* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ |HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0164

PHẬT NÓI KINH VUA SƯ TỬ TỐ-ĐÀ-BÀ KHỒNG ĂN THỊT

(Sư Tử Tố Đà Sa Vương Đoạn Nhục Kinh)

Hán dịch: Đời Đường, Sa-môn Trí Nghiêm

Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

*****

        Ta nhớ vô lượng kiếp quá khứ

        Có vua tên là Tố-đà-bà

        Vua đó một hôm dạo trong rừng

        Quần thần đi theo săn cầm thú

        Bỗng đâu sấm sét nổi cuồng phong

        Mọi người kinh hoàng, đều phân tán

        Chỉ một ḿnh vua lạc vào núi

        Gặp sông chết giấc không người giúp.

        Có sư tử cái chốn núi sâu

        Thấy vua một ḿnh xáp lại gần

        Chúng sinh nghiệp ác duyên đời trước

        Gieo mầm địa ngục khổ vô tận.

        Vua cùng sư tử duyên tiền kiếp

        Dục t́nh khởi dậy cùng giao hợp

        Nhiều kiếp ăn thịt, giết chúng sinh

        Kết tập nghiệp vào thai sư tử

        Liền sinh thân người đầu sư tử

        Pha lẫn trượng phu và vua thú

        Trường thành nhanh chóng mạnh vô cùng.

        Hỏi mẹ họ hàng và thân thế

        Sư tử mẹ đáp lời con hỏi

        Cha con vua Tố-đà, nước Kiệt

        Con nghe vội đến để kiếm t́m

        Nước Ma-kiệt-đề nơi vua cha

        Tŕnh bày kể lể hết sự t́nh.

        Vua nghe tự biết nhận làm con

        Nhưngvua cha tuổi đă già

        Đăng quang con mới lên làm vua

        Hiệu là Sư Tử Tố-đà-bà.

        Ngự điện triều chính trị muôn dân

        Sư tử dần dà nghiệp ác cũ

        Nhiều kiếp ăn thịt hại chúng sinh

        Làm vua nhưng không ăn lúa gạo

        Chỉ ăn chim thú ở núi sông.

        Khi sắp cung tiến các thứ thịt

        Th́nh ĺnh bị chó ngoạm tha đi,

        Thiếu thịt đầu bếp sợ vua chém

        Vội chạy t́m bắt đứa trẻ con

        Lén chặt đầu, cổ và chân tay

        Nấu hết trong vạc đem cung tiến.

        Vua ăn thịt đó khen rất ngon

        Ham thích chất thịt như đốt củi

        Vua hỏi Thực quan: Thịt ǵ thế?

        Thực quan hoảng sợ tâu vua rơ

        Vua tha tội hết, chớ buồn lo

        Mỗi ngày cung tiến thịt này đến

        Đấu bếp vâng lời đại vương dạy

        Đổi dạng mọi ngày trộm một trẻ.

        Trộm bắt nam nữ đă nhiều năm

        Giống nhưLa-sất, như diều hâu

        Dân chúng trong nước mặc áo tang

        V́ mất con ai cũng kinh hoàng

        Nắm tay ngơ ngác cùng nhau hỏi

        Nghẹn ngào chỉ biết nói trời cao.

        Người trong xóm bắt giữ tên giặc

        Giặc bếp tố không phải do tôi

        Mọi người nghe vậy can gián vua

        Vua nghe phẫn nộ, giận dữ trách.

        By giờ âm thầm bắt trẻ con

        Từ nay mỗi ngày bắt một người

        Ḍng họ, quan dân, ăn thứ tự

        Như dê trong chuồng kéo đi.

        Cả nước tuyệt vọng không nơi cáo

        Cùng đến vương cung muốn trừ vua

        Vua ở lầu cao cúng quỷ thần

        Xin chim ưng đưa thoát nạn này.

        Nếu được chim bay giữ các cơi

        Đầu vua trăm nước cúng thần núi

        Sư tử thú dữ quen thói ác

        Liền được chim giúp bắt các vua,

        Trói nhốt trên núi cao chót vót

        Bắt được chín mươi chín quốc vương

        Chỉ thiếu một vua, định đem tế

        Sư tử hạ xuống để kiếm t́m.

        Lúc ấy Bồ-tát, vua Vương xá

        Hiệu Văn Nguyệt đang tắm trong vườn

        Sư tử thấy vua ngồi đá ngọc

        Vội đến kéo tay muốn bắt

        Lúc ấy vua Văn Nguyệt rơi lệ

        Sư tử hỏi vua v́ cớ chi

        Ta nghe đại vương trí dũng mănh

        Bồ-tát không tiếc thân, của cải

        Nếu cũng như đây nên phải nhẫn

        Làm sao tự tại được sầu khổ?

        Văn Nguyệt đáp vua Sư tử rằng:

        Tất cả sầu khổ chng bằng

        Từ Bồ-tát tu hành đại Từ bi

        Tôi nay lo vua trăm nước kia

        Một đời phú quư chủ thiên hạ

        Ngày nay giam nhốt, chết gần kề

        Ta cùng trăm nước cầu pháp Phật

        Thỉnh được Pháp sư từ xa đến

        Chưa được nghe pháp thầy truyền trao

        Muôn dân khát ngưỡng chưa từng nghe.

        Ngài thả tôi ra trong bảy ngày

        Cúng dường Tam bảo nghe pháp âm

        Tập hợp quần thần dặn trao pháp

        Tám ngày tôi sẽ đến đại vương.

        Do v́ Bồtát không dối trá

        Sư tử hẹn vua đúng bảy ngày

        Tám ngày Văn Nguyệt rời thành đến

        Xả thân đem thí Sư tử vương.

        Lúc đó Sư tử như mây hiện

        Bắt lấy Văn Nguyệt đem trước chúng.

        Sư tử hỏi vua sao không sợ

        Dám ra trước ta như vua thú.

        Văn Nguyệt đáp lời vua Sư tử

        Thân này hư giả thí đại vương

        Thà bỏ trăm ngàn thân và của

        Không phạm dối lời đúng hẹn vua.

        Dung mạo vui vẻ phương tiện nói:

        Cho ta giây phút nói nhân duyên

        Ngài muốn cúng tế quỷ thần tà

        Tai họa cho ông và thần thiện.

        Mười phương cơi Phật các Thánh hiền

        Nhiều kiếp ngài không nghe biết tên

        Thân này nhân duyên hợp hư giả

        Mạng người điện chớp không tồn tại

        Năm căn sáu thức không nhân ngă

        Mắt, tai, mũi, lưỡi xúc làm nhân

        Hiện tượng đều biến hóa như huyễn

        Chúng sinh vọng tưởng chấp làm chân.

        Xét lại thần từ đu đến cuối

        Chẳng có một chi nào thường c̣n

        Trong sát-na như bọt nước tan

        Khổ, già, bệnh, chết cũng vô thường.

        Ngày nay dùng thịt để nuôi thân

        Cứu cánh không nương về nẻo thiện

        Ăn các thịt sát sinh vô lượng

        Trong đường ác lần lượt thọ khổ.

        Bấy giờ Văn Nguyệt thuyết các kệ

        Khuyến hóa Sư Tử Tố-đà vương

        Sư tử nghe xong liền hồi tâm

        Suy ra tướng thể thật vô ngă.

        Sư tử hỏi vua tính thế nào

        Cúng tế thần vui không có tội.

        Văn Nguyệt đáp: Vua lo ăn chay

        Ăn chay không tội, cúng tế trời

        Sư tử vâng lời dâng thần núi

        Xả thân thí cùng vua Văn Nguyệt.

        Các vua bị nhốt chốn núi rừng

        Đều đem giao lại vua Văn Nguyệt

        Văn Nguyệt dẫn về nơi c quốc

        Đặt vào vương vị trị muôn dân,

        Và đưa Sư Tử Tố-đà vương

        Trở về cung của Ma-kiệt-đề

        Càng với các quan và trăm họ

        Cả nước ăn chay không sát sinh.

        Bấy giờ Văn Nguyệt phát đại nguyện

        Nguyện khi ta thành Đẳng Chánh Giác.

        Giải thoát tất cả khắp quần sinh

        Các vua này đều thành Phật đạo

        Truyền trao diệu pháp cho Sư tử

        Nguyện vua tội nặng sớm tiêu tan.

        Lại nhớ quá khứ a-tăng-kỳ kiếp, Thích Đề-hoàn Nhân ở nơi cung trời Đao-lợi, do v́ tập khí quen ăn thịt từ đời quá khứ c̣n lại, nên đă biến thành chim ưng đuổi theo chim bồ câu. Khi đó Ta là vua tên Thi-tỳ, v́ thương xót chim bồ câu kia, nên đă cân lường thân chim cắt thịt để thế mạng thay cho bồ câu, vua Thi-tỳ lúc ấy chính là Ta. về sau, Ta làm vua tên Văn Nguyệt, khi đó Đế Thích hóa làm chim ưng. Sau đó lại làm vua Sư Tử Tố-đà, Đế Thích v́ thử Ta cho nên c̣n bị sinh đường ác, huống ǵ là chúng sinh không biết hổ thẹn, chuyên sát sinh, ăn uống máu thịt không khi nào thôi dứt. Tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay, không ai chẳng từng là cha mẹ, thân thuộc, chuyển đổi cả trong loài chim thú, như thế nỡ nào ăn thịt lẫn nhau?

        Người ăn thịt, trải qua trong nhiều kiếp phải sinh vào loài chim thú, ăn máu thịt của kẻ khác rồi lần lượt đền mạng. Nếu sinh làm người chuyên sát hại, ham thích ăn thịt, khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục A-tỳ, không có thời gian tạm dừng sự khổ. Như người có thể trong một đời đoạn trừ được nghiệp sát sinh ăn thịt, cho đến thành tựu quả Phật cũng không bao giờ trở lại ăn thịt.

PHẬT NÓI KINH VUA SƯ TỬ TỐ-ĐÀ-BÀ KHỒNG ĂN THỊT

 

back_to_top.png

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ |HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]