THẦN CH BẢY ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

"t điệt tha,

Cụ m cụ m khnh ni,

M nị sắc mạt để mạt để,

Sắc hi đt tha yết đa tam ma địa t để sắt sỉ đế,

t đế mạt đế ba lệ,

Ba bả thu đt nhĩ.

Tt b ba bả na thế giả,

Bột th bột đồ,

Xướng đp m ổ m củ m.

Phất đạt kh đt la,

Bt l thu đt nhĩ,

Đm m nật đm m.

M lỗ m lỗ,

M lư thi khiết lệ?

Tt b ca la,

Mật lật đổ,

Ni b lại nhĩ bột đề t bột th.

Phật đ t đề sắt s n na hạt lạc xoa đổ m,

Tt b đề b,

Tam m t,

Tam m tam mạn noa.

Hn lư?

ổ m tt b.

Phật ,

Bồ đề tt đỏa.

Khổ m khổ m,

Bt lạt khổ m mạn đổ m,

Tt b y để ổ la đạt b tt b tỳ h đại giả.

Tt b tt đỏa nan giả,

Phụ lan n phụ lan n?

Phụ lan giả m,

Tt b a x,

Bệ lưu ly giả,

Bt lạt để b ty.

Tt b ba bả tước dương yết lệ sa ha".

----0O0----


DƯỢC SƯ QUN ĐẢNH CHƠN NGN

NAM M TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Nam m bạt gi phạt đế,

Bbệ st x,

Lu l tịch lưu ly,

Bc lặc b,

Ht ra x d.

t tha yết đa ra,

Aa ra hắc đế.

Tam miệu tam bột đ da,

Đt điệt tha.

n,

Bệ st thệ,

Bệ st thệ,

Bệ st x,

Tam một yết đế ta ha.

-o0o-

DƯỢC SƯ TM CH

TAYATHA:

OM

BEKAZE

BEKAZE

MAHA

BEKAZE

RADASAMU

GATE

SOHA

---

T YA THA:

M

B CAN D

B CAN D

MA HA

B CAN D

RA DA SAM MU

GA T

S HA

-o0o-

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0