佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0450

 Kinh Phật Thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức
 
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Thích Huyền Dung

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Bạt Già Phạm đi châu du giao hóa các nước, đến thành Quảng Nghiêm, ở nghĩ dưới cây Nhạc Âm cùng với tám ngàn vị Đại Bồ Tát, các hàng Quốc Vương, đại thần, bà la môn, các hàng cư sĩ, thiên long bát bộ cùng nhơn, phi nhơn, cả thảy đại chúng nhiều vô lượng, đồng vây quanh Phật cung kính thỉnh Ngài thuyết pháp.

Lúc bấy giờ, ông Mạn Thù Thất Lợi pháp vương tử nhờ oai thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, vén y để bày vai bên hữu và gối bên mặt quỳ sát đất, khép nép chắp tay hướng về phía Phật bạch rằng:" Bạch Đức Thế Tôn, cúi mong Ngài nói rơ những danh hiệu, những bổn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật để cho những người đang nghe pháp, nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu t́nh ở đời tượng pháp được nhiều lợi lạc về sau.

Đức Thế Tôn khen ông Mạn Thù Thất Lợi đồng tử rằng:" Hay thay! Hay thay! Mạn Thù Thất Lợi! Ngươi lấy ḷng đại bi yêu cầu Ta nói những bổn nguyện công đức của chư Phật là v́ muốn cho chúng hữu t́nh khỏi bị nghiệp chướng ràng buộc, lợi ích an vui, trong đời tượng pháp về sau. Nay ngươi nên lóng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ v́ ngươi mà nói".Ông Mạn Thù Thất Lợi bạch rằng:" Dạ, mong Thế Tôn nói, chúng con xin nghe". Phật bảo ông Mạn Thù Thất Lợi:" Ở phương Đông cách đây hơn mười căn dà sa cơi Phật có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh hạnh viên măn, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Phật Bạt Già Phạm.

Này Mạn Thù Thất Lợi, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, khi c̣n tu hạnh đạo Bồ tát có phát mười hai nguyện lớn, khiến cho chúng hữu t́nh cầu chi được nấy.

Nguyện thứ nhất

: Ta nguyện đời sau, khi chứng đặng đạo chánh đẳng chánh giác, thân ta có hào quang sáng suốt, rực rỡ, vô biên thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu t́nh đều có đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, cùng tám chục món tùy h́nh trang nghiêm như thân của ta vậy.

Nguyện thứ hai

: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao ṿi vọi và an trú giữa từng lưới dệt bằng tia sáng, tỏ hơn vừng nhựt nguyệt. Chúng sanh trong cơi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang và tùy ư muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp ǵ cũng đều được cả.

Nguyện thứ ba

: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu t́nh, khiến ai nấy đều có đủ vật dụng, chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn.

Nguyện thứ tư

: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu t́nh tu theo tà đạo, th́ ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ đề, hoặc có những người tu hành theo hạnh Thinh văn, Độc giác, th́ ta cũng lấy phép đại thừa mà dạy bảo cho họ.

Nguyện thứ năm

: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu t́nh nhiều vô lượng, vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hạnh thanh tịnh th́ ta khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội hủy phạm giới pháp mà khi đă nghe được danh hiệu ta th́ trở lại được thanh tịnh, khỏi sa vào đường ác.

Nguyện thứ sáu

: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu t́nh nào thân h́nh hèn hạ, các căn, không đủ, xấu xa, khờ khạo, tai điếc, mắt đui, nói năng ngọng liệu, tay chân tật nguyền, lát hủi, diên cuồng, chịu tất cả những bệnh khổ ấy mà sinh ḷng khi đă nghe danh hiệu ta th́ liền được thân h́nh đoan chánh, tâm tánh khôn ngoan, các căn đầy đủ, không c̣n những bịnh khổ ấy nữa.

Nguyện thứ bảy

: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu t́nh nào bị những chứng bịnh hiểm nghèo không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ, mà hễ nghe danh hiệu ta đă nghe lọt vào tai một lần th́ tất cả bệnh hoạn khổ năo đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ đề.

Nguyện thứ tám

: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu, bực tức, sanh tâm nhàm chán, muốn bỏ thân ấy, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi th́ tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai, có đủ h́nh tướng trượng phu, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ đề.

Nguyện thứ chín

: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, th́ khiến cho chúng hữu t́nh ra khỏi ṿng lưới ma nghiệp, được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ sa vào rừng ác kiến, ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến và dần dần họ tu tập theo các hạnh Bồ tát đặng mau chứng đạo chánh đẳng Bồ đề.

Nguyện thứ mười

: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, th́ khiến cho chúng hữu t́nh nào mà pháp luật nhà Vua gia tội phải bị xiềng xích, đánh đập, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhă, thân tâm chịu những nỗi khổ, buồn rầu, bức rức, hễ nghe đến danh hiệu ta, th́ nhờ sức oai thần phước đức của ta đều được giải thoát tất cả những nỗi ưu khổ ấy.

Nguyện thứ mười một

: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, th́ khiến cho chúng hữu t́nh nào bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi v́ tạo miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ tŕ th́ trước hết ta dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ và sau ta mới đem pháp vị nhiệm mầu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn.

Nguyện thứ mười hai

: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, th́ khiến cho chúng hữu t́nh nào nghèo đến nổi không có áo che thân bị muỗi ṃng cắn đốt, nóng lạnh giải dầu, ngày đêm khổ bức, hễ nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ tŕ th́ ta khiến cho được như ư muốn: nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa, phấn sáp bát ngát mùi thơm và trống nhạc cùng những điệu ca múa tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được thỏa măn cả.

Này Mạn Thù Thất Lợi, đó là mười hai lời nguyện nhiệm mầu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Chánh Đẳng Chánh Giác phát ra trong khi tu hạnh đạo Bồ tát.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia khi c̣n tu hành đạo Bồ tát phát những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở cơi Ngài, dầu ta nói măn một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nói ngay rằng cơi Phật kia một bề thanh tịnh không có đàn bà, cũng không có đường dữ và cả đến tiếng khổ cũng không. Ở cơi ấy đất toàn bằng chất lưu ly, đường đi có dây bằng vàng giăng làm ranh giới, c̣n thành quách cung điện, mái hiên cửa sổ cho đến các lớp bao phủ cũng toàn bằng đồ thất bảo làm ra. Thật chẳng khác ǵ những công đức trang nghiêm ở cơi Tây Phương Cực Lạc.

Cơi Phật ấy có hai vị đại Bồ tát là Nhựt Quang biến chiếu, và Nguyệt Quang biến chiếu, chính là hai bực thượng thủ trong vô lượng, vô số Bồ tát và lại là những bậc sắp bổ xứ làm Phật. Hai vị này đều giữ ǵn kho báu chánh pháp của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Mạn Thù Thất Lợi, v́ thế những kẻ thiện nam tín nữ nào có ḷng tin vững chắc th́ nên nguyện sanh về thế giới của Ngài.

Lúc ấy Đức Thế Tôn lại bảo ông Mạn Thù Thất Lợi đồng tử rằng:” Có những chúng sanh không biết điều lành dữ, cứ ôm ḷng bỏn xẻn tham lam, không biết bố thí mà cũng không biết quả báo của sự bố thí là ǵ, ngu si vô trí, thiếu hẳn đức tin, lại ham chứa chất của cải cho nhiều, đêm ngày bo bo ǵn giữ, thấy ai đến xin, ḷng đă không muốn, nhưng nếu cực chẳng đă phải đưa của ra th́ đau đớn mến tiếc, dường như lóc thịt cho người vậy. Lại có vô lượng chúng hữu t́nh tham lẫn, chỉ lo tích trữ của cải cho nhiều mà tự ḿnh không dám ăn tiêu, c̣n nói chi đến sự đem của ấy thí cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ và những kẻ nghèo hèn đến xin. Những kẽ tham lẫn ấy,khi chết bị đọa vào đường ngạ quỷ hay bàng sanh. Mặc dầu ở trong ác thú, nhưng nhờ đời trước, sống trong cơi nhơn gian đă từng nghe qua danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà nay lại c̣n nhớ niệm đến danh hiệu Ngài th́ liền từ cơi ấy thoát sanh trở lại làm người. Khi đă được làm người lại nhớ đến kiếp sống trong đường ngạ quỷ súc sanh, biết sợ sự đau khổ nên không ưa đắm ḿnh trong dục lạc mà c̣n muốn tự ḿnh làm việc bố thí, không tham tiếc món ǵ và lần lần có thể đem cả đầu, mắt, tay chân hay máu thịt của thân phần ḿnh mà bố thí cho những kẻ đến xin cũng được, huống chi là của cải là những vật thừa.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, trong chúng hữu t́nh nếu có những người nào thọ các giới của Phật để tu học mà lại phá giới hoặc không có kẻ không phá giới mà lại phá phép tắc, hoặc có kẻ tuy chẳng phá giới và phép tắc mà lại hủy hoại chánh kiến, hoặc có kẻ tuy không hủy hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đa văn nên không hiểu được nghĩa lư sâu xa trong kinh Phật nói, hoặc có kẻ tuy đa văn mà có thói tăng thượng mạn ấy che lấp tâm tánh, cố chấp cho ḿnh là phải, người khác là quấy, chê bai chánh pháp, kết đảng với ma. Những kẻ ngu si ấy tự ḿnh đă làm theo tà kiến mà lại c̣n khiến cho vô số ức triệu chúng hữu t́nh cũng bị sa vào hố nguy hiểm. Những chúng hữu t́nh ấy bị trôi lăn trong các đường ngạ quỷ bàng sanh không khi nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai th́ họ liền bỏ những hạnh dữ tu theo các pháp lành, khỏi bị đọa vào ṿng ác thú nữa. Giả sử có người không thể bỏ những hạnh dữ và không tu theo những pháp lành mà phải bị đọa vào trong ác thú th́ cũng nhờ oai lực bổn nguyện của đức Dược Sư khiến cho họ, khi tạm nghe được danh hiệu Ngài, liền từ nơi ác thú mạng chung, trở sanh vào cơi người, được tinh tấn tu hành trong sự hiểu biết chơn chánh khéo điều ḥa tâm ư, bỏ tục xuất gia thọ tŕ và tu học theo giáo pháp của Như Lai, đă không hủy phạm lại thêm chánh kiến đa văn, hiểu rơ nghĩa lư sâu xa ĺa được thói tăng thượng mạn, không chê bai chánh pháp, không bè bạn với ma, dần dần tu hành theo hạnh Bồ tát chóng được viên măn.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu chúng hữu t́nh có tánh tham lam tật đố, hay khen ḿnh chê người th́ sẽ bị đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở, trải qua không biết mấy ngh́n năm mới hết. Khi đă măn sự đau khổ kia, liền từ nơi đó mạng chung sanh lại cơi người phải làm thân trâu, ngựa, lừa, lạc đà, thường bị người hành hạ, đánh đập và bị đói khát dày ṿ, lại phải đi dường xa chở nặng, cực nhọc muôn phần; c̣n như may đặng làm thân người th́ lại bị sanh vào hạng hạ tiện phải làm tôi tớ cho kẻ khác, măi bị họ sai sử không khi nào được chút thong thả tự do. Nếu những nhơn đạo đă từng nghe danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thi do cái nhơn lành ấy, ngày nay nhớ lại, chí tâm quy y Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia bị mà thoát khỏi mọi sự khổ năo, các căn thông lợi, trí huệ sáng suốt lại thêm đa văn, hằng cầu thắng pháp, thường gặp bạn lành, đời đời dứt hẳn lưới ma, đập nát vỏ vô minh, tát cạn sông phiền năo, mà được giải thoát khỏi nạn sanh, lăo, bệnh, tử và những nổi đau khổ lo buồn.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu chúng hữu t́nh có tánh ưa sự ương ngang trái chia ĺa, tranh đấu, kiện cáo lẫn nhau, làm năo loạn cho ḿnh và người, đem thân, khẩu, ư tạo thêm măi những ác nghiệp, xoay qua trở lại, thường làm những việc không nhiêu ích để mưu hại lẫn nhau, hoặc cáo triệu những thần ở núi, rừng, cây; mă, để hại người, hoặc giết chúng sanh lấy huyết thịt cúng tế quỷ Dược xoa và quỷ La sát để cậy quỷ hại người, hoặc biên tên họ và làm h́nh tượng của người cừu oán rồi dùng phép chú thuật tà ác mà trù ẻo cho chết, hoặc theo lối ếm đối với những đồ độc, hoặc dùng chú pháp hại mạng người. Nếu chúng hữu t́nh bị những tai nạn ấy mà nghe danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai th́ các thứ tà ác kia không thể hại được. Tất cả những kẻ ác tâm kia đều trở lại khởi ḷng từ làm việc lợi ích an vui cho kẻ khác, không c̣n ư tổn năo vào tâm hiềm giận, hai bên ḥa hảo với nhau. Và đối với vật thọ dụng của ai th́ người ấy tự vui mừng biết đủ, không xâm lấn của nhau mà lại c̣n giúp đỡ lẫn nhau nữa.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu trong hàng tứ chúng: bí sô, bí sô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, và những kẻ thiện nam, tín nữ đều có thọ tŕ tám phần trai giới, hoặc trong một năm, hoặc mỗi năm ba tháng, vâng giữ giới pháp, làm nơi y chỉ tu học rồi đem căn lành này nguyện sanh về chỗ Phật Vô lượng thọ ở thế giới Cực Lạc Tây Phương đặng nghe chánh pháp, nhưng nếu chưa quyết định, mà nghe được danh hiệu đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, th́ khi mạng chung sẽ có tám vị Đại Bồ tát như: Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán Thế AÂm Bồ tát, Đắc Đại Thế Chí Bồ tát, Bảo Đàn Hoa Bồ tát, Vô Tận Ư Bồ tát, Dược Vương Bồ tát, Dược Thượng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát từ trên không trung đi đến đưa đường chỉ lối cho th́ liền được văng sanh trong những hoa báu đủ màu. Hoặc nếu có kẻ, nhơn nguyện lực của đức Dược Sư mà được thát sanh lên cơi Trời nhưng nhờ cái căn lành sẵn có ấy chưa hết th́ không c̣n sanh lại những đường ác nữa. Khi tuổi thọ ở cơi Trời đă măn, sanh lại trong cơi người th́, hoặc làm đến bậc Luân vương, thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ, oai đức tự tại, giáo hóa cho vô lượng trăm ngàn chúng hữu t́nh theo con đường thập thiện, hoặc sanh vào gịng Sát đế lỵ, Bà la môn hay cư sĩ đại cô, của tiền dư dật, kho đụn tràn đầy, tướng mạo đoan trang, quyến thuộc sum vầy, lại được thông minh trí huệ, dơng mănh oai hùng như người đại lực sĩ. C̣n nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hết ḷng thọ tŕ danh hiệu ấy th́ đời sau sẽ không làm thân gái nữa.

Này Mạn Thù Thất Lợi! Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia khi đă chứng được đạo Bồ đề, do sức bổn nguyện mà Ngài quan sát biết chúng hữu t́nh gặp phải các thứ bịnh khổ như da vàng, gầy ốm, cảm nhiệt, thương hàn, hoặc trúng phải những thứ ếm đối, đồ độc, hoặc bị hoạnh tử, hoặc bị chết non. Muốn những chứng bệnh đau khổ ấy được tiêu trừ và ḷng mong cầu của chúng hữu t́nh được măn nguyện, Ngài liền nhập định, kêu là định:" diệt trừ tất cả khổ năo chúng sanh". Khi Ngài nhập định, từ trong nhục kế phóng ra luồn ánh sáng lớn, luồng ánh sáng ấy chói chú đại đà la ni:

Nam mô bạt già phạt đế, bệ sát xă, lu lô tịch lưu ly, bác lặc bà, hát ra xà dă. Đát tha yết đa ra, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát xă, tam một yết đế tóa ha.

Lúc ấy trong luồng ánh sáng diễn chú này rồi, cả đại địa rúng động, phóng ra ánh đại quang minh làm cho tất cả chúng sanh dứt hết bịnh khổ, hưởng được an vui.

Này Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thấy những người nào đang mắc bịnh khổ th́ phải tắm gội cho sạch sẽ và v́ họ nhứt tâm tụng chú này 108 biến, chú nguyện trong đồ ăn, trong thuốc uống hay trong nước không vi trùng mà cho họ uống th́ những bịnh khổ ấy đều tiêu diệt.

Nếu có ai mong cầu việc ǵ mà chí tâm tụng niệm chú này th́ đều được như ư muốn: Đă không bịnh lại thêm sống lâu, sau khi mạng chung được sanh về thế giới Tịnh Lưu Ly, không c̣n thối chuyển, rồi dần dần tu chứng đến đạo quả Bồ đề.

Vậy nên, Mạn Thù Thất Lợi, nếu có những người nào hết ḷng ân cần tôn trọng, cung kính cúng dường đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai th́ phải thường tŕ tụng chú này đừng lăng quên.

Lại nữa, nếu có những kẽ tịnh tín nam nữ nào nghe rồi tụng tŕ danh hiệu đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ưng chánh đẳng giác, mỗi sớm mai, súc miệng, đánh răng, tắm rửa sạch sẽ, xong lại thắp hương, răi dầu thơm, các món kỹ nhạc để cúng dường h́nh tượng, c̣n đối với kinh điển này th́ tự ḿnh hay dạy người khác chép ra, rồi giữ một ḷng thọ tŕ và suy nghĩ nghĩa lư; đối với vị pháp sư giảng nói kinh pháp th́ phải nên cúng dường tất cả những vật cần dùng đừng để thiếu thốn. Hễ hết ḷng như vậy th́ nhờ chư Phật hộ niệm được măn nguyện mọi sự mong cầu cho đến chứng đặng đạo quả bồ đề nữa.

Lúc bấy giờ Mạn Thù Thất Lợi đồng tử bạch Phật rằng:” Bạch đức Thế Tôn, tôi thề qua thời kỳ tượng pháp sẽ dùng đủ chước phương tiện khiến cho những thiện nam tín nữ có ḷng tin trong sạch được nghe danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cả đến trong giấc ngủ tôi cũng dùng danh hiệu của đức Phật này, thức tỉnh nơi tai cho họ rơ biết.

Bạch đức Thế Tôn, nếu ai thọ tŕ đọc tụng kinh này, hoặc đem giảng nói, bày tỏ cho người khác, hoặc tự ḿnh hay dạy người biên chép kinh này, hết ḷng cung kính tôn trọng, dùng những dầu thơm, bông thơm, các thứ hương đốt, tràng hoa, anh lạc, phướng lọng cùng âm nhạc hát múa mà cúng dường hoặc dùng hàng ngũ sắc làm đăy đựng kinh này, rồi quét dọn một nơi sạch sẽ, thiết lập một cái ṭa cao mà để lên, th́ lúc ấy có bốn vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng ở các cơi Trời khác đều đến đó mà cúng dường và thủ hộ.

Bạch Đức Thế Tôn, nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người thọ tŕ và nghe được danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai th́ nhờ công đức bổn nguyện của Ngài mà chỗ ấy không bị nạn hoạnh tử, cũng không bị những ác quỉ, ác thần đoạt lấy tinh khí, và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa, cũng được huờn lại, thân tâm yên ổn khỏe mạnh như thường".

Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi: Phải phải, thiệt đúng như lời ngươi nói. Nầy Mạn Thù Thất Lợi! Nếu có những người tịnh tín thiện nam, tín nữ nào muốn cúng dường đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai th́ trước phải tạo lập h́nh tượng Ngài, đem để trên ṭa cao chưng dọn sạch sẽ các thứ rồi răi bông, đốt các thứ hương, dùng các thứ tràng phan trang nghiêm chỗ thờ ấy trong bảy ngày bảy đêm, phải thọ tám phần trai giới, ăn đồ thanh trai, tắm gội và y phục chỉnh tề, giữ ḷng thanh tịnh, không giận dữ, không sát hại đối với tất cả loài hữu t́nh phải khởi tâm b́nh đẳng, đủ cả tâm từ, bi, hỉ, xả làm cho họ được lợi ích an vui đánh nhạc ca hát ngơi khen và do phía hữu đi nhiễu quanh tượng Phật, lại phải nghĩ nhớ công đức bổn nguyện và đọc tụng kinh này, suy nghiệm nghĩa lư mà diễn nói khai thị cho người khác biết. Làm như vậy th́ mong cầu đều được toại ư, như cầu sống lâu, được sống lâu, cần giàu sang, được giàu sang, cầu quan vị, được quan vị, cầu sanh con trai con gái th́ sanh được con trai, con gái.

Lại nếu có người nào trong giấc ngủ thấy những điều chiêm bao dữ, c̣n khi thức thấy những ác tướng như chim đậu nơi vườn nhà, hoặc chỗ ở hiện ra trăm điều quái dị mà người ấy dùng những của báu cúng dường đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, th́ những ác mộng, ác tướng và những điềm xấu ấy thảy đều ẩn hết, không c̣n phải lo sợ ǵ nữa.

Nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước lửa, gươm, đao, thuốc độc và các cầm thú dữ gây sự sợ hăi như: voi, sư tử, cọp, sói, gấu, rắn độc, ḅ cạp, rít, sên, lằn muỗi, mà hết ḷng nhớ niệm và cung kính cúng dường đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai th́ được thoát khỏi những sự sợ hăi ấy; hoặc nếu bị nước khác xâm lăng, nhiễu hại, trộm cướp rối loạn mà nhớ niệm và cung kính đức Phật Dược sư th́ cũng được thoát khỏi những nạn ấy.

Lại nữa Mạn Thù Thất Lợi, nếu có thiện tín nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết, không thờ những vị Trời nào, chỉ một ḷng nương theo Phật, Pháp, Tăng, thọ tŕ giới cấm, hoặc 5 giới, 10 giới, Bồ tát 10 giới trọng, 48 giới khinh, Tỳ kheo 250 giới, Tỳ kheo ni 348 giới nếu có ai hủy phạm những giới pháp đă thọ sợ đọa vào ác thú, hễ chuyên niệm và cung kính cúng dường đức Phật Dược Sư th́ quyết định không thọ sanh trong ba đường ác. Lại nếu có người phụ nữ nào đương lúc sanh sản phải chịu cực khổ đau đớn mà xưng danh hiệu, lễ bái và hết ḷng cung kính cúng dường đức Phật Dược Sư th́ khỏi những sự đau khổ ấy mà sanh con ra cũng được vuông tṛn, tướng mạo đoan trang, lợi căn thông minh, an ổn ít bịnh hoạn, ai thấy cũng vui mừng và không bị quỉ cướp đoạt tinh khí.

Lúc ấy đức Thích Ca cũng bảo ông A Nan rằng: “ Theo nhu ta đă xưng dương những công đức của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó là công hạnh rất sâu xa của chư Phật, khó hiểu thấu được, vậy ngươi có tin chăng?” Ong A Nan bạch Phật:”Bạch đức Thế Tôn, đối với khế kinh của Như Lai nói không bao giờ tôi sanh tâm nghi hoặc. Tại sao? V́ những nghiệp thân, khẩu, ư của các đức Như Lai đều thanh tịnh. Bạch đức Thế Tôn, mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, núi Diệu cao có thể lay động, nhưng những lời nói của chư Phật nói ra không bao giờ sai được. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có những chúng sanh nào tín căn không đầy đủ, nghe nói đến những công hạnh sâu xa của chư Phật th́ nghĩ rằng: " Làm sao chỉ niệm danh hiệu của một đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà được nhiều công đức thắng lợi ngần ấy”, v́ sự không tin đó, trở sanh ḷng hủy báng nên họ phải mất nhiều điều lợi ích, măi ở trong cảnh đêm dài tăm tối và lại c̣n bị đọa lạc trong các đường ác thú, lưu chuyển không cùng".

Phật lại bảo ông A Nan:" Những chúng hữu t́nh ấy nếu nghe danh hiệu đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm thọ tŕ, không sanh ḷng nghi hoặc mà đọa vào ác thú th́ thật vô lư vậy.

Này A Nan, đó là công hạnh rất sâu nhiệm của chư Phật, khó tin, khó hiểu mà nay ngươi lănh thọ được th́ biết rằng đó là nhờ oai lực của Như Lai vậy.

Này A Nan, tất cả các hàng Thinh văn, Độc giác và các bậc Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa đều không thể tin hiểu đúng như sự thật, chỉ trừ những bậc” nhứt sanh sở hệ Bồ Tát” mới tin hiểu được mà thôi.

Này A Nan, thân người khó đặng, nhưng hết ḷng tin kính tôn trọng ngôi Tam bảo c̣n khó hơn, huống chi nghe được danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại c̣n khó hơn nữa.

Này A Nan, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tu không biết bao nhiêu hạnh Bồ Tát, dùng không biết bao nhiêu phương tiện khéo léo, phát không biết bao nhiêu nguyện rộng lớn, nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp th́ kiếp số có thể mau hết, chớ những hạnh nguyện và những phương tiện khéo léo của đức Phật kia không khi nào nói cho hết được.

Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị đại Bồ tát tên là Cứu thoát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén y để bày vai bên hữu, gối bên mặt qú sát đất cúi ḿnh chắp tay bạch Phật rằng:" Bạch Đại đức Thế Tôn, đến thời kỳ tượng pháp có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn, khốn khổ, tật bịnh luôn luôn, thân h́nh gầy ốm, ăn uống không được, môi cổ khô rang, mắt thấy đen tối, tướng chết hiện ra, cha mẹ, bà con, bè bạn quen biết vây quanh khóc lóc. Thân người bịnh vẫn c̣n nằm đó mà đă thấy sứ giả đến dẫn thần thức đem lại trước mặt vua Diêm Ma pháp vương, rồi liền khi ấy vị thần Cu sanh đem sổ ghi tội phước của người đó dưng lên vua Diêm Ma.

Lúc ấy vua phán hỏi rồi kê tính những tội phước của người kia đă làm mà xử đoán. Nếu trong lúc đó, những bà con quen biết, v́ người bịnh ấy, qui y với đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thỉnh chúng tăng đọc tụng kinh nầy đốt đèn bảy từng, treo thần phang tục mạng năm sắc th́ hoặc liền trong lúc ấy, hoặc trải qua bảy ngày, hai mươi mốt ngày, ba mươi lăm ngày, bốn mươi chín ngày, thần thức người kia được trở lại như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tự ḿnh nhớ biết những nghiệp lành, nghiệp dữ và sự quả báo đă thọ. Bởi chính đă rơ thấy nghiệp báo như vậy, nên dầu có gặp phải những tai nạn nguy hiểm đến tánh mạng cũng không dám tạo những nghiệp ác nữa. Vậy nên những tịnh tính thiện nam tín nữ đều phải một ḷng thọ tŕ danh hiệu và tùy sức ḿnh cung kính cúng dường đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai".

Lúc bấy giờ ông A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng:" Nầy thiện nam tử, nên cung kính cúng dường đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai như thế nào? C̣n đèn và phang tục mạng phải làm cách sao".

Cứu Thoát Bồ Tát nói:" Thưa Đại Đức, nếu có người bịnh nào, muốn khỏi bịnh khổ th́ quyến thuộc họ phải thọ tŕ tám phần trai giới trong bảy ngày, bảy đêm tùy theo sức ḿnh sắm sửa đồ ăn uống và các thứ cần dùng khác cúng dường chư tăng ngày đêm sáu thời, lễ bái cúng dường đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đọc tụng kinh nầy bốn mươi chín ngọn đèn, lại tạo bảy h́nh tượng đức Dược Sư trước mỗi h́nh tượng để bảy ngọn đèn, mỗi ngọn lớn như bánh xe, đốt luôn trong bốn mươi chín ngày đêm đừng cho tắt; c̣n cái thần phang th́ làm bằng hàng ngũ sắc bề dài bốn mươi chín gang tay và phải phóng sanh bốn mươi chín thứ loài vật th́ người bịnh ấy qua khỏi ách nạn, không c̣n bị hoạnh tử và bị các loài quỉ nhiễu hại.

Lại nữa, A Nan nếu trong gịng sát đế lỵ có những vị quốc vương đă làm lễ quán đảnh mà gặp mà gặp lúc có nạn, nhân dân bị bịnh dịch, bị nước khác xâm lăng, bị nội loạn, hay bị nạn tinh tú biến ra nhiều điềm quái dị nạn nhựt thực, nguyệt thực, mưa gió trái mùa, hay bị nạn quá thời tiết không mưa, th́ lúc ấy các vị quốc vương kia phải đem ḷng từ bi thương xót tất cả chúng hữu t́nh, ân xá cho tội nhơn bị giam cầm, rồi y theo cúng dường đă nói trước mà cúng dường đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai th́ do căn lành này và nhờ sức bổn nguyện của đức Dược Sư khiến trong nước liền được an ổn, mưa ḥa gió thuận, lúa thóc được mùa, tất cả chúng hữu t́nh đều vui vẻ, không bịnh hoạn, không có thần Dược Xoa bạo ác, năo hại lê dân. Tất cả ác tướng ấy đều ẩn mất và các vị quốc vương kia được sống lâu sức mạnh, không bịnh hoạn, mọi việc đều thêm lợi ích.

Nầy A Nan, nếu các hoàng hậu, hoàng phi, công chúa, thái tử, vương tử, đại thần phụ tướng, thể nữ trong cung, đại thần phụ tướng, thể nữ trong cung, bá quan và thứ dân mà bị bịnh khổ cùng những ách nạn khác th́ cũng nên tạo lập thần phang năm sắc, chong đèn sáng luôn, phóng sanh các loài vật, răi hoa đủ sắc, đốt các thứ danh hương để cúng dường đức Phật Dược Sư, sẽ được lành bệnh và thoát khỏi các tai nạn.

Lúc ấy ông A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng:" Thiện nam tử, tại sao cái mạng đă hết mà c̣n sống thêm được". Cứu Thoát Bồ tát nói: " Nầy Đại đức, Đại đức há không nghe Như Lai nói có chín thứ hoạnh tử hay sao? Vậy nên ta khuyên người làm phang và đèn tục mạng, tu các phước đức và nhờ có tu các phước đức ấy nên suốt đời không bị khổ sở hoạn nạn".

Ông A Nan hỏi: " Chín thứ hoạnh tử là những thứ chi:" Cứu Thoát Bồ tát trả lời:" Một là nếu có chúng hữu t́nh nào bị bịnh tuy nhẹ, nhưng không thầy, không thuốc,không người săn sóc, hay giá có gặp thầy lại cho uống lầm thuốc, nên bịnh không đáng chết mà lại chết ngang. Lại đang lúc bịnh mà tin theo những thuyết họa phước vu vơ của bọn tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt trong đời, sanh ḷng rúng sợ không c̣n tự chủ đối với sự chân chánh, đi bói khoa để t́m hỏi mối họa rồi giết hại loài vật để tấu với thần minh, vái van cùng vọng lượng để cầu xin ban phước, mong được sống lâu, nhưng rốt cuộc không thể nào được. Bởi si mê lầm lạc, tin theo tà kiến điên đảo nên bị hoạnh tử, đọa vào địa ngục đời đời không ra khỏi. Hai là bị phép vua tru lục, ba là sa đắm sự chơi bời, săn bắn, đam mê tửu sắc, buông lung vô độ, bị loài quỉ đoạt mất tinh khí, bốn là bị chết thiêu, năm là bị chết đắm, sáu là bị các thú dữ ăn thịt; bảy là bị sa từ trên núi cao xuống; tám là bị đè chết v́ thuốc độc, êm đối, rủa nộp, trù ẻo và bị quỉ tủ thi làm hại; chín là bị đói khát khốn khổ mà chết.

Đó là chín thứ hoạnh tử của Như Lai nói. C̣n những thứ hoạnh tử khác nhiều vô lượng không thể nói hết được.

Lại nữa, A Nan,Vua Diêm Ma kia là chủ lănh ghi chép sổ bộ, tên tuổi tội phước trong thế gian. Nếu có chúng hữu t́nh nào ăn ở bất hiếu, ngũ nghịch, hủy nhục ngôi Tam Bảo, phá hoại phép vua tôi, hũy phạm điều cấm giới th́ vua Diêm Ma pháp vương tùy tội nặng nhẹ mà hành phạt. V́ thế ta khuyên chúng hữu t́nh nên thắp đèn làm phang, phóng sanh, tu phước khiến khỏi được các khổ ách, khỏi gặp những tai nạn.

Lúc bấy giờ, trong hàng Đại chúng có mười hai vị Dược Xoa đại tướng đều ngồi trong hội như:

Cung t́ La đại tướng.

Phạt chiếc La đại tướng

Mê súy La đại tướng

An Để La đại tướng

Át Nể La đại tướng

San để La đại tướng

Nhơn Đạt La đại tướng

Ba di La đại tướng

Ma hổ La đại tướng

Chơn đạt La đại tướng

Chiêu đô La đại tướng

Tỳ yết La đại tướng

Mười hai vị đại tướng nầy mỗi vị đều có bảy ngàn Dược Xoa làm quyến thuộc đồng cất tiếng bạch Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng tôi nhờ oai lực của Phật mà được nghe danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không c̣n tâm sợ sệt trong các đường ác thú nữa. Chúng tôi cùng nhau, đồng một ḷng trọn đời qui y Phật, Pháp, Tăng, thề sẽ gánh vác cho chúng hữu t́nh, làm việc nghĩa lợi đưa đến sự nhiêu ích an vui. Tùy nơi nào hoặc làng xóm, thành, nước, hoặc trong rừng cây vắng vẻ, nếu có kinh này lưu bố đến hay có người thọ tŕ danh hiệu đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và cung kính cúng dường Ngài, th́ chúng tôi cùng quyến thuộc đồng hộ vệ người ấy thoát khỏi tất cả ách nạn và khiến họ mong cầu việc chi cũng đều được thỏa măn. Nếu có ai bịnh hoạn khổ ách, muốn cầu cho khỏi th́ cũng nên đọc kinh nầy và lấy chỉ ngũ sắc gút danh tự chúng tôi, khi đă được như ḷng mong cầu th́ mới mở gút ra".

Lúc ấy đức Phật Thích Ca khen các vị Dược Xoa đại tướng rằng: “ Hay thay! Hay thay! Đại Dược Xoa tướng, các ngươi nghĩ muốn báo đáp ân đức của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nên mới phát nguyện làm những việc lợi ích an vui cho tất cả chúng hữu t́nh như vậy".

Đồng thời, ông A Nan lại bạch Phật rằng: " Bạch Đức Thế Tôn, pháp môn nầy gọi là tên ǵ? Và chúng tôi phải phụng tŕ bằng cách nào?".

Phật bảo A Nan:" pháp môn nầy gọi là Thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức, cũng gọi là thuyết Thập nhị thần tướng nhiêu ích hữu t́nh kiết nguyện thần chú và cũng gọi là Bạt trừ nhứt thế nghiệp chướng. Cứ nên đúng như vậy mà thọ tŕ".

Khi đức Bạt Già Phạm nói lời ấy rồi, các hàng Đại Bồ tát , các Đại Thinh Văn, cùng quốc vương, Đại thần, Bà la môn, Cư sĩ, Thiên, Long, Dược Xoa, Kiền thát bà, A tố lạc, Yết lộ Trà, Khẫn nại Lạc, Mạc hô lạc Dà, người cùng các loài quỉ thần, tất cả đại chúng, đều hết sức vui mừng và đồng tin chịu vưng làm.

Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát ( 3 lần).

 

 

 

back_to_top.png

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]