* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | TÌM PHẬT | LIÊN LẠC ]

 

Số T1070
Quán Thế Âm Thập Nhứt Diện Thần Chú Tâm Kinh

Hán Dịch Đại Đường Tam Tạng Huyền Trang Pháp Sư

Việt Dịch Sa Môn Thích Viên Đức

Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Bạt Già Phạm ở tại Trúc Y Đạo tràng trong thành Thất La Phiệt, cùng các vị Đại Tỳ Khưu chúng gồm có 1.250 người đều đầy đủ. Đại Bồ Tát th́ vô lượng vô số, Ngài Từ Thị Bồ Tát làm Thượng Thủ. Lại có vô lượng Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Ba Tắc, Ưu Bà Di và Chư Thiên Long, Dược Xoa, Kiền Thác Bà, Tất Xá Gia, Nhơn cùng Phi Nhơn, v.v... Đại chúng vây quanh cúng dường cung kính, tôn trọng tán khen Đức Phật v́ họ nói Pháp.

Lúc bấy giờ Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát cùng vô lượng Câu chi na-du-da trăm ngàn tŕ chú thần tiên, trước sau doanh vây đi đến chỗ Phật. Đến rồi đănh lể hai chân Đức Thế Tôn, hữu nhiễu ba ṿng, lui về một bước.

Đức Quán Tự Tại Đại Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: "Kính thưa Đức Thế Tôn! Con có Thần Chú Tâm gọi là Thập Nhứt Điện đủ đại oai lực, 11 câu chi chư Phật đă nói, con nay xin muốn nói để làm lợi ích an lạc cho hết thẩy hữu t́nh, trừ tất cả bệnh, diệt tất cả ác, chấm dứt tất cả việc bất tường, trừ tất cả các mộng tưởng, ngăn tất cả sự chết phi thời. Khiến tất cả ác kẻ tâm được thanh tịnh, kẻ có buồn khổ được an vui, kẻ có oán đối được ḥa giải. Ma Quỷ chướng ngại đều bị tiêu diệt, Tâm sở nguyện đều được xứng ư.

Kính thưa Đức Thế Tôn! Con không thấy thế gian hoặc trời hoặc ma, hoặc Phạm, hoặc Sa môn, hoặc Bà La Môn v.v... dùng Thần chú này để pḥng hộ thân ḿnh, thọ tŕ đọc tụng chép viết lưu bố mà bị tất cả tai hoạnh ma chướng, đao trượng, độc dược, ếm mị chú thuật có thể làm hại họ, con cũng không thấy dùng thần chú nầy tùy ở chổ nào, hoặc xa hoặc gần kiết làm giới hạn rồi mà có thể vượt qua để nhiễu hại nhau, chỉ trừ ác nghiệp quyết định đă đến lúc thần thục.

Kính thưa Đức Thế Tôn! Xin Thế Tôn chứng biết cho những việc chắc chắn như vậy. Chỉ nên tin thọ, không nên phân biệt, v́ thế khiến tất cả tai hoạnh thảy đều viển ly không thể xâm cận. Thần chú Tâm này, tất cả Chư Phật đồng đă xưng tán, đồng đă tùy hỷ. Tất cả Như Lai nhớ tŕ thủ hộ Thần chú Tâm này. Kính thưa Đức Thế Tôn! Con nhớ đời quá khứ quá hằng hà sa đắng tiền kiếp, có Đức Phật ra đời gọi là Bách Liên Hoa Nhăn Vô chướng Ngại Đẳng Xí Thạnh Công Đức Quang Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, lúc ấy con làm vị Đại Tiên Nhân theo Đức Phật Thế Tôn kia để thọ tŕ chú nầy. Được chú nầy con thấy được mười phương Phật, lập tức con chứng đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn, phải biết chú nầy có đủ đại oai lực. Vậy cho nên, nếu có kẻ Tịnh tín, thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... Muốn thọ tŕ dọc tụng Thần chú nầy, phải nên cung kính chí tâm buộc niệm, mỗi lúc sang chiều như Pháp thanh tịnh niệm tụng chú nầy 108 biến, nếu thường hay như thế, hiện thân thu hoạh được 10 điều lợi ích thù thắng. Những ǵ là 10 điều lợi ích thù thắng?"

1. Thân người ấy thường vô bịnh
2. Thường được mười phương chư Phật nhiếp thọ
3. Tài bảo, y thực thọ dụng vô tận
4. Hay hàng phục oán địch mà không lo sợ
5. Khiến các bậc Tôn quư "Trước ngôn cung kính"
6. Cổ độc, quỷ mị không thể trúng thương
7. Tất cả đao trượng không thể hại được
8. Lửa không thể đốt
9. Không bị chết hoạnh tử

Lại c̣n được 4 điều công đức thù thắng nữa:
1. Khi mạng chung được thấy chư Phật
2. Khi mạng chung không đọa vào đường ác thú
3. Không nhân v́ sự hiểm nguy mà chết
4. Được sinh Cực Lạc thế giới

Kính thưa Đức Thế Tôn! Con nhớ lại thời quá khứ, quá hơn 10 hằng hà sa đẳng kiếp, lại gặp nơi có Đức Phật ra đời gọi là Mỹ Âm Hương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, lúc ấy con làm thân Đại Cư Sĩ ở chổ đức Phật kia thọ được Thần chú nầy, con liền tụng tŕ, vượt qua được 4 vạn kiếp sinh tử, con lại được Chư Phật Đại Bi Trí Tạng Nhứt Thiết Bồ Tát Giải Thoát Pháp Môn. Do cai lục của chú nầy, con có thể cứu tất cả những cột trói, cùm trói, xiềng xích nơi chốn lao ngục, những kẻ sa vào h́nh lục, thủy Hỏa phong tặc, trùng độc ếm đăo, Nhơn cùng Phi nhơn v.v... Các thứ khổ nạn. Do Thần chú nầy, con đối với tất cả hữu t́nh hay làm chỗ quy y cứu hộ an ủi, làm hang sâu, pḥng nhà. Con dùng Thần chú này để nhiếp thủ tất cả bạo ác, Dược xoa, La sát Bà,... v... trước khiến cho họ phát khởi từ tâm, mẫn tâm, vậy sau mới an lập nơi Đạo Vô Thượng Bồ Đề Chánh Đẳng Chánh Giác.

Kính thưa Đức Thế Tôn! Thần chú nầy của con có Đại oai lực. Nếu tụng một biến tức hay trừ diệt tứ căn bản tội và ngủ vô gián khiến không c̣n dư sót, huống hay như lời nói mà tu hành; nếu đă từng trồng các căn lành ở trăm ngàn câu chi na-du-da Phật th́ ngày nay ở nơi đậy mới nghe được Thần chú nầy, huống nữa hay thọ tŕ, như lời nói mà tu hành. Nếu, có thể ngày đêm đọc tụng thọ tŕ Thần chú nầy, con sẽ khiến người đó đă có mong cầu điều chi đều được như ư, Nếu có thể mỗi nữa tháng, hoặc ngày 14, hoặc trong ngày rằm, thọ tŕ trai giới như Pháp thanh tịnh, buộc tâm nơi con tụng Thần chú này, liền ở trong sanh tử vượt 4 vạn kiếp.

Kính thưa Đức Thế Tôn! Con do chú này được gọi hiệu là "Tôn Quư" khó có thể được nghe. Nếu có người xưng niệm trăm ngàn câu chi-na-du-đa danh hiệu chư Phật và nếu có người chỉ tạm thời đối với danh hiệu của con chí tâm xưng niệm th́ hai công đức kia b́nh đẳng. Những người có xưng niệm danh hiệu của con th́ tất cả đều được địa vị Bất Thối Chuyển, xa ĺa tất cả bệnh, thoát tất cả chướng và tất cả lo sợ và hay diệt trừ thân ngữ ư ác, huống nữa có người đối với Thần chú của con đă nói mà thọ tŕ đọc tụng như lời nói tu hành, phải biết người đó, đối với Vô Thượng Bồ Đề lảnh thọ được như tại bàn tay".

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn khen ngợi Đức Quán Tự Tại Bồ Tát rằng: "Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Ông mới hay đối với tất cả hữu t́nh, phát khởi ư đại từ bi muốn khai thị Đại Thần chú này như thế. Thiện nam tử! Ông do phương tiện này, hay cứu thoát tất cả hữu t́nh đă có binh khổ chướng nạn, sợ sệt thân ngử ư ác cho đến an lập tất cả hữu t́nh vào đạo Vô Thượng Bồ Đề Chánh Đẵng Chánh Giác. Thiện nam tử! Ta cũng vui mứng cho phép ông nói Thần chú đó, ông nên nói đi". Lúc bấy giờ, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát Ma ha Tát liền từ toà đứng dậy, trịch vai áo bên hửu, gối hữu sát đất mà bạch Đức Phật rằng: "Kẻ tụng chú này nên nói như thế này:

Kính lễ Tam Bảo.
Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Kính lễ Nhứt Thiết Như Lai Ưng Chánh Đẵng Giác.
Kính lễ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Bi Giả.


Ta Đi Da Tha: Ôm Đa Ra Đa Ra, Đi Ri Đi Ri, Đu Ru Đu Ru, Ít Tê Quê, Ít Tê Cha Lê Cha Lê, Bu Ra Cha Lê Bu Ra Cha Lê, Cu Su Mê Cu Su Ma Qua Rê, I Li Mi Li Chi Ti Choa Lam, A Ba Na Dê Sô Ha.

NAM MÔ RÁT NA TRA DA DA.

NAM MÔ A RI DA GIA NA SA GA RA, QUÂY RÔ CHA NA , BI DU HA RA CHA DA TA THA GA TA DA, A RA HẮT TÊ SAM DẮC SAM BÚT ĐÀ DA.

NAM MÔ SA RƠ QUA TA THA GA TÊ BÊ DÂY, A RƠ HA TÊ BÊ, SAM DẮC SAM BÚT ĐÊ BI QUA

NAM MÔ A QUA LÔ CI TÊ, SÔ RA DA BÔ ĐI SÁT TOA DA, MA HA SÁT TOA DA, MA HA CA RU NI CA DA

TA ĐI DA THA, ÔM ĐA RA ĐA RA, ĐI RI ĐI RI, ĐU RU ĐU RU, ÍT TÊ QUÊ, ÍT TÊ CHA LÊ CHA LÊ, BU RA CHA LÊ BU RA CHA LÊ, CU SU MÊ CU SU MA QUA RÊ, I LI MI LI CHI TI CHOA LAM, A BA NA DÊ SÔ HA.

Kính thưa Đức Thế Tôn! Đây là Căn Bản Thần Chú. Nếu có người tŕ tụng, th́ thu hoạch được những công đức thù thắng như trên đă nói.

Kính lễ Tam Bảo.
Kính lễ Thánh Tri Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai.
Kính lễ Nhứt Thiết Như Lai Ưng Chánh Đẵng Giác.
Kính lễ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Bi Giả.

Ta Đi Da Tha: Ha Ha Ha Ha, I Ri Mi Ri, Chi Ri Qui Ri, Ci Ri Hi Ri, Sô Ha (quy mệnh đọc như bài chú trên)

Kính thưa Đức Thế Tôn! Đây là Thuỷ Chú và Y Chú. Nếu muốn vào Đạo Tràng, trước nên tắm rửa, sau lấy Thần chú này chú vào trong nước bảy biến, sái thân kết tịnh. Lại lấy Thần chú này chú trong áo mặc bảy biến, nhiên hậu mới mặc vào.

Kính lễ Tam Bảo.
Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai.
Kính lễ Nhứt Thiết Như Lai Ưng Chánh Đẵng Giác.
Kính lễ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Bi Giả.

Ta Đi Da Tha: Su Ru Su Ru, Ha Ha Ha Ha, Sô Ha. (quy mệnh đọc như bài chú đầu tiên)

Kính thưa Đức Thế Tôn! Chú này là Hương Chú, là Đăng Chú. Nếu khi vào Đại tràng, khi muốn thiêu hương cúng dường, trước dùng Thần Chú này trong hương bảy biến, nhiên hậu mới thêu. Khi muốn thắp đèn, trước dùng chú này chú trong dầu bảy biến, sau mới thắp đèn.

Kính lễ Tam Bảo.
Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai.
Kính lễ Nhứt Thiết Như Lai Ưng Chánh Đẵng Giác.
Kính lễ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Bi Giả.

Ta Đi Da Tha: Si Ri Si Ri, Đi Ri Đi Ri, Si Ri Đi Ri, Sô Ha (quy mệnh đọc như bài chú đầu tiên)

Kính thưa Đức Thế Tôn! Đây là Hoa Hương Man Chú. Nếu vào Đạo tràng. Khi muốn dùng hoa, hương man để cúng dường, trước lấy Thần Chú này chú trong hoa bảy dùng tán rải nơi Tôn Tượng, Lại lấy Thần Chú này chú vào tràng hoa 7 biến để đem trang nghiêm nơi Tôn Tượng.

Kính lễ Tam Bảo.
Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai.
Kính lễ Nhứt Thiết Như Lai Ưng Chánh Đẵng Giác.
Kính lễ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Bi Giả.

Ta Đi Da Tha: Sa T́ Sa T́, Si Ti Si Ti, Su Su Su Su, Sô Ha (quy mệnh đọc như bài chú đầu tiên)

Kính thưa Đức Thế Tôn! Đây là cúng Phật hiến chú. Nếu muốn lấy đồ ẩm thực, hoa quả vv... để cúng dường Phật, trước trụng chú này 21 biến, nhiên hiệu mới phụng biến.

Kính lễ Tam Bảo.
Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai.
Kính lễ Nhứt Thiết Như Lai Ưng Chánh Đẵng Giác.
Kính lễ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Bi Giả.

Ta Đi Da Tha: Ma Si Đa Si, Chi Ri Chi Ri, Hu Ru Hu Ru, Chu Ru Chu Ru, Su Ru Su Ru, Mu Ru Mu Ru, Sô Ha (quy mệnh đọc như bài chú đầu tiên)

Kính thưa Đức Thế Tôn! Đây là Tân Chú. Nếu muốpn trên căn bản Thần Chú tùy việc lúc làm, trước lấy chú này chú trong cây Xà Để Hoa một biến rồi mới đem mà nhúm lửa. Lại riêng lấy Xà Để Hoa cắt lấy làm 31 đoạn, mỗi đoạn dài một tấc Tàu, dùng sữa, bơ, mật thoa cho ướt và trải qua một đêm, mỗi khi lấy một đoạn th́ chú một biến, tức bỏ vào trong lửa cho đến hết 31 đoạn nhiên hậu mỗi tuỳ việc mà làm.

Kính lễ Tam Bảo.
Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai.
Kính lễ Nhứt Thiết Như Lai Ưng Chánh Đẵng Giác.
Kính lễ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Bi Giả.

Ta Đi Da Tha: I Ri Mi Ri Qui Ri Đi Ri Ci Ri Hi Ri, Sô Ha. (quy mệnh đọc như bài chú đầu tiên)

Kính thưa Đức Thế Tôn! Đây là Kiết Giới Thần Chú. Khi muốn Kiết Giới, trước dùng chú này trong nước bảy bếin tán sái bốn phương, hoặc chú trong giới tử hoặc chú trong tịnh khôi đều đến 7 biến cũng rải bốn mặt, tuỳ tâm xa gần tức thành ranh giới mà làm pḥng hộ.

Kính lễ Tam Bảo.
Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai.
Kính lễ Nhứt Thiết Như Lai Ưng Chánh Đẵng Giác.
Kính lễ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Bi Giả.

Ta Đi Da Tha: Qui Ti Qui Ti, Đi Ti Đi Ti, Ci Ti Ci Ti, B́ Ti B́ Ti, Gát Cha Gát Cha, Ba Ga Quan A Ri Da A Qua Lô Ci Tê Sô Ra Sô Ba Qua Năm, Sô Ha (quy mệnh đọc như bài chú đầu tiên)

Kính thưa Đức Thế Tôn! Đây là Thần Chú Thỉnh Con Trở Về Tự Bổn Cung. Nếu đă làm việc ǵ rồi, khi thỉnh con về Bổn Cung nên dùng Thần Chú này chú trong nước 7 biến tán sái bốn phương, con liền trở về ngay.

Kính thưa Đức Thế Tôn! Thần chú như vậy tuy không có thành lập (Đàn Pháp) Mà cũng có thể ra làm các sự nghiệp. chí tâm niệm tụng, nguyện ǵ cũng thành tựu, nếu bịnh sốt rét 1 ngày một lần lên cơn, hoặc hai ngày 1 lần lên cơn, hoặc ba ngày một lần phát, hoặc bốn ngày một lần phát, hoặc bịnh Quỷ Mị, Hoặc Bộ Đa Quỷ (quỷ tự sinh) làm bịnh, hoặc Trà Ky Ni (Trong niềm tin dân gian Ấn độ, Trà Ky Ni là một con quỷ cái tiến hóa thành thánh) làm bịnh, hoặc Tất Xá Giá (Đạm Tinh Khí Quỷ) làm bịnh, hoặc Yết Tra Bô Nát Đa (nhiệt bịnh quỉ) làm bịnh, hoặc Điên Quỷ làm bịnh, hoặc Giản quỷ làm bịnh, hoặc các thứ Ác quỷ làm bịnh đều lấy Thần Chú này trị cho người bệnh kia 108 biến tức đựơc trừ lành. Nếu người bị chướng trong, dùng chỉ ngũ sắc tụng Thần chú làm gút, tŕ 1 biến gút 1 gút cho đúng 108 gút, lấy đeo nơi tren cổ bịnh nhân hoặc đeo trên tay th́ tội chứơng tiêu diệt, bệnh tật liền trừ lành. Nấu người bịnh bị bịnh đinh thủng, ung thủng, ghẻ cḥm, ghẻ phỏng, ung thư, nhọt sảy, ghẻ lở... các thứ ác bịnh, hoặc bị đao, tên, gươm, thuẩn.v... làm bị thương, rắn, rít, ḅ cạp, ong độc cắn mổ v.v... Đều lấy Thần chú này chú 7 biến tức được trừ lành. nếu người bị chường trọng th́ chú nơi huỳnh thổ dẻo, tŕ đến 7 biến, thoa nơi chỗ bịnh th́ đau khổ liền trừ lành. nếu người bị bịnh nóng phong, thiên phong, chu phong, tai điếc mũi nghẹt cảm phong hết thảy bịnh .v.v... đều nên chí tâm tụng niệm chú này, chú người binh hoạn kia 108 biến, bịnh tức trừ lành. Nếu ngưới bị chướng trọng láy dầu hoặc, lấy dầu hoặc bơ ngâm với hoa b́ và thanh mộc hương, mỗi thứ chú 7 biến, liền dùng thoa nơi thân, hoặc nhỏ nơi lỗ ta, lỗ mũi hoặc cho uống, người bịnh hoạn kia hiền lành. nếu c̣n có các thứ tật bịnh khác, đều nên chí tâm lấy. Thần chú này mà chú hoặc tự niệm tụng, tức được trừ lành.

Kính thưa Đức Thế Tôn! Nếu muốn thành lập Thần chú này nên trước hết lấy cây bạch chiên đàn hương cứng tốt không có tỳ vết, khắc làm tượng Quán tự Tại Bồ Tát dài một nửa khuỷu tay. Tay tả cầm cái b́nh quân tŕ có cắm cành hoa sen hồng, tay hửu cầm câu chuỗi và tác ấn Thí Vô Uùy. Tượng này có 11 mặt: ba mặt trước tác hữu Từ Bi, Ba mặt bên tả tác tướng sân nộ, ba mặt bên hữu tác tướng nhe răng trên trắng, một mặt phía sau tác bạo ác đại tiếu tướng, một mặt trên đảnh tác Phật thân Quán Tự Tại Bồ Tát, đeo đầy đủ các thứ anh lạc trang nghiêm. Tạo tượng này rồi, muốn cầu nguyện th́ mặt y mới thanh tịnh, thọ tŕ trai giới theo tháng bạch nguyệt từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 mỗi ngày ba thời niệm tụng chú này 108 biến hoặc vô lượng biến. Từ đây về sau ở một chỗ tịnh thất, trải toà thanh tịnh, an trí tượng đă tạo, tượng Quán Tự Tại Bồ Tát mặt hướng về Tây Phương. Tuỳ sức bày biện hiến cúng các thứ ẩm thực, chỉ thiêu trầm thuỷ và tô hạp hương. Hành giả nên ăn đại mạch và sữa, như trước niệm tụng cho đến ngày 13, từ đây về sau cần phải bội phần thiết lễ cúng dường đầy đủ hơn trước, hành giả chỉ nên ăn ba thứ bạch thực là sữa, bơ và gạo trắng ngon nhất. Lấy củi cây Bồ đề dùng để nhúm lữa trước tượng. Lại lấy cây củi này cắt ra 1.008 đoạn, mỗi đoạn chừng 1 tấc Tàu dùng đổ - rô - sắc - ca hương thấm vào, mỗi lần lấy 1 đoạn tụng chú một biến, bỏ vào trong lửa cho đến hết. Lúc bấy giờ đại địa bổng dưng rung động. Tự thân tượng này cũng liền vận động, từ mặt trên cùng, trong miệng phát ra tiếng ngợi khen hành giả rằng: lành thay, lành thay Thiện nam từ! Con có thể chịu kh1o cầu nguyện một cách khẩn khiết như thế. Ta sẽ khiến cho con sở nguyện được đầy đủ, khiến cho con ở nơi đây bay lên hư không mà đi, hoặc lại khiến cho con du hành vô ngại, hoặc làm vua trong hàng tŕ chú Tiên Nhân, hoặc khiến được như Ta tự tại vô chướng ngại.

Lại nữa, hành giả ở trong tháng Bạch nguyệt ngày rằm, lấy tượng Quán Tự Tại Bồ Tát 11 mặt để trong Phật Đà Đô Chế Đa, mặt y mới thanh tịnh thọ tŕ trai giới, trải qua một ngày một đêm không ăn không uống lấy Tô-mạt-na hoa 1.008 cái, lấy mỗi cái hoa chú vào 1 biến ném trên tượng cho đến hết. Bấy giờ mặt trước tượng kia, trong miệng phát ra tiếng như sấm nổ, do cây liền khiến đại địa chấn động. Hành giả lúc bấy giờ nên tự an tâm, chớ sanh sợ hăi, chỉ niệm Thần chú, cầu xin điều chi th́ nói như thế này :"Kính lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Bi Giả con ở thời nào hay làm nơi nương dựa lớn cho tất cả hữu t́nh, hay măn tâm sở nguyện của tất cả hữu t́nh". Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát liền ban cho nguyện kia. Khi Quán Tự Tại Bồ Tát liền ban cho nguyện kia. Khi Quán Tự Tại Bồ Tát ban cho nguyện ấy th́ chư Thiên Long v.v... không c̣n làm chướng ngại hành giả nữa. Lại nữa, hành giả nơi lúc nguyệt thực. Lấy 1 lượng bơ để đầy trong đồ đựng bằng bạc, đem để trước tượng này niệm tụng thần chú này cho đến khi mặt trăng hoàn sinh như cũ, liền lấy ăn vào, trong tân có các bịnh ǵ đều lành.

Lại nữa, hành giả nên lấy một ít hùng hoàng, ngưu hoàng để nơi trước tượng này, tụng niệm Thần chú này 1.008 biến, lấy nước hoà chung lại với nhau điểm nơi giữa chặng này th́ ba việc thành tựu như trước đă nói. Nếu hoà với nước nóng mà tắm rửa thân kia, thời tất cả chướng ngại, tất cả ác mộng, tất cả dịch binh đều được lành hẳn.

Lại nữa, nếu có oán tặc từ phương khác đến xâm lấn biên giới, nên lấy một cái yến chỉ tụng chú chú vào đó 108 biến rồi đem trang điểm tượng này ở mặt sàn nộ, rồi xoay mặt này vẽ hướng có giặc khiến oán tặc quán không thể tiến tới được.

Lại nữa, nhân sức trong quốc lộ bị dịch khởi, nơi trước tượng này nhúm Lửa bằng cây nhậm bà, lại riêng lấy củi này cắt ra 1.008 đoạn nhỏ bằng một tấc Tàu, rồi lấy mỗi đoạn thoa dầu hạt cải, chú 1 biến bỏ vào trong lửa cho đến hết. Lại lấy chỉ đào làm 7 chú-gút, chú 1 biến gút 1 gót đen trên đảnh tượng Phật hay khiến cho bịnh dịch tất cả tiêu trừ. Khi tật bệnh đă được trừ rồi, hành giả mở bỏ chú dây cột ra.

Lại nữa, nếu có bọn Trà kỳ ni, Bộ Đa quỷ .v.... làm thành bịnh, nên lấy chỉ trắng làm 21 chú-gút, chú 1 biến, gút 1 gút, rồi đem để trên đỉnh mặt từ bi phía trước trải qua một đêm rồi mở lấy, đem đeo trên cổ bịnh nhân, bịnh tức liền lành. nếu nghiệp chướng nặng nề không trừ làm được, nếu lấy dây đả đủ, chú 108 biến đem cột vào chổ cột trước trải qua một đêm rồi mở lấy đem đeo trên cổ bịnh nhân, th́ chắc chắn được trừ lành.

Lại nữa, nếu có người trường bịnh khốn khổ không lạnh hoặc ác thần quỷ vào nhà, nếu lấy 108 cái huân lục hương, ở trước tượng này, mỗi cái chú 1 biến, bỏ vào trong lửa cho đến hết; lại lấy dây làm 21 gút, mỗi chú gút 1 gút, đem để treo trước mặt từ bi trên đảnh, trải qua 1 đêm rồii mở lấy trên trên cổ người bịnh, bịnh ấy trừ lành ác quỷ chạy trốn.

Lại nữa, nếu bị oán thù ŕnh t́m muốn lai, tranh cải, ếm trù muốn làm suy hại, nên lấy các thứ hương hoa .v.v... Các vật cúng dùng hơi gượng, lấy cây Bà Phước Ca trước tượng mà thiêu đốt, lấyVân Đại Tử 108 cái, mỗi cái chú 1 biến bỏ vào trong lửa, lại lấy chỉ trắng gút làm 108 gút mỗi chú gút 1 gút, đem chỉ đó cột trên đảnh tượng mặt sân nộ bên tả, trải qua một đêm mở lấy dây này, xưng tên kẻ oán thù, cắt ra mỗi một gút đem bỏ một chỗ khác nhau, mỗi lần xưng th́ mỗi lần cắt cho đến hết, hiện tại kẻ oán cừu kia đă làm th́ bất toại ư, tự nhiên quy phục.

Lại nữa, có người muốn cầu các việc lành tốt, lấy chỉ ngũ sắc gút làm một chú-giây 108 gút, chú 1 biến gút 1 gút, lại ở nơi trước tượng chú 7 biến, đem giây đó cột trên đảnh mặt từ bi phía trước, trải qua một đêm, xong rồi mở lấy đeo trên thân của ḿnh th́ việc sở cầu đều được như ư.

Lại nữa, nếu biết trong thân có các chướng nạn, sở cầu thiện sự phần nhiều không như tâm, suy hoạ thường thường vô nhân mà đến, nên lấy nước hương thuơm tắm thần tượng này, lại lấy nước tắm này chú 108 biến, rồi đem biến, rồi tự sái nơi thân ḿnh của người bị chướng nạn, th́ tất cả chướng nạn tự nhiên bị tiêu diệt, các điều mong cầu thảy đều như ư.

Khi Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha nói kinh này rồi, tất cả đại chúng đồng thời khen rằng: "Lành thay! Lành thay Đại sĩ! Ngài hay v́ muốn lợi ích an lạc các hữu t́nh nên nói Thần chú này, chúng con vui mừng tuỳ hỷ, cũng nguyện thọ tŕ."

Bấy giờ Đại chúng vui mừng hớn hở, nhiễu Phật ba ṿng làm lễ mà trở về chỗ cũ.


Quán Thế Âm Thập Nhứt Diện Thần Chú Tâm Kinh


[ ^ ]


  
  

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | TÌM PHẬT | LIÊN LẠC ]