佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN

Hán dịch: Tam-tạng Pháp sư Huyền Trang

 Việt dịch: Thích nữ Huệ Thanh, Chùa Phổ Tế, Nha Trang.

Chứng nghĩa:Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh, Tỳ kheo Tâm Hạnh

o0o

Quyển thứ tám 

Phẩm 6.1: THIỆN NGHIỆP ĐẠO

 

Số 0411

KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN 10 Quyển

Mục Lục

Quyển Thứ Nhất

Phẩm 1: Tựa

Quyển Thứ Hai

Phẩm 2: Thập Luân

Quyển Thứ Ba

Phẩm 3.1: Vô Y Hành (Phần I)

Quyển Thứ Tư

Phẩm 3.2: Vô Y Hành (Phần II)

Quyển Thứ Năm

Phẩm 3.3: Vô Y Hành (Phần III)

Phẩm 4.1: Hữu Y Hành (Phần I)

Quyển Thứ Sáu

Phẩm 4.2: Hữu Y Hành (Phần II)

Quyển Thứ Bảy

Phẩm 4.3: Hữu Y Hành (Phần III)

Phẩm 5: Sám Hối

Quyển Thứ Tám

Phẩm 6.1: Thiện Nghiệp Đạo (Phần I)

Quyển Thứ Chín

Phẩm 6.2: Thiện Nghiệp Đạo (Phần II)

Phẩm 7.1: Phước Điền Tướng  (Phần I)

Quyển Thứ Mười

Phẩm 7.2: Phước Điền Tướng (Phần II)

Phẩm 8: Hoạch Ích Chúc Lụy

 

 

Lúc bấy giờ, đại Bồ-tát Kim Cang Tạng bạch Phật:

- Bạch Đại đức Thế Tôn! Đại Bồ-tát làm thế nào đối với Thanh văn thừa được không lầm lạc? Làm thế nào đối với người theo Thanh văn thừa được không lầm lạc?

Làm thế nào đối với Độc giác thừa được không lầm lạc? Làm thế nào đối với người theo Độc giác thừa được không lầm lạc?

Làm thế nào đối với Đại thừa được không lầm lạc? Làm thế nào đối với người theo Đại thừa được không lầm lạc?

Làm thế nào có thể làm hưng thịnh ḍng giống Tam bảo?

Làm thế nào đối với đệ tử xuất gia của chư Như Lai - hoặc là bậc pháp khí, hoặc chẳng phải pháp khí, cho đến tất cả những người chỉ đắp một mảnh ca-sa, cạo bỏ râu tóc - được không lầm lạc?

Làm thế nào đối với pháp Đại thừa thường được tiến tới, không có thối lui?

Làm thế nào phước huệ thù thắng thường được tăng trưởng?

Làm thế nào đối với tất cả các định, các đà-la-ni, các nhẫn, các địa mau được tự tại, không có thối chuyển?

Làm thế nào thường được gặp các thiện tri thức và làm theo họ?

Làm thế nào thường gặp tất cả chư Phật và các đệ tử Bồ-tát Thanh văn, được nghe giáo pháp và thân cận cúng dường chúng Tăng?

Làm thế nào đối với các thiện căn thường tinh tấn mong cầu không nhàm chán?

Lúc ấy, Thế Tôn bảo đại Bồ-tát Kim Cang Tạng:

- Này thiện nam tử! Đại Bồ-tát có mười luân. Nếu đại Bồ-tát nào thành tựu mười luân này th́ đối với Thanh văn thừa được không lầm lạc, đối với người theo Thanh văn thừa được không lầm lạc. Đối với Độc giác thừa được không lầm lạc, đối với người theo Độc giác thừa được không lầm lạc. Đối với Đại thừa được không lầm lạc, đối với người theo Đại thừa được không lầm lạc? Thường làm hưng thịnh ḍng giống Tam bảo. Đối với đệ tử xuất gia của chư Như Lai - hoặc là bậc pháp khí, hoặc chẳng phải pháp khí, cho đến tất cả những người chỉ đắp một mảnh ca-sa, cạo bỏ râu tóc - đều được không lầm lạc. Đối với pháp Đại thừa thường được tiến tới, không có thối lui. Phước huệ thù thắng thường được tăng trưởng. Đối với tất cả các định, các đà-la-ni, các nhẫn, các địa đều mau được tự tại, không bị thối chuyển. Thường được gặp các thiện tri thức và làm theo họ. Thường được gặp tất cả chư Phật và các đệ tử Bồ-tát Thanh văn, được nghe giáo pháp và thân cận cúng dường chúng Tăng. Đối với các thiện căn thường tinh tấn mong cầu không nhàm chán. Thường đối với các hạnh nguyện Bồ-đề không nhàm chán. Thường dùng trí của bậc Thánh vững chắc như Kim-cang để bẻ găy tất cả nghiệp ác bất thiện đă tạo ra từ trước, làm cho tiêu diệt hết không c̣n sót lại, không thọ quả báo. Lại cũng không tạo các nghiệp ác bất thiện mới, không nhàm chán, mau chứng đắc pháp luân vô thượng. Thường khuyến tu tập bảy báu giác phần không nhàm chán; thường hay diệt trừ tất cả bệnh phiền năo cho tất cả chúng sanh không mỏi mệt. Tất cả chúng sanh nương vào đây mà sống c̣n.

Này thiện nam tử! Như vua Chuyển luân đầy đủ bảy báu, khi ra đi có xe báu dẫn đường đi trước, các báu khác theo sau, xem xét bốn đại châu, có thể diệt trừ ô uế về thân tâm của tất cả chúng sanh, có thể làm tăng trưởng an lạc thân tâm của tất cả chúng sanh. Đại Bồ-tát cũng như vậy, khi thành tựu mười luân, đối với Thanh văn thừa được không lầm lạc. Nói rộng ra cho đến tất cả chúng sanh nương vào đây mà sống c̣n.

Này thiện nam tử! Ví như xe lớn có đầy đủ bốn bánh, chở được rất nhiều người chạy trên đường lớn. Trên con đường đó có khối đất, ngói, gạch, cỏ, cây, gốc rễ, cành lá, hoa quả... bị bánh xe lăn qua, tất cả đều tan vỡ, không c̣n tác dụng. Đại Bồ-tát cũng như vậy, khi thành tựu mười luân có thể dẹp tan các phiền năo chướng, các hữu t́nh chướng, tất cả pháp chướng, làm cho không thọ lấy quả báo.

Này thiện nam tử! Ví như bánh xe kiếm bén vừa phóng tới là có thể chém đầu và các bộ phận thân thể kẻ địch, làm cho không c̣n hoạt động được. Đại Bồ-tát cũng như vậy, khi thành tựu mười luân, có thể phá tan tất cả khổ lớn sanh tử trong năm đường như lao ngục, vĩnh viễn diệt trừ tất cả ác nghiệp phiền năo, làm cho không chịu lấy quả báo.

Này thiện nam tử! Ví như khi nạn hỏa tai khởi lên, năm mặt trời xuất hiện, khắp bốn đại châu tất cả sông biển, những nơi có nước đều khô cạn hết. Đại Bồ-tát cũng như vậy, khi thành tựu mười luân th́ tất cả bốn nhân các phiền năo chướng, các hữu t́nh chướng, nhất thiết pháp chướng, căn bản khổ báo đều khô cạn hết.

Này thiện nam tử! Như phong tai khởi lên, bốn phương gió mạnh nổi lên đồng thời làm cho tất cả các núi lớn nhỏ và đại địa khắp thế giới đều tan hoại hết. Đại Bồ-tát cũng như vậy, khi thành tựu mười luân th́ các núi bốn điên đảo, kiêu mạn thế gian đều hoại diệt, tất cả các phiền năo chướng, các hữu t́nh chướng, nhất thiết pháp chướng, căn bản khổ báo của chúng sanh đều tiêu diệt.

Này thiện nam tử! Như sư tử chúa rống lên một tiếng th́ tất cả loài cầm thú đều kinh sợ, rụng rời bay đi, chạy trốn không dám động đậy. Đại Bồ-tát cũng như vậy, khi thành tựu mười luân, phát ra pháp âm làm chấn động, cho đến tất cả ngoại đạo, tà giáo, bạn ác đều sợ hăi, quên mất biện thuyết, không dám chống cự lại.

Này thiện nam tử! Như Thiên Đế Thích khi sắp đánh nhau với A-tố-lạc, quân của Thiên Đế vây quanh, tay cầm Kim-cang tiến vào trận, các A-tố-lạc đều kinh sợ, bỏ chạy tán loạn. Đại Bồ-tát cũng như vậy, khi thành tựu mười luân th́ tất cả ngoại đạo, tà giáo, tà kiến điên đảo, bạn ác đều kinh sợ bỏ chạy tán loạn.

Này thiện nam tử! Như châu như ư treo trên tràng cao, có thể mưa xuống các loại châu báu tốt đẹp cung cấp cho tất cả người nghèo. Đại Bồ-tát cũng như vậy, khi thành tựu mười luân, ở tràng tịnh giới mưa pháp lớn cho tất cả vô lượng chúng sanh.

Này thiện nam tử! Như đêm khuya tăm tối, không thấy ǵ nên bị lạc đường, khi trăng tṛn xuất hiện, bóng tối liền mất, những người lạc đường đều thấy đường đi. Đại Bồ-tát cũng như vậy, khi thành tựu mười luân, nếu các chúng sanh vô minh mê mờ, do đó quên mất tám Thánh đạo th́ Bồ-tát tùy theo căn cơ thuyết pháp cho họ, làm cho trừ diệt vô minh mê mờ, phát sanh ánh sáng chánh pháp, chỉ bày rơ tám Thánh đạo, làm cho đoạn trừ các lậu, dứt hết các khổ.

Này thiện nam tử! Như khi mặt trời xuất hiện ở thế gian th́ tất cả mầm lúa đều phát triển, tất cả hoa lá đều tươi tốt, tất cả các thứ hôi dơ đều tiêu trừ, các loại ngũ cốc, cây ăn quả, cây cỏ đều có kết quả, núi tuyết đều tan chảy, các sông đầy tràn, dần dần chảy ra biển làm đầy biển cả. Đại Bồ-tát cũng như vậy, khi thành tựu mười luân, nương vào bố thí tăng thượng, điều phục, tịch tịnh, tŕ giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát-nhă, phương tiện từ bi, biện tài th́ công đức đều tăng trưởng, thuyết giảng chánh pháp cho các chúng sanh. Do oai lực ánh sáng chánh pháp, làm cho các mầm lúa thiện căn tăng thượng của các chúng sanh đều phát triển, các hoa lá diệu hạnh tăng thượng đều tươi tốt, các thứ phiền năo, ác nghiệp, ác hạnh dều tiêu trừ, các loài ngũ cốc, cây ăn trái, cây cỏ hướng đến Niết-bàn đều có kết quả. Các núi kiêu mạn, tà kiến đều tan chảy, các sông chánh tín, giới, văn, xả, tuệ và các định đều tràn đầy, dần dần chảy ra làm đầy biển lớn Niết-bàn, làm cho các hữu t́nh tùy theo ư thích mà hướng đến thành Niết-bàn vô úy.

Này thiện nam tử! Thế nào là mười luân của đại Bồ-tát?

Này thiện nam tử! Mười luân này chẳng phải pháp nào khác, nên biết đó là mười nghiệp đạo thiện. Nếu thành tựu mười luân này th́ được gọi là đại Bồ-tát, đối với tất cả điều ác đều có thể thoát khỏi, tất cả pháp thiện đều tùy ư được thành tựu, mau có thể làm đầy biển lớn Niết-bàn, dùng ánh sáng đại trí phương tiện quyền xảo để giáo hóa tất cả các loài chúng sanh, làm cho đều được lợi ích an lạc. V́ sao?

Này thiện nam tử! V́ tất cả chư Phật Thế Tôn đời quá khứ đều xa ĺa mười nghiệp đạo ác, đều khen ngợi tán thán mười nghiệp đạo thiện này nên được phước báo. V́ vậy, nếu có thể đối với mười nghiệp đạo thiện do Ta thuyết ra mà giữ ǵn cho đến khi qua đời, hoàn toàn không dám phạm, th́ chắc chắn sẽ được tất cả phước báo thù thắng như đă nói từ trước đến nay.

Này thiện nam tử! Nếu đại Bồ-tát nào có thể suốt đời xa ĺa sát sanh, tức là ban cho các chúng sanh sự không kinh sợ, không sợ hăi, làm cho các chúng sanh không buồn khổ, không c̣n sợ hăi. Do đây thiện căn mau được thành tựu.

Chúng sanh từ bao đời trước trôi lăn trong năm đường, ch́m đắm trong biển sanh tử là do sát sanh. Thân - ngữ - ư tạo ra các ác nghiệp chướng, các phiền năo chướng, các hữu t́nh chướng, tất cả pháp chướng, làm chướng ngại sống lâu, tự ḿnh làm hay bảo người làm, thấy nghe đều tùy hỷ. Do xa ĺa luân sát sanh này nên chuyển hết các hoặc nghiệp không c̣n sót lại, không thọ quả báo. Ở đời này được trời người thương mến, không nghi ngờ, thân tâm an lạc, được sống lâu. Khi lâm chung, thân tâm không bị buồn khổ, bức bách và sự luyến ái của vợ con quyến thuộc quấy nhiễu. Khi lâm chung không bị vua Diêm ma quấy nhiễu làm cho sợ hăi, chỉ thấy điều vừa ư và người đầy đủ giới, phước đức, thành tựu các thiện pháp, là ruộng phước chân thật làm bạn lành; thân tâm vui vẻ, phát sanh ḷng tin kính sâu xa.

Sau khi qua đời tái sanh làm người th́ các căn đầy đủ, thân thể vẹn toàn; sanh ra ở đâu cũng không có bệnh, sống lâu, xinh đẹp, thông minh, được an ổn, hỷ lạc. Lại gặp điều vừa ư, gặp bậc đầy đủ giới, phước đức, thành tựu các thiện pháp, là ruộng phước chân thật làm bạn lành, nương theo vị ấy tu học, xa ĺa sát sanh, có thể đoạn trừ tất cả pháp ác, bất thiện, thành tựu tất cả thiện pháp thù thắng, hay mong cầu tất cả giáo nghĩa pháp Đại thừa, có thể tu tất cả hạnh nguyện Bồ-tát, dần dần thể nhập biển trí mênh mông, cho đến chứng đắc đạo quả vô thượng.

Ở cơi Phật th́ xa ĺa các binh khí, không có tên oán hại, đấu tranh, dứt hết các điều sợ hăi, được an ổn, hỷ lạc; tất cả đều không bệnh, sống lâu. Hữu t́nh như thế th́ được sanh vào cơi nước ấy.

Như lai tự thân thọ mạng vô lượng vô biên nhưng v́ các hữu t́nh mà tùy cơ thuyết pháp để sau khi Như Lai nhập Niết-bàn, chánh pháp tồn tại lâu dài, làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu t́nh.

Này thiện nam tử! Đó gọi là luân thứ nhất xa ĺa sát sanh của đại Bồ-tát. Đại Bồ-tát nào thành tựu được luân này, đối với Thanh văn thừa được không lầm lạc, đối với người theo Thanh văn thừa được không lầm lạc. Đối với Độc giác thừa được không lầm lạc, đối với người theo Độc giác thừa được không lầm lạc. Đối với Đại thừa được không lầm lạc, đối với người theo Đại thừa được không lầm lạc. Thường làm hưng thịnh ḍng giống Tam bảo. Đối với các đệ tử xuất gia của Như Lai - hoặc là pháp khí, hoặc chẳng phải pháp khí, cho đến những người chỉ đắp một mảnh ca-sa, cạo râu tóc đều được không lầm lạc. Đối với pháp Đại thừa thường được tiến tới, không bị thối chuyển, phước tuệ thù thắng thường được tăng trưởng. Đối với tất cả định, các đà-la-ni, các nhẫn, các địa mau được tự tại, không bị thối chuyển. Thường được gặp bạn lành và tu tập theo. Thường được gặp chư Phật cùng các đệ tử Thanh văn, Bồ-tát; được nghe pháp, thân cận cúng dường chúng Tăng. Đối với các thiện căn thường tinh tấn mong cầu không nhàm chán, thường phát tâm Bồ-đề, tu các hạnh nguyện không hề nhàm chán, được phước báo như đă nói rộng ở trước.

Lại nữa, này thiện nam tử! Đại Bồ-tát nào có thể suốt đời xa ĺa lấy của không cho, tức là ban cho tất cả chúng sanh sự không kinh sợ, không sợ hăi, không phiền năo, cũng không khuấy động, vui vẻ bằng ḷng với tài lợi có được như pháp của ḿnh, hoàn toàn không mong cầu tài lợi phi pháp. Do đó, thiện căn mau được thành tựu. Chúng sanh từ bao đời trước trôi lăn trong năm đường, ch́m đắm trong biển sanh tử là do lấy của không cho. Thân, ngữ, ư tạo ra các ác nghiệp chướng, các phiền năo chướng, các hữu t́nh chướng, tất cả pháp chướng làm chướng ngại về tài bảo, tự làm hay bảo người làm, thấy nghe đều tùy hỷ. Do xa ĺa luân lấy của không cho này nên chuyển hết mọi hoặc nghiệp, không c̣n sót lại, không thọ quả báo, ngay đời này được trời người thương mến không nghi ngờ, thân tâm được an lạc, tài bảo đầy đủ. Khi lâm chung, thân tâm không bị buồn khổ, bức bách và sự luyến ái của vợ con, quyến thuộc quấy nhiễu, không bị vua Diêm ma quấy nhiễu làm cho sợ hăi, mà chỉ thấy điều vừa ư và những vị đầy đủ giới, phước đức, thành thục các thiện pháp, là ruộng phước chân thật làm bạn lành, thân tâm vui vẻ, phát ḷng tin kính sâu xa.

Sau khi qua đời, sanh lại làm người, các căn đầy đủ, thân thể vẹn toàn; sanh ra nơi nào cũng đầy đủ tài bảo, xinh đẹp, thông minh, được an ổn hỷ lạc, tài bảo không thuộc về năm nhà, lại gặp điều vừa ư và người có đầy đủ giới, phước đức thành thục mọi thiện pháp, là ruộng phước chân thật làm bạn lành, nương theo vị ấy tu học, xa ĺa nghiệp lấy của không cho, đoạn tất cả các pháp ác bất thiện, có thể thành tựu tất cả thiện pháp thù thắng, hay mong cầu tất cả giáo nghĩa Đại thừa, tu tất cả hạnh nguyện Bồ-tát, dần dần thể nhập biển trí mênh mông, cho đến chứng đắc Vô thượng Bồ-đề.

Ở cơi Phật được trang nghiêm bằng các châu báu, cây báu, ao báu, đền đài báu đều đầy khắp, xa ĺa ngă, ngă sở, không bị lệ thuộc ǵ, đầy đủ tất cả vật trang sức. Hữu t́nh như vậy th́ được sanh vào cơi nước ấy.

Như Lai tự thân thọ mạng vô lượng nhưng v́ các chúng sanh mà tùy cơ thuyết pháp để sau khi Niết-bàn, chánh pháp được tồn tại lâu dài ở đời, làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu t́nh.

Này thiện nam tử! Đó gọi là luân thứ hai xa ĺa không cho mà lấy của đại Bồ-tát. Đại Bồ-tát nào thành tựu được luân này, đối với Thanh văn thừa được không lầm lạc, đối với người theo Thanh văn thừa được không lầm lạc. Đối với Độc giác thừa được không lầm lạc, đối với người theo Độc giác thừa được không lầm lạc. Đối với Đại thừa được không lầm lạc, đối với người theo Đại thừa được không lầm lạc. Thường làm hưng thịnh ḍng giống Tam bảo; đối với các đệ tử xuất gia của Như Lai - hoặc là pháp khí, hoặc chẳng phải pháp khí, cho đến chỉ đắp một mảnh ca-sa, cạo râu tóc - được không lầm lạc. Đối với pháp Đại thừa thường được tiến tới, không bị thối chuyển, phước huệ thù thắng thường được tăng trưởng. Đối với tất cả các định, các đà-la-ni, các nhẫn, các địa mau được tự tại, không bị thối chuyển, thường được gặp các bạn lành tu học theo, thường được gặp tất cả chư Phật cùng với các đệ tử Thanh văn, Bồ-tát, nghe pháp, thân cận cúng dường chúng Tăng. Đối với các thiện căn thường tinh tấn mong cầu không nhàm chán, thường phát tâm Bồ-đề tu các hạnh nguyện mà không nhàm chán, được phước báo như đă nói rộng ở trước.

Lại nữa, này thiện nam tử! Đại Bồ-tát nào có thể trọn đời xa ĺa dục tà hạnh, tức là ban cho tất cả chúng sanh đang bị trôi nổi trong biển dục sự không lo sợ, không sợ hăi, không ghen ghét, không oán hại, không bị phiền năo, cũng không quấy động, bằng ḷng vui vẻ với vợ ḿnh, hoàn toàn không mong cầu sắc dục phi pháp. Do đó, thiện căn mau được thành thục.

Chúng sanh từ bao đời trước trôi lăn trong năm đường, ch́m đắm trong biển sanh tử là do dục tà hạnh. Thân, ngữ, ư tạo ra các ác nghiệp chướng, các phiền năo chướng, các hữu t́nh chướng, tất cả pháp chướng làm chướng ngại về gia đ́nh, tự ḿnh làm, dạy người làm, thấy nghe đều tùy hỷ. Do xa ĺa luân dục tà hạnh này, chuyển hết các hoặc nghiệp, không c̣n sót lại, không thọ quả báo ngay trong đời này, được trời người thương mến, không nghi ngờ, thân tâm được an lạc, thê thiếp trinh lương. Khi sắp lâm chung, thân tâm không bị buồn khổ bức bách và sự luyến ái của vợ con, quyến thuộc quấy nhiễu. Khi lâm chung không bị vua Diêm ma quấy nhiễu làm cho sợ hăi, mà chỉ thấy điều vừa ư và những vị đầy đủ giới, phước đức, thành thục các thiện pháp, là ruộng phước chân thật làm bạn lành, thân tâm vui vẻ, phát ḷng tin kính sâu xa.

Sau khi qua đời, sanh lại làm người các căn đầy đủ, thân thể vẹn toàn; sanh ra nơi nào cũng đầy đủ các quyến thuộc xinh đẹp thông minh, được an ổn hỷ lạc. Lại gặp điều vừa ư và bậc đầy đủ giới, phước đức, thành thục mọi thiện pháp, là ruộng phước chân thật làm bạn lành, nương theo vị ấy tu học, xa ĺa dục tà hạnh, đoạn trừ tất cả pháp ác bất thiện, có thể thành tựu tất cả thiện pháp thù thắng, mong cầu tất cả giáo nghĩa Đại thừa, có thể tu tất cả hạnh nguyện Bồ-tát, dần dần thể nhập biển trí mênh mông, cho đến chứng đắc quả Vô thượng Bồ-đề.

Ở cơi Phật th́ không có người nữ, xa ĺa dâm dục, đầy đủ phạm hạnh đệ nhất. Hữu t́nh như thế th́ đến sanh cơi nước ấy. Tất cả hữu t́nh đều do hóa sanh, không ở trong bào thai hôi hám dơ bẩn.

Như lai tự thân thọ mạng vô lượng, nhưng v́ các hữu t́nh mà tùy cơ thuyết pháp, để sau khi vào Niết-bàn, chánh pháp được trụ lâu ở đời, làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu t́nh.

Này thiện nam tử! Đó gọi là luân thứ ba xa ĺa dục tà hạnh của đại Bồ-tát. Đại Bồ-tát nào thành tựu luân này, đối với Thanh văn thừa được không lầm lạc, đối với người theo Thanh văn thừa được không lầm lạc. Đối với Độc giác thừa được không lầm lạc, đối với người theo Độc giác thừa được không lầm lạc. Đối với Đại thừa được không lầm lạc, đối với người theo Đại thừa được không lầm lạc. Thường làm hưng thịnh ḍng giống Tam bảo. Đối với các đệ tử xuất gia của Như Lai - hoặc là pháp khí, hoặc chẳng phải pháp khí, cho đến những vị chỉ đắp một mảnh ca-sa, cạo râu tóc - đều không lầm lạc. Đối với pháp Đại thừa thường được tiến tới, không bị thối chuyển, phước tuệ thù thắng thường được tăng trưởng. Đối với tất cả định, các đà-la-ni, các nhẫn, các địa mau được tự tại, không bị thối chuyển. Thường được gặp các bạn lành tu tập theo. Thường được gặp tất cả Phật và các đệ tử Thanh văn Bồ-tát, được nghe pháp, thân cận, cúng dường chúng Tăng. Đối với các thiện căn thường tinh tấn mong cầu không nhàm chán, thường phát tâm Bồ-đề tu các hạnh nguyện mà không nhàm chán, được phước báo như đă nói rộng ở trước.

Lại nữa, này thiện nam tử! Nếu đại Bồ-tát nào có thể suốt đời xa ĺa nói dối th́ được tất cả chúng sanh kính mến, lời nói ra đều thành thật, người nghe đều tin kính, không nghi ngờ. Do đây thiện căn mau được thành thục.

Chúng sanh từ bao đời trước trôi lăn trong năm đường, ch́m đắm trong biển sanh tử là do nói dối. Thân, ngữ, ư tạo ra các ác nghiệp chướng, các phiền năo chướng, các hữu t́nh chướng, tất cả pháp chướng, làm chướng ngại sự tin tưởng vào lời nói, tự ḿnh làm hay bảo người làm, thấy nghe đều tùy hỷ.

Do xa ĺa luân nói dối này nên chuyển hết các hoặc nghiệp, không c̣n sót lại, không thọ quả báo, ngay hiện đời được trời người thương mến, không nghi ngờ, thân tâm an lạc, lời nói ra được mọi người tin theo. Khi lâm chung không bị buồn khổ bức bách và sự luyến ái của vợ con, quyến thuộc quấy nhiễu. Lúc lâm chung cũng không bị vua Diêm ma quấy nhiễu làm cho sợ hăi, mà chỉ thấy điều vừa ư và người có đầy đủ giới, phước đức thành tựu các thiện pháp, là ruộng phước chân thật làm bạn lành, thân tâm vui vẻ, phát sanh ḷng tin kính sâu xa.

Sau khi qua đời, tái sanh làm người th́ các căn đầy đủ, thân thể vẹn toàn, sanh ra ở đâu cũng nói lời thành thật, đẹp đẽ thông minh, được an ổn hỷ lạc; lại gặp điều vừa ư và người có đầy đủ giới, phước đức, thành tựu các thiện pháp, là ruộng phước chân thật làm bạn lành, nương theo vị ấy tu học, xa ĺa lời nói dối, đoạn trừ tất cả các pháp ác bất thiện, có thể thành tựu tất cả pháp thiện thù thắng, mong cầu tất cả giáo nghĩa Đại thừa, có thể tu tất cả hạnh nguyện Bồ-tát, dần dần thể nhập biển trí sâu rộng, cho đến chứng đắc quả Vô thượng Bồ-đề.

Ở cơi Phật th́ mọi thứ đều chân thật, xa ĺa sự dối trá, được trang nghiêm bằng các loại hương thơm, vật tinh khiết, không dua nịnh, không dối gạt, tâm hạnh chân chánh, mong cầu các thiện pháp thuần tịnh. Hữu t́nh như thế th́ đến sanh vào cơi nước ấy, được trang nghiêm bằng các loại hương thơm, y phục đẹp, đồ trang sức báu.

Như Lai tự thân thọ mạng vô lượng, nhưng v́ các hữu t́nh mà tùy cơ thuyết pháp để sau khi nhập Niết-bàn chánh pháp được trụ lâu ở đời, làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu t́nh.

Này thiện nam tử! Đó gọi là luân thứ tư xa ĺa nói dối của đại Bồ-tát. Đại Bồ-tát nào thành tựu luân này, đối với Thanh văn thừa được không lầm lạc, đối với người theo Thanh văn thừa được không lầm lạc. Đối với Độc giác thừa được không lầm lạc, đối với người theo Độc giác thừa được không lầm lạc. Đối với Đại thừa được không lầm lạc, đối với người theo Đại thừa được không lầm lạc. Thường làm hưng thịnh ḍng giống Tam bảo. Đối với các đệ tử xuất gia của Như Lai - hoặc là pháp khí, hoặc chẳng phải pháp khí, cho đến những vị chỉ đắp một mảnh ca-sa, cạo râu tóc - đều không lầm lạc. Đối với pháp Đại thừa thường được tiến tới, không bị thối chuyển, phước tuệ thù thắng thường được tăng trưởng. Đối với tất cả định, các đà-la-ni, các nhẫn, các địa mau được tự tại, không bị thối chuyển. Thường được gặp các bạn lành tu tập theo. Thường được gặp tất cả Phật và các đệ tử Thanh văn Bồ-tát, được nghe pháp, thân cận, cúng dường chúng Tăng. Đối với các thiện căn thường tinh tấn mong cầu không nhàm chán, thường phát tâm Bồ-đề tu các hạnh nguyện mà không nhàm chán, được phước báo như đă nói rộng ở trước.

Lại nữa, này thiện nam tử! Đại Bồ-tát nào có thể suốt đời xa ĺa lời nói ly gián th́ được tất cả mọi người kính mến, lời nói ra đều làm cho ḥa thuận, người nghe đều tin kính, không nghi ngờ. Do đó thiện căn mau được thành thục.

Chúng sanh từ bao đời trước trôi lăn trong năm đường, ch́m đắm trong biển sanh tử là do nói ly gián. Thân, ngữ, ư tạo ra các ác nghiệp chướng, các phiền năo chướng, các hữu t́nh chướng, tất cả pháp chướng làm chướng ngại sự ḥa kính, tự làm hay bảo người làm, thấy nghe đều tùy hỷ.

Do xa ĺa luân nói ly gián này nên chuyển hết mọi hoặc nghiệp, không c̣n sót lại, không thọ quả báo, ngay đời này được trời người thương mến, không nghi ngờ, thân tâm an lạc, nói lời nào cũng làm cho ḥa thuận. Khi lâm chung, thân tâm không bị buồn khổ bức bách và sự luyến ái của vợ con, quyến thuộc quấy nhiễu. Khi lâm chung không bị vua Diêm ma quấy nhiễu làm cho sợ hăi, chỉ thấy điều vừa ư và các bậc thành thục thiện pháp, đầy đủ giới, phước đức, là ruộng phước chân thật làm bạn lành. Thân tâm vui vẻ, phát sanh ḷng tin kính sâu xa.

Sau khi qua đời sanh lại làm người, các căn đầy đủ, thân thể vẹn toàn; sanh ra nơi nào cũng nói lời ḥa thuận, xinh đẹp, thông minh, an ổn, hỷ lạc. Lại gặp điều vừa ư và bậc thành thục các thiện pháp, đầy đủ giới, phước đức, là ruộng phước chân thật làm bạn lành, nương theo vị ấy tu học, xa ĺa lời nói ly gián, có thể đoạn hết các pháp ác bất thiện, thành tựu mọi thiện pháp thù thắng, có thể mong cầu tất cả giáo nghĩa Đại thừa, có thể tu tất cả hạnh nguyện Bồ-tát, dần dần thể nhập biển trí sâu rộng, cho đến chứng đắc Vô thượng Bồ-đề.

Ở cơi Phật tất cả đều kiên cố, khó có thể phá hoại, được trang nghiêm bằng các vật tốt đẹp, không chống trái, không cạnh tranh, khéo ḥa hợp các cuộc tranh tụng, mong cầu các thiện pháp chân thật. Hữu t́nh như thế th́ đến sanh vào cơi nước ấy, thường tu pháp ḥa kính, lắng nghe chánh pháp.

Như lai tự thân thọ mạng vô lượng, nhưng v́ các hữu t́nh mà tùy cơ thuyết pháp để sau khi nhập Niết-bàn chánh pháp được trụ lâu ở đời, làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu t́nh.

Này thiện nam tử! Đó gọi là luân thứ năm xa ĺa lời nói ly gián của đại Bồ-tát. Đại Bồ-tát nào thành tựu được luân này th́ đối với Thanh văn thừa được không lầm lạc, đối với người theo Thanh văn thừa được không lầm lạc. Đối với Độc giác thừa được không lầm lạc, đối với người theo Độc giác thừa được không lầm lạc. Đối với Đại thừa được không lầm lạc, đối với người theo Đại thừa được không lầm lạc. Thường làm hưng thịnh ḍng giống Tam bảo. Đối với các đệ tử xuất gia của Như Lai - hoặc là pháp khí, hoặc chẳng phải pháp khí, cho đến những vị chỉ đắp một mảnh ca-sa, cạo râu tóc - đều không lầm lạc. Đối với pháp Đại thừa thường được tiến tới, không bị thối chuyển, phước tuệ thù thắng thường được tăng trưởng. Đối với tất cả định, các đà-la-ni, các nhẫn, các địa mau được tự tại, không bị thối chuyển. Thường được gặp các bạn lành tu tập theo. Thường được gặp tất cả Phật và các đệ tử Thanh văn Bồ-tát, được nghe pháp, thân cận, cúng dường chúng Tăng. Đối với các thiện căn thường tinh tấn mong cầu không nhàm chán, thường phát tâm Bồ-đề tu các hạnh nguyện mà không nhàm chán, được phước báo như đă nói rộng ở trước.

Lại nữa, này thiện nam tử! Đại Bồ-tát nào có thể suốt đời xa ĺa lời nói thô ác th́ được tất cả mọi người thương mến, lời nói ra đều làm cho vui vẻ, ai nghe cũng tin kính, không nghi ngờ. Do đó thiện căn mau được thành thục.

Chúng sanh từ bao đời trước luân chuyển trong năm đường, ch́m đắm trong biển sanh tử là do lời nói thô ác. Thân, ngữ, ư tạo ra các ác nghiệp chướng, các phiền năo chướng, các hữu t́nh chướng, tất cả pháp chướng làm chướng ngại lời nói nhu ḥa, tự làm hay bảo người làm, thấy nghe đều tùy hỷ.

Do xa ĺa luân nói thô ác này nên chuyển hết mọi hoặc nghiệp, không c̣n sót lại, không thọ quả báo. Ngay đời này được trời người kính mến, không nghi ngờ, thân tâm an lạc, lời nói ra đều làm cho người vui vẻ. Khi lâm chung, thân tâm không bị buồn khổ bức bách và sự luyến ái của vợ con quyến thuộc quấy nhiễu. Lúc lâm chung không bị vua Diêm ma quấy nhiễu làm cho sợ hăi mà chỉ thấy điều vừa ư và những vị đầy đủ giới, phước đức, thành thục các thiện pháp, là ruộng phước chân thật làm bạn lành, thân tâm vui vẻ, phát sanh ḷng tin kính sâu xa.

Sau khi qua đời sanh lại làm người, các căn đầy đủ, thân thể vẹn toàn; sanh ra nơi nào cũng nói lời nhu ḥa, thân xinh đẹp, thông minh, được an ổn hỷ lạc. Lại gặp điều vừa ư và những vị đầy đủ giới, phước đức thành thục mọi thiện pháp, là ruộng phước chân thật làm bạn lành, nương theo vị ấy tu học, xa ĺa lời nói thô ác, có thể đoạn trừ hết pháp ác bất thiện, thành tựu tất cả thiện pháp thù thắng, cầu học mọi giáo nghĩa Đại thừa, có thể tu tất cả hạnh nguyện Bồ-tát, dần dần thể nhập biển trí mênh mông, cho đến chứng đắc Vô thượng Bồ-đề.

Ở cơi Phật th́ xa ĺa tất cả âm thanh không vừa ư mà có các âm thanh thượng diệu, như ư, ḥa nhă, âm thanh âm nhạc, âm thanh kiết tập kinh điển vang khắp cơi nước ấy, có đầy đủ phạm âm niệm tuệ trong suốt, nhu ḥa. Hữu t́nh như thế th́ đến sanh cơi nước đó, thường dùng lời nói ḥa nhă để sách tấn nhau.

Như lai tự thân thọ mạng vô lượng, nhưng v́ các hữu t́nh mà tùy cơ thuyết pháp để sau khi nhập Niết-bàn chánh pháp được trụ lâu ở đời, làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu t́nh.

Này thiện nam tử! Đó gọi là luân thứ sáu xa ĺa lời nói thô ác của đại Bồ-tát. Đại Bồ-tát nào thành tựu được luân này th́ đối với Thanh văn thừa được không lầm lạc, đối với người theo Thanh văn thừa được không lầm lạc. Đối với Độc giác thừa được không lầm lạc, đối với người theo Độc giác thừa được không lầm lạc. Đối với Đại thừa được không lầm lạc, đối với người theo Đại thừa được không lầm lạc. Thường làm hưng thịnh ḍng giống Tam bảo. Đối với các đệ tử xuất gia của Như Lai - hoặc là pháp khí, hoặc chẳng phải pháp khí, cho đến những vị chỉ đắp một mảnh ca-sa, cạo râu tóc - đều không lầm lạc. Đối với pháp Đại thừa thường được tiến tới, không bị thối chuyển, phước tuệ thù thắng thường được tăng trưởng. Đối với tất cả định, các đà-la-ni, các nhẫn, các địa mau được tự tại, không bị thối chuyển. Thường được gặp các bạn lành tu tập theo. Thường được gặp tất cả Phật và các đệ tử Thanh văn Bồ-tát, được nghe pháp, thân cận, cúng dường chúng Tăng. Đối với các thiện căn thường tinh tấn mong cầu không nhàm chán, thường phát tâm Bồ-đề tu các hạnh nguyện mà không nhàm chán, được phước báo như đă nói rộng ở trước.

Lại nữa, này thiện nam tử! Đại Bồ-tát nào có thể trọn đời xa ĺa lời nói tạp uế th́ được mọi người kính mến, lời nói ra đều có ư nghĩa, ai nghe cũng kính tin, không nghi ngờ. Do đó, thiện căn mau được thành tựu.

Chúng sanh từ bao đời trước trôi lăn măi trong năm đường, ch́m đắm trong biển sanh tử là do lời nói tạp uế. Thân, ngữ, ư tạo ra các ác nghiệp chướng, các phiền năo chướng, tất cả pháp chướng làm chướng ngại lời nói có ư nghĩa, tự làm hay bảo người làm, thấy nghe đều tùy hỷ.

Do xa ĺa luân nói tạp uế này nên chuyển hết các hoặc nghiệp, không c̣n sót lại, không thọ quả báo, ngay hiện đời được trời người thương mến, không nghi ngờ, thân tâm an lạc, lời nói ra đều có ư nghĩa. Khi lâm chung không bị buồn khổ bức bách và sự luyến ái của vợ con quyến thuộc quấy nhiễu. Lúc lâm chung không bị vua Diêm ma quấy nhiễu làm cho sợ hăi, chỉ thấy điều vừa ư và những vị thành thục mọi thiện pháp, đầy đủ giới, phước đức là ruộng phước chân thật làm bạn lành, thân tâm vui vẻ, phát sanh ḷng tin kính sâu xa.

Sau khi qua đời, sanh lại làm người, các căn đầy đủ, thân thể vẹn toàn; sanh ra ở đâu cũng nói lời có ích, được xinh đẹp, thông minh, an ổn, hỷ lạc. Lại gặp điều vừa ư và những vị đầy đủ giới, phước đức, thành thục các thiện pháp, là ruộng phước chân thật làm bạn lành, nương theo vị ấy tu học, xa ĺa lời nói tạp uế, có thể đoạn trừ hết các pháp ác bất thiện, thành tựu tất cả thiện pháp thù thắng, cầu học mọi giáo nghĩa Đại thừa, tu tập tất cả hạnh nguyện Bồ-tát, dần dần thể nhập biển trí sâu rộng, cho đến chứng đắc Vô thượng Bồ-đề.

Ở cơi Phật th́ xa ĺa tất cả âm thanh không có ư nghĩa, mà có các âm thanh giảng pháp vi diệu của Bồ-tát vang khắp cả nước ấy, thành tựu vô biên đại nguyện, diệu trí, có khả năng giảng thuyết tốt các giáo nghĩa của chánh pháp. Hữu t́nh như vậy th́ đến sanh cơi nước ấy.

Như Lai tự thân thọ mạng vô lượng, nhưng v́ các hữu t́nh mà tùy cơ thuyết pháp để sau khi nhập Niết-bàn chánh pháp được trụ lâu ở đời, làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu t́nh.

Này thiện nam tử! Đó gọi là luân thứ bảy xa ĺa lời tạp uế của đại Bồ-tát. Đại Bồ-tát do thành tựu luân này nên đối với Thanh văn thừa được không lầm lạc, đối với người theo Thanh văn thừa được không lầm lạc. Đối với Độc giác thừa được không lầm lạc, đối với người theo Độc giác thừa được không lầm lạc. Đối với Đại thừa được không lầm lạc, đối với người theo Đại thừa được không lầm lạc. Thường làm hưng thịnh ḍng giống Tam bảo. Đối với các đệ tử xuất gia của Như Lai - hoặc là pháp khí, hoặc chẳng phải pháp khí, cho đến những vị chỉ đắp một mảnh ca-sa, cạo râu tóc - đều không lầm lạc. Đối với pháp Đại thừa thường được tiến tới, không bị thối chuyển, phước tuệ thù thắng thường được tăng trưởng. Đối với tất cả định, các đà-la-ni, các nhẫn, các địa mau được tự tại, không bị thối chuyển. Thường được gặp các bạn lành tu tập theo. Thường được gặp tất cả Phật và các đệ tử Thanh văn Bồ-tát, được nghe pháp, thân cận, cúng dường chúng Tăng. Đối với các thiện căn thường tinh tấn mong cầu không nhàm chán, thường phát tâm Bồ-đề tu các hạnh nguyện mà không nhàm chán, được phước báo như đă nói rộng ở trước.

 Lại nữa, này thiện nam tử! Đại Bồ-tát nào có thể suốt đời xa ĺa tham dục, được tất cả mọi người kính mến, tâm được thanh tịnh, xa ĺa mọi cấu nhiễm. Do đó thiện căn mau được thành thục.

Chúng sanh từ bao đời trước trôi lăn măi trong năm đường, ch́m đắm trong biển sanh tử là do tham dục. Thân, ngữ, ư tạo ra các ác nghiệp chướng, các phiền năo chướng, các hữu t́nh chướng, tất cả pháp chướng làm chướng ngại không tham, tự ḿnh làm hay bảo người làm, thấy nghe đều tùy hỷ.

Do xa ĺa luân tham dục này nên chuyển hết mọi hoặc nghiệp, không c̣n sót lại, không thọ quả báo, ngay hiện đời được trời người thương mến, không nghi ngờ, thân tâm an lạc, tâm thanh tịnh, ĺa các cấu nhiễm. Khi lâm chung thân tâm không bị buồn khổ, bức bách và sự luyến ái của vợ con quyến thuộc quấy nhiễu. Lúc lâm chung không bị vua Diêm ma quấy nhiễu làm cho sợ hăi, chỉ thấy điều vừa ư và những vị thành thục mọi thiện pháp, đầy đủ giới, phước đức, là ruộng phước chân thật làm bạn lành, thân tâm vui vẻ, phát sanh ḷng tin kính sâu xa.

Sau khi qua đời, sanh lại làm người, các căn đầy đủ, thân thể vẹn toàn; sanh ra nơi nào tâm cũng được thanh tịnh, xa ĺa mọi cấu nhiễm, được xinh đẹp, thông minh, an ổn, hỷ lạc. Lại gặp điều vừa ư và những vị đầy đủ giới, phước đức, thành thục mọi thiện pháp, là ruộng phước chân thật làm bạn lành, nương theo vị ấy tu học, xa ĺa tham dục, có thể đoạn trừ hết các pháp ác bất thiện, thành tựu tất cả thiện pháp thù thắng, có thể mong cầu mọi giáo nghĩa Đại thừa, có thể tu tất cả hạnh nguyện Bồ-tát, dần dần thể nhập biển trí sâu rộng, cho đến chứng đắc Vô thượng Bồ-đề.

Ở cơi Phật th́ mặt đất bằng phẳng như ḷng bàn tay, đầy dẫy các châu báu, được trang nghiêm bằng các hàng cây báu, các y phục báu, đồ trang sức báu, cờ lọng báu, các cây giăng lưới báu bằng vàng bạc, chân châu ở khắp nơi thật là ưa thích. Lại xa ĺa kiêu mạn, dung mạo xinh đẹp, các căn đầy đủ, tâm b́nh đẳng. Chúng sanh như thế th́ đến sanh vào cơi nước ấy, không tham lam, được trang nghiêm bằng đầy đủ các công đức.

Như Lai tự thân thọ mạng vô lượng, nhưng v́ chúng sanh mà tùy cơ thuyết pháp để sau khi nhập Niết-bàn chánh pháp được trụ lâu ở đời, làm lợi ích an lạc cho vô lượng chúng sanh.

Này thiện nam tử! Đó gọi là luân thứ tám xa ĺa tham dục của Đại Bồ-tát. Đại Bồ-tát do thành tựu luân này nên đối với Thanh văn thừa được không lầm lạc, đối với người theo Thanh văn thừa được không lầm lạc. Đối với Độc giác thừa được không lầm lạc, đối với người theo Độc giác thừa được không lầm lạc. Đối với Đại thừa được không lầm lạc, đối với người theo Đại thừa được không lầm lạc. Thường làm hưng thịnh ḍng giống Tam bảo. Đối với các đệ tử xuất gia của Như Lai - hoặc là pháp khí, hoặc chẳng phải pháp khí, cho đến những vị chỉ đắp một mảnh ca-sa, cạo râu tóc - đều không lầm lạc. Đối với pháp Đại thừa thường được tiến tới, không bị thối chuyển, phước tuệ thù thắng thường được tăng trưởng. Đối với tất cả định, các đà-la-ni, các nhẫn, các địa mau được tự tại, không bị thối chuyển. Thường được gặp các bạn lành tu tập theo. Thường được gặp tất cả Phật và các đệ tử Thanh văn Bồ-tát, được nghe pháp, thân cận, cúng dường chúng Tăng. Đối với các thiện căn thường tinh tấn mong cầu không nhàm chán, thường phát tâm Bồ-đề tu các hạnh nguyện mà không nhàm chán, được phước báo như đă nói rộng ở trước.

KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN

Hết quyển thứ tám 

 

 

previous.png   back_to_top.png   next.png

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0