* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

VT0700

KINH CÔNG ĐỨC HỮU NHIỄU THÁP PHẬT

Hán dịch:  Nước Vu-điền, sa-môn Tam tạng Thật-xoa Nan-đà.

Việt dịch: T́-kheo Thích Thọ Phước

--o0o--

Đúng như thế, chính tôi được nghe:

Một thời, Đức Phật trú ở Ḱ Thụ Cấp Cô Độc Viên, nước Xá-vệ, cùng với đại t́-kheo tăng và vô lượng các chúng khác vây quanh.

Bấy giờ, trưởng lăo Xá-lợi-phất rời chỗ ngồi, đứng dậy, đắp y để lộ vai phải, gối phải chấm đất, chắp tay hướng về phía Đức Phật, nói kệ thưa hỏi:

Thế Tôn oai đức lớn

Nguyện v́ chúng con nói

Hữu nhiễu[1] các tháp Phật

Được những quả báo ǵ?

Đức Thế Tôn liền nói kệ đáp:

Hữu nhiễu các tháp Phật

Đạt được các công đức

Nay Ta nói đôi phần

Các người nên lắng nghe.

Tất cả các trời, rồng

Dạ-xoa và quỷ thần

Đều gần gũi cúng dường

Ấy là do nhiễu tháp.

Dù sinh ra chốn nào

Đều xa ĺa tám nạn

Thường sinh chỗ không nạn

Ấy là do nhiễu tháp.

Sinh bất cứ nơi đâu

Niệm tuệ thường không mất

Đầy đủ tướng xinh đẹp

Ấy là do nhiễu tháp.

Hoặc sinh làm người, trời

Phúc mạng đều lâu dài

Thường được danh tiếng lớn

Ấy là do nhiễu tháp.

Nếu ở Diêm-phù-đề

Thường sinh nhà tôn quư

Thuộc ḍng dơi thanh tịnh

Ấy là do nhiều tháp.

Thân h́nh thường xinh đẹp

Giàu sang nhiều của báu

Được ban lănh địa lớn

Ấy là do nhiều tháp.

Tài bảo luôn tràn đầy

Mà ḷng không bỏn xẻn

Ban phát cho cùng khắp

Ấy là do nhiễu tháp.

Sắc tướng thường sáng sạch

Người thấy đều vui ưa

Chỗ ở thường an vui

Ấy là do nhiều tháp.

Hoặc làm vua Sát-lợi

Vợ con đều đầy đủ

Sức oai thế tự tại

Ấy là do nhiễu tháp.

Hoặc làm bà-la-môn

Giữ giới, khéo thông đạt

Chú thuật, Vi-đà điển

Ấy là do nhiễu tháp.

Hoặc làm trưởng giả lớn

Giàu sang nhiều tài sản

Kho lẫm luôn đầy ngập

Ấy là do nhiễu tháp.

Hoặc làm Chính pháp vương

Tự tại quản Diêm-phù

Khắp cơi đều qui thuận

Ấy là do nhiễu tháp.

Làm đại thế Luân vương

Có đầy đủ bảy báu

Mười thiện trị quần sinh

Ấy là do nhiễu tháp.

Từ đây sinh lên trời

Thường có oai đức lớn

Một ḷng tin Phật pháp

Ấy là do nhiễu tháp.

Ḷng tin sớm thành rồi

Không c̣n mê hoặc pháp

Thấy các hành đều không

Ấy là do nhiễu tháp.

Khi tuổi trời đă hết

Lại sinh xuống làm người

Vào thai không mê loạn

Ấy là do nhiễu tháp.

Khi c̣n trong thai mẹ

Không bị nhiễm nhơ uế

Như bảo châu sáng sạch

Ấy là do nhiễu tháp.

Trong thai và khi sinh

Luôn làm mẹ an vui

Uống sữa cũng như thế

Ấy là do nhiễu tháp.

Cha mẹ và người thân

Tất cả cùng nuôi dưỡng

Nhũ mẫu chẳng xa rời

Ấy là do nhiễu tháp.

Họ hàng đều thương nhớ

Hơn cả cha và mẹ

Của cải tự thêm nhiều

Ấy là do nhiễu tháp.

Dạ-xoa, các ác quỉ

Không thể làm kinh sợ

Việc tu tự nhiên được

Ấy là do nhiễu tháp.

Trải qua trăm ngh́n kiếp

Thân ấy càng thanh tịnh

Thành tựu diệu sắc tướng

Ấy là do nhiễu tháp.

Tịnh nhăn dài và rộng

Giống như cánh sen xanh

C̣n được tịnh thiên nhăn

Ấy là do nhiễu tháp.

Diệu sắc thường tṛn đủ

Các tướng tự trang nghiêm

Thành tựu thế lực lớn

Ấy là do nhiễu tháp.

Sinh vào cung Đế Thích

Tự tại oai thế lớn

Tôn quí cung Đao-lợi

Ấy là do nhiễu tháp.

Hoặc sinh Tu-dạ-ma

Cung trời Đâu-suất-đà

Hóa Lạc và Tha Hóa

Ấy là do nhiễu tháp.

Hoặc sinh vào Phạm thiên

Phạm Thế rất tự tại

Các trời thường cúng dường

Ấy là do nhiễu tháp.

Ức na-do-tha kiếp

Thường được những người trí

Cung kính và cúng dường

Ấy là do nhiễu tháp.

Thân thể và y phục

Ức kiếp thường không nhơ

Đầy đủ pháp thiện tịnh

Ấy là do nhiễu tháp.

Đủ sức tinh tấn lớn

Siêng tu đủ các hạnh

Chưa từng có lười mỏi

Ấy là do nhiễu tháp.

Thường tinh tiến dũng mănh

Bền chắc không hủy hoại

Việc làm mau thành tựu

Ấy là do nhiễu tháp.

Giọng nói vang trầm bổng

Người nghe đều hoan hỉ

An vui thường không bệnh

Ấy là do nhiễu tháp.

Như những ǵ Ta nói

Chán bỏ khổ ba cơi

Thành tựu trí xuất thế

Ấy là do nhiễu tháp.

Luôn trụ bốn niệm xứ

Cho đến bốn chính cần

Bốn như ư thần túc

Ấy là do nhiễu tháp.

Thông suốt bốn chân đế

Căn lực, thất giác phần

Chính đạo và thánh quả

Ấy là do nhiễu tháp.

Diệt tất cả phiền năo

Đầy đủ oai đức lớn

Vô lậu, sáu thần thông

Ấy là do nhiễu tháp.

Ĺa hẳn tham, sân, si

Và tất cả chướng ngại

Chứng Độc giác bồ-đề

Ấy là do nhiễu tháp.

Đạt được thân vàng tía

Tướng hảo trang nghiêm thân

Hiện làm thầy trời, người

Ấy là do nhiễu tháp.

Đều do dùng thân nghiệp

Và ngữ nghiệp khen ngợi

Hữu nhiễu nơi tháp Phật

Được lợi ích lớn ấy.

Hữu nhiễu các tháp Phật

Đạt được các công đức

Theo lời hỏi, Ta đáp

Lược nói đâu thể hết.

Khi đức Thế Tôn nói bài kệ ấy rồi, tôn giả Xá-lợi-phất v.v… và tất cả đại chúng trong pháp hội đều hoan hỉ, tin nhận, phụng hành.

KINH CÔNG ĐỨC HỮU NHIỄU THÁP PHẬT

HẾT


[1] Hữu nhiễu (S: Pradakṣiṇa): đi ṿng quanh, tay phải luôn luôn hướng về phía tôn tượng đặt ở chính giữa. Từ xưa Ấn Độ đă thịnh hành phép lễ này để biểu thị ḷng tôn kính đối với Phật, tháp, bậc tôn túc v.v…

 

 

back_to_top.png

 

 

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0