Home         中文主頁         Trang Việt ngữ         Gallery

previous-S12.jpg  11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  next-S12.jpg
Mount Rundle,Buddha enter Nirvana,    佛祖涅盤之景  cảnh Đức Phâṭ Niết Bàn
Oct18-209-1280x960.jpg 
< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >
 
google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0