佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0476

PHẬT THUYẾT VÔ CẤU XƯNG KINH

Hán Dịch: Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang

Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Nguyên

Chứng Nghĩa: Tỳ kheo Thích Đỗng Minh, Tỳ Kheo Thích Tâm Hạnh

-o0o-

Quyển thứ nhất

1- PHẨM TỰA 

Tôi nghe như vầy : Một thuở nọ, đức Thế Tôn ở rừng Yêm La Vệ thuộc thành Quảng Nghiêm, cùng với tám ngàn vị đại Tỳ kheo, ba vạn hai ngàn vị Đại Bồ tát. Các vị ấy đều được tất cả đại chúng biết đến, có đại thần thông; sự nghiệp tu tập đă thành tựu; được oai đức của chư Phật gia hộ giữ ǵn; giữ vững thành lũy chánh pháp, nắm giữ tất cả chánh pháp; dùng tiếng hống sư tử để diễn giảng, với âm thanh ḥa nhă chấn động khắp mười phương; làm bạn lành của chúng sanh mà không mời đến; nối dơi Tam bảo không cho đoạn tuyệt, chiến thắng các ma oán, chế ngự các nhà ngoại đạo; dứt hẳn tất cả nghiệp chướng và triền cái; với niệm định tổng tŕ đều viên măn; kiến lập trí môn giải thoát không chướng ngại; đạt được tất cả pháp một cách thù thắng không gián đoạn; thành tựu niệm huệ đẳng tŕ Đà la ni; đạt bố thí điều phục đệ nhất; giới thể tịch tịnh; an nhẫn chánh cần; tịnh lự Bát nhă phương tiện thiện xảo; diệu nguyện, lực trí Ba la mật đa; chứng đắc Bất khởi pháp mà không có chỗ đắc; có thể chuyển pháp luân không thối chuyển; đắc vô tướng; được ấn chứng bằng diệu pháp; biết rơ các căn thắng liệt của hữu t́nh, là người mà cả đại chúng không ai chiến thắng được; có thể điều ngự được vô sở úy; đă chứa nhóm tư lương phước trí vô tận; có thân tướng tốt đẹp đệ nhất; vứt bỏ tất cả đồ trang sức tốt đẹp ở thế gian; tiếng tốt đồn vang xa đến trời Đế Thích; đức tin kiên cố giống như Kim Cang; có niềm tin không hoại với Phật pháp; ban bố chánh pháp quí báu trong sạch như mưa cam lồ; lời nói của các vị ấy vi diệu đệ nhất trong các lời nói; đối với nghĩa pháp sâu xa th́ đi sâu vào duyên khởi, đă đoạn trừ hai biên; kiến tập tương tục; diễn giảng không sợ sệt giống như sư tử hống; các vị ấy diễn giảng pháp như sự chấn động của sấm vang; không thể so lường vượt ngoài cảnh giới so lường; cất giữ pháp bảo huệ làm đại đạo sư; chánh trực xét kỹ nhu ḥa kín đáo; đạt hoàn hảo các pháp khó thấy khó nghe, thể nhập vào tất cả thật nghĩa sâu xa; biết được ư thích của chúng sanh có chỗ quay về hay không có chỗ quay về; đạt được Vô Đẳng Đẳng Phật trí quán đảnh; gần đạt với lực, vô úy và pháp bất cộng của Phật; đă diệt trừ tất cả cơi ác đầy sợ hăi, vượt qua hết thảy hố sâu nguy hiểm; quăng bỏ hoàn toàn dao gậy Kim cang duyên khởi; thường nghĩ thị hiện sanh về các cơi để làm đại y vương; biết rơ phương thuật; tùy theo căn bệnh mà cho thuốc; bệnh tật chóng lành khiến chúng sanh được an vui; thành tựu vô lượng công đức; trang nghiêm thanh tịnh vô lượng cơi Phật; ai thấy nghe đều được nhờ ơn lợi ích; việc làm của các vị không bị tổn thất. Công đức của các vị ấy dù khen ngợi trải qua vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha kiếp cũng không hết. Tên các vị ấy là : Bồ tát Đẳng Quan, Bồ tát Vô Đẳng Quan, Bồ tát Đẳng Bất Đẳng Quan, Bồ tát Định Thần Biến Vương, Bồ tát Pháp Tự Tại, Bồ tát Pháp Tràng, Bồ tát Quang Tràng, Bồ tát Quang Nghiêm, Bồ tát Đại Nghiêm, Bồ tát Bảo Phong, Bồ tát Biện Phong, Bồ tát Bảo Thủ, Bồ tát Bảo Ấn Thủ, Bồ tát Thường Cử Thủ, Bồ tát Thường Hạ Thủ, Bồ tát Thường Diên Cảnh, Bồ tát Thường Hỷ Căn, Bồ tát Thường Hỷ Vương, Bồ tát Vô Khuất Biện, Bồ tát Hư Không Tạng, Bồ tát Chấp Bảo Cự, Bồ tát Bảo Cát Tường, Bồ tát Bảo Thí, Bồ tát Đế Vơng, Bồ tát Quang Vơng, Bồ tát Vô Chướng Tịnh Lự, Bồ tát Huệ Phong, Bồ tát Thiên Vương, Bồ tát Hoại Ma, Bồ tát Điện Thiên, Bồ tát Hiện Thần Biến Vương, Bồ tát Phong Tướng Đẳng Nghiêm, Bồ tát Sư Tử Hống, Bồ tát Lôi Vân AÂm, Bồ tát Sơn Tướng Kích Vương, Bồ tát Hương Tượng, Bồ tát Đại Hương Tượng, Bồ tát Thường Tinh Tấn, Bồ tát Xả Thiện Ách, Bồ tát Diệu Huệ, Bồ tát Diệu Sanh, Bồ tát Liên Hoa Thắng Tạng, Bồ tát Tam Ma Địa Vương, Bồ tát Liên Hoa Nghiêm, Bồ tát Quán Tự Tại, Bồ tát Đắc Đại Thế, Bồ tát Phạm Vơng, Bồ tát Bảo Trượng, Bồ tát Vô Thắng, Bồ tát Thắng Ma, Bồ tát Nghiêm Thổ, Bồ tát Kim Kế, Bồ tát Châu Kế, Bồ tát Từ Thị, Bồ tát Diệu Cát Tường, Bồ tát Châu Bảo Cái... Ba vạn hai ngàn Đại Bồ tát làm thượng thủ như vậy.

Lại có một vạn Phạm thiên, Tŕ Kế Phạm Vương làm thượng thủ vốn từ bốn đại châu Vô Ưu, v́ muốn chiêm ngưỡng lễ lạy cúng dường đức Thế Tôn và nghe pháp nên đến dự đại hội này.

Lại có một vạn hai ngàn Thiên đế từ phương khác của bốn đại châu cũng v́ muốn chiêm ngưỡng lễ lạy cúng dường đức Thế Tôn và nghe pháp mà đến dự đại hội này.

Ngoài ra, c̣n có Chư thiên với oai lực lớn, Rồng, Dược xoa, Càn thát bà, A tố lạc, Yết lộ trà, Khẩn nại lạc, Ma Hô lạc già, Thích, Phạm, Hộ đời... đến hội hợp. Bốn chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di cũng đều đến hội hợp.

Bấy giờ, đức Thế Tôn giảng pháp cho vô lượng trăm ngàn đại chúng đến cung kính vây quanh. Ngài giống như núi chúa Đại Bảo Diệu Cao tọa lạc trong biển cả. Với dáng oai nghiêm ṿi vọi, Ngài ngồi trên ṭa Bảo Tạng ĐạiSư Tử hiển bày rực rỡ oai quang làm che khắp cả đại chúng.

Khi ấy, tại thành Quảng Nghiêm, có vị Bồ tát ḍng Ly Chiêm Tỳ tên Bảo Tánh cùng năm trăm đồng tử ḍng Ly Chiêm Tỳ, mỗi người cầm một lọng báu được trang hoàng bằng bảy báu đến rừng Yêm La, nơi Thế Tôn ở. Họ đem lọng báu của ḿnh dâng cúng dường đức Thế Tôn. Sau khi cúng dường xong, họ đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi đi nhiễu bảy ṿng và lui đứng qua một bên. Nhờ oai thần của đức Phật, các lọng báu tự nhiên hợp thành một cái che khắp cả ba ngàn đại thiên thế giới. Tướng thế giới này rộng lớn như vậy nhưng đều hiện trong lọng báu ấy. Tất cả núi chúa Đại Bảo Diệu Cao, tất cả núi Tuyết, núi Mục Chân Lân Đà, núi Đại Mục Chân Lân Đà, núi Hương, núi báu, núi vàng ṛng, núi Hắc, núi Luân Vi, núi Đại Luân Vi, biển cả, sông ng̣i, khe suối, ao đầm và trăm câu chi ḥn đảo của đại châu, mặt trời, mặt trăng, sao, cung điện trời, cung điệnrồng, cung điện của các tôn thần, cùng các thành ấp, xóm làng, đô thị đều hiện trong lọng báu ấy. Chánh pháp mà chư Phật Như Lai trong mười phương nói ra đều đồng vang lên trong lọng báu ấy, ai nấy đều nghe rất rơ.

Thấy thần lực của đức Phật, đại chúng vui mừng hớn hở chưa từng có và chắp tay lễ lạy Phật, chiêm ngưỡng dung nhan đức Thế Tôn mắt không tạm rời, đứng im lặng.

Bấy giờ, ở trước Phật, Bảo Tánh qú sát đất, chắp tay cung kính khen ngợi Phật bằng kệ :

Mắt sạch to dài rất đẹp đẽ

Sáng như cánh hoa sen xanh biếc

Đă chứng ư lạc tịnh đệ nhất

Thắng Xa ma tha đến bờ kia

Đă chứa vô biên nghiệp thanh tịnh

Đạt được quảng đại thắng danh văn

Nên con cúi lạy đại Sa môn

Mở bày dẫn dắt đường tịch tịnh

Đă thấy Đại Thánh dùng thần biến

Hiện khắp vô lượng cơi mười phương

Trong đó chư Phật diễn giảng pháp

Tất cả ai nấy đều được nghe

Pháp vương, pháp lực vượt quần sanh

Thường đem pháp tài ra bố thí

Phân biệt rơ ràng tướng các pháp

Quán đệ nhất nghĩa, dẹp oán ma

Với các pháp đă được tự tại

Nên cúi đầu lạy đấng Pháp Vương

Nói pháp không có cũng không không

Tất cả đều do nhân duyên sanh

Không ngă, không tạo, không người thọ

Nghiệp thiện ác không bao giờ mất

Nơi cây Phật mới thắng lực ma

Đắc cam lồ Bồ đề tịch tịnh

Đây chẳng phải tâm ư thọ hành

Tà ngoại đạo không thể so lường

Ba chuyển pháp luân ở đại thiên            

Luân ấy năng tịch, bổn tánh tịch

Pháp hy hữu Trí Thiên nhơn chứng

Bấy giờ, Tam Bảo hiện thế gian

Dùng diệu pháp này cứu quần sanh

Không lo không sợ luôn an lạc

Đại Y Vương thoát sanh già bệnh

Lạy đấng biển công đức vô biên

Tám pháp bất động như núi chúa

Dù thiện, bất thiện đều thương xót

Tâm hành b́nh đẳng như hư không

Ai lại không kính đấng Năng Nhơn

Đem lọng báu này dâng Thế Tôn

Ba ngàn thế giới hiện trong đó

Cung điện trời, rồng, thần vân... vân...

Lạy đấng thân công đức trí kiến

Thần biến mười lực hiện thế gian.

Tất cả đều như bóng nắng sáng

Chúng thấy khen ngợi chưa từng có

Lạy đấng mười lực đại trí kiến

Chúng hội chiêm ngưỡng đại Mâu Ni

Ai nấy sanh ḷng tin thanh tịnh

Và thấy Thế Tôn ở trước mặt

Đây là tướng Bất Cộng Thế Tôn

Phật dùng một âm thanh giảng pháp

Từng loại chúng sanh đều được hiểu

Và cho rằng tiếng Ngài giống ḿnh

Đây là tướng bất cộng Thế Tôn

Phật dùng một âm thanh giảng pháp

Tất cả chúng sanh đều được hiểu

Và được thọ hành đạt lợi ích

Đây là tướng bất cộng Thế Tôn

Phật dùng một âm thanh giảng pháp

Có người sợ hăi, người vui mừng

Có người nhàm chán, người hết nghi

Đây là tướng bất cộng Thế Tôn

Lạy đấng Mười lực vững dơng mănh

Lạy đấng đă đắc vô sở úy

Lạy đấng đạt định pháp bất cộng

Lạy đấng đại đạo sư tất cả

Lạy đấng đoạn trừ các kiết sử

Lạy đấng đă trụ bờ bên kia

Lạy đấng cứu khổ khắp quần sanh

       Lạy đấng không ở cơi sanh tử

Với hữu t́nh đạt tâm b́nh đẳng

Với các thú, tâm đều giải thoát

Mâu Ni tu hoàn toàn không ấy

Giống như hoa sen không thấm nước

Ĺa tất cả tướng, không chỗ ĺa

Măn tất cả nguyện, không chỗ nguyện

Oai thần lực lớn không thể bàn

Lạy đấng như không, không chỗ trụ.

Sau khi dùng kệ khen ngợi đức Thế Tôn, Bảo Tánh thưa  :

- Năm trăm đồng tử này đă phát tâm Vô Thượng Bồ đề. Họ hỏi con về việc trang nghiêm thanh tịnh cơi Phật. Cúi xin Như Lai thương xót nói cho họ tướng cơi Phật thanh tịnh, làm thế nào để tu cơi Phật thanh tịnh của Bồ tát ?

Nghe hỏi như vậy, đức Phật dạy :

- Lành thay ! Lành thay ! Này Bảo Tánh ! V́ các Bồ tát mà ông thưa hỏi Như Lai về tướng cơi Phật thanh tịnh và hỏi tu cơi Phật thanh tịnh của Bồ tát. Ông hăy lắng nghe cho rơ, suy nghĩ thật kỹ. Ta sẽ phân biệt giảng nói cho ông.

Khi ấy, Bảo Tánh và các Bồ tát thưa :

- Cúi xin Ngài giảng nói, chúng con đều rất muốn được nghe.

Thế Tôn dạy các Bồ tát :

- Cơi của các hữu t́nh là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát. V́ sao ? Này các thiện nam ! Tất cả các Bồ tát tùy theo các hữu t́nh mà làm tăng trưởng lợi ích, sau đó đưa họ vào cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh, tùy theo các hữu t́nh mà làm phát sanh những công đức thanhtịnh rồi đưa họ vào cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh; tùy theo các hữu t́nh cần cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh nào để được điều phục th́ đưa họ vào cơi Phật ấy; tùy theo các hữu t́nh cần cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh nào để ngộ nhập trí của Phật th́ đưa họ vào cơi Phật ấy; tùy theo các hữu t́nh cần cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh nào để phát sanh căn hạnh của bậc Thánh th́ đưa họ vào cơi Phật ấy. V́ sao ? Này các thiện nam ! Bồ tát đưa chúng sanh vào cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh với mục đích làm họ tăng trưởng lợi ích và để phát sanh những công đức thanh tịnh.

Này các thiện nam ! Ví như có người muốn xây nhà cửa cung điện trong hư không, trang hoàng theo ư muốn không bị chướng ngại. Nếulàm ở trong hư không th́ không bao giờ thành tựu. Cũng vậy, Bồ tát biết các pháp đều như hư không, chỉ v́ muốn làm tăng trưởng lợi ích cho các hữu t́nhvà để sanh công đức thanh tịnh nên đưa họ vào cơi Phật như vậy. Việc đưa họ vào cơi Phật thanh tịnh như vậy chẳng phải giống việc làm ở hư không.

Lại nữa, này Bảo Tánh ! Các ông nên biết, cơi phát sanh tâm Vô thượng Bồ đề là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát.

Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề th́ tất cả hữu t́nh phát sanh hướng về đại thừa đến sanh vào cơi của Bồ tát ấy.

Cơi thuần an lạc là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát.

Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề tất cả hữu t́nh không dua nịnh không dối gạt đến sanh vào cơi của Bồ tát ấy.

Cơi gia hành hoàn hảo là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát.

Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề, tất cả hữu t́nh phát tâm giữ ǵn tốt đẹp gia hành hoàn hảo đến sanh vào cơicủa Bồ tát ấy.

Cơi ư lạc tối thượng là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát.

Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề, tất cả hữu t́nh thành tựu đầy đủ pháp lành đến sanh vào cơi của Bồ tát ấy.

Cơi tu Bố thí, là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát.

Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề, tất cả hữu t́nh xả bỏ tài pháp đến sanh vào cơi của Bồ tát ấy.

Cơi tu Tịnh giới, là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát.

Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề, tất cả hữu t́nh thành tựu viên măn mười nghiệp đạo thiện đến sanh vào cơi của Bồ tát ấy.

Cơi Tu an nhẫn là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát.

Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề, tất cả hữu t́nh có ba mươi hai tướng tốt trang nghiêm thân, kham nhẫn nhu ḥa, tịch tịnh đến sanh vào cơi của Bồ tát ấy.

Cơi Tu tinh tấn là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát.

Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề, tất cả hữu t́nh dơng mănh tinh tấn đến sanh vào cơi của Bồ tát ấy.

Cơi tu Tịnh lự là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát. Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề, tất cả hữu t́nh thành tựu đầy đủ chánh niệm, chánh tri, chánh định đến sanh vào cơi của Bồ tát ấy.

Cơi tu Bát nhă là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát. Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề, tất cả hữu t́nh đă nhập chánh định đến sanh vào cơi của Bồ tát ấy.

Cơi bốn vô lượng là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát. Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề, tất cả hữu t́nh thường sống trong từ bi hỷ xả đến sanh vào cơi của Bồ tát ấy.

Cơi bốn nhiếp sự là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát. Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề, tất cả hữu t́nh đều được thâu nhiếp vào giải thoát đến sanh vào cơi của Bồ tát ấy.

Cơi phương tiện thiện xảo là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát. Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề, các hữu t́nh quán sát thiện xảo về các pháp đến sanh vào cơi của Bồ tát ấy.

Cơi tu ba mươi bảy Bồ đề phần là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát. Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề, các hữu t́nh thông đạt tất cả niệm trụ, chánh đoạn, thần túc, căn, lực, giác chi, đạo chi đầy đủ đến sanh vào cơi của Bồ tát ấy.

Cơi tu hồi hướng là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát. Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề, th́ cơi của Bồ tát ấy đầy đủ các đức trang nghiêm.

Cơi giảng nói hoàn hảo về diệt trừ tám nạn là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát. Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề, cơi ấy vĩnh viễn không c̣n cơi ác nguy ách.

Cơi tự ḿnh giữ giới hạnh không gièm chê người là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát. Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề, cơi ấy không có cái tên phạm giới cấm.

Cơi mười nghiệp đạo thiện rất thanh tịnh là cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát. Khi Bồ tát chứng đắc đại Bồ đề, các hữu t́nh sống lâu, bền vững, giàu có, phạm hạnh, nói năng chân thật, nói lời ḥa nhă, quyến thuộc không xa ĺa nhau đến sanh vào cơi của Bồ tát ấy.

Này các thiện nam ! Như vậy nếu Bồ tát tùy theo sự phát tâm Bồ đề th́ ư lạc được thuần tịnh; nếu tùy theo ư lạc thuần tịnh th́ được gia hành hoàn hảo; nếu tùy theo gia hành hoàn hảo th́ ư lạc tăng trưởng, nếu theo ư lạc tăng trưởng th́ được dừng lại nếu theo sự dừng lại th́ được phát khởi; nếu theo sự phát khởi th́ được hồi hướng; nếu theo sự hồi hướng th́ được tịch tịnh; nếu theo sự tịch tịnh th́ hữu t́nh thanh tịnh; nếu theo hữu t́nh thanh tịnh th́ có cơiPhật trang nghiêm thanh tịnh; nếu theo cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh th́ có giáo pháp thanh tịnh; nếu theo giáo pháp thanh tịnh th́ có diệu phước thanh tịnh; nếu theo diệu phước thanh tịnh th́ có diệu huệ thanh tịnh; nếu theo diệu huệ thanh tịnh th́ có diệu trí thanh tịnh; nếu theo diệu trí thanh tịnh th́ có diệu hạnh thanh tịnh; nếu theo diệu hạnh thanh tịnh th́ có tự tâm thanh tịnh; nếu theo tự tâm thanh tịnh th́ có các diệu công đức thanh tịnh.

Này các thiện nam ! Thế nên muốn siêng năng tu cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ tát th́ trước tiên nên dùng phương tiện trang nghiêm thanh tịnh tâm chính ḿnh. V́ sao ? V́ nếu các Bồ tát tâm trang nghiêm thanh tịnh th́ đắc được cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh.

 Bấy giờ, nhờ oai thần của đức Phật, tôn giả Xá Lợi Phất suy nghĩ : “Do tâm Bồ tát trang nghiêm thanh tịnh nên cơi Phật cũng trang nghiêm thanh tịnh. Đức Thế Tôn của ta khi hành Bồ tát hạnh v́ tâm không trang nghiêm thanh tịnh nên cơi Phật của Ngài tạp nhạp ô uế như vậy”.

Biết tâm niệm của tôn giả, đức Phật dạy :

- Này Xá Lợi Tử ! Ư ông thế nào ? Mặt trời mặt trăng ở thế gian có bất tịnh không mà người mù không thấy ?

Tôn giả thưa :

- Bạch Thế Tôn ! Không, đó là lỗi của người mù chứ chẳng phải do mặt trời mặt trăng.

Đức Phật dạy :

- Cũng vậy, v́ lỗi của chúng sanh nên không thấy cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh của Thế Tôn, chứ chẳng phải do lỗi của Như Lai.

Này Xá Lợi Tử ! Cơi trang nghiêm thanh tịnh của ta, ông không thấy được đâu.

Khi ấy, Tŕ Kế Phạm Vương nói với Xá Lợi Tử :

- Ngài đừng nghĩ rằng cơi Phật ấy không trang nghiêm thanh tịnh. V́ sao? V́ cơi Phật ấy rất trang nghiêm thanh tịnh.

Xá Lợi Tử hỏi :

- Này Đại Phạm Thiên Vương ! Cơi Phật ấy trang nghiêm thanh tịnh thế nào ?

Tŕ Kế Phạm thưa :

- Thưa ngài Xá Lợi Tử ! Giống như cung trời Tha Hóa Tự Tại, có vô lượng báu công đức trang nghiêm. Tôi thấy cơi trang nghiêm thanh tịnh của Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni cũng có vô lượng công đức trang nghiêm như vậy.

Xá Lợi Tử nói :

- Này Đại Phạm Thiên Vương ! Tôi thấy cơi ấy đất đai lồi lơm, g̣ đồi, hầm hố, gai góc, cát sỏi, đất đá, núi non đầy dẫy ô uế.

Tŕ Kế Phạm thưa :

- Thưa đại Tôn giả ! V́ tâm có cao thấp không trang nghiêm thanh tịnh mà nói rằng trí huệ ư lạc của đức Phật như vậy cho nên thấy cơi Phật khôngtrang nghiêm thanh tịnh. Nếu các Bồ tát đối với hữu t́nh có tâm b́nh đẳng công đức trang nghiêm, nói trí huệ ư lạc của đức Phật cũng vậy th́ thấy cơi Phật ấy rất trang nghiêm thanh tịnh.   Biết đại chúng nghi ngờ, đức Thế Tôn liền nhấnngón chân xuống đất. Tức thời hiện vô lượng trăm ngàn diệu bảo trang nghiêm trong ba ngàn đại thiên thế giới giống như cơi Vô Lượng Công đức bảo trang nghiêm của Phật Công Đức Bảo Trang Nghiêm. Cả đại chúng khen ngợi chưa từng có và đều tự thấy ḿnh ngồi trên hoa sen báu.

Bấy giờ, đức Thế Tôn dạy Xá Lợi Tử :

- Ông có thấy cơi Phật chúng Đức Trang Nghiêm thanh tịnh kia không ?

Xá Lợi Tử thưa :

- Bạch Thế Tôn ! Sự việc này xưa con chưa từng thấy, chưa từng nghe cơi Phật trang nghiêm thanh tịnh hiện lên như vậy.

Thế Tôn dạy Xá Lợi Tử :

- Cơi Phật của ta cũng thanh tịnh như vậy. V́ muốn làm thành thục các hữu t́nh thắng-liệt, mà thị hiện vô lượng cơi tạp nhạp ô uế.

Này Xá Lợi Tử ! Tam thiên đại thiên đều ăn bằng bát báu, nhưng tùy theo nghiệp của họ mà nhận lấy thức ăn có khác nhau. Cũng vậy, này Xá Lợi Tử! Vô lượng hữu t́nh sanh vào một cơi Phật. Tùy theo tâm của họ tịnh hay uế mà thấy có khác nhau. Nếu tâm người tịnh th́ thấy cơi ấy có vô lượng công đức diệu bảo trang nghiêm.

Ngay lúc Phật hiện cơi trang nghiêm thanh tịnh ấy th́ năm trăm đồng tử đi theo Bảo Tánh đắc Vô sanh pháp nhẫn. Tám vạn bốn ngàn hữu t́nh phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Giác.

Khi ấy đức Thế Tôn liền thâu nhiếp thần túc và thế giới ấy trở về như cũ. Ba vạn hai ngàn chư thiên và người cầu Thanh văn thừa liền biết pháp hữu vi đều là vô thường, xa ĺa trần cấu, đắc Pháp Nhăn tịnh. Tám ngàn Tỳ kheo  ĺa hẳn các lậu, tâm hoàn toàn giải thoát.

2.- PHẨM HIỂN BÀY PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO BẤT KHẢ TƯ NGH̀. 

Bấy giờ, trong thành Quảng Nghiêm có Đại Bồ tát ḍng Ly Chiêm Tỳ tên Vô Cấu Xứng đă từng cúng dường vô lượng chư Phật, đă trồng sâu căn lành với chư Phật; đắc đại biện tài vi diệu; đầy đủ Vô sanh nhẫn, đạt các tổng tŕ; có thần thông tự tại; đạt vô sở úy; đánh bại sức ma oán; thể nhập sâu vào cửa pháp; trí độ đă hoàn măn; thông đạt các phương tiện; đại nguyện đă viên măn; biết rơ các ư thích và các hành của chúng sanh; biết rơ các căn thắng-liệt của chúng sanh; trí độ đă thành tựu; thuyết pháp thông suốt; chính chắn tu tập đại thừa; làm việc ǵ cũng suy nghĩ kỹ càng; luôn sống trong oai nghi của Phật; tâm nhập vào biển tuệ, được chư Phật tin tưởng khen ngợi diễn nói; được Phạm Vương hộ đời kính lạy. V́ muốnlàm thành thục các hữu t́nh nên Bồ tát Vô Cấu Xứng dùng phương tiện ở thành Quảng Nghiêm, giàu có vô tận, giúp đỡ làm lợi ích cho kẻ nghèo khổ không nơi nương tựa cậy nhờ; đầy đủ giới thanh tịnh; bảo hộ giúp đỡ những ai phạm giới vượt giới; đem tâm nhẫn nhục điều phục làm lợi ích cho những ai sân giận, ganh ghét, đánh đập khổ sở; dùng đại tinh tấn giúp đỡ những ai biếng nhác buông lung, an trụ vào chánh niệm tịnh lự, giải thoát, đẳng tŕ, đẳng chí để giúp đỡ những kẻ tâm tán loạn; dùng sự lựa chọn chính xác nhất định để giúp đỡ những kẻ vọng kiến ác huệ. Mặc dầu là cư sĩ nhưng ông ta có đầy đủ công đức oai nghi của một Sa môn; mặc dầu ở tại nhà nhưng bị vướng vào ba cơi; mặc dầu thị hiện có vợ con nhưng luôn tu hành phạm hạnh; mặc dầu thị hiện có quyến thuộc nhưng thích viễn ly; mặc dầu mặc y phục trang sức quí báu nhưng trang nghiêm thân bằng tướng tốt đẹp; mặc dầu thị hiện nhận thức ăn nhưng lấy mùi vị bằng tịnh lự đẳng chí; mặc dầu thích vui chơi đánh cờ nhưng thật sự luôn v́ làm thành thục các hữu t́nh; mặc dầu tuân theo những qui luật lễ nghi của ngoại đạo nhưng với Phật pháp th́ ưa thích không hoại; mặc dầu biết rơ về thư luận thế gian nhưng ở trong pḥng thưởng thức nghiền ngẫm pháp lạc; mặc dầu thị hiện trong tất cả chúng hội, thành ấp nhưng luôn là người thượng thủ giảng pháp; V́ tuân theo giáo lư thế gian nhưng đối với những người tôn quí, ti tiện làm việc ǵ cũng đều thị hiện trong trái ngược họ; mặc dầu không mong cầu của cải quí báu thế gian nhưng đối với điều lợi ở thế tục th́ thị hiện những thói quen thế tục; v́ làm lợi ích cho hàm thức mà đi vào chợ búa; v́ bảo vệ quần sanh mà làm công việc của vua; vào chỗ giảng nói luận bàn th́ dùng đại thừa để hướng dẫn; vào các học đường để dạy dỗ kẻ mới học; vào nhà mại dâm để chỉ bày tội lỗi của dâm dục; v́ kiến lập chánh niệm, chánh tri mà dạo chơi nơi kỹ nhạc; nếu ở chỗ trưởng giả là người tôn kính trong hàng trưởng giả giảng nói thắng pháp cho họ. Nếu ở chỗ cư sĩ, là người tôn kính trong hàng cư sĩ, đoạn trừ tham trước cho họ. Nếu ở chỗ Sát đế lợi, là người tôn kính trong hàng Sát đế lợi, lấy nhẫn nhục giáo hóa. Nếu ở chỗ Bà la môn, là người tôn kính trong hàng Bà la môn, trừ ngă mạn cho họ. Nếu ở chỗ đại thần, là người tôn kính trong hàng đại thần, lấy chánh pháp giáo hóa. Nếu ở chỗ vương tử là người tôn kính trong hàng vương tử, lấy trung hiếu để chỉ dạy. Nếu ở chỗ nội quan, là người tôn kính trong hàng nội quan, giáo hóa cung nữ. Nếu ở chỗ thứ dân, là người tôn quí trong hàng thứ dân, tu tập phước nghiệp tương tợ với ư thích thù thắng. Nếu ở chỗ Phạm Thiên, là người tôn kính trong hàng Phạm Thiên, chỉ dạy chúng Phạm Thiên tịnh lự sai khác. Nếu ở chỗ Đế thích, là người tôn kính trong hàng Đế thích, thị hiện tự tại tất cả đều vô thường. Nếu ở chỗ Hộ đời, là người tôn kính trong hàng Hộ đời, giữ ǵn tất cả chúng sanh được lợi ích an lạc.

Vô Cấu Xứng dùng vô lượng phương tiện huệ môn thiện xảo để làm lợi ích cho các hữu t́nh. Ông ta dùng phương tiện thị hiện bị bệnh. Do ông ta bệnh, nên quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, Bà la môn,... các vương tử đều đến thăm bệnh ông ta.

Khi ấy, nhơn v́ thân bệnh, Vô Cấu Xứng giảng pháp cho họ rằng :

- Thưa các vị ! Thân do bốn đại chủng hợplại thành. Nó vô thường, không chắc thật, không lâu bền, không có sức mạnh, khô héo mau chóng, không thể nào giữ ǵn măi được, là đồ chứa các bệnh khổ năo, nhiều tội lỗi, là pháp biến đổi hư hoại.

Thưa các vị ! Thân là như vậy, người thông minh có trí huệ không nương vào. Thân như đống bọt nước không thể nắm lấy; thân như bong bóng nước không đứng lâu; thân như sóng nắng do khát ái phiền năo sanh ra; thân như cây chuối hoàn toàn không có lơi cứng; thân như huyễn do điển đảo sanh khởi; thân như mộng v́ thấy hư vọng; thân như ảnh do nghiệp duyên mà hiện ra; thân như tiếng vang lệ thuộc vào các nhân duyên; thân như mây biến đổi trong chốc lát; thân như điện thay đổi trong mỗi niệm; thân không có chủ v́ như đất; thân là vô ngă v́ như nước; thân không phải hữu t́nh v́ nhưlửa; thân không phải mạng giả v́ như gió; thân không phải Bổ đặc già la v́ như hư không; thân không thật v́ lấy bốn đại làm nhà; thân là không, v́ xa ĺa ngă và ngă sở; thân là vô tri như cây cối... Thân không tạo tác v́ do sức gió làm lay động; thân là bất tịnh đầy dẫy ô uế; thân hư ngụy, tuy mượn những thức ăn uống để che đậy nhưng tất cả đều hủy diệt; thân nhiều hoạn nạn do bốn trăm lẻ bốn bệnh hợp thành; thân dễ tan hoại như giếng g̣, thường bị già khô hành hạ; thân không nhất định v́ tất nhiên phải chết; thân như oán thù bao vây, đầy dẫy rắn độc; thân như làng trống do các uẩn xứ giới hợp thành.

Thân như vậy đó, các vị nên nhàm chán xa ĺa mà nên sanh ḷng vui thích thân Như Lai. V́ sao ? V́ thân Như Lai do vô lượng pháp lành hợp thành; do tu vô lượng phước đức trí huệ thù thắng mà sanh ra; do tu vô lượng giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến thù thắng mà sanh ra; do tu từ bi hỷ xả mà sanh ra; do tu bố thí, điều phục, tịch tịnh, nhẫn nhục, tịnh lự, giải thoát, đẳng tŕ, đẳng chí, Bát nhă, phương tiện, nguyện lực trí mà sanh ra; do tu tất cả đến bờ bên kia mà sanh ra; do tu sáu thần thông mà sanh ra; do tu ba minh mà sanh ra; do tu ba mươi bảy phần Bồ đề mà sanh ra; do tu chỉ quán mà sanh ra; do tu mười lực, bốn vô sở úy mà sanh ra; do tu mười tám pháp bất cộng mà sanh ra; do đoạn trừ tất cả pháp bất thiện mà sanh ra; do tu chính chắn chân thật không buông lung mà sanh ra; do tu vô lượng nghiệp thanh tịnh mà sanh ra.

Thưa quí vị ! Thân công đức của Như Lai như vậy, các vị nên phát ḷng mong cầu chứng đắc. Muốn được thân như thế, các vị phải đoạn trừ tất cả bệnh của hữu t́nh để phát tâm Vô thượng Bồ đề.

V́ các chúng hội đến thăm bệnh, Vô Cấu Xứng giảng pháp khiến cho vô số ngàn người đều phát tâm Vô thượng Bồ đề.        

Hết quyển thứ nhất.

 

Quyển 1  Quyển 2  Quyển 3  Quyển 4  Quyển 5  Quyển 6

 

back_to_top.png

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0