* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0278

HOA NGHIEM KINH Q 001

Hán Dịch: Đông Tấn Thiên Trúc Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La

Việt Dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề 3/2013.

# Taisho Tripitaka Vol. 9. No. 278 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.

No. 278 (No. 279)

Nam mô A Di Đà Phật.

Tụng niệm Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật.

Ca ngợi hương.

Lư hương mới đốt. Cơi Pháp được thơm. Hội lớn các Phật từ xa đều biết.

Tùy xứ kết mây lành. Thành ư Đức lớn. Các Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hương Giới, hương Định và hương Tuệ. Hương Giải thoát, Giải thoát Thấy biết.

Đài mây quang sáng khắp Cơi Pháp. Cúng dưỡng trước Tam Bảo 10 phương.

Nam mô Hương Cúng Dưỡng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Hoa Nghiêm Hội thượng Phật Bồ Tát.

Nguyện dùng hương hoa này. Đầy khắp cơi 10 phương. Cúng dưỡng tất cả Phật. Kinh Hoa Nghiêm Bậc Phật. Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nhận dùng làm việc Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Tận hư không biến Pháp giới Thập phương Tam thế nhất thiết Thường trụ Tam Bảo.

Bài kệ ca ngợi Phật.

Thân Như Lai sắc đẹp. Thế gian không sánh bằng. Không nghĩ bàn tính toán. V́ thế nay đỉnh lễ.

Sắc Như Lai vô tận. Trí tuệ cũng như thế. Tất cả Pháp Thường trực. V́ thế Con Quy y.

Trí lớn lực nguyện lớn. Cứu độ khắp chúng sinh. Giúp bỏ thân Phiền năo. Sinh Nước sạch mát đó.

Con nay ba Nghiệp sạch. Đi theo lễ ca ngợi. Nguyện cùng các chúng sinh. Cùng sinh Nước An Lạc.     

Trên Trời dưới đất thua kém Phật. Mười phương Thế giới cũng không bằng.

Con thấy hết Có của Thế gian. Tất cả không Có như Phật Giả.

Nhất tâm đỉnh lễ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Lô Xá Na Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Chín mươi chín trăm ngh́n vạn trăm triệu Na do tha các Hằng hà sa các Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Hết cả trong Kinh Hoa Nghiêm cùng với tất cả các Phật Ba Đời mười phương.

Nhất tâm đỉnh lễ Kinh Hoa Nghiêm Bậc Phật, Hoa Nghiêm Hội thượng Phật Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Kim Cương Tạng Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Thiện Tài Đồng Tử Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Hết cả trong Kinh Hoa Nghiêm cùng với tất cả Bồ Tát Bồ Tát lớn Ba Đời mười phương.

Bài kệ mở Kinh.

Pháp B́nh Đẳng thâm sâu mầu nhiệm. Trăm ngh́n vạn Kiếp khó gặp nhau.

Con nay nghe thấy được nhận giữ. Nguyện hiểu nghĩa chân thực của Phật.

Chân ngôn sạch Nghiệp miệng.

Yểm. Tu lị tu lị. Ma ha tu lị. Tu tu lị. Tát bà ha.

Chân ngôn sạch Nghiệp thân.

Yểm. Tu đa lị Tu đa lị. Tu ma lị. Tu ma lị. Tát bà ha.

Chân ngôn sạch Nghiệp ư.

Yểm. Phược nhật la đát ha hạ hộc.

Chân ngôn sạch ba Nghiệp thân miệng ư.

Yểm. Sa phược. Sa phược. Thuật đà sa phược. Đạt ma sa phược. Bà phược thuật độ hám.

Chân ngôn yên thổ địa.

Nam mô tam măn đa một đà nam.Yểm. Độ lỗ độ lỗ, địa vĩ, tát bà ha.

Chân ngôn rộng cúng dưỡng.

Yểm. Nga nga năng tam bà phược, phạt nhật la hộc.

Bài văn sám hối.

Con Đệ tử các chúng sinh… thành tâm sám hối. Từ xa xưa tới nay. Tới ngày hôm nay. Khi chưa biết được Phật. Khi chưa được nghe Pháp. Khi chưa gặp được Tăng.

Không biết thiện ác, không tin nhân quả, gặp Duyên không thiện, gần Tri thức ác, Thân miệng ư manh động, ác nào cũng làm.

Nghiệp Thân không thiện thực hành Giết hại, Trộm cướp, Dâm dục. Nghiệp Miệng không thiện nói dối, nói cường điệu xuyên tạc, nói ác, nói hai lời.

Nghiệp Ư không thiện phát khởi Tham lam, Thù hận, Ngu si. Giết cha, giết mẹ, giết A La Hán. Phá sự ḥa hợp của chúng Tăng, chia rẽ rời bỏ Phật.

Đốt thiêu Chùa Tháp, phỉ báng Kinh Bậc Phật. Xâm hại Thường trụ, ô uế nơi Thanh tịnh, vu khống Tăng. Phạm vào các Giới cấm (Uống rượi, hút thuốc, ăn tỏi hành kiệu hẹ hành tây…).

Làm không theo luật nghi thức, tự làm dạy người khác làm, nghe thấy vui theo. Như thế cùng với vô lượng vô biên tội. Ngày nay giăi bày thổ lộ ra sám hối.

Chỉ nguyện Phật Pháp Tăng cùng ban cho thương cảm. Giúp cho các Căn tội Nghiệp của Con, một nhớ đọc sương mù tan, tất cả đều Thanh tịnh.

53 Phật Quá khứ thực chân Từ. Ba ngh́n các Phật truyền nhau nghe giữ. Lần lượt được Bồ Đề. Con nay Quy y chỉ nguyện cứu chúng sinh mê muội.

35 Phật Hiện tại Từ tôn kính. Mười phương Cơi Pháp chuyển môn Từ. Khắp nơi hút lấy ṿng mê muội. Sám trừ Căn tội đều giúp cho chứng được gốc chân chính.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

Sám hối nguyện hồi hướng.

Chí tâm sám hối. Con Đệ tử các chúng sinh. Từ xa xưa tới nay. Mê muội mất tâm thực. Luân chuyển sinh chết. Sáu Căn tội chướng.

Vô lượng vô biên. Bậc Phật mầu nhiệm. Không dùng soi tỏ. Tất cả mong nguyện. Chưa được hiện ra.

Nay chúng con lễ kính. Nhận giữ đọc to tụng. Kinh tên hiệu Phật. Kinh Hạnh gốc của Phật. Kinh Tâm tất cả Như Lai.

Kinh Diệu Pháp Liên hoa. Kinh Hoa Nghiêm. Ba Tạng Kinh Bậc Phật. Cùng với các Kinh khác.

Dùng Căn thiện này. Bóc mở tối ác. Quá khứ, Hiện tại, Tương lai. Làm được ba Nghiệp.

Vô biên tội nặng. Đều được tiêu diệt. Thân tâm Thanh tịnh. Hoặc chướng trừ bỏ. Phúc Trí trang nghiêm.

Tăng nhiều nhân Tịnh. Các hạnh nguyện khác. Nhanh được tṛn vẹn. Nguyện các Như Lai. Thường sống nói Pháp. Tất cả công Đức.

Tâm khởi vui theo. Hồi hướng Bồ Đề. Chứng quả thường vui. Sắp gần ngày chết. Nhớ đúng hiện ra. Gặp thấy Di Đà.

Cùng với các Thánh. Chỉ trong giây phút. Sinh trong hoa Sen. Nguyện các chúng sinh. Đều thành Đạo Phật.

Sám hối phát nguyện xong. Trở về nương theo lễ Phật Pháp Tăng.

Nguyện nếu người chưa sám hối, được sám hối này, đều được diệt tội. Đều được Giải thoát. Nguyện tội của 3, 4, 5, 6 Đạo ác, hết thảy đều tiêu trừ hết.

Nếu Con hướng về núi đao, núi đao tự bẻ gẫy. Nếu Con hướng về vạc dầu, vạc dầu tự tiêu diệt.

Nếu Con hướng về Địa ngục, Địa ngục tự khô héo. Nếu Con hướng về Quỷ đói, Quỷ đói tự no đủ.

Nếu Con hướng về Tu La, tâm ác tự điều phục. Nếu Con hướng về Súc sinh, tự được Trí tuệ lớn.

Bài kệ Sám hối.

Xa xưa tạo được các Nghiệp ác. Đều do từ xưa Tham Sân Si.

Được sinh ra theo Thân miệng ư. Nay ở trước Phật xin sám hối.

Sám hối tội lỗi do Tâm tạo. Tâm nếu mất thời tội cũng mất.

Tâm mất tội mất hai câu Rỗng. Mới là tên chân thực sám hối.

Con nay phát tâm không v́ tự cầu Phúc báo của Trời Người, Thanh Văn Duyên Giác thậm chí Bậc quyền thuật.

Các vị Bồ Tát chỉ dựa vào Pháp Bậc Phật. Con nay phát tâm Bồ Đề.

Nguyện cùng tất cả chúng sinh Cơi Pháp. Cùng một lúc thành A nậu Đa la Tam miệu tam Bồ Đề.

Nam mô A Di Đà Phật.

Con Đệ Tử chúng sinh đọc to, tụng Kinh Chú Bậc Phật. Cùng với công Đức lễ Phật nhớ Phật cúng Phật.

Chuyên v́ hồi hướng Đất Phật trang nghiêm Tây phương. Nguyện tất cả oán thân từ xa xưa đến nay.

Bảy tổ 9 ngành, Thầy Tăng Cha mẹ nay sinh nhiều lần sinh. Rộng mở cùng với Cơi Pháp 10 phương tất cả chúng sinh.

Tri thức thiện ác, 8 nạn, Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Cây cỏ côn trùng, sinh từ trứng, bào thai, ẩm thấp, biến hóa.

Hoặc là lỡ sát hại, cố t́nh sát hại tất cả vạn loại. Nguyện tháo bỏ tất cả các oan khiên.

Nguyện tiêu tan tất cả các Nghiệp tội. Cùng chứng Bồ Đề lớn, cùng sinh Nước Cực Lạc.

Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Nam mô Liên Tŕ Hải Hội Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

Phục lễ Tây phương Nước An Lạc. Tiếp Dẫn chúng sinh Thầy dẫn lớn.

Nay Con phát nguyện nguyện tới sinh. Chỉ nguyện Từ Bi thương hút nhận.

Ba Trở về nương theo.

Tự Quy y Phật, đang nguyện chúng sinh. Hiểu rơ Đạo lớn, phát tâm B́nh Đẳng.

Tự Quy y Pháp, đang nguyện chúng sinh. Vào sâu Kinh Tạng, Trí Tuệ như biển.

Tự Quy y Tăng, đang nguyện chúng sinh. Hướng dẫn Đại Chúng, tất cả không trở ngại.

Ḥa cùng các Thánh.

Lễ Phật, Kinh công Đức rất tốt. Vô biên Phúc tốt đều hồi hướng. Nguyện khắp các chúng sinh Cơi Pháp.

Nguyện khắp chúng sinh đang trầm luân. Nhanh tới Nước Phật Vô Lượng Quang. Mười phương Ba Đời tất cả Phật.

Tất cả Bồ Tát Bồ Tát lớn. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Thế Âm. Trí Tuệ lớn tới Niết Bàn.

Phục lễ Phật Ba Cơi. Qui mệnh Phật 10 phương. Con nay phát Nguyện lớn.

Giữ Ba Tạng Kinh Bậc Phật này. Trên báo bốn Ân nặng. Dưới cứu ba Đường Khổ.

Nếu có người nghe thấy. Đều phát tâm Bồ Đề. Cuối hết báo thân này. Cùng sinh Nước Cực Lạc.

Tự Quy y Phật, đủ Phúc Đức Trí Tuệ. Tự Quy y Pháp, kính rời tham muốn. Tự Quy y Tăng, tôn kính trong Chúng.

Tự Quy y Phật, không đọa Địa ngục. Tự Quy y Pháp, không đọa Quỷ đói. Tự Quy y Tăng, không đọa Súc sinh.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới. Tam thập lục vạn ức. Nhất thập nhất vạn. Cửu thiên ngũ bách. Đồng danh đồng hiệu. Đại Từ Đại Bi. Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Thệ nguyện độ vô biên Chúng sinh. Thệ nguyện cắt Phiền năo không hết. Thệ nguyện học vô lượng môn Pháp. Thệ nguyện thành Đạo Phật B́nh Đẳng.

Thệ nguyện độ tự Tính chúng sinh. Thệ nguyện cắt tự Tính Phiền năo. Thệ nguyện học tự Tính các Pháp. Thệ nguyện thành tự Tính Đạo Phật.

Nguyện tiêu ba Chướng các Phiền năo. Nguyện được Trí tuệ chân sáng tỏ. Nguyện khắp tai chướng đều tiêu trừ. Đời đời thường hành Đạo Bồ Tát.

Nguyện sinh trong Nước Cực Lạc. Chín phẩm hoa Sen là Cha Mẹ. Hoa nở thấy Phật hiểu Không sinh. Bồ Tát Không lui là Chúng bạn.

Nguyện đem công Đức này. Tiêu trừ Nghiệp trước nay. Tăng thêm các Phúc Tuệ.

Thành đủ được Căn thiện. Nếu có Kiếp đao binh. Cùng với Kiếp đói khổ.

Đều tiêu trừ hết tận. Người đều tập lễ nhịn. Người ghi nhớ đọc tụng.

Người phát triển lưu thông. Gia đ́nh được an lạc. Người mất được siêu thăng.

Mưa gió thường hoà thuận. Nhân dân được an khang. Cơi Pháp và các Thức.

Cùng chứng Đạo B́nh Đẳng.

Nguyện đem công Đức này. Trang nghiêm đất Phật Tịnh. Trên báo bốn Ân nặng : Ân Trời Đất, ân Quốc Vương, ân Thầy, ân Chúng sinh.

Dưới cứu ba Đường khổ : Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh. Nếu có người thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề.

Cuối hết báo thân này. Cùng sinh Nước Cực Lạc.

Mười phương Ba đời tất cả các Phật. Tất cả các Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trí Tuệ lớn tới Niết Bàn.

Nguyện đem công Đức này. Ban khắp cho tất cả. Chúng con và chúng sinh. Đều được thành Đạo Phật.

Bài kệ thu Kinh.

Ba Đường ác dứt thường rời Khổ. Sáu Đạo nghỉ theo hết nhân ch́m. Hà sa các Thức hiểu Chân Như. Vạn loại Có t́nh lên Niết Bàn.

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô 34 Phẩm Kinh Hoa Nghiêm.

1.     Phẩm Mắt Thanh tịnh của Thế gian.

2.     Phẩm Lô Xá Na Phật.

3.     Phẩm Tên hiệu của Như Lai.

4.     Phẩm Bốn Chân lư.

5.     Phẩm Cảm giác Quang sáng của Như Lai.

6.     Phẩm Khó sáng của Bồ Tát.

7.     Phẩm Hạnh Thanh tịnh.

8.     Phẩm Hiền Thủ Bồ Tát.

9.     Phẩm Phật bay lên đỉnh núi Tu Di.

10.  Phẩm Mây Bồ Tát tập hợp nói bài kệ trên điện Diệu Thắng.

11.  Phẩm Mười dừng của Bồ Tát.

12.  Phẩm Hạnh Phạm.

13.  Phẩm Công Đức của Bồ Tát mới phát tâm.

14.  Phẩm Pháp sáng.

15.  Phẩm Phật Tự do bay lên cung điện Trời Dạ Ma.

16.  Phẩm Bồ Tát ở cung điện Trời Dạ Ma đọc bài kệ.

17.  Phẩm Mười hạnh của Công Đức Hoa Tụ Bồ Tát.

18.  Phẩm Mười tạng không hết của Bồ Tát.

19.  Phẩm Như Lai bay lên điện Nhất Thiết Bảo cung Trời Đâu Suất.

20.  Phẩm Mây Bồ Tát tập hợp ở cung Trời Đâu Suất ca ngợi Phật.

21.  Phẩm Mười hồi hướng của Kim Cương Tràng Bồ Tát.

22.  Phẩm Mười Bậc.

23.  Phẩm Mười Sáng.

24.  Phẩm Mười Nhẫn nhịn.

25. Phẩm Tâm Vương Bồ Tát hỏi A tăng ḱ.

26.   Phẩm Thọ mệnh.

27.   Phẩm Nơi ở của Bồ Tát.

28.   Phẩm Pháp không nghĩ bàn của Phật.

29.   Phẩm Biển h́nh tướng của Như Lai.

30.   Phẩm Công Đức Quang sáng tướng nhỏ của Phật.

31.   Phẩm Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

32.   Phẩm Nổi lên tính Bảo Vương Như Lai.

33.   Phẩm Rời Thế gian.

34.   Phẩm Nhập vào Cơi Pháp.

Nam mô A Di Đà Phật.

HOA NGHIEM KINH Q 001

Hán Dịch: Đông Tấn Thiên Trúc Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La

Việt Dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề 3/2013.

--o0o--

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển thứ nhất.

Phẩm 1 phần 1

Mắt Thanh tịnh của Thế gian.

Taisho Tripitaka Vol. 9. No. 278 (No. 279)

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.

60 Quyển

Quyển 01

Quyển 02

Quyển 03

Quyển 04

Quyển 05

Quyển 06

Quyển 07

Quyển 08

Quyển 09

Quyển 10

Quyển 11

Quyển 12

Quyển 13

Quyển 14

Quyển 15

Quyển 16

Quyển 17

Quyển 18

Quyển 19

Quyển 20

Quyển 21

Quyển 22

Quyển 23

Quyển 24

Quyển 25

Quyển 26

Quyển 27

Quyển 28

Quyển 29

Quyển 30

Quyển 31

Quyển 32

Quyển 33

Quyển 34

Quyển 35

Quyển 36

Quyển 37

Quyển 38

Quyển 39

Quyển 40

Quyển 41

Quyển 42

Quyển 43

Quyển 44

Quyển 45

Quyển 46

Quyển 47

Quyển 48

Quyển 49

Quyển 50

Quyển 51

Quyển 52

Quyển 53

Quyển 54

Quyển 55

Quyển 56

Quyển 57

Quyển 58

Quyển 59

Quyển 60

Tôi nghe như thế. Một thời Phật mới thành Chính Giác ở Đạo tràng Tịch Diệt, nước Ma Kiệt Đề.Đất đó Kim cương nghiêm sạch đầy đủ. Các hoa báu hỗn tạp dùng làm trang sức.Vầng báu đẹp nhất, Thanh tịnh đầy đủ. Vô lượng sắc đẹp, đủ loại trang nghiêm. Quang sáng của cờ phướn báu chiếu sáng rực, giống như biển lớn. Tua hoa hương vi diệu, vây tṛn xung quanh. Lưới vơng bằng 7 vật báu, che phủ lên trên nó. Rơi xuống vật báu không hết, hiện ra rơ Tự do. Hoa lá của các cây báu hỗn tạp sáng tươi tốt.Do Thần lực của Phật, làm cho nơi đất rộng này nghiêm sạch rộng mát. Quang sáng chiếu sáng khắp. Tích tụ tất cả vật báu vi diệu đặc biệt. Vô lượng Căn thiện trang nghiêm Đạo tràng. Cây Bồ Đề đó cao sang đặc biệt. Lưu ly Thanh tịnh dùng làm thân cây đó.Cành nhánh bằng vật báu vi diệu, Thanh tịnh trang nghiêm. Lá bằng vật báu, rủ khắp giống như tầng mây.Hoa báu sắc hỗn tạp xen kẽ giữa chúng. Như ư Ma ni dùng làm quả của nó.Ánh quang của cây chiếu khắp 10 phương Thế giới. Đủ loại biến hiện, giúp cho làm việc Phật. Không thể tận cùng.Hiện ra khắp Pháp Bậc Phật, dạy Đạo Bồ Tát. Do Thần lực của Phật, thường sinh ra tất cả các âm thanh vi diệu. Ca ngợi vô lượng công Đức của Như Lai. Không thể nghĩ bàn. Ṭa Sư Tử giống như biển lớn.Các hoa báu vi diệu mà làm trang sức. Quang sáng lưu chuyển như mây. Chiếu sáng khắp cả tạng biển lớn của vô số Bồ Tát. Tiếng lớn vang xa. Không thể nghĩ bàn.

Quang sáng của Như Lai quư hơn ngọc Như ư. Che phủ lên trên nó. Đủ loại các biến hóa, giúp cho làm việc Phật.Tất cả đều nh́n thấy, không có trở ngại. Khoảng khắc một suy ngẫm, hóa hiện ra tất cả đầy khắp Cơi Pháp. Tạng vi diệu của Như Lai đều tới khắp, vô lượng các báu vật trang nghiêm đài báu. Như Lai ngồi trên ṭa Sư Tử báu này. Được tất cả Pháp, thành Chính Giác cao nhất. Hiểu rơ Pháp Ba Đời, thân Trí tuệ b́nh bằng. Nhập vào khắp tất cả thân của Thế gian.Âm vi diệu tới khắp tới tất cả Thế giới. Không thể tận cùng. Giống như khoảng không.Nơi hạnh Trí tuệ tướng Pháp b́nh đẳng, giống như khoảng không. Tâm b́nh đẳng thuận theo tất cả chúng sinh.Thân đó ngồi ở khắp tất cả Đạo tràng. Đều biết hạnh của tất cả chúng sinh.Ánh Thái dương Trí tuệ chiếu sáng, trừ bỏ các đen tối. Đều có thể hiện ra rơ Đất nước của các Phật. Quang sáng biển Trí tuệ Ba đời đều phóng ra, chiếu sáng cảnh giới Thanh tịnh.Vô lượng Quang sáng tràn đầy 10 phương. Mây Pháp không hỏng, che lên khắp tất cả. Do lực không sợ, hiện ra rơ vô lượng ánh quang lực Tự do. Mở ra môn Phương tiện, giáo hóa chúng sinh. Đều có thể hiện ra khắp tất cả các hội. Giống như khoảng không mà không đi đến.Thông tỏ tất cả không có tự tính. Thuận theo tướng b́nh đẳng của các Pháp. Tất cả Quang sáng hiện ra khắp các Thế giới Phật, hạnh của các Phật Ba đời. Giống như biển lớn. Không thể nghĩ bàn. Lời nói âm thanh đều có thể thuận theo.

Cùng với Bồ Tát lớn tham dự bằng số bụi trần của 10 Thế giới Phật. Tên họ là : Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Đức Trí Quang Bồ Tát. Phổ Minh Sư Tử Bồ Tát.Phổ Thắng Bảo Quang Bồ Tát. Phổ Đức Hải Tràng Bồ Tát. Phổ Tuệ Quang Chiếu Bồ Tát. Phổ Bảo Hoa Tràng Bồ Tát. Phổ Thắng Nhuyễn Âm Bồ Tát. Phổ Tịnh Đức Diệm Bồ Tát.Phổ Tướng Quang Minh Bồ Tát. Đại Quang Hải Nguyệt Bồ Tát. Vân Âm Hải Tạng Bồ Tát. Đức Bảo Thắng Nguyệt Bồ Tát. Tịnh Tuệ Quang Diệm Tự Tại Vương Bồ Tát. Siêu Thú Hoa Quang Bồ Tát.Vô Lượng Trí Vân Nhật Quang Bồ Tát. Đại Lực Tinh Tiến Kim Cương Bồ Tát. Hương Diệm Quang Tràng Bồ Tát.Nguyệt Đức Diệu Âm Bồ Tát. Quang Minh Tôn Đức Bồ Tát. Đều như thế cùng với các Bồ Tát lớn tham dự. Đều là bạn thiện đời trước của Lô Xá Na Phật. Tất cả thành công biển lớn công Đức. Các Pháp tới Niết Bàn đầy đủ chiếu sáng khắp. Mắt Trí tuệ Thanh tịnh b́nh đẳng quan sát Ba đời. Với các Tam muội đầy đủ sáng sạch. Biển lớn tài hùng biện sâu rộng vô tận.Ánh quang chói lọi công Đức của các Phật hiện ra khắp. Dễ biết hạnh tâm của tất cả chúng sinh. Như cần điều phục. Dùng Trí tuệ Kim cương chiếu sáng khắp cảnh giới. Cùng một tính Pháp. Tuệ giác rộng lớn.Cảnh Trí tuệ rất sâu tất cả đều sáng suốt. Dừng ở Bậc nhất. Rộng hút lấy tất cả công Đức của các Bậc. Nguyện Trí tuệ B́nh Đẳng đều đă thành công đầy đủ. Đầy đủ giáo lư bí mật sâu rộng của các Như Lai.Đều được cùng Pháp của tất cả các Phật. Đều cùng một lực Đức bậc hạnh của Như Lai. Tất cả biển môn Tam muội đều được Tự do. Ở trong biển chúng sinh như cần tỏ ra rơ. Tùy theo hạnh của họ.Dễ có thể thiết lập. Dễ nhập vào tất cả các biển Pháp.Chuyển về ghi nhớ không quên tất cả biển Pháp công Đức của Như Lai. Tràn đầy thân của họ. Đi khắp tất cả biển Thế giới Phật. Sinh ra biển nguyện của tất cả Đất nước Thanh tịnh. Đều được Trí tuệ Phương tiện thông suốt tới thời Tương lai của các Phật. Tất cả Như Lai ngồi ở Đạo Tràng. Có thể đi tới khắp nơi làm lễ cúng dưỡng. Đều được tất cả biển nguyện của Phổ Hiền. Với các chúng sinh Thân Trí đầy đủ.

Lại có Kim Cương Lực Sĩ bằng số bụi trần của Thế giới Phật. Tên họ là Kiên Cố Quang Diệu Lực Sĩ. Nhật Quang Diệu Lực Sĩ. Tu Di Hoa Lực Sĩ. Tịnh Vân Âm Lực Sĩ. A Tu La Chủ Lực Sĩ. Thắng Quang Minh Lực Sĩ. Thụ Âm Thanh Lực Sĩ. Sư Tử Vương Lực Sĩ. Thuần Hậu Quang Tạng Lực Sĩ. Châu Kế Hoa Quang Lực Sĩ. Cùng với các Lực Sĩ như thế tham dự.Đă ở trong A tăng ḱ Kiếp phát thệ nguyện lớn. Giúp bảo vệ các Phật. Nơi hạnh nguyện của Phật đều đă đầy đủ.Vô lượng công Đức đều đă Thanh tịnh. Đều thực hành cảnh giới Tam muội sâu rộng. Thần lực vô lượng.Đều tới khắp cả nơi đi lại của Phật. Hết thảy đều có thể thực hành cảnh giới Giải thoát không thể nghĩ bàn. Ở trong tất cả chúng sinh. Thân họ đặc biệt không thể che lấp.Thuận theo muốn được độ thoát của các chúng sinh. Có thể hiện ra thân của họ nếu cần cảm hóa.

Lại có các Thần ở Đạo tràng bằng số bụi trần của Thế giới Phật. Tên họ là : Tịnh Trang Nghiêm Thần. Bảo Tích Quang Minh Thần. Hống Âm Thanh Thần. Vũ Chúng Hoa Thần. Trang Nghiêm Bảo Quang Thần. Thiện Siêu Hương Thần. Kim Sắc Vân Thần. Lạc Hoa thụ Thần. Trang Nghiêm Quang Thần. Đều như thế cùng với các Thần ở Đạo tràng tham dự. Đều ở trước Phật tạo lập ra hạnh nguyện.

Lại cùng với các Rồng Thần tham dự bằng số bụi trần của Thế giới Phật. Tên họ là : Ma Ni Quang Long. Tạp Trang Nghiêm Long. Hỉ Bảo Quang Long. Tịnh Thân Quang Long.Hương Trang Nghiêm Long. Bảo Mục Quang Long. Như thế tất cả đều ở thời Quá khứ.Không thể nghĩ bàn A tăng ḱ Kiếp. Thường v́ Nhà Pháp trang nghiêm của Như Lai.

Lại cùng với các Thần đất tham dự tham dự bằng số bụi trần của Thế giới Phật. Tên họ là : Tịnh Hoa Quang Thần. Thiện Tư Quang Minh Thần. Tạp Hoa Trang Nghiêm Thần. Tán Bảo Diệm Thần. Tùy Thời Lạc Quan Thần. Kim Nhăn Thắng Thần. Mao Khổng Tán Hương Thần. Ưng Thời Ḥa Âm Thần.Như thế tất cả đều cùng một Đức trước kia. Ở nơi ở của Phật Quá khứ đều tu hành hạnh nguyện.

Lại cùng với các Thần ở trên cây không thể nghĩ bàn tham dự. Tên họ là : Tạp Hoa Vân Thần. Tạp Chủng Quang Thần. Tịnh Thắng Quang Thần. Thùy Trang Nghiêm Thần. Trang Nghiêm Quang Thần. Nhạc Ḥa Âm Thần. Phổ Thắng Đẳng Thần. Hoa Quả Vị Thần.Như thế tất cả đều thành công hết thảy Vui lớn chiếu sáng khắp.

Lại cùng với vô biên Thần ở trên cây cỏ thuốc tham dự. Tên họ là :Quang Diệm Thần. Chiên Đàn Hương Thần. Tịnh Quang Thần. Phổ Xưng Thần. Phổ Lực Thần.Phổ Tịnh Thần. Phổ Quang Thần. Ái Hương Thần. Thắng Hiện Thần. Như thế tất cả đều thành công hết thảy Đại Bi chiếu sáng khắp.

Lại cùng với vô lượng các Thần ở trên các cây lúa tham dự. Tên họ là : Thắng Vị Thần. Hoa Tịnh Thần. Thiện Lực Thần. Thế Vị Thần. Căn Quả Thần. Tịnh Hoa Thần. Lạc Tịnh Thần. Tịnh Quang Thần. Như thế tất cả thành công Vui lớn.

Lại cùng với vô lượng các Thần ở dưới sông tham dự. Tên họ là :Phổ Lưu Thần. Thắng Hồi Phúc Thần. Hồng Lưu Thanh Thần. Dưỡng Thủy Tính Thần. Tịnh Hải Quang Thần. Phổ Ái Thần. Diệu Tràng Thần. Thắng Thủy Thần. Hải Cụ Quang Thần.Như thế tất cả thường hay siêng Tinh tiến lợi ích chúng sinh.

Lại cùng với không thể nghĩ bàn các Thần ở dưới biển tham dự. Tên họ là : Bảo Thắng Quang Minh Thần. Kim Cương Tuệ Thần. Phổ Dũng Lăng Thần. Tạp Hoa Long Thắng Thần.Bảo Hoa Quang Minh Thần. Tu Di Trang Nghiêm Thần. Hải Âm Thanh Thần. Như thế tất cả dùng biển công Đức vô lượng của Phật mà tự tràn đầy.

Lại cùng với vô lượng A tăng ḱ các Thần làm ra lửa tham dự. Tên họ là :Sí Nhiên Quang Tạng Thần. Sí Nhiên Quang Luân Thần. Quảng Minh Diệu Thần.Vô Tận Thần. Tạp Bảo Thắng Thần. Chiếu Trừ Chư Minh Thần. Diệm Vân Quang Minh Thần.Như thế tất cả đều v́ chúng sinh chiếu sáng trừ bỏ đen tối.

Lại cùng với vô lượng các Thần làm ra gió tham dự. Tên họ là : Vô Ngại Chiếu Minh Hư Không Thần. Biến Siêu Thắng Thần. Tán Tu Di Thần. Diệm Tịnh Vị Thần. Tịnh Trừ Vị Thần. Phát Hành Đại Âm Thần. Thụ Phong Hoa Lâm Thần. Tŕ Thế Giới Thần. Như thế tất cả đều có thể ḥa hợp chúng sinh. Giúp cho không phân tán.

Lại cùng với vô biên Thần ở trong khoảng không tham dự. Tên họ là :Phổ Quang Tịnh Thắng Thần. Vô Biên Thâm Quảng Thần. Khởi Phong Thần. Ly Nhất Thiết Chướng Thần. Quảng Siêu Thần. Vô Đối Quang Diệm Thần. Vô Ngại Lực Thắng Thần. Tối Thượng Diệu Âm Thần.Thị Hiện Thập Phương Thần. Như thế tất cả tâm đều không bẩn kiên cố sạch vi diệu.

Lại cùng với vô lượng Thần chủ phương Trời tham dự. Tên họ là : Thiện Trụ Thần. Sung Măn Thần. Vô Lượng Hiện Quang Thần. Quang Trang Nghiêm Thần. Phổ Chuyển Tiệm Hạnh Thần. Bất Hoặc Chuyển Thần. Tịnh Du Hư Không Thần. Phổ Hành Thế Gian Thần. Hành Thậm Thâm Thần. Như thế tất cả đều có thể dễ chiếu sáng tất cả chúng sinh.

Lại cùng với vô lượng Thần chủ về ban đêm tham gia. Tên họ là : Diệu Quang Thần. Tịnh Quang Thần. Thiện Quan Chúng Sinh Thần. Tĩnh Thời Kiên Cố Thần.Phương Tiện Thắng Cụ Thần. Sinh Nhất Thiết Thụ Quả Thần. Vô Tận Quyến Thuộc Thần.Chủ Tri Lạc Tịnh Du Hí Thần. Ḥa Tránh Thần. Tịnh Phúc Cụ Thần.  Như thế tất cả yêu thích sâu nặng với Pháp trợ giúp Đạo.

Lại cùng với vô lượng Thần chủ về ban ngày tham dự. Tên họ là : Hiện Cung Điện Thần. Thiện Giải An Lập Chiến Trường Thần. Lạc Trang Nghiêm Phổ Thắng Thần. Hỉ Hoa Hương Thần. Phổ Tập Thắng Dược Thần. Lạc Kiến Vương Thần. Tịnh Mục Cao Hiển Phổ Thắng Thần. Đại Bi Diễm Quang Thần. Quang Minh Thiện Chiếu Thần. Phổ Thắng Thùy Hoa Thần.Như thế tất cả đều tin thích hết thảy Pháp đúng trang nghiêm.

Lại cùng với vô lượng Thần A Tu La tham dự. Tên họ là : La Hầu La Vương. T́ Ma Chất Đa La Vương. Đàm Bà Lợi Vương. Minh Nguyệt Vương.Kim Cương Kiên Cẩm Vương. Đại Trí Tuệ Lực Vương. Thắng Tập Thiên Nữ Vương.Như thế tất cả đều có thể hàng phục kiêu mạn phóng túng.

Lại cùng với vô lượng Vua Già Lưu La tham dự. Tên họ là : Đại Dũng Mănh Lực Vương. Vô Úy Bảo Kế Vương. Dũng Mănh Tịnh Nhăn Vương. Bất Thoái Trang Nghiêm Vương. Tŕ Đại Hải Quang Vương. Tŕ Pháp Kiên Cố Vương.Thắng Căn Quang Minh Vương. Sung Măn Phổ Hiện Vương. Phổ Du Chư Phương Vương.  Phổ Nhăn Đẳng Quan Vương. Như thế tất cả thành công Phương tiện. Thấm nhuận rộng khắp chúng sinh.

Lại cùng với vô lượng Vua Khẩn Na La tham dự. Tên họ là : Thiện Tuệ Vương. Thiện Tràng Vương. Tạp Hoa Hạnh Vương. Ly Ái Mạn Âm Vương.Bảo Thụ Quang Minh Vương. Thiện Ái Hiện Vương. Trang Nghiêm Quang Vương. Thiện Hoa Tràng Vương. Thắng Địa Vương. Thắng Tuệ Vương. Như thế tất cả rộng v́ chúng sinh siêng Tinh tiến khuyên phát. Có thể làm cho vui thích Pháp.

Lại cùng với vô lượng Vua Ma Hầu La Già tham dự. Tên họ là : Thiện Tuệ Vương. Tịnh Đoan Nghiêm Âm Vương. Chúng Diệu Tuệ Tụ Vương. Đăng Tràng Vương.Mănh Quang Vương. Sư Tử Hương Huân Vương. Tạp Anh Lạc Âm Vương. Kiên Cố Lạc Minh Vương. Như thế tất cả rộng v́ chúng sinh trừ bỏ các lưới nghi.

Lại cùng với vô lượng Vua Cưu Bàn Trà tham gia. Tên họ là : T́ Lâu Lặc Vương. Thiện Tu Tràng Vương. Túc B́nh Tiên Bạch Vương. Năng Trừ Khủng Bố Vương.Tịnh Tu Di Lâm Vương. Vô Lượng Tịnh Nhăn Vương. Vô Lượng Mục Môn Vương.Như thế tất cả đều tu luyện hết thảy môn Pháp không trở ngại.

Lại cùng với vô lượng Vua Quỷ Thần tham dự. Tên họ là : T́ Sa Môn Vương. Đại Âm Thanh Vương. Tịnh Địa Vương. Đại Chủ Vương. Diệm Nhăn Vương.Kiên Cố Nhăn Vương. Trang Nghiêm Thắng Quân Vương. Đại Phú Tịnh Thân Vương. Tu Di Lực Vương. Như thế tất cả có thể đều siêng bảo vệ hết thảy chúng sinh.

Lại cùng với vô lượng người Trời Nguyệt Thân tham dự. Tên họ là : Nguyệt Thiên Tử. Diệu Hoa Thiên Tử. Thắng Lưu Trang Nghiêm Thiên Tử. Lạc Chư Thế Lạc Thiên Tử. Nhăn Quang Thiên Tử. Tịnh Quang Thiên Tử. Phổ Du Tịnh Quang Thiên Tử. Tinh Tú Vương Thiên Tử.Tịnh Giác Thiên Tử. Đoan Nghiêm Thiện Quang Thiên Tử. Như thế tất cả siêng dùng Trí tuệ rộng phát ra tâm báu B́nh đẳng của chúng sinh.

Lại cùng với vô lượng Mặt Trời tham dự. Tên họ là : Nhật Thiên Tử. Nhăn Diệm Quang Thiên Tử. Tu Di Quang Thắng Thiên Tử. Tịnh Bảo Nhăn Thiên Tử.Dũng Mănh Bất Thoái Thiên Tử. Hương Khí Man Quang Thiên Tử. Bảo Giác Thiên Tử. Minh Nhăn Thiên Tử. Thắng Địa Đồng Thiên Tử. Phổ Thắng Quang Thiên Tử.Như thế tất cả đều thành công hết thảy Căn thiện Thanh tịnh. Thường muốn lợi ích tất cả chúng sinh.

Lại cùng với vô lượng Vua Trời Đao Lợi tham dự. Tên họ là :Ngọc Hoàng Đế Thích. Phổ Xưng Măn Thiên vương. Kế Mục Thiên vương.Bảo Quang Xưng Thiên vương. Lạc Hỉ Thiên vương. Lạc Niệm Thiên vương.Thắng Âm Thiên vương. Tịnh Hoa Thiên vương. Như thế tất cả đều cùng đầy đủ Nghiệp thiện Thanh tịnh. Hay giúp chúng sinh, sinh nơi sạch vi diệu.

Lại cùng với vô lượng Vua Trời Dạ Ma tham dự. Tên họ là : Thiện Thời Thiên vương. Vô Tận Trí Thiên vương. Diệu Thiện Hóa Thiên vương. Lạc Nhạo Diệm Thiên vương. Tu Di Quang Thiên vương. Bất Tư Nghị Tuệ Thiên vương.Tề Luân Thiên vương. Bất Tư Nghị Thiên vương. Nguyệt Tư Nhan Thiên vương. Phổ Trang Nghiêm Thiên vương. Như thế tất cả đều chuyên cần tu hết thảy sinh ra vui mừng. Tin yêu thích biết đủ.

Lại cùng với vô lượng Vua Trời Đâu Suất tham dự. Tên họ là : Thiện Hỉ Thiên vương. Hải Lạc Thiên vương. Thắng Đức Thiên vương. Bách Quang Minh Thiên vương. Thiện Nhăn Thiên vương. Bảo Sơn Nguyệt Thiên vương. Siêu Dũng Nguyệt Thiên vương. Kim Cương Thiện Diệu Thiên vương. Lạc Siêu Thiên vương. Như thế tất cả đều thành công hết thảy Tam muội Nhớ Phật. 

Lại cùng với không thể nghĩ bàn Vua Trời Hóa Lạc tham dự. Tên họ là :Thiện Hóa Thiên vương. Tịnh Quang Thiên vương. Tối Thượng Vân Âm Thiên vương. Diệu Sắc Trang Nghiêm Thiên vương. Lạc Trí Tuệ Thiên vương. Hoa Quang Nguyệt Thiên vương. Chiếu Phương Thiên vương.Như thế tất cả đều thành công hết thảy môn Pháp Tĩnh lặng. Điều phục chúng sinh.

Lại cùng với vô lượng Vua Trời Tha Hóa Tự Tại tham dự. Tên họ là : Tự Tại Chuyển Thiên vương. Thiện Nhăn Thiên vương. Tạp Bảo Quan Thiên vương.Tinh Tiến Tuệ Thiên vương. Chúng Hoa Âm Thiên vương. Lạc Quang Minh Thiên vương. Tịch Tĩnh Xứ Thiên vương. Tạp Sắc Luân Thiên vương. Trí Tuệ Diệu Quang Thiên vương. Đại Lực Quang Thiên vương. Như thế tất cả đều rộng siêng tu hành Pháp đúng Tự do.

Lại cùng với không thể nghĩ bàn Trời Đại Phạm tham dự. Tên họ là : Thi Khí Đại Phạm. Trí Quang Đại Phạm. Thiện Quang Đại Phạm. Phổ Âm Đại Phạm. Tùy Thế Âm Đại Phạm.  Tịch Tĩnh Phương Tiện Diệu Quang Đại Phạm. Tịnh Nhăn Quang Đại Phạm. Nhu Nhuyễn Âm Đại Phạm.  Như thế tất cả đều đầy đủ Đại Từ. Độ thoát chúng sinh. Chiếu sáng trừ bỏ nóng Phiền năo, sạch mát mềm mại.

Lại cùng với vô lượng người Trời Quang Âm tham dự. Tên họ là : Lạc Quang Thiên Tử. Tịnh Quang Thiên Tử. Đại Âm Thiên Tử. Lạc Tịnh Âm Thiên Tử. Thiện Tư Âm Thiên Tử. Giải Thoát Âm Thiên Tử. Thâm Diệu Âm Thiên Tử. Vô Cấu Quang Thiên Tử. Tối Cao Tịnh Quang Thiên Tử. Như thế tất cả yên ở trong môn Pháp Tĩnh lặng ánh sáng vui.

Lại cùng với A tăng ḱ Trời Biến Tịnh tham dự. Tên họ là :Tịnh Trí Vương Thiên. Hiện Thắng Thiên. Tịch Thắng Thiên. Tu Di Thời Thiên. Niệm Tịnh Nhăn Thiên. Vô Thượng Ái Quang Thiên. Thế Tuệ Âm Thiên. Trí Tuệ Sí Nhiên Thiên. Lạc Pháp Hóa Tâm Thiên. Hóa Cao Thiên. Như thế tất cả thường giúp chúng sinh yên ở vui sướng lớn.

Lại cùng với vô lượng người Trời Quả Thực tham dự. Tên họ là :Pháp Hoa Quang Thiên. Tịnh Kiên Cố Thiên. Tuệ Quang Thiên. Trí Tuệ Vương Thiên. Phổ Môn Tuệ Nhăn Thiên. Bất Chuyển Ái Thiên. Vô Cấu Tĩnh Quang Thiên. Tịnh Diệu Thiên. Như thế tất cả đều cùng hay ở trong môn ư Tĩnh lặng.

Lại với Trời Ma Ê Thủ La cùng với vô lượng Trời Tịnh Cư tham dự. Tên họ là : Thiện Quang Thiên. Đại Chủ Thiên. Đại Xưng Quang Thiên. Công Đức Tịnh Nhăn Thiên.Đại Trí Tuệ Quang Thiên. Bất Động Quang Âm Thiên. Thiện Thí Nhăn Thiên. Lạc Đại Thừa Thiên. Phổ Âm Thanh Thiên. Lạc Xưng Quang Thiên.Như thế tất cả đă tu hành không có h́nh tướng, Cơi Pháp b́nh đẳng. Đều ở trong số biển Đại chúng của Như Lai.

Với tất cả chúng sinh đều thực hành b́nh đẳng. Vô lượng Sắc thân vi diệu đều đă thành công. Ở trong 10 lực có thể yên sống thiện. Ở nơi tất cả chúng sinh mà không nghiêng động. Tùy theo nơi tới, không có thể phá hỏng. Ngồi ở nơi ở của Như Lai thường hiện ra phía trước. Rời xa chướng ngại Phiền năo. Tâm họ Thanh tịnh. Các sai khiến kết buộc như núi đều đă đổ găy. Nh́n thấy bóng dáng của Phật. Vô lượng Sắc thân vi diệu, Quang sáng chiếu sáng khắp. Cớ là sao ? Như Lai xa xưa ở trong vô lượng Kiếp khi thực hành Đạo Bồ Tát. Dùng 4 Pháp hút lấy hay hút lấy chúng sinh. Ở nơi các Như Lai tập hợp Căn thiện. Đủ loại Nhân duyên. Phương tiện giáo hóa, lập dựng Đạo Như Lai. Trồng thâm sâu vô lượng Căn thiện của Như Lai. Đều giúp cho yên lập dựng Đạo Tất cả Trí tuệ. Nhanh được vô lượng thế lực công Đức. Đều thành công hết thảy biển nguyện của Như Lai. Hạnh Bồ Tát đầy đủ Thanh tịnh. Đều tùy theo hạnh trước kia. Đều được hiện ra cốt yếu. V́ đều do Quang sáng của Như Lai chiếu sáng. Dựa vào lực Giải thoát nhập vào biển Như Lai. Ở trong môn Pháp Phật đều được Tự do.

Trời Thiện Hải Ma Ê Thủ La với môn Pháp Quang sáng Phương tiện Tĩnh lặng trống rỗng Cơi Pháp. Mà được Tự do.Trời Đại Tự Tại Xưng Quang Minh với môn Pháp đi khắp tất cả Pháp. Mà được Tự do. Trời Công Đức Tịnh Nhăn với môn Pháp Phương tiện không sinh không mất của tất cả Pháp. Mà được Tự do.Trời Đại Tuệ Quang với môn Pháp ánh sáng đi tới biển Trí Phương tiện của tất cả Pháp. Mà được Tự do.Trời Tĩnh Quang Âm với môn Pháp tất cả Thiền phát ra khắp vô lượng vui sướng. Mà được Tự do.Trời Thí Thiện Nhăn với môn Pháp yên tĩnh di chuyển ngu si sợ hăi. Mà được Tự do.Trời Bất Tư Nghị với môn Pháp không phát ra nhập vào vô lượng cảnh giới. Mà được Tự do.Trời Lạc Đại Thừa với môn Pháp tất cả Pháp không nơi dừng dựa không đến không đi. Mà được Tự do.Trời Phổ Tạp Âm với môn Pháp cảnh giới Phật Tĩnh lặng. Mà được Tự do.Trời Lạc Xưng Quang với môn Pháp vô lượng cảnh giới. Mà được Tự do.

Khi đó Trời Thiện Quang Hải Đại Tự Tại. Do v́ Thần lực của Như Lai.Quan sát tất cả chúng Trời Tự Tại. Dùng bài kệ tụng nói rằng :

Cơi Pháp đẹp b́nh đẳng vô tận

 

Đều cùng tràn đầy thân Như Lai

 

Không lấy không rời vĩnh Rỗng lặng

 

Ra đời v́ tất cả trở về

 

Vua Pháp các Phật sinh Thế gian

 

Hay dựng giáo Pháp đúng B́nh Đẳng

 

Cảnh giới Như Lai không giới hạn

 

Thế gian Tự do gọi B́nh Đẳng

 

Phật khó nghĩ bàn không coi thường

 

Tướng Hảo Quang sáng chiếu 10 phương

 

Thánh lớn Thế Tôn Đạo giáo đúng

 

Giống như mắt sạch xem ngọc sáng

 

Loài chúng sinh của cả Thế gian

 

Không thể nghĩ bàn công Đức Phật

 

Tiêu diệt tất cả ngu si tối

 

Đài Trí Tuệ B́nh Đẳng bay lên

 

Công Đức Như Lai khó nghĩ bàn

 

Chúng sinh thấy diệt mất Phiền năo

 

Được thấy Phật không động Tự do

 

Hay sinh vô lượng tâm vui sướng

 

Tâm ngu che phủ biển chúng sinh

 

V́ hiện Pháp vi diệu Tĩnh lặng

 

Hay đốt đèn Trí tuệ B́nh Đẳng

 

Chắc là Phương tiện mắt sạch thực

 

Sắc thân Như Lai Thanh tịnh đẹp

 

Đều hay hiện rơ khắp 10 phương

 

Thân này Có sai không nơi dựa

 

Xem chân thực thấy Phật như thế

 

Âm thanh Như Lai không trở ngại

 

Cần nhận giáo hóa đều nghe thấy

 

Trong suốt không động không qua lại

 

Tên là môn Pháp Tuệ vui thiện

 

Tất cả Phật 10 phương vô biên

 

Môn Pháp Tĩnh lặng Chủ người Trời

 

Quang sáng Như Lai đều chiếu khắp

 

Môn Pháp cờ đẹp trang nghiêm đó

 

Phật với các biển Kiếp vô biên

 

Thường mong chúng sinh giác ngộ đúng

 

Vô lượng Phương tiện dạy tất cả

 

Thấy Thanh tịnh nói rộng như thế

 

Lại có Vua Trời Lạc Nghiệp Quang Minh. Với môn Pháp mây Pháp quan sát tất cả các Căn chúng sinh. Mà được Tự do. Trời Tịnh Kiên Cố với môn Pháp Phương tiện xem nhớ sắc thân vi diệu của tất cả Phật. Mà được Tự do.Vua Trời Lạc Nhạo với môn Pháp một lỗ chân lông nh́n thấy cảnh giới đất nước các Phật không nghĩ bàn. Mà được Tự do.Trời Phổ Môn Tuệ Nhăn với môn Pháp quan sát cơi Cơi Pháp nhập vào môn rộng khắp. Mà được Tự do.Trời Bất Chuyển Ái với môn Pháp nơi nơi nhận sinh chuyển vận tất cả chúng sinh. Mà được Tự do.Trời Thiện Tuệ Quang với môn Pháp không thể nghĩ bàn nhập vào cảnh giới tất cả Thế gian. Mà được Tự do.Trời Vô Cấu Tịnh Quang với môn Pháp sinh ra yếu lĩnh trong tất cả Pháp của tất cả chúng sinh. Mà được Tự do.Trời Vô Cấu Quang với môn Pháp nhận giáo hóa có thể sai khiến nhập vào cảnh giới Phật. Mà được Tự do.

Khi đó Vua Trời Lạc Nghiệp Quang Minh dựa vào Thần lực của Phật. Quan sát tất cả chúng sinh Trời Quả Thực. Dùng bài kệ tụng nói rằng :

Tất cả cảnh giới Phật

 Rất sâu khó nghĩ bàn

 

Các loại chúng sinh khác

 Không thể đo lường được

 

Như Lai dẫn mở thiện

 Vô lượng các chúng sinh

 

Hay giúp biết nguyện vui

 Chí cầu Đạo B́nh Đẳng

 

Phật dùng lực Thần thông

 Ở đời rộng khai hóa

 

Tất cả loại chúng sinh

 Đều được nghe từ họ

 

Chướng hoặc ngu vĩnh bỏ

 Tuệ mệnh sạch không uế

 

Hay thấy các Như Lai

 Các biển Pháp sạch đẹp

 

Tướng các Pháp chân thực

 Rỗng lặng không nơi dựa

 

Lực Phương tiện Như Lai

 Hay v́ chúng sinh hiện

 

Như Lai với các Pháp

 Không tính không nơi dựa

 

Mà hay hiện các h́nh

 Hiện h́nh do đèn sáng

 

Dùng các duyên ví dụ

 Theo Phương tiện được vui

 

Các Như Lai v́ hiện

 Lực Thần thông Trí tuệ

 

Do biết các môn khác

 Vô lượng khó nghĩ bàn

 

V́ dựng cờ Pháp đúng

 Giúp vào biển công Đức

 

Lực Thần thông Như Lai

 Hay với một lỗ lông

 

Đều v́ chúng sinh nói

 Pháp Rỗng lặng B́nh Đẳng

 

Mỗi một vị Như Lai

 Đều v́ quyến thuộc họ

 

Pháp hiện vô lượng môn

 Công Đức như biển lớn

 

Đều biết Sư Tử gầm

 Diễn thuyết các Pháp Phật

 

Chắc là Phật Trí lớn

 Lực Phương tiện B́nh Đẳng

 

Các đất Phật mười phương

 Tất cả loại chúng sinh

 

Đều hay v́ họ hiện

 Pháp đúng của Như Lai

 

Như Lai chưa từng có

 Tới lui và tướng khác

 

Đều giúp họ vui mừng

 Cảnh giới Tuệ không lui

 

Như Lai v́ chúng sinh

 Hiện khắp tướng Nghiệp báo

 

Giống như ánh Dương chiếu

 Các h́nh đều hiện hết

 

Lại v́ chúng sinh đó

 Diễn thuyết Pháp Rỗng lặng

 

Giúp họ thấy chân thực

 Nơi Trí tuệ rất sâu

 

Như Lai tự quan sát

 Nghĩa vi diệu rất sâu

 

Tùy Căn chúng sinh đó

 Tưới khắp Pháp Cam Lộ

 

V́ mở các môn Pháp

 Vô lượng khó nghĩ bàn

 

Đều về vào Rỗng lặng

 Xem chân thực B́nh đẳng

 

Vô lượng vô số Kiếp

 Rộng tu luyện Đại Bi

 

Nhanh thành Đẳng Chính Giác

 Độ thoát các chúng sinh

 

Tưới khắp Pháp Cam Lộ

 Đều đầy tràn đồ dựng

 

Như Rồng hưng thịnh mây

 Đều tưới xuống tất cả

 

Lại có Vua Trời Tịnh Trí với môn Pháp Căn thiện quan sát chúng sinh. Mà được Tự do.Vua Trời Hiển Diệu với môn Pháp chiếu sáng cảm giác tất cả Có. Mà được Tự do.Vua Trời Thắng Diệu với môn Pháp Ghi nhớ không quên tài hùng biện. Mà được Tự do.Vua Trời Phổ Đăng với môn Pháp vui Giải thoát ra ngoài Thế gian của Phật. Mà được Tự do.Vua Trời Trí Diệm với môn Pháp có thể sinh vui mừng ở trong Pháp rất sâu của tất cả chúng sinh. Mà được Tự do.Vua Trời Lạc Hóa với môn Pháp công Đức của Bồ Tát giáo hóa đầy đủ nhập vào vô tận. Mà được Tự do.Vua Trời Dũng Hóa với môn Pháp Trí tuệ Từ Bi đầy đủ quan sát rộng khắp vô lượng chúng sinh khổ năo. Mà được Tự do.

Khi đó Vua Trời Tịnh Trí dựa vào Thần lực của Phật. Quan sát khắp cả chúng sinh Trời Biến Tịnh. Dùng bài kệ tụng nói rằng :

Pháp đúng các Phật không trở ngại

 

Đầy tràn vô lượng Cơi10 phương

 

Cảnh giới Phật hiện khó nghĩ bàn

 

Vô lượng biển môn Pháp rời bẩn

 

Như Lai ở đời không nơi dựa

 

Thân Pháp Thanh tịnh không nổi mất

 

Mà hay chiếu hiện vô lượng đất

 

Tất cả đều thấy Trời Trong Trời

 

Vô lượng biển Kiếp tu Phương tiện

 

Quang sáng chiếu khắp Cơi 10 phương

 

Cơi Pháp Thanh tịnh dừng không động

 

Rỗng lặng vi diệu B́nh Đẳng nhất

 

Chúng sinh ngu si mắt tâm mù

 

Không mắt Chuyển về trong sinh chết

 

Như Lai dẫn tới Đạo Thanh tịnh

 

Mỏ tỏ môn tốt nhất B́nh Đẳng

 

Như Lai được bậc Đạo B́nh Đẳng

 

Tất cả chúng sinh không thể nghĩ

 

Phật hiện tất cả môn sắc đẹp

 

Thiện nhớ vui xem thấy mắt sạch

 

Phật nói môn Giữ nhớ vi diệu

 

Bằng bụi trần của tất cả Nước

 

V́ điều phục tất cả chúng sinh

 

Mắt Tuệ Thanh tịnh hay soi thấy

 

Như Lai ra đời rất khó gặp

 

Nhiều trăm triệu Kiếp thời cùng gặp

 

Rời các nơi nạn tới hội chúng

 

Chỉ Phật Thế Tôn hay theo thời

 

Tất cả chúng sinh khó nghĩ bàn

 

Phật hay biết hiện Pháp sạch đẹp

 

Nh́n thấy vô lượng Đức Như Lai

 

Giống như chiếu sáng thấy các h́nh

 

Các Phật Ba đời do được Pháp

 

Giáo hóa chúng sinh khó nghĩ bàn

 

Đều xem nhớ công Đức này xong

 

Vui Pháp dũng mănh vui mừng lớn

 

Chúng sinh ch́m trong biển Phiền năo

 

Ngu si sai bẩn sợ hăi lớn

 

Phật v́ Từ Bi cứu tới cùng

 

Nh́n cảnh giới sạch như cờ Trời

 

Phật phóng vô lượng Quang sáng lớn

 

Mỗi một Quang sáng vô lượng Phật

 

Vô số Phương tiện đều hiện hết

 

Hóa độ tất cả loại chúng sinh

 

Lại có người Trời Ái Lạc với môn Pháp Tĩnh lặng yêu thích diệt trừ khổ của chúng sinh. Mà được Tự do. Trời Diệu Tạp Quang với môn Pháp các chúng sinh tâm sạch rời bẩn, rộng tu biển công Đức. Mà được Tự do. Trời Tự Tại Âm với môn Pháp tất cả chúng sinh một Kiếp tu được công Đức sinh ra ở trong một suy ngẫm. Mà được Tự do. Trời Thắng Niệm Trí với môn Pháp sinh dừng mất đủ loại công Đức Thanh tịnh ở Thế gian. Mà được Tự do. Trời Tịnh Lạc Âm với môn Pháp tất cả Bồ Tát ở cung Đâu Suất rộng nói cúng dưỡng. Mà được Tự do. Trời Thiện Tư Âm với môn Pháp trong một Kiếp nói nghĩa các bậc bằng một suy ngẫm đều có thể nhận nói. Mà được Tự do. Trời Giải Thoát Quang Âm với môn Pháp trang nghiêm Đạo tràng. Mà được Tự do.Trời Thậm Thâm Âm với môn Pháp các biển công Đức Thần túc không hết. Mà được Tự do.Trời Ly Cấu Xưng với môn Pháp cảnh giới các biển công Đức của tất cả Phật. Mà được Tự do.Trời Xuất Tịnh Quang với môn Pháp vui mừng tạng lực công Đức được lực nguyện của các Phật Quá khứ giữ lấy. Mà được Tự do.

Khi đó người Trời Quang Âm dựa vào Thần lực của Phật. Quan sát khắp chúng Trời Quang Âm. Dùng bài kệ tụng nói rằng :

Con nhớ hạnh Quá khứ Như Lai

 

Con làm cúng dưỡng cùng ghi nhớ

 

Như trước tu được vui Thanh tịnh

 

V́ Quang sáng Phật nay đều thấy

 

Thân Như Lai không bẩn trang nghiêm

 

Tăng trưởng tâm Thanh tịnh chúng sinh

 

Yên ở trong Từ Bi Hỉ Xả

 

Tên là Môn Pháp sạch trang nghiêm

 

Pháp Phương tiện Như Lai rộng lớn

 

Vô lượng biển Kiếp tu hợp được

 

Pháp sinh mất đó tướng không động

 

Chủ Pháp môn Phương tiện âm thanh

 

Thần lực Như Lai khắp 10 phương

 

Chiếu khắp vô lượng các Nước Phật

 

Các Phật 10 phương đều cùng hiện

 

Phương tiện nhớ thiện diệt ngu si

 

Phật bằng bụi vô lượng biển Nước

 

Cúng dưỡng cung kính sinh vui mừng

 

Do hay cắt bỏ tối chúng sinh

 

Tên là cảnh giới âm tốt đẹp

 

Vô lượng biển Kiếp rất xa thoáng

 

Nói bậc Phương tiện không coi thường

 

Nói được Pháp hay không tận cùng

 

Môn Phương tiện tâm được Tự do

 

Như Lai lực Tự do vô lượng

 

Ở trong mỗi nhớ tỏ rơ khắp

 

Giáng Thần thành Đạo quyền vô lượng

 

Chắc tên là Môn Pháp vi diệu

 

Phật giữ sâu rộng không sánh bằng

 

Thần túc tỏ rơ không thể lường

 

Hay giúp các Căn đều Thanh tịnh

 

Được ở bậc vi diệu thâm sâu

 

Trí tuệ Như Lai không giới hạn

 

Hạnh sạch không sánh không trở ngại

 

Thấy khắp tất cả Trí Phúc Đức

 

B́nh Đẳng rời bẩn nói Phương tiện

 

Bồ Tát khi ở đời Quá khứ

 

Cúng dưỡng vô lượng các biển Phật

 

Lập thệ nguyện lớn khó nghĩ bàn

 

V́ thế nhanh được Trí B́nh Đẳng

 

Lại có Trời Thi Khí Đại Phạm với môn Pháp chiếu sáng hiện ra các Pháp nhập vào không nghĩ bàn. Mà được Tự do. Trí Quang Minh Phạm với môn Pháp tất cả các Thiền quan sát Tĩnh lặng dễ dừng ở. Mà được Tự do. Trí Quang Tâm Phạm với môn Pháp chiếu sáng các Pháp không thể nghĩ bàn nhập vào Phương tiện. Mà được Tự do.Phổ Âm Vân Phạm với môn Pháp biển âm thanh vi diệu của tất cả Phật b́nh đẳng nhập vào vượt qua. Mà được Tự do.Ưng Thời Âm Phạm với môn Pháp tốt nhất hút lấy hàng phục chúng sinh. Mà được Tự do.Tịch Tĩnh Quang Phạm với môn Pháp tất cả Nước Phật có thể phát ra yên ở phân biệt các Pháp. Mà được Tự do.Hỉ Quang Phạm với môn Pháp vô lượng Phương tiện giáo hóa chúng sinh. Mà được Tự do.Kiên Cố Phạm với môn Pháp các Pháp Thanh tịnh cùng dừng ở hạnh im vắng. Mà được Tự do.Lạc Mục Quang Phạm với môn Pháp tất cả Có dũng mănh không đến không đi không dừng dựa. Mà được Tự do.Nhu Nhuyễn Âm Phạm với môn Pháp chiếu sáng khắp theo hạnh Pháp không hết. Mà được Tự do.

Khi đó Thi Khí Đại Phạm dựa vào Thần lực của Phật. Quan sát khắp tất cả các chúng Đại Phạm. Dùng bài kệ tụng nói rằng :

Thân Phật Thanh tịnh thường Vắng lặng

 

Chiếu khắp các Thế giới 10 phương

 

Hiện Rỗng lặng không tướng không chiếu

 

Thấy tướng thân Phật như mây trôi

 

Tất cả chúng sinh không thể lường

 

Thân Pháp Như Lai cảnh giới Thiền

 

Vô lượng Phương tiện khó nghĩ bàn

 

Là môn Pháp Quang Trí tuệ chiếu

 

Các biển Pháp bằng bụi một Nước

 

Một âm diễn thuyết đều không thừa

 

Kiếp bụi biện này nói không hết

 

Tên là Môn Pháp Quang chiếu tâm

 

Như Lai tiếng hay sâu đầy đủ

 

Chúng sinh nhiều loại đều được hiểu

 

Tất cả đều nói cùng lời đó

 

Âm Phạn tới khắp B́nh Đẳng nhất

 

Mười phương Ba Đời Phật do được

 

Hạnh Phương tiện tất cả Bồ Tát

 

Đều hiện ở trong thân Như Lai

 

Mà với thân Phật không phân biệt

 

Thân Phật như Rỗng không thể hết

 

Không h́nh hiện rơ khắp không ngại

 

Như thể cần hiện như ảo hóa

 

Thần biến âm sạch đều đầy đủ

 

Thân Phật vô biên như khoảng không

 

Quang Trí âm sạch cũng như thế

 

Phật với các Pháp không chướng ngại

 

Giống như ánh Trăng chiếu tất cả

 

Vua Pháp yên ở pḥng Pháp đẹp

 

Quang sáng Thân Pháp đều chiếu sáng

 

Tính Pháp như thực tướng không khác

 

Tên là Môn Pháp biển tiếng vui

 

Lại có Vua Trời Tự Tại với môn Pháp giáo hóa vô lượng tạng chúng sinh. Mà được Tự do. Trời Thiện Nhăn Quang với môn Pháp giúp cho các chúng sinh được vui cao nhất. Mà được Tự do. Trời Tạp Bảo Quan với môn Pháp Phương tiện hiểu vô lượng tính tham muốn của chúng sinh. Mà được Tự do.Trời Tinh Tiến Thiện Tuệ với môn Pháp phân biệt nghĩa của chúng sinh. Mà được Tự do. Trời Dũng Diệu Tạp Âm với môn Pháp tâm Từ nhớ quan sát chúng sinh. Mà được Tự do. Trời Quang Minh Lạc Tràng với môn Pháp các chúng sinh ra khỏi việc Ma. Mà được Tự do. Trời Tịnh Cảnh Giới với môn Pháp nhớ giáo hóa các chúng sinh. Mà được Tự do. Trời Tạp Sắc Luân với môn Pháp nhớ các Phật tràn đầy 10 phương. Mà được Tự do. Trời Trí Hoa Diệu Quang với môn Pháp nhớ thuận theo giác ngộ tràn đầy công Đức Tự do của Phật. Mà được Tự do. Trời Đại Lực Quang với môn Pháp rời cảnh giới Thế gian. Mà được Tự do. 

Khi đó Vua Trời Tự Tại dựa vào Thần lực của Phật. Quan sát khắp tất cả chúng Trời Tự Tại. Dùng bài kệ tụng nói rằng :

Thân Pháp Như Lai bằng Cơi Pháp

 

Rộng theo chúng sinh đều hiện ra

 

Vua Pháp Như Lai dạy chúng sinh

 

Thuận theo các Pháp đều điều phục

 

Tất cả vui hay nhất Thế gian

 

Vui Rỗng lặng của Thánh cao nhất

 

Pḥng Như Lai Pháp hay không bẩn

 

Mắt đẹp Thanh tịnh thấy như thực

 

Như Lai chiếu khắp các Thế gian

 

Đất nghi rừng khô giáng mưa Pháp

 

Chúng sinh được thấm bỏ lưới nghi

 

Là môn Pháp cờ mũ báu đẹp

 

Như Lai nói được một tiếng hay

 

Biển Pháp rộng lớn nói không thừa

 

Phật dùng một tiếng khắp 10 phương

 

Tên là môn Pháp tốt mạnh thiện

 

Tất cả các Đất Phật 10 phương

 

Vào một lông Phật c̣n chưa đầy

 

Phật do Đại Từ như khoảng không

 

Tên là môn Pháp Tuệ Thanh tịnh

 

Núi cao mạn tất cả chúng sinh

 

Phật dùng 10 lực vụn không thừa

 

Quang sáng Từ Phật chiếu 10 phương

 

Tên là môn Pháp cờ sáng diệu

 

Được thấy Như Lai mất ngu hoặc

 

Thấy sạch Trí tuệ đều đầy đủ

 

Vĩnh rời hướng ác các hoảng sợ

 

Tên là môn Pháp cảnh vắng hay

 

Lỗ lông Như Lai đều phóng quang

 

Theo muốn của họ được nghe Pháp

 

Dẫn khắp chúng sinh đến hướng thiện

 

Tên là môn Pháp cờ thiện hay

 

Tất cả các việc Phật 10 phương

 

Chúng đây tất cả đều được thấy

 

Cơi Pháp Như Lai đầy khoảng không

 

Tên là môn Pháp hoa sạch đẹp

 

Vô lượng biển Kiếp các Nước Phật

 

Đều là cảnh giới Tuệ tốt nhất

 

Như Lai ở đây tâm không cao

 

Là môn Pháp cờ lực lớn đẹp

 

Lại có Vua Trời Thiện Hóa với môn Pháp phân biệt giáo hóa tất cả Pháp. Mà được Tự do. Trời Tĩnh Quang Thời với môn Pháp xem tất cả Có và bản thân chân thực. Mà được Tự do.Trời Hóa Lực Quang với môn Pháp chúng sinh đầy đủ Trí tuệ rời xa ngu si. Mà được Tự do.Trời Nan Thắng với môn Pháp các âm thanh Phật phát ra tất cả vui mừng dũng mănh. Mà được Tự do.Trời Niệm Quang với môn Pháp tất cả công Đức Tướng Hảo của Phật đầy đủ không hết. Mà được Tự do.Trời Dũng Vân Âm với môn Pháp Trí tuệ Thanh tịnh ghi nhớ vô lượng Kiếp Quá khứ. Mà được Tự do.Trời Tịnh Quang Thắng với môn Pháp tất cả chúng sinh nuôi lớn đủ loại công Đức Trí tuệ. Mà được Tự do.Trời Lạc Quang Kế với môn Pháp tất cả Thế giới trống rỗng ngồi Kết già không trở ngại. Mà được Tự do.Trời Lạc Trí Tuệ với môn Pháp tất cả cảnh giới Phương tiện lực vô tận. Mà được Tự do.Trời Hoa Quang Kế với môn Pháp xem các hạnh Nghiệp sướng khổ của các chúng sinh. Mà được Tự do.

Khi đó Vua Trời Thiện Hóa dựa vào Thần lực của Phật. Quan sát khắp chúng Trời Hóa Lạc. Dùng bài kệ tụng nói rằng :

Thân Pháp ở đời khó nghĩ bàn

 

Chúng sinh muốn Như Lai hiện khắp

 

Tính Duyên không tạo chân thực sai

 

Làm Nghiệp trang nghiêm hiện Thế gian

 

Phương tiện cầu Phật hết thảy không

 

Nắm cả 10 phương không thể được

 

Thân Pháp tỏ rơ không chân thực

 

Thấy như thế sinh ra Tự do

 

Vô lượng biển Kiếp tu các Hạnh

 

Cắt bỏ nạn ngu tối chúng sinh

 

Trí tuệ Như Lai rất Thanh tịnh

 

Tên là Tuệ Phật bỏ lực ngu

 

Tất cả Thế giới âm thanh hay

 

Đều không thể bằng tiếng Như Lai

 

Một tiếng vang xa khắp 10 phương

 

Tên là môn Pháp tiếng hay đẹp

 

Các công Đức tất cả chúng sinh

 

Không bằng một tướng Phúc Như Lai

 

Đức Phật như Rỗng không giới hạn

 

Tên là môn Pháp sinh quang đẹp

 

Việc trong vô lượng Kiếp Ba Đời

 

Thế giới thành bại đủ loại h́nh

 

Với một lỗ lông đều hay hiện

 

Tên là Trí B́nh Đẳng Thanh tịnh

 

Cầu giới hạn Rỗng c̣n không được

 

Một lỗ lông Phật Cơi vô cùng

 

Đức Phật như thế không nghĩ bàn

 

Tên là Như Lai Thấy biết sạch

 

Phật ở vô lượng Kiếp đời trước

 

Đầy đủ tất cả Pháp Niết Bàn

 

Siêng tu Tinh tiến không lười nhác

 

Tên là môn Pháp vui thấy sạch

 

Làm Nghiệp Nhân duyên khó nghĩ bàn

 

Phật v́ chúng sinh nói không thừa

 

Hiện khắp các Pháp sạch không bẩn

 

Tên là môn Pháp B́nh Đẳng sâu

 

Xem thấy một lỗ lông Như Lai

 

Tất cả chúng sinh đều vào trong

 

Chúng sinh cũng nhớ không đi tới

 

Tên là môn Pháp chiếu các phương

 

Lại có Vua Trời Đâu Suất với môn Pháp các Phật thành công chuyển vận vầng Pháp. Mà được Tự do.Trời Lạc Bảo Kế với môn Pháp Thế giới trống rỗng Thanh tịnh. Mà được Tự do.Trời Thắng Tràng với môn Pháp Tĩnh lặng biển nguyện rộng khắp nhập vào chúng sinh. Mà được Tự do.Trời Bách Quang Minh với môn Pháp quan sát hạnh tất cả Pháp vô lượng không h́nh tướng. Mà được Tự do.Trời Siêu Dũng Nguyệt với môn Pháp cảnh giới Phật lực giác ngộ siêu mạnh. Mà được Tự do.Trời Thắng Nhăn Quang với môn Pháp vui tu họp tâm Bồ Đề không thể tan hỏng. Mà được Tự do.Trời Tú Trang Nghiêm với môn Pháp Phương tiện các Phật 10 phương điều phục chúng sinh. Mà được Tự do.Trời Lạc Tĩnh Diệu với môn Pháp biển tâm vô biên luôn nhớ hồi hướng theo khí chất hiện ra khắp. Mà được Tự do.

Khi đó Vua Trời Đâu Suất dựa vào Thần lực của Phật. Quan sát khắp chúng Trời Đâu Suất. Dùng bài kệ tụng nói rằng :

Như Lai rộng đủ bằng Cơi Pháp

 

V́ chúng sinh bẩn hiện ở đời

 

Theo các mong cầu v́ nói Pháp

 

Tên là Vua Pháp tốt B́nh Đẳng

 

Như Lai vô lượng Hạnh đời trước

 

Biển nguyện Thanh tịnh đầy đủ hết

 

Tất cả các Pháp đều đầy đủ

 

Tên là công Đức được Phương tiện

 

Thân Pháp Như Lai không nghĩ bàn

 

Cơi Pháp Tính Pháp bàn cũng thế

 

Quang sáng chiếu khắp tất cả Pháp

 

Các Pháp Tĩnh lặng đều hiện hết

 

Chúng  sinh ngu tối kết chướng Nghiệp

 

Tâm cao phóng túng theo cảnh giới

 

Như Lai v́ nói Pháp Rỗng lặng

 

Vui mừng vui thiện đều hay thấy

 

Tất cả Thế gian về cao nhất

 

Cứu giúp chúng sinh bỏ các khổ

 

Chúng sinh vui xem Phật B́nh Đẳng

 

Giống như Trăng rằm rơ núi cao

 

Cảnh giới các Phật không nghĩ bàn

 

Tất cả Cơi Pháp cũng như thế

 

Với lực các Pháp đều tới cùng

 

Phương tiện Định Tuệ đều thành công

 

Cảnh giới Thanh tịnh biển công Đức

 

Tất cả chúng sinh người có Duyên

 

Nghe công Đức Phật phát Bồ Đề

 

Trừ bỏ Phiền năo thành Đạo Phật

 

Bằng số bụi trần biển Thế giới

 

Các Phật Tử đều tới tụ tập

 

Cúng dưỡng Như Lai nghe nhận Pháp

 

Đều thấy Phương tiện cờ Pháp lớn

 

Lại có Vua Trời Dạ Ma với môn Pháp các chúng sinh rời lo buồn hồi hướng Căn thiện. Mà được Tự do. Trời Duyệt Lạc Quang với môn Pháp các cảnh giới. Mà được Tự do. Trời Vô Tận Tuệ với môn Pháp rời xa hoạn nạn đủ Đại Từ Bi. Mà được Tự do. Trời Tịnh Trang Nghiêm với môn Pháp phân biệt các Căn. Mà được Tự do. Trời Tŕ Tu Di với môn Pháp vô lượng ghi nhớ không quên chiếu sáng. Mà được Tự do. Trời Bất Tư Nghị Tuệ với môn Pháp các hạnh Nghiệp cảnh giới chân thực không nghĩ bàn. Mà được Tự do. Trời Tề Luân với môn Pháp chuyển vầng Pháp điều phục chúng sinh. Mà được Tự do. Trời Bất Tư Nghị Quang với môn Pháp mắt tốt quan sát khắp Cơi chúng sinh. Mà được Tự do. Trời Nguyệt Tư Nhan với môn Pháp các Pháp chân thực hiện ra khắp. Mà được Tự do. Trời Phổ Âm Biến Quan với môn Pháp các chúng Trời cần Bố thí làm tâm Thanh tịnh. Mà được Tự do.

Khi đó Vua Trời Dạ Ma dựa vào Thần lực của Phật. Quan sát khắp chúng Trời Dạ Ma. Dùng bài kệ tụng nói rằng :

Phật với vô lượng biển Kiếp lớn

 

Sinh chết Phiền năo đă vĩnh hết

 

Hay dạy chúng sinh Đạo Thanh tịnh

 

Phật là đèn Tất cả Trí tuệ

 

Thân Pháp Như Lai rất đầy thoáng

 

Khắp cả 10 phương Cơi vô cùng

 

Quang sáng Trí tuệ lực Phương tiện

 

Rỗng lặng vui Thiền cũng vô biên

 

Sinh già bệnh chết buồn đau khổ

 

Độc hại bức bách loạn chúng sinh

 

V́ các loại đó nổi Từ Bi

 

Dùng Trí vô tận tỏ Bồ Đề

 

Hiểu thuận theo Trí tuệ Như Lai

 

Thông tỏ Ba đời không chướng ngại

 

Đều hiểu rơ tất cả Hạnh thiện

 

Tên là môn Pháp sáng hóa vui

 

Vô lượng Tổng tŕ không giới hạn

 

Biển luận Như Lai vô cùng tận

 

Hay chuyển vầng Pháp hay Thanh tịnh

 

Tên là môn Tổng Tŕ Tu Di

 

Một thân đẹp Thánh lớn B́nh Đẳng

 

Cần hóa đầy khắp cả Thế giới

 

Đều hiện trước tất cả chúng sinh

 

Tên là Quang thiện được cảnh giới

 

Chúng sinh cùng thấy thân Như Lai

 

Đều hay trừ bỏ các Phiền năo

 

Rời xa tất cả các việc Ma

 

Tên là Cảnh giới đẹp Thanh tịnh

 

Phật với tất cả biển Đại chúng

 

Ở hội chúng đây đều chiếu khắp

 

V́ khắp chúng sinh tưới mưa Pháp

 

Tên là môn Pháp tiếng nói khắp

 

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển thứ nhất.

HẾT

 

back_to_top.png      next.png

 

 

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]