Home         中文主頁         Trang Việt ngữ         Gallery
previous-S12.jpg  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10      11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  next-S12.jpg 

21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40

觀世音菩薩  Quang Thế Âm Bồ Tát  Guan Yin Bodhisattva

 

2897-365x777.jpg
 

 

Natural Guanyin Bodhisattva From Castle Mountain,Banff,AB,Canada 
Picture taken on Aug 23rd 2011 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

20   30  40

 

 
google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0