* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

No 0435

PHẬT THUYẾT KINH

DIỆT TRỪ TỐI TĂM TRONG MƯỜI PHƯƠNG

- Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp  Hộ, nước Nguyệt Chi, đời Tây Tấn.

- Việt dịch:  Thích nữ Tâm Thường,  Ni viện Diệu Quang, Nha Trang 

--- o0o ---  

Nghe như vầy:

Một thời, Phật du hóa tại Ca Duy La Vệ cùng với đông đủ chúng đại Tỳ kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị và vô số các Bồ tát, trú dưới gốc cây Ni-câu-loại, nơi tinh xá Thích Thị.

Vào buổi sáng sớm, đức Phật đắp y, ôm b́nh bát cùng với các quyến thuộc Tỳ-kheo vây quanh, vào thành khất thực.

Bấy giờ có đồng tử thơ ấu ḍng họ Thích, tên là Diện Thiện Duyệt, thắng xe tốt đẹp, sáng sớm ra khỏi thành, từ xa trông thấy đức Thế Tôn cùng các Thánh chúng, liền đi thẳng đến chỗ Phật, xuống xe, đi bộ đến, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, đi quanh Phật ba ṿng rồi lui đứng một bên.

Bấy giờ Diện Thiện Duyệt cúi đầu buồn rầu. Phật biết nhưng cố hỏi:

- Đồng tử chắc có việc thưa hỏi nên sáng sớm ra khỏi thành, trong ḷng lo buồn, sắc diện rầu rỉ?

Diện Thiện Duyệt bạch Phật:

- Kính bạch Thiên Trung Thiên! Hiện nay song thân của con thân thể không được an ḥa, luôn bị phi nhơn ngày đêm quấy nhiễu, ngủ nghỉ không được yên giấc ; vào ra lui tới đều bị bức bách khó chịu. Lại c̣n bản thân con tuy ngự trị một đất nước to lớn, nhưng gặp sự nguy khốn cùng khổ này, không giúp được ǵ, tự nghĩ măi nhưng không biết phải dùng phương kế ǵ, không biết phải thiết lập những phương tiện ǵ. Giả sử gặp phải giặc giả oán thù hoặc phi nhơn, yêu quái, gian tà... th́ không biết lấy ǵ để pḥng hộ. Cúi xin đức Thế Tôn chỉ dạy cho con dùng phương pháp ǵ để tùy thời cứu giúp, để cho không c̣n bị nhiễu hại.

Phật bảo Diện Thiện Duyệt:

- Hăy lắng nghe kỹ, lănh thọ kỹ, khéo ghi nhớ và hành tŕ, Ta sẽ v́ ông thuyết pháp ủng hộ.

Khi ấy đồng tử thơ ấu họ Thích vâng theo lời dạy và lắng nghe. Phật bảo:

- Phương Đông, cách đây hơn tám ngàn vạn ức na-thuật cơi Phật, có thế giới tên là Bạt Chúng Trần Lao, đức Phật cơi đó hiệu là Đẳng Hành Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào muốn đi đến phương Đông, trước tiên nên cúi đầu quy y cúng dường Phật ở phương Đông, th́ sẽ không c̣n sợ hăi và chẳng ai c̣n dám xâm phạm, nhiễu hại. Có ưa thích đi và có sự khởi hành th́ chắc chắn sẽ được như nguyện, tâm chí chưa từng rối loạn và như tâm chí đă nghĩ liền được thành tựu.

Khi ấy, Phật thuyết kệ:

- Trước thờ Tối Chánh Giác     

Bậc Đại Thánh đẳng hành

Sau đi về phương Đông  

Mới được không khiếp sợ.

Phật bảo đồng tử:

- Phương Nam, cách đây hơn mười ức trăm ngàn cơi Phật có thế giới tên là Tiêu Minh Đẳng Yếu Thoát, đức Phật cơi đó hiệu là Sơ Phát Tâm Niệm Ly Khủng Úy Quy Siêu Thủ Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác, hiện đang thuyết pháp. Người nào muốn đi đến phương Nam, nên từ xa cúi đầu quy mạng đức Phật kia rồi mới khởi sự ra đi, một ḷng nhớ nghĩ, ư không ĺa Phật th́ không c̣n sợ hăi, không gặp hoạn nạn.

Khi ấy, Phật thuyết kệ:

- Ĺa xa các tưởng rồi       

Đồng tử tu như vậy

Nếu đi đến phương Nam 

Không c̣n gặp sợ hăi.

Phật bảo đồng tử:

- Phương Tây, cách đây hằng hà sa cơi Phật, có thế giới tên là Thiện Tuyển Trạch, đức Phật đó hiệu là Kim Cang Bộ Tích Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào muốn đi đến phương Tây, trước tiên nên giảng thuyết và tư duy về pháp Bổn tịnh, hoàn toàn không c̣n sở kiến, không khởi, không diệt, thanh tịnh, vắng lặng và trước hết nên cúi đầu đảnh lễ đức Phật cơi đó, nhất tâm quy y rồi mới khởi sự ra đi, th́ chắc chắn không c̣n sợ hăi, không gặp hoạn nạn.

Khi ấy Phật thuyết kệ:

- Các pháp chẳng sanh ra

Và cũng không diệt mất

Người hiểu rơ như thế

Th́ không c̣n sợ hăi.

Phật bảo đồng tử:

- Phương Bắc, cách đây hơn hai vạn cơi Phật có thế giới tên là Giác Biện, Phật hiệu là Bảo Trí Thủ, Như Lai, Chí Chơn Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào muốn đi đến phương Bắc, bắt đầu ngay nơi nhà, cúi đầu đảnh lễ quy y đức Phật kia rồi mới khởi sự ra đi th́ chắc chắn không c̣n sợ hăi và không gặp hoạn nạn.

Khi ấy Phật thuyết kệ:

- Nếu ngay trong nhà ở

Hay mọi nơi cư trú

Muốn đi về phương Bắc  

Đều không c̣n sợ hăi.

Phật bảo đồng tử:

- Phương Đông-bắc, cách đây hơn trăm vạn ức cơi Phật có thế giới tên Tŕ Sở Niệm, đức Phật cơi đó hiệu là Hoại Ma Mạn Độc Bộ Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp. Lại Như Lai kia đi đến dưới gốc cây Bồ-đề, vừa mới ngồi, nhất tâm, liền khuyến hóa các ma quyến thuộc và các thiên ma ở thế giới tam thiên đại thiên, đều an lập họ nơi Bất thối chuyển, sẽ thành đạo Chánh chơn Vô thượng. Đây là khi Như Lai đến dưới gốc cây Bồ-đề cảm hóa được. Người nào đi đến phương Đông-bắc, nên từ xa cúi đầu quy y đức Phật kia rồi sau mới đi, th́ ngay nơi chỗ ở đạt được an ổn, chắc chắn không c̣n sự sợ hăi.

Khi ấy Phật thuyết kệ:

- Từ đầu mới phát tâm

Hàng phục được binh ma

Tâm luôn nghĩ đến Phật  

Lập tức không khiếp sợ.

Phật bảo đồng tử:

- Phương Đông-nam, cách đây hơn hai hằng hà sa các cơi Phật, có thế giới tên là Thường Chiếu Diệu, đức Phật đó hiệu là Sơ Phát Tâm Bất Thối chuyển Luân Thành Thủ Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp. Như Lai đó khi c̣n làm Bồ-tát thường chỉ dạy mọi người thực hành nghĩa “Bất thối chuyển luân” là: bố thí, tŕ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định bất lọan, thành tựu trí tuệ. Đây là do Như Lai khi c̣n làm Bồ-tát cảm hóa được. Người nào đi về phương Đông-nam, trước hết nên cúi đầu, năm vóc gieo sát đất, nhất tâm quy mạng rồi sau mới đi th́ không c̣n sợ hăi .

Khi ấy, Phật thuyết kệ:

- Trước năm vóc đảnh lễ 

Rồi sau mới ra đi

Ở nơi muốn đi đến   

Không gặp giặc làm hại.

Phật bảo đồng tử:

- Phương Tây-nam, cách đây hơn tám vạn cơi Phật có thế giới tên là Phú Bạch Giao Lộ, đức Phật đó hiệu là Bảo Cái Chiếu Không Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào đi về phương Tây-nam, trước hết nên cúi đầu đảnh lễ đức Như Lai kia, từ xa đem hoa rải dâng, niệm nơi tướng không, rồi sau mới đi th́ không c̣n sợ hăi .

Khi ấy Phật thuyết kệ:

- Cúng dường Đẳng Chánh Giác

Dùng hoa để dâng cúng

Sử dụng tâm vô tướng     

Th́ không c̣n sợ hăi.

Phật bảo Đồng tử:

- Phương Tây-bắc, cách đây hơn sáu hằng hà sa cơi Phật, có thế giới tên là Trụ Thanh Tịnh, đức Phật đó hiệu là Khai Hóa Bồ-tát Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp. Quốc độ của đức Phật đó thanh tịnh trong sạch, cũng không có ái dục, không có người nữ, xa ĺa năm món dục. Người nào đi đến phương Tây-bắc, trước hết nên đảnh lễ đức Phật kia, tự quay về sám hối lỗi lầm, tịnh tu phạm hạnh rồi sau mới ra đi th́ không c̣n sợ hăi.

Khi ấy Phật thuyết kệ:

- Trước phải tu phạm hạnh

Sau mới ra khỏi nhà

An ổn không gặp giặc     

Chỗ ở không tai nạn.

Phật bảo đồng tử:

- Phương dưới, cách đây hơn chín mươi hai cai cơi Phật, có thế giới tên là Niệm Vô Đảo, đức Phật đó hiệu là Niệm Sơ Phát Ư Đoạn Nghi Bạt Dục, Như Lai, Chí Chơn Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào khi muốn ngồi, hoặc ban đêm khi nằm, niệm Như Lai kia, cúi đầu quy y, thường dùng niệm từ khắp cứu giúp chúng sanh rồi sau mới ngồi hay nằm th́ không c̣n sợ hăi, nguyện cầu điều ǵ chắc chắn được kết quả.

Khi ấy Phật thuyết kệ:

- Thường nghĩ khắp chúng sanh

Ngồi thiền hay nằm ngủ

Trong mộng hay thức giấc

Chắc chắn không sợ hăi.

Phật bảo đồng tử:

- Phương trên, cách đây hơn sáu mươi hằng hà sa các cơi Phật, có thế giới tên Ly Chư Khủng Cụ Vô Hữu Xứ Sở, đức Phật đó hiệu là Tịnh Minh Đẳng Siêu Vương, Như Lai, Chí Chơn Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp. Người nào từ chỗ ngồi đứng dậy thường hay đảnh lễ đức Phật kia, quy y cúng dường, thường ôm ấp ḷng từ, thương xót chúng sanh rồi sau mới đứng dậy đi th́ không c̣n sợ hăi, tại chỗ đi đến được an lành vui vẻ. Do niệm như vậy nên thường được ủng hộ.

Khi ấy Phật thuyết kệ:

- Thường ôm ḷng từ bi   

Thương các loài chúng sanh

Do thương xót quần sanh

Nên không c̣n sợ hăi.

Phật bảo đồng tử:

- Ông nên lănh thọ kỹ danh hiệu chư Phật này và phụng tŕ, tư duy, nhớ măi trong ḷng th́ chỗ muốn đi đến chắc chắn không gặp nguy khó.

Diện Thiện Duyệt đồng tử họ Thích tiến tới trước Phật, bạch:

- Con đă lănh thọ, phụng tŕ danh hiệu của chư Phật này và ôm ấp trong ḷng, tư duy, phụng hành. Việc này con luôn luôn ghi nhớ trong ḷng. Con thấy khắp mười phương không hề chướng ngại, như vừa rồi Thế Tôn giảng thuyết, truyền dạy kinh điển và danh hiệu chư Phật đều giống như con đă từng được nghe, xét kỹ không khác. 

Khi ấy, chúng hội kia đầy đủ trăm ngàn người, nghe Phật giảng thuyết đều từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục, quỳ thẳng bạch Phật:

- Ḷng từ rộng lớn của Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác che khắp mới v́ chúng con giảng thuyết kinh điển này. Con và tất cả đều được thấy chư Phật trong ngoài thông suốt, không c̣n tăm tối, giống như Phật đă giảng thuyết không sai khác.

Lúc ấy, tôn giả Xá Lợi Phất tiến tới trước Phật, bạch:

- Các tộc tánh tử này được mắt thanh tịnh, v́ lẽ ǵ họ lại được nhanh chóng nh́n thấy chư Phật không bị trở ngại? Nhờ năng lực công đức mà được như vậy chăng? Hay do oai thần của chư Phật tiếp sức? Hay là do công đức tự huân tập ở kiếp trước đưa đến?

Phật bảo Xá Lợi Tử:

- Đây là do oai thần của Phật và cũng là do công đức từ trước vậy.

Bấy giờ, Phật phóng một luồng ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương, đất liền chấn động mạnh, trời rưới hoa thơm, nhạc khí không hầu không đánh tự kêu. Hiền giả A-Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục, quỳ thẳng, chấp tay tiến tới trước Phật bạch:

- Kính bạch Thế Tôn! Hôm nay v́ lẽ ǵ Thế Tôn hiện ánh sáng lớn chiếu khắp mọi nơi, đất lại chấn động mạnh và trời rưới hoa thơm?

Phật bảo A-Nan:

- Thầy có thấy đầy cả trăm ngàn người đang chấp tay hướng về trước Phật không?

A-Nan bạch:

- Kính bạch Thế Tôn! Con có thấy.

Phật dạy:

- Trăm ngàn người này là do phước đức đời trước đă từng tạo  nên trong vô số kiếp không c̣n trở lại nẻo ác. Mỗi người lại trải qua hằng hà sa các thế giới làm Chuyển luân Thánh vương, làm chủ bốn thiên hạ. Mỗi một phen làm Thánh vương thường được thấy chư Phật. Do được như vậy nên chí nguyện như ư và sau này ở trong đời sẽ được thành Phật hiệu là Lập Nhăn Thanh Tịnh Như lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác, Minh hạnh thành, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Đạo pháp ngự, Thiên nhơn sư, Phật, Thế Tôn, đều đồng một tên, ở mỗi mỗi cơi khác nhau và đều thành Phật đạo.

Phật vừa thọ kư cho các tộc tánh tử này xong, ngay khi ấy thần đất và thần hư không bỗng nhiên cất tiếng khen ngợi rằng: “Các tộc tánh này công đức vô lượng” . Âm thanh đó thấu suốt đến cơi trời Tứ thiên vương, Đao Lợi thiên, Diệm Ma thiên, Đâu Thuật thiên, Bất Kiêu Nhạo (Lạc?) thiên, Hóa Tự Tại thiên, cho đến ma giới, trên thấu Phạm thiên và A Ca Nị Tra thiên thứ hai mươi bốn đều cùng ca ngợi, tán thán: “Thật khó b́ kịp, khó b́ kịp! Thật chưa từng có! Nhờ oai đức từ ân của chư Phật Thế Tôn cao vời rực rỡ, đường đường cứu giúp nên mới như vậy. (Các Ngài) mở bày, chỉ dạy, giáo hóa các tộc tánh tử và thọ kư sẽ thành đạo Chánh chơn Vô thượng, được trí tuệ không ngăn ngại, thấy khắp mọi nơi đều thông suốt” .

Diện Thiện Duyệt ḍng họ Thích ở trước Phật, bạch:

- Kinh điển này gọi tên là ǵ và phụng tŕ như thế nào?

Phật bảo đồng tử:

- Kinh này tên là “Diệt trừ tối tăm trong mười phương” . V́ sao? - V́ người nào nghĩ đến chư Phật trong mười phương và nhất tâm quy y th́ trong tâm sáng suốt, như tối thấy được ánh sáng, không c̣n sợ hăi, cho nên gọi là “Diệt trừ tối tăm trong mười phương” . Nên phụng tŕ kinh này! Lại c̣n có tên là “Như Lai khen ngợi” , nên phụng tŕ! Lại c̣n tên là “Rơ pháp không tướng” . Lại c̣n có tên “Không Vô Sở Hữu” . Hăy siêng năng phụng tŕ!

Phật bảo đồng tử:

- Giả sử có người lănh thọ kinh điển này rồi, hành tŕ đọc tụng và giảng thuyết cho người khác đầy đủ hoàn toàn không thiếu sót th́ sẽ mau được thành tựu sở nguyện. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di thọ tŕ kinh này và đọc tụng th́ hoàn toàn không c̣n sợ hăi. Nếu đến chỗ quan huyện không bị xâm tổn. Nếu đi giữa giặc giă oán thù không bị nguy hại. Nếu đi trong lửa dữ, lửa dữ liền diệt. Nếu đi trong nước, hoàn toàn không bị chết ch́m. Trời, rồng, quỷ thần, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Chơn-đà-la, Ma-hưu-lặc, ác thần, ác ma và các chúng quỷ thần, nhơn, phi nhơn khác không dám xúc phạm. Các loài sư tử, hổ lang, mănh thú, hùng bi không dám đến gần. Ngạ quỷ Vơng lượng và quỷ Phản túc, các quỷ Hổn biên không thể nhiễu hại, cũng không có sự sợ hăi. Nếu một ḿnh ở chỗ vắng vẻ, đồng trống, dưới gốc cây, chỗ đất trống, tức là nơi Như Lai tạo lập và đang ủng hộ. Nếu tộc tánh tử, tộc tánh nữ nào lănh thọ kinh điển này rồi thọ tŕ đọc tụng, biên chép quyển kinh th́ đă từng cúng dường chư Phật quá khứ, trồng các cội công đức và các công đức đă làm sắp hoàn thành.

Bấy giờ Phật bảo hiền giả A-Nan:

- Giả sử có người hiện đang đối diện trước Phật, chí tâm cúng dường các thứ đồ dùng như: y phục, thức ăn, giường nằm và thuốc thang chữa bệnh th́ không bằng như có người thọ tŕ kinh này, biên chép, đọc tụng, chép lên thẻ tre, lên lụa và v́ người khác giảng thuyết th́ đó là người cúng dường Phật đầy đủ .

Khi ấy, Thiên Đế Thích cùng với vô số các chư thiên đồng đến, mỗi vị mang hoa trời rải cúng dường Phật và bạch Phật:

- Kính bạch Thế Tôn! Chúng con sẽ hộ tŕ kinh này.

Tứ thiên vương và chư thiên ở cơi trên đều mang hoa hương để cúng dường Phật và đều bạch Phật:          

- Kính bạch Thế Tôn! Chúng con sẽ ủng hộ tộc tánh tử, tộc tánh nữ lănh thọ kinh điển này thọ tŕ đọc tụng, v́ người khác giảng thuyết hoặc biên chép lên thẻ tre, lên lụa. Người thọ tŕ kinh này th́ ngay tại chỗ ở hay đi đến đâu, chúng con cũng đều vây quanh để ủng hộ, khiến cho không có ai có thể ŕnh t́m được lỗi lầm của người đó một cách dễ dàng.

Phật thuyết như vậy xong, trời Đế Thích, Diện Thiện Duyệt đồng tử ḍng họ Thích và trời Tứ Thiên vương, quỷ thần, A-tu-luân, nhơn dân thế gian nghe kinh hoan hỷ đảnh lễ và lui ra.

KINH PHẬT THUYẾT

DIỆT TỐI TĂM TRONG MƯỜI PHƯƠNG

Hết

 

back_to_top.png

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0