佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

NGHI THỨC

Nghi Thức An Vị Phật 

Nghi Thức Sám Hối

Nghi Thức Tụng Kinh Vu Lan Và Báo Hiếu, Bản (pdf).

Nghi Thức Trì Tụng Pháp Dược Sư

Thiên Nhãn Thần Thông Pháp

Nghi Thức Cầu An

Nghi Thức Quá Đường

SÁM

Đại Bi Sám Pháp

Dược Sư Sám Pháp

Hồng Danh Sám Hối

Kinh Từ Bi Tam Muội Thũy Sám

Lương Hoàng Bảo Sám

Niệm Phật Sám Pháp  

Sám Bồ tát Quán Thế Âm

Sám Tụng Vu Lan

Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám

55 Bài Sám Văn Phổ Thô 

 

Trang 1   Trang 2   Trang 3   Trang 4    Trang 5

ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

Bộ Mật Giáo (0848-1420)     

T0848,  Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Tŕ Kinh, 7 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0849   Đại Tỳ Lô Gía Na Phật Thuyết Yếu Lược Niệm Tụng Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0850   Nhiếp Đại Tỳ Lô Gía Na Thành Phật Thần Biến Gia Tŕ Kinh Nhập Liên Hoa Thai Tạng Hải Hội Bi Sinh Mạn Đồ La Quảng Đại Niệm Tụng Nghi Quỹ Cúng Dường Phương Tiện Hội, 3 quyển,
Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0851   Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Quảng Đại Nghi Quỹ, 3 quyển, Bản Dịch (pdf) Vọng Chi, Huyền Thanh 

T0852a Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Tŕ Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sinh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu Nghi Quỹ Cúng Dường Phương Tiện Hội, 2 quyển, (quyển 1pdf), (quyển 2pdf ) Huyền Thanh 

T0854, Thai Tạng Phạm Tự Chân Ngôn, 2 quyển, (quyển 1pdf), (quyển 2pdf ) Huyền Thanh

T0855, Thanh Long Tự Quỹ Kí, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0856, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Tŕ Kinh Lược Ḱ Thất Chi Niệm Tụng Tùy Hành Pháp, Bản Dịch (pdf) Vọng Chi, Huyền Thanh

T0857, Đại Nhật Kinh Lược Nhiếp Niệm Tụng Tùy Hành Pháp ( Diệc Danh Ngũ Chi Lược Niệm Tụng Yếu Hành Pháp ), 1 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0858, Đại Tỳ Lô Giá Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, Bản Dịch (pdf) Vọng Chi, Huyền Thanh

T0860, Đại Nhật Kinh Tŕ Tụng Thứ Đệ Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Vọng Chi, Huyền Thanh.

T0861, Tỳ Lô Giá Na Ngũ Tự Chân Ngôn Tu Tập Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Vọng Chi, Huyền Thanh.

T0862, A Đồ Lê Đại Mạn Đồ La Quán Đảnh Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Vọng Chi, Huyền Thanh.

T0863, Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh A Đồ Lê Chân Thật Trí Phẩm Trung A Đồ Lê Trụ A Tự Quán Môn, 1 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0864a, Đại Nhật Như Lai Kiếm Ấn, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0864b, Danh Hiệu Kim Cương Giáo Pháp Của Thai Tạng, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0867, Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Già Du Ḱ Kinh, 2 quyển, Bản (pdf Q1), (pdf Q2), Huyền Thanh

T0868, Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thật Kinh, 3 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0869, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Thập Bát Hội Chỉ Quy, 1 quyển,Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0870, Lược thuật Kim Cương Đảnh Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0871, Kim Cương Đảnh Du Già Lược thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0872, Kim Cương Đảnh Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0874, Kim Cương Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh, 2 quyển, Bản Dịch (pdf), Huyền Thanh.

T0883, Phật Thuyết Bí Mật Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 4 quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí

T0884, Thuyết Bí Mật Tương Kinh, 3 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0888, Nhất Thiết Bí Mật Tối Thượng Danh Nghĩa Đại Giáo Vương Nghi Quỹ, 2 quyển, Bản (pdf 1), (pdf 2), Huyền Thanh

T0891, Phật Thuyết Huyễn Hóa Vơng Đại Du Già Giáo Thập Đại Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng Nghi Quỹ Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0893a, Tô Tất Địa Yết La Kinh, 3 quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Viên Đức

T0893c, Tô Tất Địa Yết La Kinh, 3 quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí

T0894b, Tô Tất Địa Yết La Cúng Dường Pháp, 2 quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí

T0895a, Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn Kinh, 3 quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí

T0895b, Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn Kinh, 2 quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí

TT0896, Diệu Tư Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 4 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0901, Đà La Ni Tập Kinh, 12 quyển, Quyền 3 pdf, Quyển 9 pdf, Thích Quảng Trí, Huyền Thanh

T0902, Tổng Thích Đà La Ni Nghĩa Tán   Huyền Thanh

T0903, Đô Bộ Đà La Ni Mục   Huyền Thanh

T0904, Niệm Tụng Kết Hộ Pháp Phổ Thông Chư Bộ, 1 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0905, Tam Chủng Tất Địa Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Đà La Ni Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0906, Phật Đảnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Tam Thân Phật Quả Tam Chủng Tất Địa Chân Ngôn Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0907, Phật Đảnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Đà La Ni, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0908, Kim Cương Đảnh Du Già Hộ Ma Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0909, Kim Cương Đảnh Du Già Hộ Ma Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0910, Phạm Thiên Trạch Địa Pháp, 1 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0911, Kiến Lập Mạn Đồ La Cập Giản Trạch Địa Pháp, 1 quyển, [ Đường Tuệ Lâm tập ]

T0912, Kiến Lập Mạn Đồ La Hộ Ma Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0915, Nghi Thọ Bồ Đề Tâm Giới   Huyền Thanh

T0916, Thọ Ngũ Giới Bát Giới Văn, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0917, Vô Úy Tam Tạng Thiền Yếu, 1 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0918, Chư Phật Tâm Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh,

T0919, Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0920, Phật Tâm Kinh Phẩm  2 Quyển   Thích Quảng Trí

T0921, A Súc Như Lai Niệm Tụng Cúng Dường Pháp, Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí

T0922, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Tiêu Tai Trừ Nan Niệm Tụng Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0923, Dược Sư Như Lai Quán Hành Nghi Quỹ Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0924a, Dược Sư Như Lai Niệm Tụng Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0924b, Dược Sư Như Lai Niệm Tụng Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0924c, Dược Sư Nghi Quỹ Nhất Cụ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0925, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ, 2 quyển, Bản Dịch (pdf 1) (pdf 2) Huyền Thanh

T0926, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ Cúng Dường Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0927, Dược Sư Thất Phật Cúng Dường Nghi Quỹ Như Ư Vương Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0928, Tu Dược Sư Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0929, Tịnh Lưu Ly Tịnh Thổ Phiếu, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0930, Vô Lượng Thọ Như Lai Quán Hành Cúng Dường Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

             Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí

T0931, Kim Cương Đảnh Kinh Quán Tự Tại Vương Như Lai Tu Hành Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0932, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Quán Tự Tại Vương Như Lai Tu Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

T0933, Cửu Phẩm Vãng Sanh A-Di-Đà tam-ma-địa tập đa-ra-ni kinh, SM Thích Viên Đức.

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0934, Phật Thuyết Vô Lượng Công Đức Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0935, Cực Lạc Nguyện Văn, Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí

T0936, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí

T0937, Phật Thuyết Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) SM Thích Quảng Trí

T0938, Thích Ca Văn Ni Phật Kim Cương Nhất Thừa Tu Hành Nghi Quỹ Pháp Phẩm, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0939, Phật Thuyết Đại Thừa Quán Tưởng Mạn Noa La Tịnh Chư Ác Thú Kinh, 2 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0945, Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh   Thích Duy Lực

T0946, Đại Phật Đảnh Quảng Tụ Đà La Ni Kinh  4 Quyển, Thích Quảng Trí

T0947, Đại Phật Đảnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát Ra Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhất Thiết Chú Vương Đà La Ni Kinh  Thích Quảng Trí

T0950, Bồ Đề Tràng Sở Thuyết Nhất Tự Đảnh Luân Vương Kinh, 5 Quyển  Thích Quảng Trí

T0951, Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Kinh, 5 quyển, Bản Dịch (pdf) SM Thích Quảng Trí

T0952, Ngũ Phật Đảnh Tam Muội Đà La Ni Kinh, 4 quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí.

T0953, Nhất Tự Ḱ Đặc Phật Đảnh Kinh, 3 quyển, Bản Dịch (pdf) SM Thích Quảng Trí

T0962, Bảo Tất Địa Thành Phật Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0963, Phật Thuyết Sí Thịnh Quang Đại Uy Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí

T0964, Phật Thuyết Đại Uy Đức Kim Luân Phật Đảnh Sí Thịnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nan Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí

T0965, Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lồ Quân Trà Lợi Diêm Man Xí Thạnh Phật Đảnh Kinh  Thích Quảng Trí

T0966   Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Nói Trừ Tai Giáo Lịnh Pháp Luân  Thích Quảng Trí

T0967   Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh  Sa Môn Thích Quảng Trí

T0968   Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh  SM Thích Quảng Trí

T0969   Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh  SM Thích Quảng Trí

T0970   Tối Thắng Phật Đảnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Chú Kinh  Thích Quảng Trí

T0971   Phật Nói Kinh Tôn Thắng Phật Đảnh Đà La Ni  Thích Quảng Trí 

T0972   Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp  Thích Quảng Trí

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0973   Tôn Thắng Phật Đảnh Tu Du Dà Pháp Nghi Quỹ  2 Quyển  Thích Quảng Trí

T0974a, Tôn Thắng Phật Đỉnh Đà La Ni   Huyền Thanh

T0977, Phật Thuyết Đại Bạch Tản Cái Tổng Tŕ Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0978, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Ô Sắt Nị Sa Tối Thắng Tổng Trì Kinh  Huyền Thanh

T0979, Vu Sắt Ni Sa Tả Dã Đà La Ni  Huyền Thanh

T0981, Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Nhăn Tu Hành Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0989, Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh, 2 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0991, Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh, 2 quyển, Bản Dịch (pdf 1) (pdf 2) SM Thích Quảng Trí

T0992, Đại Phương Đẳng Đại Vân Kinh Thỉnh Vũ Phẩm Đệ Lục Thập Tứ, Bản Dịch (pdf) SM Thích Quảng Trí

T0994, Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhă Ba La Mật Đa Kinh Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0995, Nhân Vương Bát Nhă Niệm Tụng Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0996, Nhân Vương Bát Nhă Đà La Ni Thích, 1 quyển, Bản Dịch (pdf) SM Thích Quảng Trí

            Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T0999, Phật Thuyết Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Thổ Kinh, 3 quyển, Bản Dịch (pdf 1) (pdf 2) (pdf 3) SM Thích Quảng Trí

T1000, Thành Tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vương Du Già Quán Trí Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1001, Pháp Hoa Mạn Đồ La Uy Nghi H́nh Sắc Pháp Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1003, Đại Nhạc Kim Cương Bất Không Chân Thật Tam Muội Da Kinh Bát Nhă Ba La Mật Đa Lư Thú Thích, 2 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1004, Bát Nhă Ba La Mật Đa Lư Thú Kinh Đại Nhạc Bất Không Tam Muội Chân Thật Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát Đẳng Nhất Thập Thất Thánh Đại Mạn Đồ La Nghĩa thuật, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1005a, Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh, 3 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1005b, Bảo Lâu Các Kinh Phạm Tự Chân Ngôn, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1007, Kinh Chú Mâu Lê Đà La Ni,  Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí.

T1009, Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Kinh,Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1010, Phật Thuyết Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1014, Vô Lượng Môn Phá Ma Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1019, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm Tứ Thập Nhị Tự Quán Môn, 1 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh.

T1021, Hoa Nghiêm Kinh Tâm Đà La Ni, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1022a, Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Kiếp Ấn Đà-la-ni  Diệu Âm Cư Sĩ Trần Thuận

T1022b, Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà-la-ni  Nguyên Hiển

             Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà-la-ni  Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1023, Nhất Thiết Như Lai Chánh Pháp Bí Mật Khiếp Ấn Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1024, Vô Cấu Tịnh Quang Đại Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1025, Phật Đảnh Phóng Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm Đà La Ni Kinh, 2 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1026, Phật Thuyết tạo Tháp Duyên Mệnh Công Đức Kinh, 1 quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí

T1030, Quán Tự Tại Đại Bi Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1031, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Du Già Quán Hành Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1032, Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1033, Kim Cương Khủng Phố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1034   Chú Ngũ Thủ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1035   Thiên Chuyển Đà La Ni Quán Thế Âm Bồ Tát Chú, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh 

T1037   Quán Tự Tại Bồ Tát Thuyết Phổ Hiền Đà La Ni Kinh  Huyền Thanh

T1038   Kinh Thanh Tịnh Quan Thế Âm Phổ Hiền Đà La Ni  Huyền Thanh

T1039,  A Rị Đa La Đà La Ni A Lỗ Lực Kinh, Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí

T1041   Bồ Tát Quán Tự Tại Pháp Niệm Tụng Tâm Chân Ngôn Nhất Ấn  Huyền Thanh 

T1043   Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú Kinh  Huyền Thanh

T1050   Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh  4 Quyển  Bản Dịch (pdf) Thích Viên Đức

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1051   Phật Thuyết Nhất Thiết Phật Nhiếp Tương Ứng Đại Giáo Vương Kinh Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Niệm Tụng Nghi Quỹ  Huyền Thanh

T1054   Kinh 108 Danh Bồ Tát Thánh Quán Tự Tại  Huyền Thanh

T1056, Kim Cương Đảnh Du Già Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, Bản Dịch (pdf 1) (pdf 2) (pdf 3 Đà La Ni) Huyền Thanh

T1057a, Thiên Nhăn Thiên Tư Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú Kinh, 2 quyển, Bản Dịch (pdf 1) (pdf 2) Huyền Thanh

T1057b, Thiên Nhăn Thiên Tư Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú Kinh, 2 quyển, Bản Dịch (pdf 1) (pdf 2) Huyền Thanh

T1058   Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm Bồ Tát Mỗ Đà La Ni Thân Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1059   Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm Bồ Tát Tŕ Bệnh Hợp Dược Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh 

T1060   Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni,  Bản Dịch (pdf) Thích Thiền Tâm

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1061   Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Măn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Chú Bổn, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh 

T1062a Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thân Chú Bổn, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1064   Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh 

T1065   Thiên Quang Nhăn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh 

T1066   Đại Bi Tâm Đà La Ni Tu Hành Niệm Tụng Lược Nghi, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1067   Nhiếp Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Đà La Ni Kinh Kế Nhất Pháp Trung Xuất Vô Lượng Nghĩa Nam Phương Măn Nguyện Bổ Đà Lạc Hải Hội Ngũ Bộ Chư Tôn Đẳng Hoằng Thệ Lực Phương Vị Cập Uy Nghi H́nh Sắc Chấp Tŕ Tam Ma Da Tiêu Xí Mạn Đồ La Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh 

T1069   Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Mật Ngôn Niệm Tụng Nghi Quỹ Kinh, 3 Quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh 

T1070   Phật Thuyết Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Thần Chú Kinh, SM Thích Viên Đức

             Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh 

T1071   Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1072a, Thánh Hạ Dă Hột Lư Phược Đại Uy Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm Cúng Dường Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm, 2 Quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1072b, Mă Đầu Quán Âm Tâm Đà La Ni, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1073   Hà Da Yết Rị Bà Tượng Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh 

T1074   Hà Da Yết Rị Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Pháp Đàn, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1075   Phật Thuyết Thất Câu Đê Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni Niệm Tụng Pháp  Huyền Thanh

T1076   Thất Câu Đê Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh  Huyền Thanh 

T1077   Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1078   Thất Phật Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1079   Thất Câu Chi Độc Bộ Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh 

T1080   Như Ư Luân Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh 

T1084, Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ư Ma Ni Luân Đà La Ni Niệm Tụng Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1086, Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ư Luân Du Già, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1087, Quán Tự Tại Như Ư Luân Bồ Tát Du Già Pháp Yếu, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1094, Bất Không Quyến Tác Thần Chú Tâm Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1095   Kinh Bất Không Quyến Sách Chú Tâm  Huyền Thanh 

T1099, Phật Thuyết Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Bất Không Vương Bí Mật Tâm Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh 

T1100, Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1101, Phật Thuyết Đại Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1102, Kim Cương Đảnh Kinh Đa La Bồ Tát Niệm Tụng Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1111, Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1112, Kim Cương Đảnh Du Già Thanh Cảnh Đại Bi Vương Quán Tự Tại Niệm Tụng Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1113a, Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Măn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1113b, Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Tự Tại Vương Bồ Tát Quảng Đại Viên Măn Vô Ngại Tự Tại Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1114, Tỳ Câu Chi Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1115, Quán Tự Tại Bồ Tát A Ma Hài Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1116, Quảng Đại Liên Hoa Trang Nghiêm Mạn Noa La Diệt Nhất Thiết Tội Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1119, Đại Nhạc Kim Cương Tát Đỏa Tu Hành Thành Tựu Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1120a, Kim Cương Đảnh Thắng Sớ Du Già Kinh Trung Lược Xuất Đại Nhạc Kim Cương Tát Đỏa Niệm Tụng Nghi, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1120b, Thắng Sớ Du Già Nghi Quỹ Chân Ngôn, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1121, Kim Cương Đảnh Phổ Hiền Du Già Đại Giáo Vương Kinh Đại Nhạc Bất Không Kim Cương Tát Đỏa Nhất Thiết Thời Phương Thành Tựu Nghi, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1122, Kim Cương Đảnh Du Già Tha Hóa Tự Tại Thiên Lư Thú Hội Phổ Hiền Tu Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1123, Kim Cương Đảnh Thắng Sớ Du Già Phổ Hiền Bồ Tát Niệm Tụng Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1124, Phổ Hiền Kim Cương Tát Đỏa Lược Du Già Niệm Tụng Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1125, Kim Cương Đảnh Du Già Kim Cương Tát Đỏa Ngũ Bí Mật Tu Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1126, Phật Thuyết Phổ Hiền Mạn Noa La Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1127, Phật Thuyết Phổ Hiền Bồ Tát Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1131, Thánh Kim Cương Thủ Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Phạm Tán, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1132, Kim Cương Vương Bồ Tát Bí Mật Niệm Tụng Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1133, Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Niệm Tụng Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1134a, Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1134b, Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1136, Phật Thuyết Nhất Thiết Chư Như Lai Tâm Quang Minh Gia Tŕ Phổ Hiền Bồ Tát Duyên Mệnh Kim Cương Tối Thắng Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1137, Phật Thuyết Thiện Pháp Phương Tiện Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1141, Từ Thị Bồ Tát Lược Tu Du Già Niệm Tụng Pháp, 2 quyển, Bản Dịch (pdf 1) (pdf 2) Huyền Thanh

T1142, Phật Thuyết Từ Thị Bồ Tát Đà La Ni, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1143, Phật Thuyết Từ Thị Bồ Tát Thệ Nguyện Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1144, Phật Thuyết Di Lặc Bồ Tát Phát Nguyện Vương Kệ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1145, Hư Không Tạng Bồ Tát Năng Măn Chư Nguyện Tối Thắng Tâm Đà La Ni Cầu Văn Tŕ Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1146, Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Niệm Tụng Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1147, Thánh Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1148, Phật Thuyết Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1149, Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Tốc Tật Đại Thần Nghiệm Bí Mật Thức Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1151, Tu Tập Bát Nhă Ba La Mật Bồ Tát Quán Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1152, Phật Thuyết Phật Mẫu Bát Nhă Ba La Mật Đa Đại Minh Quán Tưởng Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1153, Phổ Biến Quang Minh Thanh Tịnh Sí Thịnh Như Ư Bảo Ấn Tâm Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà La Ni Kinh, 2 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1154, Phật Thuyết Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà La Ni Thần Chú Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1155, Kim Cương Đảnh Du Già Tối Thắng Bí Mật Thành Phật Tùy Cầu Tức Đắc Thần Biến Gia Tŕ Thành Tựu Đà La Ni Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1156a, Đại Tùy Cầu Tức Đắc Đại Đà La Ni Minh Vương Sám Hối Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1156b, Tông Duệ Tăng Chánh Ư Đường Quốc Sư Sở Khẩu Thọ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1157, Hương Vương Bồ Tát Đà La Ni Chú Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1158, Địa Tạng Bồ Tát Nghi Quỹ,1Quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1159a, Mi Diếu Đại Đạo Tâm Khu Sách Pháp, Bản Dịch (pdf), Thích Quảng Trí

T1161, Phật Thuyết Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1169, Phật Thuyết Tŕ Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát Đại Minh Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 4 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1174, Ngũ Tự Đà La Ni Tụng, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1175, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cúng Dường Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1176, Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử Bồ Tát Ngũ Tự Du Già Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1178, Văn Thù Bồ Tát Hiến Phật Đà La Ni Danh Ô Tô Xá, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1179, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Lục Tự Chú Công Năng Pháp Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1180, Lục Tự Thần Chú Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1181, Kinh Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nhất Tự Đà La Ni Trong Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1182, Kinh Nhất Tự Chú Vương Trong Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Chú Tạng, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1183, Nhất Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1184, Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Bí Mật Bát Tự Đà La Ni Tu Hành Mạn Đồ La Thứ Đệ Nghi Quỹ Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1185a, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tạng Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1186, Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1188,  Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa Kinh, 2 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1194, Diệu Cát Tường B́nh Đẳng Quán Môn Đại Giáo Vương Kinh Lược Xuất Hộ Ma Nghi, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1195, Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tán Phật Pháp Thân Lễ, 1 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1196, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Cát Tường Ca Đà, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1197, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Nhất Bách Bát Danh Phạm Tán, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1198, Thánh Giả Văn Thù Sư Lợi Phát Bồ Đề Tâm Nguyện Văn, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1199, Kim Cương Thủ Quang Minh Quán Đảnh Kinh Tối Thắng Lập Ấn Thánh Vô Động Tôn Đại Uy Nộ Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm, Bản Dịch (pdf) SM Thích Quảng Trí

T1201, Để Lư Tam Muội Da Bất Động Tôn Thánh Giả Niệm Tụng Bí Mật Pháp, 3 quyển, Bản Dịch (pdf 1) (pdf 2) (pdf 3) SM Thích Quảng Trí

T1203, Thánh Vô Động Tôn An Trấn Gia Quốc Đẳng Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1204, Thánh Vô Động Tôn Nhất Tự Xuất Sinh Bát Đại Đồng Tử Bí Yếu Pháp Phẩm, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1205, Thắng Quân Bất Động Minh Vương Tứ Thập Bát Sử Giả Bí Mật Thành Tựu Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí

T1206, Phật Thuyết Câu Lợi Già La Đại Thắng Ngoại Đạo Phục Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1207, Thuyết Củ Lư Ca Vương Tượng Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1208, Câu Lực Ca La Vương Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1209, Kim Cương Đảnh Du Già Hàng Tam Thế Thành Tựu Cực Thâm Mật Môn, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1210, Hàng Tam Thế Phẫn Nộ Minh Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1222, Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim Cương Đồng Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, Bản Dịch (pdf 1) (pdf 2) (pdf 3) SM Thích Quảng Trí

T1223, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Phật Hóa Thân Đại Phẫn Tấn Câu Ma La Kim Cương Niệm Tụng Du Già Nghi Quỹ Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1224, Kim Cương Đồng Tử Tŕ Niệm Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1225, Đại Uy Nộ Ô Sô Sáp Ma Nghi Quỹ Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1226, Ô Sô Sáp Minh Vương Nghi Quỹ Phạm Tự, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1227, Đại Uy Lực Ô Xu Sắt Ma Minh Vương Kinh, 3 quyển, Bản Dịch (pdf) Thích Quảng Trí

T1228, Uế Tích Kim Cương Thuyết Thần Thông Đại Măn Đà La Ni Pháp thuật Linh Yếu Môn, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1229, Uế Tích Kim Cương Cấm Bách Biến Pháp Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1230, Phật Thuyết Đại Luân Kim Cương Tổng Tŕ Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1231, Đại Luân Kim Cương Tu Hành Tất Địa Thành Tựu Cập Cúng Dường Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1242, Phật Thuyết Diệu Cát Tường Du Già Đại Giáo Kim Cương Bồi La Phạ Luân Quán Tưởng Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

T1243, Phật Thuyết Xuất Sinh Nhất Thiết Như Lai Pháp Nhăn Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Kinh, 2 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1244, Tỳ Sa Môn Thiên Vương Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1245, Phật Thuyết Tỳ Sa Môn Thiên Vương Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1246, Ma Ha Phệ Thất La Mạt Na Dă Đề Bà Hát La Đồ Đà La Ni Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1247, Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1248, Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp Chân Ngôn, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1249, Tỳ Sa Môn Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1250, Bắc Phương Tỳ Sa Môn Đa Văn Bảo Tạng Thiên Vương Thần Diệu Đà La Ni Biệt Hành Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1252a, Phật Thuyết Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Danh Hiệu Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1252b, Phật Thuyết Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Danh Hiệu Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1255a, Phật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1255b, Phật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1256, Phật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1258, Ma Lợi Chi Bồ Tát Lược Niệm Tụng Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1259, Ma Lợi Chi Thiên Nhất Ấn Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1260, Đại Dược Xoa Nữ Hoan Hỉ Mẫu Tịnh Ái Tử Thành Tựu Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1261, Ha Lợi Đế Mẫu Chân Ngôn Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1262, Phật Thuyết Quỷ Tử Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

T1263, Băng Yết La Thiên Đồng Tử Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1266, Đại Thánh Thiên Hoan Hỉ Song Thân Tỳ Na Dạ Ca Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1271, Ma Ha Tỳ Lô Giá Na Như Lai Định Huệ Quân Đẳng Nhập Tam Muội Da Thân Song Thân Đại Thánh Hoan Hỉ Thiên Bồ Tát Tu Hành Bí Mật Pháp Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1272, Kim Cương Tát Đỏa Thuyết Tần Na Dạ Ca Thiên Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 4 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

T1273, Tỳ Na Dạ Ca [ Ngôn * Ngă ] Na Bát Để Du Già Tất Địa Phẩm Bí Yếu, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1274, Đại Thánh Hoan Hỉ Song Thân Tỳ Na Dạ Ca Thiên H́nh Tượng Phẩm Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1275, Thánh Hoan Hỉ Thiên Thức Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1276, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh Kim Sí Điểu Vương Phẩm, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1279, Ma Ê Thủ La Thiên Pháp Yếu, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1286, Kiên Lao Địa Thiên Nghi Quỹ, 1 quyển, Bản Dịch (pdf), SM Thích Viên Đức

T1287, Đại Hắc Thiên Thần Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1288, Phật Thuyết Tối Thượng Bí Mật Na Noa Thiên Kinh, 3 quyển, Bản Dịch (pdf), Thích Quảng Trí

T1290, Diễm La Vương Cung Hành Pháp Thứ Đệ, 1 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1291, Thâm Sa Đại Tương Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1294, Thi Bát Phương Thiên Nghi Tắc, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1295, Cúng Dường Hộ Thế Bát Thiên Pháp, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1296, Thập Thiên Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1297, Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ân Phẩm, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1298, Thập Nhị Thiên Cung Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1302, Chư Tinh Mẫu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, Bản Dịch (pdf), Huyền Thanh

T1313, Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Cứu Bạt Ngạ Quỷ Diệm Khẩu  Quảng Minh

            Phật Thuyết Cứu Bạt Diễm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Thích thọ Phước

T1314, Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Thần Chú Cứu Ngạ Quỷ Diện Nhiên  Quảng Minh

T1315, Thi Chư Ngạ Quỷ ẩm Thực Cập Thủy Pháp, Bản Dịch (pdf) Quảng Minh

T1316, Phật Thuyết Cam Lộ Kinh Đà La Ni Chú, Bản Dịch (pdf) Quảng Minh

T1317, Cam Lộ Đà La Ni Chú, Bản Dịch (pdf) Quảng Minh

T1318, Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi  Quảng Minh

T1319, Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Duyên Do Khởi Giáo A Nan Đà  Quảng Minh

T1320, Du Già Tập Yếu Diễm Khẩu Thi Thực Nghi, Bản Dịch (pdf) Quảng Minh

T1321, Kinh Phật Thuyết Thí Ngạ Quỷ Cam Lộ Vị Đại Đà La Ni  Quảng Minh

T1322, Tân Tập Dục Tượng Nghi Quỹ, Bản Dịch (pdf) Quảng Minh

T1323, Trừ Nhất Thiết Tật Bệnh Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1325, Phật Thuyết Liệu Trĩ Bệnh Kinh, 1 quyển, Bản Dịch (pdf), Nguyên Thuận

T1329, Phật Thuyết Chú Tiểu Nhi Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1333, Hư Không Tạng Bồ Tát Vấn Thất Phật Đà La Ni Chú Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1334, Như Lai Phương Tiện Thiện Xảo Chú Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1348, Phật Thuyết Thập Nhị Phật Danh Thần Chú Giáo Lượng Công Đức Trừ Chướng Diệt Tội Kinh, Bản Dịch (pdf), Nguyên Thuận

T1350, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Danh Hiệu Đà La Ni Kinh  Huyền Thanh 

T1351, Phật Nói Kinh Trì Cú Thần Chú  Huyền Thanh

T1352, Phật Thuyết Đà Lân Ni Bát Kinh, Bản (pdf) Huyền Thanh

T1356, Phật Thuyết Hoa Tích Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1357, Phật Thuyết Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 1 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1358, Phật Thuyết Hoa Tụ Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1359, Phật Thuyết Hoa Tích Lâu Các Đà La Ni Kinh, 1 quyển, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1364, Diệu Tư Ấn Tràng Đà La Ni Kinh, Bản (pdf) Huyền Thanh

T1366, Phật Thuyết Bí Mật Bát Danh Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Thích Viên Đức

             Bản (pdf) Huyền Thanh

T1368, Phật Thuyết Đại Thất Bảo Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1381, Phật Thuyết Đại Cát Tường Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1382, Phật Thuyết Kinh Túc Mạng Trí Đà-Ra-Ni  Huyền Thanh

T1387, Phật Thuyết Chiên Đàn Hương Thân Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1395, Bạt Tể Khổ Nan Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1400, Phật Thuyết Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1403, Phật Thuyết Như Ư Ma Ni Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1409, Phật Thuyết Thánh Tối Thắng Đà La Ni Kinh, Bản (pdf) Huyền Thanh 

T1410, Phật Nói Kinh Thắng Phan Anh Lạc Đà La Ni,  Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1411, Phật Thuyết Liên Hoa Nhãn Đà La Ni Kinh,  Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh

T1412, Phật Thuyết Bảo Sinh Đà La Ni Kinh, Bản Dịch (pdf) Huyền Thanh


 previous.png      back_to_top.png      next.png

Trang 1   Trang 2   Trang 3   Trang 4    Trang 5

 

 

 

 

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]