佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Kinh Vu Lan Bồn

 

Thế Tôn thưở nọ trụ yên

Tại thành Xá Vệ Kỳ Viên tinh nàn

Mục Liên đạo hạnh rỡ ràng

Lục thông vừa đắc dẹp màn vô minh

Cù lao dốc báo ơn sinh

Nguyện đưa phụ Mẫu thoát ṿng trầm luân

Nhăn quang vận dụng phép thần

Thế gian các cơi kiếm tầm luống công

Nào hay ngạ quỷ mắc ṿng

Thấy ra vong Mẫu lao lung đọa đày

Da khô bọc lấy xương gầy

Tuyệt nhiên cơm nước h́nh hài ốm o

Mục Liên buồn bă âu lo

Bát cơm dâng Mẹ mong cho đỡ ḷng

Mẹ vừa tiếp bát cơm xong

Tay lo che đậy tay hầu bóc ăn

Than ơi! Nghiệp quả tiền căn

Cơm đưa tới miệng, lửa bừng cháy cao

Mẹ không dùng được nghẹn ngào

Mục Liên than khóc kêu ngào thảm thương

Trở về bạch Phật tỏ tường

Cầu phương giải cứu thoát khỏi đường ngục lao.

Phật rằng: Tội chướng thâm sâu

Mẹ ngươi tạo kết từ lâu vẫy tràng

Một ngươi khó đặng cứu an

Dầu ngươi hiếu thuận, tiếng vang ai b́

Động tâm thần thánh địa kỳ

Tà ma, ngoại đạo, bốn vị Thiên Vương

Cùng là đạo sĩ tứ phương

Cũng không cứu nỗi, nghiệp ương nặng phần.

Ngươi mong cứu Mẹ khỏi căn

Phải nhờ Tăng Chúng hiệp thần độ an

Nay ta nói Pháp cứu nàn

Tiêu ma tai ách, giải than khổ sầu

Ngày rằm tháng Bảy từ lâu

Ngày Tăng Tự Tứ, đâu đâu quy hồi

V́ cha v́ mẹ bảy đời

V́ cha v́ mẹ hiện thời nạn tai

Thức ăn trăm món thanh trai

Trái cây năm thứ, sắm bày lễ nghi

Cùng là hương nến trầm kỳ

Giường nằm chiếu lót, bát y thau bồn

Phải là thức quư vật ngon

Hồng trần tuyệt phẩm, ḷng son tâm vàng

Xách vào trong dịp Vu Lan

Cúng dường Tăng Chúng Mười Phương hội về

Thánh Tăng ngày ấy tựu tề

Nào người ẩn náo sơn khê, định thiền

Nào người Tứ Quả hiện tiền

Nào người thọ hạ, cần chuyên kinh hành

Nào người giáo hóa môn sinh

Lục thông chứng đắc, pháp linh cao vời

Nào người Bồ Tát nhiều đời

Kiếp này thị hiện làm thầy Tỳ Kheo

Ở trong đại Chúng đông nhiều

Nhứt tâm thọ Bát giới điều tịnh thanh

Các ǵ khắp chúng hạnh lành

Đạo cao đức rộng nhơn sinh kính nhườn

Những ai phát nguyện cúng dường

Chư Tăng Tự Tứ Mười Phương hội này

Th́ Cha Mẹ phứoc đời nay

Cùng hàng quyến thuộc thoát ngay Tam Đồ

Được phần vui sướng khỏi lo

Tự nhiên y thực sẵn kho vô lường

Mẹ Cha hiện tại kiện thương

Thọ lên trăm tuổi, ḷng thường vui hơn

Mẹ Cha thất thế sanh thiên

Hóa sanh tư tại, nhập miền Hoa Quang.

Bấy giờ lời Phật truyền ban

Mười Phương Tăng Chúng các hàng dạy qua

Trước nên chú nguyện đồng ḥa

Cầu cho thí chủ Mẹ Cha bảy đời

Hành thiền định ư không lươi

Sau rồi thọ thực, sau rồi niệm kinh

Lúc khi thọ thực chí thành

Cúng dường phẩm thực trai thanh Phật tiền

Chúng Tăng chú nguyện kiền thiền

Xong rồi mới thọ trai viên thọ thời.

Mục Liên nghe dạy mừng vui

Và chư Bô Tát nghe rồi hân hoan

Mục Liên cảm thấy nhệ nhàng

Khổ sầu đu đớn tiêu tan tất th́

Liền vâng phép Phật hành y

Cúng dường xong Mẹ thoát ly khổ h́nh.

Mục Liên bạch Phật sự t́nh

Nhờ ơn Tam Bảo thân sinh thoát nàn

Đời sau Phật Tử các hàng

Có nên theo phep Vu Lan Bồn nầy

Cứu an Cha Mẹ đời nay

Bảy đời Cha Mẹ bạch thầy được chăng?

Bấy giờ Đức Phật khen rằng:

Ta vừa muốn nói, ngươi phăng mở đường

Thiện Nam Tử khá nghe cho tường

Tỳ Kheo, Nam Nữ, Quốc Vương, Đại Thần

Tam Công, Tể Tướng, Hoàng Thân

Bá Quan, lê thứ vạn dân chí thành

Theo gương Từ Hiếu thực hành

Trước v́ Cha Mẹ sở sanh hiện thời

Sau v́ Cha Mẹ bảy đời

Ngày rằm tháng Bảy là thời Vu Lan

Là ngày Tăng Chúng hiệp đoàn

Là ngày hoan hỷ Phật ban vui vầy

Sắm sanh các thứ đủ đầy

Cơm canh bá vị sắp bày Vu Lan

Cúng dường Tăng Chúng Mười Phương

Cầu cho Cha Mẹ b́nh an thọ trường

Khỏi điều bịnh hoạn nhiễu nhương

Khỏi điều khổ năo, bi thương cơ cầu

Bảy đời Cha Mẹ xa lâu

Ĺa nơi ngạ quỷ, khổ sầu chuân chuyên

Được sanh về cơi nhơn thiên

Hưởng điều phước lạc vô biên vô vàng

Môn sanh Phật Tử các hàng

Biết tu hiếu thuận nhớ đàng nghĩa ân

Phải nên tưởng niệm chuyên cần

Nhớ ơn cha mẹ song thân đời này

Mẹ cha thất thế xa dài

Nguồn xưa cội cũ, ơn dầy kinh thâm

Mỗi năm tháng bảy ngày rằm

Đem ḷng hiếu tử, niệm ân sanh thành

Vu Lan tiết lễ trai Tăng

Cúng dường Chư Phật, ḱnh thành Chư Tăng

Báo ân sanh dưỡng nhọc nhằn

Hỡi Chư Phật Tử khá vâng pháp nầy

Phật vừa nói dứt Kinh đây

Mục Liên Tứ Chúng vui vầy phụng cung .

 

Vu Lan tán

Vu Lan chánh giáo Tự Tứ oai thần

Mục Liên sầu khổ

Xin cứu từ thân, oai linh Phật tổ

Tế độ vong linh

U Minh thoát khổ

Vạn khổ xưng danh

 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

 

 

 

back_to_top.png

 

 

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0