Lương Hoàng Bảo Sám

QUYỂN THỨ TÁM

ĐẦU QUYỂN TÁM

Thế gian bảo, lịch đại cổ kim truyền. San hô, hổ phách kim ngân tuyến, xa cừ, mă năo liên châu quán. Cấp cô trưởng giả xả kỳ viên. Kim luân vương thuyết pháp, vĩnh trấn long cung tạng.

Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

CUNG VĂN

Như lai hiện bát tướng chi thành đạo, như bảo nguyệt thường ư thái hư. Thị bát chủng chi hóa nghi, tợ pháp vơ triêm ư sa giới. Tứ sinh thất thú tận sinh thiên, bát bộ long thần hàm cung kỉnh. Bát vạn đại sĩ tất trợ tuyên dương. Bát đại Bồ tát giai hằng ủng hộ. Bát thời đắc bát cát tường. Bát giải cụ bát công đức. Thần cơ diệu dụng phổ ứng quần t́nh. Duy nguyện thùy từ chứng minh Phật sự.

Thượng lai phụng v́ cầu sám đệ tử đẳng... tu sùng từ bi đạo tràng sám pháp, kim đương đệ bát quyển, nhập đàn duyên khởi, như pháp huân tu, chuyển gia tinh tấn lô phần giới hương, giải thoát hương. Chúng tán kim hoa, ngân hoa, mạn thù hoa. Đăng nhiên lục thọ, quả hiến kim bàn. Đầu thành bách bái ư kim dung. Khẩn thiết nhất tâm ư bảo tướng. Trần lộ đa sinh tội cấu, tiêu trừ lụy thế chi khiên vưu.

Thiết niệm cầu sám đệ tử đẳng... tự tùng hữu thức dĩ chí kim sinh, bội bát chánh nhi hướng bát tà. Dẫn khởi tam thiên h́nh thích. Tuần bát tham nhi mê bát giải, hoành sinh biên giới không hoa. Vị bát thức chi sở duyên, tùy bát phong chi sở chuyển. Tà bát cấu chi dị nhiễm, khủng bát nạn chi nan đào. Kim tắc hối quá vô môn, muộn tâm hữu quư, tu phiến thiện ư nhất thừa giáo nội, bảo thốn thành ư chư Phật tượng tiền. Nhưng phát lộ như tội khiên, năi phi thành nhi hối quá. Ứng niệm như tư, t́nh đương hiệp thích. Cung khấu hồng từ minh huân gia bị.

Sát trần tâm niệm khả sổ tri.

Đại khải trung thủy khả ẩm tận.

Hư không khả lượng, phong khả kế,

Vô năng thuyết Phật tận công đức.

Khởi vận Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp. Nhất tâm quy mạng Tam thế chư Phật:

Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật,

Nam mô Thi Khí Phật,

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật,

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật,

Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật,

Nam mô Ca Diếp Phật,

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY LỄ PHẬT THẾ A TU LA VÀ HẾT THẢY THIỆN THẦN

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam bảo, năm vóc sát đất, nguyện xin thay thế hết thảy A tu la vương, hết thảy A tu la và quyến thuộc của A tu la khắp mười phương tận hư không giới, lại nguyện v́ hết thảy các vị thông minh, chánh trực, thiên địa hư không, chư thiện, phạt ác, thủ hộ, tŕ chú, bát bộ thần vương, bát bộ thần tướng, rộng ra cho đến, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc xa hoặc gần, đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ, cùng khắp pháp giới, các vị có sức đại thần thông, có sức đại oai đức như vậy, chúng con nguyện thay thế cho tất cả các vị ấy mà Quy y Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Bảo Danh Phật

Nam mô Chúng Thanh Tịnh Phật

Nam mô Vô Biên Danh Phật

Nam mô Bất Hư Quang Phật

Nam mô Thánh Thiên Phật

Nam mô Trí Vương Phật

Nam mô Kim Cang Chúng Phật

Nam mô Thiện Chướng Phật

Nam mô Kiến Từ Phật

Nam mô Hoa Quốc Phật

Nam mô Pháp Ư Phật

Nam mô Phong Hành Phật

Nam mô Thiện Tư Danh Phật

Nam mô Đa Minh Phật

Nam mô Mật Chúng Phật

Nam mô Công Đức Thủ Phật

Nam mô Lợi Ư Phật

Nam mô Vô Cụ Phật

Nam mô Kiên Quán Phật

Nam mô Trú Pháp Phật

Nam mô Châu Túc Phật

Nam mô Giải Thoát Đức Phật

Nam mô Diệu Thân Phật

Nam mô Thiện Ư Phật

Nam mô Phổ Đức Phật

Nam mô Quang Vương Phật

Nam mô Vô Biên Thân Phật

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dủ ḷng Từ bi, đồng gia tâm ủng hộ che chở, nguyện A tu la vương, hết thảy A tu la và quyến thuộc của A tu la. Lại xin nguyện cho các vị thông minh chánh trực, thiện địa hư không, chủ thiện phạt ác, thủ hộ tŕ chú, bát bộ thần vương, bát bộ thần tướng và quyến thuộc của các vị ấy, thoát được khách trần phiền năo, thanh tịnh được các chuyện chướng, phát tâm Đại thừa tu đạo vô ngại, tứ Vô lượng tâm, lục Ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại biện, sáu thức thần thông đều được như ư muốn, hằng đem Từ bi cứu độ chúng sanh, tu đạo Bồ tát, vào trí huệ Phật, chứng tâm Kim cang thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM LỄ PHẬT THẾ CÁC LONG VƯƠNG

Ngày nay đại chúng đồng trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, năm vóc sát đất, nguyện v́ mười phương tận hư không giới hết thảy Long Vương nhiều không thể nghĩ bàn: Diệu Hóa Long Vương, Đầu Hóa Đề Long Vương, Ngũ Phương Long Vương, Thiên Long Vương, Địa Long Vương, Sơn Long Vương, Hải Long Vương, Nhật Cung Long Vương, Nguyệt Cung Long Vương, Tinh Cung Long Vương, Tuế Thời Long Vương, Thanh Hải Long Vương, Hộ H́nh Mạng Long Vương, Hộ Chúng Sinh Long Vương.

Rộng ra cho đến mười phương Long Vương, hoặc xa hoặc gần, hoặc trong hoặc ngoài, đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ, cùng hư không, tận pháp giới, có sức đại thần thông, có sức đại oai đức, nguyện v́ tất cả những Long Vương, tất cả những Long Thần như vậy và quyến thuộc của các vị ấy mà quy y kỉnh lễ hết thảy Thế gian đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Diệu Trí Phật

Nam mô Phạm Tài Phật

Nam mô Thật Âm Phật

Nam mô Chánh Trí Phật

Nam mô Lực Đắc Phật

Nam mô Sư Tử Ư Phật

Nam mô Hoa Tướng Phật

Nam mô Trí Tích Phật

Nam mô Hoa Xỉ Phật

Nam mô Công Đức Tạng Phật

Nam mô Danh Bảo Phật

Nam mô Hy Hữu Danh Phật

Nam mô Thượng Giới Phật

Nam mô Vô Úy Phật

Nam mô Nhật Minh Phật

Nam mô Phạm Thọ Phật

Nam mô Nhứt Thiết Thiên Phật

Nam mô Nhạo Trí Phật

Nam mô Bảo Thiên Phật

Nam mô Châu Tạng Phật

Nam mô Đức Lưu Bố Phật

Nam mô Trí Vương Phật

Nam mô Vô Phược Phật

Nam mô Kiên Pháp Phật

Nam mô Thiên Đức Phật

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dủ ḷng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho các Long Vương và quyến thuộc của Long Vương, hào quang ngày càng thêm sáng, thần lực tự tại, dùng vô ngại giải đoạn trừ chướng duyên, hằng xa ĺa ác thú, thường được sinh về Tịnh độ; tứ vô lượng tâm, lục Ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thông lực, tùy tâm tự tại, đem tâm từ bi, tiếp độ chúng sanh, diệu hạnh trang nghiêm vào Pháp vân địa, nhập Kim Cang tâm, thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN LỄ PHẬT THẾ MA VƯƠNG

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, năm vóc sát đất, nguyện v́ đại ma vương, ngũ đế đại ma, cho đến đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ, tận hư không giới, hết thảy ma vương và bà con của ma mà quy y kính lễ... Nhất thế thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Phạm Mâu Ni Phật

Nam mô An Tường Hạnh Phật

Nam mô Cần Tinh Tấn Phật

Nam mô Diệm Kiện Phật

Nam mô Đại Oai Đức Phật

Nam mô Chiêm Bặc Hoa Phật

Nam mô Hoan Hỷ Phật

Nam mô Thiện Chúng Phật

Nam mô Đế Tràng Phật

Nam mô Đại Ái Phật

Nam mô Tu Mạn Sắc Phật

Nam mô Chúng Diệu Phật

Nam mô Khả Lạc Phật

Nam mô Thiện Định Nghĩa Phật

Nam mô Ngưu Vương Phật

Nam mô Diệu Tư Phật

Nam mô Đại Xa Phật

Nam mô Măn Nguyện Phật

Nam mô Đức Quang Phật

Nam mô Bảo Âm Phật

Nam mô Kim Cang Quân Phật

Nam mô Phú Quư Phật

Nam mô Thế Lực Hạnh Phật

Nam mô Sư Tử Lực Phật

Nam mô Tịnh Mục Phật

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dủ ḷng Từ bi, đồng gia tâm che chở, nguyện cho đại ma vương, ngũ đế đại ma, hết thảy ma vương và quyến thuộc của ma, từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, bao nhiêu chướng duyên thảy đều thanh tịnh, bao nhiêu tội nghiệp thảy đều tiêu trừ, tất cả khổ năo đều được giải thoát, bốn Vô lượng tâm, sáu Ba la mật thường được hiện tiền, bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông, như ư tự tại, tu đạo Bồ tát không thôi không nghỉ, trước độ chúng sanh sau thành Phật đạo.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI LỄ PHẬT THẾ CHO NHƠN ĐẠO, QUỐC VƯƠNG V.V...

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đă cùng nhau nguyện v́ chư Thiên, chư Tiên Long thần bát bộ mà lễ Phật rồi.

Nay đây nguyện v́ nhơn đạo, hết thảy nhơn vương, lễ Phật mà báo ơn nhơn loại.

Lại nguyện Cha mẹ, Sư trưởng và hết thảy nhơn dân mà lễ Phật. V́ sao vậy?

V́ nếu không có quốc chủ th́ hết thảy chúng sanh không biết nương nhờ vào đâu. Nhờ có quốc chủ nên tất cả mọi người đều an cư lạc nghiệp; đi lại trên đất quốc chủ, sống trên đất quốc chủ, và được nhiều lợi ích khác không thể kể xiết; cho nên Đại chúng phải có ḷng biết ơn và báo ơn.

Kinh dạy rằng:

Nếu người nào, ngày đêm sáu thời hay chịu khổ, v́ muốn lợi ích nên nguyện báo ơn, th́ phải phát tâm nghĩ như thế ấy để tu tập hạnh Từ bi.

Do nguyện lực ấy, nên nghĩ báo ơn che chở của quốc chủ, nghĩ báo ơn cung cấp của thí chủ, nghĩ báo ơn sinh thành của Cha mẹ; nghĩ báo ơn dạy bảo của Sư trưởng, nghĩ báo ơn tế độ của chư Phật.

Nếu người nào hay chí tâm thường niệm tưởng như vậy, người ấy nhập đạo rất mau.

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng nhận thấy ơn lành của chư Phật, Đại Thánh khai hóa dụ dỗ chúng ta, ân cần như thế, khiến chúng ta phải biết báo ơn.

Ngày nay chúng ta sanh vào đời mạt pháp, mong nhờ ơn quốc chủ mà hưng hiển được Phật pháp; nhờ quốc chủ cúng dường đầy đủ, không tiếc của báu, làm cho khắp cả nhơn dân đều noi gương quốc chủ và sanh tâm quy kính Phật Pháp Tăng.

Lại nữa người xuất gia được an tâm hành đạo, đi đứng nằm ngồi được tự do, không bị trở ngại; quốc chủ không cho người xuất gia tham dự việc đời; chỉ lo khuyên người làm lành, nguyện cho chúng sanh mau thoát khỏi sanh tử khổ đau; chỉ lo xiển dương vô lượng Pháp môn, chỉ bày đường chơn nẻo chánh cho trời và người. Nhờ ơn quốc chủ nhiều như vậy th́ chúng ta đâu được không hết ḷng lễ Phật để báo ơn quốc chủ, phải cùng nhau chí thành đảnh lễ nguyện v́ quốc chủ mà Quy y Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Ca Diếp Phật

Nam mô Tịnh Ư Phật

Nam mô Tri Thức Đệ Phật

Nam mô Mănh Oai Đức Phật

Nam mô Đại Quang Minh Phật

Nam mô Phật Quang Diệu Phật

Nam mô Tịnh Tạng Phật

Nam mô Phân Biệt Oai Phật

Nam mô Vô Tổn Phật

Nam mô Mật Nhật Phật

Nam mô Nguyệt Quang Phật

Nam mô Tŕ Minh Phật

Nam mô Thiện Tịch Hạnh Phật

Nam mô Bất Động Phật

Nam mô Đại Thỉnh Phật

Nam mô Đức Pháp Phật

Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật

Nam mô Cao Xuất Phật

Nam mô Diệm Xí Phật

Nam mô Hoa Đức Phật

Nam mô Bảo Nghiêm Phật

Nam mô Thượng Thiện Phật

Nam mô Bảo Thượng Phật

Nam mô Lợi Huệ Phật

Nam mô Nghiêm Độ Phật

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dủ ḷng Từ bi, gia tâm nhiếp thọ nguyện cho quốc chủ hiện tại thân thể khương kiện, oai đức vang lừng sự nghiệp vĩnh viễn, huệ mạng vô cùng, từ tâm vô tận, hữu t́nh quy tâm, Bồ tát thạnh hóa, trời người ngợi khen, ngưỡng mộ. Tứ đẳng lục độ, ngày càng thêm sáng, tứ vô ngại biện lạc thuyết vô cùng; được tâm tự tại, đủ sáu thần thông, tam muội tổng tŕ móng tâm liền có; Từ bi thương đời, ân khắp lục đạo, vạn hạnh sớm viên, Phật đạo chóng thành.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT LỄ PHẬT THẾ QUYẾN THUỘC CỦA QUỐC CHỦ

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại đầu thành đảnh lễ Tam bảo, nguyện v́ quyến thuộc của quốc chủ và bá quan cùng quyến thuộc của bá quan mà Quy y Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Hải Đức Phật.

Nam mô Phạm Tướng Phật.

Nam mô Nguyệt Cái Phật.

Nam mô Đa Diệm Phật.

Nam mô Vi Lam Vương Phật.

Nam mô Trí Xưng Phật.

Nam mô Giác Tưởng Phật.

Nam mô Công Đức Quang Phật.

Nam mô Thanh Lưu Bố Phật.

Nam mô Măn Nguyện Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Thiện Giới Phật.

Nam mô Đăng Vương Phật.

Nam mô Điện Quang Phật.

Nam mô Quang Vương Phật.

Nam mô Quang Minh Phật.

Nam mô Cụ Túc Tán Phật.

Nam mô Hoa Tạng Phật.

Nam mô Phất Sa Phật.

Nam mô Thân Đoan Nghiêm Phật.

Nam mô Tịnh Nghĩa Phật.

Nam mô Oai Mănh Quân Phật.

Nam mô Phước Oai Đức Phật.

Nam mô Lực Hành Phật.

Nam mô La Hầu Thiện Phật.

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dủ ḷng Từ bi, đồng gia tâm phủ hộ, nguyện cho quyến thuộc của quốc chủ, bá quan và quyến thuộc của các vị ấy thân tâm an lạc, sống lâu vô cùng, tu đạo Đại thừa, vào trí huệ Phật; giữ bốn hoằng thệ, không xả bỏ chúng sanh, tứ Vô lượng tâm, lục Ba la mật thường được hiện tiền; lục thông tam đạt, thấu rơ căn tánh đủ nhị trang nghiệm, thần lực tự tại, từ tâm như Phật nhiếp hóa chúng sanh.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI HAI LỄ PHẬT THẾ CHA MẸ

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng kế lại nên nhớ nghĩ công ơn sanh thành dưỡng dục của Cha mẹ; hoài thai bú mớm, ái trọng t́nh thâm, thà Cha mẹ chịu nguy thân để con được yên ổn. Đến khi con khôn lớn, Cha mẹ lại lo dạy bảo cho con biết nhơn biết lễ, hết ḷng cầu thầy dạy bảo cho con học hành, nguyện cho con thông đạt nghĩa lư, thấy rộng hiểu sâu, luôn luôn mong muốn cho con theo kịp với người. Con muốn ǵ Cha mẹ cũng cung cấp không tiếc gia bửu.

Ngày đêm lo âu, có khi v́ con mà Cha mẹ phải sanh bệnh khổ, ngủ không yên giấc. Khi con đi xa, Cha mẹ càng trông tưởng.

Trong thiên hạ, ơn Cha mẹ là nặng hơn hết.

Sở dĩ Phật dạy:

"Trong thiên hạ, không có ơn nào bằng ơn Cha mẹ."

Than ôi! người xuất gia và tại tục chưa thể đắc đạo phải siêng lo tu học, làm lành không nghỉ, chứa đức không thôi, mới mong báo đáp ơn đức cù lao của Cha mẹ.

Đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ Tam bảo mỗi người tự ḿnh nguyện v́ từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay, Cha mẹ nhiều đời bà con nhiều kiếp và hết thảy quyến thuộc mà Quy y Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Trí Tụ Phật.

Nam mô Điều Ngự Phật.

Nam mô Như Vương Phật.

Nam mô Hoa Tướng Phật.

Nam mô La Hầu La Phật.

Nam mô Đại Dược Phật.

Nam mô Túc Vương Phật.

Nam mô Dược Vương Phật.

Nam mô Đức Thủ Phật.

Nam mô Đắc Xoa Ca Phật.

Nam mô Lưu Bố Vương Phật.

Nam mô Phật Quang Phật.

Nam mô Pháp Tạng Phật.

Nam mô Diệu Ư Phật.

Nam mô Đức Chủ Phật.

Nam mô Kim cang Chúng Phật.

Nam mô Huệ Đảnh Phật.

Nam mô Thiện Chú Phật.

Nam mô Ư Hạnh Phật.

Nam mô Phạm Âm Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Lôi Âm Phật.

Nam mô Thông Tướng Phật.

Nam mô An Ổn Phật.

Nam mô Huệ Long Phật.

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dủ ḷng Từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho Cha mẹ bà con chúng con và quyến thuộc của Cha mẹ bà con chúng con từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, hết thảy thống khổ đều được giải thoát, kiết tập phiền năo hằng được thanh tịnh, từ rày tự thú, tự tại văng sanh, thân cận chư Phật, được Phật thọ kư, tứ Vô lượng tâm, lục Ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại biện, lục thần thông lực, tự tại như ư, được mười trí lực, tướng tốt nghiêm thân, đồng lên Đạo tràng, thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BA LỄ PHẬT THẾ CHA MẸ CÁC ĐỜI TRƯỚC

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng hoặc có người Cha mẹ mất sớm, không thể gặp lại, luống tưởng vậy thôi.

Khi chưa được thần thông thiên nhăn, không biết Cha mẹ sau khi mất rồi thần hồn sanh về đâu?

Chỉ nên vội nhờ sức phước đức truy niệm vói tưởng mà báo ơn; làm lành không nghỉ, lâu ngày thành công th́ quyết được toại nguyện.

Kinh dạy rằng: "V́ vong nhơn mà làm phước cũng như gửi lương hướng cho người đi xa. Nếu người ấy đă sanh lên trời th́ công đức của người ấy ngày càng lợi ích. Nếu người ấy đọa lạc tam đồ ác đạo, hoặc mắc phải tám nạn th́ được vĩnh viễn xa ĺa khổ năo. Nếu các người ấy sanh ra gặp Phật, thọ lănh chánh pháp th́ liền được siêu thoát tỏ ngộ.

Cha mẹ bảy đời, bà con nhiều kiếp th́ trừ hết những điều lo sợ, đồng được giải thoát. Đó là cách báo ơn tối tôn tối thượng, chí từ chí hiếu của người con trí thức vậy.

Ngày nay Đại chúng nên phải cùng nhau đau thương hoài niệm, áo năo khóc lóc, nghẹn ngào, gieo ḿnh xuống đất, nguyện v́ Cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp mà Quy y Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Phạm Vương Phật

Nam mô Ngưu Vương Phật

Nam mô Lợi Đà Mục Phật

Nam mô Long Đức Phật

Nam mô Thuật Tướng Phật

Nam mô Trang Nghiêm Phật

Nam mô Bất Một Âm Phật

Nam mô Hoa Đức Phật

Nam mô Âm Đức Phật

Nam mô Sư Tử Phật

Nam mô Trang Nghiêm Từ Phật

Nam mô Dơng Trí Phật

Nam mô Hoa Tích Phật

Nam mô Hoa Khai Phật

Nam mô Lực Hành Phật

Nam mô Đức Tích Phật

Nam mô Tượng H́nh Sắc Phật

Nam mô Minh Diệu Phật

Nam mô Nguyệt Đăng Phật

Nam mô Oai Đức Vương Phật

Nam mô Bồ Đề Vương Phật

Nam mô Thân Sung Măn Phật

Nam mô Huệ Quốc Phật

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dủ ḷng Từ bi, cứu vớt tiếp độ Cha mẹ và bà con chúng con nhiều đời nhiều kiếp về quá khứ, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật Đạo, hết thảy tội nhơn đều được tiêu trử, hết thảy khổ quả đều được sạch hết, phiền năo kiết nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, đoạn ba chướng duyên trừ năm bố úy, tu đạo Bồ tát rộng độ chúng sanh, bát giải tu tâm, tứ hoằng lợi vật, thân cận Như Lai, được Phật thọ kư, không rời khỏi chỗ, chứng quả vô sanh, tùy niệm tiêu diêu, dạo khắp cơi Phật, hạnh nguyện chóng thành, mau chứng Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BỐN LỄ PHẬT THẾ SƯ TRƯỞNG

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đă v́ Cha mẹ và bà con mà lễ Phật rồi. Thứ lại nên nghĩ đến ơn đức Sư trưởng. V́ sao vậy?

V́ Cha mẹ tuy có công sanh thành dưỡng dục chúng ta, nhưng không thể làm thế nào cho chúng ta mau xa ĺa đường ác. Cho nên Sư trưởng đối với chúng ta có ơn đức vô lượng Sư trưởng có ḷng đại từ d́u dắt khuyên dỗ, hằng dạy chúng ta tu thiện muốn chúng ta ra khỏi biển sanh tử, đến bờ giải thoát bên kia. Mọi điều lợi ích đều khiến chúng ta thấy Phật, trừ hết phiền năo kiết tập an trú vào đạo vô vi.

Ơn đức như vậy, ai hay báo đáp cho cùng tận. Dầu trọn đời tu hành đó chỉ là tự lợi chớ chưa phải báo đáp ơn Sư trưởng.

Sở dĩ Phật dạy: "Thiện tri thức trong thiên hạ, không ai hơn Sư trưởng, đă tự độ ḿnh lại hay độ người".

Chúng ta ngày nay được xuất gia thọ đại giới, hạnh phúc thế này là nhờ ơn Sư trưởng mà được. Như thế, mọi người há lại không lo đền đáp nhớ tưởng ơn thầy sao?

Vậy Đại chúng cùng nhau chí tâm một ḷng tha thiết, năm vóc sát đất, nguyện v́ Ḥa thượng, A xà lê, đồng đàn tôn chứng thượng, trung, hạ ṭa và quyến thuộc của các vị ấy mà Quy y Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Tối Thượng Phật

Nam mô Thanh Tịnh Chiếu Phật

Nam mô Huệ Đức Phật

Nam mô Diệu Âm Thanh Phật

Nam mô Đạo Sư Phật

Nam mô Vô Ngại Tạng Phật

Nam mô Thượng Thí Phật

Nam mô Đại Tôn Phật

Nam mô Trí Thế Phật

Nam mô Đại Diệm Phật

Nam mô Đế Vương Phật

Nam mô Chế Lực Phật

Nan mô Oai Đức Phật

Nam mô Thiện Minh Phật

Nam mô Danh Văn Phật

Nam mô Đoan Nghiêm Phật

Nam mô Vô Trần Cấu Phật

Nam mô Oai Nghi Phật

Nam mô Sư Tử Quân Phật

Nam mô Thiên Vương Phật

Nam mô Danh Thanh Phật

Nam mô Thù Thắng Phật

Nam mô Đại Tạng Phật

Nam mô Phước Đức Quang Phật

Nam mô Phạm Văn Phật

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dủ ḷng Từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện Ḥa thượng, A xà lê, đồng đàn tôn chứng, thượng, trung, hạ ṭa và quyến thuộc của các vị ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tất cả tội chướng đều được thanh tịnh, tất cả thống khổ đều được giải thoát, tất cả phiền năo đều được đoạn trừ; tùy ư sanh về Tịnh độ của chư Phật, hạnh nnguyện Bồ tát đều được hoàn toàn, tài thí vô tận, pháp thí vô tận, phước đức vô tận, an lạc vô tận, thọ mạng vô tận, trí huệ vô tận, tứ Vô lượng tâm, lục Ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thông lực, tự tại như ư, vào định Lăng Nghiêm, được tâm Kim cang, không bỏ thề xưa, trở lại đời này, hóa độ chúng sanh.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI LĂM LỄ PHẬT THẾ MƯỜI PHƯƠNG TỲ KHEO VÀ TỲ KHEO NI

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đă v́ Ḥa thượng A xà lê v.v... mà lễ Phật rồi, sau đây lại phải chí thành đảnh lễ Tam bảo, khắp v́ mười phương tận hư không giới, hiện tại và vị lai hết thảy Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di ni cùng quyến thuộc của các vị ấy mà lễ Phật, lại nguyện v́ mười phương, tận hư không giới hết thảy Ưu bà tắc, Ưu bà di và quyến thuộc của các vị ấy mà lễ Phật; lại nguyện v́ từ xưa đến nay hết thảy các nhà tín thí đàn việt, thiện ác tri thức với những người có duyên hay vô duyên với Phật pháp, cùng quyến thuộc của các vị ấy mà lễ Phật. Như thế, hết thảy nhơn loại trong nhơn đạo và quyến thuộc của nhơn đạo ngày nay Đại chúng do Từ bi tâm khắp v́ hết thảy mà Quy y Thế gian Đại Từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đăng Vương Phật

Nam mô Trí Đảnh Phật

Nam mô Thượng Vương Phật

Nam mô Địa Vương Phật

Nam mô Chí Giải Thoát Phật

Nam mô Kim Kế Phật

Nam mô La Hầu Nhật Phật

Nam mô Mạc Năng Thắng Phật

Nam mô Mâu Ni Tịnh Phật

Nam mô Thiện Quang Phật

Nam mô Kim Tế Phật

Nam mô Chủng Đức Thiên Vương Phật

Nam mô Pháp Cái Phật

Nam mô Đức Tư Phật

Nam mô Ương Già Đà Phật

Nam mô Mỹ Diệu Huệ Phật

Nam mô Vy Ư Phật

Nam mô Chư Oai Đức Phật

Nam mô Sư Tử Kế Phật

Nam mô Giải Thoát Tướng Phật

Nam mô Oai Tướng Phật

Nam mô Đoạn Lưu Phật

Nam mô Huệ Tạng Phật

Nam mô Trí Tụ Phật

Nam mô Vô Ngại Tán Phật

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dủ ḷng Từ bi, đồng gia tâm che chở, nguyện cho mười phương tận hư không giới hết thảy Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di ni và quyến thuộc của các vị ấy; lại nguyện cho mười phương hết thảy Ưu bà tắc, Ưu bà di và quyến thuộc của các vị ấy, lại nguyện cho từ xưa đến nay hết thảy các nhà tín thí, đàn việt, thiện hữu, ác hữu, cùng các người có duyên hay vô duyên với Phật pháp và quyến thuộc của các vị ấy, rộng ra cho đến nhân loại, hết thảy nhân đạo, từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, bao nhiêu phiền năo điều được đoạn trừ, bao nhiêu duyên chướng đều được thanh tịnh, bao nhiêu tội nghiệp đều được sạch hết, bao nhiêu thống khổ đều được giải thoát; xa ĺa ba nghiệp, trừ năm sợ hăi; bốn Vô lượng tâm, sáu Ba la mật thường được hiện tiền; bốn vô ngại trí, sáu thức thần thông đều được tự tại, tu Bồ tát hạnh, vào đạo nhất thừa, độ thoát chúng sanh.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI SÁU LỄ PHẬT THẾ TỨ CHÚNG QUÁ KHỨ

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại hết ḷng đảnh lễ Tam bảo. Nguyện v́ mười phương tận hư không giới hết thảy Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di ni đă qua đời rồi; hết thảy Ưu bà tắc, Ưu bà di, rộng ra cho đến mười phương hết thảy nhân đạo, hết thảy nhân đạo đă qua đời rồi và quyến thuộc của các vị ấy, ngày nay Đại chúng do tâm Từ bi đồng như tâm của chư Phật, đồng như nguyện của chư Phật khắp các người ấy mà Quy y Thế gian Đại tử bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Bảo Tụ Phật

Nam mô Thiện Âm Phật

Nam mô Sơn Vương Tướng Phật

Nam mô Pháp Đảnh Phật

Nam mô Giải Thoát Đức Phật

Nam mô Thiện Đoan Nghiêm Phật

Nam mô Cát Thân Phật

Nam mô Ái Ngữ Phật

Nam mô Sư Tử Lợi Phật

Nam mô Ḥa Lâu Na Phật

Nam mô Sư Tử Pháp Phật

Nam mô Pháp Lực Phật

Nam mô Ái Nhạo Phật

Nam mô Tán Bất Động Phật

Nam mô Chúng Minh Vương Phật

Nam mô Giác Ngộ Phật

Nam mô Diệu Minh Phật

Nam mô Ư Trú Nghĩa Phật

Nam mô Quang Chiếu Phật

Nam mô Hương Đức Phật

Nam mô Linh Hỷ Phật

Nam mô Bất Hư Hạnh Phật

Nam mô Diệt Khuể Phật

Nam mô Thượng Sắc Phật

Nam mô Thiện Bộ Phật

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dủ ḷng Từ bi, cứu hộ nhiếp thọ, nguyện cho hết thảy Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di ni và quyến thuộc của các vị ấy trong đời quá khứ; và nguyện cho hết thảy Ưu bà tắc, Ưu bà di cùng quyến thuộc của các vị ấy trong đời quá khứ; nếu có người nào bị thống khố trong đường Địa ngục, ngày nay liền được giải thoát; hoặc có người nào bị thống khổ trong đường Ngă quỉ, ngày nay liền được giải thoát; hoặc có người nào bị thống khổ trong đường Súc sanh, ngày nay liền được giải thoát; ra khỏi tám nạn, sanh vào tám phước, hằng xa ĺa đường ác, hắng sanh về Tịnh độ; tài thí vô tận, pháp thí vô tận, phước đức vô tận, an lạc vô tận, thọ mạng vô tận, trí huệ vô tận, tứ Vô lượng tâm, lục Ba la mật, thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thông lực, như ư tự tại; thường được thấy Phật, nghe pháp, tu Bồ tát đạo, dơng mănh, tinh tấn, không thôi không nghỉ, tiến lên cho đến địa vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác, rộng độ hết thảy chúng sanh.

CUỐI QUYỂN TÁM

Lương Hoàng Bảo Sám.

Vạn đức hồng danh.

Linh văn bát quyển tối hoằng thâm.

Tự tự miễn tai truân.

Đảnh lễ Phật danh.

Tiêu tai bảo an ninh.

Nam mô Bất Động Địa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

Bát đức tŕ trung dũng hiện thiên hoa chi diệu tướng. Bát khổ giới nội, ngưỡng đầu vạn dức chi từ tôn. Hoằng tuyên phát âm, bát nhẫn chi diệu pháp. Phổ cứu bát hàn bát nhiệt chi nghiêm h́nh. Đại thùy huệ giám, lân mẫn hữu t́nh. Ân triêm hữu lậu nhân thiên, phước lợi vô biên quốc độ. Nguyện gia ai mẫn, giám thử thắng nhân.

Thượng lai phụng v́ cầu sám đệ tử đẳng... tu kiến Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, kim đương đệ bát quyển, phi tụng dĩ hoàn. Ư kỳ đàn nội thiêu hương tịnh thất, tán hoa trang nghiêm. Đăng nhiên hỏa thọ quả hiến thời tân. Trà chưng dương tiên xuân tiền, cúng liệt Thuần Đà tối hậu. Phụng trần Đại giác kim tiên bàn liệt tam đảo, văng cổ minh vương, đế chúa, trung thần, liệt tiên.

Tam giới, thập phương, tứ sinh cửu hữu, câu thừa vô giá chi thiện lợi, tận thoát hữu lậu chi phàm lung, xuất sinh thù lợi.

Phụng v́ cầu sám đệ tử đẳng... sám trừ tội cấu, hoạch đại cát tường. Phục nguyện xả bát tà kiến ư hữu t́nh giới nội. Hành bát chánh đạo ư vô lậu vị trung. Bát khổ bát nạn chi dư ương, trượng Từ Quang chi đốn thích. Bát thời bát chủng chi phước điền, giả tu tŕ nhi chứng nhập. Trần trần tự tại, pháp pháp viên dung. Ba trừng đại hải, nguyệt ấn thiên gian. Dư ám vị không, đồng cầu sám hối.

Nam mô Sám Hối Sư Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Lương Hoàng Bảo Sám bát quyển công đức lực, nguyện diệt đệ tử đẳng nghiệp chướng, thân chứng Bồ tát Bất Động Địa.

Sám văn cử xứ tội hoa phi.

Giải liễu oan, sám liễu tội,

Tiêu tai tăng phước thọ,

Thoát khổ sinh Đao Lợi.

Giải liễu oan, sám liễu tội,

Tiêu diêu trực nhập Long Hoa Hội.

Long Hoa tam hội nguyện tương phùng.

Di Lặc Phật tiền thân thọ kư.

Nam mô Long Hoa Hội Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Lương Hoàng Bảo Sám,

Bát quyển dĩ toàn châu,

Hồi hướng tứ ân tịnh tam hữu,

Bái sám chúng đẳng... tăng phước thọ.

Nguyện tương pháp thủy tẩy khiên vưu.

Duy nguyện vong giả văng Tây du.

Bất Động Địa Bồ tát

Duy nguyện ai nạp thọ.

Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh...

QUYỂN THỨ TÁM HẾT

Quyển 07                   Quyển 09