Thần Ch V Lượng Thọ

01. Nam m rt na tờ gia gia gia

02. Na mắc a ri gia

03. A mi ta pha gia

04. Ta tha g ta gia

05. A rờ ha t

06. Sam gic sam bt đa gia

07. Ta đi gia tha

08. Om

09. A mờ rật t

10. A mờ rật t đờ pha v

11. A mờ rật ta sam pha v

12. A mờ rật ta ga ri ph

13. A mờ rật ta st đ

14. A mờ rật ta t r.

15. A mờ rật ta vi hờ rim t

16. A mờ rật ta vi hờ rim ta

17. Ga mi n

18. A mờ rật ta ga ga na

19. Ki ti ka r

20. A mờ rật ta đun đa ph sờ va r

21. Sạc va rờ tha sa đa n

22. Sạc va kc ma

23. Ka l sa

24. Ka sa

25. Giam ka l

26. Sờ va ha.

*******

Trang Chủ Hình ảnh Kinh đỉn Th̀n Chú Lin lạc

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0