佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN

Hán dịch: Tam-tạng Pháp sư Huyền Trang

 Việt dịch: Thích nữ Huệ Thanh, Chùa Phổ Tế, Nha Trang.

Chứng nghĩa:Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh, Tỳ kheo Tâm Hạnh

o0o

Quyển thứ nhất

Phẩm 1:  TỰA

 

Số 0411

KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN 10 Quyển

Mục Lục

Quyển Thứ Nhất

Phẩm 1: Tựa

Quyển Thứ Hai

Phẩm 2: Thập Luân

Quyển Thứ Ba

Phẩm 3.1: Vô Y Hành (Phần I)

Quyển Thứ Tư

Phẩm 3.2: Vô Y Hành (Phần II)

Quyển Thứ Năm

Phẩm 3.3: Vô Y Hành (Phần III)

Phẩm 4.1: Hữu Y Hành (Phần I)

Quyển Thứ Sáu

Phẩm 4.2: Hữu Y Hành (Phần II)

Quyển Thứ Bảy

Phẩm 4.3: Hữu Y Hành (Phần III)

Phẩm 5: Sám Hối

Quyển Thứ Tám

Phẩm 6.1: Thiện Nghiệp Đạo (Phần I)

Quyển Thứ Chín

Phẩm 6.2: Thiện Nghiệp Đạo (Phần II)

Phẩm 7.1: Phước Điền Tướng  (Phần I)

Quyển Thứ Mười

Phẩm 7.2: Phước Điền Tướng (Phần II)

Phẩm 8: Hoạch Ích Chúc Lụy

 

 

Như vầy tôi nghe:

 Một thời, đức Thế Tôn cùng với đại chúng Bí-sô, vô số chúng đại Thanh văn Tăng và chúng đại Bồ-tát, vô số chúng đại Bồ-tát Tăng trú ở núi Khư-la-đế-da, trú xứ của chư tiên ẩn sĩ.

 Sau khi Phật thuyết kinh Nguyệt Tạng xong, ở phương Nam nổi lên vầng mây thơm lớn, mưa hương thơm lớn; nổi lên vầng mây hoa lớn, mưa hoa lớn; nổi lên vầng mây đồ trang sức quư báu tốt đẹp lớn, mưa đồ trang sức quư báu tốt đẹp lớn; nổi lên vầng mây y phục xinh đẹp lớn, mưa y phục xinh đẹp lớn. Các vầng mây, trận mưa này đầy khắp núi ấy, nơi trụ xứ của chư tiên ẩn sĩ. Từ các hương hoa, vật trang sức quư báu, y phục phát ra hàng trăm ngàn âm thanh thuyết pháp vi diệu như là: âm thanh quy kính Tam bảo, âm thanh thọ tŕ giới luật, âm thanh nhẫn nhục nhu ḥa, âm thanh tinh tấn dũng mănh, âm thanh điều phục bốn ma, âm thanh hướng đến trí tuệ, âm thanh khen ngợi rộng lớn vang khắp ba cơi, âm thanh khuyên tu pháp niệm - định - tổng tŕ thù thắng, âm thanh không - vô tướng - vô nguyện, âm thanh nhàm chán, xa ĺa tham dục, âm thanh sắc như bọt nước, âm thanh thọ như bong bóng nước, âm thanh tưởng như sóng nắng, âm thanh hành như thân cây chuối, âm thanh thức như vật huyễn hóa, âm thanh vô thường - khổ - vô ngă - không, âm thanh tàm quư, âm thanh xa ĺa, âm thanh hộ niệm, âm thanh từ - bi - hỷ - xả, âm thanh chứng đắc các pháp, âm thanh sanh thiên - Niết-bàn, âm thanh hướng đến ba thừa, âm thanh chuyển đại pháp luân, âm thanh mưa pháp lớn, âm thanh giáo hóa hữu t́nh, âm thanh độ thoát ba đường ác, âm thanh tu tập viên măn sáu pháp ba-la-mật, âm thanh phương tiện quyền xảo, âm thanh hướng đến mười địa, âm thanh an trụ thần thông, âm thanh an trụ đại thừa vô thượng thanh tịnh, âm thanh địa vị bất thối chuyển, âm thanh vô sanh pháp nhẫn, âm thanh địa vị thọ pháp quán đảnh, âm thanh hướng vào biển lớn của tất cả chư Phật.

 Bấy giờ, tất cả đại chúng đến dự hội đều thấy các vầng mây, trận mưa như vậy, cũng nghe các âm thanh thuyết pháp như vậy. Tùy theo ư muốn, mỗi người đều được các loại trang sức nơi thân: hương, hoa, đồ trang sức quư báu, y phục và hai tay đều cầm hạt châu như ư. Từ trong mỗi hạt châu như ư này mưa các vật báu. Lại từ trong mỗi hạt châu như ư phóng ra các ánh sáng. Nhờ ánh sáng đó, mỗi mỗi chúng sanh thấy hằng hà sa số cơi Phật trong mười phương.

 Lại nữa, nhờ ánh sáng đó, chúng sanh thấy các cơi Phật, mỗi đức Thế Tôn đều có vô lượng chúng hội cung kính vây quanh.

 Lại nhờ ánh sáng đó, chúng sanh thấy các cơi Phật, tất cả hữu t́nh nếu ai có bệnh, nhờ ánh sáng này chiếu đến, các bệnh đều tiêu trừ. Nếu ai bị giết hại và bị ngục tù th́ nhờ ánh sáng này đều được thoát khỏi. Chúng sanh nào thân, miệng, ư nặng nề ô uế, nhờ ánh sáng này đều được nhẹ nhàng, thanh tịnh; những người đói khát đều được no đủ. Những người bị các h́nh phạt bức bách, nhờ ánh sáng này đều được xa ĺa đau khổ. Những người thiếu y phục, đồ trang sức quư, châu báu, của báu, nhờ ánh sáng này chiếu đến đều được đầy đủ như ư muốn. Các hữu t́nh nào ưa thích sát sanh cho đến ưa thích tà kiến, nhờ ánh sáng này chiếu đến đều được ưa muốn xa ĺa sát sanh cho đến xa ĺa tà kiến. Các hữu t́nh nào v́ mong cầu các thứ không được nên đau khổ bức bách, nhờ ánh sáng này chiếu đến đều được như ư muốn.

 Lại nhờ ánh sáng này, chúng sanh thấy các cơi Phật, tất cả hữu t́nh chịu các khổ, nay được dừng nghỉ, đều vui vẻ hưởng các thú vui. Lại thấy trong các cơi Phật này nhờ ánh sáng chiếu đến đều được xa ĺa tất cả đám mây mờ, sương mù, âm thanh kinh hồn của gió lớn, mưa to và các mùi hôi, vị đắng cay, xúc chạm vật rùng rợn, xa ĺa tất cả nghiệp ác, lời nói xấu ác, ư nghĩ ác, không theo tà kiến ngoại đạo, được không lạnh, không nóng, an tịnh, thản nhiên như đất bằng, như ḷng bàn tay, đầy đủ các thú vui ở nơi đó.

 Khi ấy, chúng hội đều ngạc nhiên, mặt đất càng thêm cứng chắc, khó mà lay chuyển được. Mọi người thấy điều này đều kinh ngạc, nghi ngờ không biết do đâu mà hiện ra tướng này. Ở trong chúng hội có Thiên Đế-thích tên là Vô Cấu Sanh - ngồi cách đức Thế Tôn không xa - liền đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, chắp tay hướng đến Phật nói bài tụng, thưa:

 - Bậc nói, thấy chân thật

Khéo an trụ chân thật

 V́ chúng sanh thuyết giảng 

Pháp cứu cánh chân thật

 Làm các loại hữu t́nh

Diệt khổ và nhân khổ

 Ở đây do duyên nào

Hiện các vầng mây mưa

 Làm cả chúng vui mừng

Đều sanh tâm tịnh tín

 Và hướng đến đại thừa

 Thoát nghi, sanh chánh kiến

 Thân trời, người, đại chúng 

Mặt đất thêm bền chắc

 Không thể lay động được

Tướng này do duyên nào?

 Châu hiện trong hai tay

Mưa báu phóng ánh sáng

 Chiếu mười phương diệt tội 

Hết khổ được an vui

 Đạo sư do duyên nào

Làm cả chúng đều được

 Các loại ṿng hoa hương 

Trang sức nơi thân ḿnh

 Trời người đều do dự

Không biết do duyên nào?

 Có ai sắp đến đây

Hiện thần thông, oai lực

 Đó là Phật, Bồ-tát

Hay Phạm, ma, Đế thích?

 Nguyện xin đức Đạo sư

 Giảng thuyết cho đại chúng.

 Bấy giờ, Thế Tôn bảo trời Đế Thích Vô Cấu Sanh:

 - Các ông nên biết: có đại Bồ-tát tên là Địa Tạng đă trải qua vô lượng vô số đại kiếp, ở đời năm trược xấu ác, không có Phật ra đời giáo hóa hữu t́nh. Hôm nay cùng tám mươi trăm ngàn na-dữu-đa-tần-bạt-la Bồ-tát sắp đến đây lễ kính, thân cận, cúng dường Ta. V́ thấy đại chúng trong hội tùy hỷ nên Bồ-tát cùng các quyến thuộc hóa làm Thanh văn sắp đến đây, dùng thần thông oai lực hiện các biến hóa này. Đại Bồ-tát Địa Tạng đây có vô lượng vô số bất khả tư ngh́ công đức thù thắng trang nghiêm; tất cả thế gian Thanh văn, Độc giác, không ai có thể sánh bằng. Đại Bồ-tát này là kho tàng chứa các công đức vi diệu, là nơi sanh ra các giải thoát quư báu, là con mắt trong sáng của các Bồ-tát, là người dẫn đường đi đến Niết-bàn. Như hạt châu như ư mưa xuống các châu báu, tùy theo mong cầu đều làm cho đầy đủ, như các thương nhân đi nhặt của báu trên đảo. Điều này có thể làm cho ruộng thiện căn tăng trưởng, có thể tích chứa nhiều pháp an lạc, giải thoát, là b́nh tốt trút ra công đức cao quư, chiếu đến người làm thiện như ánh sáng mặt trời, chiếu đến người lạc đường cũng như đuốc sáng, trừ nhiệt phiền năo như ánh trăng dịu mát. Như người bị què được xe, như người đi xa chuẩn bị đầy đủ hành lư, lương thực, như người lạc đường gặp được người chỉ dẫn, như người cuồng loạn được uống thuốc hay, như người bệnh tật gặp thầy thuốc giỏi, như người già yếu nương nhờ vào gậy chống, như người mệt mỏi được nghỉ ở giường ṭa, làm cầu để vượt qua bốn ḍng nước, làm thuyền bè để đi đến bờ kia. Quả báo thù thắng của ba thiện căn này là kết quả tương ưng của ba thiện căn ấy, thường thực hành bố thí như bánh xe luôn quay chuyển, kiên tŕ giữ giới như núi Diệu Cao, tinh tấn khó làm thối lui như kim cương quư báu, nhẫn nhục không quấy động như mặt đất, thiền định thâm sâu như kho tàng bí mật, định trang nghiêm như tràng hoa đẹp, trí tuệ sâu rộng như biển cả, không đắm nhiễm như hư không rộng lớn, diệu quả gần nhân như hoa và lá, điều phục ngoại đạo như Sư tử vương, dẹp tan các thiên ma như đại long tượng, chặt đứt giặc phiền năo như cây kiếm thần, chán sự ồn náo như người tu Độc giác thừa, tẩy sạch cấu bẩn phiền năo như nước trong sạch, có thể tẩy trừ ô uế như gió thổi mạnh, chặt đứt các trói buộc như dao kiếm bén, che chở cho người sợ hăi  như thân thuộc bạn bè, đề pḥng các oán địch như hào, như thành, cứu các ách nạn như cha mẹ, che chở cho những người khiếp sợ hèn hạ như rừng cây, như mùa hạ đi xa được núp vào bóng cây to, cho người nóng khát được uống nước trong mát, cho người đói quả ngon ngọt, cho người thiếu áo y phục, làm đám mây che mát cho người nóng bức, cho người nghèo cùng châu như ư, làm nơi nương tựa cho người sợ hăi, làm trận mưa thấm ướt đất cho người cày cấy, làm cho nước đục trở nên trong bằng châu nguyệt-ái, làm cho thiện căn của các hữu t́nh không bị hư hoại, hiện cảnh giới tốt đẹp làm cho mọi người vui thích, khuyên các hữu t́nh phát tâm tàm quư tăng thượng, làm cho người cầu phước huệ được đầy đủ trang nghiêm, hay trừ phiền năo như thuốc xổ, có thể thu nhiếp tâm tán loạn như cảnh giới thiền định, biện tài vô ngại như bánh xe nước, nhiếp tâm vào công việc như xem sắc đẹp, nhẫn nhục kiên cố như núi Diệu Cao, tổng tŕ sâu rộng như biển cả, thần túc vô ngại như hư không, diệt trừ tất cả những tập khí mê mờ che lấp như ánh nắng mặt trời làm tan lớp băng mỏng, thường an trú vào đảo tịnh lự quư báu vô sắc chánh đạo trí nhất thiết trí, đạt được vô công dụng chuyển đại pháp luân.

 Này thiện nam tử! Đại Bồ-tát Địa Tạng này đầy đủ vô lượng vô số bất khả tư ngh́ công đức thù thắng như vậy cùng các quyến thuộc muốn đến đây, đă hiện ra trước các tướng thần thông như trên.

 Thế Tôn nói các công đức của Bồ-tát Địa Tạng rồi, bấy giờ đại Bồ-tát Địa Tạng cùng với tám mươi trăm ngàn vô số Bồ-tát dùng oai lực thần thông hiện tướng Thanh văn từ phương Nam đến đứng trước Phật, cùng các quyến thuộc cung kính đảnh lễ chân Thế Tôn, nhiễu quanh bên phải ba ṿng rồi đến trước Như-lai chấp tay nói bài tụng khen ngợi:

 - Đạo sư lưỡng túc tôn 

Tâm từ thường che khắp

 An nhẫn như đại địa

Trừ hết tâm niệm sân

 Đủ tướng tốt thù thắng

Trang nghiêm các cơi Phật

 Hay dùng tâm từ bi 

Ban bố khắp thế gian

 Cắt đứt các lưới ái

An trụ đúng như thật

 Bỏ các cơi thanh tịnh 

Độ chúng sanh ô nhiễm

 Nguyện giáo hóa cơi uế 

Hóa độ chúng sanh ác

 Tinh tấn thêm bền vững 

Từ lâu tu hạnh khổ

 Từ lâu tu hạnh khổ 

Ai nghe cũng kinh sợ

 Tu hạnh thí, giới, nhẫn

Và tinh tấn, định, huệ

 Từng cúng dường vô lượng 

Phật, Bồ-tát, Thanh văn

 Và cứu giúp hữu t́nh 

Người đói, khát, bệnh, chết

 Bổn hạnh v́ hữu t́nh

 Xả bỏ nhiều thân mạng

 Hạnh nguyện v́ chánh pháp 

Bỏ nhiều xương máu thịt

 Quên niềm vui của ḿnh 

 Thương xót các hữu t́nh

 Thường v́ các chúng sanh

Siêng tu đoạn lưới mê

 Khéo hộ tŕ sáu căn

Thường xa ĺa các dục

 Quán hữu vi vô thường

Khổ, không, vô ngă tánh

 Các nghiệp khổ tăng trưởng

Đều do nhân tham ái

 Nên trước đối sáu căn

Đoạn hẳn các tham dục

 Đối với khắp hữu t́nh

Thường an trụ đại bi

 Tuy đắc đạo thù thắng 

Nhưng không bỏ bổn nguyện

 Thấy các loài hữu t́nh 

Chịu các khổ bức bách

 Liền siêng năng tinh tấn 

Dũng mănh để cứu độ

 Khiến siêng tu thí, giới 

Nhẫn, tinh tấn, định, tuệ

 Như mẹ đối con một 

 Thương con lo nuôi dưỡng

 Bổn nguyện đối hữu t́nh

 Tâm từ ban bố khắp

 Nên mau chứng Bồ-đề 

Độ thoát vô lượng chúng

 Tu hành hạnh Bồ-tát

Đều v́ các chúng sanh

 Nên nay đối hữu t́nh 

Không xả bỏ sáu độ

 Xưa nguyện đời mạt pháp

 Mong cầu đạo vô thượng

 Nay vào đời mạt thế

Mau thành Vô thượng giác

 Điều phục các ác kiến

Trời, rồng, người, dạ-xoa

 An trụ đoạn các hoặc

Như chánh đạo kim cang

 Thọ kư nhiều hữu t́nh 

 Chứng đắc đạo thù thắng

 Dẫn đường các La-hán

Ruộng phước điền tối thượng

Thế Tôn không ai bằng 

Che khắp các chúng sanh

 Vô lượng các tiếng khen

Vang khắp mười phương cơi

 V́ thế các Bồ-tát

Đă làm xong việc ḿnh

 Đều cùng đến quy y

Dưới chân Đại Mâu-Ni

 Nghe thuyết pháp vi diệu 

Đều sanh tâm hoan hỷ

 Tăng thêm sự tinh tấn 

 Tu tập hạnh Bồ-tát

 Nhờ pháp lực đạo sư 

Đều mau chứng Bồ-đề

 Nên nay bậc đạo sư

Tập hợp chưa từng có

 Mười ba triệu dược-xoa 

Thường ăn các máu thịt

 Đều bỏ các nghiệp ác

Mau đến đạo Bồ-đề

 Đắc Tổng tŕ thù thắng

An nhẫn và tịnh lự

 Đoạn hẳn các lậu hoặc 

Bậc Ứng cúng thế gian

 Tu tập bốn vô lượng

An trụ bốn nhiếp pháp

 Đạt được bốn biện tài

An trụ trong hạnh nhẫn

 Chứng đắc định kiền hành

Và huệ nhăn vi diệu

 An trụ vô sanh nhẫn

Đều do lực Đạo sư

 Thế Tôn, đại oai đức 

Diệt trừ các ma oán

 Hàng phục các ngoại đạo

 Chín mươi lăm tà đạo

 Đến địa ngục, súc sanh

 Ngạ quỷ, phi nhân, thiên

 Nên hữu t́nh chân thật

Đều quy y Thế Tôn 

 Nay dứt trừ đao binh 

Bệnh dịch, giặc, đói khát

 Độ mê mất chánh đạo

Các chúng sanh đui mù

 Các phiền năo cuồng loạn

Đều tịch tịnh an lạc

 Nên con bỏ các duyên 

Đến lễ kính Thế Tôn

 Vô biên các cơi Phật 

Các đạo sư hiện tại

 Đều khen ngợi Thế Tôn

Người nào nghe đều đến

 Con nghe bậc Biến tri

Đức chân thật vô biên

 Độ thoát các hữu t́nh

Tâm hoan hỷ cung kính

 Đă tu vô lượng phước

Nay được lễ Thế Tôn

 Nguyện trong vô lượng kiếp

Thường tu tập cúng dường

 Nay con học Thế Tôn 

Phát thệ nguyện như vậy

 Trong cơi uế trược này

Chứng đắc quả vô thượng.

 Lúc bấy giờ, Địa Tạng Đại Bồ-tát dùng bài tụng vi diệu khen ngợi, lễ Phật rồi cùng các quyến thuộc đem các thứ hoa, hương thơm, đồ trang sức quư báu cơi trời tung rải trên đức Phật. Các thứ ấy biến thành lọng báu lơ lửng giữa hư không. V́ muốn nghe pháp nên tất cả đều ngồi trang nghiêm trước Phật.

 Khi ấy tất cả người trong hội đều thấy ngài Đại Bồ-tát Địa Tạng thật là hy hữu chưa từng có nên đều đem các loại hương, hoa thơm đẹp, đồ trang sức quư báu, y phục, tràng phan, bảo cái dâng rải lên cúng dường ngài Đại Bồ-tát Địa Tạng và thưa:

 - Hôm nay chúng con vui mừng được lợi lớn. Nhờ thần lực của Phật nên chúng con được chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cung kính cúng dường bậc đại sĩ này.

 Khi ấy, trong chúng hội có đại Bồ-tát tên là Hảo Nghi Vấn, đứng dậy sửa y phục, trịch một vai áo, gối phải chấm đất, làm lễ chân Phật, chấp tay thưa:

 - Bạch Thế Tôn, thiện nam tử này từ đâu đến đây? Ở cơi Phật nào? Cách đây gần hay xa? Thành tựu những công đức thiện căn ǵ mà được Thế Tôn khen ngợi? Vị ấy lại tán thán biển giáo pháp công đức bất khả tư ngh́ của Phật. Chúng con xưa nay chưa từng nghe thấy, nguyện xin Ngài giảng nói cho chúng con.

 Đức Thế Tôn bảo:

 - Thôi đi, thiện nam tử! Công đức thiện căn của ngài Địa Tạng Đại sĩ này, tất cả đại chúng trời người trong thế gian đều không thể suy lường được. Nếu các ông nghe Như-lai giảng thuyết công đức thiện căn của bậc Đại sĩ này th́ tất cả đại chúng trời người trong thế gian đều mờ mịt hoặc không tin hiểu.

 Khi ấy, Bồ-tát Hảo Nghi Vấn lai thưa thỉnh:

 - Nguyện xin Như-lai thương xót giảng thuyết cho chúng con.

 Phật dạy:

 - Hăy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, Ta sẽ v́ ông mà giảng thuyết sơ lược: Vị Đại sĩ này thành tựu vô lượng công đức thù thắng bất khả tư ngh́, có thể an trụ định thù thắng Thủ-lăng-già-ma, hoàn toàn ngộ nhập cảnh giới Như-lai, đă chứng đắc Vô sanh pháp nhẫn tối thắng. Đối với các pháp chư Phật đă được tự tại, có khả năng chứng đắc địa vị Nhất thiết trí, có thể vượt qua biển Nhất thiết trí, có thể an trụ định Sư-tử-phấn-tấn-tràng, có thể leo lên núi Nhất thiết trí, có thể bẻ găy tà luận của ngoại đạo. V́ muốn giáo hóa tất cả hữu t́nh nên an trụ ở tất cả cơi Phật.

 Vị đại sĩ này tùy theo các cơi Phật an trụ, tùy theo các Tam ma địa an trụ mà phát sanh vô lượng công đức thù thắng, thành tựu giáo hóa vô lượng hữu t́nh.

 Vị đại sĩ này tùy theo chỗ trụ các cơi Phật như vậy hoặc có thể nhập định Phát trí. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia đều thấy các cảnh giới hiện hành của Tam-ma-địa.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này hoặc có thể nhập định Cụ-túc-vô-biên-trí. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia - tùy theo khả năng - có thể đem vô lượng vật cúng thượng diệu cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này hoặc nhập định Cụ-túc-thanh-tịnh-trí. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia đều thấy các cảnh giới cơi dục có vô lượng tội lỗi nên tâm được thanh tịnh.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này hoặc nhập định Cụ-túc-tàm- quư trí. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia đều được đầy đủ tàm quư tăng thượng, xa ĺa các pháp ác, tâm không quên mất.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Cụ-túc-chư- thừa-minh. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia đều được các thần thông thiện xảo như: thiên nhăn trí thông, túc trụ trí thông, tử sanh trí thông, hiểu rơ nhân quả đời này, đời sau.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Vô-ưu-thần-thông-minh. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia đều xa ĺa tất cả buồn rầu mê muội.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Cụ-túc-thắng-thông-minh. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia đều được đầy đủ thần thông thiện xảo.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Phổ-chiếu-chư-thế-gian. Do năng lực của định này làm cho các cơi nước mười phương xa ĺa các mê muội và làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia thấy khắp các cơi Phật trong mười phương.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Chư-Phật-đăng-cự-minh. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia bỏ tà quy chánh, quy y Tam bảo.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Kim-cang-quang. Do năng lực của định này làm cho tất cả núi Tiểu-luân-vi, núi Đại-luân-vi, núi Tô-mê-lô và các núi khác, khe, suối, ng̣i, hang, ngói, sỏi, gai độc, cỏ cây xấu dơ ở cơi Phật kia đều không hiện ra; làm cho tất cả các thứ độc hại, các loài thú dữ, trùng độc, tai hoạn, ôn dịch, mê muội, cấu bẩn, hôi hám bất tịnh ở cơi Phật kia đều diệt sạch; làm cho mặt đất ở cơi Phật kia bằng phẳng như ḷng bàn tay, các vật tốt đẹp tự nhiên hiện ra, được các tướng thanh tịnh, thù thắng, trang nghiêm.  Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Trí-lực-nan-tồi-phục. Do năng lực của định này làm cho tất cả ma vương và các quyến thuộc ở cơi Phật kia đều kinh sợ, quy y Tam bảo. 

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Điện-quang-minh. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia đều không c̣n lo sợ đời sau, được pháp an vui.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Cụ-túc-thượng-diệu-vị. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia tùy theo ư nghĩ được ăn uống đầy đủ.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập vào định Cụ-túc-thắng-tinh-khí. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia đều được tăng thêm sức lực, ĺa các bệnh khổ.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Thượng-diệu-chư-tư-cụ. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia tùy theo ư thích đều được giường, ṭa, đồ nằm, y phục, đồ trang sức quư báu, các vật dụng không thiếu thứ ǵ. Mọi vật đều tốt đẹp, quư giá, rất đáng ưa thích.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Vô-tránh-trí. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia thân tâm mạnh mẽ, xa ĺa tất cả oán ghét trói buộc, được ḥa thuận, vui chơi khoái lạc; đầy đủ bố thí, tŕ giới, an nhẫn, dũng mănh tinh tấn, tâm không tán loạn, thành tựu trí tuệ.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Năng-dẫn-thắng-dũng-dước. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia đều hưởng được vô lượng sự hoan hỷ thù thắng.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Cụ-túc-thế-lộ-quang. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia đều được trí vô ngại, có thể tu tập các hạnh thanh tịnh.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Thiện-trụ-thắng-kim-cang. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia đều được các căn đầy đủ không thiếu, thường ưa thích hạnh viễn ly, tâm được tịch tịnh.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Tăng-thượng-quán-thắng-tràng. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia đều rất chán ghét, tự trách nghiệp ác tội lỗi của ḿnh, đều khéo hộ tŕ mười nghiệp đạo thiện là đường sanh lên cơi trời.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Cụ-túc-từ-bi-thanh. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia đều phát tâm từ, tâm bi, tâm không oán hại, tâm b́nh đẳng với tất cả, tâm làm lợi ích an lạc cho nhau.

 Tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập định Dẫn-tập-chư-phước-đức. Do năng lực của định này làm cho tất cả hữu t́nh ở cơi Phật kia các sự đấu tranh, tật bệnh, đói khát, gió mưa trái thời, khổ nhọc, đắng cay, các cảm giác khó chịu đều được tiêu trừ.

 Như vậy, đại sĩ tùy theo chỗ trụ các cơi Phật này, hoặc nhập vào định Hải-điện-quang. Do năng lực của định này làm cho mặt đất của cơi Phật kia đều do các loại châu báu tạo thành, xa ĺa tất cả tội lỗi. Các loại cây báu, cây y phục, cây đồ dùng, các cây anh lạc, cây hoa, cây quả, cây âm nhạc, vô lượng các nhạc cụ trang nghiêm khắp nơi ở cơi Phật kia.

 Nói tóm lại, vị thiện nam tử này mỗi ngày vào buổi sáng, v́ muốn giáo hóa các hữu t́nh nên nhập vô số các định, xuất định đi khắp các cơi Phật trong mười phương, thành tựu việc giáo hóa tất cả hữu t́nh tùy theo căn cơ chúng sanh, làm lợi ích an lạc. Vị thiện nam tử này đă ở trong vô lượng vô số đại kiếp vào đời năm trược xấu ác, không có Phật ở đời giáo hóa hữu t́nh, lại ở trong đời vị lai c̣n hơn số đó nữa.

 Hoặc có thế giới vào đời kiếp đao binh giết hại các hữu t́nh, vị thiện nam tử này thấy sự việc như vậy, vào lúc sáng sớm dùng năng lực các định trừ diệt kiếp đao binh, làm cho các hữu t́nh thương mến lẫn nhau.

 Hoặc có thế giới vào đời kiếp dịch bệnh làm hại các hữu t́nh, thiện nam tử này thấy việc này rồi vào lúc sáng sớm dùng năng lực các định trừ diệt kiếp dịch bệnh, làm cho các hữu t́nh đều được an vui.

 Hoặc có thế giới vào đời kiếp đói khát làm hại các hữu t́nh, thiện nam tử này thấy việc như vậy vào lúc sáng sớm dùng năng lực các định trừ diệt kiếp đói khát, làm cho các hữu t́nh đều được no đủ.

 Vị thiện nam tử này dùng năng lực các định làm vô lượng vô biên bất khả tư ngh́ việc lợi ích an lạc cho các hữu t́nh như vậy.  Thiện nam tử này thành tựu đầy đủ vô lượng vô số bất khả tư ngh́ công đức thù thắng, thường siêng năng tinh tấn làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu t́ønh, từng ở trong vô lượng vô số hằng hà sa cơi Phật Thế Tôn thời quá khứ, v́ muốn giáo hóa làm lợi ích an lạc cho các hữu t́nh nên phát thệ nguyện đại bi kiên cố khó có thể phá hoại, dũng mănh tinh tấn vô tận. Do thệ nguyện đại bi kiên cố khó có thể phá hoại, dũng mănh tinh tấn vô tận này làm cho oai lực tăng trưởng, trong một ngày đêm hoặc trong khoảng một bữa ăn có thể độ vô lượng trăm ngàn câu-chi-na-dữu-đa các loại hữu t́nh đều làm cho họ được giải thoát mọi điều lo buồn, khổ năo và làm cho thỏa măn đầy đủ tất cả ư nguyện mong cầu như pháp.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh do mong cầu các thứ, bị buồn khổ bức bách, có thể chí tâm niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường ngài đại Bồ-tát Địa Tạng th́ đều được tất cả mong cầu như pháp, xa ĺa các buồn khổ, tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay được Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh bị đói khát bức bách, có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ đều được đầy đủ tất cả thức ăn uống mong cầu như pháp. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay được Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh thiếu thốn các thứ y phục, đồ trang sức quư báu, thuốc men, giường nằm và các vật dụng, có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ đều được đầy đủ tất cả y phục, đồ trang sức quư báu, thuốc men, giường nằm và các vật dụng mong cầu như pháp, tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh điều ưa thích lại bị xa ĺa, oán ghét lại hội họp mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ tất cả đều được ưa thích được hội họp, oán ghét th́ xa ĺa. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh thân tâm buồn khổ, các bệnh làm đau đớn mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ tất cả đều được thân tâm an lạc, các bệnh tiêu trừ. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh chống trái nhau gây ra các việc đấu tranh mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ tất cả đều bỏ tâm độc hại, ḥa hợp với nhau, vui vẻ, nhẫn nhịn nhau, lần lần hối lỗi, hổ thẹn, có tâm từ với nhau. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh bị nhốt trong lao ngục, bị gông cùm, xiềng xích trói thân, chịu đủ các khổ mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ tất cả đều được thoát khỏi lao ngục, xiềng xích, gông cùm, được tự do, vui vẻ. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh đang bị tù, bị đánh đập bằng roi vọt, tra khảo rất đau đớn, sắp bị giết hại mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ tất cả đều được thoát khỏi tù tội, đánh đập bằng roi vọt, giết hại. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh thân tâm mệt mỏi, khí lực suy yếu mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ tất cả đều được thân tâm thoải mái, khí lực mạnh mẽ. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh không đủ các căn, hoặc bị tổn hại mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ tất cả đều được đầy đủ các căn, không bị tổn hoại. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh tâm loạn điên cuồng, bị ma quỷ làm mê mờ mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ tất cả đều được tâm không cuồng loạn, ĺa các quấy nhiễu. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh bị tham dục, sân giận, ngu si, giận hờn, bỏn xẻn, ganh ghét, kiêu mạn, ác kiến, ngủ nghỉ, buông lung, nghi ngờ... đều rất hừng hẫy, làm năo loạn thân tâm, thường không an lạc mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ tất cả đều được xa ĺa tham dục..., thân tâm an lạc. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh bị lửa thiêu đốt, bị nước cuốn trôi, bị gió thổi bay, hoặc ở trên núi cao, cây cao, nhà cao, bị té rơi xuống rất sợ hăi kinh hoàng mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ tất cả đều được thoát khỏi ách nạn, được an ổn, không tổn hại. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh bị các rắn độc, trùng độc đốt chích, hoặc bị trúng các thuốc độc mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ tất cả đều được xa ĺa các thứ làm khổ hại. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh bị ác quỷ bắt làm cho bị bệnh, hoặc hàng ngày phát bệnh, hoặc cách ngày phát, hoặc ba bốn ngày phát một lần, hoặc làm cho thân tâm cuồng loạn, run rẩy, mê muội không biết ǵ mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ tất cả đều được thoát khỏi, thân tâm an ổn, không c̣n sợ hăi. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh bị các quỷ dược-xoa, la-sát, ngạ quỷ, quỷ Tất-xá-già, quỷ Bố-đát-na, quỷ Cưu-bạn-trà, quỷ Yết-tra-bố-đát-na, quỷ hút tinh khí và các ác thú: cọp, sói, sư tử; các chú thuật yếm độc, giặc thù, quân trận và các việc sợ hăi khác quấy nhiễu làm cho thân tâm kinh hoàng, khiếp sợ, mất thân mạng, sợ chết, tham sống, chán khổ, cầu vui mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ tất cả đều được xa ĺa các sợ hăi, được bảo toàn thân mạng. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh hoặc v́ nghe nhiều, hoặc v́ tịnh tín, hoặc v́ tịnh giới, hoặc v́ tịnh lự, hoặc v́ thần thông, hoặc v́ Bát-nhă, hoặc v́ giải thoát, hoặc v́ sắc đẹp, hoặc v́ tiếng hay, hoặc v́ hương thơm, hoặc v́ vị ngon, hoặc v́ xúc chạm êm ái, hoặc v́ lợi dưỡng, hoặc v́ tiếng khen, hoặc v́ công đức, hoặc v́ khéo léo, hoặc v́ hoa quả, hoặc v́ rừng cây, hoặc v́ giường ṭa, hoặc v́ đồ nằm, hoặc v́ đường đi, hoặc v́ của cải, hoặc v́ thuốc men, hoặc v́ nhà cửa, hoặc v́ tôi tớ, hoặc v́ h́nh sắc, hoặc v́ mưa ngọt, hoặc v́ mong cầu nước, hoặc v́ cấy gặt, hoặc v́ quạt phẩy, hoặc v́ gió mát, hoặc v́ cầu lửa, hoặc v́ xe cộ, hoặc v́ nam nữ, hoặc v́ phương tiện, hoặc v́ tu phước, hoặc v́ ấm áp, hoặc v́ mát mẻ, hoặc v́ nhớ nghĩ, hoặc v́ các việc lợi ích thế và xuất thế gian..., trong lúc t́m cầu các việc ấy bị buồn khổ bức bách mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ vị thiện nam tử với công đức, định lực, thần thông thù thắng làm cho tất cả đều xa ĺa buồn khổ, thỏa măn ư nguyện. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh gieo các hạt giống ở ruộng hoang hoặc ruộng tốt, hoặc siêng năng làm việc, hoặc không làm việc mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ thiện nam tử này với công đức, định lực, thần thông thù thắng làm cho tất cả cây trái đều được mùa. V́ sao? - V́ thiện nam tử này từng trải qua vô lượng vô số đại kiếp ở vô số cơi Phật Thế Tôn thời quá khứ phát đại thệ nguyện kiên cố, tinh tấn; do năng lực nguyện này v́ muốn giáo hóa các hữu t́nh nên thường thống lănh tất cả đại địa, thường nắm giữ tất cả hạt giống, thường làm cho tất cả hữu t́nh tùy ư sử dụng. Năng lực thần thông của vị thiện nam tử này hay làm cho tất cả cây cỏ, gốc rễ, mầm, cọng, cành, lá, hoa, quả ở khắp đại địa đều sanh trưởng từ mầm non, hoa quả tươi tốt, trái chín mọng, hương vị thơm ngọt.

 Ở trụ xứ nào, nếu các hữu t́nh tham, sân, si hừng hẫy, tạo ra mười ác nghiệp: sát sanh, hoặc không cho mà lấy, hoặc tham dục tà hạnh, hoặc nói dối trá, hoặc nói thô ác, hoặc nói lời ly gián, hoặc nói lời tạp uế, hoặc tham, hoặc sân, hoặc tà kiến mà có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, quy kính, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng th́ tất cả phiền năo đều tiêu trừ, xa ĺa mười điều ác, thành tựu mười điều lành; đối với các chúng sanh phát tâm từ bi, làm lợi ích. Vị thiện nam tử này thành tựu công đức, định lực, thần thông, dũng mănh, tinh tấn như vậy, trong khoảng một bữa ăn có thể ở vô lượng vô số cơi Phật, ở mỗi quốc độ trong khoảng một bữa ăn đều có thể độ thoát, giáo hóa vô lượng vô số căng-già-sa hữu t́nh, làm cho xa ĺa các khổ, đều được an vui. Tùy theo nghiệp tương ưng mà được sanh thiên hay Niết-bàn.

 Vị thiện nam tử này thành tựu các pháp công đức bất khả tư ngh́ như Ta đă nói như vậy. Bồ-tát lập thệ nguyện kiên cố, dũng mănh tinh tấn, v́ muốn giáo hóa các hữu t́nh nên ở trong mười phương, hoặc có khi hiện làm thân Đại Phạm Vương, tùy theo căn cơ thuyết pháp cho các hữu t́nh, hoặc lại hiện làm thân Đại Tự Tại thiên, hoặc làm thân Tha Hóa Tự Tại thiên ở cơi dục, hoặc làm thân Lạc Biến Hóa thiên, hoặc làm thân Đổ Sử Đa thiên, hoặc làm thân Dạ Ma thiên, hoặc làm thân Đế Thích thiên, hoặc làm thân Tứ Đại Thiên vương, hoặc làm thân Phật, hoặc làm thân Bồ-tát, hoặc làm thân Độc giác, hoặc làm thân Thanh văn, hoặc làm thân Chuyển luân vương, hoặc làm thân Sát-đế-lợi, hoặc làm thân Bà-la-môn, hoặc làm thân Phiệt-xá, hoặc làm thân Mậu-đạt-la, hoặc làm thân trượng phu, hoặc làm thân phụ nữ, hoặc làm thân đồng nam, hoặc làm thân đồng nữ, hoặc làm thân Kiền-đạt-phược, hoặc làm thân A-tố-lạc, hoặc làm thân Khẩn-nại-lạc, hoặc làm thân Mạt-hô-lạc-già, hoặc làm thân rồng, hoặc làm thân Dược-xoa, hoặc làm thân La-sát, hoặc làm thân Cưu-bạn-trà, hoặc làm thân Tất-xá-già, hoặc làm thân ngạ quỷ, hoặc làm thân Bố-đát-na, hoặc làm thân Yết-tra-bố-đát-na, hoặc làm thân quỷ Áo-xà-ha-lạc, hoặc làm thân sư tử, hoặc làm thân hương tượng, hoặc làm thân ngựa, hoặc làm thân trâu, hoặc làm thân các loại cầm thú, hoặc làm thân Diệm ma vương, hoặc làm thân ngục tốt, hoặc làm thân các hữu t́nh trong địa ngục, hoặc hiện vô lượng vô số các loại thân như vậy. Tùy theo căn cơ thuyết pháp cho các hữu t́nh, tùy theo nhân duyên mà hướng dẫn vào ba thừa, địa vị bất thối chuyển.

 Này thiện nam tử! Vị đại sĩ này thành tựu các pháp công đức bất khả tư ngh́ như vậy, là nơi ẩn chứa các công đức thù thắng, là nơi sanh ra các trân bảo giải thoát, là con mắt trong sáng của các Bồ-tát, là người thương nhân dẫn đầu trên đường đi đến Niết-bàn; như vậy cho đến vô công dụng chuyển đại pháp luân như đă nói rộng ở trước.

 Này thiện nam tử! Giả sử có người mong cầu sở nguyện mà chí tâm quy y, xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, lễ bái, cúng dường các vị Bồ-tát thượng thủ trong vô số các đại Bồ-tát như: Di-lặc, Diệu-cát-tường, Quán-tự-tại, Phổ-hiền, trải qua trăm kiếp không bằng người chí tâm quy y, xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, lễ bái, cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng trong một bữa ăn, sở nguyện sẽ mau thành tựu viên măn. V́ sao? - V́ đại Bồ-tát Địa Tạng làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu t́nh, làm cho sở nguyện của các hữu t́nh được viên măn như ngọc châu như ư, cũng như kho tàng. Vị đại sĩ này v́ muốn giáo hóa cho các hữu t́nh nên đă từ lâu tu tập đại bi đại nguyện kiên cố, dơng mănh, tinh tấn hơn các Bồ-tát. Do đó, các ông nên cúng dường Bồ-tát Địa Tạng.

 Bấy giờ, đại chúng trong hội từ mười phương đến, tất cả đại Bồ-tát và các Thanh văn, trời, người, dược-xoa, Kiền-đạt phược... đều rời khỏi chỗ ngồi, tùy theo khả năng của ḿnh đem các loại vàng bạc, châu báu..., hoa hương tung rải lên cúng dường đại Bồ-tát Địa Tạng. Lại đem các loại y phục tốt đẹp nhất, châu mạc-ni bảo, chân châu, tràng hoa chân châu, anh lạc, vàng, bạc, lụa tốt, phan, lọng... dâng lên đại Bồ-tát Địa Tạng. Lại đem vô lượng âm nhạc hay nhất, các bài tán tụng cung kính cúng dường Bồ-tát Địa Tạng.

 Bấy giờ, đại Bồ-tát Địa Tạng đem các vật cúng dường tốt nhất này dâng lên Thế Tôn, nói bài tụng thưa:

 - Trời, người, rồng, thần đă cúng dường

 Mười phương Bồ-tát đều đến dâng

 Bậc cứu thế có công đức lớn

 Xin nhận con cúng dường tối thắng

 Bấy giờ, đại Bồ-tát Địa Tạng nói bài tụng rồi đảnh lễ chân Phật.

 Lúc ấy, Thế Tôn lại nói bài tụng:

 - Phát tâm thanh tịnh, tuệ kiên cố

 Diệt vô lượng khổ các hữu t́nh

 Cúng dường thượng diệu như tay báu

 Hay đoạn lưới nghi như kim cang

 Sanh trí tuệ đại bi tinh tấn

 Đem dâng cúng dường đức Thế Tôn

 Dùng biển trí cứu khổ chúng sanh

 Lên các cơi bờ không sợ hăi.

 Bấy giờ, đại Bồ-tát Địa Tạng liền từ ṭa ngồi đứng dậy, bạch Phật:

  - Bạch đại đức Thế Tôn! Con sẽ tế độ bốn châu này. Đệ tử Thế Tôn: tất cả Bí sô và Bí-sô ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca, con sẽ làm cho tất cả đều được tăng trưởng nhớ nghĩ, tăng trưởng giữ ǵn nhớ nghĩ, tăng trưởng thọ mạng, tăng trưởng thân thể, tăng trưởng không bệnh, tăng trưởng sức lực, tăng trưởng tiếng khen, tăng trưởng vật dụng, tăng trưởng bạn bè, tăng trưởng đệ tử, tăng trưởng tịnh giới, tăng trưởng đa văn, tăng trưởng tuệ xả, tăng trưởng thiền định, tăng trưởng an nhẫn, tăng trưởng phương tiện, tăng trưởng ánh sáng Thánh đế giác ngộ, tăng trưởng hướng đến chánh đạo đại thừa, tăng trưởng ánh sáng pháp, tăng trưởng giáo hóa hữu t́nh, tăng trưởng đại từ đại bi, tăng trưởng tất cả pháp trắng, tăng trưởng tiếng tốt vang khắp ba cơi, tăng trưởng mưa pháp thấm nhuần ba cơi, tăng trưởng tinh khí chất bổ khắp đại địa, tăng trưởng tinh thần làm việc của tất cả chúng sanh, tăng trưởng tinh thần khéo thực hành chánh pháp, tăng trưởng trí tuệ sáng suốt, tăng trưởng diệu hạnh sáu pháp ba-la-mật, tăng trưởng ngũ nhăn, tăng trưởng quán đảnh, tăng trưởng sanh thiên Niết-bàn, nghĩa là dùng bài chú tổng tŕ tên Cụ-túc-thủy-hỏa-kiết-tường-quang-minh-đại-kư.

 Con ở trong vô số cơi Phật Thế Tôn vào thời quá khứ, thân cận thọ tŕ đà-la-ni này, hay làm tăng trưởng tất cả pháp trắng, tăng trưởng tất cả hạt giống, gốc rễ, mầm, cọng, cành, lá, hoa, quả, tinh khí chất bổ, thuốc thang, ngũ cốc, tăng trưởng mưa thấm nhuần, tăng trưởng đất - nước - gió- lửa có lợi ích, tăng trưởng an vui, tăng trưởng của báu, tăng trưởng sức lực, tăng trưởng tất cả vật thọ dụng. Đà-la-ni này có thể làm cho tất cả trí tuệ sắc bén, phá tan giặc phiền năo, liền nói thần chú:

 - Sấm bồ, sấm bồ, sấm sấm bồ, a ca xá sấm bồ, phược yết lạc sấm bồ, am bạt lạc sấm bồ, phiệt la sấm bồ, phạt chiết lạc sấm bồ, a lộ ca sấm bồ, điều ma sấm bồ, tát đế ma sấm bồ, tát đế nật ha la sấm bồ, tỳ bà lộ ca sáp bà sấm bồ, ô ba đạm ma sấm bồ, nại dă na sấm bồ, bát thích nhạ tam mâu để thích noa sấm bồ, sát noa sấm bồ, tỳ thấp bà lê dạ sấm bồ, xá tát đa lạp bà sấm bồ, tỳ a trà tố tra mạt ê lệ điều mê đạm mê phạt yết lạc tế phạt yết lạc mạc tứ lệ xí lệ tỳ lệ yết thích bà bạt la phạt thích đế lệ bát lạp tiết bát thích giá la phạn đát nê hạt thích đát nê bá la giá giá giá giá di lệ nhị lệ ê yết tha thác khê thác củ lô thát lộc thát lộc nhị lệ ma trán đản trán củ lệ, nhị lệ lệ áng củ chi đa tỳ át lê kỳ lê ba la kỳ lê củ tra khổ mạt lệ đôn kỳ đôn kỳ đôn cụ lệ hử lô hử lô hử lô củ lô tốt đô nhị lệ nhị lư đệ di lư trán bạn trà đà yết la di lê hử lô hử lô lô.

 Khéo giảng thuyết làm sạch trần cấu

 Khéo giảng thuyết trừ sạch đấu tranh

 Khéo giảng làm sạch tâm xấu ác

 Khéo giảng làm sạch hạt giống xấu

 Khéo giảng trừ sạch mùi vị hôi

 Khéo giảng trừ sạch hơi ô uế

 Khéo giảng làm đầy các hy vọng

 Khéo giảng thuyết mùa màng no đủ

 Khéo giảng thuyết làm cho chư Phật

Như-lai, Thế Tôn đều gia hộ

 Khéo giảng lại làm cho tất cả

 Bồ-tát đều tùy hỷ gia hộ.

 Bạch Thế Tôn, đó là thần chú tổng tŕ Cụ-túc-thủy-hỏa-kiết-tường-quang-minh-đại-kư. Con đă ở vô số cơi Phật Thế Tôn thời quá khứ thân cận, phụng sự, thọ tŕ Đà-la-ni này, có thể làm tăng trưởng tất cả pháp trắng, nói rộng cho đến làm tăng trưởng tất cả vật dụng.

 Bạch Đại đức Thế Tôn, Đà-la-ni này có thể tế độ khắp bốn châu này, làm cho tất cả đệ tử Thế Tôn: Bí-sô, Bí-sô ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca đều được tăng trưởng nhớ nghĩ, nói rộng cho đến tăng trưởng tất cả vật dụng. Đa-la-ni này có thể làm cho Thánh giáo giải thoát của Thế Tôn được hưng thạnh, trụ lâu ở đời, làm lợi ích an lạc cho chúng sanh trong ba cơi.

 Bấy giờ, đại Bồ-tát Địa Tạng giảng thuyết thần chú tổng tŕ đại kư như vậy, khi ấy núi Khư-la-đế-da đều chấn động, vô số thiên nhạc không đánh mà tự kêu, mưa vô lượng các loại hương hoa thơm đẹp và trân bảo cơi trời. Tất cả chúng hội đều kinh ngạc, vui mừng, cho là việc kỳ lạ chưa từng có.

 Lúc ấy, trong hội có thiên nữ Đại-kiết-tường, thiên nữ Cụ-đại kiết-tường, thiên nữ Đại-tŕ-diệu-âm, thiên nữ Đại-kiên-cố, thiên nữ Cụ-đại-thủy, thiên nữ Phóng-đại-quang là đứng đầu trong tổng số một vạn tám ngàn thiên nữ, đối với bốn đại chủng đều được tự tại, rời khỏi chỗ ngồi, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật:

 - Thật là hy hữu, bạch đại đức! Thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn! Chúng con tuy đối với bốn đại chủng được tự tại nhưng không thể biết tướng sanh diệt, trái thuận, đầu giữa cuối của bốn đại chủng này. Vị đại sĩ này đă đắc Bát-nhă ba-la-mật-đa thậm thâm vi tế, có thể hiểu biết rơ tướng sanh diệt, trái thuận, đầu giữa cuối của bốn đại chủng này.

 Phật dạy:

 - Đúng vậy, đúng vậy! Này thiên nữ! Vị thiện nam tử này đă đắc Bát-nhă ba-la-mật-đa thậm thâm vi tế, có thể biết rơ tướng sanh diệt, trái thuận, đầu giữa cuối của bốn đại chủng. Thiên nữ nên biết: như hạt châu Như ư đầy đủ các đức, có thể mưa các loại châu báu tốt nhất cho các chúng sanh; thiện nam tử cũng như vậy, có thể mưa các trân bảo giác chi cho các chúng sanh, như đảo báu các loại trân bảo đầy ở trên đó. Thiện nam tử này cũng như vậy, thành tựu các trân bảo giác chi như các loại hương hoa thơm đẹp trang sức ở cơi trời Ba-lợi-chất-đa-la-thọ; thiện nam tử này cũng như vậy, trang nghiêm bằng trân bảo Phật pháp vi diệu. Như sư tử chúa, tất cả loài thú đều khiếp phục; ví như mặt trời chiếu sáng, có thể diệt trừ tất cả bóng tối thế gian, thiện nam tử này cũng vậy, có thể diệt trừ tất cả ác kiến vô minh mê muội của chúng sanh. Ví như mặt trăng sáng ban đêm, có thể làm cho tất cả chúng sanh lạc đường đi đúng đường bằng phẳng, tùy theo muốn đến nơi nào đều đến được; thiện nam tử này cũng vậy, ở trong đêm tối vô minh có thể chỉ dẫn cho tất cả chúng sanh mê mờ đạo ba thừa, dong ruỗi trong cánh đồng sanh tử, đi đúng đường ba thừa, tùy theo thích ứng, dùng phương tiện hướng dẫn làm cho được ra khỏi. Ví như đại địa là nơi nương tựa của tất cả chúng sanh, hạt giống, cây cỏ, núi non, lúa..., thiện nam tử này cũng vậy, là nơi nương tựa của tất cả pháp Bồ-đề phần thù thắng. Ví như núi Đại-bảo-diệu-cao trụ vững kiên cố, không lỡ, không khuyết; thiện nam tử này cũng vậy, khéo an trụ tất cả pháp bất cọng của Phật. Do không bỏ các chúng sanh nên gọi là không khuyết, tất cả căn lành đều đem ban cho các chúng sanh nên gọi là không lỡ, thí như hư không, tất cả chúng sanh đều thọ hưởng, thiện nam tử này cũng vậy, tất cả chúng sanh đều thọ hưởng. Thiện nam tử này thành tựu vô lượng vô biên các pháp công đức như vậy.

 Nghe Phật tán thán đại Bồ-tát Địa Tạng thành tựu vô lượng công đức, đại chúng đều cho là việc kỳ diệu chưa từng có, sanh tâm tôn trọng, cung kính, vui mừng, chí tâm chiêm ngưỡng Bồ-tát Địa Tạng, mắt không tạm rời. Bấy giờ, Thế Tôn lại nói bài tụng giải bày nghĩa này:

 - Đại Bồ-tát Địa Tạng

Đầy đủ các công đức

 Hiện sắc tướng Thanh văn

Đến đảnh lễ đại sư

 Ban vui cho chúng sanh

Cứu thoát khổ ba cơi

 Mưa vô lượng đồ vật 

Đem cúng dường đại sư

 Thiên đế Vô Cấu Sanh 

Quán sát khắp bốn phương

 Đứng chắp tay cung kính

Khen ngợi, thỉnh đại sư

 Ta thấy ngọc ma-ni 

Của chư Phật Thế Tôn 

 Chiếu sáng các cơi Phật

Tất cả đều sáng suốt

 Sáu thông chiếu thế gian

Nay sẽ đến hội này

 Là Bồ-tát Địa Tạng 

Hiện oai nghi xuất gia

 Ẩn chứa thất thánh tài

Âm thanh Phật Vô-úy

 Đứng đầu các Bồ-tát 

Dẫn đường các chúng sanh

 Chỗ nương báu giải thoát

Biển phước đức tinh tấn

 Tâm từ bi sáng suốt

Cứu khổ các hữu t́nh

 Thành bảo vệ người sợ

Như trăng sáng soi đường

 Như đất sanh thiện căn

Như kim cương phá hoặc

 Ban cho bảo giải thoát 

Như nước trôi lậu hoặc

 Phiền năo bị che lấp

Như thầy thuốc chữa bệnh

Một ngày niệm Địa Tạng 
Công đức được vang xa

 Trong vô biên số kiếp

Khen đức bậc trí khác

 Giải thoát các chúng sanh

Khỏi tất cả phiền năo

 Đến các định kiện hành 

Bờ kia của các định

 Mười hai duyên thanh tịnh

Các trí như hư không

 Trừ mê muội hữu t́nh

Ở vô biên cơi Phật

 Tùy quốc độ nhập định 

Vào trong bốn tịnh lự

 Làm cho khắp hữu t́nh 

Nhập định, trừ lậu hoặc

 Chúng sanh nhiều nghiệp ác 

Đao binh, bệnh, đói khát

 Bất cứ tai họa nào

Cũng làm cho giải thoát

 Chúng sanh trong năm đường 

Bị các khổ bức bách

 Quy kính ngài Địa Tạng

Các khổ đều tiêu trừ.

 Chúng sanh khổ xoay vần

Lần lựa sát hại nhau

 Quy kính ngài Địa Tạng

An trụ tâm nhẫn, từ

 Lo sợ mười hai duyên 

 Nơi các khổ nối nhau

 Quy kính ngài Địa Tạng

Đều an trụ không sợ.

 Nếu thích tu các phước

 Chánh niệm, giới, văn, tuệ

 Quy kính ngài Địa Tạng

Mong cầu đều đầy đủ

 Ưa thích các công đức

Thuốc hay, hạt giống tốt

 Quy kính ngài Địa Tạng

Mong cầu đều đầy đủ.

 Mong cầu thuốc, ruộng lúa 

Áo, đầy tớ, nam, nữ

 Quy kính ngài Địa Tạng

Mong cầu đều đầy đủ.

 Các đức đều tương ưng 

Như đất có khả năng

 Làm chỗ gieo hạt giống 

Thấm nhuần và tươi tốt

 Bị các phiền năo che

Ưa làm mười nghiệp ác

 Quy kính ngài Địa Tạng

Phiền năo đều tiêu trừ.

 Hiện làm các thân tướng

Thuyết pháp cho chúng sanh

 Đem công đức đầy đủ 

Thương xót các chúng sanh

 Giả sử trong trăm kiếp 

Khen ngợi công đức ngài

 Cũng không thể nói hết 

Do đó nên cúng dường.

KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN

Hết quyển thứ nhất

 

back_to_top.png   next.png

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0