Home         中文主頁         Trang Việt ngữ         Gallery
previous-S12.jpg  21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40 next-S12.jpg
 

 護法韋馱尊天菩薩    Vi Đà Hộ Pháp  Veda Bodhisattva 

p030-472x590.JPG