Sẽ phá hoại pháp môn

Thuyền pháp chốc lát đắm

Đèn tuệ chợt tối đen (chẳng soi)

Thế gian pháp vị giảm

Giặc phiền năo đầy tràn.

Ở trong các cơi hữu

Tự tại con không thiếu

Pháp tối thượng hoại tan

Sao có thể ǵn giữ

Quân ma kia rất đông

Trụ ở trong pháp ác

Dao gậy bén chúng cầm

Ḷng độc tranh hại Phật

Thiện Thệ nghe lời con

V́ lợi cho cơi thế

Nguyện xin Thập Lực Tiên

Chớ bước vào thành đó!

Đức Thế Tôn nghe rồi, mặc nhiên chẳng đáp, sắp rời khỏi Già Lam th́ bên trong cửa lớn có một vị Thọ thiên (trời cây) tên là Tŕ Thế liền ở trước đức Phật cả buồn khóc lóc, đem thân gieo xuống đất, hướng về đức Phật làm lễ mà nói kệ rằng:

Mắt nương cậy ba hữu sẽ mất

Sở dục đầy ư sắp hoại tan

Trong không dao, tên như rắn độc

Ḍ t́m hại Phật, nguyện chớ sang (đi sang).

Đức Thế Tôn nghe rồi mặc nhiên chẳng đáp. Bấy giờ, trời giữ cửa lớn tên là Thủy Quang cất tiếng gào khóc, đầu mặt sát đất, đảnh lễ dưới chân đức Phật mà nói kệ rằng:

Trong thành lừng danh Đại Phạm Chí

Cầm Nguyệt đao chờ đức Thế Tôn

Cùng hai vạn kẻ mang độc hại

Ở tại thành này, xin chớ sang!

Đức Thế Tôn nghe rồi, lặng thinh chẳng đáp lại. Khi Phật sắp vào cửa thành Vương Xá th́ trời giữ cửa của thành đó tên là Đa Ma La Thọ Diệp Kiên Cố, ở trong hư không, cất tiếng gào khóc, chạy nhay đến chỗ đức Phật, đảnh lễ dưới chân Phật mà nói kệ rằng:

Đường này sư tử, voi vây kín

Khởi dũng tâm tranh hại Thế Tôn

Và năo Tỳ kheo tạo chướng ngại

Xin chớ đi! Thương xót trời rồng.

Nhân Đà La, bốn đường trong chúng

Thấy Phật giáo diệt ưu khổ sinh

Cùng nhau vân tập chung một chỗ

Sợ sệt run rẩy nói nhau rằng:

Như Lai đă đẩy lùi ma đó

Ma nay biến mặt ác cực cùng

Sợ Đại pháp diệt, nạn đời khởi

Nhật, nguyệt mất độ (lạc quỉ đạo), sao bị ngăn (che)

Đều lắc đầu nh́n tướng ác hiện

Lạ thay! Thiện Thệ có thoái tướng!

Đuốc pháp diệt, mắt mặt trời tan

Dày xéo Chánh Giác, cạn nước pháp

Đến lúc hoại diệu pháp thế gian

Chúng ma ác đẳng dần xí thạnh.

Đức Thế Tôn nghe rồi, lặng thinh chẳng đáp. Vị trời cửa thành đó can gián, đức Phật chẳng quay về nên buồn khóc rơi lệ, lại nói kệ rằng:

Khắp xem thế gian Mâu Ni Tôn

Người nói tối thượng đi sẽ chết

Chớ gần thành con mà chết oan

Con bị ba cơi luôn hủy báng!

Nguyện nghe con nói đấng vững bền (kiên cố)

Hôm nay chớ vào trong thành diệt

Đợi chỗ này thương xót chúng sinh

Giải thoát chúng sinh sinh khổ sợ

Như Lai phải nhớ vốn thề nguyền:

Được Đại Bồ đề độ sinh chúng

Vô lượng chúng sinh khổ đốt tan

Thầy thuốc vô thượng an sinh chúng

Vô lượng kiếp trụ ở thế gian

V́ những phàm phu đắm trước dục

Nói pháp khiến họ được Niết bàn (Tịch diệt)

Là nghĩa không tướng vào tự tánh.

Bấy giờ, đức Thế Tôn lặng thinh chẳng đáp, sắp vào cửa lớn th́ vị địa thiên cùng trời Đại tư vị cùng với một vạn trời đồng loại, xỏa tóc che mặt, cùng đến chỗ đức Phật, đứng chắp tay mà nói kệ rằng:

Phật nhớ xưa bố thí

Cho máu, bốn bể hơn

Đầu xương như núi Thiết(núi Thiết vi)

 Mắt... như cát sông Hằng

Và đủ thứ diệu bảo

Voi ngựa cùng vợ con

Y, thực, pḥng, ngọa cụ

Tùy bệnh cho thuốc thang

Cúng dường đấng Tối thượng

Hộ giới chẳng buông lung

Tập quen nghe nhiều nhẫn

Hiếu dưỡng mẹ cha luôn

Tu hạnh khó, hạnh khổ

Giải thoát khổ chúng sinh.

Ngài xưa đă phát nguyện

Thành Phật nói đạo trên (đạo Vô thượng)

Cứu biển khổ cơi thế

Nói pháp v́ chúng sinh

Khiến cạn kiệt biển khổ

Cho vào Vô úy thành

Đặt ở Bồ đề đạo.

Đầy khắp cơi chúng sinh

Người làm ác mất đạo

Sám hối hủy giới (cấm) Văn (đa văn)

 Sở nguyện xưa tùy thuận

Nói pháp kiếp không lường ( Câu chỉ kiếp)

Tắm bằng nước tám giới (cấm)

Khiến qua sông năo phiền

Chúng sinh trong ba cơi

Lại không như Thế Tôn

Ḿnh đă được giải thoát

Lại giải thoát thế gian

Vận chuyển độ sinh chúng

Ở biển “Hữu” mênh mông

Chỉ Phật được như vậy

Đệ Nhất Giác thế gian

Chỉ Phật thân cơi thế

Pháp cam lộ nguyên ban!

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đă vào thành, trong khoảnh khắc sát na, có vô lượng ức nadotha trời, rồng, dạ xoa... tám bộ quỉ thần, ở trong hư không, mỗi mỗi đều rơi lệ mà nói kệ rằng:

Con thấy xưa Thiện Thệ

 Khi điều chúng b́nh an

Nói pháp làm lợi ích

Không như vậy năo loàn (loạn)

Đại sư ra đời ác

Đại giác tự nhiên thành

Nói pháp phiền năo chướng

Để thành thục thế gian

Thường làm sư tử hống

Ác ma nhiều không lường

Muốn diệt pháp như vậy

Phật nay chớ vào thành!

Có vị trời khác lại nói kệ rằng:

Chư Phật chuyển pháp luân

Trụ một phương lợi ích

Nay Phật chỗ chỗ sang (đi đến)

Không khiến được gặp ác?

Bấy giờ lại có vị trời khác, đồng nói kệ rằng:

V́ thương làm thầy dẫn (đường)

Thương làm lợi chúng sinh

Chỉ một ḿnh vào thành

 Như con thấy có tổn (hại).

Lúc đó, lại có vô lượng trăm ngàn câu chỉ nadotha trời, rồng, dạ xoa, la sát, A tu la, Ma hầu la già.v.v.. diện mục mưa xuống nước mắt, từ trong hư không tạo tác hành động mà hạ xuống trụ ở trước đức Phật với vô lượng thứ h́nh dạng khác lạ. Hoặc có loài mặc tóc, hoặc mang chuỗi ngọc có một không hai, hoặc có bảo cái tràng phan đều nghiêng ngă, hoặc lại toàn thần gieo xuống đất, hoặc nắm lấy chân đức Phật, hoặc gào lớn bi ai, hoặc đưa hai tay đấm ngực áo năo, hoặc ở dưới chân đức Phật lăn lộn buồn khóc uyển chuyển dưới đất, hoặc ở trước đức Phật chắp tay khen ngợi, lễ bái, hoặc tung lên đủ thứ hoa đẹp tạp sắc, bột thơm, hương xoa, ṿng hoa cài tóc, lụa là sô ma năm màu... đồ nghiêm sức, hoặc tung lên dệt thành y phục báu, chân châu... đồ nghiêm sức hoặc tung lên dệt thành y phục báu, chân châu, chuỗi ngọc, đủ thứ vật lạ... Thiên chúng đó cúng dường đức Phật xong, đồng thời cất tiếng mà nói kệ rằng:

Đức Phật hành hạnh khổ

V́ lợi ích thế gian

Khi sinh đời mạt thế

V́ chúng chớ đi sang.

Làm chưa nhiều Phật sự

Được chứng ít nhân thiên

Ở lâu khai thị pháp

Độ ba cơi thế gian

Có hành hạnh thanh tịnh

Đồ đựng cam lồ thành

Dạy con từ bi khởi

Cứu khổ bức thế gian

Trong sáu đường khoáng dă

Sinh tử mất đạo chân (chính)

V́ họ bày đường thiện

Giải thoát, pháp thánh nhân

Bi này tối hy hữu

 Nguyện Đại Giác trụ bền (lâu)

Chuyển pháp luân Vô thượng

Chớ khiến đời không nương (cậy).

Các vị trời khác lại nói kệ rằng:

Đạo sư nếu diệt hết

Thế gian đều tối tăm

Tám thánh (đạo) ba giải thoát

  Ở đây thẩy đều không

Chúng con đă gieo thiện

Ba nghiệp chẳng buông lung

Tất cả lạc đầy đủ

Trụ lâu công đức tàng.

Lúc bấy giờ, lại có chúng của trời Tịnh Cư cùng với quyến thuộc của họ nhiều vô lượng vô biên hàng ức nadotha tập họp ở một chỗ. Họ đều chung gọi nhau mà nói kệ rằng:

Các ông chớ sợ, Phật không bại!

Ứng với Đại giác phải rơ ràng

Ta nhớ thuở xưa thân cận Phật

Cơi dục có câu chỉ ma quân

Đầy khắp ba mươi sáu do tuần

Búa bén, kiếm sắc cùng dao kích

Thổi mạnh nhanh chóng như mây tuông

Ma chúng hùng mạnh tiếng đáng sợ

Đến cây Bồ đề đều chạy tan

Ở trong giây lát đều kinh sợ

Huống nay quả tṛn, danh vang lừng

Bọn chúng làm sao tạo chướng ngại.

Có các trời khác cùng nhau buồn khóc mà nói kệ rằng:

Xưa một quân ma không lực lớn

Nay ma thế lớn ức trăm ngàn

Đến hại Như Lai định không nghi

Phật nếu diệt mất tối thế gian.

Bấy giờ, Phạm vương, Đế thích, các trời hộ thế gian đảnh lễ dưới chân đức Phật mà nói kệ rằng:

Do con tiểu trí khuyên Phật trụ

Theo lời chúng con mà xót thương

Vô lượng chư thiên do lửa đốt

Nay v́ bọn họ mưa pháp tuông.

Lúc ấy, đức Thế Tôn dùng mắt đại bi quan sát khắp tất cả thiên chúng đồng đến, phát ra tiếng diệu phạm, rũ ḷng an ủi khắp mà nói kệ rằng:

Các ông chớ sợ nay vô úy

Tất cả ma chúng nhất thời sang (đến)

Bọn chúng chẳng thể động hại Phật

Chỉ một sợi lông huống là thân.

Ta nay an ủi tất cả chúng

Thường nói diệu pháp ở thế gian

Ta đối như vầy, người mất đạo

Sẽ rộng phân biệt bày đạo chơn (chánh).

Xưa ta đă làm việc làm khó

Rộng thí chúng sinh đồ uống, ăn

Pḥng, nhà, thuốc thang chẳng thiếu thốn

Ta nay ai có thể năo loạn?

Ta bỏ xe cộ cùng voi ngựa       

Cũng như vậy, đồ báu trang nghiêm

Nô tỳ, thành quách và tụ lạc

Ai hay cùng ta gây năo loàn?

Thê thiếp, trai gái cùng quyến thuộc

Ái trọng tự tại ngôi vị vương

Ta cho chúng sinh nhiều lợi ích

Sao nay thân ta phải hoại tan?

Đầu, mắt và tai, mũi

Tay, chân, da, máu, thân

Đem mạng cho sinh chúng

Ta, ai hay năo loàn?

Vô lượng câu chỉ Phật

Tự tay ta cúng dường,

Thường ưa đa văn, giới (cấm)

Ta, ai hay hoại tan?

Làm vô lượng việc khó

Rất hay nhiếp phục ḷng

Cắt khắp thân chẳng giận

Ta nay, ai năo loàn?

Phiền năo đă lui, thành Chánh giác

Với chúng sinh từ tâm ngang bằng (b́nh đẳng)

Măi không ganh ghét và uế nộ (giận)

Không có người như ta hiện tiền.

Ta nay sức phá ma đă có

Hay đẩy lui ma nhiều không lường,

Quyết định cùng ông làm giải thoát

V́ sao sợ sệt chẳng vào thành?

Đất này và mười phương sở hữu

Những đất nước Phật trụ ở trong

Ta thỉnh tất cả những vị đó

Và chúng Bồ tát đại thần thông.

Nguyện khiến thế gian đều đầy khắp

Và dùng phước trí xông thế gian

Trụ cùng họ như pháp thức (phép) Phật

Cũng tŕ thuận khả (thuận cho) của Thế Tôn.

Lúc bấy giờ, vô lượng trăm ngàn vạn ức nadotha Atăngkỳ trời, rồng, Dạ xoa, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người, chẳng phải người.v.v... cùng với đại chúng tụ đến nhất thời đồng thanh xướng lên rằng:

- Hay thay!

Họ lại nói lên rằng:

- Nam mô! Hy hữu chưa từng có vô số tinh tấn cụ túc như đức Thế Tôn hôm nay! Nam mô! Nam mô! Đại hy hữu, chưa từng có vô số tinh tấn cụ túc như đức Thế Tôn hôm nay! An ủi tất cả trời, người và các loài chúng sinh đều nhờ được độ thoát, đánh lùi các ma chúng, diệt tan cấu bẩn phiền năo của chúng sinh, phá tan núi ngă mạn, chặt đứt cây thọ sinh, đập nát mặt trời sinh tử, trừ diệt bóng tối vô minh, khởi sinh niềm tin cho ngoại đạo, làm cạn nước bốn ḍng chảy, thắp lên đuốc chánh pháp, bày ra đường Bồ đề, trao cho chúng sinh nhẫn nhục nhu ḥa, du hí tam muội, sống với niềm vui thiền định, khắp khiến cho giác ngộ tứ Thánh đế đạo, đạo sư đại bi rộng độ chúng sinh, ở trong biển sinh tử, dẫn những trời, người vào thành vô úy!

Những trời, người, A tu la.v.v... đều dùng đủ thứ hương hoa vi diệu của trời, hương xoa, bột thơm, tạp bảo, ṿng hoa cài tóc... đồ trang nghiêm tung lên trên đức Phật. V́ cúng dường đức Phật nên họ quét dọn, trang hoàng đường lớn, hẽm nhỏ, dùng áo báu trời, diệu hoa trời, the lụa trời che khắp trên đường. Họ lại mưa xuống hoa mạn đà la, hoa ba lô sa, hoa Ca lô già, hoa đại lô già, hoa Ưu bát la, hoa Câu vật đà, hoa Phân đà lợi.v.v... đủ thứ hoa sen theo bước đi của đức Phật mà bày ở dưới chân. Hai bên con đường ấy hóa ra cây trời với cành lá hoa trái đều dùng thất bảo mà trang nghiêm. Trên cây thất bảo lại hiện ra đủ thứ áo trời báu diệu, mũ trời, ṿng ngọc đeo tai, ṿng báu đeo tay... đồ trang sức nghiêm trang. Vùng những cây đó có ao hoa trời, giáp ṿng bốn bờ ao ấy toàn là bảy báu, trong ao nước trong mát ngon lành, đầy đủ tám đức. Mọi thứ hoa sen báu và những loài chim kêu tiếng vi diệu, đủ màu... xen lẫn tràn đầy trong ao ấy.

Những thiên chúng đó cúng dường đức Phật nên ở trong hư không đều cầm tràng phan bảy báu và hoa cái, trang hoàng bằng đủ thứ dây vàng, lụa bóng, chân châu, chuỗi ngọc. Họ lại mưa xuống mạt (vụn) vàng, mạt bạc, mạt tỳ lưu ly và tung lên tất cả hương bột trầm thủy, hương bột đa già la, hương bột hắc chiên đàn, hương lá đa ma la. Họ lại mưa xuống hương thơm ngưu đầu ưu la già chiên đàn.v.v... đủ thứ hương bọt khắp ở trên đường. Họ lại mưa xuống dây vang đan nối với chuỗi ngọc chân châu, chuỗi ngọc ma ni, chuỗi ngọc như ư... phơi bày rực rỡ ở trong hư không, theo gió xoay vần. Trên những con đường, trong ngoài thành ấy, đều dùng đủ thứ đồ trang nghiêm của trời mà trang sức. Cho đến trong thành ma và quyến thuộc cũng dùng đồ trang nghiêm diệu bảo của trời mà nghiêm sức các con đường. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn thương xót tất cả chúng sinh nên liền vào tam muội Thủ Lăng Nghiêm, tâm ngài chánh thọ. V́ đă vào định nên đức Phật bước đi từ từ ở trên đường, hiện ra nơi sắc thân đủ thứ vi diệu, tướng tốt uy nghi quanh minh hiếm có. Ở giữa đường bên trong thành ấy, ngài đứng ngay thẳng khiến cho tất cả chúng sinh trên đường đó đều thấy thân Phật. Nếu có người thờ Phạm thiên, ứng dùng thân Phạm mà được giải thoát th́ đức Thế Tôn liền hiện thân Phạm mà hóa độ họ. Nếu có người thờ Đế thích, ứng dùng thân Đế thích mà được giải thoát th́ đức Thế Tôn liền hiện thân Đế thích mà hóa độ họ. Nếu có người thờ Na la diên, ứng dụng thân Na la diên mà được giải thoát th́ đức Phật liền hiện thân Na la diên mà hóa độ họ. Nếu có người thờ Mê ê thủ la, ứng dùng thân Ma ê thủ la mà được giải thoát th́ đức Phật liền hiện thân Ma ê thủ la mà hóa độ họ. Nếu có người thờ trời Tứ thiên vương, ứng dùng thân trời Tứ thiên vương mà được giải thoát th́ đức Phật liền hiện thân trời Tứ thiên vương mà hóa độ họ. Nếu có người thờ Chuyển Luân Thánh Vương, ứng dùng thân Chuyển Luân Vương mà được giải thoát th́ đức Phật liền hiện thân Chuyển Luân Vương mà hóa độ họ. Nếu có người thờ các tiểu vương, ứng dùng thân các tiểu vương mà được giải thoát th́ đức Phật liền hiện thân các tiểu vương mà hóa độ họ. Nếu có người thờ bậc đại thần thông, có người thờ Sa môn, có người thờ đồng nam, đồng nữ, phụ nữ... th́ đức Phật đều hiện những thân đó mà hóa độ họ. Thậm chí có người thờ sư tử, thờ rồng, thờ voi, thờ thỏ, thờ A tu la... đủ loại thân. Những chúng sinh đó ứng dùng uy nghi sắc tướng của những thân đó mà được giải thoát th́ đức Như Lai đều hiện những h́nh tướng đó mà hóa độ họ. Khi đức Thế Tôn thị hiện đủ thứ như vậy th́ tất cả chúng sinh đi trên đường đó thấy việc đó rồi đều chắp tay, đầu mặt sát đất, lễ bái, khen ngợi, vây quanh đức Như Lai, được điều chưa từng có. Nếu có người thờ voi, thờ rồng, thờ A tu la... cho đến nếu có người thờ thần thỏ th́ những chúng sinh đó liền thấy đức Như Lai đồng h́nh tướng với thỏ đang uy nghi ở trên đường mà đi. Nếu có chúng sinh thờ Phật th́ những chúng sinh đó liền thấy đức Như Lai đúng như uy nghi của đức Phật đang ở trên đường mà đi. Những chúng sinh đó đều chắp tay khen ngợi, lễ bái, cùng nhau nương theo đi sau đức Phật.

Lúc bấy giờ, tiên nhân Quang Vị ở núi Tuyết cùng năm trăm đồ chúng của ông bị sự điều khiển của ma, đi đến thành Vương Xá, đến chỗ đức Phật. Khi đó Quang Vị ở bên trong cửa thành, đứng đợi đức Như Lai, thấy thân Phật giống như người tiên, uy nghi h́nh tướng hiển phát trang nghiêm và thấy vô lượng trăm ngàn câu chỉ chư thiên vây quanh cúng dường. Thấy việc đó rồi, ông lại khởi ư niệm này: “Như người này quả là đại tiên nhân, có sự gia hộ lớn, đáng thọ sự cúng dường tối thượng của người trời và hiện ra tất cả thân phận trang nghiêm giống như bậc thánh trí. Hai người chúng ta, ai là tôn thắng? Trí tuệ ai hơn? Ta hôm nay làm sao rơ biết? Ông lại khởi ư niệm này: “Ta nên đến gần mà hỏi, do loài nào sinh ra? Do ḍng họ nào? Thọ tŕ những ǵ? Do chí nguyện ǵ? Do những hạnh nào?” Tiên nhân Quang Vị tự quan sát đồ chúng, nói kệ như vầy:

Nay thấy đa văn phước đức lớn

Người tŕ đại hạnh ứng cúng dường

Tối Mâu Ni hay tŕ thiện đạo

Trí đại nhẫn nghĩa pháp đầy đủ

Các ông, tất cả ḷng ân cần

Dùng đại phương tiện cúng dường luôn

Ta phải đến người công đức ấy

Nghe ngài giảng nói qua bờ kia.

Bấy giờ, tất cả đồ chúng ma na bà của Quang Vị đều cùng đồng thanh nói lời như vầy:

- Đúng vậy! Thưa đại sư! Ngài nên làm như vậy!

Tiên nhân Quang Vị cùng các quyến thuộc kéo đến chỗ đức Thế Tôn. Đến trước đức Phật rồi, họ chắp tay đứng mà nói như vầy:

- Nay ngài là ai?

Đức Thế Tôn đáp rằng:

- Ta là Bà la môn!

Tiên nhân lại nói:

- Họ ngài là ǵ?

Đức Thế Tôn đáp rằng:

- Họ ta là Cù Đàm.

Tiên nhân lại nói:

- Chí ngài ưa ǵ?

Đức Thế Tôn đáp rằng:

- Ba cửa giải thoát!

Tiên nhân lại nói:

- Ngài làm những hạnh nào?

Đức Thế Tôn đáp rằng:

- Ta hành Chân-như tế!

Tiên nhân lại nói:

- Ngài xuất gia bao lâu rồi!

Đức Thế Tôn đáp rằng:

- Lâu như sự khởi lên của vô minh kia! Ta nay xuất gia cũng lại như vậy!

Tiên nhân lại nói:

- Như vậy đại tiên là tinh tú ứng hiện như điều minh kư (ghi sáng) đều tụng vậy chăng?

Đức Thế Tôn đáp rằng:

- Như đó b́nh đẳng, ta chẳng quên vị trí. Đó sở hữu ǵ? Có ǵ kiên cố? Như tướng này th́ trí thế gian biết.

Tiên nhân lại nói:

- V́ muốn khiến cho những người trí tuệ, ḷng sinh hoan hỷ nên nói lời nói này.

Đức Thế Tôn hỏi rằng:

- Sao gọi tên là câu tinh tú?

Tiên nhân đáp rằng:

- Hai mươi tám v́ sao, mặt trời, mặt trăng đă nương theo chuyển động mà đi và đều y theo tám chỉ (ngón tay) tay ngang của người đó lấy làm phép đo lường. Mười hai lần tám chỉ đó dùng làm đo lường thân. Dùng một lần tám chỉ để đo lường đảnh. Dùng một lần tám chỉ để đo lường bàn chân. Như vậy là mười bốn lần tám chỉ. Ngài nên biết rằng, đó là câu phép đo lường tinh tú. Nếu giải như thế này lại không phép khác th́ đều tùy theo người ấy có chỗ ghi núm vào để làm định pháp. Nếu chẳng vậy th́ xin Đại Mâu Ni lắng nghe! Tôi nay sẽ nói về câu tinh tú. Người sinh nhằm sao Măo th́ ở bên mặt phải xuống chừng bốn chỉ có núm đỏ, đen, trên núm có lông. Người ấy trí tuệ vang lừng, kết tụ tài lộc, thế lực tương ứng xí thạnh. Người sinh nhằm sao Măo có tướng như vậy. Người sinh nhằm sao Tất th́ trên thân có vết chừng độ bốn chỉ. Người ấy sáng suốt trinh thật, ḷng thường giữ pháp, trí tuệ, tàm quí (xấu hổ), kết tụ tài lộc đầy đủ. Ở mọi lúc, ḷng thường dũng kiện, có thể đánh thắng oán địch. Người sinh nhằm sao Sâm th́ dưới cổ trước, trong bốn chỉ có vết đen. Tính người ấy dũng kiên, kết tụ tài lộc đầy đủ. Người sinh nhằm sao Chủy, th́ từ đỉnh trở xuống độ một gang rưởi tay bên trái có núm. Người ấy tính nhiều sân si mà có kết tụ tài lộc. Người sinh nhằm sao Phú-na Bà-Tô th́ ở dưới hông trái có vết đen. Người ấy của cải, lúa gạo đầy đủ và ít trí tuệ. Người sinh nhằm sao Phú Sa (Sao Quỉ) th́ có tướng tối thượng, tướng luân trong tay giống như vừng mặt trời, thượng diệu đoan chánh, tướng tóc xoắn về bên phải, tất cả nương trụ thân trên viên măn, có thể phá phiền năo, làm đại đạo sư. Người sinh nhằm sao A Thất Lệ Sa (sao Liễu) th́ ngực có vết đen, ưa đấu tranh, phạm giới, khó cùng ở chung, tính nhiều dâm dục (bảy sao trên là sao ở phương Đông). Người sinh nhằm sao Mạc Già (sao Tinh) th́ hoặc ngực, hoặc lưng mà có bứu nhỏ. Người ấy là thiện trượng phu có thể theo đúng pháp hạnh mà nhiều của cải. Người sinh nhằm sao Sơ Phá Cầu (sao Trương) th́ bên phải hoặc bên trái rốn ắt phải có vết. Người ấy nhiều keo kiệt, chết yểu (đoản mạng). Người sinh nhằm sao Đệ Nhị Phá Cầu (sao Dực) dưới rốn bốn chỉ nếu thấy có núm th́ kết tụ tài lộc, tŕ giới đều mất hoại. Người sinh nhằm sao A Tát Đa (sao Chẩn) th́ hông dưới cửa rốn phải có núm đỏ. Người ấy tính ưa làm giặc, dua nịnh, ít trí thông minh, phước mỏng. Người sinh nhằm sao Chất Đa La (sao Giốc) th́ trên âm căn trai hay gái sẽ có cái núm. Người ấy, tính thuần trực mà nhiều ái dục lại ưa ca múa. Người sinh nhằm sao Tát Bà Để (sao Cang) th́ hoặc là đầu nam căn hoặc ở dưới căn có núm vàng sinh. Người ấy, thọ tính nhiều tham, sân, làm năo đại chúng mà không trí tuệ. Người sinh nhằm sao Tô Xá Khư (sao Đê) th́ từ háng trở xuống độ tám chỉ, bên trong tùy chỗ mà có núm đỏ sinh. Người ấy quyến thuộc đầy đủ, có nhiều đồng bộc (tôi tớ), ở địa vị khánh tướng, thông minh, tàm quí, dũng kiện, mưu lược, quả quyết, có thể thoái lui được oán địch, thường thọ an vui, mạng chung sinh lên trời (bảy sao trên thuộc phương Nam). Người sinh nhằm sao A Nô La Đà (sao Pḥng) th́ từ đầu gối trở lên tám chỉ, bên trong nếu có bướu nhỏ th́ người đó tŕ giới có pháp, kết tụ tài lộc đầy đủ. Người sinh nhằm sao Thệ Sắt Tra (sao Tâm) th́ bên trong bắp vế có núm. Người ấy chết yểu, ngèo cùng, phạm giới, ít ḷng từ, bị người ganh ghét. Người sinh nhằm sao Mộ La (sao Vĩ) th́ trên vế phải có vết nhỏ. Người này có phước đức mà chóng diệt môn (cửa). Người sinh nhằm sao Sơ A sa trà (sao Ky) th́ đầu gối có núm. Người này tính ưa xả thí, có thể biết đạo pháp, mạng chung sinh lên trời. Người sinh nhằm sao đệ nhị A sa trà (sao Đẩu) th́ ở trên cẳng chân phải có núm xanh. Người này tính ưa đấu tranh với người, chẳng nương cậy mà chẳng tín thọ. Người sinh nhằm sao Thất la bà (sao Ngưu) th́ ở trên cẳng chân phải nhất định phải có hai núm. Người này thường giàu có, kết tụ tài lộc, thọ thân không bệnh, được sự yêu thích của mọi người, mạng chung sinh lên trời. Người sinh nhằm sao Đà Nhĩ Sắt Tra (sao Nữ) th́ trên cẳng chân có núm. Người này nhiều sân, ít tham, tuy có trí tuệ mà không kết tụ tài lộc (bảy sao trên thuộc phương Tây). Người sinh nhằm sao Xá Đa Tỳ Sa (sao Nguy) th́ từ gối trở xuống mười sáu chỉ, bên trong có núm đen. Người này, tính ngu si, bị chết ch́m. Người sinh nhằm sao Đệ nhất Bạt Đà La Bạt Đà (sao Thất) th́ từ chỗ gối cong trở xuống tám chỉ, trên xương đùi bên trong phải có vết. Người này làm cho người sân năo, ngu si, bần cùng, ưa làm đạo tặc (trộm cướp). Người sinh nhằm sao Đệ Nhị Bạt Đà La (sao Tích) th́ ở bên trong hổ khẩu phải có núm con. Người này ưa bố thí, tŕ giới, sức nghĩ nhớ lâu, có trí tuệ, có từ bi, tính không sở úy. Người sinh nhằm sao Lệ Bà Để (sao Khuê) th́ người đó hạ tiện, tự nuôi sống. Người sanh nhằm sao A Thấp Tỳ Ni th́ vùng ngón chân cái có núm xanh, thân không bệnh năo mà thường có sức mạnh lớn. Người sinh nhằm sao Bà La Ni (sao Vị) th́ ở dưới bàn chân có núm con. Người này thọ tính không bi, ưa làm tay đồ tể, phá giới, hành động ác, chết vào địa ngục (đây là nhóm sao phương Bắc). Như trên đă nói, đây tức gọi là câu tinh tú. Nhờ đây mà được biết tính hạnh của con người, giàu nghèo, tốt xấu. Nếu biết điều này th́ có thể khiến cho chúng sinh đến với bờ kia.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Tiên nhân rằng:- Đây là sự thấy của kẻ phàm phu ngu si, nương ḷng theo chấp trước, trụ ở hạnh phân biệt. Sự thấy hư vọng của phàm phu nóng nẩy bệnh hoạn như loài chó, rắn, cá, rùa kia. Nếu trong số đủ loại chúng sinh c̣n lại kia mà sinh nhằm sao Phú Sa này họ chẳng phải lạc phận (bằng ḷng với thân phận). Như thần thông của ông được định giải thoát, ta lại có thể v́ tất cả chỉ vẽ điều ấy. Ông nay v́ sao chẳng hỏi ta?

Tiên nhân Quang Vị phát sinh đại hoan hỷ liền dùng kệ mà khen ngợi, thỉnh rằng:

Tiên nhân h́nh tướng người

Con thấy tướng tối thượng

Chẳng biết ḍng họ ngài

Là trời, là người vậy?

AÂm thanh phép nói ngài

Giống như trời ĐạiPham

Sắc tướng, tŕ hạnh tŕ

Tương tợ tiên xa lắm.

Xưa đă chẳng thấy nghe

Tướng Mâu Ni đầy đủ

Thấy ngài đă nói ǵ?

Và nói tính ngài vậy. 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn liền dùng kệ đáp Tiên nhân rằng: 

Chẳng biết bờ đây đó

Nên có tưởng lập nên

Bị buộc tất cả khổ

Pháp khí chẳng phải ông

(Ông chẳng phải là đồ chứa pháp giải thoát)

Tánh ta là lục độ

Lục thông (của) Bà la môn

Nói sáu ḥa kính đó

Phân biệt tu sáu căn

Ba pháp, ba giải thoát

Biết vô ngă ngang bằng (b́nh đẳng)

Khi tâm Bồ đề phát

Lúc đó ta xuất gia

Tướng ta chẳng thể được

Với vô tướng khéo tu

Không người, không thọ mạng

Biết vô ngă cũng rỗng

Ba thọ, ba pháp hành 

 Phân biệt tu rỗng không

Ta qua bờ trí đó.

Đây nói không ai bằng (vô đẳng)

Không sở trước như không

Tâm Bồ đề tạo tác

Kia đầy đủ nhẫn lực

Sẽ được trí như trên.

Chẳng chấp trước các pháp

Người được báo (quả) cũng không

Giải thuận Như như vậy

Bồ đề (được) chẳng khó khăn.

Chẳng đứng ở các pháp

Và đây, đó chẳng nương

Phân biệt tu chân tế

Đây sẽ được Thế Tôn (Như Lai)

Không tướng, không tướng tưởng

Có sở đắc xa luôn

Các pháp phi ḥa hợp

Đây sẽ được Thế Tôn (Như Lai)

Ông bỏ những tướng ấy

Hoặc ḷng ḿnh bỏ luôn

Ông giác bằng hư không

Như vậy sẽ được Phật.

Bấy giờ, khi đức Thế Tôn nói bài kệ này th́ trong lúc không gián đoạn, tiên nhân Quang Vị cùng các quyến thuộc liền thấy h́nh tướng uy nghi của đức Thế Tôn trở lại như đức Phật trụ, lại được sự nghĩ nhớ. Họ tự nghĩ ra thuở xa xưa nhờ gieo trồng thiện căn mà được hiện tiền. Tiên nhân Quang Vị liền được Bồ tát tam muội tên là Bảo Tinh. Sự sở đắc tam muội đối với Bồ tát tam muội, tất cả quan sát thấy như ở tại cao tràng, quan sát thấy tất cả tam muội, sở đắc tất cả cảnh giới tự tại không có sự ràng buộc, lệ thuộc, chẳng nương theo sự thấy của người khác, không người có thể hủy hoại, không người có thể đoạt lấy. Tiên nhân Quang Vị liền ở trước đức Phật chắp tay mà đứng, hai tay dâng hoa, dùng kệ khen rằng:

Vô biên khen nói thật

Thế gian khéo cậy nương

Như Lai mắt tuệ sáng

Soi tất cả chúng sinh.

Vượt lên trên sinh chúng

Tinh tấn từ bi luôn

Cúi lạy đấng kiên cố

Đạo sư, trước (chấp) tận cùng.

Ánh sáng màu vàng tía 

Chạm chúng sinh thanh lương (mát mẻ)

Giác tất cả sinh chúng

Là nhờ Bồ đề công (đức).

Phật chuyển bánh xe pháp

Hay phá núi năo phiền

Làm xong việc tối hậu

Trí Bồ đề mau thành.

Thầy thuốc trong sinh chúng

Tướng chân thật trang nghiêm

Nói ta sẽ đắc Phật

Đạo sư trong chúng sinh.

Cắt hoại những lưới ái

Độ ḿnh, độ chúng sinh

Từ lâu được Phật kư (Phật thọ kư)

 Sẽ làm “Thương Trung Nhân”

Chúng sinh khổ trôi nổi

 Biển Hữu khiến đưa sang

Chỗ Niết bàn yên ổn

Đạo Vô Lậu đặt lên.

Sở hữu mười phương Phật

(Công) Đức như biển mênh mông

Đó v́ con làm chứng

Hồi hướng Bồ đề tâm

Tất cả các sinh chúng

Ác năo, khổ cực cùng

Ba đời và phước đức

Do thân, miệng, ư con

Và tất cả sinh chúng

Khổ diệt, Phật lạc thành

Chúng sinh khắp đầy đủ

Được thường trụ Niết bàn.

Bịnh chúng sinh tịch diệt

Nước phiền năo khô khan

Các căn được trí tuệ

Tự tính thường vững bền.

Chúng sinh đến xứ chết

(sát xứ: chỗ làm cho chết)

Và chịu khổ buộc ràng

Đức sáng của con sẽ

Khắp khiến giải thoát liền.

Mỗi một chúng sinh giới(cơi chúng sinh)

 Được công đức vô cùng (như biển)

Được phước trí vô lượng

Tất cả vui đầy tràn (đầy đủ)

Bỏ những ác kiến đó

Chánh kiến mau thân gần

Nghĩ nhớ chỗ sinh trước

Chúng sinh được pháp hành.

Tất cả được thuyền pháp

Biển hữu, bờ kia sang

Đă qua đến bờ đó

Được mọi pháp Thế Tôn.

Trụ lâu vô lượng kiếp

Mưa pháp vũ khắp cùng

Nước thanh tịnh mây pháp

Rửa sạch các chúng sinh

Nếu mọi việc làm ác

Của thân, miệng, ư con

Con phát lồ tất cả

Xin đức Phật chứng minh.

Con sinh ḷng kính trọng

Nghiệp ác lại không làm

Chẳng thể nghĩ bàn Phật

Thường được thấy hiện tiền

Nếu có một phước đức

Hồi hướng Bồ đề liền.

Con nhân các sinh chúng

 Nhẫn chịu mọi khổ nàn

Con khuyên các sinh chúng

Bồ đề thượng đạo hành (tu hành)

Các cơi, kiếp thanh tịnh

Và biển trí chúng sinh

Con được cơi thanh tịnh

Theo đó Bồ đề thành (chứng)

Được đồ chúng thanh tịnh

Trụ Địa, nhẫn sạch trong

Quyết định năm thần đạo (ngũ thần đạo)

Con được sư tử khen

Hiện bày trí vô trước

Đạo sư thọ kư con!

Nếu khi định đắc Phật 

 Mọi pháp điều ngự xong

Hoa con tung lên cúng  

Thành hoa cái trong không.

Những chúng trời, người, rồng... 

Tất cả đến làm chứng

Con đảnh lễ Thế Tôn  

 Khiến đất đai chấn động.

Lúc bấy giờ, hoa của Tiên nhân Quang Vị tung lên đều trụ ở không trung, gần trên đảnh đức Phật, hợp làm một lọng hoa. Tiên nhân Quang Vị thấy việc này rồi th́ vừa ư bội phần, không hy vọng ǵ khác nữa. Ông phát sinh ái lạc đệ nhất, hoan hỷ vô cùng, liền cúi đầu, hai gối qú xuống đất, làm lễ dưới chân đức Thế Tôn. Khi đại tiên Quang Vị lễ dưới chân đức Phật th́ ngay tức thời, không gián đoạn, tất cả ba ngàn đại thiên thế giới sáu thứ chấn động và sở hữu vô lượng Atăngkỳ chúng sinh, trăm ngàn câu chỉ nadotha.v.v... của những thế giới đó đều đến tập hội, đều bi hỷ phát sinh cả kinh, kêu lên lạ chưa từng có.

Lúc đó, đức Như Lai tùy theo sự ưng thấy của các chúng sinh đó mà thị hiện đủ thứ thân. Kẻ ưng dùng h́nh voi mà giáo hóa th́ liền thấy đức Như Lai như h́nh voi đó mà sinh ḷng yêu thích. Họ lại thấy hoa của vị đại tiên nhân đă tung lên, trụ trên hư không biến thành lọng hoa và đất đai chấn động. Đă thấy điều này rồi th́ họ bội phần phát sinh ḷng hy hữu, đi đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân đức Phật. Có chúng sinh ưng dùng thân Phật mà giáo hóa th́ họ thấy đức Như Lai như thân tướng của Phật mà phát sinh ḷng hy hữu. Lúc đó, đức Thế Tôn liền ra khỏi định, ngài từ tam muội Thủ Lăng Nghiêm an tường mà khởi lên. Vô lượng chúng sinh đă được giáo hóa đều thấy đức Thế Tôn th́ không hy vọng ǵ khác nữa, đều rất vui sướng phát sinh ḷng yêu thích, đều như sở đắc. Họ mang ṿng hoa cài tóc (hoa man), y phục, hương bột, hương xoa, các đồ trang nghiêm... tung lên cúng dường.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn liền v́ tiên nhân Quang Vị nói kệ thọ kư rằng:

Mau dậy nghe thọ kư

Đạo sư nay v́ nói

Đại tiên được Bồ đề

Đất động, hoa một lọng

Trong hư không trụ lại

Gia hộ không ai bằng

Ông được Lưỡng Túc Tôn

Lợi thế gian tự tại

Phật có phước vô biên

Biên lượng ngang hư không

Kiên cố trong ba cơi

Đèn pháp soi thế gian.

Lúc bấy giờ, Đại Bồ tát Quang Vị liền ở trước đức Phật cung kính mà bạch rằng:

- Thưa đức Thế Tôn! Con được cơi Phật giống tướng cơi nào? Con ở cơi đó chuyển bánh xe đại pháp?

Lúc đó, đức Thế Tôn bảo ngài Quang Vị rằng:

- Đời vị lai, qua vô lượng atăngkỳ kiếp, ở địa phận phương Bắc có thế giới tên là Khai Phu Hương, có đầy đủ các tướng trang nghiêm như thế giới An Lạc ở phương Tây. Này thiện trượng phu! Ông sẽ ở cơi Phật đó được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu là Vô Cấu Hương Quang Thắng Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hành Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ mạng chừng mười trung kiếp, chỉ gồm có các Đại Bồ tát, không có Thanh văn Bích Chi Phật thừa, thuần nói về Đại thừa thanh tịnh vô thượng.

Đại chúng nghe đức Thế Tôn thọ kư cho tiên nhân Quang Vị xong th́ đều đem đồ cúng dường mang theo cúng dường cho tiên nhân. Năm trăm ma na bà.v.v... và chín mươi hai nadotha trăm ngàn câu chỉ chúng sinh đều phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và được tam ma đề Bồ tát Chẳng Quên Tâm Bồ đề.

- Quyển thứ tư - hết.

KINH BẢO TINH ĐÀ LA NI

Quyển thứ năm. 

PHẨM THỨ NĂM: TƯỚNG 

Lúc bấy giờ, hàng trăm ức những ma của ba ngàn đại thiên thế giới phát sinh ư niệm như vầy: “Nay đức Phật Thế Tôn vào cửa thành Vương Xá, chúng ta nên dùng sự trang nghiêm tối thượng để nghiêm sức bên trong cửa thành này và địa phương đó như sự trang nghiêm của trời, rồng, dạ xoa... ở bên ngoài thành đó”.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng trí tha tâm, biết được ư niệm trong ḷng của trăm ức ma. Ngài muốn dùng sức thần thông sắc tướng tối thượng để trang nghiêm chỗ đức Phật. Lúc đó, đức Thế Tôn dùng sức thần thông, ở bên trong mười hai hai cửa của thành Vương Xá, trong mỗi một cửa đều có đức Như Lai và các đại chúng, cùng đi vào cửa thành. Trăm ức ma dùng thần thông đem Atăngkỳ những đồ trang nghiêm tối thắng trong đủ thứ thắng trang nghiêm để mà nghiêm sức cửa thành và địa phương. Tường thành, những cây cối, trên đất, trong hư không các ma cũng dùng đồ trang nghiêm thắng diệu mà trang nghiêm. Có hàng trăm ức ma cùng các quyến thuộc, hoặc có ma, hóa làm h́nh thể Phạm thiên... cho đến hóa làm h́nh dáng Đại tiên, trụ ở trong cửa sổ, cửa của trùng các, công sự chống địch, rừng cây, đất trong các chỗ và trong hư không... Họ dùng đủ thứ hoa, hương bột, hương đốt, hạt vàng, hạt bạc... dùng Ma ni chơn châu và đủ thứ y phục trang nghiêm cùng những tơ dệt ngũ sắc, đồ trang nghiêm.v.v.. mưa xuống khắp nơi để cúng dường. Họ lại dùng đủ thứ âm nhạc trời, đánh trống, vỗ tay, đủ thứ khen ngợi, ca vịnh công đức không lường của đức Như Lai. Hết thảy đều tụ tập lại cúng dường đức Thế Tôn với những h́nh tướng rất hy hữu, trang nghiêm tối thắng đệ nhất, chưa từng có, chưa từng nghe như vậy.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đứng ở dưới cửa thành, dùng ngón bàn chân phải chạm vào ngưỡng cửa th́ ngay tức thời liên tục tất cả ba ngàn đại thiên thế giới đều chấn động khắp và Đế thích, Phạm vương, mặt trời, mặt trăng, chúa trời Hộ Thế, chúa trời Đại Tự Tại, chúa của trời, rồng, dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Già lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già.v.v... địa thiên, thủy thiên, trời biển cả, trời các núi, trời của thành ấp.v.v... và các nam nữ, đồng nam, đồng nữ chúng thiên tiên.v.v... cho đến cung trời A Ca Ni Sấc trong ba ngàn đại thiên thế giới, cũng đă đến. Chúng sinh sở hữu được vị thêm nhuận, sắc mạo mơn mởn. Tất cả chúng đó thấy đất đai động, ánh sáng chiếu đều giác ngộ. Ở đại thành Vương Xá và trên hư không, họ vây quanh mà đứng... cho đến họ dùng hương hoa, bột thơm hắc chiên đàn tung lên cúng dường đức Phật. Lúc đó, đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần thông khiến cho hoa tung lên đó cho đến hương bột phổ biến khắp những cơi nhiều như vi trần trong mười phương. Mỗi một phương sở hữu các cơi Phật thanh tịnh và chẳng thanh tịnh, không và chẳng không.v.v... đều cúng dường cung cấp hoa hương cho các đức Phật ở đó. Những hoa tung lên này cùng các hương bột, đồ trang nghiêm.v.v... ở từng cơi Phật đó đều phát ra tiếng của câu kệ như vầy:

Các ngươi mau giác ngộ

Quán hạnh chẳng buông lung

Nhân Bồ đề tối thượng

Lưu chuyển lậm tử sinh

Ngươi nay ta cứu vớt

Mau bỏ việc thế gian.

Nhớ thuở xưa thệ nguyện

Thành thục đến tương ưng

Đều được Bồ đề kư

Mâu Ni thiên đế vương

V́ thế gian lợi ích

Nay vào Vương Xá thành.

Đại tiên Vô Ưu Thắng

Trăm ức ma đă hàng (phục)

Chuyển pháp luân thanh tịnh

Nên phải rất vui mừng.

Thế gian lợi như vậy

Bày khắp việc dũng cường

Giải thoát thế gian khổ

Nay v́ “ma lợi sa” (?)

Sẽ được đạo Bồ đề

Nay trao các ngươi kư

Mau đến đất nước kia

Thấy trang nghiêm diệu hảo

Như vậy được tự nhiên

Vào thành Vô ưu đó

Hành Bồ đề dần dần

Quyết định sẽ đắc Phật.

Bấy giờ, từng đại chúng của tất cả các cơi Phật nhiều như vi trần trong mười phương, nhờ Phật lực nên đều thấy đại chúng Bồ tát Mahatát nơi rừng trúc của Phật này, mỗi mỗi đều tư lương tam muội. Lúc đó các vị Đại Bồ tát có trong rừng trúc tư duy an trụ cùng với các Thanh văn, Đại Thanh văn đều thấy đức Thế Tôn ở cửa thành Vương Xá điều phục đứng đợi. Những đại chúng đó theo đức Thế Tôn đứng sau. Họ nghe thấy trong đồ đại trang nghiêm phát ra các kệ rồi th́ đều đầy khắp tất cả cơi Phật không chẳng không, tịnh chẳng tịnh nhiều như vi trần trong mười phương. Những vị Đại Bồ tát và Thanh văn có trong những cơi Phật đó nghe tiếng kệ này rồi th́ khởi lên ư niệm như vầy: “Chỗ nào có tiếng pháp này mà đầy khắp tiếng vừa ư như vậy, mỹ diệu như vậy, đáng yêu như vậy, đáng vui như vậy, đáng mừng như vậy, khuyến phát như vậy, tiếng xưng dương công đức lớn như vậy”. Và họ thấy hoa, hương bột mưa xuống, mưa xuống khắp mười phương vô lượng đồ trang nghiêm, mưa xuống vô lượng bột mịn hoa hương. Các vị Đại Bồ tát và Đại Thanh văn đó bỏ hết nghiệp đă làm, đều rất kinh ngạc, ngợi khen.

Bấy giờ, đức Thích Ca Như Lai liền vào tam muội tên là Y Phật Trang Nghiêm Nghiêm Sức tam muội. Đức Phật vào tam muội rồi th́ ngay tức thời, không gián đoạn, tất cả đại chúng đă có trong thế giới Ta Bà và tất cả cơi Phật nhiều như vi trần ở mười phương đều thấy tướng đại trang nghiêm như vậy trong cơi Phật này. Như trong đời vị lai kia đều thấy đức Như Lai thanh tịnh vô nhiễm gom công đức của thế giới mà trang nghiêm. Chỉ có một việc là vách thành.v.v.. mà tự nhiên trang nghiêm. Tất cả các đức Phật Thế Tôn của thế giới nhiều bằng vi trần của các cơi Phật trong mười phương, đều thấy đức Thích Ca Như Lai trụ ở thành Vương Xá, quang minh, hiển hách rất là đoan nghiêm. Đại Bồ tát Mahatát và Đại Thanh văn có trong các cơi Phật đó, nghe bài kệ này rồi, từng người đều nhớ nghĩ, quan sát bốn phương, thấy thế giới này như đối diện trước mắt, nhờ lực cảnh giới của tất cả chư Phật và thấy đủ thứ trang nghiêm của chư thiên. Các vị Đại Bồ tát và Đại Thanh văn đó khởi lên ư nghĩ như vầy: “Chúng ta quyết định đi đến cơi đó, chỗ trang nghiêm trong đại tập hội và quan sát khắp cơi Phật công đức trang nghiêm đó. Thấy đức Thích Ca Như Lai rồi, tu hành, cúng dường, chúng ta ở chỗ đức Phật đó, được thọ kư Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Các vị Đại Bồ tát và Đại Thanh văn của những thế giới nhiều bằng vi trần của tất cả cơi Phật trong mười phương đó nhờ thần lực của đức Thích Ca gia hộ nên đều ở cơi Phật của ḿnh, chừng trong khoảnh khắc một sát na, họ biến mất ở đây, hiện đến thế giới Ta Bà. Mỗi một phương của mười phương có vô lượng vô số cơi Phật với số Đại Bồ tát nhiều như vi trần, tất cả đều đi đến cơi Phật này, đứng đầy khắp trên đất và trong hư không. Các vị Đại Bồ tát đó đều nương ngần ấy lực của đủ thứ thiện căn của Bồ tát để chuẩn bị cúng dường đức Thích Ca Như Lai. Để thiết trí việc này, hoặc có Bồ tát, ở cơi Phật này, mưa xuống đủ thứ hoa, đầy khắp tất cả, để cúng dường đức Thế Tôn. Hoặc có Bồ tát mưa xuống đủ thứ chơn châu... cho đến có Bồ tát mưa xuống vàng, bạc, tỳ lưu li, pha lê, thạch tạng bảo mộ tát la, ngưu đầu chiên đàn, long kiên chiên đàn, đa ma la diệp... đều dùng bằng bột mà mưa xuống đầy hư không làm đồ cúng dường để cúng dường đức Thế Tôn. Hoặc có Bồ tát mưa xuống đủ thứ những đồ trang nghiêm để nghiêm sức, y phục, lụa dệt ngũ sắc... làm đồ cúng dường để cúng dường đức Thế Tôn. Hoặc có Bồ tát dựng lên những tràng phan, lọng hoa, làm đồ cúng để cúng dường đức Thế Tôn.Hoặc có Bồ tát đốt đủ loại hương thơm, hoặc tung lên đủ thứ ṿng hoa cài tóc, hoặc tấu lên đủ thứ kỹ nhạc. Hoặc có Bồ tát thị hiện đủ thứ ca múa, hoặc có Bồ tát dùng đủ loại nước thơm mưa xuống đất phương này mà tưới cho thấm nhuần. Hoặc có Bồ tát dùng đủ thứ bảo khí đựng đủ loại báu ở trước đức Thế Tôn dâng lên cúng dường. Hoặc có Bồ tát dùng đủ thứ bảo khí đựng đầy nước thơm trang nghiêm bằng hoa, trái và lá cây rồi ở trước đức Thế Tôn dâng lên cúng dường. Hoặc có Bồ tát dùng đủ thứ cây báu, đủ thứ thiên y trang nghiêm bằng hoa quả, cất tay dâng lên ở trước đức Thế Tôn, làm đồ cúng dường. Hoặc có Bồ tát hóa làm thân trời Đại Phạm chắp tay ở trước đức Phật... cho đến nói rộng ra như trước đă làm. Hoặc có Bồ tát hóa làm h́nh tướng sư tử ở trước đức Thế Tôn lễ bái như vậy. Những chúng sinh đó nhờ thần lực đức Phật và sức thiện căn của ḿnh gia hộ hỗ tương quan sát nh́n thấy mà ở nhăn căn của ḿnh chẳng thủ lấy các sắc. Do đức Thế Tôn hiện ra tướng như vậy và sự tạo tác đại cảnh giới của ma vương, sự tạo tác ngần ấy cảnh giới của trời. Và do đức Như Lai tự niệm xứ, chánh đoạn, thần túc, căn, lực, giác đạo, mười tám pháp bất cộng của chư Phật mà biến hiện ra ngần ấy cảnh giới. Tất cả theo sau đức Thế Tôn vào đại thành Vương Xá, hướng về chỗ của hoa sen ở giữa đường lớn đó. Đức Thế Tôn đến rồi, dùng bàn tay phải xoa cánh hoa sen mà kéo lại trụ. Hoa sen đó nhân bị kéo động nên ở cơi Phật này nơi chỗ ngồi của tất cả ma cung đều chấn động. Chỗ cư trú của nam nữ quyến thuộc của ma và của các đồ chúng đều phát sinh sợ hăi kinh ngạc mà trụ. Chúng tự nói với nhau rằng:

- Không nhân, không duyên mà cung thất này của ta chấn động như vậy? Không lẽ cảnh giới ma vương chúng ta tự mất địa vị sao? Không lẽ pháp tiêu diệt cung thất, chỗ ở của chúng ta ở sự khởi động này sao? Hôm nay chúng ta quyết phải quan sát!

Các ma đó thấy việc như vậy rồi th́ khởi lên ư niệm như vầy: “Đất nước Phật này xưa là ngũ trược, hôm nay ai có thể lại khiến cho trang nghiêm vi diệu rất đáng yêu thích như vậy?” Các ma đó ở chỗ cư trú của cảnh giới ḿnh, cùng với quyến thuộc đều biến mất, chỉ thấy đức Thích Ca Như Lai với ba mươi hai tướng, tướng của bậc đại nhân, đầy đủ trang nghiêm, quang minh rực rỡ, hiển chiếu rất lớn. Ở tất cả ba ngàn đại thiên thế giới và tất cả cơi Phật này có đủ thứ h́nh tướng, sắc mạo chúng sinh hiện trú khắp cùng mà không một chúng sinh có thể nhận thức. Tất cả vô lượng chúng sinh đó, ở trước đức Thế Tôn, đều thấy chuẩn bị làm việc cúng dường. Các ma đó khởi lên ư niệm như vầy: “Chúng ta quyết định đi đến chỗ đức Thích Ca Như Lai. Thấy ngài rồi, lễ bái đồng thời thỉnh vấn ngài, Ma vương chúng ta cùng các quyến thuộc, ngày hôm nay đều đi về đâu vậy?” Bấy giờ, hàng trăm câu chỉ ma thế giới Phật này cùng các quyến thuộc đi đến chỗ đức Thế Tôn. Đến rồi chúng cung kính trụ ở trước đức Phật. Ma vương hướng về đức Phật cúi ḿnh, chắp tay cung kính nói kệ như vầy:

Con đem ḷng thanh tịnh

Qui y đức Thế Tôn

Mau thả con đi khỏi

Pháp hạnh từ nay làm.

Bấy giờ, đức Thế Tôn

dùng kệ đáp lại rằng:      

Một người ta chẳng ngăn

Lai giả và khứ giả

Nếu đạo người biết thông

Ra đi theo ngươi muốn.

Bấy giờ, Ma vương lại nói kệ rằng:

Như muốn đi của con

Niềm vui tự cung thất

Nay thấy năm thứ buộc

Trói buộc của Cù Đầm.

Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng kệ đáp rằng:

Ta đoạn các phân biệt

 Tự giải thoát thế gian

Ta đă mở trói buộc

Khiến người ĺa năo phiền.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn liền dùng Phật nhăn xem thấy chúng sinh đầy khắp đất và hư không của tất cả cơi Phật này, mà nói kệ rằng:

Các ngươi nay nghe kỹ

Tất cả người có mặt

Xả bỏ các nghi hoặc

Vừa đều trụ mặc nhiên.

Thế gian Phật khó gặp

Cũng khó gặp Pháp, Tăng

Khó đầy đủ tịnh tín

Hành Bồ đề khó khăn.

Thân cận ở trước Phật

Nghe pháp rất khó khăn

Hay tu hành các nhẫn

Nhất thời cũng khó khăn.

Điều phục tâm là khó

Và tu ở hạnh “không”

Hay đoạn các phân biệt

Tất cả ác thế gian.

Hạnh Bồ đề khó được

Như hạnh ta trước tiên

Ta sẽ v́ ngươi nói

Chỉ có một hoa phần (một phần tinh hoa).

“Ấm” tối khiến diệt hoại

Thị hiện đạo không trên (Vô thượng)

Bồ đề, người sở đắc

Ba cấu, nay đoạn liền.

Nghe đại sư khéo nói

Qua bờ kia các ḍng

Bỏ các đại khát ái

Ba giải thoát lập nên

An lập ở ba hộ...

Ba cơi, các năo phiền

Diệt tan không c̣n nữa.Tam Bảo, ngươi cúng dường

Lại v́ pháp nên đến

Ma, trời và Thế Tôn

Ba đời đều gia hộ,

Ba đời hoặc che ḷng

Đều được Tối Thắng đoạn (dứt)

Giải thoát ba cơi thành.

Nhẫn diệt tan phiền năo

Và bốn thứ đảo điên

Các phàm phu điên đảo

Thể tính phân biệt không.

Đó chẳng phải nhẫn khí(đồ chứa nhẫn)

Mắt... đắm trước sắc h́nh

Thân, miệng, ư che lấp

Đó không có bốn Thiền (định).

Thân cận với sinh tử

Người trí tuệ thông minh

Hay tu hành thiền định

Giải thoát nay chứng thành.

Ĺa khỏi bốn điên đăo

Và giải thoát chúng sinh

Cứu bốn ḍng tự tại

Các khởi, diệt biết thông.

Kẻ nhu ḥa đă có

Bờ kia sẽ được sang

Bồ tát đủ bốn hạnh (?)

Vô sở úy kèm thêm

Chánh trí đều hay đoạn

 Các hữu trói chúng sinh (trói buộc của hữu)

Hay hiểu biết năm ấm

Không lậu, ĺa buộc ràng

Chẳng lại thỉnh thoảng sinh

Đến bờ kia biển Hữu.

Các ngươi trước Thế Tôn

Mau phát lộ các ác

Các ác đoạn không c̣n

Đến bờ vô úy đó.

Sở hữu sinh tử khổ

Người theo thọ hữu vi

Thường thường sinh các hữu

Đuổi theo với ác hữu (bạn ác).

Bạn ác phải xa ĺa

Đoạn trừ các ác kiến

Nhớ nghĩ khổ tử sinh

Tu tập Đệ nhất nghĩa.

Nên uống nước vô thượng

Nên tu tập pháp không

Thể đệ nhất nghĩa không

Không thật cũng không tướng

Sáu căn giống như không

Trong này không tác giả.

Phân biệt tướng như trên

Chỉ phân biệt không pháp

Sáu thọ, sáu ái cùng

Sáu xúc là gốc ấy.

Sáu xúc vào như vậy

Cùng cần hiểu biết không

Quan sát không tất cả

Như pháp tự tánh thể.

Không khởi, không diệt tan

Trong này thấy không thật

Các pháp, pháp tánh đồng

Ba đời không một vật.

Nếu biết nhiệt năo không

Đạo này tối vô thượng

Ĺa mười ba ngă tướng

Chúng sinh tưởng phân biệt

Tu Sàn đề như vậy

Đó được giải thoát liền.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, do phước lực vô ngại mà không sở úy, nương theo sự gieo trồng thiện căn nên có thể biến hiện, phát ra âm thanh đại viên măn vang khắp mười phương, nói kệ như trên.

Bấy giờ, mười phương vô lượng a súc tỳ hằng hà sa thí dụ những thế giới ngũ trược không chẳng không (rỗng) đều nghe diễn nói viên âm này. Nghe âm thanh này rồi, trong khoảnh khắc sát na, vô lượng vô số trăm ngàn câu chỉ na do tha chúng sinh sở hữu của mỗi một vô lượng cơi Phật đều không sở dục, chỉ có ḷng yêu thích thanh tịnh. Vào thuở xưa, họ đă được bất thoái chuyển Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hoặc đă được đủ thứ Tam ma đề, Sàn đề Đà la ni. Vô lượng vô số chúng sinh đă tập họp ở chỗ đức Phật này nghe được câu nghĩa văn tự này rồi liền được Bất thoái chuyển. Lại có vô lượng vô số chúng sinh đối với pháp ba thừa đều theo được độ.

Lúc bấy giờ, đại Bồ tát Quang Vị dùng thần lực của ḿnh hóa làm thềm bảy báu, dùng hoa trải khắp lên thềm ấy làm ṭa hoa sen. Muốn cho đức Như Lai thăng lên ṭa này nên Bồ tát hướng về đức Phật cung kính cúi ḿnh chắp tay, nói kệ như vầy:

Phật, trăng Nhất thiết trí

Quán bịnh tử thế gian

Ưu hoạn bị ch́m đắm

Động chẳng động thế gian.

V́ họ làm cầu pháp (pháp kiều)

 Phật thấy cơi đầy tràn

Chúng sinh nhiều vô lượng

Chắp tay đợi Thế Tôn.

Phân bố thí pháp hội

Thị hiện sở đắc ḿnh

Phá chúng sinh phiền năo

Trí phương tiện tuyệt vời

Ở đây thị hiện khắp

Phật lên ṭa hoa sen

Mưa khắp mưa đại pháp

Tất cả Phật mười phương,

Và Đại Tiên trí khác

Cùng Phật làm chứng minh

Đấng Mâu Ni Thiên Đế

Hàng phục đại ma vương

Tự tính không, không có

Biết pháp như hư không

Nhớ nghĩ xưa thệ nguyện

Chuyển vô thượng pháp luân.

Nay phải cứu sinh chúng

Đang trụ ở bốn ḍng    

Vua sư tử trong người (loài)

Pháp này, Phật biết thông.

Khiến qua biển ba hữu

Phật nói pháp thâm diệu

Trừ tội cấu sinh chúng

Đại trí tuệ Thế Tôn.

Lợi ích các sinh chúng

Đạo Thiện Thệ đặt yên.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn thăng lên đài hoa sen của ṭa ngồi Bát Đầu Ma trên thềm báu như đă hóa ra ấy. Đức Như Lai ngồi rồi, quan sát khắp tất cả đại chúng mười phương, bảo ma vương rằng:

- Ông nay ở đây nên sinh vui mừng. Do nhân duyên ông nay được pháp môn Đại Tập chỗ này! Khi nói pháp này, vô lượng vô số chúng sinh sở hữu đời nay và đời sau đều được giải thoát. Bốn ḍng, ở thai, ương ngạnh, già chết khắp đều được độ, trụ ở đạo cát Tường. Lại nữa, pháp này khiến cho họ được trí ngang bằng hư không. Này Ma vương! Nay ông đứng đầu ở xứ này, khiến cho các chúng sinh tăng trưởng căn lành. Này Ma vương! Ông có thể thỉnh ta nói pháp, khiến cho chúng sinh cao mạn trong chúng hội này qua được các ḍng mà ta sẽ v́ họ nói pháp.

Lúc đó Ma vương nói kệ như vầy:

Cù Đàm nếu không lỗi

Và không mạn không sân

Sao làm ta kinh động?

Nay nói Đại pháp chân.

Như ông có mạn sân

Th́ sao được giải thoát?

Ta nay chưa xét biết

Mâu Ni nói v́ ta! 

Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng kệ tụng đáp ma vương rằng: 

Ta ở thai mười tháng

Việc đó đồng thế nhân

Ta mà ngươi muốn hại

Ta đều không ghét hờn.

Ta nhẫn độ các ác

Ác bẩn đều không c̣n

Ta đă sinh cơi thế

Ông lại lay đất rung.

Hại ta, mưa đá xuống

Lại muốn sữa ta tan

Khiến sữa mau khô kiệt

Việc chẳng yên không lường.

Giống ǵ mà chẳng tạo

Khi ta trụ ở Thiền

Sai ma nữ năo hại.

Khi ta đi xin ăn

Ngăn người chẳng cho thí

Thỉnh ta làm quốc vương

Cho ta bị sinh tử.

Khi xuất gia vượt thành

Lại khiến đêm hắc ám(đen tối)

Binh chúng vây quanh thành

Đều do ông tạo tác

Ta cưỡi thần thông sang

Ông lại tuông mưa gió

Khiến đất thành hầm hố

Cát đá chất đầy đường

Ta trụ rừng tịch tịnh

Ngươi tạo úy ác thanh

Ta ở chỗ khổ hạnh

Ngươi thổi gió rét run.

Tại sông muốn qua khỏi

Ḍng nước dữ, ngươi tuông

Hiện làm mănh sư tử

Ngươi muốn giết ta liền.

Khi ta muốn ăn uống

Ngươi bỏ độc thức ăn.

Ta đến Bồ đề thọ

Tuông mưa đá Kim cương

Mưa dao tên, binh khí.

Cà sa và y phục

Ngươi đều muốn làm bẩn.

Ta ngồi ṭa Kim Cương

Lợi ích các sinh chúng

Lúc đó ngươi cũng đem

Con gái đến năo hại.

Ngươi cùng chúng tướng quân

Khi hại ta chẳng nhớ

Ư ta không vi trần (mảy may)

Đối với ngươi tác loạn

Đạo Vô thượng ta thành

Ngươi từng bị hàng phục

Ngươi nay không thẹn thùng

Lại nói lời ác đó.

Phương tiện ác lại dùng

Để năo hại Ca Diếp

Chúng sinh thiện không lường

Ngươi đều đă diệt hoại.

Ngươi đă không buồn thương

Nay lại muốn hại ta.

Ta vào thành xin ăn

Lại thả voi say dữ.

Đá lớn, Điều Đạt lăn

Ba tháng ăn đại mạch (lúa đại mạch)

Tôn đà la ác thanh

Hầm lửa, đồ ăn độc

Là đều do ngươi làm

Nhất định nghiệp ác nặng.

Xưa ông hướng đạo tràng(đạo thọ)

Uy lực cùng quân chúng

Dùng vô lượng dao, tên

Muốn hại ta mang đến.

Chẳng động ta sợi lông

V́ sao c̣n ở đấy?

Như bị say độc hại

Câu chỉ ma dấy lên

Na do tha sinh chúng

Cơi Phật này đầy tràn

Chứng biết ta như vậy.

Ta trụ Từ bi tâm

Xót thương đến tất cả

Mà ngươi với ta luôn

Tạo chướng ngại cực ác.

Các đấng tôn Tịch Mặc (Mâu Ni)

Nhân Đà La Ngưu vương

V́ ta hiện chứng biết.

Ta nay ở thời ác

Làm công việc Thế Tôn.

Ta đă v́ sinh chúng

Trụ ở giải thoát tâm.

Giả sử ngươi gia (thêm) ác

Nhẫn nhục ta chẳng buông

Ta không ư tật đố (ganh ghét)

Uế ác, các lỗi lầm.

Ta theo ngươi nhiếp độ

Cần lao như vậy luôn.

Ta muốn ngươi tịch diệt

Nên thỉnh ta tuyên dương

Pháp cam lộ đệ nhất

Khiến ba cơi tịch nhiên (diệt).

V́ ngươi trừ nghiệp ác

Ư ngươi mau sạch trong(thanh tịnh)

Ở ta sinh nương cậy

Ḷng ta luôn sạch trong

Muốn khiến ngươi giải thoát

Ông thường mang ác tâm

Nên phải bỏ ác kiến

Ư tạo tin sạch trong.

Ông nay phải hiểu biết

Được thọ kư rất gần (chẳng lâu).

Lúc bấy giờ, Ma vương ở chỗ đức Phật lại càng thêm sân hận. Từ việc muốn đi mà tự biết năm trói buộc này, ma liền muốn phát ra tiếng đáng sợ nhưng lại chẳng thể phát ra được. Do sức sân của ḿnh phát ra khí nhiệt độc. Khí ấy của ma mạnh nhiều muốn hại đức Như Lai. Khi đó, đức Thế Tôn dùng lực từ thiện biến ác khí này thành lọng hoa Tô Ma Na che khắp tất cả cơi Phật trong mười phương. Ở tất cả các cơi Phật thọ mạng yên ổn hiện đang nói pháp th́ lọng hoa Tô Ma La, ở trong hư không, trụ gần đỉnh Phật. Các Đại Bồ tát có trong các cơi Phật đó, mỗi mỗi đều thỉnh vấn rằng: “ Nay lọng hoa này từ đâu mà đến? Là sự biến hóa của thần lực người nào?” Các đức Phật đó đều đáp câu hỏi của các Bồ tát rằng: “ Này các thiện nam tử! Nơi kia có thế giới tên là Ta Ha, cơi ngũ trược bất tịnh. Nơi đó có đức Phật Thế Tôn hiệu là Thích Ca Như Lai A La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà, do bổn nguyện lực nên đă thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang nói pháp, v́ muốn tiêu diệt cảnh giới lực của các ma, kiến lập tất cả các Phật lực, cảnh giới Phật vô sở úy, kiến lập đèn Tam Bảo Chủng, giáo pháp của tất cả chư Phật... khiến cho trụ thế lâu dài. Ngài muốn cho tất cả thiện căn tăng trưởng nên dùng thần lực tinh tấn biến hóa hàng phục tất cả oán địch ngoại đạo. Tất cả đều kinh sợ, chẳng vui mừng tranh luận. Ác mộng, ác tướng, oán địch, trong ngoài, đấu tranh trói buộc, nói năng chẳng ḥa, nước, hạn, phóng túng, tằn tiện, mưa chẳng phải lúc, lạnh, nóng, gió, ẩm, bệnh khí, dịch lệ, tiếng ác... đều tiêu diệt hết. Tất cả trời, rồng, dạ xoa, người, chẳng phải người.v.v... đều khiến cho quay lại hướng về. Tất cả sát lợi cũng khiến cho quay lại hướng về (hồi hướng). Răn bảo bốn họ ngài dùng pháp nghĩa. Ngài thắp đuốc trí tuệ, bày ra đường chính. Chúa người của tất cả nhà cửa, thành ấp, tụ lạc đoạn dứt việc. Vương cung quốc vương, chỗ quán chợ nhân dân đều khiến cho quay lại hướng về. Tất cả ánh sáng tinh tú, ngày đêm vận hành, nửa tháng, một tháng, thời tiết hàng năm.... đều vận hành chính đáng. Tất cả ngũ cốc, hoa trái, dược thảo.... đều thành thục. Tất cả công xảo sanh nghiệp nơi nào cũng không tán thất, đều thành tựu. Tất cả tội lỗi của nghiệp thân, miệng, ư đều được tiêu diệt. Trù lượng khéo làm, niệm tuệ tổng tŕ, dũng mănh vô úy, sắc tướng lạc thuyết... đều tăng trưởng. Tất cả pháp không chướng ngại, minh giác pháp bốn Thánh chủng, tạo tác thọ tŕ, quang hiển Đại thừa, tăng trưởng Đại Bồ tát, an ủi Bất thoái chuyển địa. Ḷng Kim cương làm hộ tŕ, làm mười địa (thập địa) một vị (mùi vị). Hiểu vô sinh pháp nhẫn, thọ chức Phật, kiến lập Bồ đề. Chúng sinh đă được hóa độ như đă theo nhiếp lấy mà chuyển bánh xe đại pháp. Đại bi che khắp tất cả chúng sinh. Trụ ở Ba la mật. Trụ ở đạo Vô thượng. Mưa xuống pháp vũ. Dùng pháp thêm vị làm sung túc chúng sinh. Thỏa măn việc của tất cả chư Phật. Giải thoát tất cả cảnh giới bốn ma. Kiến lập cơi Vô dư Niết bàn. Đức Phật đó có ấn Đà la ni tên là: “ Kim Cương Tồi Toái Tâm Cao Duyên Pháp Đẳng Cú Nhập Sai Biệt Kư” muốn nói. Tất cả đức Như Lai A La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà đời quá khứ gọi là Kim Cương Tồi Toái Tâm Cao Duyên Pháp Đẳng Cú Đà La Ni Ấn Nhập Sai Biệt Kư, thọ tŕ hỗ tương tùy hỷ. Và các đức Phật hiện tại mười phương đang trụ thế nuôi dưỡng thọ mạng. Tất cả các đức Phật cũng nói Kim Cương Tồi Toái Tâm Cao Duyên Pháp Đẳng Cú Đà La Ni Ấn Nhập Sai Biệt Kư, hiện nói, thọ tŕ hỗ tương tùy hỷ. Ở đời vị lai, các đức Như Lai A La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà khác của thế giới mười phương, nếu có các đức Phật sẽ ra đời th́ cũng nói Kim Cương Tồi Toái Tâm Cao Duyên Pháp Đẳng Cú Đà La Ni Ấn Nhập Sai Biệt Kư cũng sẽ nói, thọ tŕ, hỗ tương tùy hỷ”.

Bấy giờ, Bồ tát sở hữu của các cơi Phật đó, mỗi mỗi đều thỉnh đức Phật rằng: “ Đây là pháp ǵ? Từ xưa, con chưa nghe Kim Cương Tồi Toái Tâm Cao Duyên Pháp Đẳng Cú Đà La Ni Ấn Nhập Sai Biệt Kư có thể tạo tác vô lượng lợi ích như vậy, có thể đầy đủ pháp lợi chẳng thể nghĩ bàn như vậy, có thể tạo tác ánh sáng không chướng ngại của tất cả pháp... cho đến tịch diệt. Khi các đức Phật Thế Tôn nói Kim Cương Tồi Toái Tâm Cao Duyên Pháp Đẳng Cú Đà La Ni Ấn Nhập Sai Biệt Kư này th́ tất cả cảnh giới ma lực bị tiêu diệt... cho đến ở Vô dư Niết bàn đó mà Bát Niết bàn, đối với các chúng sinh lợi ích không lường, an lạc không lường. V́ thương xót thế gian nên gom lại cho chúng sinh, người trời lợi ích, an lạc không lường”. Các đức Phật đó bảo các Bồ tát kia bằng lời như vầy: “ Này thiện nam tử! Ta cũng cùng với ông đi đến thế giới Ta Bà đó, trụ xứ của đức Thích Ca Như Lai A La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà. Đă có Thế Tôn hiện tại trong mười phương nuôi dưỡng thọ mạng. Các đức Thế Tôn đó của các thế giới khác cùng với tất cả Bồ tát vây quanh trước sau và tăng Thanh văn theo hầu ở trước. Các đức Thế Tôn đó cũng sẽ đi đến chỗ đức Thích Ca Như Lai kia mà tập hội lớn. Đức Thích Ca Như Lai kia cùng với chư Phật cũng sẽ nói Kim Cương Tồi Toái Tâm Cao Duyên Pháp Đẳng Cú Đà La Ni Ấn Nhập Sai Biệt Kư này, sẽ chung thọ tŕ sẽ hỗ tương tùy hỷ. V́ lợi ích chúng sinh, ngăn ngừa hạnh nghiệp ác, làm đầy hạnh hiền, đầy trí Vô thượng, nên tất cả chư Phật hôm nay đều vân tập ở chỗ đó cùng với các Bồ tát, tăng Thanh văn.v.v... vây quanh theo hầu. Hôm nay tất cả đều hiện tiền ở chỗ đức Phật đó. Nếu các ông muốn được Kim Cương Tồi Toái Tâm Cao Duyên Pháp Đẳng Cú Đà La Ni Ấn Nhập Sai Biệt Kư này th́ nên đi đến đó nghe và muốn cúng dường các đức Phật Thế Tôn của tất cả cơi Phật nhiều ví như cát sông Hằng vô số vô lượng, nhất thời muốn thấy những đức Phật đó. Cái mà xưa chưa thấy như cảnh giới chư Phật, cảnh giới Bồ tát, cảnh giới chư thiên, cảnh giới các ma, sự trang sức của cơi Phật trang nghiêm... và muốn thấy những cái đó, xưa chưa thấy vô lượng đức Phật tập hội th́ hôm nay chính là lúc chúng ta hăy cùng đi đến thế giới đó, trú xứ của đức Thích Ca Như Lai mà đại tập pháp hội (tập họp lớn mở pháp hội)”. Các vị Đại Bồ tát kia đều bạch đức Phật đó rằng: “ Đúng vậy! Đúng vậy! Thưa đại đức Thế Tôn! Chúng con sẽ cùng với đức Như Lai đi đến xứ đó, thế giới Ta Bà, chỗ của đức Thích Ca Như Lai mà tập họp pháp hội. Ở chỗ đức Phật đó, nghe được cái từ xưa chưa nghe là nghe pháp Kim Cương Tồi Toái Tâm Cao Duyên Pháp Đẳng Cú Đà La Ni Ấn Nhập Sai Biệt Kư đó. Chúng ta đối với vô lượng vô số các đức Phật Thế Tôn nhất thời tập họp một chỗ, trụ thế nuôi dưỡng đó là được cúng dường và nghe pháp đó. Chúng ta ở thế giới Ta Bà, được thấy bốn thứ cảnh giới thần thông, việc nghiêm sức khắp trang nghiêm đó và thấy đại tập pháp hội trang nghiêm đó. Chúng ta nếu khi đi đến cơi Phật nói Đà la ni đó có được chỗ dừng chân chăng? Và có được thừa sự cúng dường đức Phật đó và nghe pháp chăng? Lại ở đó, sự tập họp đồ chúng Đại Bồ tát như vậy có được cúng dường chăng?” Các đức Phật đó mỗi mỗi đều bảo các Đại Bồ tát Ma ha tát và Đại Thanh văn bằng lời như vầy: “Này các thiện nam tử! Các ông chớ nghi ngờ, ở thế giới đó có chỗ dừng chân không? V́ sao vậy? V́ cảnh giới chư Phật nhập vào trí xảo b́nh đẳng vô biên, chúng sinh thành thục vô biên, chỗ trống không rộng răi vô biên. Này các thiện nam tử! Đức Thích Ca Như Lai đó đầy đủ phương tiện đại xảo. Này thiện nam tử! Đă nhiếp lấy hết chúng sinh có trong cơi chúng sinh th́ chỉ vào cơi là đă có chỗ nương. Những chúng sinh ở đó, nếu mỗi một chúng sinh, giả sử thân to bằng núi Tu di, th́ đức Thích Ca Như Lai có thể khiến cho tất cả vô lượng chúng sinh thân to như vậy vào trong một hạt cải mà chỗ cư trú của mỗi một chúng sinh đó đều được trống không rộng răi, xa đến nỗi  tất cả địa giới đó vào trong một hạt bụi rất nhỏ nhoi. Đại địa và hạt bụi đó cũng chẳng hay biết có tướng tăng giảm. Đó gọi là Trí phương tiện khéo của Như Lai đầy đủ như vậy. Lại nữa, này thiện nam tử! Tất cả bến bờ, hang sâu của thủy giới, đức Thích Ca Như Lai đều có thể khiến cho tất cả thủy giới đó vào trong một sợi lông rất nhỏ mà một sợi lông và tất cả thủy giới đó cũng chẳng hay biết có tướng tăng giảm. Lại nữa, này thiện nam tử! Tất cả tướng nóng ấm của hỏa giới, đức Thích Ca Như Lai đều có thể khiến cho tất cả hỏa giới có trong ba đời vào trong một hạt bụi rất nhỏ nhoi mà hỏa giới đó vào hạt bụi nhỏ nhoi đi trong cảnh giới của ḿnh giống như chỗ hư không rộng răi. Lại nữa, này thiện nam tử! Phong giới sở hữu mà ta có thể biết được th́ đức Thích Ca Như Lai đều có thể khiến cho tất cả phong giới đó vào trong một lỗ chân lông mà tất cả gió đó ở trong một lỗ chân lông đi trong cảnh giới của ḿnh giống như chỗ hư không rộng răi. Lại nữa, này thiện nam tử! Tất cả chúng sinh và bốn đại đó trong cơi Phật mười phương, đức Thích Ca Như Lai đều có thể khiến cho chúng vào bên trong một hạt bụi rất nhỏ nhoi mà tất cả chúng sinh cùng bốn đại đó đi trong cảnh giới của ḿnh và việc sở dụng giống như hư không chẳng nhiễu loạn nhau, cũng chẳng hay biết một vi trần đó có tướng tăng giảm. Đó gọi là trí phương tiện khéo léo đầy đủ như vậy của Như Lai. Lại nữa, này thiện nam tử! Cho đến ba đời chúng sinh đă nhiếp lấy sáu nhập, hành thủ, nguyện tŕ, ngữ ngôn, âm thanh, văn tự, ngôn thuyết, ba hạnh, tác nghiệp, ấm, giới, phân biệt, trưởng dưỡng... đủ thứ sở tác. Tất cả chúng sinh đó từ thuở xưa đến nay, ba đời đă nhiếp lấy sáu đường sinh tử, khởi diệt... Cho đến tất cả chúng sinh ba đời đều nhiếp hết, qua sát na, la bà, mâu hốt đa... Tất cả chúng sinh ba đời đều nhiếp hết, thậm chí tất cả chúng sinh ba đời đều nhiếp thọ, chỗ hiểu biết khổ, lạc, tất cả trong một khoảnh khắc, đức Thích Ca Như Lai kia cũng đều hiểu biết. Ngần ấy các tướng đều biết một cách đầy đủ mà đức Như Lai chẳng phân biệt, không phân biệt, không suy nghĩ mà ngài đều biết những tướng này như thật tế của ba đời. Này thiện nam tử! Các đức Phật vào phương tiện trí cảnh giới, phương tiện b́nh đẳng thành thục chúng sinh đầy đủ”. Bấy giờ, khi các đức Phật nói tướng này của đức Thích Ca Như Lai th́ ở đủ thứ các phương hướng, các đức Như Lai đó và đồ chúng của từng vị, vô lượng vô số trăm ngàn Bồ tát với cảnh giới thắng diệu thần thông nguyện trí đều qua bờ kia.

KINH BẢO TINH ĐÀ LA NI

- Quyển thứ năm - hết.


 

Quyển 01-05            Quyển 06-10

 

Trang Chủ      Hình ảnh      Kinh điển      Thần Chú      Liên lạc

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0