佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Hán dịch:Nghĩa Tịnh

Việt dịch:Ḥa Thượng Thích Trí Quang

--o0o--

Quyển 10

Phẩm 26: Xả Bỏ Thân Mạng

Nói cho đại hội về chuyện xưa của mười ngàn thiên tử rồi, đức Thế tôn lại bảo Bồ đề thọ thần và đại hội, rằng trong quá khứ, Như lai đi theo đường đi bồ tát, chẳng những cho nước cho ăn để cứu mạng bầy cá, mà đến nỗi cái thân tiếc nuối cũng xả bỏ. Sự thể như vậy đáng cùng nhau quan sát.

Bấy giờ đức Thế tôn - bậc như lai ứng cúng chánh đẳng giác, bậc cao nhất tôn nhất trên trời dưới trời, bậc hàng trăm hàng ngàn ánh sáng chiếu khắp thế giới mười phương, bậc hoàn hảo nhất thế trí và viên măn đại công đức -- đem các vị Bí sô và cả đại hội đến khu dân cư Bát giá ra, đi vào một cánh rừng. Ở đây đất bằng phẳng, không có gai góc, hoa danh tiếng, cỏ mềm mại, bủa khắp mặt đất. Đức Thế tôn bảo trưởng lăo A nan đà hăy trải tọa cụ cho Như lai dưới gốc cây kia. Trưởng lăo vâng lời, trải tọa cụ rồi, thưa, bạch đức Thế tôn, con đă trải tọa cụ sắp chỗ ngồi rồi, xin đức Thế tôn biết cho đă đến lúc thích hợp. Đức Thế tôn đến ngồi xếp bằng trên chỗ ấy, thẳng ḿnh, chính niệm, bảo các vị Bí sô, các vị muốn thấy xá lợi của Bồ tát khổ hạnh thời xưa không? Các vị Bí sô thưa, chúng con muốn thấy. Đức Thế tôn liền dùng cái tay trăm phước trang nghiêm mà ấn xuống đất. Tức th́ đại địa chấn động với sáu h́nh thức, và nứt ra, một ngôi tháp thất bảo bỗng nhiên xuất hiện, phủ lên trên là mạng lưới kết ngọc. Đại hội thấy vậy lấy làm hiếm có. Đức Thế tôn tức th́ đứng dậy khỏi chỗ Ngài ngồi, làm lễ bảo pháp, nhiễu quanh theo chiều bên phải, rồi trở lại chỗ ngồi, bảo trưởng lăo A nan đà hăy mở cửa tháp. Trưởng lăo mở ra, thấy có cái hộp thất bảo, được trang sức bằng những trân bảo kỳ lạ. Trưởng lăo bạch đức Thế tôn, có cái hộp thất bảo, trang sức bằng các loại ngọc. Đức Thế tôn bảo hăy mở ra. Trưởng lăo tuân mệnh, mở ra, th́ thấy có xá lợi trắng như bạch mă năo, như tuyết, như sen trắng (100) . Trưởng lăo bạch đức Thế tôn, trong hộp có xá lợi, màu đẹp khác thường. Đức Thế tôn bảo hăy đem xá lợi của đại sĩ lại đây. Trưởng lăo A nan đà liền lấy xá lợi ấy kính trao cho đức Thế tôn. Ngài cầm lấy mà bảo các vị Bí sô, các vị hăy nh́n xá lợi của Bồ tát khổ hạnh. Ngài lại nói chỉnh cú:

(1) Đức cao của Bồ tát

tương ứng có tuệ giác,

dũng mănh mà tinh tiến

viên măn cả sáu độ.

Thường xuyên tu không ngừng

và chỉ v́ bồ đề,

không rời sự kiên cố

tâm không có mệt mỏi.

Các vị Bí sô, hăy cùng nhau kính lạy xá lợi của Bồ tát. Xá lợi này được xông bởi vô lượng hương liệu giới định tuệ, là ruộng phước tối thượng, cực kỳ khó gặp. Các vị Bí sô, và cả đại hội, đều nhất tâm, chắp tay, cung kính mà đảnh lễ xá lợi ấy, tán dương hiếm có. Bấy giờ trưởng lăo A nan đà bước tới, lạy ngang chân đức Thế tôn mà thưa, bạch đức Thế tôn, Ngài là vị thầy cao cả, vượt trên hết thảy, được hết thảy chúng sinh tôn kính, tại sao lại lạy linh cốt xá lợi này? Đức Thế tôn dạy, trưởng lăo A nan đà, Như lai nhờ xá lợi này mà tốc chứng vô thượng bồ đề. Để báo ơn xưa nên Như lai kính lạy. Ngài lại bảo, An nan đà, Như lai sẽ giải trừ hoài nghi cho trưởng lăo, và cả đại hội, mà nói chuyện cũ của xá lợi này. Các người hăy khéo nghĩ, hăy chuyên nhất tâm trí mà nghe. Trưởng lăo A nan đà thưa, chúng con ước muốn được nghe. Xin đức Thế tôn khai thị cho chúng con.

Đức Thế tôn dạy, trưởng lăo A nan đà, quá khứ có một quốc vương tên Đại xa, giàu lớn, lắm của, kho lẫm đầy ắp, quân binh vũ dũng, ai cũng khâm phục. Quốc vương lại thường xuyên đem chánh pháp mà khai hóa đến cả những người đen đủi. Quốc dân đông đảo, không có giặc thù. Hoàng hậu sinh được ba con trai, đẹp, nghiêm, ai cũng thích nh́n. Thái tử tên Ma ha ba la, thứ tử tên Ma ha đề bà, ấu tử tên Ma ha tát đỏa. Bấy giờ quốc vương xuất du núi rừng. Ba vương tử cũng tùy tùng. Ham t́m hoa trái nên ba anh em tách ra, đi quanh quẩn đến nhằm khu rừng tre lớn, nghỉ ngơi ở đây. Vương tử thứ nhất nói, anh cảm thấy sợ hăi, chỗ này có mănh thú hại chúng ta chăng? Vương tử thứ hai nói, chưa bao giờ em tiếc thân ḿnh, chỉ sợ người thân có cái khổ biệt ly. Vương tử thứ ba thưa hai anh.

(2) Đây là nơi chốn

thần tiên cư trú.

Em không sợ hăi,

không khổ biệt ly.

Thân và tâm em

tràn ngập hoan hỷ,

cái điềm sẽ được

công đức đặc thù !

Ba vương tử nói linh tính ḿnh rồi đi tới, thấy con cọp sinh bảy con. Sinh mới mấy ngày mà cọp mẹ bị bầy con quấn quưt nên đói khát, thân h́nh gầy ốm, có vẻ sắp chết. Vương tử thứ nhất nói cọp này thật đáng thương, bị con quấn quưt, không đi kiếm ăn được, đói quá chắc phải ăn đến con. Vương tử Tát đỏa hỏi anh, cọp mẹ này thường ăn thứ ǵ? Vương tử thứ nhất nói với em

(3) Cọp báo sói sư tử

chỉ ăn thịt máu nóng

chứ không ăn ǵ khác

mà qua cơn đói này.

Vương tử thứ hai nghe thế, nói con cọp này đói sắp chết, nhưng chúng ta làm sao kiếm được thực phẩm như anh nói? Ai chịu bỏ thân mạng mà cứu cơn đói của nó? Vương tử thứ nhất nói, không có ǵ khó bỏ cho bằng thân ḿnh. Vương tử Tát đỏa nói, chúng ta tiếc nuối thân mạng, lại không trí tuệ, không làm được ǵ lợi cho kẻ khác. Nhưng bậc đại sĩ th́ có đại bi tâm, thường v́ lợi người mà bỏ ḿnh. Vương tử Tát đỏa nghĩ riêng, thân ta đây hàng trăm hàng ngàn đời vất bỏ thối ră mà chẳng được ích ǵ, tại sao ngày nay ta không bỏ để cứu cái khổ cơn đói. Cả ba vương tử nói với nhau như trên kia, ai cũng thương xót, ái ngại nh́n cọp đói, bồi hồi bỏ đi. Nhưng vương tử Tát đỏa lại liên tiếp nghĩ riêng, nay chính là lúc thích đáng cho ta bỏ thân này. Tại sao?

(4) V́ xưa đến nay

ta giữ thân này,

cái thân xú uế

không thể thích được.

Ta cấp đồ nằm

cùng với đồ mặc,

cung đốn xe ngựa

và bao của quí.

 

(5) Nhưng thân hư ră

v́ vốn vô thường,

cầu hoài không thỏa

giữ măi vẫn chết.

Ta cung dưỡng nó

nó lại hại ta,

cuối cùng bỏ ta

chẳng biết ơn nghĩa!

Thêm nữa, thân này không bền, vô ích cho ta. Thân này đáng sợ như giặc, dơ bẩn như phân. Ngày nay ta sai cái thân này làm cái việc cao cả. Trong biển sinh tử, nó phải là thuyền tàu to lớn. Nó phải bỏ luân hồi, đạt đến giải thoát. Vương tử lại nghĩ, bỏ thân này là bỏ không ít ác bịnh và bao nhiêu kinh hăi. Thân này chỉ có phân giải. Nó mong manh như bóng nước. Nó, nơi sâu gịi tập hợp, sống chỉ v́ gân cốt huyết mạch dính líu với nhau. Vậy ta nên bỏ, để cầu Niết bàn tối thượng và cứu cánh. Ở đó vĩnh biệt vô thường, vĩnh ly sinh tử, vĩnh đoạn trần lụy. Ở đó huân tu bằng định lực và tuệ lực, trang nghiêm với cả trăm phước đức. Ở đó hoàn thành nhất thế trí, chứng đắc diệu pháp thân. Hoàn thành và chứng đắc như vậy rồi đem cho chúng sinh vô biên pháp lạc. Vương tử Tát đỏa bấy giờ nổi dậy sự đại dũng mănh, phát ra sự đại thệ nguyện, và tăng cường tâm ḿnh bằng sự đại từ bi. Nhưng vương tử sợ hai anh lưu luyến sợ hăi mà cản trở, nên nói, hai anh đi trước, em đi sau một chút. Vương tử Ma ha tát đỏa liền trở lại khu rừng, đến chỗ cọp đói, thoát hết y phục mắc trên cây tre, phát nguyện như vầy.

(6) Ta v́ chúng sinh

khắp cả pháp giới,

chí cầu Bồ đề

tuệ giác tối thượng.

Khởi tâm đại bi

không thể dao động,

mà bỏ cái thân

phàm phu luyến tiếc.

 

(7) Trạng huống Bồ đề

không có nóng bức,

ai người có trí

đều rất ưa thích.

Bao nhiêu chúng sinh

trong biển khổ lớn,

ta nguyện cứu vớt

đưa lên Bồ đề.

Vương tử phát nguyện như vậy rồi đến nằm buông ḿnh trước cọp đói. Nhưng do uy thế từ bi của Bồ tát, cọp không làm ǵ được. Thấy vậy, Bồ tát chạy lên núi cao mà gieo ḿnh xuống, th́ thần tiên tiếp đỡ nên không thương tổn ǵ. Vương tử nghĩ, cọp đói lả, không ăn ta nổi. Liền đứng dậy t́m dao, dao không có. Nên vương tử lấy tre khô thích cổ chảy huyết, đi lại bên cọp. Bấy giờ đại địa chấn động với sáu h́nh thức, như gió khích nước, vọt lên dội xuống không yên. Mặt trời không sáng, như bị la hầu che. Khắp nơi mờ tối, không c̣n ánh sáng. Chư thiên rải xuống danh hoa và diệu hương khắp cả khu rừng. Trong không gian, chư thiên nh́n cảnh tượng như vậy th́ tâm tùy hỷ, than hiếm có, cùng khen lành thay bậc đại sĩ! Họ ca tụng

(8) Đại sĩ vận dụng

đại bi cứu vật,

nh́n toàn chúng sinh

coi như con một;

mạnh mẽ hoan hỷ,

ḷng không tiếc nuối,

xả thân cứu khổ,

việc thật khó lường!

(9) Quyết định đạt đến

chân thường siêu việt,

thoát bỏ sinh tử

mọi thứ buộc ràng;

mau chóng chứng được

tuệ giác Bồ đề,

vắng lặng yên vui

thể hiện Vô sinh.

Bấy giờ cọp đói ngửi thấy huyết từ cổ Bồ tát chảy ra th́ liếm lấy, và ăn hết thịt Bồ tát, c̣n lại chỉ có xương.

Vương tử thứ nhất thấy đất động th́ nói với em hai

 

(10) Đại địa núi sông

chấn động tất cả,

bốn phía mờ tối

không ánh mặt trời,

thiên hoa rơi xuống

khắp cả không gian,

chắc chắn là điềm

em ba bỏ ḿnh.

Vương tử thứ hai nghe anh nói rồi, tự nói chỉnh cú

(11) Em nghe Tát đỏa

nói lời từ bi,

khi thấy cọp đói

thân thể ốm xọp,

đói hành nó quá

chắc ăn cả con.

Em nghi em ba

xả thân mất rồi.

Vương tử thứ hai rất buồn rầu đau khổ, khóc lóc than thở. Tức khắc cùng anh trở lại chỗ cọp. Th́ thấy y phục của em treo để trên tre, c̣n xương với tóc th́ vung văi ra. Máu thấm đỏ cả đất. Thấy thế ngất đi, không tự chủ được. Rơi ḿnh trên xương em, hồi lâu mới tỉnh, dơ tay, kêu gào, khóc lớn, than thở:

(12) Em ta dung mạo đẹp,

cha mẹ thương hơn hết,

tại sao cùng ra đi

giờ bỏ ḿnh, không về!

 

(13) Nếu cha mẹ ta hỏi,

ta phải nói thế nào?

Thà ta cùng bỏ ḿnh,

chứ sống để làm ǵ?

Hai anh em vương tử khóc lóc áo năo, tạm rời mà về. Trong khi những kẻ tháp tùng của vương tử út th́ bảo nhau, vương tử đi đâu, chúng ta phải t́m.

C̣n hoàng hậu th́ ngủ trên lầu cao. Trong mộng thấy hiện tượng bất tường. Nhũ bộ bị cắt cả đôi. Răng rụng hết. Được ba con bồ câu non, một con bị cắt bắt, hai con kinh hoàng. Khi động đất, hoàng hậu thức, th́ trong ḷng sầu năo:

(14) Tại sao hôm nay

đại địa chấn động,

sông ng̣i rừng rú

đều rung lắc cả,

mặt trời mờ tối

như bị che khuất,

mắt máy vú động

khác hơn ngày thường?

 

(15) Tim như trúng tên

lo sợ bức xúc,

cả người run rẩy

không kềm chế được.

Hiện tượng bất tường

mà ta mộng thấy,

tất có tai biến

phi thường nào đây!

 

Nhũ bộ của hoàng hậu bỗng nhiên chảy sữa. Bà nghĩ tất có biến quái. Bấy giờ thị nữ nghe người ngoài nói t́m vương tử chưa được th́ sợ quá, tức tốc vào tâu với hoàng hậu, rằng xin hoàng hậu biết cho, ở ngoài người ta bổ ra đi t́m vương tử khắp cả mà chưa thấy. Hoàng hậu nghe thế càng lo sợ, nước mắt đầy tṛng, đến chỗ quốc vương mà tâu: Đại vương, thần thiếp nghe người ngoài nói đứa con nhỏ nhất mà chúng ta thương nhất đă mất đâu rồi. Quốc vương nghe th́ kinh hoàng, nấc lên: Khổ quá, ta mất đứa con yêu thương rồi. Nhưng ông phải lau nước mắt mà an ủi hoàng hậu: Hiền thủ, đừng khóc nữa. Chúng ta cùng đi t́m đứa con yêu thương của chúng ta. Rồi ông cùng hoàng hậu và thần dân ra khỏi hoàng thành, phân tán t́m ṭi khắp nơi. Một lát, một đại thần bước tới, tâu rằng đă nghe các vương tử hăy c̣n, xin vương thượng đừng lo. Chỉ vương tử nhỏ nhất th́ t́m chưa thấy mà thôi. Quốc vương nghe vậy, than thở khổ thay cho ta, ta mất đứa con thương yêu nhất rồi!

 

ta vui mừng ít,

giờ con mất đi

ta khổ sở nhiều.

Ai làm con ta

sống c̣n lại được,

th́ mất mạng ta

ta cũng không khổ.

 

Hoàng hậu nghe th́ như bị trúng tên bắn, than thở

 

(17) Con ta ba đứa

đi với thị tùng,

cùng vào trong rừng

thưởng ngoạn cảnh trí.

Giờ đứa nhỏ nhất

ḿnh nó không về,

chắc chắn có điều

tai biến mất rồi!

Kế tiếp, vị đại thần thứ hai đến chỗ quốc vương, vương hỏi ngay, con ta đâu? Đại thần áo năo, lưỡi khô, cổ rát, miệng không nói được, không biết trả lời làm sao. Hoàng hậu bảo

(18) Thượng quan nói gấp,

con ta ở đâu?

Ta nóng cả người

như thiêu như đốt,

kinh hoàng hoảng hốt

mất cả b́nh tâm,

đừng để bụng ta

rách vỡ cả ra!

Vị đại thần phải đem việc vương tử xả thân mà tâu quốc vương. Quốc vương với hoàng hậu nghe rồi, bi thiết không thể chịu nổi, nhắm chỗ vương tử xả thân mà chạy tới. Đi đến rừng tre, chỗ Bồ tát xả thân. Thấy xương vung văi, ai cũng gieo ḿnh xuống đất, cơ hồ sắp chết. Họ như đại thọ bị gió mạnh xô ngă. Họ bất tỉnh. Đại thần rưới nước, một lát tỉnh lại. Họ lại dơ tay, khóc, than:

(19) Tai họa cho con!

con đẹp đẽ lắm!

tại sao cái chết

áp bức con trước?

Phải chi nếu cha

được chết trước con

th́ đâu phải thấy

khổ quá thế này!

Hoàng hậu hơi tỉnh, lại đầu bù tóc rối, hai tay đấm bụng, quằn quại dưới đất. Như cá trên đất, như ḅ mất con, hoàng hậu buồn thảm:

(20) Ai giết mất con ta

mà chỉ c̣n xương cốt?

ta mất con yêu thương

bi thiết chịu sao nổi!

(21) Ai giết mất con ta

gây ra cảnh bi thảm?

ḷng ta phi kim cương

làm sao không tan nát!

(22) Trong mộng ta đă thấy

nhũ bộ ta bị cắt,

răng cũng rụng mất cả,

nay khổ quá thế này!

(23) Lại mộng ba bồ câu

một bị cắt bắt đi,

ra ta mất con quí,

ác mộng thật không sai!

Bấy giờ quốc vương, cùng hoàng hậu với hai con, ai cũng gào khóc, bỏ cả chuỗi ngọc. Họ cùng quốc dân thu nhặt xá lợi của Bồ tát, tôn trí trong tháp để hiến cúng. Trưởng lăo A nan đà, các người nên biết, đây là xá lợi ấy của Bồ tát.

Đức Thế tôn lại bảo trưởng lăo A nan đà, xưa kia, Như lai đủ cả tham sân si, mọi thứ phiền năo, vậy mà ngay trong năm nẻo đường dữ, Như lai vẫn tùy cảnh ngộ cứu vớt chúng sinh ra khỏi chỗ ấy; huống chi nay đây Như lai đă hết cả phiền năo, thói quen cũng không c̣n, được gọi là bậc Thiên nhân sư, đủ Nhất thế trí, mà không thể v́ mỗi một chúng sinh trải qua nhiều kiếp ở ngay trong địa ngục, và bao chỗ khác, thay họ chịu khổ, làm cho họ thoát ly sinh tử, phiền năo và luân hồi hay sao. Bấy giờ đức Thế tôn muốn lặp lại ư nghĩa đă nói, nên nói những lời chỉnh cú sau đây.

(24) Như lai nhớ quá khứ

vô lượng vô số kiếp,

khi th́ làm quốc vương

khi th́ làm vương tử.

(25) Thường làm bố thí lớn,

cho cả thân đáng tiếc,

nguyện thoát sinh tử khổ

đi đến đại bồ đề

(26) Xưa có quốc gia lớn

quốc vương tên Đại xa,

vương tử tên Dũng mănh

bố thí không tiếc lẫn.

(27) Vương tử có hai anh

Đại cừ với Đại thiên.

Ba anh em xuất du,

đi lần vào núi rừng.

(28) Thấy cọp mẹ bị đói

th́ nghĩ như thế này,

cọp bị đói hành hạ

mà không có ǵ ăn.

(29) Đại sĩ thấy như thế

sợ nó ăn con nó,

nên xả thân không tiếc

để cứu cả mẹ con.

(30) Đại địa và núi non

đồng thời chấn động cả,

sông biển cũng sôi sục

sóng dữ mà nước ngược.

(31) Trời đất mất ánh sáng

mờ tối không thấy ǵ.

Cầm thú rừng, đồng nội

bay chạy mất chỗ ở.

(32) Hai anh quái mất em

lo buồn đến bi thảm,

tức khắc cùng thị tùng

t́m khắp cả lùm rừng.

(33) Hai anh bàn với nhau

hăy trở lại núi sâu,

nh́n quanh không có em

chỉ thấy con cọp đói.

(34) Cọp mẹ với bảy con

miệng toàn có vấy máu,

c̣n xương tàn với tóc

th́ vung văi mặt đất.

(35) Lại thấy có huyết chảy

dính nhằm mấy cây rừng.

Hai anh thấy như thế

ḷng sinh đại sợ hăi.

(36) Ngă đất mà chết giấc

mê man hết biết ǵ,

bụi đất lấm cả người

giác quan mất ư thức.

(37) Thị tùng hai vương tử

khóc lóc ḷng lo sợ,

lấy nước rưới tỉnh lại

lại dơ tay gào khóc.

(38) Khi Bồ tát bỏ ḿnh

th́ mẹ ở trong cung,

cùng năm trăm thế nữ

đang hưởng thụ vui thú.

(39) Hai nhũ bộ hoàng hậu

bỗng nhiên chảy sữa ra,

cả người như kim chích

đau đớn rất bất an.

(40) Đột nhiên nghĩ mất con

sợ như tim trúng tên,

tức khắc tâu vua hay

nỗi khổ bà đang có.

(41) Khóc lóc không nhịn được

thảm thiết nói với vua,

vua nên biết cho thiếp

thiếp đang khổ vô cùng.

(42) Nhũ bộ bỗng chảy sữa

ngưng lại cũng không được,

cả ḿnh như kim chích

nóng bực bụng muốn vỡ.

(42) Điềm ác mộng trước đây

biết chắc mất con yêu.

Xin vua cứu mạng thiếp

t́m biết con c̣n mất.

(44) Mộng thấy ba bồ câu

nhỏ nhất là con cưng,

bỗng bị cắt bắt mất

đau buồn khó nói hết.

(45) Thiếp ngập trong lo sợ

đi mau đến cái chết,

e con không toàn mạng

xin vua đi t́m gấp.

(46) Lại nghe người ngoài nói

con út t́m không thấy,

ḷng thiếp rất bồn chồn

xin vua thương xót thiếp!

(47) Hoàng hậu tâu vua rồi

cả người quị xuống đất,

đau đớn tâm mê man

hôn mê hết hay biết.

(48) Thế nữ thấy hoàng hậu

ngất xỉu xuống mặt đất

th́ cất tiếng khóc lớn

bàng hoàng mất chỗ dựa.

(49) Vua nghe hoàng hậu nói

cũng lo không chịu nổi,

ra lịnh cho quần thần

t́m kiếm con thương nhất.

(50) Vua tôi ra hoàng thành

chia nhau mà truy t́m,

gặp ai cũng khóc hỏi

thấy vương tử ở đâu.

(51) Vương tử c̣n hay mất?

ai biết đi chỗ nào?

làm sao cho ta thấy

giải cho ta lo sợ.

(52) Ai cũng nghe nói chuyền

rằng vương tử chết rồi.

Ai nghe cũng thương cảm

buồn đau khó chế ngự.

(53) Bấy giờ Đại xa vương

kêu than mà đứng dậy

đến chỗ hoàng hậu ngất

lấy nước rưới thân bà.

(54) Hoàng hậu được nước rưới

lát lâu mới hồi tỉnh,

khóc thảm mà hỏi vua

con của thiếp c̣n không?

(55) Vua nói với hoàng hậu

ta đă phái mọi người

bốn hướng t́m vương tử

nhưng chưa có tin tức.

(56) Vua lại bảo hoàng hậu

hậu đừng quá phiền muộn,

cố b́nh tỉnh một chút

để cùng đi t́m con.

(57) Vua cùng với hoàng hậu

xa giá đi mau tới,

với tiếng kêu thê thảm

lo như lửa đốt ḷng.

(58) Cả ngàn vạn dân chúng

cùng đi theo nhà vua,

cùng muốn t́m vương tử,

tiếng kêu than không ngớt.

(59) Vua cố t́m con yêu,

mắt nh́n cả bốn phía,

thấy một người bước đến,

tóc xơa ḿnh đầy máu,

(60) khắp ḿnh dính đất bụi,

buồn khóc đi ngược lại.

Vua thấy ác tướng ấy

càng nóng ruột lo sợ.

(61) Vua giơ cả hai tay

gào thảm không tự chế.

Vị đại thần thứ nhất

vội vàng đến chỗ vua,

(62) gắng gượng mà tấu bạch,

xin đừng quá bi thương,

vương tử vua thương nhất,

hiện vẫn chưa t́m được,

(63) nhưng lát nữa chắc đến

để giải lo cho vua.

Vua lại đi tới nữa

gặp đại thần thứ hai.

(64) Vị này đến chỗ vua

chảy nước mắt mà tâu,

hai vương tử hiện c̣n

nhưng đang bị quá lo.

(65) C̣n vương tử thứ ba

vô thường nuốt mất rồi.

Cọp đói mới sinh con

sắp ăn chính con nó.

(66) Tiểu vương tử Tát đỏa

thấy vậy ḷng thương xót,

nguyện cầu đạo vô thượng

quảng độ cho tất cả.

(67) Chuyên tâm đại bồ đề

rộng sâu như biển cả,

nên lên trên núi cao

gieo ḿnh trước cọp đói.

(68) Cọp yếu nên không thể

vồ mà ăn vương tử,

vương tử phải dùng tre

tự thích cổ đổ máu.

Cọp liếm, ăn vương tử,

chỉ c̣n lại xương cốt.

(69) Vua cùng với hoàng hậu

nghe rồi cùng ngất xỉu,

ḷng ngập trong đau thương

trong lửa dữ phiền năo.

(70) Đại thần lấy nước hương

rưới vua và hoàng hậu,

hồi tỉnh lại thét gào

tự tay đấm ngực bụng.

(71) Vị đại thần thứ ba

tâu vua như thế này,

đă thấy hai vương tử

ngất xỉu ở trong rừng.

(72) Hạ thần rưới nước lạnh

hai vương tử mới tỉnh,

nh́n khắp cả bốn phía

thấy như lửa lan tràn.

(73) Nên dậy rồi lại ngă,

gào khóc không ngưng nổi,

và giơ tay mà than

em tôi thật hiếm có.

(74) Vua nghe nói như vậy

lo càng nung nấu hơn.

Hoàng hậu gào lớn lên

mà than văn như vầy.

(75) Con út của ta

ta thương xiết bao,

nay th́ đă bị

quỉ chết nuốt rồi!

Hai đứa con lớn

tuy vẫn hiện c̣n,

nhưng bị thiêu đốt

bởi lửa lo buồn.

(76) Ta phải đi mau

đến dưới núi kia,

an ủi cho chúng

bảo tồn mạng sống.

Hoàng hậu tức khắc

rong xe đi tới,

cố mong đến gấp

chỗ út bỏ ḿnh.

(77) Trên đường gặp con

vừa đi vừa khóc,

đấm bụng áo năo

mất hết uy phong.

Cha mẹ thấy vậy

buồn thảm ôm con,

cùng vào núi rừng

chỗ út bỏ ḿnh.

(78) Khi đến cái chỗ

Bồ tát xả thân,

cả nhà gào khóc

đau đớn cùng cực,

cởi bỏ chuỗi ngọc,

cùng nhau bi thương

thu nhặt xương cốt

của thân Bồ tát.

(79) Rồi cùng mọi người

chung nhau hiến cúng:

đem xá lợi trên

đặt trong hộp này,

xây dựng tại đó

ngôi tháp thất bảo,

mới về hoàng thành

với sự đau buồn.

(80) Trưởng lăo A nan đà,

Tát đỏa xưa kia ấy

nay là ta, Mâu ni,

đừng nghĩ là ai khác.

(81) Quốc vương là Tịnh phạn,

hoàng hậu là Ma da,

thái tử là Từ thị,

thứ tử là Mạn thù,

(82) Cọp là Đại thế chúa (101) ,

năm con: năm Bí sô (102) ,

một nữa: Mục kiền liên

một nữa: Xá lợi phất.

(83) Như lai nói việc cũ

để thấy phải lợi tha

mới là bồ tát hạnh,

là nhân tố thành Phật:

toàn thể đại hội này

phải học tập như vậy.

(84) Khi Bồ tát xả thân

th́ đă phát đại nguyện,

nguyện xương cốt của ḿnh

sẽ lợi ích lớn lao

cho bao nhiêu chúng sinh

trong bao kiếp sau đó.

(85) Và địa điểm này đây

chính là chỗ xưa kia

Bồ tát đă xả thân,

là chỗ tháp thất bảo,

v́ trải qua nhiều kiếp

nên vùi sâu xuống đất.

(86) Do nguyện lực xưa kia,

rằng tùy theo cơ hội

mà tế độ chúng sinh,

nên nay v́ ích lợi

cho bao nhiêu nhân thiên

mà bảo tháp xuất hiện.

Khi đức Thế tôn nói về chuyện cũ này th́ cả đại hội, bao gồm vô số nhân loại và chư thiên, ai cũng vô cùng bi cảm, hoan hỷ, tán dương là sự thể chưa bao giờ đă có, và cùng phát tâm vô thượng bồ đề. Đức Thế tôn lại bảo Bồ đề thọ thần, Như lai v́ trả ơn mà kính lạy. Rồi Ngài thu hồi thần lực th́ bảo tháp trở lại ḷng đất.

Phẩm 27: Bồ Tát Tán Dương

Khi đức Thích ca mâu ni thế tôn tuyên thuyết kinh Ánh sáng hoàng kim, th́ mười phương quốc độ có vô lượng bồ tát, đều từ quốc độ của ḿnh mà đến đỉnh Thứu phong, chỗ đức Thế tôn, năm bộ phận gieo xuống sát đất, đảnh lễ Ngài rồi nhất tâm chấp tay, khác miệng cùng tiếng mà tán dương.

(1) Sắc thân Thế tôn

như màu hoàng kim,

ánh sáng trải khắp

như núi vàng thật,

trong sạch ôn nhu

như là hoa sen,

với bao màu sắc

trang sức tuyệt đẹp.

 

(2) Ba mươi hai tướng

trang hoàng cả người,

tám mươi nét đẹp

trang sức toàn hảo,

ánh sáng rực rỡ

không ai đồng đẳng,

trong suốt tựa như

vầng trăng tṛn đầy.

 

(3) Tiếng Ngài trong thanh

cực kỳ tinh tế,

oai như sấm nổ

như sư tử gầm,

với tám đặc tính (103)

thích ứng mọi người,

hơn cả tiếng chim

tần dà vân vân.

 

(4) Trang nghiêm h́nh dung

bằng trăm phước mầu,

ánh sáng toàn hảo

không gợn vẩn đục,

tuệ giác lắng trong

in như biển cả,

công đức rộng lớn

in như không gian.

 

(5) Viên quang chiếu khắp

mười phương quốc độ,

tùy duyên hóa độ

vô lượng sinh linh,

ái nhiễm th́ đến

thói quen cũng hết,

đuốc Pháp thường đốt

không bao giờ tắt.

 

(6) Xót thương ích lợi

bao loại chúng sinh,

hiện tại vị lai

đều cho yên vui,

thường tuyên thuyết cho

đệ nhất nghĩa đế,

làm cho thể chứng

Niết bàn chân tịnh.

 

(7) Thế tôn nói pháp

cam lộ siêu việt,

đem cho nghĩa lư

cam lộ nhiệm mầu,

dẫn vào thành tŕ

cam lộ niết bàn,

làm cho thụ hưởng

cam lộ pháp lạc.

 

(8) Thường xuyên ở trong

biển cả sống chết,

cứu vớt đau khổ

cho bao chúng sinh,

làm họ đứng vững

đại lộ yên ổn,

đem cho cái vui

như ư khó lường.

 

(9) Biển cả công đức

cực kỳ sâu rộng,

không phải ví dụ

có thể minh họa,

thường nổi đại bi

đối với chúng sinh,

phương tiện hóa độ

không lúc nào ngừng.

 

(10) Biển cả tuệ giác

không có ngoại biên,

nhân loại chư thiên

cùng nhau ước lượng,

giả sử đến cả

ngàn vạn ức kiếp

cũng không biết được

một phần chút ít.

 

(11) Chúng con ước lược

tán dương Phật đức,

chỉ là một giọt

trong biển đức ấy,

hướng khối phước này

về cho chúng sinh,

nguyện cùng tốc chứng

bồ đề diệu quả.

Khi ấy đức Thế tôn bảo chư vị bồ tát, lành thay, chư vị khéo tán dương như vậy đối với phẩm chất của Phật, lợi ích chúng sinh, quảng tác việc Phật: diệt được vô lượng ác nghiệp, sinh được vô lượng phước báo.

Phẩm 28: Diệu Tràng Tán Dương

Lúc ấy bồ tát Diệu tràng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải qú xuống chấm đất, chắp tay hướng về đức Thế tôn mà tán dương.

(1) Tướng hảo Thế tôn

trăm phước viên măn,

vô lượng công đức

tự trang nghiêm ḿnh,

thanh tịnh bàng bạc

ai cũng thích nh́n,

ánh sáng chiếu tỏa

như ngàn mặt nhật.

 

(2) Ánh sáng rực lên

với bao màu sắc,

tướng hảo uy nghi

như khối ngọc quí,

như mặt trời mọc

chiếu sáng không gian,

với màu hồng, trắng

xen màu hoàng kim.

 

(3) Và như núi vàng

trải rộng ánh sáng

khắp mọi nơi chốn

trăm ngàn quốc độ,

diệt cho chúng sinh

vô lượng đau khổ,

đem cho chúng sinh

an vui siêu việt.

 

(4) Tướng hảo đầy đủ

và rất nghiêm tịnh,

chúng sinh thích nh́n

không ai biết chán.

Tóc th́ mềm mịn

với màu xanh sẫm,

như ong đen huyền

họp trên hoa đẹp.

 

(5) Đại hỷ đại xả

rất là trang nghiêm,

đại từ đại bi

rất là viên măn,

tướng hảo tuyệt diệu

trang sức thân thể,

là do các pháp

giác phần tạo thành.

 

(6) Ban cho chúng sinh

bao nhiêu phước đức,

để họ thường được

yên vui lớn lao.

Và được trang hoàng

bằng các diệu đức,

nên trải ánh sáng

ngàn vạn quốc độ.

 

(7) Ánh sáng, tướng hảo

cùng cực viên minh,

nên như mặt trời

sáng rực không trung.

Và như tu di

công đức đủ cả,

biến thể cùng khắp

mười phương quốc độ.

 

(8) Miệng vàng tuyệt đẹp

và rất uy nghiêm.

Răng trắng, đều, khít

giống như tuyết, ngọc.

Và cả khuôn mặt

không ai sánh bằng,

với tướng bạch hào

uốn theo chiều phải;

 

(9) sáng nhuận tươi trắng

in như pha lê,

lại như trăng tṛn

lồng lộng không trung.

Đức Thế tôn bảo bồ tát Diệu tràng, bồ tát tán dương Phật đức như vậy thật bất khả tư nghị, lợi ích chúng sinh, làm cho những người trước đây chưa biết đến đều tùy thuận tu học.

Phẩm 29: Thọ Thần Tán Dương

Bấy giờ Bồ đề thọ thần cũng sử dụng chỉnh cú tán dương đức Thế tôn.

(1) Kính lạy tuệ giác

cực kỳ thanh tịnh,

kính lạy tuệ giác

thường cầu chánh pháp,

kính lạy tuệ giác

tách rời phi pháp,

kính lạy tuệ giác

vĩnh siêu phân biệt.

 

(2) Hiếm có cái hạnh

không có biên cương,

hiếm có khó thấy

như hoa ưu đàm,

hiếm có như biển

trấn cho núi chúa (104) ,

hiếm có ánh sáng

không có số lượng.

 

(3) Hiếm có cái nguyện

từ bi rộng lớn,

hiếm có cái sáng

vượt quá thái dương,

tuyên thuyết kinh này

ngọc trong các kinh,

thương tưởng lợi ích

cho bao sinh linh.

 

(4) Thể hiện vắng lặng

giác quan định tĩnh,

hội nhập vắng lặng

thành tŕ niết bàn,

sống trong vắng lặng.

các pháp đẳng tŕ (105) ,

thấu triệt vắng lặng

lĩnh vực sâu xa.

 

(5) Trú ở ở trong

cái Không siêu việt,

đệ tử cũng thấy

bản thân là không,

cũng thấy các pháp

toàn không tự tánh,

cũng thấy chúng sinh

toàn là vắng lặng.

 

(6) Con thường nhớ đến

chư vị Thế tôn,

con thường thích nh́n

chư vị Thế tôn,

con thường thiết tha

đối với Thế tôn,

con thường gặp được

mặt trời Thế tôn.

 

(7) Con thường kính lạy

chư vị Thế tôn,

khao khát ước nguyện

ḷng không rời bỏ,

cảm kích rơi lệ

ḷng không gián đoạn,

nguyện được phụng sự

ḷng không nhàm chán.

 

(8) Xin đức Thế tôn

khởi tâm đại bi,

cho con thường thấy

dung nghi Thế tôn,

nguyện cầu Thế tôn

cùng Thanh tịnh chúng

thường xuyên tế độ

vô lượng nhân thiên.

 

(9) Thân Ngài rỗng sáng

in như không gian,

biến thể th́ như

ảo tượng, trăng nước (106) .

Xin Ngài tuyên thuyết

niết bàn cam lộ,

để phát sinh ra

cái khối công đức.

 

(10) Lĩnh vực thanh tịnh

của đức Thế tôn,

từ bi, chánh hạnh

toàn bất tư nghị;

Thanh văn Độc giác

đă không lường nổi,

mà chư Bồ tát

cũng không lường thấu.

 

(11) Xin đức Thế tôn

thương tưởng đến con,

thường cho con thấy

thân đấng Đại bi.

Con đem ba nghiệp

không hề mệt mỏi

thờ đức Đại từ,

nguyện con mau chóng

thoát khỏi sinh tử

hội về chân như.

Đức Thế tôn nghe những chỉnh cú tán dương này rồi, dùng tiếng Phạn âm mà bảo Bồ đề thọ thần, lành thay thiện nữ; thiện nữ có thể có những lời tán dương tự lợi lợi tha như vậy, tán dương diệu tướng của pháp thân Như lai, cái thân chân thật, không dối, trong sáng. Do công đức tán dương này làm cho thiện nữ mau chóng chứng được bồ đề tối thượng, lại làm cho chúng sinh cùng tu tập như thiện nữ. Ai nghe được những lời tán dương này th́ nhập vào Cam lộ, vào cửa Vô sinh.

Phẩm 30: Biện Tài Tán Dương

Vào lúc bấy giờ Đại biện tài thiên nữ tức th́ đứng dậy khỏi chỗ ḿnh ngồi, chắp tay cung kính, đem những trực từ dưới đây mà tán dương đức Thế tôn.

Con xin kính lạy Ngài, đức Thích ca mâu ni, đấng Như lai, đấng  cúng, đấng Chánh đẳng giác. Thân màu hoàng kim. Cổ như xa cừ. Mặt như trăng rằm. Mắt như sen xanh. Môi và miệng đỏ và đẹp như pha lê. Mũi cao, dài và thẳng như đỉnh vàng. Răng trắng, đều và khít như sen trắng. Ánh sáng thân thể chiếu tỏa như trăm ngàn mặt trời. Màu sắc ánh sáng ấy như vàng Thiệm bộ.

Nói không sai lầm. Mở ba cửa giải thoát và chỉ ba đường giác ngộ. Tâm thường thanh tịnh, ư thích cũng vậy. Chỗ Ngài ở và chỗ Ngài đi (107) cũng thường thanh tịnh. Không thiếu uy nghi, cử chỉ không sơ suất. Hành khổ hạnh sáu năm, chuyển pháp luân ba ṿng, hóa độ chúng sinh khốn khổ, làm cho trở về bờ giác. Thân tướng giống như câu đà đại thọ. Sáu độ huân tu, ba nghiệp toàn hảo. Đủ nhất thế trí, viên măn tự lợi lợi tha. Nói ǵ cũng là v́ chúng sinh. Nói không vô ích, làm đại sư tử họ Thích. Kiên cố, dũng mănh, hoàn thiện tám pháp giải thoát.

Nay con tùy khả năng của ḿnh mà tán dương chút ít phẩm chất của đức Thế tôn. Việc ấy chỉ như muỗi ṃng uống nước biển cả. Nhưng con xin đem cái phước này hồi hướng cho tất cả chúng sinh, nguyện cùng vĩnh ly sinh tử khổ, thành tựu vô thượng đạo.

Đức Thế tôn bảo Đại biện tài thiên nữ, lành thay thiện nữ; thiện nữ tu tập đă lâu và có đại hùng biện, nay lại tŕnh bày sự tán dương đối với Như lai. Việc này làm cho thiện nữ tốc chứng pháp môn tối thượng, tướng hảo viên minh, ích lợi tất cả.

Phẩm 31: Kư Thác Kinh Vua

Khi ấy đức Thế tôn phổ cáo đại hội, gồm có vô lượng bồ tát, nhân loại và chư thiên, rằng các người nên biết, trong vô số đại kiếp, Như lai siêng tu khổ hạnh, mới được cái Pháp cực sâu -- cái Pháp làm nhân tố chính yếu cho tuệ giác bồ đề, và nay đă đem nói cho các người. Các người ai có chí dũng mănh mà cung kính giữ ǵn Pháp ấy? Như lai nhập niết bàn rồi, đối với Pháp ấy ai là người có khả năng quảng bá lưu thông, làm cho tồn tại lâu dài trên thế giới này?

Trong đại hội, bấy giờ, có sáu mươi câu chi bồ tát và sáu mươi câu chi chư thiên, khác miệng cùng tiếng mà tác bạch như vầy, bạch đức Thế tôn, chúng con ai cũng hân hoan, thích thú, không tiếc tính mạng để kính giữ cái Pháp cực sâu -- cái Pháp làm nhân tố chính yếu của tuệ giác bồ đề, mà đức Thế tôn tu hành khổ hạnh trong vô số đại kiếp mới đạt được. Sau khi đức Thế tôn nhập niết bàn, đối với Pháp ấy, chúng con sẽ quảng bá lưu thông, làm cho tồn tại lâu dài trên thế giới này. Các vị đại bồ tát tức th́ đối trước đức Thế tôn nói những lời chỉnh cú sau đây.

(1) Thế tôn nói chân thật,

trú ở pháp chân thật:

chính sự chân thật ấy

hộ tŕ cho kinh này.

 

 (2) Đại bi làm áo giáp,

đại từ làm đất đứng:

do từ bi lực ấy

hộ tŕ cho kinh này.

 

 (3) Viên măn phước tư lương,

th́ sinh trí tư lương;

chính sự viên măn ấy

hộ tŕ cho kinh này.

 

 (4) Chiến thắng các loại ma,

hủy diệt các tà thuyết,

loại trừ các ác kiến,

hộ tŕ cho kinh này.

 

 (5) Thiên vương và Đế thích,

Phạn vương và tám bộ,

chư thiên thiện thần ấy

hộ tŕ cho kinh này.

 

 (6) Trên đất và trong không,

ở lâu những chỗ này,

kính tuân lời Phật dạy

hộ tŕ cho kinh này.

 

(7) Thích ứng bốn phạn trú,

trang hoàng bốn thánh đế,

chiến thắng bốn loại ma,

hộ tŕ cho kinh này.

 

 (8) Hư không thành chất ngại,

chất ngại thành hư không,

nhưng Pháp mà Phật giữ

th́ không thể khuynh đảo.

Bốn vị Thiên vương nghe đức Thế tôn hỏi sự hộ tŕ Pháp, th́ ai cũng tùy hỷ, hộ tŕ Pháp ấy, và cùng lúc cùng tiếng mà nói chỉnh cú.

(9) Đối với kinh pháp này,

chúng con và quyến thuộc

đều nhất tâm hộ tŕ

cho lưu thông rộng răi.

 

 (9) Có ai tŕ kinh này,

tạo bồ đề chính nhân,

chúng con từ mọi phía

hộ vệ và phụng sự.

Đế thích chắp tay cung kính mà nói chỉnh cú.

(10) Thế tôn chứng Pháp này,

rồi muốn báo ơn đức

nên tuyên thuyết kinh này

lợi ích cho bồ tát.

 

 (11) Con đối với Thế tôn

thường nghĩ sự báo ơn,

nên hộ vệ kinh này

cùng những người thọ tŕ.

Đỗ sử đa thiên tử chắp tay cung kính mà nói chỉnh cú.

(12) Thế tôn thuyết kinh này,

nếu ai thọ tŕ được

th́ ở ngôi tuệ giác

mà sinh Đỗ sử đa.

 

 (13) Thế tôn, con hân hoan

bỏ lạc thú chư thiên

mà ở trong Thiệm bộ

tuyên dương kinh vua này.

Phạn vương chủ thế giới Sách ha chắp tay cung kính mà nói chỉnh cú.

(14) Các định có vô lượng,

các thiền, các giải thoát,

toàn xuất từ kinh này,

nên kinh này phải nói.

(15) Ngay chỗ nói kinh này,

con bỏ vui của con,

để được nghe kinh này,

thường hộ vệ chỗ ấy.

Con trai của Ma vương tên là Thương chủ, chắp tay cung kính mà nói chỉnh cú.

(16) Những ai tŕ kinh này,

bản kinh thuận chánh hạnh,

th́ không tùy ma hành,

và diệt trừ ma nghiệp.

 

 (17) Nên đối với kinh này

chúng con cũng hộ vệ;

chúng con đại tinh tiến

tùy chỗ mà quảng bá.

Ma vương chắp tay cung kính mà nói chỉnh cú.

(18) Những ai tŕ kinh này,

đàn áp các phiền năo,

th́ những người như vậy

con giữ cho yên vui.

 

 (19) Những ai giảng kinh này

th́ ma không được dịp;

do uy thần Thế tôn

con sẽ hộ vệ họ.

Diệu cát tường thiên tử cũng đối trước đức Thế tôn mà nói chỉnh cú.

(20) Tuệ giác của Thế tôn

được nói trong kinh này,

nên ai tŕ kinh này

là hiến cúng Thế tôn.

 

 (21) Con sẽ tŕ kinh này

giảng nói cho chư thiên,

ai cung kính lắng nghe

th́ khuyên đến bồ đề.

Di lạc từ tôn chắp tay cung kính mà nói chỉnh cú.

(22) Những ai đứng vững vàng

nơi bản thể bồ đề,

th́ v́ họ con làm

người bạn không cần mời;

cho đến bỏ tính mạng

mà hộ tŕ kinh vua.

 

 (23) Con nghe Pháp này rồi

trở về Đỗ sử đa,

do Thế tôn da tŕ

mà nói cho nhân thiên.

Đại ca diếp ba thượng thủ chắp tay cung kính mà nói chỉnh cú.

(24) Đức Thế tôn đă nói

rằng con ít trí tuệ,

nên con tùy sức ḿnh

mà hộ tŕ kinh này.

 

 (25) Ai tŕ được kinh này

th́ con sẽ thu nhận,

trao cho từ vô ngại

cùng với biện vô ngại (108) ,

và con thường tùy hỷ

tán dương rằng lành thay.

Trưởng lăo A nan đà chắp tay hướng về đức Thế tôn mà nói chỉnh cú.

(26) Đích thân từ Thế tôn

con nghe vô số kinh,

nhưng chưa từng được nghe

kinh vua của các kinh.

 

 (27) Con nghe được kinh này

là thân nghe trước Ngài,

ai ưa thích tuệ giác

con quảng bá cho họ.

Bấy giờ đức Thế tôn thấy chư vị bồ tát, chư thiên và nhân loại, cùng cả đại hội, ai cũng phát tâm quảng bá hộ vệ kinh vua này, khuyến tiến bồ tát và quảng lợi chúng sinh, nên đức Thế tôn tán dương rằng lành thay, đối với kinh vua này các người chân thành quảng bá được như vậy, đến nỗi sau khi Như lai niết bàn cũng nguyện không để kinh vua này mất đi. Việc làm này chính là nhân tố chính yếu của vô thượng bồ đề, và công đức đạt được th́ nói mấy kiếp cũng không cùng tận. Bốn bộ đệ tử của Như lai, và những thiện nam hay thiện nữ khác, biết hiến cúng, tôn kính, sao chép, lưu hành và giải thích đối với kinh vua này, th́ công đức đạt được cũng là như vậy. Do vậy, đại hội các người hăy siêng năng thực thi sự khuyến khích của Như lai.

Bấy giờ cả đại hội nghe đức Thế tôn huấn dụ, th́ ai cũng đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành.

 

previous.png      Hết quyển 10

Mục lục 01020304050607080910

 

 

 

 

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0