Home         中文主頁         Trang Việt ngữ         Gallery

previous-S12.jpg  31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50  next-S12.jpg

 天然財神爺,土地公, Ông Thần Tài Thiên nhiên, Treasury God or  Regional God.

p040-DSCN3337-1280x960.jpg