Lương Hoàng Bảo Sám

QUYỂN THỨ CHÍN

ĐẦU QUYỂN CHÍN

Nhất bách bát tŕ Kinh măn tạng đồ. Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật, Tỳ Lô tâm nội Du Già Bộ. Đại thừa kinh điển cộng Di Đà. Nam phương Long Nữ trực chứng Bồ Đề lộ.

Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

CUNG VĂN

Đạo việt ư cửu thiên, Thích Phạm hiệu viết Thế Hùng, công siêu ư cửu hữu hàm linh; danh xưng Điều Ngự, hoặc bạt khổ ư cửu u giới nội, hoặc nhiếp sinh ư cửu phẩm tŕ trung. Cửu thứ đệ định nhất niệm năng siêu cửu giới sắc thân. Tùy duyên thị hiện, quang hàm pháp giới đạo việt quần sinh. Nguyện thùy vạn hạnh chi trang nghiêm, giám thử cửu thời chi Phật sự.

Thượng lai phụng v́ cầu sám đệ tử đẳng... tu kiến Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, kim đương đệ cửu quyển, nhập đàn duyên khởi. Nghiêm liệt hương đăng chi hoa quả, bàn tŕnh phỉ cúng chi trân tu. Biểu thử nhất tâm cúng dường Tam bảo, tẩy tâm, địch lự, phát lộ, kiền thành. Pháp thân bất động, Pháp tánh trạm nhiên.

Pháp hóa biến châu, pháp âm phổ bị. Hiện tử ma chi kim tướng, diêu bạch ngọc chi minh đài. Lễ bái quy y, lân mẫn nhiếp thọ; trừ vị trừ chi tội cấu; sám vị sám chi khiên vưu. Thiết niệm cầu sám đệ tử đẳng... trần kiếp dĩ lai, mê lưu kim nhật; thường muội cửu giới chi quả nhân. Vô minh tự phú; bất tín cửu tuyền chi khổ báo, tà kiến hoạnh sinh, khinh miệt cửu bộ chi tôn kinh. Tứ t́nh tạo tội, oanh triền cửu kiết chi phiền năo. Túng ư vọng vi tự tán hủy tha, tổn nhân lợi kỷ. Hoặc nhân đấu xứng nhi khi cuống, hoặc nhân tửu sắc dĩ hoang mê. Vị tham trần thế chi tạm hoan, nan miễn u đồ chi cực khổ. Kim tắc triền chi hối quá, hạnh khởi kỉnh tâm; quy y chơn tịnh chi phước điền, đại vị y văn nhi sám hối. Cung khấu hồng từ, minh huân gia bị.

Phật thân sung măn ư pháp giới. Phổ hiện nhất thiết quần sinh tiền. tùy duyên phó cảm mị bất châu. Nhi hằng xứ thử bồ đề tọa.

Khởi vận Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp. Nhất tâm quy mạng Tam thế chư Phật:

Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật,

Nam mô Thi Khí Phật,

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật,

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật,

Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật,

Nam mô Ca Diếp Phật,

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY LỄ PHẬT THẾ CÁC CHÚNG SANH TRONG ĐỊA NGỤC A TỲ

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng nhận thấy từ phần quy y trở đi cho đến phần này về sau đều tŕnh bày vạn pháp sai biệt, tội phước bất nhất, nhưng cũng rơ ràng như sáng và tối, tóm lại mà nói th́ chỉ có thiện và ác mà thôi.

Thiện là con đường tốt đẹp, đi lên các cơi trên, ác là nẻo xấu xa, đọa xuống các cơi dưới, trong ba đường ác. Tu nhơn nghĩa th́ đi về cảnh giới an vui tốt đẹp, gây tàn hại th́ đọa xuống cảnh giới khổ đau hà tiện. Người ở cảnh thù thắng an vui là do nghiệp thù thắng vui mà được quả báo tốt đẹp, chứ không phải do sự tranh đua vô đạo, tàn ác bất nhơn mà được.

Người ở cảnh thắng thọ hưởng vui thú nhiệm mầu, tự nhiên, tiêu diêu tự tại, thẳng đến đạo Bồ đề giác ngộ. Người ở cảnh hạ liệt đau khổ là do nghiệp xấu xa, hạ liệt, tàn ác bất nhơn gây ra.

Người ấy ở trong hỏa thành lưới sắt; ăn thời ăn hoàn sắt nóng mănh liệt; uống thời uống nước đồng sôi dữ dội. Thọ mạng vô tận kiếp số vô cùng chịu đủ thống khổ.

Thống khổ trong Địa ngục không thể kể xiết, không thể chịu nổi. Tinh thần ĺa khỏi thân mạng này liền sa đọa vào Địa ngục hỏa thành. Quả báo th́ có đao luân gia h́nh, đền nợ th́ có đá lửa mài thân. Mạng sống kéo dài, ôm khổ mà chịu. Dầu thoát khỏi Địa ngục cũng đọa vào Ngă quỉ. Thân h́nh tiều tụy, ôm ḷng đói khát, miệng khạc ra lửa, mạng sống mong manh. Chết rồi lại đọa làm Súc sanh chịu bao khổ sở. Da thịt làm đồ ăn thân h́nh bị chia xẻ nấu nướng, yến tiệc linh đ́nh. Hoặc là chở nặng đi xa, làm việc nguy hiểm. Đó là một nỗi khổ nặng nhất trong ba đường ác. Đau đớn thay cho những kẻ ở trong đêm dài của dục vọng mờ mịt không có ngày ra mà không tự biết!

Vui khổ rơ ràng như vậy, mà nói không ai tin! Cũng chỉ v́ chúng sanh hay chấp lấy cái bản ngă nhỏ nhen của ḿnh nên không tin, lại nghi ngờ mê muội.

Bởi nghi ngờ mê muội nên có lắm người không ưa điều lành. Sở dĩ Phật dạy: "Đời có mười việc chết đọa Địa ngục:

1 Ư không chuyên làm lành, không tu công đức.

2 Tham ăn như cọp đói kia không khác.

3 Say mê tửu sắc, ôm ḷng độc hại.

4 Thường tập ngu si, không nghe lời can gián.

5 Tự ư sức ḿnh, làm các việc ác.

6 Ưa giết chúng sanh, lấn hiếp người cô quả.

7 Thường làm bạn với kẻ ác.

8 Xâm lấn phạm vi của người.

9 Lời nói không chân thật.

10 Không thương mọi loài, làm các nghiệp ác. Những người như thế, không thể sống lâu, chết vào đường ác".

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng nhận thấy: Theo lởi Phật dạy, mấy ai thoát được. Nếu không thoát được th́ ở trong Địa ngục đều có tội phần.

Đại chúng mọi người đều đă lănh hội được ư ấy, th́ tự ḿnh không nên buông lung phải gấp tu Bồ tát đạo; cần cầu Phật pháp, lợi ích chúng sanh. Trước là tự diệt tội cho ḿnh, sau là sanh phước cho người. Đó là tự lợi lợi tha, ḿnh và người không khác.

Ngày nay khởi tâm dơng mănh, tâm kiên cố, tâm Từ bi, tâm độ hết thảy, tâm cứu hết thảy. Phát tâm như vậy cho đến khi thành Phật, không quên bổn nguyện.

Nguyện xin mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ tát, đem đại thần thông lực, đại Từ bi lực, đại giải thoát Địa ngục lực, tế độ Ngă quỉ lực, cứu tế chúng sanh lực, đại thần chú lục, đại oai mănh lực, khiến chúng con tên... việc làm đều được kết quả lợi ích, lời nguyện đều được thành tựu viên măn.

Chúng con một ḷng tha thiết đầu thành đảnh lễ Tam bảo, nguyện v́ hết thảy chúng sanh đang chịu khổ trong Địa ngục A tỳ, cho đến hết thảy chúng sanh đang chịu khổ trong hắc ám Địa ngục, trong mười tám Địa ngục lạnh, trong mười tám Địa ngục nóng, trong mười tám Địa ngục đao luân, Địa ngục rừng kiếm, Địa ngục hỏa xa, Địa ngục phất sí, Địa ngục hầm than mà quy y Tam bảo.

Những Địa ngục ấy lại có tám vạn bốn ngàn Địa ngục khác làm quyến thuộc. Trong ấy có bao nhiêu chúng sanh chịu khổ, chúng con nguyện do Bồ đề tâm, Bồ đề hạnh, Bồ đề nguyện, xin v́ hết thảy chúng sanh ấy mà đảnh lễ Quy y Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại Âm Tán Phật

Nam mô Tịnh Nguyện Phật

Nam mô Nhật Thiên Phật

Nam mô Lạc Huệ Phật

Nam mô Nhiếp Thân Phật

Nam mô Oai Đức Thế Phật

Nam mô Sát Lợi Phật

Nam mô Đức Thừa Phật

Nam mô Thượng Kim Phật

Nam mô Giải Thoát kế Phật

Nam mô Nhạo Pháp Phật

Nam mô Trú Hạnh Phật

Nam mô Xả Kiêu Mạn Phật

Nam mô Trí Tạng Phật

Nam mô Phạm Hạnh Phật

Nam mô Chiên Đàn Phật

Nam mô Vô Ưu Danh Phật

Nam mô Đoạn Nghiêm Thân Phật

Nam mô Tướng Quốc Phật

Nam mô Liên Hoa Phật

Nam mô Vô Biên Thân Đức Phật

Nam mô Thiên Quang Phật

Nam mô Huệ Hoa Phật

Nam mô Tần Đầu Ma Phật

Nam mô Tŕ Phú Phật

Nam mô Sư Tử Du Hư Bồ tát

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ tát

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dủ ḷng Từ bi cứu độ dẫn tiếp các chúng sanh chịu khổ trong A tỳ Địa ngục, cho đến trong hắc ám Địa ngục, đao luân Địa ngục, hỏa xa Địa ngục, phất sí Địa ngục và trong các Địa ngục quyến thuộc v.v... Xin nguyện nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ tát lực, nhất thế Thánh Hiền lực, khiến các chúng sanh hiện đang chịu khổ, ngày nay liền được giải thoát; hoàn toàn không đọa trở lại trong các Địa ngục, hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, rốt ráo không tạo nghiệp Địa ngục, không sanh vào Địa ngục, sanh về Tịnh độ, bỏ sống Địa ngục, được sống trí huệ, bỏ thân Địa ngục được thân Kim cang, bỏ khổ Địa ngục, được vui Niết bàn; nhớ Địa ngục khổ, phát Bồ đề tâm; tứ Vô lượng tâm, lục Ba la mật thường được hiện tiền, bốn vô ngại trí, sáu thức thần thông tự tại như ư. Đầy đủ trí huệ, tu đạo Bồ tát, dơng mănh tinh tấn không thôi không nghỉ, tiến đến hạnh Thập địa vào tâm Kim cang, thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI TÁM LỄ PHẬT THẾ CÁC CHÚNG SANH TRONG ĐỊA NGỤC KHÔI HÀ, ĐỊA NGỤC THIẾT HOÀN V.V...

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam bảo nguyện xin v́ những chúng sanh trong:

Địa ngục khôi hà,

Địa ngục rừng kiếm,

Địa ngục rừng gai,

Địa ngục cột đồng,

Địa ngục máy sắt,

Địa ngục lưới sắt,

Địa ngục hang sắt,

Địa ngục hoàn sắt,

Địa ngục đá nhọn.

Những Địa ngục như vậy đầy khắp mười phương tận hư không giới.

Ngày nay chúng con nguyện v́ hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong các Địa ngục ấy phát tâm Bồ đề mà quy y đảnh lễ thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Phạm Tài Phật

Nam mô Bảo Thủ Phật

Nam mô Tịnh Căn Phật

Nam mô Cụ Túc Luận Phật

Nam mô Thượng Luận Phật

Nam mô Phất Sa Phật

Nam mô Đề Sa Phật

Nam mô Hữu Nhật Phật

Nam mô Xuất Nê Phật

Nam mô Đắc Trí Phật

Nam mô Mô La Phật

Nam mô Thượng Cát Phật

Nam mô Pháp Lạc Phật

Nam mô Cầu Thắng Phật

Nam mô Trí Huệ Phật

Nam mô Thiện Thánh Phật

Nam mô Vơng Quang Phật

Nam mô Lưu Ly Tạng Phật

Nam mô Danh Văn Phật

Nam mô Lợi Tịch Phật

Nam mô Giáo Hóa Phật

Nam mô Nhật Minh Phật

Nam mô Thiện Minh Phật

Nam mô Chúng Đức Thượng Minh Phật

Nam mô Bảo Đức Phật

Nam mô Sư Tử Phan Bồ tát

Nam mô Sư Tử Tác Bồ tát

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo. Nguyện xin Tam bảo, dùng sức Từ bi, đồng gia tâm cứu hộ, cho các chúng sanh hiện đang chịu khổ trong những Địa ngục khôi hả, Địa ngục rừng kiếm v.v... liền được giải thoát, hết thảy khổ quả đều được tiêu trừ. Những nghiệp Địa ngục rốt ráo thanh tịnh; bỏ thân Địa ngục được thân Kim cang, bỏ khổ Địa ngục, được vui Niết bàn; nhớ Địa ngục khổ, phát Bồ đề tâm, đồng ra khỏi nhà lửa, thẳng đến Đạo tràng; cùng với các vị Bồ tát thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG NHỮNG ĐỊA NGỤC UỐNG NƯỚC ĐỒNG SÔI, ĐIẠ NGỤC HẦM HỐ V.V...

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam bảo, nguyện khắp v́ hết thảy chúng sanh đọa Địa ngục trong mười phương tận hư không giới.

Địa ngục uống nước đồng sôi,

Địa ngục chúng hiệp,

Địa ngục khiếu hoán,

Địa ngục Đại khiếu hoán,

Địa ngục nóng,

Địa ngục Đại nóng,

Địa ngục hầm than,

Địa ngục rừng cháy, v. v...

Những Địa ngục ấy có vô lượng vô biên Địa ngục khác làm quyến thuộc.

Trong các Địa ngục ấy chúng sanh đang chịu khổ, chúng con nguyện đem sức Bồ đề tâm, thay thế hết thảy chúng sanh ấy mà đảnh lễ Quy y Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Nhơn Nguyệt Phật

Nam mô La Hầu Phật

Nam mô Cam Lồ Minh Phật

Nam mô Diệu Ư Phật

Nam mô Đại Minh Phật

Nam mô Nhất Thế Chủ Phật

Nam mô Lạc Trí Phật

Nam mô Sơn Vương Phật

Nam mô Tịch Diệt Phật

Nam mô Đức Tụ Phật

Nam mô Thiên Vương Phật

Nam mô Diệu Âm Thanh Phật

Nam mô Diệu Hoa Phật

Nam mô Trú Nghĩa Phật

Nam mô Công Đức Oai Tụ Phật

Nam mô Trí Vô Đẳng Phật

Nam mô Cam Lồ Âm Phật

Nam mô Thiện Thủ Phật

Nam mô Lợi Huệ Phật

Nam mô Tri giải Thoát Nghĩa Phật

Nam mô Thắng Âm Phật

Nam mô Lê Đà Hạnh Phật

Nam mô Thiện Nghĩa Phật

Nam mô Vô Quá Phật

Nam mô Hành Thiện Phật

Nam mô Kiên Dơng Tinh Tấn Bồ tát

Nam mô Kim cang Huệ Bồ tát

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dủ ḷng Từ bi, đồng gia tâm cứu hộ, nguyện cho hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong những Địa ngục uống nước đồng sôi v.v... hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, hết thảy khổ năo đều được giải thoát, từ nay về sau không c̣n đọa lại trong các Địa ngục, không sanh vào Địa ngục, sanh về Tịnh độ, bỏ mạng Địa ngục được mạng trí huệ, tứ Vô lượng tâm lục Ba la mật thường được hiện tiền, bốn vô ngại trí sáu sức thần thông, tự tại như ư; ra khỏi Địa ngục, được vào Niết bàn, đồng như chư Phật, thành đẳng Chánh giác. CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG CÁC ĐỊA NGỤC, ĐAO BINH, ĐỒNG PHỦ V.V...

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, nguyện v́ hết thảy chúng sanh khắp mười phương, tận hư không giới, hiện đang chịu khổ trong các Địa ngục:

Địa ngục tưởng tượng,

Địa ngục hắc sa,

Địa ngục đóng đinh vào thân,

Địa ngục giếng lửa,

Địa ngục cối đá,

Địa ngục sỏi bay,

Địa ngục đao binh,

Địa ngục đói khát,

Địa ngục chảo đồng sôi, v.v...

Những Địa ngục như thế ấy vô lượng vô biên. Ngày nay chúng con nguyện xin v́ hết thảy chúng sanh trong các Địa ngục ấy, đem sức Bồ đề tâm thay thế các chúng sanh ấy mà Quy y Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Hoa Tạng Phật

Nam mô Diệu Quang Phật

Nam mô Nhạo Thuyết Phật

Nam mô Thiện Tế Phật

Nam mô Chúng Vương Phật

Nam mô Ly Úy Phật

Nam mô Biện Tài Phật

Nam mô Danh Văn Phật

Nam mô Bảo Nguyệt Minh Phật

Nam mô Thượng Ư Phật

Nam mô Vô Úy Phật

Nam mô Đại Kiến Phật

Nam mô Phạm Âm Phật

Nam mô Thiện Âm Phật

Nam mô Huệ Tế Phật

Nam mô Vô Đẳng Ư Phật

Nam mô Kim cang Quân Phật

Nam mô Bồ Đề Ư Phật

Nam mô Thọ Vương Phật

Nam mô Bàn Đà Âm Phật

Nam mô Phước Đức Lực Phật

Nam mô Thế Đức Phật

Nam mô Thánh Ái Phật

Nam mô Thế Hạnh Phật

Nam mô Hổ Phách Phật

Nam mô Lạc Tri Phật

Nam mô Khí Âm Cái Bồ tát

Nam mô Tịch Căn Bồ tát

Nam mô Địa Tạng Bồ tát

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dùng sức Từ bi, đồng gia tâm cứu hộ, xin cho hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong các Địa ngục đao binh v.v... và trong hết thảy Địa ngục quyến thuộc, ngày nay liền được giải thoát, bao nhiêu khổ năo đều được đoạn trừ, không sanh vào Địa ngục, được sanh về Tịnh độ; bỏ sống Địa ngục được sống trí huệ, nhớ Địa ngục khổ phát tâm Bồ đề, tu Bồ tát hạnh không thôi không nghỉ; vào đạo nhất thừa, đủ hạnh Thập địa, dùng sức thần thông, tiếp độ chúng sanh, đồng lên Đạo tràng, thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG CÁC ĐỊA NGỤC HỎA THÀNH ĐAO SƠN V.V...

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng nguyện v́ hết thảy chúng sanh trong các Địa ngục cùng khắp mười phương tận hư không giới mà chí thành lễ Tam bảo.

Địa ngục thành lửa,

Địa ngục hang đá,

Địa ngục nước sôi,

Địa ngục núi đao,

Địa ngục hổ lang,

Địa ngục giường sắt,

Địa ngục gió nóng,

Địa ngục phun lửa.

Những Địa ngục ấy có vô lượng vô biên Địa ngục khác làm quyến thuộc. Ngày nay chúng con nguyện v́ hết thảy chúng sanh đang chịu khổ trong các Địa ngục ấy đem sức Bồ đề tâm mà Quy y Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Lôi Âm Vân Phật

Nam mô Thiên Ái Mục Phật

Nam mô Thiện Trí Phật

Nam mô Cụ Túc Phật

Nam mô Đức Tích Phật

Nam mô Đại Âm Phật

Nam mô Pháp Tướng Phật

Nam mô Trí Âm Phật

Nam mô Vô Hư Không Phật

Nam mô Từ Âm Phật

Nam mô Huệ Âm Sai Biệt Phật

Nam mô Công Đức Quang Phật

Nam mô Thánh Vương Phật

Nam mô Chúng Ư Phật

Nam mô Biện Tài Luân Phật

Nam mô Thiện Tịch Phật

Nam mô Nguyệt Diện Phật

Nam mô Nhật Danh Phật

Nam mô Vô Cấu Phật

Nam mô Công Đức Tập Phật

Nam mô Hoa Đức Tướng Phật

Nam mô Biện Tài Quốc Phật

Nam mô Bảo Thí Phật

Nam mô Ái Nguyệt Phật

Nam mô Bất Cao Phật

Nam mô Huệ Thượng Bồ tát

Nam mô Thường Bất Ly Thế Bồ tát

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dủ ḷng Từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, cho những chúng sanh hiện đang chịu khổ trong những Địa ngục trên ấy, liền được giải thoát, rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong những Địa ngục nhiều không thể kể xiết ở khắp mười phương đều nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ tát lực, và Hiền Thánh lực, khiến các chúng sanh ấy liền được giải thoát hằng đoạn trừ hết nghiệp Địa ngục trong mười phương.

Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, rốt ráo không đọa lại trong ba đường ác, xả thân thọ thân thường được gặp chư Phật, đầy đủ trí huệ, thanh tịnh tự tại, dơng mănh tinh tấn, không thôi không nghỉ, tu lên cho đến măn hạnh Thập địa, vào tâm Kim cang, viên thành giống trí, do thần lực của Phật tùy tâm tự tại.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI HAI LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG ĐƯỜNG NGĂ QUỈ

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, nguyện v́ mười phương tận hư không giới hết thảy thần Ngă quỉ, Ngă quỉ và quyến thuộc của Ngă quỉ trong đường quỉ đói đem sức tâm Bồ đề mà Quy y Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Sư Tử Lực Phật

Nam mô Tự Tại Vương Phật

Nam mô Vô Lượng Tịnh Phật

Nam mô Đẳng Định Phật

Nam mô Diệt Cấu Phật

Nam mô Bất Thất Phương Tiện Phật

Nam mô Vô Nhiêu Phật

Nam mô Diệu Diện Phật

Nam mô Trí Chế Trú Phật

Nam mô Pháp Sư Vương Phật

Nam mô Đại Thiên Phật

Nam mô Thâm Ư Phật

Nam mô Vộ Lượng Phật

Nam mô Pháp Lực Phật

Nam mô Thế Cúng Dường Phật

Nam mô Hoa Quang Phật

Nam mô Tam Thế Cúng Phật

Nam mô Ứng Nhật Tạng Phật

Nam mô Thiên Cúng Dường Phật

Nam mô Thượng Trí Nhơn Phật

Nam mô Chơn Kế Phật

Nam mô Tín Cam Lồ Phật

Nam mô Kim cang Phật

Nam mô Kiên Cố Phật

Nam mô Dược Vương Bồ tát

Nam mô Dược Thượng Bồ tát

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dùng sức Từ bi đồng gia tâm nhiếp thọ.

Nguyện cho hết thảy thần Ngă quỉ, Ngă quỉ và quyến thuộc của Ngă quỉ, trong tất cả đường Ngă quỉ đói ở mười phương, tận hư không giới, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ; bao nhiêu khổ nạn đều được giải thoát, thân tâm thanh tịnh, không c̣n khổ năo; thân tâm no đủ, không c̣n đói khát, được pháp vị cam lồ; mắt trí huệ mở; tứ Vô lượng tâm, lục Ba la mật, thường được hiện tiền, sáu thức thần thông như ư tự tại, xa ĺa đường Ngă quỉ, vào cơi Niết bàn, đồng với chư Phật thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BA LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG ĐƯỜNG SÚC SANH

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam bảo, nguyện khắp v́ mười phương tận hư không giới hết thảy đường Súc sanh trong bốn loài chúng sanh, hoặc lớn, hoặc nhỏ, dưới nước trên khô, giữa hư không; hết thảy Súc sanh và quyến thuộc của tất cả chúng sanh ấy, ngày nay chúng con do sức của tâm Bồ đề mà đảnh lễ Quy y Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Bảo Kiên Minh Phật

Nam mô Lê Đà Bộ Phật

Nam mô Tùy Nhật Phật

Nam mô Thanh Tịnh Phật

Nam mô Minh Lực Phật

Nam mô Công Đức Tụ Phật

Nam mô Cụ Túc Đức Phật

Nam mô Sư Tử Hạnh Phật

Nam mô Cao Xuất Phật

Nam mô Hoa Thí Phật

Nam mô Châu Minh Phật

Nam mô Liên Hoa Phật

Nam mô Ái Trí Phật

Nam mô Quy Đà Nghiêm Phật

Nam mô Bất Hư Hạnh Phật

Nam mô Sanh Pháp Phật

Nam mô Tướng Minh Phật

Nam mô Tư Duy Nhạo Phật

Nam mô Nhạo Giải Thoát Phật

Nam mô Tri Đạo Lư Phật

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ tát

Nam mô Bất Hưu Tức Bồ tát

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dùng sức Từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, cho hết thảy Súc sanh trong bốn loài chúng và quyến thuộc của chúng, trong tất cả đường Súc sanh ở khắp mười phương tận hư không giới, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ, bao nhiêu khổ năo đều được giải thoát, đồng xả bỏ ác thú, đồng chứng được đạo quả; thân tâm an vui như ở đệ tam thuyền; tứ Vô lượng tâm, lục Ba la mật, thường được hiện tiền; bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông, như ư tự tại; xa ĺa đường Súc sanh, vào đường Niết bàn, nhập Kim cang tâm, thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BỐN V̀ SÁU ĐƯỜNG CHÚNG SANH MÀ PHÁT NGUYỆN

Chúng con ngày nay xin nhờ công đức nhân duyên lễ Phật, sám hối thế cho các vị Trời, các vị Tiên, Long thần, Bát bộ; nguyện xin cho hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường, khắp mười phương, tận hư không giới, cùng tận đời vị lai, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, không thọ thân h́nh một cách lầm lạc, oan uổng, không chịu các khổ sở độc hại, không tạo năm tội nghịch, mười tội ác, không đọa vào ba đường ác nữa.

Nhờ công đức nhân duyên lễ Phật, hôm nay đều được thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, như chư đại Bồ tát Ma ha tát; đều như chư đại Bồ tát Ma ha tát được đại tâm; tâm như đại địa, sanh ra các căn lành; tâm như biển cả, giữ ǵn pháp đại trí huệ của chư Phật; tâm như núi Tu di, khiến tất cả chúng sanh đều an trú nơi Vô thượng Bồ đề; tâm như ngọc báu ma ni, xa ĺa tất cả phiền năo; tâm như ngọc báu Kim cang, quyết định được tất cả các pháp; tâm kiên cố tà ma ngoại đạo không thể ngăn trở phá hoại; tâm như liên hoa, hết thảy các pháp không thể làm nhiễm nhớp; tâm như hoa Ưu đàm bát, trong bao nhiêu kiếp, khó gặp được; tâm như hư không, hết thảy chúng sanh không thể lường được.

Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh trong bốn loài, sáu đường, từ nay trở đi, so lường được tánh biết của ḿnh, so lường được tánh quyết định tin hiểu của ḿnh, trừ bỏ hết các pháp giả dối, thường nghĩ tới lời pháp ngữ. Có của ǵ đều bố thí, tâm không luyến tiếc; tâm dơng mănh, không sợ hăi. Công đức tu hành đều bố thí, cho tất cả chúng sanh, không đọa lại đường tà; chuyên tâm một bề chánh đạo; thấy thiện như huyễn hóa, thấy ác như chiêm bao; xa ĺa sanh tử, mau ra ba cơi quan sát rơ ràng, thấu đáo pháp môn, thậm thâm vi diệu, của Phật; tất cả đều được cúng dường hết thảy chư Phật; lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ; tất cả đều được cúng dường hết thảy Tôn pháp; lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ; tất cả đều được cúng dường hết thảy Bồ tát; lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ; tất cả đều được cúng dường hết thảy Hiền Thánh Tăng, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ.

Nếu tất cả chúng sanh đời vị lai trái với lời đại nguyện của chúng con hôm nay, đều xin nhờ ơn đức Tam bảo, khiến cho tất cả chúng sanh ấy đồng được vào trong bể đại nguyện này; liền được thành tựu công đức trí huệ; nhờ thần lực của Phật mà tùy tâm tự tại, đồng như chư Phật, đều thành Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI LĂM CẢNH TỈNH VÔ THƯỜNG

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đă cùng nhau lễ Phật, sám hối phát nguyện thế cho hết thảy chúng sanh trong lục đạo rồi; bây giờ cần phải tỉnh ngộ vô thường.

Than ôi! Tội phước trong ba cơi, nhân quả sanh nhau ở ngay tại tâm, không rời đương niệm, nhân quả ảnh hưởng lẫn nhau, không ngoài thiện ác; không thể sai lầm.

Nguyện xin Đại chúng nên giác ngộ lư vô thường; phải siêng lo tu hành để tự cứu lấy bản thân, chớ sanh tâm lười biếng mà không cố gắng.

Người trí thức thường than: "Giả sử người hưởng thú dục lạc trăm, ngàn, vạn ức năm, rốt cuộc cũng không thể tránh được đau khổ trong ba đường ác". Huống ǵ chúng ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi một trăm năm, nhưng mấy ai sống được một nửa. Thế th́ chúng ta không thể tự dung túng qua ngày không lo tu tập.

Vả lại thế gian huyễn hóa, rốt cuộc tất cả đều tiêu ma. Có rồi hoàn không, lên cao rồi phải xuống thấp; có sum họp phải có chia ly; có sanh quyết có tử; Cha mẹ vợ con chồng bạn, anh em quyến thuộc, thương yêu đến tận cốt tủy, đến giờ phút lâm chung, không ai có thể chết thế cho ai.

Quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quư, tiền tài bảo vật cũng không thể kéo dài đời sống cũng không thể dùng lời lẽ, ăn uống cầu chúc để mong thoát khỏi tử thần. Sống chết là việc vô h́nh, không ai có thể lư lại được!

Kinh dạy rằng: "Chết là hếr". Tắt hơi thở rồi, thần thức thoát ly, thân h́nh tan ră, nhơn vật như nhau, không ai sống mà không chết. Nhưng trong lúc bỏ thân mạng sống này, khổ năo vô cùng. Sáu ḍng bà con, nội ngoại, vây quanh khóc lóc. Người chết khi ấy sợ lắm; không biết nương nhờ ai.

Lúc hơi thở cuối cùng sắp tàn, người chết nhớ lại hết thảy việc thiện ác ḿnh đă làm trong một đời qua; hành tướng quả báo sum la hiện ra trước mắt.

Người làm lành được thiên thần (thần trời) phù hộ. Người làm ác có ngưu đầu ngục tốt xua đuổi. Ngục tốt la sát hằng không khoan dung tha thứ. Từ thân, hiếu tử không thể cứu giúp; vợ chồng ân ái chỉ nh́n nhau, xem cái chết đến. Gió phong đao xẻ thân đau khổ không thể nói được.

Người chết lúc ấy ruột đau như dao cắt, bao nhiêu thống khổ đồng thời dồn dập; tinh thần hoảng hốt như điên như cuồng. Dầu muốn khởi tâm nghĩ một niệm lành, làm một mảy phước, lễ Phật một lạy cũng không thể được. Ḷng càng hối hận, khổ năo như vậy, không ai chịu thế cho ai.

Kinh Niết bàn dạy rằng: "Người chết ở nơi chốn hiểm nạn, không có lương thực; đường đi mờ mịt xa xăm lại không có bạn bè; ngày đêm đi măi không biết về đâu, không có phương hướng; thâm thúy tối tăm, không có ánh sáng; vào vô gián Địa ngục; đến rồi không thoát ra được. Sống không tu phước chết về chỗ khổ, sầu thảm cay chua, không thể liệu trị. Việc ấy không có h́nh sắc nên không thể biết trước mà lo sợ".

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đă biết quả báo của sự sống chết như sợi giây xích, không có mối manh, không bao giờ cùng tận. Chết rồi thần hồn đi ngơ ngác, thui thủi một ḿnh, không biết về đâu, không ai thấy biết, không thể t́m kiếm, không thể ghi nhớ. Chỉ mỗi người tự nỗ lực siêng năng chịu khổ, chăm lo tu tập, thực hành lục độ, tứ Vô lượng tâm v.v... để làm tư lương riêng về xứ sở. Chớ ỷ ḿnh c̣n mạnh khỏe mà tự yên tâm. Phải nên hết ḷng tha thiết, đảnh lễ quy y Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đa Văn Hải Phật

Nam mô Tŕ Hoa Phật

Nam mô Bất Tùy Thế Phật

Nam mô Hỷ Chúng Phật

Nam mô Khổng Tước Âm Phật

Nam mô Bất Thối Một Phật

Nam mô Đoạn Hữu Ái Cấu Phật

Nam mô Oai Nghi Tế Phật

Nam mô Vô Động Phật

Nam mô Chư Thiên Lưu Bố Phật

Nam mô Bảo Bộ Phật

Nam mô Hoa Thủ Phật

Nam mô Oai Đức Phật

Nam mô Phá Oán Tặc Phật

Nam mô Phú Đa Văn Phật

Nam mô Diệu Quốc Phật

Nam mô Hoa Minh Phật

Nam mô Sư Tử Trí Phật

Nam mô Nguyệt Xuất Phật

Nam mô Diệt Âm Phật

Nam mô Sư Tử Du Hư Bồ tát

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ tát

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo đồng gia tâm che chở nguyện cho Đại chúng đồng sám hối trong Đạo tràng từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu tội nhơn, vô lượng khổ quả đều được đoạn trừ, phiền năo kiết nghiệp hoàn toàn thanh tịnh. Thường được đích thân tham dự các hội thuyết của chư Phật; tu đạo Bồ tát, tự tại thọ sanh, tứ đẳng lục độ như pháp tu hành; tứ biện lục thông hoàn toàn đầy đủ, trăm ngàn tam muội, ứng niệm hiện tiền, các môn tổng tŕ đều hay chứng nhập, chóng lên Đạo tràng, thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI SÁU LỄ PHẬT THẾ NGƯỜI LÀM CÔNG QUẢ Ở CHÙA

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam bảo, khởi tâm Từ bi, không phân biệt oán thân; nguyện v́ những người ngày nay chuyển thân trở lại vào chùa làm việc nấu ăn, gánh nước, bủa củi, tùy hỷ công đức, vận hết năng lực làm giúp công việc về phước nghiệp khó nhọc, nguyện khắp v́ bà con quyến thuộc các người ấy, lại nguyện vỉ hết thảy những người hiện đời này bị lao ngục, ách nạn khốn khổ, giam cầm trói buộc và những người bị hành phạt khổ sở. Nghĩ thương các người ấy ở đời tuy được làm người, nhưng vui ít khổ nhiều, gông cùm xiềng xích chia thể ĺa thân; hoặc là đời nay tạo ác, hoặc là đời trước tạo ác, nghiệp báo c̣n theo dơi, hoặc đáng được phóng thích rồi, nhưng không biết do đâu giăi bày, tội nặng bị xử tử, không người cứu.

Chúng con tên... ngày nay do tâm Từ bi nguyện v́ các người ấy và quyến thuộc của các người ấy, mà Quy y Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Thứ Đệ Hành Phật

Nam mô Phước Đức Đăng Phật

Nam mô Âm Thanh Trị Phật

Nam mô Kiều Đàm Phật

Nam mô Thế Lực Phật

Nam mô Thân Tâm Trú Phật

Nam mô Thiện Nguyệt Phật

Nam mô Giác Ư Hoa Phật

Nam mô Thượng Cát Phật

Nam mô Thiện Oai Đức Phật

Nam mô Trí Lực Đức Phật

Nam mô Thiện Đăng Phật

Nam mô Kiên Hạnh Phật

Nam mô Thiện Âm Phật

Nam mô An Lạc Phật

Nam mô Nhật Diện Phật

Nam mô Lạc Giải Thoát Phật

Nam mô Giới Minh Phật

Nam mô Trú Giới Phật

Nam mô Vô Cấu Phật

Nam mô Sư Tử Phan Bồ tát

Nam mô Sư Tử Tác Bồ tát

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dùng sức Từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho những người "chấp lao phục dịch" (gánh nước hái củi), tùy hỷ công đức và quyến thuộc của các người ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, hết thảy khổ năo đều được giải thoát thọ mạng diên trường, thân tâm an lạc, hằng ĺa tai ách, không có phiền năo chướng ngại nữa, phát tâm Đại thừa, tu Bồ tát đạo, lục độ, tứ đẳng đều được hoàn toàn xả lư sanh tử, đồng được an vui Niết bàn.

Lại nguyện trong thiên hạ những người bị h́nh phạt tù đầy, cầm cố trói trăn, ách nạn khốn khổ, những người tật bệnh, không được tự tại, và quyến thuộc của các người ấy, đều nhờ oai lực công đức của chúng con lễ Phật sám hối hôm nay mà được giải thoát khổ năo, những nghiệp nhơn độc ác hoàn toàn đoạn trừ; ra khỏi lao ngục, vào thiện pháp môn; thọ mạng vô cùng, trí tuệ vô tận, thân tâm an lạc như ở đệ tam thiền; nhớ lao ngục khổ, tưởng báo ơn Phật; cải ác tùng thiện, phát tâm Đại thừa, hành đạo Bồ tát, vào tâm kim cương, trở lại độ thoát hết thảy chúng sanh đồng thành Chánh giác, thần lực tự tại.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BẢY PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đă phát tâm rồi, công việc sám hối đă xong. Thứ lại nên đem công đức này phát nguyện hồi hướng cho hết thảy chúng sanh. V́ sao vậy?

V́ hết thảy chúng sanh sở dĩ không được giải thoát đều do đắm trước quả báo, không thể xả bỏ. Nếu có chút thiện mảy phước mà hay hồi hướng được th́ đối với quả báo không sanh tâm đắm trước, liền được giải thoát, thong thả tự tại.

V́ vậy nên trong kinh tán thán sự tu hành biết hồi hướng là việc đại lợi ích, cho nên bây giờ Đại chúng cũng phải phát nguyện hồi hướng và khuyến khích mọi người không nên đắm trước quả báo. Chúng con cùng nhau trước hết là chí tâm đảnh lễ Quy y Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Kiên Xuất Phật

Nam mô An Xà Na Phật

Nam mô Tăng Ích Phật

Nam mô Hương Minh Phật

Nam mô Vi Lam Minh Phật

Nam mô Niệm Vương Phật

Nam mô Mật Bát Phật

Nam mô Vô Ngại Tướng Phật

Nam mô Tín Giới Phật

Nam mô Chí Diệu Đạo Phật

Nam mô Nhạo Thật Phật

Nam mô Minh Pháp Phật

Nam mô Cụ Oai Đức Phật

Nam mô Chí Tịch Diệt Phật

Nam mô Thượng Từ Phật

Nam mô Đại Từ Phật

Nam mô Cam Lồ Vương Phật

Nam mô Di Lâu Minh Phật

Nam mô Thánh Tán Phật

Nam mô Quảng Chiếu Phật

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bố Tát

Nam mô Phổ Hiền Bồ tát

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dùng sức Từ bi, đồng gia tâm phù hộ cho chúng con hết thảy hạnh nguyện đều được viên măn.

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng từ nay cho đến ngày thành Phật tu Bồ tát đạo không thôi không nghỉ, trước độ chúng sanh, sau sẽ thành Phật.

Nếu trong lúc chưa đắc đạo, c̣n đọa sanh tử, xin nhờ nguyện lực này, khiến chúng con sanh ra nơi nào ba nghiệp thân, khẩu, ư đều được thanh tịnh, thường phát tâm nhu nhuyến, tâm điều ḥa, tâm không buông lung, tâm tịch diệt, tâm chân thật, tâm không tạp loạn, tâm không tham lam,không keo rít, tâm đại thù thắng, tâm đại Từ bi, tâm an trú, tâm hoan hỷ, tâm độ hết thảy chúng sanh, tâm giữ ǵn Bồ đề, tâm thề đồng như tâm chư Phật, phát những tâm nhiệm mầu thù thắng rộng lớn như vậy để chuyên cầu nghe, nhiều, tu định ly dục, lợi ích an lạc hết thảy chúng sanh, nguyện không bỏ đạo Bồ đề, thành bậc Chánh giác.

PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG THẾ CHO CHÚNG SANH

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng chí thành đảnh lễ, quỳ gối chắp tay, tâm niệm miệng nói theo lời này.

- Mười phương chư Thiên chư Tiên có công đức hạnh nghiệp ǵ, chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy Chánh giác đạo.

- Mười phương Long vương quỷ thần có thiện nghiệp ǵ thù thắng, chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy nhất thừa đạo.

- Mười phương các Nhơn vương, có tu hạnh nghiệp ǵ về đạo Bồ đề, chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy y Vô thượng đạo.

- Các loài chúng sanh trong lục đạo có mảy may thiện nghiệp ǵ, chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy y Vô thượng đạo.

- Mười phương đệ tử Phật, thiện lai chúng Tỳ kheo, vô trước tứ Sa môn và những v́ cầu Duyên giác thừa, ẩn hiện hóa chúng sanh, hiểu rơ pháp nhân duyên, như vậy và hết thảy đều hồi hướng Phật đạo.

- Mười phương chư Bồ tát, đọc tụng thọ tŕ kinh, nhập thiền, xuất thiền, khuyến hóa chúng sanh làm hết thảy điều phước thiện như vậy, hết thảy tam thừa Thánh chúng, có bao nhiêu cội phước đức, đều xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng quy y Vô thượng đạo.

- Các vị trên trời và dưới nhơn gian, tu Thánh đạo có bao nhiêu công đức thiện nghiệp, nay chúng con khuyên hồi hướng Vô thượng đạo.

- Những vị phát tâm và sám hối, tự ḿnh tu và khuyên người tu, dầu được mảy may phước như vi trần, cũng đem thí hết cho chúng sanh. Nếu chúng sanh không thành Phật, chúng con thề không bỏ Bồ đề nguyện.

- Bao giờ chúng sanh thành Phật hết, chúng con mới chứng quả Vô thượng Bồ đề.

- Nguyện xin chư Phật chư Đại Bồ tát, vô lậu các Thánh nhơn, đời này và đời sau, duy nguyện xin nhiếp thọ.

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng cùng nhau chí tâm đảnh lễ Tam bảo, nguyện xin thay thế các vị quốc chủ và quyến thuộc của quốc chủ mà hồi hướng; nguyện xin thay thế Cha mẹ và bà con mà hồi hướng.

- Nguyện xin thay thế Sư trưởng và chư vị đồng học mà hồi hướng.

- Nguyện xin thay thế các nhà tín thí đàn việt, thiện ác tri thức mà hồi hướng.

- Nguyện xin thay thế Hộ thế tứ Thiên vương mà hồi hướng.

- Nguyện xin thay thế ma vương trong mười phương mà hồi hướng.

- Nguyện xin thay thế các vị thông minh chánh trực, thiên địa hư không, chủ thiện phạt ác, thủ hộ tŕ chú, ngũ phương long vương, long thần bát bộ mà hồi hướng.

- Nguyện xin thay thế các vị Linh kỳ, u hiển mà hồi hướng.

Nguyện xin hồi hướng thế cho mười phương tận hư không giới hết thảy chúng sanh.

- Nguyện xin chư Thiên, chư Tiên, long thần bát bộ, hết thảy chúng sanh, từ nay trở đi cho đến ngày chứng quả Bồ đề, hằng thể hội được pháp môn vô tướng, không c̣n có tâm đắm trước quả báo nữa.

CUỐI QUYỂN CHÍN

Lương Hoàng Bảo Sám, tận thị Phật ngôn văn từ xán lạn tại lương hàm, quả báo nhất siêu nhiên. Lợi ích nhơn thiên, vạn cổ vĩnh lưu truyền.

Lương Hoàng Bảo Sám.

Vạn đức hồng danh.

Linh văn cửu quyển tối hoằng thâm.

Tự tự miễn tai truân.

Đảnh lễ Phật danh.

Tiêu tai bảo an ninh.

Nam mô Thiện Huệ Địa Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

CUNG VĂN

Cửu phẩm đạo sư, cửu chấp lục thiên nhi thị vệ. Cửu giới từ phụ, cửu chủng La hán dĩ tham tùy. Ngưỡng nguyện thánh quyến vĩnh hưởng ư cửu trùng khuyết nội, cực tế quần sinh đồng đăng ư cửu liên đài bạn, công siêu cửu hữu, đạo việt cửu thiên. Ngưỡng đầu đại giác, chứng minh sám hối. Thượng lai phụng v́ cầu sám đệ tử đẳng... huân tu Lương Hoàng Bảo Sám, phi duyệt hải tạng linh văn. Kim đương đệ tử quyển xuất nhập nhị thời, công hoàn cáo tất. Cung đối thánh tượng, khể thủ quy y. Phàn hải ngạn chi chiên đàn, hiến danh viên chi dị quả. Trà luân tỉnh hôn trầm chi vị. Đăng nhiên phá hắc ám chi quang. Kỳ hoa diệu đoạt ư thiên cơ, phạm hưởng thanh truyền ư tiên nhạc. Chí thành lục niệm, thiền quán nhất tâm; giảo kế trù lượng, giai tất hồi hướng A nậu bồ đề tát đỏa. Thanh văn La hán chư thiên, thiên kinh địa vĩ, chưởng ác âm dương, quyền hoành cập tạo hóa. Bát bộ chúng long thần, tịnh nguyện giám thử tâm, phổ huân chơn thường lạc.

Phụng v́ cầu sám đệ tử đẳng... sám trừ chủng chủng chi nghiệp chướng, đắc hoạch vĩnh vĩnh chi trinh tường. Đốn siêu cửu phẩm, tảo chứng bồ đề. Phục nguyện cửu kiết tội khiên, tự thử thời nhi giải thích; cửu ư khổ thú, thừa tư sám dĩ khai minh; bất trệ cửu địa, cửu tư chi kiến hoặc; tốc đạt cửu liên cửu phẩm chi tịnh bang, hàm siêu cửu công tư nghiêm cửu đức. Nhiên tắc tái tứ phi trần thành khủng t́nh do sai hộ, tái lao tôn chúng trùng trùng sám hối.

Nam mô Sám Hối Sư Bồ tát Ma ha tát (3 Lần)

Lương Hoàng Bảo Sám cửu quyển công đức lực, nguyện diệt đệ tử đẳng... chư tội chướng Bồ tát Thiện Huệ Địa.

Sám văn cử xứ tội hoa phi.

Giải liễu oan, sám liễu tội,

Tiêu tai tăng phước thọ,

Thoát khổ sinh Đao Lợi.

Giải liễu oan, sám liễu tội,

Tiêu diêu trực nhập Long Hoa Hội.

Long Hoa tam hội nguyện tương phùng.

Di Lặc Phật tiền thân thọ kư.

Nam mô Long Hoa Hội Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Lương Hoàng Bảo Sám,

Cửu quyển dĩ toàn châu,

Hồi hướng tứ ân tịnh tam hữu,

Bái sám chúng đẳng... tăng phước thọ.

Nguyện tương pháp thủy tẩy khiên vưu.

Duy nguyện vong giả văng Tây du.

Thiện Huệ Địa Bồ tát

Duy nguyện ai nạp thọ.

Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh...

QUYỂN THỨ CHÍN HẾT


Quyển 08                   Quyển 10