* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0705

KINH PHT NÓI V PHÁP B THÍ

Hán dịch: Đại sư Pháp Hiền.

Việt dịch: T́-kheo Thích Nguyên Lộc

--o0o--

Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật cùng chúng đại T́-kheo đồng cư trú ở tinh xá Ḱ-hoàn. Bấy giờ Ngài v́ đại chúng mà nói ba mươi bảy pháp bố thí.

1. Dùng ḷng tin sâu nặng để bố thí, người này sẽ xa ĺa sự đố kị và được mọi người tôn kính.

2. Bố thí đúng lúc, th́ ba nghiệp được thanh tịnh, bốn mùa an ổn.

3. Thường bố thí, th́ thân tâm thoải mái vui vẻ, không tán loạn.

4. Tự tay ḿnh bố thí, th́ ngón tay thon nhỏ và dài, thân tướng đoan nghiêm xinh đẹp.

5. Bố thí cho người khác, th́ được người khác đại xả thí.

6. Đúng giáo pháp mà bố thí, tâm xa ĺa chấp tướng, th́ được phúc vô vi.

7. Bố thí sắc vi diệu, th́ màu của thân trang nghiêm, mọi người ưa thích.

8. Bố thí hương thượng diệu, th́ thường được mùi thơm chiên-đàn và mọi người cúng dường.

9. Bố thí vị thượng diệu, th́ được vị ngon tuyệt diệu trong các vị ngon, thân thể khỏe mạnh.

10. Đúng như pháp mà tôn trọng bố thí, th́ được an ổn vui vẻ, mọi người thích nh́n.

11. Dùng tâm rộng lớn mà bố thí, th́ được phúc nhiều vô lượng.

12. Bố thí thức ăn ngon, th́ không bị mất mùa, kho lẫm tràn đầy.

13. Bố thí nước sữa, th́  đến nơi đâu cũng không bị đói khát.

14. Bố thí y phục, th́ được y phục tốt đẹp trang nghiêm thân.

15. Bố thí chỗ ở, th́ được ruộng vườn, nhà cửa rộng lớn, lầu gác nguy nga.

16. Bố thí ngọa cụ, th́ được sinh vào ḍng tộc giàu sang, các đồ dùng sáng sạch.

17. Bố thí voi, ngựa, xe cộ th́ được bốn thần túc, diệu dụng không chướng ngại.

18. Bố thí thuốc men th́ thân tâm luôn an ổn vui vẻ, không bị bệnh tật.

19. Bố thí kinh pháp th́ được các món thần thông như Túc mệnh…

20. Bố thí hoa quả th́ được hoa bảy giác chi.

21. Bố thí tràng hoa th́ xa ĺa các phiền năo tham, sân và si.

22. Bố thí hương thơm th́ xa ĺa phiền năo cấu uế.

23. Bố thí lọng che th́ được tự tại đối với các pháp.

24. Bố thí chuông linh th́ được giọng nói hay.

25. Bố thí âm nhạc th́ Phạm âm tuyệt diệu.

26. Bố thí đèn th́ được thiên nhăn thanh tịnh.

27. Bố thí tơ lụa th́ được đắp y giải thoát.

28. Lấy nước thơm rưới tháp miếu thờ Như Lai.

29. Lấy nước thơm tắm thân Như Lai.

30. Lấy dầu thơm thoa lên tượng Phật th́ người đó được ba mươi hai tướng quí và tám mươi vẽ đẹp.

31. Cúng dường nước thơm cho chư tăng tắm th́ được sinh vào nhà giàu có, ít bệnh mà an vui.

32. Khởi tâm từ mà bố thí, th́ dung nghi ḥa nhă, không c̣n sân hận.

33. Khởi tâm bi mà bố thí th́ xa ĺa tâm giết hại.

34. Khởi tâm hỉ mà bố thí, th́ được vô sở úy, không c̣n lo buồn sầu năo.

35. Khởi tâm xả mà bố thí, th́ xa ĺa chướng ngại, được niềm vui Niết-bàn.

36. Bố thí nhiều phẩm vật, th́ được nhiều phúc.

37. Khởi tâm vô trụ vô tướng mà bố thí, th́ chứng được Vô thượng chính đẳng chính giác.

Đức Phật bảo các t́-kheo: “Ba mươi bảy pháp này là việc làm của người trí, vô cùng vi diệu, các ông nên thụ tŕ”.

Lúc bấy giờ, vua nước Xá-vệ bạch Đức Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Chúng con phải bố thí như thế nào?”.

Đức Phật dạy: “Đại vương! Nếu muốn cầu phúc báo thắng diệu, th́ lúc bố thí phải khởi ḷng từ bi không giết hại, xa ĺa tâm ghen ghét; tương ưng với chính kiến, lánh xa điều không tốt; giữ kĩ giới cấm, gần gũi bạn lành; đóng cửa đường ác, mở đường sinh thiên; tự lợi, lợi tha khởi tâm b́nh đẳng. Nếu bố thí đúng như vậy, mới là chân bố thí, là ruộng phúc rộng lớn. Lại nữa, bố thí thuận theo tâm nguyện ḿnh, th́ được phúc báo thích ứng.

Hoặc tự tay ḿnh bố thí sắc tuyệt diệu, hương trân quí, vị thơm ngon, vật mềm mại, th́ được phúc báo mọi người tôn trọng, quyến thuộc sum vầy đông đúc, giàu có an vui. Nếu bố thí thức ăn, nước uống th́ thân thể khỏe mạnh; hoặc bố thí dầu đốt đèn th́ được thiên nhăn; bố thí âm nhạc th́ được thiên nhĩ; bố thí thuốc men th́ được sống lâu; bố thí chỗ ở th́ được lầu gác, ruộng vườn; bố thí pháp th́ được cam lồ”.

Đức Phật lại dạy: “Đại vương! Nếu dùng mười điều thiện mà hành bố thí, th́ được mười loại báo ứng. Mười điều thiện: Không giết chúng sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lời độc ác, không nói lưỡi hai chiều, không tham, không sân và không si. Mười phúc báo: Sống lâu không bị chết yểu, tiền tài không mất mát, quyến thuộc trong sạch, nói lời chân thật, ĺa sự ghen ghét, mọi người ưa gặp, bạn bè ḥa thuận, không bị nghèo hèn, tướng mạo khôi ngô, trí tuệ tương ứng”.

Đức Phật dạy tiếp: “Đại vương! Nếu dâng thức ăn, nước uống thơm ngon cúng dường Tam bảo, th́ được năm lợi ích: Thân tướng xinh đẹp, sức khỏe dồi dào, sống thọ lâu dài, vui vẻ an ổn và thành tựu biện tài. Như vậy, tất cả chúng sinh cho đến cha mẹ, vợ con, quyến thuốc nam nữ trong châu Nam Thiệm-bộ này mà bố thí như thế, th́ sẽ thành tựu viên măn tất cả sở nguyện. Nghe Đức Phật nói pháp này rồi, đại chúng đều hoan hỉ đỉnh lễ mà lui ra.

KINH PHT NÓI V PHÁP B THÍ

HẾT

 

 

back_to_top.png

 

 

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]