* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0295

Phẩm Nhập Pháp Giới

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật

Hán Dịch :  Đường Thiên Trúc Tam Tạng Địa Bà Ha La

Việt Dịch : Thân An và Minh Quý

--o0o--

Bấy giờ, Ma Gia Phu Nhân lại bảo Thiện Tài đồng tử rằng : Nầy Thiện nam tử ! Ở thế giới nầy, nơi Trời ba mươi ba, có thiên vương tên là Chánh Niệm. Thiên vương có người con gái tên là Thiên Chủ Quang. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh tu Bồ tát đạo ?

Thời Thiện Tài Đồng Tử tôn kính thọ nhận lời dạy, đầu diện đảnh lễ nơi chân Ma Gia Phu Nhơn, hữu nhiễu vô số vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi đến Thiên Cung, thấy đồng nữ đó, đảnh lễ dưới chân, hữu nhiễu cung kính, chắp tay bạch Thánh giả rằng : Đại Thánh ! Tôi đã phát tâm vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo ? Tôi nghe Đại Thánh khéo có thể dạy bảo, xin chỉ dạy cho.

Thiên Nữ nói : Nầy Thiện nam tử ! ta được Bồ tát giải thoát môn tên là vô ngại niệm thanh tịnh trang nghiêm. Nầy Thiện nam tử ! Ta nhớ quá khứ có một kiếp Tối Thắng, tên là Thanh Liên Hoa. Trong kiếp đó ta cúng dường hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Chư Như Lai ấy từ khi mới xuất gia, ta đều săn sóc kính thờ bảo vệ cúng dường, Tạo tăng già lam, sắm sửa vật dụng. Lại lúc chư Phật ấy Khi làm Bồ Tát ở trong thai mẹ, lúc đản sanh lúc đi bảy bước, lúc đại Sư Tử hống, lúc làm Đồng Tử ở tại cung, lúc đến cội Bồ đề thành Đẳng Chánh Giác, lúc chuyển pháp luân hiện thần biến của Phật, giáo hóa điều phục chúng sanh, Như thế tất cả sự việc từ sơ phát tâm nhẫn đến pháp tận, ta đều nhớ rõ không sai sót. Thường hay hiện trước mắt ghi nhớ không quên. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện Địa, trong kiếp ấy ta cúng dường mười hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Diệu Đức, trong kiếp ấy ta cúng dường một Phật sát vi trần số chư Phật Như Lai. Lại nhớ kiếp tên là Vô Sở Đắc, trong kiếp ấy ta cúng-dường tám mươi bốn ức trăm ngàn na da tha chư Phật Như Lai. Lại nhớ kiếp tên là Thiện Quang, trong kiếp ấy ta cúng dường Diêm phù đề vi trần số chư Phật Như Lai. Lại nhớ kiếp tên là Vô Lượng Quang, trong kiếp ấy ta cúng dường hai mươi hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Lại nhớ kiếp quá khứ tên là Tối Thắng Đức, trong kiếp ấy ta cúng dường một hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Lại nhớ kiếp tên là Thiện Bi, trong kiếp ấy ta cúng dường tám mươi hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thắng Du, trong kiếp ấy ta cúng dường sáu mươi hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Lại nhớ kiếp quá khứ tên là Diệu Nguyệt, trong kiếp ấy ta cúng dường bảy mươi hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Nầy Thiện nam tử ! Ghi nhớ quá khứ hằng hà sa số kiếp như vậy, ta thường không bỏ rời chư Phật Như Lai Chánh Đẳng Giác. Ở chỗ chư Như Lai như vậy ta nghe môn giải thoát bồ tát vô ngại niệm thanh tịnh trang nghiêm nầy, thọ trì tu hành hằng chẳng gián đoạn, tùy thuận vào xui khiếng. Những kiếp trước như vậy có bao nhiêu đức Như Lai từ sơ Bồ tát nhẫn đến pháp tận, tất cả Thần biến, ta dùng sức giải thoát thanh tịnh trang nghiêm, đều ghi nhớ rõ ràng như hiện trước mắt, và ta giữ gìn tùy thuận tuân hành thường không bỏ phế.

Nầy Thiện nam tử ! ta chỉ biết môn giải thoát vô ngại niệm thanh tịnh nầy. Như chư Đại Bồ Tát ra khỏi đêm sanh tử, sáng suốt rời hẳn si tối, chưa từng mê ngủ, tâm không bị che chướng, thân luân khinh an, thanh tịnh giác ngộ, thành tựu thập lực, khai ngộ quần sanh. Mà ta thế nào biết được nói được công đức hạnh đó ?

Nầy Thiện nam tử ! Thành Ca Tỳ La có Đồng Tử Sư tên là biến hữu. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh tu Bồ Tát đạo. Nhờ nghe pháp, Thiện Tài vui mừng hớn hở thiện căn bất tư nghì tự nhiên thêm lớn rộng bèn, đầu diện đảnh lễ nơi chân Thiên Nữ Thiên Chủ Quang, hữu nhiễu vô số vòng luyến mộ từ tạ mà đi. Từ Thiên Cung xuống hướng về thành Ca Tỳ La  đi đến chỗ của Biến Hữu đảnh lễ hữu nhiễu, chắp tay cung kính, đứng qua một bên thưa rằng : Đại Thánh ! Tôi đã phát tâm vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo ? Tôi nghe Đại Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.

Biến Hữu nói : Nầy Thiện nam tử ! Nơi đây có Đồng Tử tên là Thiện Tri Chúng Nghệ, học Bồ Tát Tự Trí, ngươi nên đến hỏi, sẽ nói ngươi nghe. Bấy giờ, Thiện Tài đi đến nơi đó đảnh lễ Đồng Tử, đứng qua một bên Bạch Thánh giả rằng : Bạch đức Thánh ! Tôi đã phát tâm vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo ? Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho. Thời Đồng Tử nói với Thiện Tài rằng : Nầy Thiện nam tử ! Ta được Bồ tát giải thoát môn tên là Thiện Tri Chúng Nghệ. Ta hằng xướng trì những tự căn bản giải thoát nầy :

Lúc xướng chữ A, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là Bồ tát oai lực nhập vô sai biệt cảnh giới.

Lúc xướng chữ LA, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là Bình đẵng nhất muội tối thượng vô biên.

Lúc xướng chữ BA, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là pháp giới vô dị tướng.

Lúc xướng chữ GIẢ, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là phổ luân đoạn sai biệt. .

Lúc xướng chữ ĐA, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là đắc vô y vô thượng.

Lúc xướng chữ LÃ, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là ly y chỉ vô cấu.

Lúc xướng chữ ĐÃ, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là bất thối chuyển phương tiện.

Lúc xướng chữ BÀ, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là kim cang tràng.

Lúc xướng chữ ĐỒ, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là nhật phổ luân.

Lúc xướng chữ SA, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là hải tạng.

Lúc xướng chữ Tha, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là phổ sanh an trụ.

Lúc xướng chữ NÃ, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là viên mãn quang.

Lúc xướng chữ DA, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là sai biệt tích tụ.

Lúc xướng chữ SẮC TRA, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là phổ quang minh tức chư phiền não.

Lúc xướng chữ CA, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là sai biệt nhất muội.

Lúc xướng chữ BÀ, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là đại Pháp vũ.

Lúc xướng chữ MẠ, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là đại lưu thoan khích chúng phong tề trĩ.

Lúc xướng chữ GIÀ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là phổ thượng an lập.

Lúc xướng chữ SA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là chơn như tạng biến bình đẳng.

Lúc xướng chữ XÃ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là nhập thế gian hải thanh tịnh.

Lúc xướng chữ TOẢ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là nhứt thiết chư phật chánh niệm trang nghiêm.

Lúc xướng chữ ĐÀ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là quán sát viên mãn pháp tụ.

Lúc xướng chữ XA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là nhất thiết chư Phật giáo thọ luân quang.

Lúc xướng chữ KHƯ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là tịnh tu nhơn địa hiện tiền trí tạng.

Lúc xướng chữ XOA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là tức chư nghiệp hải tạng uẩn.

Lúc xướng chữ SA ĐA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là quyên chư hoặc chướng khai tịnh quang minh.

Lúc xướng chữ NHƯƠNG, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là tác thế gian liễu ngộ nhân.

Lúc xướng chữ PHẢ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là trí huệ luân đoạn sanh tử.

Lúc xướng chữ BÀ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là nhất thiết cung điện cụ túc trang nghiêm.

Lúc xướng chữ XA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là tu hành giới tạng các biệt viên mãn.

Lúc xướng chữ SA MẠ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là tùy thập phương hiện kiến chư phật.

Lúc xướng chữ HA BÀ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là quán sát nhất thiết vô duyên chúng sanh phương tiện nhiếp thọ lịnh sanh hải tạng.

Lúc xướng chữ HA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là tu hành xu nhập nhất thiết công đức hải.

Lúc xướng chữ GIÀ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là trì nhất thiết pháp vân kiên cố hải tạng.

Lúc xướng chữ TRA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là thập phương chư Phật tùy nguyện hiện tiền.

Lúc xướng chữ NÃ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là bất động tự luân hữu tụ tập chư ức tự.

Lúc xướng chữ SA PHÃ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là hóa chúng sanh cứu cánh xứ.

Lúc xướng chữ SA CA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là chư địa mãn túc vô trước vô ngại giải quang minh luân biến chiếu.

Lúc xướng chữ XÀ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là tuyên thuyết nhất thiết phật pháp cảnh giới.

Lúc xướng chữ ĐA SA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là nhất thiết hư không pháp lôi biến hống.

Lúc xướng chữ SÁ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là hiểu chư mê thức vô ngã minh đăng.

Lúc xướng chữ ĐÀ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là nhất thiết pháp luân xuất sanh tạng. Nầy Thiện nam tử !

Lúc ta xướng những tự mẫu Căn bản giải thoát như vậy, thờitrước tiên ta nhập bốn mươi hai môn Bát Nhã Ba la mật đây cùng với vô lượng vô số môn Bát Nhã Ba la mật.

Nầy Thiện nam tử ! ta chỉ biết môn giải thoát Bồ tát thiện tri chúng nghệ nầy. Như chư đại Bồ Tát có thể đối với pháp thiện xảo thế gian và xuất thế gian, dùng trí thông đạt đến bờ kia. Những phương pháp lạ, những nghề nghiệp khéo đều thấu đáo không sót. Thấu Hiểu thâm sâu những văn tự toán số. Y phương chú thuật, khéo trị bịnh tật. Có những chúng sanh, bị vướng quỷ mi, trù ẻo oán ghét, ác tinh biến quái, tử thi vược chạy, động kinh ốm gầy. Các loại bệnh tật, đều có thể trị lành. Lại biết rành những chỗ sản xuất vàng, bạc, châu, ngọc, san hô, lưu ly, ma ni, xa cừ, Kê Sa ra[1], tất cả kho tàng bửu vật, những phẩm loại, những giá trị. Những xóm làng thành ấp lớn nhỏ, cung điện vườn tược, núi, rừng, suối, ao.Miễn là những chỗ ở của tất cả nhơn chúng, Bồ Tát đều có thể phương tiện nhiếp thọ. Bồ Tát lại khéo quán sát thiên văn, địa lý, tướng người tốt xấu, tiếng của chim thú, mây ráng khí hậu, trúng mùa, thất thu, quốc độ an nguy, tất cả kỷ nghệ thế gian nầy, đều rành rẽ tận nguyên bản nguồn gốc. Lại có thể phân biệt pháp xuất thế, chánh danh biện nghĩa, quán sát thể tướng, tùy thuận tu hành, trí nhập trong đó, không nghi không ngại, không ngu tối, không ngoan độn, không ưu não, không trầm mạt, đều hiện chứng tất cả. Mà ta thế nào biết được nói được công đức hạnh đó ?

Nầy Thiện nam tử ! nước Ma Kiệt Đề có một tụ lạc, trong đó có thành Bà Đát Na. Trong thành ấy có một Ưu Bà-Di tên là Hiền Thắng. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh tu Bồ tát đạo ? Thời, Thiện Tài đảnh lễ nơi chân Tri Nghệ Đồng Tử, hữu nhiễu vô số vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Hướng về thành Bà Đát Na, Thiện Tài đến nơi ở của Hiền Thắng đảnh lễ nơi chân, hữu nhiễu chắp tay cung kính, đứng qua một bên thưa rằng : Bạch Đức Thánh ! Tôi đã phát tâm vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo ? Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.

Ưu Bà Di Hiền Thắng nói : Nầy Thiện nam tử ! Ta được môn Bồ tát giải thoát tên là Vô Y Xứ Đạo Tràng. Nơi môn giải thoát nầy ta tự thông đạt và đem dạy người. Ta lại được môn vô tận tam muội, không phải tam muội ấy, pháp hữu tận vô tận, do vì có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh nhãn vô tận, lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh nhĩ vô tận, lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh tỹ vô tận, lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh thiệt vô tận, lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh thân vô tận, lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh ý vô tận, lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh tuệ minh vô tận, lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh chu biên thần thông vô tận. lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh như sóng biển vô lượng công đức đều vô tận, lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh biến thế gian quang vô tận.

Nầy Thiện nam tử ! Ta chỉ biết pháp môn vô y xứ đạo tràng nầy. Như chư đại Bồ Tát tất cả công đức hạnh vô trước, mà ta thế nào biết được nói được ?

Nầy Thiện nam tử ! Phương nam có thành tên là Ốc Điền. Trong thành ấy có trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát. , Ngươi nên đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học bồ tát hạnh tu bồ tát đạo ? Bấy giờ Thiện Tài đảnh lễ nơi chân Hiền Thắng, hữu nhiễu vô số vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi về hướng nam đến chỗ trưởng giả đảnh lễ nơi chân, hữu nhiễu cung kính chắp tay đứng qua một bên thưa rằng : Bạch đức Thánh ! Tôi đã phát tâm vô thượng Bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo ? Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.

Trưởng giả nói : Nầy Thiện nam tử ! Ta được môn Bồ tát giải thoát tên là Vô Trước Niệm Thanh Tịnh Từ khi ta được môn giải thoát nầy đến nay, pháp nguyện đầy đủ nơi thập phương chư Phật không mông cầu thêm. Nầy Thiện nam tử ! Ta chỉ biết môn Tịnh Niệm Giải Thoát nầy. Như chư đại Bồ Tát được Vô Úy Sư Tử Hống, an trụ nơi tụ tập phước tuệ quảng đại, mà ta thế nào biết được nói được công đức hạnh ấy ?

Nầy Thiện nam tử ! Chính trong thành nầy có một trưởng giả tên là Diệu Nguyệt, nhà ông thường có quang minh. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo ? ThờiThiện Tài đảnh lễ trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát hữu nhiễu vô số vòng, từ tạ đi đến nhà trưởng giả Diệu Nguyệt đảnh lễ hữu nhiễu, cung kính chắp tay đứng qua một bên thưa rằng : Bạch đức Thánh ! Tôi đã phát tâm vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo ? Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.

Trưởng giả Diệu Nguyệt nói : Nầy Thiện nam tử ! Ta được Bồ tát giải thoát tên là Tịnh Trí Quang Minh. Nầy Thiện nam tử ! Ta chỉ biết môn Trí Quang giải thoát nầy. Như chư đại Bồ Tát chứng được vô lượng môn giải thoát. Mà Ta thế nào biết được nói được công đức hạnh ấy ?

Nầy Thiện nam tử ! phương nam có thành Xuất Sanh. Nơi đó có trưởng giả tên là Vô Thắng Quân. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh tu Bồ tát đạo ? lúc đó Thiện Tài đảnh lễ nơi chân trưởng giả Diệu Nguyệt, hữu nhiễu vô số vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ đi qua thành đó, đến nơi trưởng giả Vô Thắng Quân, đảnh lễ hữu nhiễu chắp tay cung kính, đứng qua một bên thưa rằng : Bạch đức Thánh ! Tôi đã phát tâm vô-thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo ? Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.

Trưởng giả Vô Thắng Quân nói : Nầy Thiện nam tử ! Ta được bồ-tát giải-thoát tên là vô tận tướng. Ta do chứng môn bồ tát giải thoát nầy nên thấy vô lượng chư Phật, được vô tận tạng. Nầy Thiện nam tử ! Ta chỉ biết môn giải thoát vô tận tướng nầy. Như chư đại Bồ Tát được vô hạn trí vô ngại biện tài, Ta làm sao biết được nói được công đức hạnh ấy ?

Nầy Thiện nam tử ! Thành nam nầy có Tụ Lạc tên là Chi Vi Pháp. Trong tụ lạc đó có một Bà La Môn tên là Thi Tỳ Tối Thắng. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo ? Thời Thiện Tài đảnh lễ nơi chân trưởng giả Vô Thắng Quân, hữu nhiễu vô số vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ lần lượt đi qua hướng nam, đến tụ lạc đó đảnh lễ nơi chân Thi Tỳ Tối Thắng, hữu nhiễu cung kính chắp tay, đứng qua một bên thưa rằng : Bạch đức Thánh ! Tôi đã phát tâm vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học bồ tát hạnh, thế nào tu bồ tát đạo ? Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.

Bà La Môn nói : Nầy Thiện nam tử ! Ta được Pháp môn bồ tát tên là Thành Nguyện Ngữ. Chư Bồ Tát quá khứ hiện tại và vị lai do dùng lời nói chơn thành nầy nhẫn đến được đạo vô thượng Bồ đề không có thối chuyển, không đã thối, không hiện thối, không sẽ thối. Nầy Thiện nam tử ! Do ta trụ nơi lời nói thành nguyện nên làm điều chi bao giờ cũng được thành công mãn túc. Nầy Thiện nam tử ! Ta chỉ biết Pháp môn thành ngữ nầy. Như chư Đại Bồ Tát đi đứng đều chẳng trái với thành nguyện ngữ, lời nói ra nhất định là chơn thành chưa bao giờ hư vọng, nhân duyên xuất sanh từ vô lượng công đức. Ta làm sao biết được nói được công đức hạnh đó ?

Nầy Thiện nam tử ! phương nam đây có thành tên là Diệu Ý Hoa Môn. Nơi đó có Đồng Tử tên là Đức Sanh, lại có Đồng Nữ tên là Hữu Đức. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo ? Thời Thiện Tài Tôn trọng nơi Pháp, đảnh lễ nơi chân Bà la môn, hữu nhiễu vô số vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ đi qua phương nam. Thiện Tài đi lần đến thành Diệu Ý Hoa Môn, đảnh lễ nơi chân Đồng Tử Đức Sanh và Đồng Nữ Hữu Đức, hữu nhiễu cung kính, ở nơi phía trước chắp tay mà nói như vầy: Đức Thánh ! Tôi đã phát tâm vô thượng bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo ? Xin đức Thánh từ mẫn chỉ dạy.

Thời Đức Sanh và Hữu Đức bảo Thiện Tài rằng : Nầy Thiện nam tử ! Chúng tôi chứng được Bồ tát giải thoát tên là Huyễn Trụ. Vì dùng Trí tư tịnh, thấy các thế giới đều là huyễn trụ, do nhơn duyên mà sanh khởi. Tất cả chúng sanh đều là huyễn trụ, do nghiệp phiền não mà khởi. Tất cả pháp đều là huyễn-trụ, do những vô minh, hữu, ái xoay vần làm duyên sanh khởi. Tất cả tam giới đều là huyễn trụ, do những điên đảo trí sanh khởi. Tất cả chúng sanh sanh diệt, sanh lão bịnh tử ưu bi khổ não đều là huyễn trụ, do hư vọng phân biệt sanh khởi. Tất cả quốc độ đều là huyễn trụ, do tưởng đảo, tâm đảo, kiến đảo và vô minh hiện khởi. Tất cả Thanh Văn và Bích chi Phật đều là huyễn trụ, do trí đoạn phân biệt mà thành. Tất cả Bồ Tát đều là huyễn trụ, do những hạnh nguyện hay tự điều phục và giáo hóa chúng sanh trí tâm thù thắng mà thành. Những công đức thí của tất cả chúng hội Bồ Tát biến hóa điều phục đều là huyễn trụ, do nguyện và trí mà nhiếp thành.

Nầy Thiện nam tử ! Huyễn cảnh tự tánh bất tư nghì. Nầy Thiện nam tử ! hai người chúng tôi chỉ biết môn Bồ Tát giải thoát nầy. Như chư đại Bồ Tát khéo nhập vào các sự võng huyễn vô biên. công-đức hạnh đó ? Chúng tôi thế nào biết được nói được.

Thời Đồng Tữ và Đồng Nữ nói môn giải thoát của mình đã chứng xong, dùng sức thiện căn bất tư nghì làm cho thân Thiện Tài được nhu nhuyến bóng sáng.

Phẩm Nhập Pháp Giới

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật

Dịch Xong Ngày 21 Tháng 3 Năm 2014

 


 

Chú Thich :

[1]Kê sa ra ; báo vật có hình dạng xoắn như lông sư tử. Tiếng Phạn là keśara

 

 

No. 295 [Part of No. 278(34), 279(39), 293]

大方廣佛華嚴經入法界品

唐天竺三藏地婆訶羅譯

爾時,摩耶夫人復告善財童子言:「善男子!於此世界三十三天,有王名正念,王有童女,名天主光,汝詣彼問,云何菩薩學菩薩行、修菩薩道?」

時善財童子,敬受其教,頭面作禮,繞無數匝,戀慕瞻仰,行而退。遂往天宮,見彼童女,禮足圍繞,合掌前住,白言:「聖者!我已先發阿耨多羅三藐三菩提心,而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道?我聞聖者,善能誘誨,願為我說。」

天女答言:「善男子!我得菩薩解脫,名無礙念清淨莊嚴。善男子!我念過去,有最勝劫,名青蓮華,我於彼劫中,供養恒河沙等諸佛如來。彼諸如來,從初出家,我皆瞻奉,守護供養,造僧伽藍,營辦什物。又彼諸佛,從為菩薩住母胎時、誕生之時、行七步時、大師子吼時、住童子位在宮中時、向菩提樹成正覺時、轉正法輪現佛神變教化調伏眾生之時,如是一切諸所作事,從初發心,乃至法盡,我皆明憶無有遺餘,常現在前,念持不忘。又憶念過去,劫名善地,我於彼供養十恒河沙等諸佛如來;又過去劫,名為妙德,我於彼供養一佛世界微塵等諸佛如來;又劫名無所得,我於彼供養八十四億百千那由他諸佛如來;又劫名善光,我於彼供養閻浮提微塵等諸佛如來;又劫名無量光,我於彼供養二十恒河沙等諸佛如來;又劫名精進德,我於彼供養一恒河沙等諸佛如來;又劫名善悲,我於彼供養八十恒河沙等諸佛如來;又劫名勝遊,我於彼供養六十恒河沙等諸佛如來;又劫名妙月,我於彼供養七十恒河沙等諸佛如來。善男子!如是憶念恒河沙劫,我常不捨諸佛如來.應.正等覺,從彼一切諸如來所,聞此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫,受持修行恒不間斷,隨順趣入。如是先劫所有如來,從初菩薩,乃至法盡,一切神變,我以淨嚴解脫之力,皆隨憶念,明了現前,持而順行,曾無懈廢。善男子!我唯知此無礙念清淨解脫,如諸菩薩摩訶薩,出生死夜,朗然明徹,永離癡冥,惛寐,心無諸蓋,身行輕安,於諸法性,清淨覺了,成就十力開悟群生,而我云何能知能說彼功德行?善男子!迦毘羅城,有童子師名曰遍友,汝詣彼問,云何菩薩學菩薩行、修菩薩道?」

時善財童子,以聞法故,身心喜悅,不思議善根流派增廣,頭面敬禮天主光足,繞無數匝,戀仰辭去,從天宮下,漸向彼城。至遍友所,禮足圍遶,合掌恭敬,於一面立,白言:「聖者!我已先發阿耨多羅三藐三菩提心,而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道?我聞聖者,善能誘誨,願為我說?」

遍友答言:「善男子!此有童子名善知眾藝,學菩薩字智,汝可問之,當為汝說。」

爾時,善財即至其所,頭頂禮敬,於一面立,白言:「聖者!我已先發阿耨多羅三藐三菩提心,而未知菩薩,云何學菩薩行、修菩薩道?我聞聖者,善能誘誨,願為我說。」

時彼童子告善財言:「善男子!我得菩薩解脫,名善知眾藝,我恒唱持入此解脫根本之字。唱阿字時,入般若波羅蜜門,名菩薩威德各別境界;唱羅字時,入般若波羅蜜門,名平等一味最上無邊;唱波字時,入般若波羅蜜門,名法界無異相;唱者字時,入般若波羅蜜門,名普輪斷差別;唱多字時,入般若波羅蜜門,名得無依無上;唱邏字時,入般若波羅蜜門,名離依止無垢;唱(徒假反)字時,入般若波羅蜜門,名不退轉之行;唱婆字時,入般若波羅蜜門,名金剛場;唱荼字時,入般若波羅蜜門,名曰普輪;唱沙字時,入般若波羅蜜門,名為海藏;唱他字時,入般若波羅蜜門,名普生安住;唱那字時,入般若波羅蜜門,名圓滿光;唱耶字時,入般若波羅蜜門,名差別積聚;唱史吒字時,入般若波羅蜜門,名普光明息諸煩惱;唱迦字時,入般若波羅蜜門,名差別一味;唱婆字時,入般若波羅蜜門,名霈然法雨;唱摩字時,入般若波羅蜜門,名大流湍激眾齊峙;唱伽字時,入般若波羅蜜門,名普上安立;唱娑他字時,入般若波羅蜜門,名真如藏遍平等;唱社字時,入般若波羅蜜門,名入世間海清淨;唱室者字時,入般若波羅蜜門,名一切諸佛正念莊嚴;唱陀字時,入般若波羅蜜門,名觀察圓滿法聚;唱奢字時,入般若波羅蜜門,名一切諸佛教授輪光;唱佉字時,入般若波羅蜜門,名淨修因地現前智藏;唱叉字時,入般若波羅蜜門,名息諸業海藏蘊;唱娑多字時,入般若波羅蜜門,名蠲諸惑障開淨光明;唱壤字時,入般若波羅蜜門,名作世間了悟因;唱頗字時,入般若波羅蜜門,名智慧輪斷生死;唱婆字時,入般若波羅蜜門,名一切宮殿具足莊嚴;唱車字時,入般若波羅蜜門,名修行戒藏各別圓滿;唱娑摩字時,入般若波羅蜜門,名隨十方現見諸佛;唱訶婆字時,入般若波羅蜜門,名觀察一切無緣眾生方便攝受令生海藏;唱訶字時,入般若波羅蜜門,名修行趣入一切功德海;唱伽字時,入般若波羅蜜門,名持一切法雲堅固海藏;唱吒字時,入般若波羅蜜門,名十方諸佛隨願現前;唱拏字時,入般若波羅蜜門,名不動字輪聚集諸億字;唱娑頗字時,入般若波羅蜜門,名化眾生究竟處;唱娑迦字時,入般若波羅蜜門,名諸地滿足無著無礙解光明輪遍照;唱闍字時,入般若波羅蜜門,名宣說一切佛法境界;唱多娑字時,入般若波羅蜜門,名一切虛空法雷遍吼;唱侘(恥加反)字時,入般若波羅蜜門,名曉諸迷識無我明燈;唱陀字時,入般若波羅蜜門,名一切法輪出生之藏。善男子!我唱如是入諸解脫根本字時,此四十二般若波羅蜜門為首,入無量無數般若波羅蜜門。善男子!我唯知此善知眾藝菩薩解脫,如諸菩薩摩訶薩,能於一切世出世間善巧之法,以智通達到於彼岸,殊方異藝咸綜無遺,文字算數蘊其深解,醫藥術善療眾病。有諸眾生,鬼魅所持,怨憎詛,惡星變怪,死屍奔逐,顛羸瘦,種種諸疾,咸能救之,使得痊愈。又善別知金玉珠貝,珊瑚琉璃,摩尼車雞薩羅等,一切寶藏出生之處,品類不同,價直多少,村營鄉邑,大小都城,宮殿苑園,巖泉藪澤,凡是一切人眾所居,菩薩咸能隨方攝護。又善觀察天文地理,人相吉凶,鳥獸音聲,雲霞氣候,年榖豐儉,國土安危,如是世間所有技藝,莫不該練,盡其源本。又能分別出世之法,正名辯義,觀察體相,隨順修行,智入其中,無疑無礙、無愚暗、無頑鈍、無憂惱、無沈沒,無不現證。而我云何能知能說彼功德行?善男子!此摩竭提國,有一聚落,彼中有城,名婆那,有優婆夷,號曰賢勝,汝詣彼問,云何菩薩學菩薩行、修菩薩道?」

時善財童子,頭面敬禮眾藝之足,遶無數匝,戀仰辭去。向聚落城,至賢勝所,禮足圍遶,合掌恭敬,於一面立,白言:「聖者!我已先發阿耨多羅三藐三菩提心,而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道?我聞聖者,善能誘誨,願為我說。」

勝答言:「善男子!我得菩薩法門,名無依處道場,既自開解,復為人說;又得無盡三昧,非彼三昧法有盡無盡,以能出生一切智性眼無盡故,又能出生一切智性耳無盡故,又能出生一切智性鼻無盡故,又能出生一切智性舌無盡故,又能出生一切智性身無盡故,又能出一切智性意無盡故,又能出生一切智性種種慧明無盡故,又能出生一切智性周遍神通無盡故,又能出生一切智性如海波濤無量功德皆無盡故,又能出生一切智性遍世間光無盡故。善男子!我唯知此無依處道場法門,如諸菩薩摩訶薩一切無著功德行,而我云何盡能知說?善男子!南方有城名為田,彼有長者名堅固解脫,汝可往問,云何菩薩學菩薩行、修菩薩道?」

爾時,善財禮賢勝足,遶無數匝,戀慕瞻仰,辭退南行。到於彼城,詣長者所,禮足圍遶,合掌恭敬,於一面立,白言:「聖者!我已先發阿耨多羅三藐三菩提心,而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道?我聞聖者,善能誘誨,願為我說。」

長者答言:「善男子!我得菩薩解脫,名無著清淨念,我自得是解脫已來,法願充滿,於十方佛所,無復悕求。善男子!我唯知此淨念解脫,如諸菩薩摩訶薩,無所畏大師子吼安住高廣福慧之聚,而我云何能知能說彼功德行?善男子!即此城中,有一長者名為妙月,其長者宅,常有光明。汝詣彼問,云何菩薩學菩薩行、修菩薩道?」

時善財童子,禮堅固足,遶無數匝,辭退而行。向妙月所,禮足圍遶,合掌恭敬,於一面立,白言:「聖者!我已先發阿耨多羅三藐三菩提心,而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道?我聞聖者,善能誘誨,願為我說。」

妙月答言:「善男子!我得菩薩解脫,名淨智光明。善男子!我唯知此智光解脫,如諸菩薩摩訶薩,證得無量解脫法門,而我云何能知能說彼功德行?善男子!於此南方,有城名出生,彼有長者名無勝軍,汝詣彼問,云何菩薩學菩薩行、修菩薩道?」

是時善財,禮妙月足,遶無數匝,戀仰辭去。漸向彼城,至長者所,禮足圍遶,合掌恭敬,於一面立,白言:「聖者!我已先發阿耨多羅三藐三菩提心,而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道?我聞聖者,善能誘誨,願為我說。」

長者答言:「善男子!我得菩薩解脫,名無盡相,我以證此菩薩解脫,見無量佛,得無盡藏。善男子!我唯知此無盡相解脫,如諸菩薩摩訶薩,得無限智無礙辯才,而我云何能知能說彼功德行?善男子!於此城南,有一聚落,名之為法,彼聚落中,有婆羅門,名尸毘最勝,汝詣彼問,云何菩薩學菩薩行、修菩薩道?」

時善財童子,禮無勝軍足,遶無數匝,戀仰辭去。漸次南行,詣彼聚落,見尸毘最勝,禮足圍遶,合掌恭敬,於一面立,白言:「聖者!我已先發阿耨多羅三藐三菩提心,而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道?我聞聖者,善能誘誨,願為我說。」

婆羅門答言:「善男子!我得菩薩法門,名誠願語,過去現在未來菩薩,以是語故,乃至於阿耨多羅三藐三菩提,無有退轉,無已退、無現退、無當退。善男子!我以住於誠願語故,隨意所作,莫不成滿。善男子!我唯知此誠語法門,如諸菩薩摩訶薩,與誠願語,行止無違,言必以誠,未曾虛妄,無量功德,因之出生,而我云何能知能說?善男子!於此南方有城,名妙意花門,彼有童子名曰德生,復有童女名為有德,汝詣彼問,云何菩薩學菩薩行、修菩薩道?」

時善財童子,於法尊重,禮婆羅門足,遶無數匝,戀仰而去。漸次南行,至於彼城,見童子童女,頂禮其足,圍遶畢已,於前合掌,而作是言:「聖者!我已先發阿耨多羅三藐三菩提心,而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道?唯願慈哀,為我宣說」

時童子童女告善財言:「善男子!我等證得菩薩解脫,名為幻住,以斯淨智,觀諸世間皆幻住,因緣生故;一切眾生皆幻住,業煩惱所起故;一切法皆幻住,無明有愛等展轉緣生故;一切三界皆幻住,顛倒智所生故;一切眾生生滅生老死憂悲苦惱皆幻住,虛妄分別所生故;一切國土皆幻住,想倒、心倒、見倒、無明所現故;一切聲聞辟支佛皆幻住,智斷分別所成故;一切菩薩皆幻住,能自調伏教化眾生殊勝智心,及諸行願之所成故;一切菩薩眾會,變化調伏,諸所施為皆幻住,願及智所攝成故。善男子!幻境自性不可思議。善男子!我等二人,但能知此菩薩解脫,如諸菩薩摩訶薩,善入無邊諸事幻網,彼功德行,我等云何能知能說。」時童子童女說自解脫已,諸善根力不思議故,令善財身,柔軟光澤。

大方廣佛華嚴經入法界品一卷


【經文資訊】大正藏第 10 No. 0295 大方廣佛華嚴經入法界品
【版本記錄】CBETA 電子佛典 Rev. 1.18 (Big5),完成日期:2011/02/23
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,CBETA 自行掃瞄辨識,果赴提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


 

back_to_top.png

 

 

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]