佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

NGHI THỨC

Nghi Thức An Vị Phật 

Nghi Thức Sám Hối

Nghi Thức Tụng Kinh Vu Lan Và Báo Hiếu, Bản (pdf).

Nghi Thức Trì Tụng Pháp Dược Sư

Thiên Nhãn Thần Thông Pháp

Nghi Thức Cầu An

Nghi Thức Quá Đường

SÁM

Đại Bi Sám Pháp

Dược Sư Sám Pháp

Hồng Danh Sám Hối

Kinh Từ Bi Tam Muội Thũy Sám

Lương Hoàng Bảo Sám

Niệm Phật Sám Pháp  

Sám Bồ tát Quán Thế Âm

Sám Tụng Vu Lan

Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám

55 Bài Sám Văn Phổ Thông

Trang 1   Trang 2   Trang 3   Trang 4    Trang 5

ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

Bộ Kinh Tập (0425-0847)

T0425   Hiền Kiếp Kinh, 8 Quyển, Bản Dịch (pdf), Bùi Đức Huề

T0426   Phật Thuyết Thiên Phật Nhân Duyên Kinh, Bản Dịch (pdf), Bùi Đức Huề

T0427   Phật Nói Kinh Bát Cát Tường Thần Chú

T0428   Phật Thuyết Bát Dương Thần Chú Kinh, Bản Dịch (pdf) Nguyên Thuận

T0429   Kinh Bát Bộ Phật Danh, Bản Dịch (pdf) Thích Nữ Hạnh Diệu

T0430   Bát Cát Tường Kinh, Bản Dịch (pdf) Nguyên Thuận

T0431   Kinh Bát Phật Danh Hiệu, HT Thích Như Điển

T0432   Phật Thuyết Thập Cát Tường Kinh, Bản Dịch (pdf) Nguyên Thuận

T0435   Phật Thuyết Diệt Thập Phương Minh Kinh ,  Thích Nữ Tâm Phương

T0436   Kinh Thọ Trì Danh Hiệu Bảy Đức Phật Sanh Ra Công Đức, Thích Nữ Tâm Thường

             Thọ Tŕ Thất Phật Danh Hiệu Sở Sinh Công Đức Kinh,  Bản Dịch (pdf), Chơn Tỉnh Tạng

T0437   Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp Kinh, Bản dịch (pdf) Thích Nữ Tâm Thường 

T0438   Phật Thuyết Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quán Kinh, 2 quyển, Bản dịch (pdf) Thích Nữ Tâm Thường 

T0439  Phật Thuyết Chư Phật Kinh, Bản Dịch (pdf) Nguyên Thuận 

T0440  Kinh Phật Thuyết Phật Danh, 12 Quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Thiện Chơn

T0441, Phật Thuyết Phật Danh Kinh, 30 quyển, Bản Dịch (pdf) Phật tử Bùi Hoàng Long và Bùi Anh Tuấn,

T0442, Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh Kinh, 1 quyển, Bản Dịch (pdf) Nguyên Thuận

T0443, Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội Kinh, 8 quyển, Bản Dịch (pdf) Nguyên Thuận

T0444   Phật Thuyết Bách Phật Danh Kinh, Bản dịch (pdf) Huyền Thanh

T0445, Phật Thuyết Bất Tư Nghị Công Đức Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh, 2 quyển, Bản Dịch (pdf) Nguyên Thuận

T0446b Tam Kiếp Tam Thiên Phật Duyên Khởi, Bản dịch (pdf) Bùi Đức Huề

T0447a Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, Bản dịch (pdf) Thích Huyền Tôn

T0447b Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, Bản dịch (pdf) Bùi Đức Huề

T0448b Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, Bản dịch (pdf) Bùi Đức Huề

T0449   Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh, Bản dịch (pdf) Thích Nữ Tâm Thường

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0450   Kinh Phật Thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức,Thích Huyền Dung

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0451   Kinh Dược Sư Thất Phật Bản Nguyện Công Đức, 2 Quyển, TK Thích Nguyên Chơn

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0452   Quán Di Lặc Thượng Sanh Đâu Xuất,Thích Nữ Như Phúc.

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0453   Kinh Di Lặc Hạ Sanh,  Thích Nữ Như Phúc

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0454   Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật,Thích Nữ Như Phúc

T0455   Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật, Thích Nữ Như Phúc

T0456   Phật Thuyết Di Lặc Đại Thành Phật Kinh, Bản dịch (pdf) của Nguyên Thuận

T0457   Phật Thuyết Di Lặc Lai Thời Kinh, Bản dịch (pdf) của Bùi Đức Huề

T0463, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Bàn Niết Bàn Kinh, Bản Dịch (pdf) Thích Nữ Thành Thông

T0464   Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Về Bồ Đề

T0466   Kinh Tượng Đầu Tinh Xá, Thích Nữ Tuệ Thành

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0469  Văn Thù Vấn Kinh Tự Mẫu Phẩm Đệ Thập Tứ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0472   Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp  Thích Nữ Tâm Thường 

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0473   Kinh Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa  Thích Nữ Tâm Thường

T0475   Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh 

T0476   Phật Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh  6 Quyển  Thích Nữ Tịnh Nguyên

T0483   Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0487   Ly Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp Kinh, Bản Dịch (pdf) Thích Nữ Nguyên Nhã

T0488   Kinh Bảo Thụ Bồ Tát Bồ Đề Hạnh, Thành Thông-Tịnh Hiền

T0490   Phật Thuyết Bát Đại Bồ Tát Kinh, Bản Dịch (pdf) CS Thân An, Minh Quý

T0492a Phật Thuyết A Nan Vấn Sự Phật Cát Hung Kinh, Bản Dịch (pdf) Thích Nữ Tuệ Thành

T0492b Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung   Thích Đức Niệm

T0494   Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0499   Phật Vi A Chi La Ca Diếp Tự Hóa Tác Khổ Kinh, Bản Dịch (pdf) Chơn Tính Tạng

T0502   Phật Vì Niên Thiếu Tỳ Kheo Thuyết Chánh Sự Kinh, TK Thích Hạnh Tuệ

T0503   Kinh Tỳ Kheo Tránh Tiếng Xấu Về Người Nữ Muốn Tự Sát, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh 

T0506   Kinh Kiền Đà Quốc Vương  TK Thích Hạnh Tuệ

T0508   A Xà Thế Vương Vấn Ngũ Ngịch Kinh,  TK Thích Hạnh Tuệ

             A Xà Thế Vương Vấn Ngũ Ngịch Kinh,   Bản Dịch (pdf)của HT Thích Như Điển   

T0516   Phật Thuyết Thắng Quân Vương Sở Vấn Kinh, TK Thích Hạnh Tuệ

T0517   Phật Nói Kinh Mạt La Vương, Bản Dịch (pdf) CS Thân An, Minh Quý

T0518   Phật Nói Kinh Chiên Đà Việt Quốc Vương, Bản Dịch (pdf) CS Thân An, Minh Quý

T0549   Phật Thuyết Kinh Nhân Duyên Quang Minh Đồng Tử, 4 Quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Nữ Diệu Thiện

 T0571   Phật Thuyết Kinh Người Phụ Nữ Gặp Điều Bất Hạnh   TK Thích Tâm Nhãn

T0579   Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn  2 Quyển   TK Thích Tâm Hạnh

T0580   Kinh Phật Thuyết Trưởng Giả Nữ Yêm Đề Giá Sư Tử Hống Liểu Nghĩa   NS Thích Nữ Diệu Châu

T0585   Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn  4 Quyển, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0586   Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, 4 quyển

             Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605 pdf)

T0587   Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, 6 quyển

             Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605 pdf)

T0588   Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh  4 Quyển,  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0589   Phật Thuyết Ma Nghịch Kinh, Bản dịch (pdf) Linh Sơn Pháp Bảo

T0590   Phật Thuyết Tứ Thiên Vương Kinh,  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0591   Kinh Thương Chủ Thiên Tử Sở Vấn,  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0592   Thiên Thỉnh Vấn Kinh, Bản dịch (pdf) HT Thích Tâm Châu 

              Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo , Bản dịch (pdf) Linh Sơn Pháp Bảo

              Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0593   Phật Vi Thắng Quang Thiên Tử Thuyết Vương Pháp Kinh, Bản dịch (pdf) Linh Sơn Pháp Bảo

T0594   Phật Thuyết Đại Tự Tại Thiên Tử Nhân Địa Kinh, Bản dịch (pdf) Linh Sơn Pháp Bảo

T0595   Phật Thuyết Ta Vạt Nẵng Pháp Thiên Tử Thọ Tam Quy Y Hoạch Miễn Ác Đạo Kinh, Bản dịch (pdf) Linh Sơn Pháp Bảo 

T0596   Phật Thuyết Thiên Vương Thái Tử Tích La Kinh  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0597   Kinh Long Vương Huynh Đệ   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0598   Phật Thuyết Hải Long Vương Kinh  4 Quyển   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0599   Kinh Phật Vị Hải Long Vương Thuyết Pháp Ấn   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0600   Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0601   Phật Vi Sa Ca La Vương Sở Thuyết Đại Thừa Kinh, Bản dịch (pdf) Linh Sơn Pháp Bảo

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0602   Phật Thuyết Đại An Bàn Thủ Ý Kinh, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0603   Kinh Ấm Trì Nhập  2 Quyển   Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0604   Phật Thuyết Thiền Hành 37 Phẩm Kinh  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0605   Kinh Thiền Hành Pháp Tưởng  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

T0614   Kinh Tọa Thiền Tam Muội, 2 Quyển, Thích Nguyên Xuân

T0615   Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp Kinh, Bản dịch (pdf) Thích Nguyên Xuân 

T0617   Tư Duy Lược Yếu Pháp, Bản (pdf) TK Thích Nguyên Chơn

T0619   Kinh Ngũ Môn Thiền Pháp Yếu Dụng  Thích Nguyên Xuân

T0626   Phật Thuyết Kinh Vua A Xà Thế  2 Quyển  Phước Thắng 

T0628   Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Chánh Pháp Kinh, 6 Quyển   Thích Nữ Tịnh Nguyên

T0639   Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội  10 Quyển  Thích Chánh Lạc

T0642   Phật Nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội  2 Quyển

T0650, Chư Pháp Vô Hành Kinh, 2 quyển, Bản (pdf), Định Huệ

T0653, Phật Tạng Kinh, 3 quyển, Bản Dịch (pdf) của Bùi Đức Huề

T0657   Phật Thuyết Hoa Thủ Kinh, 10 quyển, Bản (pdf) Thích Bảo Lạc

T0665   Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh, 10 quyển, Bản (pdf) HT Thích Trí Quang

T0666   Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng Kinh, Bản (pdf) TK Thích Trí Thủ

T0668, Phật Thuyết Bất Tăng Bất Giảm Kinh, Bản Dịch (pdf) Nguyên Thuận

T0670   Lăng Gia A Bạt Đa La Bửu Kinh, 4 Quyển,

T0671   Nhập Lăng Già Kinh, 10 quyển, Bản (pdf) CS Tuệ Khai

T0672   Kinh Đại Thừa nhập Lăng Già, 7 Quyển, Bản (pdf) Thích Nữ Trí Hải

T0676   Kinh Giải Thâm Mật  5 Quyển 

T0680   Phật Thuyết Phật Địa Kinh, Bản (pdf) Thích Nữ Tịnh Quang

T0684   Phật Thuyết Phụ Mẫu Ân Nan Báo Kinh, Bản (pdf) Thích Nữ Tịnh Quang

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0685   Kinh Vu Lan Bồn, Thơ Lục Bát

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0686, Phật Thuyết Báo Ân Phụng Bồn Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0687   Phật Thuyết Hiếu Tử Kinh, Bản (pdf) HT Thich Tâm Châu 

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0688   Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Kinh, Bản (pdf) Thích Bửu Hà

T0692, Phật Thuyết Tác Phật H́nh Tượng Kinh, Bản Dịch (pdf) Nguyên Thuận

T0694   Phật Thuyết Đại Thừa tạo Tượng Công Đức Kinh, 2 quyển, Bản (pdf) Thich Thiện Thông

T0695   Phật Thuyết Quán Tẩy Phật H́nh Tượng Kinh, Bản (pdf) Lệ Nhã, Nguyên Nhã

T0697   Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh, Bản (pdf) Quảng Minh

T0698   Kinh Công Đức Tắm Phật, Bản (pdf) Thích Nữ Trung Thể

T0699   Phật Thuyết Tạo Tháp Công Đức Kinh, Bản (pdf) Trần Văn Nghĩa

T0700   Hữu Nhiễu Phật Tháp Công Đức Kinh, Bản (pdf) Thích Thọ Phước

T0705   Phật Thuyết Bố Thí Kinh, Bản (pdf) Thích Nguyên Lộc 

T0706   Phật Thuyết Ngũ Đại Thi Kinh, SM Thích Thiện Ân, Bản (pdf)

T0707   Phật Thuyết Xuất Gia Công Đức Kinh, Bản (pdf) Thích Tâm Nhãn

             Phật Thuyết Xuất Gia Công Đức Kinh, Bản (pdf) TK Thích Nguyên Lộc

T0709   Phật Thuyết Đạo Can Kinh,  Bản (pdf) HT Thich Tâm Châu

T0710   Từ Thị Bồ Tát Sở Thuyết Đại Thừa Duyên Sinh Đạo, Bản (pdf) Quảng Minh 

T0712   Phật Thuyết Đại Thừa Đạo Can Kinh   HT Thich Tâm Châu

T0718   Phân Biệt Duyên Sanh Kinh  Thích Thiện Trí

T0724   Phật Thuyết Tội Nghiệp ứng Báo Giáo Hóa Địa Ngục Kinh, Bản (pdf) Thích Nữ Đức Nghiêm

T0738   Phân Biệt Kinh, Thích Thiện Trí

T0739   Mạn Pháp Kinh, Thích Thiện Trí

T0747a Kinh Tội Phúc Báo Ứng, HT Thich Tâm Châu

T0750   Kinh Sa Di La,

T0753   Thập Nhị Phẩm Sinh Tử Kinh,  Bản (pdf) TK Thích Nguyên Hưng

T0754   Kinh Vị Tầng Hữu Thuyết Nhân Duyên  2 Quyển, HT Thích Hành Trụ

T0755   Phật Thuyết Tịnh Ư Ưu Bà Tắc Sở Vấn Kinh, Thích Hằng Đạt

T0762   Phật Thuyết Kinh Quyết Định Nghĩa, TK Thích Hạnh Tuệ

T0765   Kinh Bổn Sự, 7 Quyển, HT Thích Như Điển

T0766   Phật Thuyết Kinh Thân Pháp, Bùi Đức Huề

T0772   Đại Thừa Tứ Pháp Kinh, Bùi Đức Huề

T0773   Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Tứ Pháp Kinh, Bản (pdf) Huyền Thanh

T0774   Kinh Bốn Pháp Của Bậc Đại Thừa   Bùi Đức Huề

T0775   Phật Thuyết Tứ Vô Sở Úy Kinh, Bản Dịch (pdf) Bùi Đức Huề

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0776   Phật Thuyết Tứ Phẩm Pháp Môn Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0777   Kinh Phật Thuyết Hiền Giả Ngũ Phước Đức, Thích Hạnh Tuệ

T0779   Kinh Tám Điều Giác Ngộ, Thích Minh Quang

T0781   Phật Thuyết Kinh Mười Lực Của Phật, Bùi Đức Huề

T0782   Phật Nói Kinh Mười Danh Hiệu  Bản Dịch (pdf) CS Thân An, Minh Quý

T0784   Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương, Vạn Phật Thánh Thành

T0784   Kinh Bốn Mươi Hai Chương, HT Thich Tâm Châu

T0786   Phật Nói Kinh Mộc Hoạn Tử, HT Thich Tâm Châu

T0787   Mạn Thù Thất Lợi Chú Tạng Trung Giáo Lượng Sổ Châu Công Đức Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0788   Phật Nói Kinh Hiệu Lượng Số Châu Công Đức  HT Thich Tâm Châu

T0789   Kim Cương Đỉnh Du Gia Niệm Châu Kinh   HT Thich Tâm Châu

T0790   Phật Thuyết Bột Kinh Sao, Bản Dịch (pdf) HT Thích Hành Trụ

T0793   Phật Thuyết Phật Y Kinh, Bản Dịch (pdf) Thích Nguyên Hùng

T0794a  Phật Thuyết Thời Phi Thời Kinh,Bản Dịch (pdf) TK Thích Nguyên Hưng

T0796   Kinh Kiến Chánh   Thích Giác Quả

T0797a Phật Thuyết Bần Cùng Lão Công Kinh, Bản Dịch (pdf) Thích Thiện Trí

T0801   Kinh Phật Thuyết Vô Thường, Thích Hằng Đạt

T0803   Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh,Bản Dịch (pdf) TK Thích Chúc Tịnh

T0817   Phật Thuyết Kinh Đại Tịnh Pháp Môn, Thích Nữ Tịnh Nguyên

T0819   Phật Thuyết Kinh Pháp Thường Trụ, Thích Nữ Thuần Hạnh

T0820   Phật Thuyết Kinh Diễn Đạo Tục Nghiệp, Thích Nữ Thuần Hạnh 

T0823   Phật Thuyết Kinh Nhất Thiết Cao Vương   Thích Nữ Thuần Hạnh

T0824   Phật Thuyết Kinh Pháp Tối Thượng Vương, Thích Nữ Thuần Hạnh

T0825   Đại Hồi Hướng Kinh, Thích Thiện Trí

T0826   Phật Thuyết Kinh Đệ Tử Chết Rồi Sống Lại, Thích Tâm Hạnh

T0827   Phật Thuyết Kinh Người Cày Ruộng Làm Biếng, Thích Nữ Thuần Hạnh

T0828   Kinh Vô Tự Bảo Khiếp, Thích Nữ Thuần Hạnh

T0832   Kinh Phật Ngữ, Thích Nữ Tịnh Quang

T0837   Phật Nói Kinh Sinh Ra Tâm Bồ Đề, Huyền Thanh

T0840   Kinh Công Đức Xưng Tán Đại Thừa, TK Thích Hạnh Tuệ

T0842, Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh, Bản Dịch (pdf) TK Thích Hàng Đạt

             Kinh Viên Giác Giảng Giải, Bản Dịch (pdf)

             Kinh Viên Giác Lượt Thích, Bản Dịch (pdf) HT Thích Trung Quán, Thích Pháp Chánh.

T0846   Ngoại Đạo Vấn Thánh Đại Thừa Pháp Vô Ngă Nghĩa Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanhprevious.png      back_to_top.png      next.png

   Trang 1   Trang 2   Trang 3   Trang 4    Trang 5

 

 

 

 

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]