Lương Hoàng Bảo Sám

QUYỂN THỨ SÁU

ĐẦU QUYỂN SÁU

Xuân tiền nhụy bách thảo tham kỳ, thanh trà nha điểm xuất h́nh hương. Phún ngọc bạn nội tuyết hoa nhuận. Triệu châu công án hựu trùng tân. Thụy ma vương năng thối kỷ huỳnh hôn tận.

Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

CUNG VĂN

Thích Ca thị lục niên chi khổ hạnh, đạo quả viên thành, phá lục dục chi thiên ma. Thần quang thiểm thước, Bồ tát tề tu ư lục độ, vi quyến thuộc chi trang nghiêm. Thanh văn giai chứng ư lục thông, tác tiền hậu chi vi nhiễu. Thọ kư tắc lục hiệp càn khôn chấn động, thuyết pháp tắc lục thời hoa vơ tân phân. Diệu đức nan tư, ân quang phổ bị. Nguyện th́ ai mẫn, giám thử vi thành.

Thượng lai phụng v́ cầu sám đệ tử đẳng... khải kiến từ bi đạo tràng sám pháp, tư đương đệ lục quyển, nhập đàn duyên khởi, hương phún lục thù, đăng nhiên lục địa, lục hoa phi lục hiệp chi càn khôn, lục vị cúng lục thiên chi cam tượng. Khể tạng đầu thành, ân cần hối quá. Thiết niệm cầu sám đệ tử đẳng... nhân tùng khoáng kiếp, quả cập kim sinh, tùy trục lục căn phóng dật, lương do lục thức phan duyên, tham lục trần chi huyễn hóa, tạo lục thú chi luân hồi. Vơng tu lục niệm chi chánh nhân, vị tu lục độ chi phạm hạnh; sinh sinh chi nội khổ quả vô cùng, thế thế chi trung vọng duyên bất tuyệt. Kim tắc tâm hoài hối quá, ư kiệt tinh thành, mạng lục ḥa chi đại đức, tu lục độ chi sám văn, bằng lục thời chi khẩn thiết, giải lục thú chi tội khiên. Ngưỡng khấu hồng từ, minh huân gia bị.

Đại từ đại bi mẫn chúng sinh,

Đại hỷ đại xả tế hàm thức,

Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm,

Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ.

Khởi vận Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp. Nhất tâm quy mạng Tam thế chư Phật:

Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật,

Nam mô Thi Khí Phật,

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật,

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật,

Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật,

Nam mô Ca Diếp Phật,

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

CHƯƠNG THỨ CHÍN GIẢI OAN THÍCH KIẾT (Tiếp theo)

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng trước hết là hướng về nơi tứ sanh lục đạo mà sám hối ác nghiệp của thân.

Kinh dạy rằng:

"Có thân thời có khổ không thân thời không khổ".

Thế th́ thân này là nguồn gốc của khổ.

Những ác báo khốc liệt trong ba đường dữ đều do thân mà có. Chứ chưa thấy việc ǵ người làm ḿnh chịu, hay ḿnh làm người chịu. Ḿnh làm ḿnh chịu. Ḿnh gây nhơn ḿnh tự chịu quả.

Nếu tạo thành một nghiệp, tội đă không bờ bến, huống nữa chung thân làm ác, tội biết bao nhiêu?

Nay ta chỉ biết có thân ta, không biết có thân người, chỉ biết có ta đau khổ, không biết có người đau khổ.

Chỉ biết có ta cầu an vui; không biết người cũng cầu an vui.

V́ ngu si nên chúng ta sanh tâm bỉ ngă, sanh tưởng oán thân, nên có oán thù cùng khắp lục đạo.

Nếu không giải oán kiết th́ biết lúc nào ra khỏi lục đạo; cứ ở măi trong ấy kiếp này sang kiếp khác, há không đau ḷng sao?

Hôm nay Đại chúng khởi tâm dơng mănh sanh đại hổ thẹn, làm lễ đại sám hối, quyết ḷng khiến một niệm cảm mười phương Phật, một lạy đoạn trừ vô lượng oán kiết. Đồng nhau một ḷng tha thiết đảnh lễ quy y. Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Nguyệt Diện Phật

Nam mô Bảo Đăng Phật

Nam mô Bảo Tướng Phật

Nam mô Thượng Danh Phật

Nam mô Tác Danh Phật

Nam mô Vô Lượng Âm Phật

Nam mô Vi Lam Phật

Nam mô Sư Tử Thân Phật

Nam mô Minh Ư Phật

Nam mô Vô Năng Thắng Phật

Nam mô Công Đức Phẩm Phật

Nam mô Nguyệt Tướng Phật

Nam mô Đắc Thế Phật

Nam mô Vô Biên Hạnh Phật

Nam mô Khai Hoa Phật

Nam mô Tịnh Cấu Phật

Nam mô Kiến Nhất Thế Nghĩa Phật

Nam mô Dơng Lực Phật

Nam mô Phú Túc Phật

Nam mô Phước Đức Phật

Nam mô Tùy Thời Phật

Nam mô Quảng Ư Phật

Nam mô Công Đức Kỉnh Phật

Nam mô Thiện Tịch Diệt Phật

Nam mô Tài Thiên Phật

Nam mô Khánh Âm Phật

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ tát

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ tát lực và hết thảy Hiền Thánh lực khiến tất cả chúng sanh có oán thù trong tứ sanh lục đạo đồng đến đạo tràng. Mọi người trong Đại chúng đều sám tạ, tâm niệm miệng nói lời như thế này:

Chúng con tên... từ vô thỉ vô minh trú địa (1) trở lại cho đến ngày nay, do v́ nhân duyên ác nghiệp của thân, hoặc đối với các cơi trời, cơi người mà gây thù kết oán, hoặc đối với loài A tu la, loài Địa ngục mà gây thù kết oán; nguyện nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ tát lực, và hết thảy Hiền Thánh lực, khiến các chúng sanh có tâm oán hận ba đời, ở trong tứ sanh lục đạo, hoặc có oán thù hay không phải oán thù hoặc khinh hoặc trọng, nhờ sự sám hối hôm nay mà tội lỗi đều tiêu diệt, thân tâm được thanh tịnh, không c̣n chịu đau khổ trong ba cơi. Sanh ra nơi nào cũng thường gặp được chư Phật.

Lại nữa, những người hiện đồng sám hối hôm nay, từ vô thỉ sanh tử trở lại cho đến ngày nay v́ nhơn duyên ác nghiệp của thân mà gây oán kết thù với hết thảy chúng sanh trong ác đạo; hoặc do v́ sân hận, hoặc do v́ tham ái, hoặc do v́ ngu si, từ ba độc căn (2) ấy mà sanh ra mười ác nghiệp: ưa giết hại cầm thú, đoạn mạng trâu dê v.v... hoặc v́ ruộng vườn, hoặc v́ nhà cửa, hoặc v́ tiền tài, trở lại giết hại lẫn nhau. Lại nữa, từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, hoặc v́ lợi dưỡng mà giết lầm chúng sanh, hoặc giả làm thầy thuốc châm chích bách tánh, những tội như vậy, oán thù vô lượng; ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt.

Lại nữa, từ vô thỉ cho đến ngày nay, hoặc làm chúng sanh đói khát, hoặc giựt lương thực của người, hoặc bức ép chúng sanh uống mặn, nuốt đắng, hoặc đoạn nước uống của người; bao nhiêu nghiệp ác như vậy, sanh ra oán thù, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt.

Lại nữa từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, xa ĺa minh sư thân cận bạn ác, do thân ba nghiệp tạo bao nhiêu tội, buông ḷng giết hại người vô tội một cách yểu uổng; hoặc phá triệt ao hồ, bít lấp ng̣i rănh, năo hại các loài lớn bé dưới nước, hoặc thiêu đốt núi rừng, hoặc bủa giăng chài lưới sát hại tất cả chúng sanh dưới nước. Oán thù như vậy vô lượng vô biên ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt.

Lại nữa từ vô thỉ cho đến ngày nay, tâm không Từ bi, hạnh không b́nh đẳng, vặn căn bẻ móc, vào già ra non, (đong đầy gạt lưng) xâm lấn người hèn hạ, hoặc phá hoại làng xóm của người, dành giựt cướp đoạt, cắp trộm của người để cung cấp cho ḿnh, thiếu ḷng thành tín, sát hại lẫn nhau. Những oán thù như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt.

Lại nữa từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay tâm không Từ bi, hạnh không Từ bi, đối với chúng sanh trong sáu đường làm đủ mọi điều khổ sở, hoặc đánh đập bà con, không kể đạo t́nh quyến thuộc, hoặc trói buộc giam cầm ngục tối, hoặc tra khảo ngửa nghiêng, đâm bắn thương tích, hủy hoại thân thể, chém chặt tàn hại, lột da xẻ thịt, nấu nướng chiên xào.

Những oán thù như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt.

Lại nữa từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay do ba ác nghiệp của thân, bốn ác nghiệp của miệng, ba ác nghiệp của ư, tạo ra những tội tứ trọng (3) ngũ nghịch, bao nhiêu điều ác đều làm hết.

Tự ỷ ḿnh tuổi cao mạng lớn, không sợ quỉ thần, chỉ sợ ḿnh không hơn người, sợ người hơn ḿnh, hoặc ỷ thế cao ḍng lớn họ mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy, hoặc ỷ ḿnh nghe nhiều hiểu rộng mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy, hoặc v́ văn chương thứ kỹ nghệ mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy, hoặc v́ khoe giàu, xa xỉ mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy, hoặc v́ ăn nói sắc xảo mà khinh người ngạo vật gây ra oán thù như vậy.

Những oán thù ấy hoặc đối bên h́nh tượng Phật Thánh, không tâm cung kính mà sanh ra, hoặc đối với Ḥa thượng, A xà lê mà sanh ra, hoặc đối với các bậc Thượng tọa, Trung tọa, Hạ tọa chung ở với nhau mà sanh ra; với quyến thuộc của những người đồng tu học mả sanh ra, hoặc đối với Cha mẹ bà con thân thích mà sanh ra.

Những oán thù như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt.

Lại nữa từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc đối với các loài trời, loài người mà sanh thù kết oán, hoặc đối với loài A tu la, loài Địa ngục mà sanh thù kết oán, hoặc đối với các loài Súc sanh, loài Ngă quỉ mà sanh thù kết oán, rộng ra cho đến đối với hết thảy các loài chúng sanh trong mười phương mà gây thù kết oán.

Những tội ác ấy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt.

Lại nữa, chúng con tên... từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, hoặc v́ tật đố, hoặc v́ siểm khúc để cầu cho ḿnh hơn người, hoặc v́ danh dự, hoặc v́ quyền lợi mà theo ngoại đạo tà kiến không biết hổ thẹn, gây thù kết oán như vậy, hoặc nặng hoặc nhẹ, tội nhơn khổ quả, số lượng nhiều ít, chỉ có chư Phật, chư đại Bồ tát mới thấy hết biết hết.

Nguyện xin chư Phật chư đại Bồ tát dủ ḷng thương xót chúng con. Như chúng con từ vô thỉ trở lại đây đă tạo ra bao nhiêu tội lỗi, hoặc tự làm, hoặc dạy người làm, hoặc thấy người làm sanh tâm tùy hỷ; hoặc chúng con tự lấy của Tam bảo, hoặc dạy người lấy của Tam bảo, hoặc thấy người lấy mà sanh tâm tùy hỷ, hoặc có che dấu hoặc không che dấu, các tội nói trên, như chỗ chư Phật, chư đại Bồ tát đă thấy, đă biết, tội lượng nhiều ít, đáng đọa Địa ngục, Ngă quỉ, Súc sanh, sa vảo các đường ác, biên địa hà tiện để chia các oán thù, ngày nay chúng con sám hối nguyện xin trừ diệt hết.

Thần lực của chư Phật không thể nghĩ bàn, xin Phật dủ ḷng Từ bi cứu vớt hết thảy chúng sanh.

Chúng con tên... nay hướng về tứ sanh lục đạo, Cha mẹ, Sư trưởng hết thảy bà con quyến thuộc mà sám hối tội đă làm cởi mở oán thù. Nguyện xin Tam bảo khiến hết thảy chúng sanh trong lục đạo, có tâm oán thù chúng con, đều hoan hỷ xả bỏ tất cả oán thù, không c̣n sanh tâm phân biệt oán thân, đối với nhau đều vô ngại như hư không.

Nguyện xin từ nay cho đến ngày thành Phật đoạn trừ hết kiết tập phiền năo...

Ba nghiệp thanh tịnh không c̣n oán hận, tùy ư sanh lên thiên cung bảo điện, tứ Vô lượng tâm, lục Ba la mật thường hay tu hành, trăm phước nghiêm thân, vạn thiện đầy đủ, an trú vào nơi đại định Thủ Lăng Nghiêm, chứng thân Kim cang. Trong khoảng một niệm, hiện thân khắp sáu đường, tế độ hết thảy chúng sanh đồng lên Đạo tràng, thành bậc Chánh giác.

Hôm nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đă sám hối được thân tội, th́ thân nghiệp được thanh tịnh. C̣n lỗi của khẩu nghiệp nay phải sám hối. Khẩu nghiệp là cái họa môn của hết thảy oán thù. Cho nên các đức Phật đều dạy không được nói hai lưỡi, nói lời hung ác, nói dối, nói thêu dệt. Nên biết lời nói dua nịnh quanh co, hoa mỹ hay đem lại thị phi tai họa không phải là ít, mắc phải quả báo rất nặng.

Than ôi! người đời, tâm ôm ḷng ác độc, miệng nói lời ác độc, thân làm việc ác độc do ba điều ấy mà hại chúng sanh, chúng sanh bị độc hại liền kết oán hận, thề quyết báo thù, hoặc đời này toại nguyện, hoặc chết rồi mang theo. Chúng sanh kết oán như vậy khắp cả lục đạo để báo thù nhau, không bao giờ cùng tận.

Báo thù nhau như vậy đều do túc nghiệp đời trước đă gây ra, chớ không phải vô cớ, không có nguyên nhơn.

Thân ba nghiệp, miệng bốn nghiệp. Những nghiệp ấy mới thật là nguồn gốc của tội ác.

Người tại gia không trung hiếu chết vào núi Thái sơn, chịu sự thảm khốc của lửa nóng nước sôi. Người xuất gia không v́ Phật pháp sau sẽ sanh về chỗ của người ác thường ở để chịu oán thù. Oán thù theo nhau như thế đều do ba nghiệp.

Trong ba nghiệp ấy khẩu nghiệp nặng nhất, cho nên phải mắc đủ thứ quả báo đau khổ, trong đêm dài mù mịt mà không hay không biết.

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng biết rằng chúng ta sở dĩ luân hồi măi trong lục đạo đều do khẩu nghiệp, hoặc buông lời khinh khi thô tháo, miệng nói sắc xảo, biện bác xảo lanh, nói lời phù phiếm, dối trá quỉ quyệt, lời nói không đi đôi với việc làm, nên mắc phải ác báo nhiều kiếp không thôi.

Vậy Đại chúng đâu có thể không sợ hăi, không hết ḷng sám hối, không tẩy trừ tội lỗi ấy đi.

Chúng con từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay khẩu nghiệp bất thiện, không tốt đối với tứ sanh lục đạo, Cha mẹ, Sư trưởng tất cả bà con, không có điều ác ǵ của các người ấy mà chúng con không tuyên truyền. Chúng con nói lời thô xẳn phát tiếng bạo hạnh hủy báng chê bai, bạn bè chơi nhảy, nhóm họp mà nói xấu, nói lời vô nghĩa. Chỉ không nói có, chỉ có nói không, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy. Nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, làm nói không làm. không làm nói làm.

Nói ngược nói xuôi như vậy, đảo lộn trời đất, để lợi ḿnh hại người, dèm chê lẫn nhau.

Nói đến ḿnh th́ bao nhiêu phước đức đều quy tụ về cho ḿnh. Nói đến người th́ bao nhiêu đều ác độc đều đổ xô về cho người.

Cho đến khen chê tố cáo Thánh Hiền, so lường vua tôi, cân nhắc cha con, cơ hiềm Sư trưởng, hủy báng thiện tri thức, vô đạo, vô nghĩa, không ngó lại tai nạn u ách ở đời tán h́nh mất mạng, đời sau thống khổ vĩnh kiếp mắc phải quả báo ác.

Vả chăng vừa cười giỡn đó, trong khoảnh khắc liền chịu vô lượng trọng tội, huống nữa, dùng lời ác mà làm hại cho tất cả.

Đệ tử chúng con cùng nhau từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay do khẩu ác nghiệp, đối với các loài trời, loài người mà có oán thù đối với loài A tu la loài Địa ngục mà oán thù, đối với loài Ngă quỉ, loài Súc sanh mà có oán thù, đối với Cha mẹ, Sư trưởng và tất cả bà con mà có oán thù, đệ tử chúng con tên... do ḷng Từ bi, đồng tu như Bồ tát, đồng nguyện như Bồ tát, xin thay thế cho tất cả chúng sanh mà đảnh lễ quy y, thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Vô Lượng Tŕ Phật.

Nam mô Diệu Lạc Phật

Nam mô Bất Phụ Phật.

Nam mô Vô Trú Phật.

Nam mô Đắc Xoa Ca Phật.

Nam mô Chúng Thủ Phật.

Nam mô Thế Quang Phật.

Nam mô Đa Đức Phật.

Nam mô Phất Sa Phật.

Nam mô Vô Biên Oai Đức Phật

Nam mô Nghĩa Ư Phật

Nam mô Dược Vương Phật

Nam mô Đoạn Ác Phật

Nam mô Vô Nhiệt Phật

Nam mô Thiện Điều Phật

Nam mô Danh Đức Phật

Nam mô Hoa Đức Phật

Nam mô Dơng Đức Phật

Nam mô Kim cang Quân Phật

Nam mô Đại Đức Phật

Nam mô Tịch Diệt Ư Phật

Nam mô Hương Tượng Phật

Nam mô Na La Diên Phật

Nam mô Thiện Trú Phật

Nam mô Bất Hưu Tức Bồ tát

Nam mô Diệu Âm Bồ tát

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ tát lực, Hiền Thánh lực, khiến tất cả chúng sanh trong tứ sanh lục đạo giác ngộ trở lại mà đến Đạo tràng.

Nếu người nào có thân h́nh bị câu thúc trở ngại, có tâm mà không đến được, nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ tát lực, Hiền Thánh lực thâu nhiếp tinh thần của những người ấy khiến tất cả đều đến được Đạo tràng này, thọ lănh sự sám hối khẩu nghiệp của chúng con; từ vô thỉ vô minh trú địa (1) trở lại cho đến ngày nay v́ nhơn duyên của nghiệp ác khẩu, đối với chúng sanh trong lục đạo, tạo ra đủ mối oán thù, nguyện xin nhờ sức oai thần của Tam bảo khiến cho tất cả oán thù kết lại trong ba đời của tứ sanh lục đạo, nhơn sám hối này mà được trừ diệt.

Chúng con tên... từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay hoặc v́ sân nhuế, hoặc v́ tham ái, hoặc v́ ngu si, từ ba độc căn (2), tạo mười ác hạnh, do bốn ác nghiệp của miệng tạo ra vô lượng tội. Hoặc do ác khẩu mà năo loạn Cha mẹ, Sư trưởng quyến thuộc, và tất cả chúng sanh; hoặc đối với Cha mẹ khởi ra nghiệp nói dối; hoặc đối với Sư trưởng khởi ra nghiệp nói dối; hoặc đối với quyến thuộc khởi ra nghiệp nói dối; hoặc đối với tất cả chúng sanh khởi ra nghiệp nói dối, hoặc thấy nói không thấy, không thấy nói thấy; hoặc nghe nói không nghe, không nghe nói nghe; hoặc biết nói không biết, không biết nói biết; hoặc v́ kiêu mạn, hoặc v́ tật đố khởi ra nghiệp nói dối.

Những tội ác như vậy vô lượng vô biên ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt.

Lại nữa từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay khởi ra nghiệp hai lưỡi, thọ lănh lời ác của người khác không thể che giấu; đến người này nói người kia, đến người kia nói người này; làm cho người này chia rẽ người kia, làm cho người kia đau khổ; hoặc v́ cười giỡn, làm cho hai bên đấu tranh nhau, cốt nhục chia ĺa; phá quyến thuộc của người, sàm loạn quần thần, nhiễu hại tất cả.

Những tội như vậy vô lượng vô biên ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt.

Lại nữa từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, tạo tội ỷ ngữ, nói lời vô nghĩa, lời không lợi ích hoặc làm phiền năo Cha mẹ; hoặc làm phiền năo Sư trưởng; hoặc làm phiền năo bạn đồng học, cho đến đối với hết thảy chúng sanh trong lục đạo khởi tâm năo hại.

Như vậy khẩu nghiệp khởi ra oán thù vô lượng vô biên ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt.

Nguyện nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ tát lực và hết thảy Hiền Thánh lực, ngày nay chúng con sám hối, khiến cho tất cả oán thù ba đời trong bốn loài sáu đường, hết thảy sự gây thù kết oán hoàn toàn giải thoát, bao nhiêu tội nghiệp đều tiêu trừ, hoàn toàn không trở lại gây thù kết oán nữa, không đọa trở lại trong ba đường ác nữa, rốt ráo không trở lại trong lục đạo ḥng làm khổ sở độc hại nhau nữa.

Từ nay trở đi xả bỏ tất cả oán thù không c̣n phân biệt oán, thân, tất cả đều ḥa hiệp như nước với sữa, tất cả đều hoan hỷ như ở sơ địa hằng làm pháp thân, Từ bi quyến thuộc.

Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, không c̣n trở lại chịu quả báo trong ba cơi, đoạn ba nghiệp chướng, trừ năm bố úy, tứ Vô lượng tâm, lục Ba la mật tăng tấn thâm tu, hành đạo Đại thừa, vào trí huệ Phật. Hết thảy hạnh nguyện đầy như biển cả. Lục thông, Tam minh, thảy đều thông suốt, chứng pháp Tam mật đủ năm phần pháp thân, phát Kim cang huệ, thành quả chủng trí.

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đă được sám hối thân nghiệp rồi; khẩu nghiệp rồi; thứ lại sám hối ư nghiệp cho được thanh tịnh.

Hết thảy chúng sanh luân hồi sanh tử, không được giải thoát đều do ư nghiệp.

Thập ác ngũ nghịch kiết tập kiên cố quyết định đều do ư nghiệp. Cho nên Phật dạy rằng: Không đọan được tham dục sân nhuế và ngu si tà kiến, th́ sau phải đọa Địa ngục chịu khổ vô cùng. Ngày nay Đại chúng đă cùng nhau nhận thấy rằng: cái tâm nó thúc đẩy cái thức làm việc cũng như vua chỉ huy tất cả đ́nh thần.

Miệng nói lời ác, thân làm việc ác, nên hay chiêu tập quả báo đau khổ kịch liệt trong sáu đường.

Nên biết rằng: Thân bị hủy diệt tan mất, việc ấy là do tâm tạo. Nay muốn sám hối trước phải đoạn trừ cái tâm, sau mới đánh dẹp cái ư. V́ cớ ǵ vậy? Kinh dạy rằng: "Chế ngự tâm lại một chỗ th́ việc ǵ cũng xong".

Vậy th́ tâm trong sạch, đó là nguồn gốc của giải thoát; ư thanh khiết, đó là nền tảng của tiến hóa.

Được như thế, th́ quả báo kịch liệt nơi tam đồ không lại, mà thống khổ vô cùng trong ác đạo cũng chẳng qua. Nhưng thân nghiệp, khẩu nghiệp thô thiển bên ngoài dễ trừ. Ư nghiệp rất vi tế bên trong thật là khó trừ. Như Lai là bậc Đại Thánh, Nhất thiết trí. Nhân đối với thân, khẩu, ư mới không cần giữ ǵn, phàm phu ngu muội mê lầm, dám không cẩn thận hay sao?

Nếu không đánh dẹp ba nghiệp làm cho ba nghiệp thanh tịnh th́ chưa thấy được điều lành của ba nghiệp.

V́ thế nên kinh dạy rằng: "Pḥng ngừa cái ư như canh gác cửa thành, giữ ǵn cái miệng như bưng kín miệng b́nh".

Như thế, chúng con đâu dám không giữ ǵn ba nghiệp hay sao. Chúng con từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, thọ thân này do vô minh phát khởi ra ái dục, làm cho thêm lớn đường sanh tử và cũng hay làm đầy đủ mười hai điều đau khổ (3) tám tà (4) tám nạn, luân hồi lưu chuyển trong tam đồ lục đạo, không có chỗ nào là không trải qua. Chịu vô lượng khổ trong những chỗ như vậy đều do ư nghiệp cấu tạo sanh ra oán thù. Ư nghiệp niệm niệm phan duyên, chưa từng tạm xả, kích động lục căn, chạy khắp ngũ thể. Những ác nghiệp nặng hay nhẹ đều do ư tạo ra cả.

Nếu thân và khẩu chưa vừa ư th́ tâm càng thêm giận dữ độc ác, bèn sát hại nhau, không thương xót.

Như chúng con hơi có chút ghẻ ngứa đă không thể chịu được, giả sử việc ấy ở nơi người khác th́ cho sự đau khổ không bao nhiêu.

Thấy lỗi của người ḷng muốn tuyên truyền nói ra, tự ḿnh có lỗi không muốn người khác nghe biết. Có tâm niệm như vậy thật là xấu hổ.

Lại nữa ư khởi sân hận là mở đường rộng lớn, rước oán tặc vào tâm. Sở dĩ trong kinh Phật dạy rằng: "Giặc cướp công đức không ǵ hơn sân nhuế".

Lại nữa kinh Hoa Nghiêm dạy rằng:

Phật tử khởi lên một niệm sân tâm, th́ trong tất cả ác tâm không có tâm nào ác hơn nữa.

- V́ sao vậy?

- V́ khởi lên một niệm sân th́ phải chịu một trăm ngàn vạn sự chướng ngại.

Chướng không thấy Bồ đề.

Chướng không nghe được chánh pháp.

Chướng làm cho sanh vào đường ác.

Chướng sanh ra nhiều tật bệnh.

Chướng bị người hủy báng.

Chướng sanh ra ám độn.

Chướng làm mất chánh niệm.

Chướng làm cho ít trí huệ.

Chướng làm cho gần ác tri thức.

Chướng không ưa việc hiền lành.

Chướng làm cho xa chánh kiến.

Cho đến xa ĺa chánh giáo của Phật, vào cảnh giới của ma, trái với thiện tri thức, các căn khiếm khuyết, sanh vào các nhà làm nghiệp ác, ở nơi biên địa.

Những chướng như vậy đều do sân hận, nhiều không thể kể xiết.

Chúng con từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, lẽ ra cũng có vô lượng vô biên ác tâm sân hận cho đến khởi sân hận không kể ǵ bà con họ hàng, huống nữa là đối với các chúng sanh trong lục đạo. Cho đến do sân hận mà gây ra phiền năo mănh liệt độc ác mà ḿnh không tự biết. Chỉ về phần sự tướng bên ngoài không thực hiện được như ư muốn, chớ về tâm tưởng th́ không có việc ǵ tâm không nghĩ đến.

Giá như điều ác ǵ tâm đă nghĩ được, đă thực hiện được như ư muốn th́ không ai là không khỏi bị khốn khổ.

Bởi thế cho nên một phen thiên tử (vua) nổi giận th́ thây phơi đầy đường ngàn dặm.

Từ vua trở xuống th́ tự do ngang tàng quấy nhiễu chúng sanh, đánh đập, trói buộc những người có tội. Ngay lúc bấy giờ th́ không thể chỉ vào đâu mà nói rằng: ta làm lành được, chỉ sợ đánh người không đau, không nặng, không khốc liệt mà thôi. Đó là sự ác độc của ư nghiệp chung cho tất cả loài hữu t́nh, trí ngu đều không khỏi. Giàu sang nghèo hèn như nhau mà chưa có một ngày nào biết hổ thẹn ăn năn. Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng nhận thấy phiền năo sân hận của ư nghiệp rất sâu kín. Dầu chúng ta có muốn xả bỏ, nhưng gặp cảnh nó cũng sanh tâm, cùng với ác ư hoạt động, niệm niệm xúc chạm nhau, biết lúc nào thoát ly được khổ năo ấy. Đại chúng đă biết tội này không thể để yên vậy mà không lo sám hối, th́ ngày nay phải khấu đầu lễ bái, tỏ hết ḷng thành sám hối tội sân hận, nguyện xin trừ diệt. Mọi người phải đầu thành đảnh lễ Quy y Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Vô Sở Phụ Phật.

Nam mô Nguyệt Tướng Phật.

Nam mô Điện Tướng Phật.

Nam mô Cung Kỉnh Phật.

Nam mô Oai Đức Thủ Phật.

Nam mô Trí Nhật Phật.

Nam mô Thượng Lợi Phật.

Nam mô Tu Di Đảnh Phật.

Nam mô Trị Oán Tặc Phật.

Nam mô Liên Hoa Phật.

Nam mô Ứng Tán Phật.

Nam mô Trí Thứ Phật.

Nam mô Ly Kiêu Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Thường Lạc Phật.

Nam mô Bất Thiểu Quốc Phật.

Nam mô Thiên Danh Phật.

Nam mô Kiến Hữu Biên Phật.

Nam mô Thậm Lương Phật.

Nam mô Đa Công Đức Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Sư Tử Tướng Phật.

Nam mô Nhạo Thuyền Phật.

Nam mô Vô Sở Thiểu Phật.

Nam mô Du Hư Phật.

Nam mô Sư Tử Du Hư Bồ tát.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ tát.

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo. Nguyện xin Tam bảo, đem Từ bi lực, vô lượng vô biên tự tại lực, nạp thọ chúng con tên... ngày nay hướng về tứ sanh lục đạo, Cha mẹ, Sư trưởng, hết thảy bà con mà sám hối bao nhiêu oán thù do ư nghiệp đă kết lại, hoặc có oán thù hay không phải oán thù, hoặc khinh hoặc trọng những oán đă kết rồi, nguyện xin sám hối trừ diệt, những oán chưa kết quyết không dám kết.

Nguyện xin nhờ sức Tam bảo đồng gia tâm nhiếp thọ, thương xót, che chở cho chúng con được giải thoát.

Đệ tử chúng con tên... từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, do v́ nhơn duyên ác nghiệp của ư, nên đối với tứ sanh, lục đạo, Cha mẹ, Sư trưởng và tất cả bà con, mà kết các oán thù, hoặc khinh hoặc trọng, ngày nay hổ thẹn, tỏ bày sám hối, nguyện xin trừ diệt tất cả oán thù.

Lại từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, y nơi gốc ba độc, khởi ra tâm tham, nhơn nơi tham sử, khởi ra tham nghiệp, hoặc u ẩn hay hiển hiện, cùng tận hư không giới, hễ nơi nào, lúc nào thấy người có của th́ sanh tâm ác, nghĩ rằng: Ta sẽ lấy của ấy, cho đến của Cha mẹ, của Sư trưởng, của bà con, của hết thảy chúng sanh, của chư Thiên, của chư Tiên, những của ấy đều cho là thuộc về ta cả.

Tội ác như thế vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt.

Lại nữa, từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, khởi ra sân nghiệp ngày đêm luôn luôn thiêu đốt thân tâm không có một giờ phút nào tạm thời dừng nghỉ. Có chút ǵ không bằng ḷng, liền nổi giận đùng đùng, đem chúng sanh ra mà năo hại đủ điều, hoặc roi gậy đánh đập, hoặc nhận ch́m xuống nước, cho đến dùng cách xua đuổi, (bức bách) bỏ đói khát, trói buộc, treo lên trên cao hay nhốt vào pḥng tối cho đến chết.

Những tội sân hận như thế vô lượng vô biên, gây ra oán thù không thể kể xiết, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt.

Lại nữa từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, tùy thuận vô minh, làm những việc ngu si tạo tất cả điều ác; không có trí huệ chân chánh, tin theo lời tà, thọ lănh pháp tà, những nghiệp si mê như vậy tạo ra oán thù vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt.

Lại nữa từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, làm mười tà đạo (5), kết hết thảy oán thù, tạo tất cả ác nghiệp, niệm niệm phan duyên, chưa từng tạm xả, kích động sáu căn khởi các kiết nghiệp, hoặc thời thân khẩu chưa thỏa măn th́ tâm càng thêm độc ác, cho đến giỡn cười, gây ra thị phi. Không dùng tâm ngay thẳng làm việc theo người thường ôm ḷng siểm khúc không biết hổ thẹn.

Những tội như vậy, vô lượng vô biên, ở trong lục đạo, chịu đại khổ năo, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt.

Đệ tử chúng con tên... từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ư nghiệp bất thiện. Những ác nghiệp như vậy đối với Phật khởi ra tất cả tội chướng, đối với Pháp khởi ra tất cả tội chướng, đối với Bồ tát và Hiền Thánh khởi ra tất cả tội chướng. Những tội chướng như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chí thành cầu xin sám hối, nguyện xin trừ diệt.

Lại nữa từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, thân ba ác nghiệp, miệng bốn ác nghiệp, ư ba ác nghiệp, tạo ra tất cả tội ngũ nghịch, tứ trọng (6), ngày nay sám hối nguyện xin trử diệt.

Lại nữa từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, sáu căn, sáu trần, sáu thức, vọng tưởng điên đảo, phan duyên các cảnh, tạo ra tất cả các tội, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt.

Lại nữa từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, đối với nhiếp oai nghi giới (7), nhiếp thiện pháp giới (8), nhiếp chúng sanh giới (9), phần nhiều có hủy phạm, sau này thân hoại mạng chung phải đọa ba đường ác, ở trong Địa ngục chịu vô lượng vô biên hằng sa thống khổ. Sau lại đọa vào Ngă quỉ sẽ ngu si, không hiểu biết ǵ, thường bị đói khát, chịu các nhiệt năo, rồi lại đọa làm Súc sanh chịu vô lượng khổ, ăn uống vật bất tịnh, cơ hàn khốn khổ. Tội hết được sanh làm người, đọa vào nhà tà kiến, tâm thường siểm khúc, tin lời tà, mất chánh đạo, ch́m vào biển sanh tử không hẹn ngày ra.

Tất cả tội ác, oán thù ba đời như thế nói không thể xiết, chỉ có chư Phật mới thấy hết biết hết. Như chỗ chư Phật đă thấy đă biết, tội báo nhiều ít, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt.

Nguyện xin chư Phật chư Đại Bồ tát đem đại Từ bi lực, đại thần thông lực, như pháp điều phục chúng sanh lực khiến chúng con tên... ngày nay sám hối tất cả oán thù liền được trừ diệt. Hết thảy chúng sanh trong lục đạo đă chịu trả oán thù rồi, hay chưa chịu trả oán thù, nguyện xin nhờ sức đại Từ bi lực của chư Phật, chư đại Bồ tát và tất cả Hiền Thánh khiến hết thảy kẻ oán thù ấy hoàn toàn giải thoát. Từ nay trở đi cho đến ngày chứng quả Bồ đề, tất cả tội chướng hoàn toàn thanh tịnh không sanh vào đường ác, sanh về Tịnh độ, bỏ sống oán thù, được sống trí huệ, bỏ thân oán thù được thân Kim cang, bỏ ác đạo khổ, được Niết bàn vui, nhớ ác đạo khổ, phát Bồ đề tâm, tứ đẳng lục độ thường được hiện tiền tứ biện lục thông được tự tại như ư, dơng mănh tinh tấn, không thôi không nghỉ tu lên cho đến măn hạnh Thập địa, trở lại độ thoát vô biên chúng sanh.

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng nguyện xin cho tất cả chúng sanh đời quá khứ, đời hiện tại và cùng tận đời vị lai ở trong bốn loài, sáu đường, đều được nhờ sự sám hối hôm nay mà thanh tịnh, đồng được giải thoát, đồng đủ trí huệ, thần thông tự tại. Nguyện xin cho các chúng sanh ấy từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, thường thấy được pháp thân của chư Phật khắp mười phương, tận hư không giới, thường thấy thân tử ma kim sắc, ba mươi hai tướng tốt và tám chục vẻ đẹp của chư Phật, phân tán ra khắp mười phương cứu độ chúng sanh; thường thấy chư Phật phóng bạch hào tướng quang ở giữa hai chặn mày, tế độ chúng sanh đau khổ trong Địa ngục.

Lại nguyện xin cho Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng, nhờ công đức nhơn duyên sám hối thanh tịnh hôm nay mà từ nay trở đi bỏ thân này thọ thân khác, cũng không vào trong Địa ngục để chịu những thống khổ, tiêu h́nh hoại thể, trong vạc nước sôi, ḷ lửa nóng không trải qua đường Ngă quỉ mà chịu các thống khổ đói khát; cổ nhỏ bằng kim, bụng to bằng trống chầu; không trải qua đường Súc sanh để đền nợ cũ, trả mạng xưa, chịu các sự phanh thây xẻ thịt, lôi kéo khốn khổ.

Nếu ở trong loài người, th́ thân không mắc phải bốn trăm lẻ bốn bệnh khổ năo, không chịu khổ đại hàn, đại nhiệt khó nhẫn nại; không chịu khổ v́ đao gươm, roi gậy đánh đập, thuốc độc, năo hại khốn khổ; không gặp phải tai nạn đói khát khốn khổ.

Lại nguyện xin Đại chúng từ nay trở đi giữ giới trong sạch, không làm ô uế đạo tâm, thường tu nhơn nghĩa, niệm tưởng báo ơn, cúng dường Cha mẹ như cúng dường Phật không khác, phụng sự Sư trưởng như đối chư Phật, kính trọng quốc chủ như thường trú Pháp thân, đối với mọi người như ḿnh không khác.

Lại nguyện xin Đại chúng từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, hiểu thấu nghĩa lư sâu mầu của chư Phật, tâm trí không sợ hăi, rơ thông Đại thừa, thấy suốt chánh pháp liền tự khai giải, không phải nhờ ai chỉ bày, một ḷng kiên cố cầu đạo Bồ đề trở lại hóa độ vô biên chúng sanh, đồng như chư Phật thành bậc chánh giác.

Ngày nay Đại chúng ẩn thân hay hiện thân trong Đạo tràng xin chứng minh cho lời phát nguyện mảy mọn sau này:

Chúng con tên... chánh nguyện:

Nguyện sanh về cảnh của Thánh nhơn ở, thường hay kiến lập Đạo tràng, hưng hiển cúng dường, làm lợi ích rộng lớn cho tất cả chúng sanh. Nguyện thường được Tam bảo Từ bi nhiếp thọ, thường có thế lực giáo hóa d́u dắt được dễ dàng, thường tu hành tinh tấn, không say đắm cục lạc ở đời; thường biết các pháp đều không có tự tánh; đối với người oán kẻ thân đều đem điều lành b́nh đẳng hóa độ cho đến Bồ đề tâm không thối chuyển.

Từ nay trờ đi, một mảy thiện tâm nào cũng nhờ thiện lực này mà thành tựu.

Lại nguyện sanh trong loài người, sanh vào nhà từ thiện. Lại lập Từ bi Đạo tràng, cúng dường Tam bảo, điều thiện nhỏ nhiệm nào cũng đem bố thí hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nguyện cùng với Ḥa thượng, A xà lê chung lo tu hành, không xa ĺa nhau, trường trai khổ hạnh tâm không ái nhiễm, không lập gia đ́nh, trung tín thanh bạch, nhơn nhượng ḥa b́nh, tổn ḿnh lợi người, không cầu danh lợi. Lại nguyện xin xả thân này, không mong giải thoát, sanh trong loài quỉ thần; nguyện làm vị đại lực Hộ pháp thiện thần, tế khổ thiện thần, không cần cơm áo, tự nhiên đầy đủ. Lại nguyện xin xả thân này không mong giải thoát, sanh trong loài Súc sanh, thường ở núi sâu hang thẳm ăn cỏ uống nước không thấy thống khổ, khi ra khỏi rừng th́ được an lành, không bị bắt nhốt trói buộc.

Lại nguyện xin xả thân này, không mong giải thoát, sanh trong loài quỉ đói, nguyện thân tâm an vui, không có các điều khổ năo, giáo hóa những Ngă quỉ đồng khổ, sám hối tội lỗi, phát tâm Bồ đề.

Lại nguyện xin xả thân này không mong giải thoát, sanh vào Địa ngục, tự biết đời trước của ḿnh, giáo hóa những người đồng khổ sám hối tội lỗi phát tâm Bồ đề.

Đệ tử chúng con tên... nguyện thường tự nhớ sự phát tâm Bồ đề, làm cho tâm Bồ đề tương tục không gián đoạn.

Nguyện xin hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ tát và hết thảy Thánh Hiền cùng khắp mười phương, dủ ḷng Từ bi chứng giám cho chúng con.

Lại nguyện cho chư Thiên, chư Tiên, hộ thế tứ vương, chủ thiện phạt ác, thủ hộ tŕ chú, ngũ phương long vương, long thần bát bộ, chứng giám cho chúng con chí thành đảnh lễ quy y mười phương Tam bảo.

TÁN THÁN PHẬT VÀ CHÚ NGUYỆN

Đại Thánh Thế Tôn,

Nguy nga rực rỡ,

Tam đạt (10) chiếu suốt.

Vua trong các Thánh.

Phân thân tế vật,

Hiện tọa Đạo tràng.

Trời người chiêm ngưỡng,

Thọ pháp vô cùng (11)

Bát âm vang dội (12)

Ma quân kinh hoàng

Oai chấn Đại thiên, (13)

Từ hóa lưu phương. (14)

Bi lực độ khắp,

Thâu nhiếp mười phương

Từ hẳn tám khổ (15)

Đến Bồ đề hương.

Cho nên gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn, độ người vô lượng, hết khổ sanh tử.

Nay chúng con xin nhờ công đức nhơn duyên sám hối thanh tịnh và tán thán chư Phật nguyện cho tất cả chúng sanh trong tứ sanh lục đạo, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật đều nhờ thần lực của Phật mà được tùy tâm tự tại.

CUỐI QUYỂN SÁU

Lương Hoàng Bảo Sám,

Vạn đức hồng danh,

Linh văn lục quyển tối hoằng thâm,

Tự tự miễn tai truân,

Đảnh lễ Phật danh,

Tiêu tai bảo an ninh.

Nam mô Hiện Tiền Địa Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

CUNG VĂN

Như lai văng tích nhất niệm trung, đại từ bi môn bất khả thuyết, như thị tu hành vô hữu dĩ, cố đắc kiên lao bất hoại thân. Từ bi quảng đại, trí dụng nan lương. Tăng tấn lục thời, viên minh lục độ. Ngưỡng duy, đại giác, tốc tứ cảm thông.

Thượng lai phụng v́ cầu sám đệ tử đẳng... tu sùng từ bi đạo tràng sám pháp, kim đương đệ lục quyển, công hóa viên măn. Hương phần hải ngạn, chúc bỉnh phong pḥng. Bàn liệt thất trân chi diệu cúng. Trà chưng thượng uyển chi tuyên xuân. Cúng dường pháp hội chi thánh hiền, hộ pháp giám đàn chi chủ tể. Tập tư thiện lợi, phổ ích hữu t́nh. Phụng v́ cầu sám đệ tử đẳng... tẩy địch tích thế chi chướng duyên, tăng trưởng lục thiên chi khoái lạc. Phục nguyện lục căn thanh tịnh như cảo nhật dĩ đương không; lục thức viên minh tụ thu thiềm nhi ánh thủy. Lục xúc lục thọ câu thừa bát nhă chi nhân. Lục ái lục trần đẳng nhập viên minh chi quả. Hoạch lục thù thắng ư thử giới tha phương, viên lục độ hạnh ư nhân gian thiên thượng. Tứ sinh cửu hữu đồng đăng giải thoát chi môn. Lục đạo tam đồ hàm xuất mê luân chi khổ. T́nh đương vị bị, quá trọng nan ngôn, tái lao tôn chúng đồng cầu sám hối.

Nam mô Sám Hối Sư Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Lương Hoàng Bảo Sám, lục quyển công đức lực, nguyện diệt đệ tử đẳng tội chướng, thân chứng Bồ tát hiện tiền địa.

Sám văn cử xứ, tội hoa phi,

Giải liễu oan, sám liễu tội,

Tiêu tai tăng phước thọ,

Thoát khổ sanh Tịnh độ,

Giải liễu oan, sám liễu tội,

Tiêu diêu trực nhập Long Hoa Hội.

Long Hoa tam hội nguyện tương phùng.

Di Lặc Phật tiền thân thọ kư.

Nam mô Long Hoa Hội Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Lương Hoàng Bảo Sám

Lục quyển dĩ toàn châu,

Hồi hướng tứ ân tịnh tam hữu,

Bái sám chúng đẳng tăng phước thọ.

Nguyện tương pháp thủy tẩy khiên vưu,

Duy nguyện vong giả văng Tây du.

Hiện Tiền Địa Bồ tát,

Duy nguyện ai nạp thọ,

Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh...

CHÚ THÍCH QUYỂN SÁU

(1) Vô minh trú địa: Tức là căn bản vô minh, cũng tức là pháp chấp, tức là chỗ y trú của hết thảy phiền năo, tức là cái nguyên nhân của biến dịch, sanh tử nên gọi là trú địa.

(2) Ba độc căn: Gốc ba độc tức là tham sân si.

(3) 12 điều khổ: Tức là 4 khổ và 8 khổ cộng lại: 1. Sanh, 2. lăo, 3. bệnh, 4. tử khổ, 5. ân ái biệt ly, 6. oán thù gặp gỡ, 7. mong cầu không được, 8. năm ấm nung nấu.

(4) Tám tà: Trái với tám chánh đạo: 1. Tà kiến, 2. tà tư duy, 3. tà ngữ, 4. tà nghiệp, 6. tà phương tiện, 7. tà niệm, 8. tà định.

(5) 10 Tà đạo: 10 ác nghiệp: sát sanh, trộm, dâm, vọng, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, tham, sân, si.

(6) Tứ trọng: tội sát, đạo, dâm, vọng là 4 tội nặng nhất. 7. Nhiếp oai nghi giới, 8. Nhiếp thiện pháp giới, 9. Nhiếp chúng sanh giới gọi là tam tụ tịnh giới, của Bồ tát cũng như: nguyện đoạn nhất thế ác, nguyện tu nhất thế thiện, nguyện độ nhất thế chúng sanh.

(10) Tam đạt: tức tam minh của A la hán, - Thiên nhăn, túc mạng và lậu tận minh.

(11) Thọ pháp vô cùng: Thọ lănh giáo pháp của Phật không cùng tận.

(12) Bát âm: Tám thứ âm thanh của Phật đă chứng được:

1. Cực hảo âm,

2. Nhu nhuyến âm,

3. Ḥa thích âm,

4. Tôn huệ âm,

5. Bất nữ âm (không phải âm thanh của nữ nhơn)

6. Bất ngộ âm,

7. Thâm viễn âm,

8. Bất kiệt âm.

(13) Đại thiên: Tức tam thiên, đại thiên thế giới, một núi tu di, một mặt trời, một mặt trăng, bốn đại châu và núi thiết vi làm một tiểu thế giới - 1.000 tiểu thế giới gọi là một tiểu thiên thế giới; - 1.000 tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới; - 1.000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giơí. Cộng chung lại nói là tam thiên đại thiên thế giới.

(14) Từ hóa lưu phương: Từ tâm đức Phật giáo hóa chúng sanh để lại danh thơm bất tuyệt.

(15) Từ hẳn tám khổ: Tám khổ xem ở số 3 quyển 6.

KIẾT THẤT BẢY NGÀY

Năm 1961, tôi thỉnh Lương Hoàng Sám về Huế ấn tống, tại khuôn Phật giáo An lạc, số bảy đường Hồ Xuân Hương, Huế, gia đ́nh đạo hữu Tôn Thất Hàng, cùng các hội hữu trong khuôn thỉnh tôi đến chứng minh khai đàn bái sám. Ở đây cũng như ở chùa Châu Lâm, Huế, các Phật tử cử một Phật tử tụng đọc, các người khác ngồi lắng tai nghe. Đọc đến quyển thứ năm trở đi, các Phật tử khuôn an lạc cảm xúc thế nào tôi không rơ, mà lúc đầu nghe tiếng thút thít rồi khóc ̣a lên giữa đạo tràng. Sau tôi hỏi th́ các hội hữu thưa thiệt là v́ quá cảm xúc khi nghĩ đến ơn Phật, ơn cha mẹ. Có người cha mẹ mất sớm tủi cho phận côi cúp của ḿnh, không thể dẫu được nỗi u hoài thương tưởng mà phải rơi nước mắt. Cũng có người nghe đọc đến lời cảnh tỉnh vô thường của sám văn, nghĩ đến cuộc đời giả tạm, mạng sống tợ sương mai, không biết ḿnh sẽ về đâu sau khi tắt thở, ngậm ngùi cho những cảnh thê lương khốn khổ trong địa ngục.

Các hội hữu tụng xong bộ Lương Hoàng Sám rồi th́ toàn thể gia đ́nh đạo hữu Tôn Thất Hàng nguyện kiết thất một tuần để bái sám một phen nữa.

Dịch giả tự thuật

QUYỂN THỨ SÁU HẾT


Quyển 05                   Quyển 07